4 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 461) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – Het is de laat­ste dag van de week en ik ga ’s avond naar mijn ou­ders.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 4 mei 1973.
Dodenherdenking.
Op rond 7.00. Niet gegeten. Om 7.30 in­spec­tie van de kas­ten. Twee keer ap­pèl. Ma­ga­zijn. Kan­ti­ne. Twee kof­fie, drie brood­jes f. 2,00
Magazijn. Materiaal voor een oe­fe­ning in Duits­land van een Com­pag­nie voor­be­reid.
Gegeten: erwten, wor­te­len, ge­bak­ken vis, rijs­te­pap, ap­pel.
Magazijn.
Op de [mijn] Compagnie had­den ze zon­ne­straal­in­spec­tie.* Tegen 15.45 uur daar.
Sergeant M. heeft een ac­cu ge­jat. Een Mun­ga-ac­cu.
Gegeten: gebakken vis, brood.
Circa 17.00 op weg met de au­to van Hans K. Met trein van 17.32 naar Den Bosch en toen naar Roer­mond. Vrij ver­voer. Te­gen 19.30 in Roer­mond.
Met bus van 19.55 naar Her­ken­bosch: f. 1,15. Thuis rond 20.15 uur.
Gegeten. Koffie. Van 22.00 tot 22.30 tv. Ge­doucht tot 23.15.
Gelezen in de re­gle­men­ten be­tref­fen­de de krijgs­tucht.
Circa 00.30 op bed.
Weer: smoorheet.

*
Zon­ne­straal­in­spec­tie. Een ‘zon­ne­straal­in­spec­tie’ is een in­spec­tie door een of meer­de­re ho­ge of­fi­cie­ren. De term ‘zon­ne­straal’ slaat op de ve­le blin­ken­de ko­pe­ren ster­ren op de epau­let­ten van de uni­form­jas van die of­fi­cie­ren.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 april 1988

Dagboek 1988

(Dag 5936) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Hier­voor maak ik van­avond huis­werk.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 30 april 1988.
Op 9.15 uur. Douche.
Ontbijt.
Winkel.
Meel kopen. (Bij LP. in Eijs­den.]
Leren.
Koken.
Eten. Afwassen.
Leren.
Ik sloeg de paar­dans­ri­tu­e­len van twee me­rels ga­de. (Het lij­ken wel twee man­net­jes, al­le twee diep zwart.) Veel mus­sen zijn ook in de weer met ri­tu­e­len en nest­jes.
Nederlandse ge­schie­de­nis le­ren tot 01.30 uur.
Weer: onbewolkt. Later re­gen­drei­ging. Cir­ca 20°C. Zo warm is het bin­nen nog niet.

Index

Index van ter­men:
VWO.
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 april 1987

Dagboek 1987

(Dag 5569) Ik woon al­leen in Eijs­den. Mijn vriend BW. woont in Brus­sel bij een nieuwe vriend. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. Door de week volg sinds be­gin sep­tem­ber 1986 bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Mavo-op­lei­ding in de avond­uren. Daar­voor moet ik Ne­der­land­se li­te­ra­tuur le­zen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 29 april 1987.
Op 6.30 uur. Moe. Douche.
Met de dienstauto (Ford Es­cort) naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.]
Kantoor: werk­ver­ga­de­ring plan­ning.
Van 11.00 tot 12.00 Euro­pees In­sti­tuut voor Be­stuurs­kun­de in Maas­tricht, voor het uit­brei­den van de te­le­foon­au­to­maat.
Bij de kerk Sint Pie­ter Bo­ven [Ur­su­li­nen­weg]: eten, wan­de­len en “Het mo­tet voor de kar­di­naal” van Theun de Vries le­zen.
Postkantoor.
Kantoor om 14.10 uur. Ad­mi­ni­stra­tie. Niet veel meer ge­daan.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.20 uur.
Brood eten.
Lezen tot 20.50 uur. Ik lees “Het mo­tet van de kar­di­naal” van Theun de Vries uit. Een mooi boek, maar het loopt stroe­ver dan “De komst van Jo­a­chim Stil­ler” van Hu­bert Lam­po.

Ik dronk cola om wakker te blij­ven, want ik ben erg moe. Ik zal dus weer al­co­hol moe­ten drin­ken om de in­vloed van de co­la on­ge­daan te ma­ken.

