apad 17-10-21: tien uur

10.15 uur

*

17 oktober 2021

Leiderdorp

Leiderdorp
Fotonr.: 200526 10h15.

Aan het einde van de sloot tussen de Ko­nings­hof (r) en de Ho­bo­laan (l) de Zijl­laan­mo­len (bouw­jaar: 1850), ge­zien van­af En­ge­len­daal.


De Zijllaanmolen is een Rijksmonument met nr.: 25703.


Menu – 17/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 211007 10h15.

Haven, met het schip Los Vast.
Op de achtergrond, links van het mid­den het ge­bouw De Vol­har­ding en daar­ach­ter de to­ren van de Zijl­poort.


Menu – 17/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 15-10-21: eenentwintig uur

21.14 uur

*

15 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210610 21h14.

Korte Vlietpad
Graffiti onder de Hooghkamerbrug: Marjam.


Menu – 15/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 21h14.

Hoge Gouwe 103 – 109.


Hoge Gouwe 103, bouwjaar: 1860, RM. nr.: 16760.
Hoge Gouwe 107, bouwjaar: 1612, RM. nr.: 16761.
Hoge Gouwe 109, bouwjaar: 1612, RM. nr.: 16762.
RM. nr.: = Rijksmonument nummer.
Hoge Gouwe 107-109: Oud Katholieke Kerk.
Hoge Gouwe 103: Openbare School voor La­ger Al­ge­meen Voort­ge­zet On­der­wijs


Oud-katholieke kerk
In 1630 werd achter drie woon­hui­zen aan de Ho­ge Gou­we een schuil­kerk ge­wijd aan Jo­han­nes de Do­per. Die kerk be­staat nog steeds, maar kreeg na een in­grij­pen­de ver­bou­wing in 1863 de hui­di­ge ge­vel. De kerk is rijk aan in­te­ri­eur­stuk­ken en li­tur­gi­sche voor­wer­pen, waar­van er en­ke­le zelfs van vóór de Re­for­ma­tie da­te­ren.
Gebrek aan con­tact met de kerk van Rome leid­de er­toe dat on­der Ne­der­land­se ka­tho­lie­ken nieu­we ideeën ont­ston­den. Zo leid­de het hoog op­ge­lo­pen de­bat tus­sen de jan­se­nis­ten en de ge­ves­tig­de kerk in 1723 tot de af­split­sing van de oud-ka­tho­lie­ke kerk.
Pastoor I. Walvis (1653-1714) van deze kerk ge­niet in Gou­da nog al­tijd be­kend­heid als de schrij­ver van de eer­ste stads­ge­schie­de­nis in 1713.
[Bron:] Provincie Zuid-Holland – ANWB fonds.


Menu – 15/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 21.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 14-10-21: twintig uur

20.14 uur

*

14 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210613 20h14.

Boerenpad (in Polderpark Cronesteyn).


De tuinhuisjes staan in het complex van de Tuinvereniging Cronesteyn
De regels in 2021:

De maximale waarde van een tuin­huis­je op een volks­tuin­com­plex is lan­de­lijk be­paald op €16.000, dit is ex­clu­sief de waar­de van kas, schuur en los­se goe­de­ren als koel­kast, gei­ser, ge­reed­schap, zon­ne­pa­ne­len, ac­cu’s e.d.


Menu – 14/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 20h14.

Westhaven 23.
(Bouwjaar: 18e eeuw.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 466.


Menu – 14/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 13-10-21: twintig uur

20.14 uur

*

13 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 181025 20h14.

Hooglandse Kerkgracht 54 – 64.
(Bouwjaar: 1650.)


De huisnummers 54 tot en met 64 zijn alle een Rijksmonument met nr.: 24918.


Deze foto plaatste ik eerder op:
29 oktober 2018.


Menu – 13/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Zoeterwoude Rijndijk

Zoeterwoude-Rijndijk
Fotonr.: 210602 20h14.

Hoge Rijndijk 1.
(Bouwjaar: tussen 1905-10.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 0638wn001.


Menu – 13/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 12-10-21: negentien uur

19.14 uur

*

12 oktober 2021

Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 19h14.

Spieringstraat 8 (bouwjaar: 1800) en 10 (bouwjaar: 1750).


