Jemen: termen

Terug naar de hoofdindex.

Afkortingen. Av: de blad­zij­de met aan­vul­lin­gen van de­ze site, coll.: col­lec­tief, ev.: enkel­voud, Isl.: een isla­mi­tische term, mv.: meer­voud, Wi.: Wi­ki­pe­dia.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


A. ﺍ ﻉ ﺃ

Abd: ᶜAbd, Azaan: Aḏān, Adoew: ᶜAdūw, al-Ahgaaf: al-Aḥqāf.
Maktabat al-Aḥqāf, Algemene Or­ga­ni­sa­tie, etc.,
Allah: Allāh, Almaniya: Almāniā, Agil: ᶜĀqil.
Asma Allah al-Hoesna: Asmā’ Allāh al-ḥusna

Abd: ᶜAbd (ﻋﺒﺪ), mv.: ᶜabīd (ﻋﺒﻴﺪ). Isl., Wi.: slaaf. Wordt ook in eigen­na­men ge­bruikt, zo­als ᶜAbd Allāh (ᶜAbdullāh) (ﻋﺒﺪ ﷲ). In de En­gel­se Wi­ki­pe­dia wordt ᶜabd eu­fe­­mis­tisch als ‘ser­vant’ (be­dien­de / knecht) ver­taald, maar ᶜabd be­te­kent toch echt ‘slaaf’. ᶜAbd Allāh be­te­kent dus ‘Slaaf van Allāh’, ᶜAbd al-ᶜAzīz (ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ) be­te­kent: ‘Slaaf van de Mach­ti­ge’. Zo zijn er 99 zo­ge­noem­de ‘scho­ne na­men van Al­lāh’ die al­le in com­bi­na­tie met ᶜAbd kun­nen wor­den ge­bruikt. (Zie ook bij het lem­ma Asmā’ Allāh al-ḥus­na.)

Begin letter A.


Azaan: Aḏān (ﺍﺫﺍﻥ). Isl., Wi.: de ge­beds­op­­roep zo­als die va­naf de mi­na­ret, of uit een elek­tro­nisch ap­pa­raat klinkt. Mei: 27.

Begin letter A.


Adoew: ᶜAdūw (ﻋﺪﻭ). Vijand.
Mei: 27.

Begin letter A.


al-Ahgaaf: al-Aḥqāf, al- (ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ). Isl., Wi.: dit is de naam van de 46e soe­ra (hoofd­stuk) van de ko­ran.Al-Aḥqāf be­te­kent ‘De zand­dui­nen’ en de­ze naam zou be­trek­king heb­ben op Je­men, met na­me de Ḥa­ḍra­maut.

Begin letter A.


Maktabat al-Ahgaaf: Maktabat al-Aḥqāf, al- (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ). De al-Aḥ­qāf-bi­blio­theek in Tarīm. Dat is bi­blio­theek waar het zo­ge­naam­de Tarīm-pro­ject zich op richt en waar Ni­co en ik naar­toe gaan om het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring vorm te ge­ven en te be­ge­lei­den.

Begin letter A.


Algemene Or­ga­ni­sa­tie van Ar­che­olo­gie, Mu­sea en Hand­schrif­ten
(ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ)
. De over­heids­or­ga­ni­sa­tie die de al-Aḥqāf-bi­blio­theek in Ta­rīm be­heert en dus de of­fi­cië­le ont­van­ger van het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring is.

Begin letter A.


Allah: Allāh (ﷲ). Isl., Wi. De god­heid in de is­lam.

Begin letter A.


Almaniya: Almāniā (ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ). Almāniā is het Ara­bische woord voor Duits­land. In Ta­rīm is dat ook naam van de knup­pel, uit Oost-Duits­land, die ge­bruikt wordt bij het af­ran­se­len van hen die zo’n straf vol­gens de is­la­mi­tische rech­ter (qāḍī) ver­diend heb­ben.
Mei: 28.

Begin letter A.


