30 april 1984

Dagboek 1984

(Dag 4475) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Het is van­daag Ko­ning­in­ne­dag en we heb­ben dus, als amb­te­naar, vrij. We gaan naar Aken in Duits­land. Daar­na be­zoe­ken we mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – 1 DM (Deut­sche Mark) = f. 1,13.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 30 april 1984.
Naar Aken. – Koningin­ne­dag.
Op 9.35 uur. Douche.
Brood eten.
Om 11.30 zijn we in Aken.

Wandelen in Aken: met veel sexy boys. (Voor­na­me­lijk bui­ten­lan­ders.) Het is ech­ter geen Luik. [Waar het be­ter is, wat be­treft het man­ne­lijk schoon.]
We eten in een café nabij de Markt. Ik eet een piz­za, drink kof­fie en co­la. HL. twee co­la, met friet, groen­te en vlees. Dat kost 26,50 DM. Vol­gens HL. is dat niet duur.
Wandelen.
Rond 16.30 via Heerlen, Konings­bosch en Vlo­drop naar Pa en Ma. [In Her­ken­bosch.]
We zijn daar van 18.00 tot 20.30 uur.
Vertellen. Kof­fie drin­ken, brood eten.
De heer en mevrouw V. ko­men ook op be­zoek.
Wij gaan over de Rijk­sweg via Roer­mond, Sit­tard, Ge­leen en Maas­tricht naar huis. (Thuis: 21.40 uur.)
Even tekenen.
In Aken veel leuke en sexy kna­pen.
Lezen.
Een halve liter bier.
Nu 23.35 uur.
Weer: zonnig. Winderig: fris tot koud. In de zon en uit de wind: lek­ker. Na 17.00 bijna con­stant re­gen en koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 april 1983

Dagboek 1983

(Dag 4108) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik de cur­sus TR43, een nieuw soort te­le­foon­in­stal­la­tie. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 29 april 1983.
Op 7.15 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht, tot aan de Abt­straat. Ik rij zelf ver­der met de au­to naar de Noor­man­nen­sin­gel voor de cur­sus TR43.
Ik ben daar om 8.30 uur. Te­le­fo­nisch en­ke­le za­ken re­ge­len met [de af­de­ling Be­drijfs­te­le­com­mu­ni­ca­tie] Heer­len over Boeing Com­pa­ny al­daar, waar ik ver­schil­len­de ke­ren werk­te in 1979, voor vra­gen van [col­le­ga] JM.
De hele dag een saaie cur­sus.
Tussen de middag met [de col­le­ga’s] HS. en PS. wan­de­len.
De cursus is ge­daan om 16.00 uur.
Met de auto om 16.30 thuis.

Van 18.45 tot 19.15 uur eten. (Brood.)
Van 19.30 tot 21.00 wer­ken aan de au­to van BM.: een schei­ding ma­ken van de luid­spre­kers, voor en ach­ter. Sexy KW. helpt me. Het lukt niet zo best.
HL. heeft een recep­tie [op zijn werk]. Ik moet hem om 21.15 aan Sta­tion Maas­tricht op­ha­len. Om 21.15 ben ik daar, maar er is geen HL. te zien. Van 21.35 tot 21.50 ga ik bij de PTT mijn ge­reed­schap ha­len.
Ik wacht weer op het sta­tion op HL. en zie er ver­schil­len­de sexy jon­ge­man­nen, waar­van er en­ke­le, naar het schijnt, el­kaar niet ken­nen. Uit­ein­de­lijk gaan er twee sa­men weg.

Bij [buurman] XV. van 22.30 tot 23.30 uur. Hij heeft van­daag de tij­ding ont­van­gen dat twee be­ken­den over­le­den zijn. De eer­ste was de tuin­man van zijn vader, die stierf van­daag in die tuin, 72 jaar oud en een an­de­re be­ken­de van hem, me­vrouw O. werd door haar echt­ge­noot ver­moord, op de dag van haar ont­voe­ring, een week of vier ge­le­den. Gis­te­ren is haar lijk ge­von­den en de da­der, een vriend van XV., heeft be­kend, sa­men met twee 18-ja­ri­ge kna­pen, de­ze gru­wel­daad in Bel­gië, na­bij Luik, te heb­ben vol­trok­ken*.
We drinken pils bij XV.
De Commo­dore Vic­20 com­pu­ter koop ik niet voor me­dio ju­ni. Dat wil zeg­gen, dat wordt dan een Com­mo­do­re­64, waar­schijn­lijk.
Nu 00.00 uur.
Weer: lekker. Veel be­wol­king. Ook een beet­je zon. Har­de zui­den­wind. Tegen 22.00 uur een beet­je re­gen.
[Hier denk ik nog aan:] Wat een stuk­ken en sexy kont­jes op het Sta­tion.

