Jemen: termen

Terug naar de hoofdindex.

Afkortingen. Av: de blad­zij­de met aan­vul­lin­gen van de­ze site, coll.: col­lec­tief, ev.: enkel­voud, GM.: Google Maps. Isl.: een isla­mi­tische term, mv.: meer­voud, Wi.: Wi­ki­pe­dia.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


A. ﺍ ﻉ ﺃ

Abd: ᶜAbd, Azaan: Aḏān, Adoew: ᶜAdūw, al-Ahgaaf: al-Aḥqāf.
Maktabat al-Aḥqāf, Algemene Or­ga­ni­sa­tie, etc.,
Allah: Allāh, Almaniya: Almāniā, Agil: ᶜĀqil.
Asma Allah al-hoesna: Asmā’ Allāh al-ḥusna.

Abd: ᶜAbd (ﻋﺒﺪ), mv.: ᶜabīd (ﻋﺒﻴﺪ). Isl., Wi.: slaaf. Wordt ook in eigen­na­men ge­bruikt, zo­als ᶜAbd Allāh (ᶜAbdullāh) (ﻋﺒﺪ ﷲ). In de En­gel­se Wi­ki­pe­dia wordt ᶜabd eu­fe­­mis­tisch als ‘ser­vant’ (be­dien­de / knecht) ver­taald, maar ᶜabd be­te­kent toch echt ‘slaaf’. ᶜAbd Allāh be­te­kent dus ‘Slaaf van Allāh’, ᶜAbd al-ᶜAzīz (ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ) be­te­kent: ‘Slaaf van de Mach­ti­ge’. Zo zijn er 99 zo­ge­noem­de ‘scho­ne na­men van Al­lāh’ die al­le in com­bi­na­tie met ᶜAbd kun­nen wor­den ge­bruikt. (Zie ook bij het lem­ma Asmā’ Allāh al-ḥus­na.)

Begin letter A.


Azaan: Aḏān (ﺍﺫﺍﻥ). Isl., Wi.: de ge­beds­op­­roep zo­als die va­naf de mi­na­ret, of uit een elek­tro­nisch ap­pa­raat klinkt. Mei: 27.

Begin letter A.


Adoew: ᶜAdūw (ﻋﺪﻭ). Vijand.
Mei: 27.

Begin letter A.


al-Ahgaaf: al-Aḥqāf, al- (ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ). Isl., Wi.: dit is de naam van de 46e soe­ra (hoofd­stuk) van de ko­ran. Al-Aḥqāf be­te­kent ‘De zand­dui­nen’ en de­ze naam zou be­trek­king heb­ben op Je­men, met na­me de Ḥa­ḍra­maut.

Begin letter A.


al-Ahgaaf bibliotheek: Maktabat al-Aḥqāf (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ). De al-Aḥ­qāf-bi­blio­theek in Tarīm. Dat is bi­blio­theek waar het zo­ge­naam­de Tarīm-pro­ject zich op richt en waar Ni­co en ik naar­toe gaan om het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring vorm te ge­ven en te be­ge­lei­den.

Begin letter A.


Algemene Or­ga­ni­sa­tie van Ar­che­olo­gie, Mu­sea en Hand­schrif­ten
(ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ)
. De over­heids­or­ga­ni­sa­tie die de al-Aḥqāf-bi­blio­theek in Ta­rīm be­heert en dus de of­fi­cië­le ont­van­ger van het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring is.

Begin letter A.


Allah: Allāh (ﷲ). Isl., Wi. De god­heid in de is­lam.

Begin letter A.


Almaniya: Almāniā (ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ). Almāniā is het Ara­bische woord voor Duits­land. In Ta­rīm is dat ook naam van de knup­pel, uit Oost-Duits­land, die ge­bruikt wordt bij het af­ran­se­len van hen die zo’n straf vol­gens de is­la­mi­tische rech­ter (qāḍī) ver­diend heb­ben.
Mei: 28.

Begin letter A.