Agil: ᶜĀqil (ﻋﺎﻗﻞ). Isl.: in be­zit zijn van zijn of haar vol­le ver­stand.
Mei: 23.

Begin letter A.


Asma Allah al-Hoesna: Asmā’ Allāh al-ḥusna (ﺍﺳﻤﺎﺀ ﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ). Isl., Wi. Dit zijn de zo­ge­noem­de ‘scho­ne na­men van Al­lāh’. Elk van deze 99 na­men kan wor­den ge­bruikt in com­bi­na­tie met het voor­voeg­sel ‘ᶜAbd‘ (ﻋﺒﺪ) (slaaf). ᶜAbd al-Raḥmān (ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤـٰﻦ) be­te­kent dan ‘Slaaf van de Barm­har­ti­ge’ en wordt uit­ge­spro­ken als Abd ar-Rah­maan met een hoor­ba­re ‘h’.

Begin letter A.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


B. ﺏ


BA., Wi.: Ba­che­lor of Arts. (Een aca­de­mische ti­tel.)
Mei: 27.


Bāliġ (ﺑﺎﻟﻎ). Isl., Wi.: vol­was­sen, van­­af 15 jaar, of eer­der wan­neer de pu­­ber ge­slachts­rijp is, maar nooit voor het ne­gen­de jaar.
Mei: 23.


Bint al-ᶜamm (ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻌﻢﹼ). Doch­ter van de oom aan va­ders­zij­de, dus een nicht.


Bint al-ḵāl (ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺧﺎﻝ). Doch­ter van de oom aan moe­ders­zij­de, dus een nicht.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


C.


Cassette. Wi. Een com­pac­te uit­voe­ring van een mag­neet­band, ge­schikt voor op­slag van ge­luid.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


D.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


E.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


F. ﻑ


Fihrist (ﻓﻬﺮﺳﺖ), ook fihris, mv. fahāris (ﻓﻬﺎﺭﺱ). In­houds­op­ga­ve, in­dex, ca­ta­lo­gus, lijst.
Mei: 28.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


G. ﻕ


Gaat: Qāt (ﻗﺎﺕ). Wi.: qat, een drug, ver­­do­vend mid­del. Wordt ge­bruikt door op bla­de­ren te kau­wen. (Toen ik in 1997 weer in Je­men was, ge­bruik­te ik het één keer.)
Mei: 27


Gadi: Qāḍī (ﻗﺎﺿﻲ). Isl., Wi. de islamitische rechter.
Mei: 23.


Gamariyya: Qa­ma­riy­ya ().


al-Gasmi: al-Qāsmī-hotel (ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻗﺎﺳﻤﻲ). Het ho­tel in de ou­de stad van Ṣa­naᶜā’, Je­men. Mijn ver­blijf­plaats wan­neer ik in de hoofd­stad ben.


Gasr al-Thawra: Qaṣr al-ṯaw­ra / Qaṣr al-Kaṯīrī (ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺛﻮﺭﺓ / ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻛﺜﻴﺮﻱ)Wi.: het voor­ma­lig pa­leis van de Ka­ṯīrī-sul­­tans in Seyun / Say­’ūn. Dit pa­leis werd na de com­mu­nis­tische re­vo­lu­tie in de ja­­ren zes­tig om­ge­doopt in ‘Pa­leis van de re­vo­lutie’: Qaṣr al-ṯaw­ra.
Mei: 27


Gasr al-Goeba: Qaṣr al-qubba-hotel (ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻗﺒﺔ). GM.: ho­tel ‘het Koe­pel­pa­leis’. Dit is het ho­tel in Ta­rīm waar ik ver­bleef tot be­gin ju­ni en Ni­co tot zijn ver­trek op 24 april 1996, waar ik voor­na­me­lijk de enige gast was. (Soms lo­geer­den er en­ke­le toe­ris­ten.)


