Leiden

Leiden
Leiden, centrum
25-10-18 om 20.15 uur.
Nieuwstraat.

Menu – 29/10: BeginEinde.

Leiden
Leiden, centrum
25-10-18 om 20.15 uur.
Hooglandse Kerkgracht.

Menu – 29/10: BeginEinde.

Hortus Leiden

Uilvlinder
Caligo / Uilvlinder
(Vleugels: buitenzijde)

Deze vlinder is ‘ont­zet­tend’ groot. Hij heeft vleu­gels van wel 8 tot 10 cm. leng­te. Hij flad­dert rond in de Vic­to­ria­kas, waar tro­pi­sche tem­pe­ra­tu­ren heer­sen.
De Orchideeën Hoeve: Caligo / Uilvlinder.
Hortus Leiden: Victoriakas.

Menu – 28/10: BeginEinde.

Uilvlinder
Caligo / Uilvlinder
(Vleugels: binnenzijde)

Menu – 28/10: BeginEinde.

Hortus Leiden

Victoria amazonica
Victoria amazonica
(30 augustus 2018)

Ik bezocht deze kas in de Hor­tus Bo­ta­ni­cus Lei­den op 30 au­gus­tus 2018. Hoe­wel het bui­ten niet koud was, was het in de­ze kas ‘ver­schrik­ke­lijk’ heet en voch­tig. Er wordt in de kas dan ook het kli­maat van het Ama­zo­ne-ge­bied na­ge­bootst, an­ders zal die plant wel niet ‘wil­len’ groei­en.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Victoria amazonica
Victoria amazonica
(30 augustus 2018)

Menu – 27/10: BeginEinde.

Reuzenwaterlelie
Reuzenwaterlelie (Victoria amazonica)

Het blad van de Vic­to­ria ama­zo­ni­ca kan tot drie me­ter in door­snee wor­den; het zijn de groot­ste on­ge­deel­de bla­de­ren ter we­reld. De bla­de­ren zijn zo groot dat ba­by’s er­op kun­nen lig­gen zon­der dat het blad zinkt. De plant wordt in onze kas­sen elk jaar op­nieuw ge­zaaid en pro­du­ceert in een sei­zoen tien­tal­len bloe­men, steeds één te­ge­lijk. Die bloem bloeit de eer­ste nacht wit, de twee­de nacht ro­ze, en zinkt dan weer om zich on­der water te ont­wik­ke­len tot een ge­ste­kel­de vrucht.
Wikipedia: Victoria amazonica.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Victoriakas
Victoriakas

Vanaf 1777 werden in de Hor­tus ver­schil­len­de klei­ne­re kas­sen ge­bouwd. De op­val­lend­ste was de giet­ij­ze­ren Vic­to­ria­kas, ge­bouwd in 1870. De­ze kas, die niet meer be­staat, was spe­ci­aal ont­wor­pen voor de Vic­to­ria ama­zo­ni­ca, de groot­ste wa­ter­le­lie ter we­reld. Met suc­ces want sinds 1872 is de­ze plant re­gel­ma­tig in de Hor­tus in bloei te zien ge­weest. On­der lei­ding van de pre­fect Baas Bec­king en hor­tu­la­nus Veen­dorp werd in 1937 be­gon­nen met de bouw van het hui­di­ge kas­sen­com­plex. On­der de kas­sen was een stook­plaats met een ko­len­bun­ker; aan­voer van ko­len vond plaats per boot via de Wit­te Sin­gel. In 1965 wer­den de ko­len in­ge­ruild voor stook­olie. In kou­de win­ters werd wel 200.000 li­ter olie ver­stookt. In 2012 en 2013 zijn de kas­sen gron­dig ge­re­no­veerd.
Hortus Leiden: Victoriakas.

Menu – 27/10: BeginEinde.

5 januari 1998

Shibaam

Dit is een fo­to van de stad Ši­bām, het ‘Man­hat­tan van de Woes­tijn‘ (Zo ge­noemd, van­we­ge de ve­le ho­ge hui­zen, al­le­maal van leem ge­bouwd: Mud brick) die ik op 7 juni 1996 maakte. De lucht ziet er on­heil­spel­lend uit. Die dag woed­de er een zand­storm, maar ver­der ge­beur­de er niets bij­zon­ders. Een dik­ke week la­ter ech­ter, was er in dit ge­bied een he­vig on­weer met heel veel re­gen, met als ge­volg een over­stro­ming in de da­len, waar­bij ver­schil­len­de men­sen ver­dron­ken. Ik was toen al weer in Ne­der­land.
Hoe zo’n ramp er­uit­ziet bij ziet u op de­ze iet­wat schok­ke­ri­ge, maar voor­al schok­ken­de, vi­deo op You­Tube waar­bij een over­stro­ming ge­filmd is in de Wādī Doeᶜan in 2016.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9473) Ik zit in het vlieg­tuig op weg van Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men naar Ne­der­land. Mijn woon­plaats is Leiden. Ik ver­bleef acht­en­veer­tig da­gen in Je­men, voor­na­me­lijk in de plaats Ta­rīm in de Ḥa­ḍra­maut (Zuid-Je­men). Daar werk­te ik in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten).

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Maandag, 5 januari 1998.
Leiden: 48/0.
[Ik zit in het vlieg­tuig, on­der­weg naar Ne­der­land.] Ik kan nau­we­lijks sla­pen. Vrij­wel de he­le weg heb­ben we last van tur­bu­len­tie. Op cir­ca 1.800 ki­lo­me­ter neem ik fo­to’s van een fel ver­lich­te gro­te stad. (An­ka­ra?)*(1)
Ook steden in Egyp­te en voor en rond die gro­te stad wa­ren fel ver­licht. (In ver­band met Ra­ma­dan? *(2))
Wenen was maar schaars ver­licht.
Circa twintig minuten ver­tra­ging in Djed­dah bij het lan­den, we­gens he­vi­ge regen.
Thuis [Leiden] met de taxi, cir­ca 8.00 uur.
Bed: 10.00 tot 12.45 uur.
Internet: nieuws.
Pa en Ma hier van 15.00 tot 17.00 uur. Zij wa­ren in Am­ster­dam om voor [broer] J. via Tho­mas Cook geld over te ma­ken naar Cai­ro. Hij bel­de don­der­dag jl. Hij zit in … Ṣa­naᶜā’! Gaat de 7e naar Cairo.
Ik bel met met en­ke­le vrien­din­nen en vrien­den.
Bed circa 02.00 uur.
Weer: de hele dag re­gen.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Neen, die plaats kan niet Ankara zijn, maar is vermoedelijk Cairo of Jeruzalem, op circa 2.000 km van Ṣanaᶜā’.

Te­rug.

*(2)
Ra­ma­ḍān. Het is van­daag 7 Ra­ma­ḍān. Dat be­te­kent dat het vas­ten­tijd is. Het be­gin en het ein­de van de vas­ten­dag wordt in Ṣanaᶜā’ aan­ge­kon­digd met een ka­non­schot.
Interne link: Ra­ma­ḍān, waar ik een en an­der ver­tel en uit­leg over de­ze spe­cia­le maand van de is­la­mi­ti­sche ka­len­der.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.