*
Moord. Ik vind dit nog op in­ter­net: 30 april 1983, Maas­tricht. De 34-ja­ri­ge fy­sio­the­ra­peu­te MO. (34) uit Maas­tricht, die op 28 maart werd ont­voerd, blijkt nog de­zelf­de dag door haar 36-ja­ri­ge man MN., met wie zij niet meer sa­men­woon­de, te zijn ver­moord. Zij werd in een bos in het Bel­gisch-Lim­burg­se As op 20 ki­lo­me­ter af­stand van Maas­tricht ge­wurgd en daar be­gra­ven in een kuil, die al veer­tien da­gen eer­der door N. met hulp van de sa­men met hem ge­ar­res­teer­de 18-ja­ri­ge PvR. en RvD. uit Maas­tricht werd ge­gra­ven. De twee jong­ste ver­dach­ten, bei­den scho­lie­ren, heb­ben hun aan­deel in de ont­voe­rings­zaak en in het do­den van de vrouw, don­der­dag al be­kend. De echt­ge­noot van de vrouw leg­de vrij­dag­mor­gen bij zijn voor­ge­lei­ding voor de Of­fi­cier van Jus­ti­tie mr. J. Frans­sen een vol­le­di­ge be­ken­te­nis af. Het lijk van de vrouw is don­der­dag ge­von­den. Sec­tie door een ge­rech­te­lijk ge­nees­kun­di­ge uit Bel­gië heeft uit­ge­we­zen dat zij door wur­ging om het le­ven is ge­ko­men.

Zij re­den ver­vol­gens met het bus­je naar de prak­tijk­ruim­te van het slacht­of­fer in Maas­tricht. Het bus­je werd ge­par­keerd recht te­gen­over de prak­tijk­ruimte. Het drie­tal zat er in met N. ach­ter het stuur. Toen me­vrouw O. rond 20.45 uur naar bui­ten kwam werd zij door de twee scho­lie­ren vast­ge­gre­pen en in het bus­je ge­sleurd. Zij werd met ether be­dwelmd.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 april 1982

Dagboek 1982

(Dag 3742) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag volg ik een cur­sus over een nieuw soort te­le­foon­au­to­maat: TBX. – Mijn vriend HL. heeft van­daag con­tact met God. – We heb­ben een zeiljol.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 28 april 1982.
Op 7.20 uur. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Noor­man­nen­sin­gel: TBX50-cur­sus. De he­le dag.
Ik ben om 16.30 thuis.
HL.’s ouders zijn hier, vol­gens af­spraak.
Vertellen. Warm eten. [Buurman] XV. eet mee.
HL. heeft een buiten­boord­mo­tor met lan­ge staart bij God ([ei­ge­naar van] Aqua Vi­va) op­ge­haald.
We gaan varen: HL., zijn va­der en ik, van 19.00 tot 21.00 uur.
Circa 21.15 tot 23.50 uur, eerst met HL.’s ou­ders en van­af 22.00 uur HL. en ik bij XV. Hij is van­daag voor het mo­tor­rij­be­wijs ge­slaagd. We kon­den [moch­ten] wat ko­men drin­ken. (HH. is er de hele avond al.)
Nu 00.00 uur.
Weer: niet zo koud. Wei­nig wind. Ge­heel be­wolkt. Van­avond, rond 20.30 een beet­je re­gen. Ver­der droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 april 1981

Dagboek 1981

(Dag 3376) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag ben ik in Val­ken­burg be­zig. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. – Zo­wel in En­ge­land als in Duits­land is een flink pak sneeuw ge­val­len: eind april!

MenuIndex en het einde.

