Brabants Dagblad Voorpagina

Brabants Dagblad
Brabants Dagblad voorpagina 1 juni 1966

Transcriptie van de tekst op voor­pa­gi­na van het Bra­bants Dag­blad van woens­dag 1 juni 1966 over het trein­on­ge­luk bij de brug over de Maas na­bij He­del.
Mijn toelichting op de in­tro­duc­tie­pa­gi­na. (Opent in een nieuw venster.)

MenuEinde.

(Van onze spe­ci­a­le ver­slag­ge­ver)

Hedel, 1 juni. – De snel­trein van Ut­recht naar Den Bosch raak­te gis­te­ren­mid­dag te­gen half­zes vlak voor de spoor­brug bij He­del on­klaar, pas­seer­de de brug in ont­spo­ren­de toe­stand en kan­tel­de net na het be­rei­ken van de Bra­bant­se Maas­oe­ver de spoor­dijk af. Het ge­beur­de toen de trein een snel­heid had van hon­derd­twin­tig ki­lo­me­ter per uur. Hij ver­voer­de op dit druk­ke tijd­stip naar schat­ting vijf­hon­derd pas­sa­giers. Het on­ge­luk ver­an­der­de trein en spoor­baan

 

in een schrik­wek­ken­de ruïne. De ramp, waar het naar uit­zag, was even­wel van be­perk­te om­vang. Na enige uren kon­den de red­dings­ploe­gen con­sta­te­ren, dat er vrij­wel ze­ker geen do­den te be­treu­ren wa­ren. Zes pas­sa­giers wa­ren dus­da­nig ge­wond, dat zij naar zie­ken­hui­zen in Den Bosch moes­ten wor­den ge­bracht. Hun ver­won­din­gen vie­len ove­ri­gens mee. Ver­schei­de­nen van hen heb­ben het zie­ken­huis al mo­gen ver­la­ten. Enige tien­tal­len, die snij- of schaaf­won­den had­den op­ge­lo­pen in kan­te­len­de rij­tui­gen, wer­den ter plaat­se ver­bon­den en kon­den huis­waarts ke­ren.

Oor­zaak waar­schijn­lijk man­ke­ment aan wa­gon

Hoe het on­ge­luk kon ge­beu­ren staat op het ogen­blik nog niet vast. De spoor­baan ter plaat­se – en­kel­spoor – ver­keer­de in goe­de con­di­tie. Van een ver­keer­de wis­sel­stand kan geen sprake zijn ge­weest. Vrij ze­ker is dat er een de­fect is op­ge­tre­den aan één van de ne­gen wa­gons, waar­uit de snel­trein be­stond. Vijf­tien me­ter vóór de brug (aan de He­del­se kant dus) ram­de de­ze wa­gon een be­ton­nen loop­pad aan de lin­ker­zij­de van de baan en wrik­te dit over een leng­te van twin­tig me­ter om­hoog. Ern­sti­ge ver­nie­lin­gen aan de rail­con­struc­tie op de brug maken het dui­de­lijk, dat de trein daar al aan het ont­spo­ren was. Het is voor de pas­sa­giers en de trein­be­man­ning een on­voor­stel­baar ge­luk ge­weest, dat de trein op de brug over­eind is ge­ble­ven. Dit is voor­na­me­lijk te dan­ken aan de ge­lei­de­ban­den, die de rails op de brug mar­keren en die de trein in het ga­reel hiel­den. Waar­schijn­lijk zou­den de sta­len brug­span­ten een met zo gro­te snel­heid uit de rails lo­pen­de trein niet heb­ben kun­nen hou­den.

