31 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 368) Ik ben sinds 8 ja­nu­a­ri jl. als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 31 januari 1973.
JB. die op onze ka­mer thuis­hoort slaapt over het al­ge­meen op ka­mer 107. Hij kruipt daar bij iemand in bed. Nu voel­de hij zich dins­dag­avond niet goed en kwam dus op zijn ei­gen bed lig­gen.
Op gegeven moment kwamen twee be­wo­ners van ka­mer 107, J. en W., en haal­den JB. (Lorre is zijn bij­naam, waar­om weet ik niet) op en brach­ten hem naar hun ka­mer. Even la­ter kwam een ser­geant-ma­joor en een ser­geant (Sgt) op onze ka­mer. (Het was on­ge­veer 0.30 uur.) Het licht moest uit en we moes­ten ons rus­tig hou­den. Hij ging naar de an­de­re ka­mer. Bij 107a stond een bed op de kas­ten en bij 107 stond JB. met zijn bed op de ta­fels. Hij was een si­naas­ap­pel aan het schil­len en zei te­gen de on­der­of­fi­cie­ren dat hij wak­ker werd en toen daar op de ta­fel stond, maar dat was na­tuur­lijk niet waar.
De jongens moesten hem te­rug­bren­gen en ie­der­een op die twee ka­mers 107 en 107a moest zich aan­kle­den. Ook die­ge­nen die al slie­pen en er niets mee te ma­ken had­den.
Circa 0.45 ston­den ze in ge­vechts­te­nue bui­ten en na een poos­je kwa­men ze weer naar bin­nen. Ze moes­ten zich om­kle­den in Eer­ste Grijs*(1) en helm op en kop­pel om. Ze moes­ten exer­ce­ren tot 01.10. Toen was de ko­me­die af­ge­lo­pen.
Ook op ka­mer 106 was een in­ci­dent voor­ge­val­len. Daar had­den ze ver­schil­len­de bed­den op scherp ge­zet en dat maak­te dus no­gal wat la­waai. Een van de bol­len die net te­rug­wa­ren van bi­vak en dus sla­pen wil­den, kwam woe­dend naar bo­ven en vroeg of ze stil wil­den zijn. De jon­gens moes­ten de bed­den weer in el­kaar zet­ten. Dat maak­te ook nog­al wat la­waai.
Toen kwam de­zelf­de bol (re­kruut) weer woe­dend naar bo­ven met een pio­niers­schop en heeft blijk­baar een ta­fel be­scha­digd.
Die bol moest op rap­port Cc*(2). (Uiter­aard.) Week­end bin­nen!!
Geslapen van rond 01.20 tot on­ge­veer 7.20
Op 7.30. Niet ge­ge­ten.
Theorie van Sgt Van O.: spel­let­jes. Pau­ze van 9.45 tot 10.30.
Theorie IGV [?] van Sgt-I. V. Ik had niet ge­leerd voor de test IGV. Van de vra­gen an­der­hal­ve be­ant­woord. Toch 47 pun­ten. Hoe dat kan weet ik niet.
Pauze van 11.00 tot 13.00.
Gegeten: erwten met wor­tel­tjes. Was goed eten.
Voordat ik ging spor­ten kreeg ik nog een dienst­fiets = dienst­bril. Sport was op de storm­baan [=hin­der­nis­baan] en bin­nen.
Om 14.45 heb ik me om­ge­kleed tot 15.10 en pau­ze van 15.10 tot 15.30 uur.
Opruimen lokaal 140, in ge­bouw Cc, on­der lei­ding van Sgt. V.d. L.
Toen naar de Gees­te­lij­ke Vor­ming. Ik ging naar geen van de drie gees­te­lij­ke vor­mers.
Ik werd door Sgt DH. voor de keu­ze ge­steld of de aal, [aal­moe­ze­nier] of de do­mi­nee, of de hu­ma­nist. Ik zei dat ik maar naar de aal ging. De an­de­re die ook ner­gens heen ging, moest mee op rap­port Cc. La­ter heeft hij ge­lijk ge­kre­gen. Hij hoef­de ner­gens heen.
Ik kon de aal niet vin­den en had daar ook geen be­hoef­te aan. Ik heb wat door het ge­bouw rond­ge­slen­terd en over het ka­zer­ne­ter­rein ge­wan­deld. Toen ben ik naar mijn ka­mer ge­gaan.
Omgekleed, ge­ge­ten en plun­je­baal in­ge­pakt.
Met L., S., V.d. B., A., een ka­mer­ge­noot van hen en ik, zijn we naar Pad­dys bar ge­gaan [in cen­trum Ut­recht]. Vijf pils, een co­la: f. 6,00
Naar het Ka­tho­liek Mi­li­tair Te­huis (KMT) ge­gaan en te­rug naar Pad­dys bar. Een pils, een co­la: f. 2,00 Een friet zon­der (ma­yo­nai­se) en kro­ket: f. 1,00
Op de kazerne 23.55 uur.
Iedereen behalve AK., MC. en JB., had zijn plun­je­zak in­ge­pakt. Al­leen J. en ik had­den ook de de­kens in­ge­pakt.
Weer: hele mor­gen zon, bij hel­de­re he­mel. Na de mid­dag be­wolkt, maar droog.
Maand­over­zicht.
Ja, wat zal ik schrij­ven?
Van Den Bosch naar Ut­recht. Van een stren­ge naar een slap­pe ka­zer­ne.
Veel mensen krij­gen op de Krom­hout tien of meer ke­ren een laat­ste waar­schu­wing en na een maand waar­schu­wen is in de laat­ste week twee of drie keer een straf uit­ge­deeld in de vorm van twee da­gen licht [licht arrest], om­dat be­tref­fen­de per­so­nen R. en W. (wie nog meer, weet ik niet) geen haar­net­je*(3) droe­gen.
In Den Bosch werd één keer een laat­ste waar­schu­wing ge­ge­ven en ver­der vol­gde straf, be­hal­ve die ene keer bij JG., die zijn ge­weer niet goed schoon had ge­maakt en een be­ris­ping kreeg.
Eén jaar dag­boek, pre­cies 1.100 blad­zij­des. Dit maand­over­zicht moet te­vens een jaar­over­zicht zijn, maar dat is me te­veel werk en over 99 jaar geef ik wel een eeuw­over­zicht.