Maandag, 27 april 1981.
Op 7.20 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat. Dienst­au­to:] VW-bus.
Magazijn Maastricht.
Hotel Schaep­kens van Sint Fyt in Val­ken­burg. De he­le dag.
Om een re­lais­kast op te han­gen moet ik bo­ren in een knoert­har­de muur. Moe en he­le­maal be­zweet neem ik mijn eet­pau­ze na­bij Kas­teel Oost bij de Geul. In Val­ken­burg zie ik een leu­ke man met een flin­ke bult in zijn broek. Ik let op hem en niet op een paal­tje, waar ik met de zij­kant te­gen aan rij. (De be­scha­di­ging is de moei­te niet waard.)
Maastricht: 16.40 uur. HL. komt om 16.50 uur.
Thuis douchen.
Eten.
Om 18.30 cursus Arabisch. Ara­bi­sche les.
Thuis 20.20 uur.
[Buurman] XV. vertelt me dat HL. met AH. (vol­gens af­spraak ge­ko­men) weg is en dat hij om 21.30 uur te­rug zal zijn. Hij weet niet waar ze heen zijn, maar ik denk dat ze wat zijn gaan drin­ken.
Krant lezen.
Rond 21.00 uur naar Maas­tricht. Stads­park. Van 21.20 tot 21.50 in La Fer­me. Twee Se­ven-up: 2,80 gul­den.
Stadspark.
Thuis 22.20 uur.
[Buurvrouw] TD. en AH. dis­cus­sië­ren. (Over man / vrouw ver­hou­din­gen.) XV. komt er la­ter bij. Als hij weer weg is, krij­gen wij (HL. en ik) even ru­zie over AH. (Voor het eerst blijkt hij [HL.] het ge­pres­teerd te heb­ben op het af­ge­spro­ken tijd­stip weer thuis te zijn.)
TD. gaat en later AH.
Bed 00.20 uur.
Weer: de hele dag noor­den­wind. Na de mid­dag zwoel, wei­nig zon. Fris.
In Yorkshire, En­ge­land, ligt an­der­hal­ve me­ter sneeuw. In Trier in Duits­land ligt ook sneeuw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 april 1980

Dagboek 1980

(Dag 3010) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Van­daag krij­gen we be­zoek van een ken­nis: SC.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 26 april 1980.
Op 9.15 uur. HL. wast mijn haar.
Eten.
Rond 10.30 uur, naar Maas­tricht. De stad in, in­ko­pen doen, bij de Mi­ro. [Su­per­markt.]
Om 12.00 uur aan het Sta­tion Maas­tricht, vol­gens een te­le­fo­ni­sche af­spraak ha­len we SC. van de trein. Nog­maals de stad in, on­der an­de­re stof voor gor­dijn­tjes ko­pen: f. 49,00 voor een stuk van 2,5 x 1,4 me­ter.
Thuis koffie.
Rond 14.00 uur be­gin ik met de in­ter­val voor de rui­ten­wis­ser in de au­to in te bou­wen.
Eten rond 19.00 uur.
Daarna werken aan de in­ter­val en op­rui­men tot 21.30 uur.
Tv tot 22.00 uur.
Douche tot 22.30 uur.
Tv tot 23.30 uur.
Naar Maastricht, naar Ba­ga­tel­le en Es­qui­re.
Thuis 02.00 uur.
HL. en CS. kijken tot 05.30 nog Tv naar een der­tien uur du­ren­de Ame­ri­kaan­se Tv-dag, die door de VARA in­te­graal wordt uit­ge­zon­den.
Ik lig rond 02.15 uur in bed.
Weer: steenkoud. Veel re­gen. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 april 1979

Dagboek 1979

(Dag 2643) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag werk ik in Maas­tricht. – We heb­ben in Eijs­den een nieuw­bouw­huis ge­kocht en gaan daar van­avond naar de vor­de­rin­gen kij­ken.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 april 1979.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Ahrend aan het Vrijt­hof. Te­le­foon­au­to­maat UH45 (20-4-6) Tus­sen de mid­dag met HL. de stad in.
Thuis 17.05 uur.
Eten.
Lezen.
Eijsden.
Tv.
Om 21.30 uur de stad in en daar­na naar HL.’s ou­ders.
Tegen 22.30 uur thuis.
Nog wat papieren voor Eijs­den na snuf­fe­len.
Nu 23.15 uur.
Weer: fris, vrijwel de hele dag re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 april 1978

Dagboek 1978

(Dag 2277) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Door de week werk ik bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in de re­gio Sit­tard als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – We heb­ben en Ford Tran­sit, die we als kam­peer­au­to in­ge­richt heb­ben. Daar moet nog het een en an­der aan ge­beu­ren. Ik werk er de­ze avond aan.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 24 april 1978.
Op 6.50 uur.
Sittard.
Munstergeleen: toezicht Huis­aan­slui­tin­gen.
Om 17.15 uur: in Maas­tricht HL. op­ha­len.
Stad in.
Chinees eten: Asia, bij een knap­pe ober.
Thuis 19.00 uur.
Aan de auto wer­ken.
22.00 uur douche.
Tv
Bed rond 00.00 uur.
Weer: zomers warm. Veel knap­pe man­nen op straat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 april 1977

