31 januari 1975

Dagboek 1975

(Dag 1098) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ben as­sis­tent / in­ter­ne sta­gi­air bij een col­le­ga (JC.) die toe­zicht is, na­mens PTT-Te­le­com, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt in nieuw­bouw­wij­ken. We be­zoe­ken di­ver­se ad­res­sen in Maas­tricht en om­ge­ving.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 31 januari 1975.
Op circa 7.00 uur.
Opgehaald [aan huis] door JC. Naar de Berg­weg. Daar­na, tot na de mid­dag, in Ule­stra­ten, ver­vol­gens naar Dienst­kring Maas­tricht.
Van DM. vijf kilo aard­ap­pe­len ge­kocht: f. 1,00. Toen naar de Men­no van Coe­hoorn­straat en weer naar de Berg­weg. Thuis cir­ca 16.45 uur. In­ko­pen.
Gekookt: aard­ap­pe­len, an­dij­vie, hals­ko­te­let.
Het voor de twee­de maal ge­sple­ten pla­stic af­voer­bak­je van het aan­recht met P.E. [po­ly­etheen] dicht ge­sol­deerd, ook de af­voer­pijp. Al­les (ook ik­zelf) stinkt naar plas­tic.
Om 23.20 uur naar de Tri­bu­nal: vier pils.
Nu 02.00 uur.
Weer: re­de­lijk, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 januari 1974

Dagboek 1974

(Dag 732) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen. Ik ben ac­tief lid van de sol­da­ten­vak­bond VVDM. ‘Links­om­keert’ is het af­de­lings­blad van de VVDM-Oranje­ka­zer­ne. – Twee jaar geleden (1972) begon ik met het schrijven van een dagboek.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 30 januari 1974.
Twee jaar dagboek.
Aangezien het eten zo slecht was, heb ik twee zak­jes pa­tat in de kan­ti­ne ge­ge­ten. Één fles Grolsch ge­dron­ken.
TB. en ik heb­ben Links­om­keert uit­ge­deeld.
Weer: re­de­lijk, lek­ker.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 366) Ik ben sinds 8 ja­nu­a­ri jl. als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 29 januari 1973.
Op 6.00. Eetzaal: cor­vee tot 8.15. In de spoel­keu­ken heb ik ge­staan.
Theorie. Pauze: cola + koek f. 1,85.
Theorie tot 11.30. Toen weer eet­zaal­cor­vee. De laat­ste keer en weer in de spoel­keu­ken. Ik heb me in het zweet ge­werkt.
Sport: omdat er te wei­nig man wa­ren, wilde ser­geant I V. de sport la­ten ver­val­len, maar De B. en C. moes­ten zo no­dig spor­ten. Nu, dat heb­ben we ge­we­ten. Eerst een veld­loop, vijf rond­jes rond het sport­ter­rein. On­ge­veer twee ki­lo­me­ter, die heb ik vol­ge­hou­den op een ei­gen tem­po en ik was on­ge­veer vijf mi­nu­ten la­ter dan de kop­lo­pers (sport­men­sen) bin­nen. De mees­ten had­den ech­ter niet meer dan drie of vier rond­jes ge­lo­pen. Daar­na, bezweet, in wan­del­gang te­rug naar de ka­zer­ne. Ik heb daar­mee een kou op­ge­lo­pen. In de zaal de­den we zit­voet­bal: zwe­ten, zwe­ten, zwe­ten.
In de pauze heb ik aan de kor­po­raal I, die bij de Csm (Com­pag­nies Ser­geant-Ma­joor [de ad­mi­ni­stra­teur]) zit, een ad­res­ver­an­de­ring door­ge­ge­ven.
In de kantine een cola, twee koe­ken: f. 2,40. Tot 17.00 the­orie.
Gegeten en toen om­ge­kleed. Kno­pen aan het ge­vechts­te­nue ge­naaid, want er was er een af­ge­gaan en bij het an­de­re dat ik al lang niet meer aan­ge­had heb (voor kerst­mis in Den Bosch voor het laatst) wa­ren ook nog twee kno­pen er­van af en die heb ik er ge­lijk aan­ge­zet.
Geslapen van 19.00 tot 20.30.
Tot 21.15 heb ik OOVM. OOVM is ook OMW. Op­slag, on­der­houd en vei­lig­heid van Ma­te­rieel / Op­slag Ma­ga­zijn Werk­zaam­he­den.
Daarna naar de kan­ti­ne, waar ik een on­in­te­res­san­te film (tot 22.35) heb ge­ke­ken. Ge­dron­ken, ge­ge­ten een cola plus koek f. 0,95.
Er was van­daag door ser­geant C. een ge­rucht ver­spreid dat als we ons rus­tig hiel­den, we mis­schien woens­dag­avond naar huis moch­ten. Zo­dat ik na de film naar mijn ka­mer ben ge­gaan, waar in­der­daad al­les rus­tig was.
Op bed heb ik tot 0.15 ge­puz­zeld. W., J. en C. za­ten te kaar­ten. Er kwam een ser­geant bin­nen en die zei dat het licht uit moest. Hij vroeg wat ze aan het kaar­ten wa­ren. ‘Een­en­twin­ti­gen’ en zei­den de ‘maten’ en hij heeft toen maar tot 01.30 mee­ge­daan.
Weer: fris, droog en géén zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 januari 1990