Agil: ᶜĀqil (ﻋﺎﻗﻞ). Isl.: in be­zit zijn van zijn of haar vol­le ver­stand.
Mei: 23.

Begin letter A.


Asma Allah al-hoesna: Asmā’ Allāh al-ḥusna (ﺍﺳﻤﺎﺀ ﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ). Isl., Wi. Dit zijn de zo­ge­noem­de ‘scho­ne na­men van Al­lāh’. Elk van deze 99 na­men kan wor­den ge­bruikt in com­bi­na­tie met het voor­voeg­sel ‘ᶜAbd‘ (ﻋﺒﺪ) (slaaf). ᶜAbd al-Raḥmān (ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤـٰﻦ) be­te­kent dan ‘Slaaf van de Barm­har­ti­ge’ en wordt uit­ge­spro­ken als Abd ar-Rah­maan met een hoor­ba­re ‘h’.

Begin letter A.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


B. ﺏ


BA., Wi.: Ba­che­lor of Arts. (Een aca­de­mische ti­tel.)
Mei: 27.

Begin letter B.


Bāliġ (ﺑﺎﻟﻎ). Isl., Wi.: vol­was­sen, van­­af 15 jaar, of eer­der wan­neer de pu­­ber ge­slachts­rijp is, maar nooit voor het ne­gen­de jaar.
Mei: 23.

Begin letter B.


Bint al-ᶜamm (ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻌﻢﹼ). Doch­ter van de oom aan va­ders­zij­de, dus een nicht.

Begin letter b.


Bint al-ḵāl (ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺧﺎﻝ). Doch­ter van de oom aan moe­ders­zij­de, dus een nicht.

Begin letter B.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


C.


Cassette. Wi. Een com­pac­te uit­voe­ring van een mag­neet­band, ge­schikt voor op­slag van ge­luid.

Begin letter C.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


D.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


E.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


F. ﻑ


Fihrist (ﻓﻬﺮﺳﺖ), ook fihris, mv. fahāris (ﻓﻬﺎﺭﺱ). In­houds­op­ga­ve, in­dex, ca­ta­lo­gus, lijst.
Mei: 28.

Begin letter F.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


G. ﻕ

Gaat, Gādī, Gamariyya, Gāsmi-hotel.
Gaṣr al-Ṯawra, Gaṣr al-Goeb­ba-hotel.


Gāt: Qāt (ﻗﺎﺕ). Wi.: qat, een drug, ver­­do­vend mid­del. Wordt ge­bruikt door op bla­de­ren te kau­wen.
1996: Mei, 27.
1997: December, 29.

Begin letter G.


Gadi: Qāḍī (ﻗﺎﺿﻲ). Isl., Wi. de islamitische rechter.
Mei: 23.

Begin letter G.


Gamariyya: Qa­ma­riy­ya ().

Begin letter G.


al-Gāsmi: al-Qāsmī-hotel (ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻗﺎﺳﻤﻲ). Het ho­tel in de ou­de stad van Ṣa­naᶜā’, Je­men. Mijn ver­blijf­plaats wan­neer ik in de hoofd­stad ben.

Begin letter G.


Gasr al-Thawra: Qaṣr al-ṯaw­ra / Qaṣr al-Kaṯīrī (ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺛﻮﺭﺓ / ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻛﺜﻴﺮﻱ)Wi.: het voor­ma­lig pa­leis van de Ka­ṯīrī-sul­­tans in Seyun / Say­’ūn. Dit pa­leis werd na de com­mu­nis­tische re­vo­lu­tie in de ja­­ren zes­tig om­ge­doopt in ‘Pa­leis van de re­vo­lutie’: Qaṣr al-ṯaw­ra.
Mei: 27

Begin letter G.