Ik wil morgen een beetje fiet­sen en le­ren. AB. meldt met mij mee te wil­len fiet­sen. Er­gens be­valt me dat wel, er­gens voel ik dat hij zich aan mij op­dringt.

“The Persian boy” van Ma­ry Re­nault le­zen. Erg mooi.
Twee glaas­jes Mar­ti­ni Ros­so. (Dat smaakt door de ka­ra­mel als co­la.)
Nu 23.45 uur.
Weer: aanvankelijk lek­ker, maar be­wolkt. La­ter meer zon, iets fris­ser. (Op de Sint Pie­ters­berg toch 24°C.) ’s Avonds re­gen­drei­ging en 24°C. Het bleef tot nu toe droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 april 1986

Dagboek 1986

(Dag 5203) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben pro­ject­lei­der. Ik werk van­daag in Maas­tricht en Beek. – In Maas­tricht werk ik de­ze avond bij V&D tot 20.00 uur. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 april 1986.
Op 6.45 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 8.15 uur bij Jan van Eyck­aca­de­mie in Maas­tricht. Het be­die­ning­stoes­tel* ver­van­gen.
Om 8.45 op kan­toor: vi­deo­jour­naal Net­werk 2 en werk­ver­ga­de­ring, tot 10.30 uur.
Administratie.
Van 11.00 tot 11.30 in Eijs­den, on­der an­de­re bij [col­le­ga] JP. thuis het MPU: Main­te­nan­ce Pro­ces­sing Unit-kof­fer op­ha­len.
Even thuis.
Kantoor.
Van 13.50 tot 14.50 bij Sta­bil Oil in Beek.
Daarna via Elsloo naar Maas­tricht ge­re­den.
In Maastricht om 15.45 uur, bij V&D, Maas­tricht.
Van 16.30 tot 17.15 thuis met de Dienst­au­to.
Brood eten.
Van 17.30 tot 20.00 bij V&D in Maas­tricht een nieuwe band [soft­wa­re] in de te­le­foon­au­to­maat draai­en.
Thuis 20.15 uur. [Met de Dienstauto.]
Tv.
Computer.
Douche.
Tv.
Bed 01.30 uur.
Weer: 14°C. Mistig. Droog.

*
Een bedieningstoestel is de tech­nische be­na­ming van het toes­tel dat door een te­le­fo­nist(e) be­diend wordt en dat in de volks­mond de ‘cen­tra­le’ heet. Met dit toes­tel ‘be­stuurt’ de te­le­fonist(e) de te­le­foon­au­to­maat, door klan­ten door te ver­bin­den met de per­soon die zij wen­sen te spre­ken.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 april 1985

Dagboek 1985

(Dag 4837) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber 1984, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Ik zit in Maas­tricht op te­ken­les, als hob­by. – Buur­vrouw MW. is ei­ge­na­res­se van het Chi­nees res­tau­rant Koon Wing in Maas­tricht en HL. en ik hel­pen haar af en toe met een aan­tal werk­zaam­he­den.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 april 1985.
Wakker om 7.30.
Op 8.30 uur. Douche.
Brood eten.
Rond 9.40 ben ik op de te­ken­les [in Maas­tricht]. Er is een ex­po­si­tie van onze wer­ken. Er han­gen er een stuk of vijf van mij. Vol­gens Emi­lia Hau­ser sloe­gen mijn mo­del­te­ke­nin­gen goed aan.
Thuis om 12.20 uur. HL. bracht en haal­de mij.
HL. en [zijn nichtje] ML. poet­sen hier.

HL., ML. en ik gaan naar het res­tau­rant Koon Wing.
Ik maak het sluitwerk voor de deur en ik heb de span­ning voor de mag­ne­tron aan­ge­legd.
Van 19.00 tot 19.40 bij MW. thuis eten. (Ook ML.)
Haar zoon KW. wast af. Een uni­cum! Sinds gis­te­ren heeft hij de Ne­der­land­se na­tio­na­li­teit.

Na 20.30 met MW. naar haar res­tau­rant.
Rond 22.30 uur (HL. is er inmiddels ook) al­leen te­rug naar huis.
Krant lezen.
Lezen.
Mijmeren over BW. Hoe zou het met mijn schat­je [in Hong­kong] zijn?
Weer: veel regen en koud. Circa 5°C. Later droog en iets min­der be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.