*(1)
Eerste Grijs. Het Eer­ste grijs is het bes­te uni­form van de mi­li­tair dat hij draagt bij spe­ci­a­le ge­le­gen­he­den. In an­de­re si­tu­a­ties loopt hij rond in ge­vechts­te­nue of in een over­all, in de kleur le­ger­groen.

Te­rug.

*(2)
Bol / bollen. Dit zijn re­kru­ten, sol­da­ten die nog maar net in dienst zijn, ook wel fil­ler ge­noemd: een nieuw op­ge­lei­de re­kruut die po­si­tie in­neemt van een af­ge­zwaai­de ouwe stomp, een sol­daat die zijn dienst­tijd er­op heeft zit­ten. Er zijn nog meer ter­men voor al­ler­lei sol­da­ten in be­gin, mid­den of ein­de van de dienst­tijd, maar de mees­te ben ik ver­ge­ten.
Raport Cc: De Cc is de com­pag­nies­com­man­dant. Rap­port Cc be­te­kent dat je vol­gens een (on­der­)of­fi­cier iets straf­baars hebt uit­ge­haald en de com­pag­nies­com­man­dant be­paalt dan de straf, of spreekt je vrij. Een aan­tal da­gen licht ar­rest, of zwaar ar­rest, of een week­ein­de bin­nen, zo­dat je niet naar huis kunt. Bij licht ar­rest wordt je niet op­ge­slo­ten, maar mag je ’s avonds geen bur­ger­kle­ding aan­trek­ken en moet je je voor een be­paald tijd­stip één of meer­de­re ke­ren bij de wacht­com­man­dant mel­den. Je mag na­tuur­lijk ook niet de ka­zer­ne ver­la­ten.

Te­rug.

*(3)
Haarnetjes: sinds 1971 mag een dienst­plich­tig sol­daat zijn haar zo lang dra­gen als hij wil, maar bij het uit­voe­ren van de dienst zijn haar­net­jes ver­plicht, wan­neer de leng­te van het haar ge­vaar­lijk kan zijn.
Op 15 maart 1971 meld­den zich 388 dienst­plich­ti­gen bij het Ar­til­le­rie Op­lei­dings­cen­trum in Ber­gen op Zoom. Eén van de jon­ge re­kru­ten is de twin­tig­ja­ri­ge Ri­nus Wehr­mann uit Den Haag. Hij, en veer­tien an­de­ren, krij­gen di­rect te ho­ren dat ze naar de dienst­kap­per moe­ten. Ri­nus ver­tikt het zijn schou­der­lan­ge ma­nen af te la­ten knip­pen. Wehr­mann gaat op zijn eer­ste dag me­teen in ar­rest we­gens het wei­ge­ren van een dienst­be­vel. De krijgs­raad ver­oor­deelt hem op 26 mei tot één jaar en ne­gen maan­den cel. Nog geen maand la­ter is niet al­leen Ri­nus Wehr­mann vrij, maar ook de mi­li­tai­re haar­dracht. Tot ver­bijs­te­ring van de le­ger­lei­ding. Hoe had het zo ver kun­nen ko­men?
Bron: is­ge­schie­de­nis. Hip­pie­le­ger.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 januari 1972