Gaṣr al-Goebba: Qaṣr al-qubba-hotel (ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻗﺒﺔ). GM. Een foto uit Google Maps van het Gaṣr al-Goebba: Qaṣr al-qubba. Ho­tel ‘het Koe­pel­pa­leis’. Dit is het ho­tel in Ta­rīm waar ik ver­bleef tot be­gin ju­ni en Ni­co tot zijn ver­trek op 24 april 1996, waar ik voor­na­me­lijk de enige gast was. (Soms lo­geer­den er en­ke­le toe­ris­ten.)
1996: Maart, 27, 28, 29, 30, 31. April: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mei, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Juni, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11.
1997: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. December, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Begin letter G.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


H. ﺡ ﻩ

Hand­schrift, Haraam.


Handschrift (Manus­cript) Maḵ­ṭū­ṭa (ﻣﺨﻄﻮﻄﺔ). Een hand­schrift is een met de hand ge­schre­ven do­cu­ment (een ma­nu­scipt) op pa­pier, per­ka­ment of een ander me­dium, zo­als de blad­steel van palm­bla­de­ren.
De uit­leg van het Ara­bisch schrift en hand­schrif­ten.
Drie voor­beel­den van hand­schrif­ten.

1.
2.
al-Ikh­ti­yaar li-l-Maw­si­li. Een hand­ge­schre­ven boek.
3.
Koefisch schrift, let­ter­type / kal­li­gra­fie. Een voor­beeld van een hand­schrift zon­der dia­cri­ti­sche te­kens en zon­der al-‘i’djām / al-iᶜǧām (ﺍﻟﺈﻋﺠﺎﻡ), dus zon­der de (te­gen­woor­dig) nood­za­ke­lij­ke pun­ten bo­ven / on­der de let­ters. Dit schrift / kal­li­gra­fie heet Koe­fisch en is een van de ve­le schrift­soor­ten van het Ara­bisch. Zie Wi­ki­pe­dia.

Begin letter H.


Haraam: Ḥa­rām (ﺣﺮﺍﻡ). Isl., Wi.: dat wat streng ver­bo­den, on­toe­laat­baar is. Mei: 23.

Begin letter H.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


I. ﺇ


Islām al-ṣaḥīḥ, al- (ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ). Isl.: de wa­re is­lām, de pu­re islām. Mei: 24.

Begin letter I.


Iṣ­lāḥ, al- (ﺍﻹﺻﻼﺡ). Isl., Wi.: een is­la­mi­tische / fun­da­men­ta­lis­tische par­tij in het po­li­tie­ke spec­trum van Je­men. Iṣ­lāḥ be­te­kent ‘re­for­ma­tie’ en daar­mee wordt be­doeld dat de maat­schap­pij om­ge­vormd moet wor­den naar een zui­ver is­la­mi­tische ge­meen­schap.
Mei: 29.

Begin letter I.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


J.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


K. ﻙ ﺥ


al-Kathiriyya: al-Kaṯīriyya-sul­ta­naat (ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﺔ). Wi.: al-Kaṯīriy­ya-sul­ta­naat in de Ḥa­ḍra­­maut.

Begin letter K.


Khayma: Ḵay­ma (ﺧﻴﻤﺔ). De let­ter­lij­ke be­te­ke­­nis is ‘tent’, maar mijn Ara­bische vrien­­den en ik ge­bruik­ten de­ze uit­­druk­king om de kle­ding van de ge­­heel ge­slui­er­de vrou­wen te be­schrij­­ven.
Mei: 22.

Begin letter K.


Khinzier: Ḵin­zīr (ﺧﻨﺰﻳﺮ). Var­ken, zwijn.
Mei: 25.

Begin letter K.


Koelliyyat al-shariyya: Kul­liy­yat al-šarᶜiy­ya (ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ). Isl.: de fa­cul­teit van het is­la­mi­tisch recht.
Mei: 23, 24.

Begin letter K.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


L.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


M. ﻡ

MA., Ma­dar, Maf­radj, Mah­ram.
Ma­nu­script, Mi­na­ret, Moe’­az­zin.
Moe­han­dis, Moe­ta­saw­wil, Mud Brick.


MA. Wi. Mas­ter of Arts. (Een aca­de­mische ti­tel: doc­to­ran­dus, drs.) Mei: 27.

Begin letter M.