Dagboek 1990

(Dag 6574) Ik woon in Eijs­den. – Af­ge­lo­pen woens­dag, 24 ja­nu­a­ri 1990, ben ik na een ar­beids­con­flict met mijn chef, op staan­de voet ont­sla­gen bij mijn werk­ge­ver PTT-Te­le­com, waar ik sinds sep­tem­ber 1966 werk­te. Ik ver­meld de­ze toe­stand niet, want ik ben daar­van niet on­der de in­druk. – Mijn ou­ders zijn in Aus­tra­lië op va­kan­tie en heb­ben hun cam­per daar­heen ge­trans­por­teerd, wat goed­ko­per is dan daar een hu­ren. Mijn jon­ge­re broer J. zou de fi­nan­ciële kant re­ge­len, maar heeft dat ver­zuimd. De (En­gel­se) trans­por­teur gaf daar­om de cam­per niet vrij. Het kwam op mij neer om van­uit Ne­der­land te­le­fo­nisch al­les in goe­de ba­nen te lei­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 28 januari 1990.
Op 12.40 uur.
Aan de Disk­drive van de Com­mo­do­re­64 wer­ken. Het lukt met niet die te re­pa­re­ren.
Brieven typen (met de type­ma­chi­ne) naar Double E in Bar­king, Es­sex, om hen te dan­ken voor het ge­duld om op ‘ons’ geld te wach­ten en de kos­ten als te­le­foon en te­lex te be­ta­len die zij ex­tra heb­ben moe­ten ma­ken. Ik stuur dus vijf­en­twin­tig Pond mee. (Kos­ten [voor mij]: f. 81,75 plus f. 2,50 com­mis­sie.)
Lezen.
Nu 22.50 uur.
Weer: ik ben niet bui­ten ge­weest na 04.00 uur, maar het re­gent af en toe en er waait een ste­vige wind.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 januari 1989

Dagboek 1989

(Dag 6208) Ik woon in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 1 de­cem­ber 1987 heb ik een 32-urige werk­week en dit jaar op vrij­dag vrij. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel huis­werk ma­ken. Dat leidt er ook toe dat ik ook geen tijd heb om veel ‘on­zin’ in mijn dag­boek neer te pen­nen.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 27 januari 1989.
Op 10.20 uur.
Pas om 14.30 start ik met de stu­die. [Le­ren.] Ik leer­de slechts iets min­der dan vijf uur.
Ik kook­te ook.
Nu 23.15 uur.

De krant le­zen na het af­was­sen.
Nu 01.10 uur.
Weer: nacht­vorst, -4°C.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.