RAVAGE

Ogenblikkelijk na­dat de ma­chi­nist een klap voel­de voer­de hij een nood­rem­ming uit. Ook rei­zi­gers schij­nen aan de nood­rem te heb­ben ge­trok­ken. Toch had de trein nog een snel­heid van naar schat­ting tach­tig ki­lo­me­ter toen hij niet meer in be­dwang te hou­den leek. In een wolk van op­spui­tend zand en rond­spat­ten­de kie­zel­ste­nen schoot de lo­co­mo­tief naar links van de baan af om in de door hem­zelf op­ge­stuw­de aar­de tot stil­stand te ko­men. De twee­de wa­gen kwam half ge­kan­teld naast de rails te staan. De der­de stort­te van de dijk en kwam op zijn kant te­recht. Een der wiel­stel­len was er ge­heel van af­ge­scheurd bij de bot­sing met de be­ton­nen voet van een por­taal, waar­ach­ter het was blij­ven ste­ken. De vier­de wa­gon rol­de over zijn leng­te-as de dijk af en kwam vrij­wel op zijn kop in de spoor­sloot te lig­gen. Ook de res­tau­ra­tie- en ba­ga­ge­wa­gen was de dijk af­ge­schoten, maar hal­ver­we­ge tot stil­stand ge­komen. Van de ne­gen wa­gons tel­len­de trein wa­ren al­leen de laat­ste twee in de rails ge­ble­ven.
Het traject bood het beeld van een vol­sla­gen cha­os. De rails wa­ren op som­mi­ge plaat­sen ge­heel ver­dwe­nen, hon­der­den dwars­lig­gers als ka­chel­hout ver­splin­terd. Twee por­ta­len wa­ren to­taal ver­woest en de hon­der­den ki­lo’s zwa­re be­ton­nen voe­ten wa­ren een me­ter van hun plaats ge­rukt. Over­al la­gen ver­wron­gen stuk­ken plaat­staal, in­een­ge­from­meld als af­val­pa­pier, bou­ten en ver­bin­dings­con­struc­ties.
Bij dit cha­o­tische beeld, dat her­in­ne

 

rin­gen op­riep aan de ramp bij Har­me­len*, was niet al­leen het ge­rin­ge aan­tal slacht­of­fers een op­luch­ting, ook de scha­de valt bij eer­ste schat­ting mee. Men spreekt van en­ke­le ton­nen. Noch de lo­co­mo­tief, noch de ont­spoor­de en ge­kan­tel­de wa­gons zijn to­tal loss.
De N.S. verwachten, dat het trein­ver­keer van­daag in de la­te na­mid­dag kan wor­den her­vat. Tot zo­lang zal tus­sen Den Bosch en Gel­der­mal­sen een pen­del­dienst met bus­sen wor­den on­der­hou­den. Voor een spoe­di­ge her­vat­ting van het trein­ver­keer is het feit dat het tra­ject en­kel­spo­rig is een ge­luk bij een on­ge­luk. Naast het ver­woes­te spoor is ruim­te voor de aan­leg van een hulp­spoor, zo­dat men niet op het eind van de op­rui­mings­werk­zaam­he­den be­hoeft te wach­ten. De werk­zaam­he­den zijn me­teen aan­ge­pakt en duur­den de he­le nacht voort. De zes ge­won­den, die ten ge­vol­ge van het trein­on­ge­luk in het zie­ken­huis moes­ten wor­den op­ge­no­men zijn: In het Groot Zie­ken­gast­huis: mevr. Leen­ders-Van Dam (70) uit Ble­rick na­bij Ven­lo, met een her­sen­schud­ding en een ont­wrich­te arm. Mevr J. Men­gen-Dahl­haus, Eind­ho­ven (72), met een her­sen­schud­ding en en­ke­le ver­won­din­gen.
In het Pro­tes­tants Zie­ken­huis: mevr. A. Sa­le­mink-Karst uit Maas­tricht (68), met een gro­te snij­wond aan het hoofd, haar echt­ge­noot J.Sa­le­mink (68) met een shock.
In het Ca­ro­lus­zie­ken­huis: mevr Groot­veld-Mer­tens, Woen­sel met een hoofd­wond en een shock en mevr. E. En­ge­len­berg-Blauw uit Kerk­rade met hoofd­ver­won­din­gen.

(Zie ook pag. 3 van het Brabants dagblad)
Mijn toeliching op de in­tro­duc­tie­pa­gi­na.
Me­nuBe­ginEinde.


Bijschrift bij de fo­to:
Passagier uit on­ge­luks­trein maak­te de­ze fo­to.
Een pas­sa­gier uit de on­ge­luks­trein, de heer G. Weg­ter uit Meer­veld­ho­ven-d’Ek­ker, had de te­gen­woor­dig­heid van geest met zijn ca­me­ra van on­der af de dijk de­ze fo­to te ma­ken di­rect na het on­ge­luk. Ver­suf­te pas­sa­giers groe­pen sa­men op of te­gen de dijk, ter­wijl an­de­ren de hel­pen­de hand rei­ken aan men­sen die nog in de ge­kan­tel­de wa­gons zit­ten op­ge­slo­ten. Te­vo­ren had de heer Weg­ter zijn vrouw en twee kin­de­ren uit de trein ge­hol­pen.

Mijn toelichting op de in­tro­duc­tie­pa­gi­na.

*

Me­nuBe­gin.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.