Madar (ﻣﺪﺭ). De in de zon ge­bak­ken bouw­ste­nen van leem. Zie: Mud brick.

Begin letter M.


Mafradj: Mafraǧ (ﻣﻔﺮﺝ). In hui­zen de hoog­ste ver­die­ping. De­ze ruim­te wordt in Ṣa­naᶜā’ ge­bruikt om met vrien­den na de mid­dag bij­een te ko­men en geza­men­lijk de soft­drug qāt te kau­wen. In het al-Qās­mī-ho­tel in Ṣa­naᶜā’ werd de­ze ruim­te ge­bruikt als ho­tel­ka­mer.
Maart: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Begin letter M.


Mahram: Maḥ­ram (ﻣﺤﺮﻡ), mv.: Maḥā­rim (ﻣﺤﺎﺭﻡ). Isl., Wi. Een maḥ­­ram is een vrouw die tot de naas­te re­la­ties be­hoort van man­nen in een fa­mi­lie en al­leen door hen zon­der een ge­zichts­sluier (niqāb) ge­zien mag wor­den. Het gaat hier­bij om man­nen met wie zij niet kan hu­wen of waar­mee ze al ge­huwd is, zo­als haar groot­va­der, haar va­der, haar broers, haar echt­ge­noot en haar zo­nen en klein­zo­nen. Dit geldt ook voor de man­nen in haar schoon­fa­mi­lie. Voor al­le an­de­re man­nen is het zien van het aan­ge­zicht van een vrouw ver­bo­den. Voor vrou­wen geldt de­ze re­stric­tie niet.
Als een man een maḥ­ram is voor een vrouw, is de vrouw ook zijn maḥ­ram.
Maart: 18, 19.

Begin letter M.


Manuscript. Maḵṭūṭa (ﻣﺨﻄﻮﻄﺔ). Een ma­nu­script is een met de hand ge­schre­ven do­cu­ment (een hand­schrift) op pa­pier, per­ka­ment of een ander me­dium, zo­als de blad­steel van palm­bla­de­ren. Zie bij ‘Hand­schrift‘.

Begin letter M.


Mi­na­ret (ﻣﻨﺎﺭ, ﻣﻨﺎﺭﺓ). Isl. Wi.: mi­na­ret, to­ren bij een mos­kee, van­waar de ge­­beds­op­roep klinkt.
Mei: 27.

Begin letter M.


Moe’azzin: Mu’aḏḏin (ﻣﺆﺫﻥ). Isl., Wi.: die­ge­ne die de ge­beds­op­roep ver­zorgt, vroe­ger van­uit een mi­na­ret, te­gen­woor­dig ach­ter een mi­cro­foon.
Mei: 25.

Begin letter M.


Moehandis: Mu­han­dis (ﻣﻬﻨﺪﺱ). In­ge­ni­eur, tech­­ni­cus.
Mei: 27.

Begin letter M.


Moetasawwil: Mu­ta­saw­wil (ﻣﺘﺴﻮﻝ). Be­de­laar. Mu­ta­saw­wi­lūn: be­de­laars. Mu­ta­saw­wi­la: be­de­la­res. Mu­ta­saw­wi­lāt: be­de­laar­sters.

Begin letter M.


Mud brick (ﻣﺪﺭ). Wi.: ook be­kend als zon­steen. Bouw­steen van mod­der, leem: ṭīn (ﻃﻴﻦ). In de zon ge­bak­ken. Ara­bisch: ev.: ma­da­ra (ﻣﺪﺭﺓ), coll.: ma­dar (ﻣﺪﺭ).
1996: mei, 27.

Begin letter M.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


N. ﻥ


Ne­der­land­se Am­bas­sa­de. De Ne­der­land­se Am­bas­sa­de is ge­ves­tigd in Ṣa­naᶜā’, Je­men.
De cul­tu­reel at­ta­ché MN was hoofd­ver­ant­woor­de­lij­ke na­mens de Ne­der­land­se re­ge­ring bij de ver­strek­king van het ge­schenk aan de al-Aḥ­qāf-bi­blio­theek te Ta­rīm in de Ḥa­ḍra­maut, Je­men.