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


H. ﺡ ﻩ


Ḥa­rām (ﺣﺮﺍﻡ). Isl., Wi.: ver­bo­den. Mei: 23.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


I. ﺇ


Islām al-ṣaḥīḥ, al- (ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ). Isl.: de wa­re is­lām, de pu­re islām. Mei: 24.


Iṣ­lāḥ, al- (ﺍﻹﺻﻼﺡ). Isl., Wi.: een is­la­mi­tische / fun­da­men­ta­lis­tische par­tij in het po­li­tie­ke spec­trum van Je­men. Iṣ­lāḥ be­te­kent ‘re­for­ma­tie’ en daar­mee wordt be­doeld dat de maat­schap­pij om­ge­vormd moet wor­den naar een zui­ver is­la­mi­tische ge­meen­schap.
Mei: 29.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


J.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


K. ﻙ ﺥ


al-Kathiriyya: al-Kaṯīriyya-sul­ta­naat (ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﺔ). Wi.: al-Kaṯīriy­ya-sul­ta­naat in de Ḥa­ḍra­­maut.


Khayma: Ḵay­ma (ﺧﻴﻤﺔ). De let­ter­lij­ke be­te­ke­­nis is ‘tent’, maar mijn Ara­bische vrien­­den en ik ge­bruik­ten de­ze uit­­druk­king om de kle­ding van de ge­­heel ge­slui­er­de vrou­wen te be­schrij­­ven.
Mei: 22.


Khinzier: Ḵin­zīr (ﺧﻨﺰﻳﺮ). Var­ken, zwijn.
Mei: 25.


Koeliyat al-sharia: Kul­li­yat al-šarᶜiy­ya (ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ). Isl.: de fa­cul­teit van het is­la­mi­tisch recht.
Mei: 23, 24.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


L.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


M. ﻡ


MA. Wi. Mas­ter of Arts. (Een aca­de­mische ti­tel: doc­to­ran­dus, drs.) Mei: 27.


Madar (ﻣﺪﺭ). De in de zon ge­bak­ken bouw­ste­nen van leem. Zie: Mud brick.


Mafradj: Mafraǧ (ﻣﻔﺮﺝ). In hui­zen de hoog­ste ver­die­ping. De­ze ruim­te wordt in Ṣa­naᶜā’ ge­bruikt om met vrien­den na de mid­dag bij­een te ko­men en geza­men­lijk de soft­drug qāt te kau­wen. In het al-Qās­mī-ho­tel in Ṣa­naᶜā’ werd de­ze ruim­te ge­bruikt als ho­tel­ka­mer.
Maart: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.


Mahram: Maḥ­ram (ﻣﺤﺮﻡ), mv.: Maḥā­rim (ﻣﺤﺎﺭﻡ). Isl., Wi. Een maḥ­­ram is een vrouw die tot de naas­te re­la­ties be­hoort van man­nen in een fa­mi­lie en al­leen door hen zon­der een ge­zichts­sluier (niqāb) ge­zien mag wor­den. Het gaat hier­bij om man­nen met wie zij niet kan hu­wen of waar­mee ze al ge­huwd is, zo­als haar groot­va­der, haar va­der, haar broers, haar echt­ge­noot en haar zo­nen en klein­zo­nen. Dit geldt ook voor de man­nen in haar schoon­fa­mi­lie. Voor al­le an­de­re man­nen is het zien van het aan­ge­zicht van een vrouw ver­bo­den. Voor vrou­wen geldt de­ze re­stric­tie niet.
Als een man een maḥ­ram is voor een vrouw, is de vrouw ook zijn maḥ­ram.
Maart: 18, 19.


Mi­na­ret (ﻣﻨﺎﺭ, ﻣﻨﺎﺭﺓ). Isl. Wi.: mi­na­ret, to­ren bij een mos­kee, van­waar de ge­­beds­op­roep klinkt.
Mei: 27.