Beide panden zijn een Rijksmonument met resp. de nrs.: 16925 en 16926.


Het informatiebord van de Provincie Zuid-Holland en de ANWB, rechts op nr. 8, vermeldt het volgende.

Dubbele Buurt
Veel straten in het water­rijke Gouda wa­ren in de Mid­del­eeuwen maar aan één zij­de be­bouwd. De Spie­ring­straat geeft nog een goed beeld van zo’n straat. Te­gen­over de ge­vel­rij liep een gracht­je en daar­ach­ter strek­ten zich de ach­ter­er­ven uit van een an­de­re hui­zen­rij aan een an­de­re straat.
De erven werden gebruikt als moes­tuin en als werk­plaats. De gracht fun­geer­de als trans­port­rou­te, als ri­ool en … als wa­ter­bron. Soms was een stuk­je straat aan twee zij­den be­bouwd, zo­als hier aan het be­gin van de Spie­ring­straat.
Zul­ke stra­ten wa­ren uit­zon­de­rin­gen en wer­den ‘dub­be­le buur­ten’ ge­noemd.
De huis­jes da­te­ren uit de 18e eeuw.
Na­bij de Don­ke­re Sluis is het be­grip Dub­be­le Buurt in een straat­naam be­waard ge­ble­ven.


Menu – 12/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210806 19h14.

Zoeterwoudsesingel 50.
Villa de Hoekstee (bouwjaar 1904)
Kerkgebouw (bouwjaar 1925).


Beide panden zijn Rijksmonument met resp. de nrs.: 515052 (1904) en 515053 (1925).


Menu – 12/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 11-10-21: negentien uur

19.14 uur

*

11 oktober 2021

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 19h14.

Boxhagener Straße 99.
Theaterkapelle.


Dit gebouw is oorspronkelijk de Fried­hofs­ka­pel­le: kapel van de be­graaf­plaats Georgen-Parochial-Friedhof IV (Bouwjaar 1879.)
De kapel is een beschermd monument. (Denk­mal­ge­schützt.)


Menu – 11/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210530 19h14.

Langegracht 70D. (Bouwjaar 1977)
In dit voormalig schakelhuis van de energiecentrale is de bierbrouwerij Pronck gevestigd.


Menu – 11/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 09-10-21: achttien uur

18.14 uur

*

09 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 180406 18h14.

Tweede Binnenvestgracht 1.
Windmolen De Valk (Bouwjaar: 1743).


Deze windmolen is een Rijksmonument met nr. 25655.


Menu – 09/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Koudekerk aan den Rijn

Koudekerk aan den Rijn
Fotonr.: 200417 18h14.

Een voetgangers- en fietsers­brug over de Lage­waard­se We­te­ring, tussen de Lage­waard en het Hof­ste­de­laan­tje.


Menu – 09/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 07-10-21: zeventien uur

17.14 uur

*

7 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 180817 17h14.

Nieuwstraat: fietsen-wirwar.


Menu – 07/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 180830 17h14.

Hortus Botanicus.
De CaligoUilvlinder.


Deze foto plaatste ik eerder op:
28 oktober 2018.


Menu – 07/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 30-09-21: dertien uur

13.14 uur

*

30 september 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210528 13h14.

Witte Rozenstraat 66 (Bouwjaar: 1880).


Dit pand heeft de status: Karakteristiek Pand, met registratienummer KP04301.


Menu – 30/09-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 13h14.

Windmolen ’t Vliegend Hert.
Dit is een Standerdmolen (Bouwjaar 1985).


Menu – 30/09-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2021.


apad 24-09-21: eenentwintig uur

21.13 uur

*

24 september 2021

Flensburg

Flensburg
Fotonr.: 180430 21h13.

Flensburg in de duisternis, met de fel verlichte Goethe-Schule op de heuvel. Het water op de voorgrond heet Im Jaich en is de haven van de stad, die aan de Flensburger Fjord ligt, die weer met de Oostzee verbonden is.


Menu – 24/09-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210810 21h13.

De Stadsmolensloot met de Lorentzbrug (links) en de Lorentzkade aan de overkant.


Menu – 24/09-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 21.13 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2021.