Dagboek 1972

(Dag 1) Dit is de eer­ste dag van mijn dag­boek. – Ik werk bij PTT-Te­le­com (Tech­ni­sche Dienst) in het Te­le­foon­dis­trict Maas­trict. Ik woon in Rot­hem (ge­meen­te Meers­sen), maar mijn stand­plaats is Heer­len, waar ik ie­de­re werk­dag met de trein heen reis. – Voor mijn werk bij de PTT moet ik veel be­drijfs­cur­sus­sen vol­gen en daar­voor thuis le­ren. – Een col­le­ga had mij en­ke­le we­ken ge­le­den ver­teld dat hij een dag­boek bij­houdt. Daar­over dacht ik na en ik be­sluit van­daag daar zelf ook mee te be­gin­nen. – Ik ben ver­liefd op een meis­je, Con­ny, dat ik tot nu toe da­ge­lijks in de trein zag, maar niet durf­de aan te spre­ken. (Ach­ter­af zal dui­de­lijk wor­den dat ik haar in mijn leven nog maar één keer zal zien, na­me­lijk op 7 juli 1972.)

MenuIndex en het einde.

Zondag, 30 januari 1972.
Opgestaan circa 9.30 uur.
Geen zin om te leren. Een beet­je ver­veeld. Ge­dacht aan Con­ny.
Het heeft van­daag ge­sneeuwd. Be­hal­ve ’t klei­ne beet­je stuif­sneeuw van gis­te­ren is dit de eer­ste sneeuw van het jaar.
Ik heb ge­tracht op een oud stuk ver­ko­perd per­ti­nax, 1-1,5cm dik (voor ge­druk­te be­dra­ding) ’n gra­vu­re* te ma­ken en de­ze met verf af te druk­ken. Het was ’n on­dui­de­lijk beeld van een te snel ge­gra­veer­de meis­jes­kop. (Bij het gra­ve­ren is de pas­ser­punt af­ge­bro­ken.) Maar voor de eer­ste gra­vu­re in mijn le­ven was ie goed.
Daarna ook de bloem, ge­sne­den op 10-11-71 in groen li­no­le­um, ge­drukt. Af­druk re­de­lijk goed ge­slaagd. [Li­no­sne­de.]
Vier mid­del­ma­ti­ge te­ke­nin­gen ge­maakt, van­daag.
1.) ’n Jon­get­je met lang haar.
2.) ’n Ietwat ver­schrikt kij­kend meis­je of jon­ge vrouw.
3.) ’n Scheve schets in rood van het uit­zicht van­uit mijn slaap­ka­mer bij ons ach­ter.
4.) ’n Dub­bel­zin­nig ta­fe­reel / land­schap in rood.
En dit is de eer­ste dag van mijn dag­boek.