Moe’azzin: Mu’aḏḏin (ﻣﺆﺫﻥ). Isl., Wi.: die­ge­ne die de ge­beds­op­roep ver­zorgt, vroe­ger van­uit een mi­na­ret, te­gen­woor­dig ach­ter een mi­cro­foon.
Mei: 25.


Moehandis: Mu­han­dis (ﻣﻬﻨﺪﺱ). In­ge­ni­eur, tech­­ni­cus.
Mei: 27.


Moetasawwil: Mu­ta­saw­wil (ﻣﺘﺴﻮﻝ). Be­de­laar. Mu­ta­saw­wi­lūn: be­de­laars. Mu­ta­saw­wi­la: be­de­la­res. Mu­ta­saw­wi­lāt: be­de­laar­sters.


Mud brick (ﻣﺪﺭ). Wi.: ook be­kend als zon­steen. Bouw­steen van mod­der, leem:
ṭīn (ﻃﻴﻦ). In de zon ge­bak­ken. Ara­bisch: ev.: ma­da­ra (ﻣﺪﺭﺓ), coll.: ma­dar (ﻣﺪﺭ).
Mei: 27.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


N. ﻥ


Ne­der­land­se Am­bas­sa­de. De Ne­der­land­se Am­bas­sa­de is ge­ves­tigd in Ṣa­naᶜā’, Je­men.
De cul­tu­reel at­ta­ché MN was hoofd­ver­ant­woor­de­lij­ke na­mens de Ne­der­land­se re­ge­ring bij de ver­strek­king van het ge­schenk aan de al-Aḥ­qāf-bi­blio­theek te Ta­rīm in de Ḥa­ḍra­maut, Je­men.


Nikaab: Niqāb (ﻧﻘﺎﺏ). De ni­qāb is de al­ge­me­ne dracht van de vrou­wen in Je­men. De­ze mo­de is re­cen­te­lijk over­ge­waaid om­dat veel Je­me­nie­ten in Sa­oe­di-Ara­bië (SA) wer­ken en hun vrou­wen, als die ook in SA zijn, ver­plicht zijn de­ze dracht van zwar­te stof te dra­gen. Be­hal­ve de ogen is van het li­chaam niets te zien. Voe­ten zit­ten in zwar­te sok­ken en han­den in zwar­te hand­schoe­nen.
Des­al­niet­te­min zit­ten er sub­­tie­­le ver­­sie­­rin­­gen in de ge­we­ven zwar­te stof. Ook zag ik een vrouw die een ni­qāb droeg met goud­draad er­in ver­we­ven.
De tra­di­tio­ne­le Je­me­ni­tische vrou­wen­kle­ding is kleur­­rij­ker.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


O.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


P.


Poëzie . Wi.: po­ë­zie is in de Ara­bisch-is­la­mi­tische we­reld een be­lang­rij­ke kunst­vorm. Bij tal­lo­ze open­ba­re ge­beur­te­nis­sen, of hu­we­lijks­fees­ten zijn al­tijd dich­ters aan­we­zig die voor­dra­gen uit ei­gen werk.
Mei: 29.


Profeet, de (ﺍﻟﻧﺒﻲ). Isl., Wi.: de Pro­feet Mu­ḥam­mad. (Ca. 570-632.)
Mei: 28.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


Q.

Zie voor de woorden die met een ‘Q’ beginnen bij de letter G.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


R. ﺭ


Radjm: Raǧm (ﺭﺟﻢ). Isl., Wi.: steniging na on­tucht.
Mei: 23.


Rashwa: Rašwa (ﺭﺷﻮﺓ). Omkopen, steekpen­ningen betalen.
Mei: 25.


Riyal: Riyāl (ﺭﻳﺎﻝ). De ri­yāl is de na­tio­na­le munt­een­heid in Je­men. De waar­de is cir­ca f. 0,01 per ri­yāl.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


S. ﺱ ﺵ ﺹ


Samier: Samīr (ﺳﻤﻴﺮ). Een sa­mīr is een vriend met wie je de avond en nacht door­brengt met drin­ken en ver­tel­len, met ver­maak.
Mei: 25.