Begin letter N.


Nikaab: Niqāb (ﻧﻘﺎﺏ). De ni­qāb is de al­ge­me­ne dracht van de vrou­wen in Je­men. De­ze mo­de is re­cen­te­lijk over­ge­waaid om­dat veel Je­me­nie­ten in Sa­oe­di-Ara­bië (SA) wer­ken en hun vrou­wen, als die ook in SA zijn, ver­plicht zijn de­ze dracht van zwar­te stof te dra­gen. Be­hal­ve de ogen is van het li­chaam niets te zien. Voe­ten zit­ten in zwar­te sok­ken en han­den in zwar­te hand­schoe­nen.
Des­al­niet­te­min zit­ten er sub­­tie­­le ver­­sie­­rin­­gen in de ge­we­ven zwar­te stof. Ook zag ik een vrouw die een ni­qāb droeg met goud­draad er­in ver­we­ven.
De tra­di­tio­ne­le Je­me­ni­tische vrou­wen­kle­ding is kleur­­rij­ker.

Begin letter N.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


O.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


P.


Poëzie . Wi.: po­ë­zie is in de Ara­bisch-is­la­mi­tische we­reld een be­lang­rij­ke kunst­vorm. Bij tal­lo­ze open­ba­re ge­beur­te­nis­sen, of hu­we­lijks­fees­ten zijn al­tijd dich­ters aan­we­zig die voor­dra­gen uit ei­gen werk.
Mei: 29.

Begin letter P.


Profeet, de (ﺍﻟﻧﺒﻲ). Isl., Wi.: de Pro­feet Mu­ḥam­mad. (Ca. 570-632.)
Mei: 28.

Begin letter P.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


Q.

Zie voor de woorden die met een ‘Q’ beginnen bij de letter G.

Begin letter Q.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


R. ﺭ


Radjm: Raǧm (ﺭﺟﻢ). Isl., Wi.: steniging na on­tucht.
Mei: 23.

Begin letter R.


Rashwa: Rašwa (ﺭﺷﻮﺓ). Om­ko­pen, steek­pen­­nin­gen be­ta­len.
Mei: 25.

Begin letter R.


Riyal / Rial: Riyāl (ﺭﻳﺎﻝ). De ri­yāl is de na­tio­na­le munt­een­heid in Je­men. De waar­de is cir­ca f. 0,01 per ri­yāl.

Begin letter R.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


S. ﺱ ﺵ ﺹ

Samier, Samiera, Soek, Shakshoeka
Shirk, Salaat, Slavernij, Soefisme.


Samier: Samīr (ﺳﻤﻴﺮ). Een sa­mīr is een vriend met wie je de avond en nacht door­brengt met drin­ken en ver­tel­len, met ver­maak.
1996: mei, 25.

Begin letter S.


Samiera: Samīra (ﺳﻤﻴﺮﺓ). Een vrou­we­lijke sa­­mīr.

Begin letter S.


Soek: Sūq (ﺳﻮﻕ). Sūq (soek) be­te­kent: markt.

Begin letter S.


Shakshoeka: Šak­šū­ka (ﺷﻜﺸﻮﻛﺔ). Een ge­recht van ui, to­maat en ge­klopt ei, in een koe­­ken­pan ge­bak­ken.
1996: mei, 27.
1997: december, 18, 24.

Begin letter S.


Shirk: Širk (ﺷﺮﻙ). Isl., Wi.: polytheïsme.
Mei: 24.

Begin letter S.


Salaat: Ṣalāt (ﺍﻟﺻﻼﺓ). Isl., Wi.: het ri­tu­eel ge­bed.
1996: mei: 24, 25, 28.
1997: december 1.

Begin letter S.


Sla­ver­nij: ᶜUbūdiyya (ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ)Wi.: Sla­ver­nij werd in Je­men of­fi­ci­eel af­ge­schaft in 1962, maar uit de­ze re­por­ta­ge van Al-Ja­zee­ra op YouTube blijkt dat die in Je­men nog steeds be­staat.