*
Gravure. Een gra­vu­re wordt ge­woon­lijk ge­maakt door in een vlak­ke ko­pe­ren plaat met een spe­ci­aal in­stru­ment (de bu­rijn) groe­ven te snij­den. Die groe­ven wor­den daar­na met inkt ge­vuld en het ge­heel wordt on­der gro­te druk op pa­pier ge­perst, waar­bij het pa­pier op een vlak vil­ten kus­sen rust. Dit pa­pier wordt dan in die groe­ven ge­perst en komt daar­bij in con­tact met de inkt. Zo komt de ge­gra­veer­de te­ke­ning, in spie­gel­beeld, op het pa­pier te­recht.
Wat ik voor mijn eer­ste gra­vu­re ge­bruik­te was een kunst­stof­fen plaat van per­ti­nax (dat ge­bruikt wordt voor ge­druk­te be­dra­ding / print­pla­ten) en de punt van een pas­ser.
Wikipedia: gra­vu­re.
Wikipedia: bu­rijn.
Wikipedia: per­ti­nax.
Wikipedia: ge­druk­te be­dra­ding / print­pla­ten.
Wikipedia: li­no­snede.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 januari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4383) Mijn vriend HL. en ik over­nacht­ten bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch en blij­ven over­dag ook daar. ’s Avonds gaan we weer naar huis in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 januari 1984.
Herkenbosch.
Op 11.00 uur.
Hangen, zitten, Tv, kaar­ten, Tv.
We vertrekken om 20.45 uur.
Thuis om 21.35 uur.
Tv.
Jonge jenever met jus d’oran­ge.
Bed 00.20 uur.
Weer: regen, regen, en­zo­voorts.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 januari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4017) Mijn vriend HL. en ik heb­ben sinds an­der­half jaar een (open) zeil­boot. We gaan van­uit Eijs­den, on­ze woon­plaats, naar Düs­sel­dorf (Duits­land) om daar een kijk­je te ne­men op ’s we­relds groot­ste boot- en wa­ter­sport­ten­toon­stel­ling: Boot ’83. Daar­na gaan we op stap in die stad, ver­vol­gens in Ven­lo en dan in Roer­mond. We zul­len over­nach­ten bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – 1 DM (Deut­sche Mark) = f. 1,14.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 januari 1983.
Verlof.
Düsseldorf Boot 83.
Op 6.40 uur. Douche.
Vertrek naar Her­ken­bosch rond 8.10 uur.
Van 9.00 tot 9.30 koffie­drin­ken bij Pa en Ma.
Van 9.30 tot 10.20 naar Düs­sel­dorf rij­den. Par­ke­ren: 3 DM.
Entree 10 DM per per­soon.
Veel mooie grote be­taal­ba­re en on­be­taal­ba­re bo­ten.
Ook diverse schoon­he­den. (Man­ne­lijk.)
Om 14.30 gaan we de stad in. We par­ke­ren de auto in een par­keer­ga­ra­ge op de Carls­platz.
Uit de Gay Guide schrijf ik ho­mo­adres­sen in Düs­sel­dorf op.
We eten bij een vis­kraam brood­jes: 6 DM.
We kopen een stads­plat­te­grond voor 3,90 DM en gaan naar de Gay Seks­shop, Bis­marck­straat. We ko­pen niets.
Charlotte Stube. Vier bier: 6 DM. Som­bre­ro bar, twee co­la: 5 DM. (Bei­de zijn ho­mo­bars.)
Na lang lopen ko­men we op de Carls­platz. (Onder­weg heel veel chi­que win­kels.)
Eten bij een McDonalds: 15 DM.
Parkeergeld is 5,20 DM.
We vertrekken om 19.00 uit Düs­sel­dorf.
Van 19.20 tot 20.20 langs de au­to­weg sla­pen.
Rond 21.00 in Ven­lo. Naar het Sta­tion en zoe­ken naar een ho­mo­bar: Les Amis op de Strael­se­weg. Die is van naam ver­an­derd en ge­slo­ten. Naar Bar El Da­vid, van 21.20 tot 23.30 uur. En­ke­le sexy kna­pen. Ik drink twee whis­ky met Se­ven-up. Dat al­leen al kost 15,00 gul­den. De to­ta­le kos­ten zijn 24,50 gulden.
Frites 6,00 gulden.
Roermond: Sjin­der­han­nes: geen kip. [Leeg.] In Hea­ven: de ver­plich­te con­sum­ptie­bon­nen ko­pen we niet en gaan. (Ver­plicht vijf bon­nen per per­soon.)
Bij Pa en Ma rond 00.40 uur.
Tv tot 01.30 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: veel regen. Fris tot koud. Geen zon.

Meer informatie.