Samiera: Samīra (ﺳﻤﻴﺮﺓ). Een vrou­we­lijke sa­­mīr.


Soek: Sūq (ﺳﻮﻕ). Sūq (soek) be­te­kent: markt.


Sakshoeka: Šak­šū­ka (ﺷﻜﺸﻮﻛﺔ). Een ge­recht van ui, to­maat en ge­klopt ei, in een koe­­ken­pan ge­bak­ken.
Mei: 27.


Shirk: Širk (ﺷﺮﻙ). Isl., Wi.: polytheïsme.
Mei: 24.


Salaat: Ṣalāt (ﺍﻟﺻﻼﺓ). Isl., Wi.: het ri­tu­eel ge­bed.
Mei: 24, 25, 28.


Sla­ver­nij: ᶜUbūdiyya (ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ)Wi.: Sla­ver­nij werd in Je­men of­fi­ci­eel af­ge­schaft in 1962, maar uit de­ze re­por­ta­ge van Al-Ja­zee­ra op YouTube blijkt dat die in Je­men nog steeds be­staat.


Soe­fis­me: al-ta­ṣaw­wuf (ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ). Isl., Wi.: een mys­­tie­ke tra­di­tie in de is­lām.
Mei: 24.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


T. ﺕ ﺙ ﻁ


Tarkieb: Tar­kīb (ﺗﺮﻛﻴﺐ). Het in­han­gen, op­­han­gen, plaat­sen, ook tan­den in de mond zet­ten, tar­kīb al-as­nān (ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ): het plaat­sen van tan­­den, ge­bit.
Mei: 25.


Tien: Ṭīn (ﻃﻴﻦ). Leem, het ba­sis­ele­ment van de mud brick, zon­steen, die in het Ara­bisch ma­dar (ﻣﺪﺭ) heet.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


U. ﻉ ﻭ


Oegoed: ᶜUqūd (ﻋﻘﻮﺩ) (mv.) / ev. ᶜaqd (ﻋﻘﺪ). Isl.: con­tract. In is­la­mi­tische zin gaat het voor­na­me­lijk om hu­we­lijks­con­trac­ten.
Mei: 29.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


V.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


W. ﻭ


Wadi: Wādī (ﻭﺍﺩﻱ). Wi.: ri­vier­bed­ding. Staat mees­tal droog, maar bij zwa­re re­gen­val be­vat die wa­ter.


Wahhabisme: Wah­hābiy­ya (ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ). Isl., Wi.: een pu­ri­tein­se stro­ming bin­nen de is­­lam, ge­ba­seerd op de leer van Ibn ᶜAbd al-Wah­hāb (1702-1793).
Mei: 24.


Wet van Ohm, de. Wi.: een na­tuur­kun­di­ge wet over het ge­drag van span­ning, stroom en weer­stand, bij ge­lijk­stroom.
Mei: 29.


Wet­ten van Kirch­hoff, de. Wi.: de eer­ste en de twee­de wet van Kirch­hoff geeft elk aan hoe span­ning en stroom zich in een cir­cuit ge­draagt.
Mei: 29.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


X.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


Y.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


Z. ﺯ ﻅ


Ziena: Zi­na’ (ﺯﻧﺎﺀ). Isl., Wi.: on­tucht.
Mei: 23, 28.


Ziyara: Zi­yā­ra (ﺯﻳﺎﺭﺓ). Isl., Wi., Av.: de let­ter­lij­ke be­te­ke­nis is ‘be­zoek’, maar in is­la­mi­tische con­text is dit het be­­zoe­ken van een graf, een pel­grims­­tocht.
Mei: 24.


Zonsteen (ﻣﺪﺭ). Wi.: ook be­kend als Mud brick. Zie al­daar.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeHoofd­index.

Transcriptie van de klinkers in Arabische woorden.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­criptie in Ara­bische woor­den.

MenuBegin