Begin letter S.


Soe­fis­me: al-ta­ṣaw­wuf (ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ). Isl., Wi.: een mys­­tie­ke tra­di­tie in de is­lām.
1996: mei, 24.
1997: december, 4, 13, 14.

Begin letter S.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


T. ﺕ ﺙ ﻁ


Taj She­ba Ho­tel in te Ṣanaᶜā’. Dit is het ho­tel waar ik op 19 no­vem­ber 1997 een ka­mer voor één nacht boek. In het Bil­quis-res­tau­rant van dit ho­tel eet ik in 1996 en 1997 ver­schil­len­de ke­ren.
Taj She­ba Hotel: GM.
Taj Ho­tels we­reld­wijd: Wi.
Taj She­ba Ho­tel: fo­to.
1996: Maart, 19, 20, 21, 23, 25, 26. Juni, 12, 16.
1997: November, 19, 20, 21, 22, 23, 27. December, 29, 30, 31.
1998: januari, 1.


Tarkieb: Tar­kīb (ﺗﺮﻛﻴﺐ). Het in­han­gen, op­­han­gen, plaat­sen, ook tan­den in de mond zet­ten, tar­kīb al-as­nān (ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ): het plaat­sen van tan­­den, ge­bit.
1996: mei, 25.

Begin letter T.


Tien: Ṭīn (ﻃﻴﻦ). Leem, het ba­sis­ele­ment van de mud brick, zon­steen, die in het Ara­bisch ma­dar (ﻣﺪﺭ) heet.

Begin letter T.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


U. ﻉ ﻭ


Oegoed: ᶜUqūd (ﻋﻘﻮﺩ) (mv.) / ev. ᶜaqd (ﻋﻘﺪ). Isl.: con­tract. In is­la­mi­tische zin gaat het voor­na­me­lijk om hu­we­lijks­con­trac­ten.
Mei: 29.

Begin letter U.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


V.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


W. ﻭ


Wadi: Wādī (ﻭﺍﺩﻱ). Wi.: ri­vier­bed­ding. Staat mees­tal droog, maar bij zwa­re re­gen­val be­vat die wa­ter.

Begin letter W.


Wahhabisme: Wah­hābiy­ya (ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ). Isl., Wi.: een pu­ri­tein­se stro­ming bin­nen de is­­lam, ge­ba­seerd op de leer van Ibn ᶜAbd al-Wah­hāb (1702-1793).
1996: Mei, 24.
1997: December, 4, 13.

Begin letter W.


Wet van Ohm, de. Wi.: een na­tuur­kun­di­ge wet over het ge­drag van span­ning, stroom en weer­stand, bij ge­lijk­stroom.
Mei: 29.

Begin letter W.


Wet­ten van Kirch­hoff, de. Wi.: de eer­ste en de twee­de wet van Kirch­hoff geeft elk aan hoe span­ning en stroom zich in een cir­cuit ge­draagt.
Mei: 29.

Begin letter W.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


X.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


Y.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeTran­scrip­tieHoofd­index.


Z. ﺯ ﻅ


Ziena: Zi­na’ (ﺯﻧﺎﺀ). Isl., Wi.: on­tucht.
Mei: 23, 28.

Begin letter Z.


Ziyara: Zi­yā­ra (ﺯﻳﺎﺭﺓ). Isl., Wi., Av.: de let­ter­lij­ke be­te­ke­nis is ‘be­zoek’, maar in is­la­mi­tische con­text is dit het be­­zoe­ken van een graf, een pel­grims­­tocht.
1996: mei, 24.
1997: december, 4.

Begin letter Z.


Zonsteen (ﻣﺪﺭ). Wi.: ook be­kend als Mud brick. Zie al­daar.

Begin letter Z.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

MenuBeginEindeHoofd­index.

Transcriptie van de klinkers in Arabische woorden.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­criptie in Ara­bische woor­den.

MenuBegin