GM.: Google Maps.
Düssel­dorf e.o.:
Drie­hoek: Roer­mond, Düs­sel­dorf, Ven­lo.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 januari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3651) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Ik volg voor mijn werk een schrif­te­lij­ke cur­sus BPS. Hier­voor heb ik van­daag stu­die­ver­lof. – Me­dio ju­li 1981 werd sa­men met de bu­ren, het plan op­gevat om met een zeil­boot een wereld­reis te ma­ken. Ik was me­teen en­thou­siast en HL. en ik koch­ten al een open zeil­boot­je, een jol om het zei­len on­der de knie te krij­gen en we vol­gen een cur­sus voor het Vaar­be­wijs.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 27 januari 1982.
Studieverlof.
Op 9.45 uur.
Wasmachine vul­len.
Eten.
Krant lezen.
12.00 tot 12.20 uur BPS-cursus*: de laat­ste les.
Beneden: casset­te­ra­dio. Vaar­be­wijs les 4 en 5 op­nieuw be­luis­te­ren.
13.50 tot 14.30 is KW. [buur­jon­gen] ver­veel­de zich en komt hier bij mij ver­tel­len.
14.40 naar het Post­kan­toor Eijs­den.
15.00 de was­ma­chi­ne voor de twee­de keer vul­len.
Vaarbewijs.
15.30 Douche.
16.00 tot 16.30 vaar­bewijs.
16.30 tot 17.00 eten ma­ken.
HL. komt rond 17.15 uur. Hij is bij kap­per LS. [zijn neef] ge­weest.
Lezen.
Rond 18.00 naar Huls­berg voor de Ro­zen­krans [iets re­li­gieus’] voor HL.’s oma. Dat werd ach­ter el­kaar af­ge­ram­meld door een fi­guur die niet te zien was, maar wiens stem uit een luid­spre­ker klonk. Ik ben niet naar de op­ge­baar­de oma gaan kij­ken.
Thuis 19.30 uur.
Een beetje eten. Af­was­sen.
20.10 tot 23.05 Tv ge­ke­ken.
Nu 23.20 uur.
Weer: de hele dag fris en voch­tig. Wei­nig re­gen. Ge­heel be­wolkt en geen zon. Nu nacht­vorst.

*
BPS: Ba­sis­ken­nis Pro­ces­sor­be­stuur­de Sys­te­men.
Dit is een cur­sus om met het ge­bruik van de (hob­by-)­com­pu­ter ken­nis te ma­ken. Dat ap­pa­raat ver­schijnt in het be­gin van de ja­ren tach­tig in di­ver­se uit­voe­rings­vor­men in gro­ten ge­ta­le op de con­su­men­ten­markt.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 januari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3285) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 26 januari 1981.
Op 7.00 uur. Moe.
Met de auto naar Maastricht. [Dienst­au­to:] VW-bus. Zaak. (Fran­çois de Veye­straat.)
Dumoulin: Maastricht. Markt. Ont­sper­ren één toes­tel.
Eetpauze op de Sint Pie­ters­berg.
Budé: Beek.
Eetpauze: langs het Ju­li­ana­ka­naal in Els­loo, op de weg naar Meers.
Budé.
Garage La Blanche: 16.25 uur.
Thuis 16.40 uur.
Brood eten.
Lezen.
Om 18.15 uur: Volks­uni­ver­si­teit Maas­tricht. Cur­sus Ara­bisch. Les van de heer El-A. Bui­ten na­kaar­ten, cir­ca 15 mi­nu­ten. Met El-A. en met AP., de Belg.
Thuis 20.30 uur.
Douche.
Tv tot 22.30 uur.
Bed 23.00 uur.
Weer: vanmorgen tot de Kruis­berg [Meers­sen] be­wolkt en er na mis­tig. La­ter op de dag vol­op zon en lekker. ’s Avonds fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 januari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2918) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben al eni­ge da­gen ziek thuis. – HL. leer­de een jon­ge­man (HV.) ken­nen en is nu ver­liefd op hem. Dit leidt tot span­nin­gen in on­ze ver­hou­ding. – Ik ben zeer geil, van­daag. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 25 januari 1980.
Om 9.30 belt HV. ons wak­ker. Hier­na me­zelf af­ge­trok­ken en in de daar­op­vol­gen­de slaap krijg ik ook nog een nat­te droom.
Op om 12.00 uur. Nog­maals af­ge­trok­ken.
Eten.
Arabische mu­ziek.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 14.00 uur.
Weer: zwaar bewolkt, re­gen, fris.

Nogmaals af­ge­trok­ken.
Arabisch tot 17.00 uur.
Eten koken. Boontjes zijn niet gaar te krij­gen. Mues­li eten.
Afwassen van 19.00 tot 21.45 uur.
Twee tekeningen op de kast­deu­ren*. Fez [Ma­rok­ko], de leer­looi­e­rij­en en een por­tret, van een fo­to.
HL. maakt pan­nen­koe­ken. Ik help.
Sherry drinken en Yahtzee [spe­len] vanaf 23.30 uur.
Discussie over HV. en onze ver­hou­ding, van 23.45 tot 00.30 uur.
Yahtzee tot 01.45 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: zie van­mid­dag.