Dagboek 1977

(Dag 1911) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn nieuwe vriend HL. (sinds 6 maart jl.) woont al enige tijd bij mij in mijn ka­mer.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 23 april 1977.
Op 10.00 uur.
Eten.
Fotograaf Voets ver­koopt in de Spo­ren­straat nr. 16 een huis dat On­be­woon­baar ver­klaard is, voor f. 70.000,00. Bij hem thuis in de Sme­den­straat voor woens­dag­avond een af­spraak ge­maakt.
Inkopen.
Afwassen.
Inkopen, onder an­de­re bij Fo­to Rem­brandt ko­pen we een twee­de­hands ver­gro­tings­ap­pa­raat Ope­mus III, dat nieuw f. 299,00 kost, maar waar ik nu f. 150,00 voor be­taal. We be­kij­ken wat boe­ken.
Eten in de Maretak.
We gaan naar HL.’s flat waar we de film­pro­jec­tor op­ha­len en en­ke­le films.
Van HL. krijg ik een su­per se­xy strak­ke broek.
We proberen de filmprojector te re­pa­re­ren van 21.30 tot 23.30 uur.
De Dikke Dragonder: twee jus d’oran­ge
Bagatelle: vijf jus d’oran­ge.
HL. is een beetje aan­ge­scho­ten.
Thuis 02.20 uur na een woor­den­wis­se­ling tus­sen HL. en ene JT. waar­bij, naar mijn ge­voel, het ge­lijk aan HL.’s kant was.
Bed circa 02.00 uur.
Weer: koud, veel re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 april 1976

Dagboek 1976

(Dag 1545) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 22 april 1976.
Met [collega] SW. mee. On­der an­de­re [wer­ken bij] de Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij. De Lim­bur­ger [Dag­blad], De Brand­weer.
Thuis 17.00 uur.
Voor KM. ben ik bij Vo­gel­zang gaan vra­gen hoe je een drie-fa­sen mo­tor op 220 Volt moet aan­slui­ten. Een prach­tig stuk, niet F., hielp mij. Sa­men heb­ben we het uit­ge­zocht. Uit een boek­je. Een vrien­de­lij­ke mooie boy en zijn broek was re­de­lijk ge­vuld.
Eten.
Douche.
Een kop kof­fie bij KM.
Kamer opruimen.
Een Trappist drin­ken. Ho­mo­seks­blaad­je door­kij­ken.
Nu 23.35 uur.
Weer: de dag begon zo­mers. La­ter op de dag woei (waai­de) een hal­ve storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 april 1975

Dagboek 1975

(Dag 1178) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent bij col­le­ga BF. die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. Wij zijn aan het werk in Beek. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 21 april 1975.
Hele dag met BF. in Beek.
ROZ.
Afgewassen.
Marc Bolan en T-Rex* ge­draaid.
Gedoucht.
Bij FC., samen met KM., kof­fie­drin­ken. La­ter mijn rum met hun co­la. Ik heb twee rum­co­la ge­had.
Nu circa 00.30 uur.
Bij Gerard Dur­lin­ger een paar san­da­len ge­kocht, per che­que: f. 29,95
Weer: circa 18°C. Veel zon: ‘heer­lijk.’

*
Marc Bolan: Marc Bo­lan (Hack­ney (Lon­den), 30 sep­tem­ber 1947 – Bar­nes (Lon­den), 16 sep­tem­ber 1977) was een Brits pop­mu­si­cus, sin­ger-song­writ­er en gi­ta­rist en op­rich­ter van de glam­rock­groep T. Rex. Zijn ech­te naam was Mark Feld.
Wikipedia: Marc Bo­lan.
T-Rex: T. Rex (oor­spron­ke­lijk Ty­ran­no­sau­rus Rex, ook ge­schre­ven als T Rex of T-Rex) was een Brit­se rock­band uit de ja­ren zes­tig en ze­ven­tig van de twin­tig­ste eeuw, op­ge­richt door sin­ger-song­wri­ter en gi­ta­rist Marc Bo­lan. T. Rex wordt be­schouwd als een van de eer­ste en be­lang­rijk­ste glam­rock­bands. De sim­pe­le pop­struc­tuur van de band is van gro­te in­vloed ge­ble­ken op de la­te­re hard­rock, punk en new wave.
Wikipedia: T-Rex.
YouTube: Greatest Hits.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.