*
Dia’s na­te­ke­nen: ik heb in­der­daad vijf van de ze­ven kast­deu­ren in on­ze slaap­ka­mer met acryl­verf be­schil­derd na­dat ik er­op een ge­pro­jec­teer­de va­kan­tie­dia na­ge­te­kend had.
De foto van Fez: Leer­looi­e­rij­en.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2552) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, ge­kocht als be­drijfs­wa­gen, maar om­ge­bouwd tot kam­peer­au­to en daar­om heeft die van de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW) een nieuw ken­te­ken ge­kre­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 januari 1979.
Op: 7.15 uur.
Dienstkring Maas­tricht.
Rond 9.00 bij Goessen, Onze Lie­ve Vrou­we­plein 20. UH30 10-3-5.
Tussen de mid­dag bij Priem Ro­zen­berg twee ken­te­ken­pla­ten (gis­te­ren be­steld en be­taald: f. 23,60) (20% kor­ting plus 18% BTW) op­ge­haald.
Om 13.30 uur bij Van Wijns­ber­ge, Bloe­men­weg. UH45.
Thuis 17.10 uur.
Brood eten.
Tegen 18.20 uur nieuwe ken­te­ken­pla­ten be­ves­ti­gen (ge­le, re­flec­te­ren­de): DL-59-BK. Ou­de, blau­we: 83-60-UB ver­wij­derd.
Vanaf 19.10 op bezoek bij HL.’s tante M. en oom H. Ver­tel­len.
Thuis 00.30 uur.
Weer: ’s morgens sneeuw. Over­dag lich­te dooi. ’s Avonds sneeuw en op­vrie­zen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2186) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik voel me van­daag niet lek­ker.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 januari 1978.
Sittard. Erg moe. (De dag ver­loopt traag en ik baal als een stier.) De he­le dag ze­nuw­ach­tig. Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Inkopen.
Afwassen.
Eten.
Afwassen.
Tv.
Bed 22.35 uur.
Weer: vrieskoud, zon­nig

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1820) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik bak zelf zuurdesembrood. – Ik hou van Ara­bische mu­ziek. – Mo­ham­med R., de jon­ge­man die ik tij­dens mijn va­kan­tie in Ma­rok­ko in 1976 ont­moet­te (5 ok­to­ber 1976), heeft eni­ge tijd ge­le­den aan­ge­ge­ven dat hij graag naar Ne­der­land wil ko­men. – Een jon­ge­da­me drinkt kof­fie bij mij. Zij zou ver­liefd zijn op mij, had ik ver­no­men. Ik niet op haar. Hoe ben ik met haar om­ge­gaan? Mijn dag­boek ver­meldt het niet. – Ik heb een naai­ma­chi­ne en ver­stel daar­mee mijn broe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 22 januari 1977.
Op 7.30 uur.
Douche. Brood bakken.
Kadetjes gekocht en met kaas op­eten.
Inkopen. F. 100,00 van de Gi­ro.
Maretak.
[Grammofoonplaten­han­del] Goossen, plaat: Ah­mad Ham­za. [Ara­bische mu­ziek] f. 24,90
Ik zag een jongeman bij de pla­ten staan. Klein, licht snor­ret­je, een echte pu­ber, niet uit­ge­sla­pen. Ver­der schonk ik hem geen aan­dacht.
Hij bleek ver­ko­per te zijn. Ik be­keek hem beter, maar nu on­der de riem. On­der zijn vrij strak­ke, ge­deel­te­lijk ver­sle­ten jeans, droeg hij géén on­der­broek. Zijn lek­ke­re kont­je en ede­le de­len wa­ren zo erg goed te zien dat ik de plaat aan bei­de kan­ten af­luis­ter­de, wat ik nooit eer­der heb ge­daan. Oh, lek­ker ero­tisch stuk.
Thuis met MS., vriendin van JM., komt op be­zoek. We drin­ken kof­fie. JM. en KM. zijn niet thuis.
Ik ga naar Assuradeur Goes­sens [Bre­de­straat] en vraag wat het kost om me tegen de even­tu­ele komst van Mo­ham­med te ver­ze­ke­ren: en­ke­le hon­der­den gul­dens.
16.00 tot 18.30 uur: bood­schap­pen­tas naai­en.
Eten.
Verder aan de tas wer­ken en rit­sen op ach­ter­zak­ken van een broek naai­en.
Ik voel me erg een­zaam en wil een lie­ve jon­gen in bed voor de lief­de en seks. Zal ik weer naar de Ba­ga­tel­le gaan? Voor het eerst weer sinds 18-10-75?
Bed 23.10 uur.
Weer: fris, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.