Duitsland: Plön

Plön: 31 januari 2020

Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Voorzijde.
Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 31 januari 2020.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Achterzijde.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Beschrijving van het Prinsenhuis Plön.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Plattegrond van het Prinsenhuis Plön.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinzenhaus.


Der Barockgarten mit dem Gartenschloss, dem Kernbau des Prinzenhauses, Stich von 1749
De baroktuin met tuinkasteel, het oorspronkelijke Prinsenhuis in het midden, een gravure uit 1749

Blick in den großen Gartensaal mit Musikempore
Blik in de grote tuinzaal, met de loge.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Prinzenhaus

Prinsenhuis Plön

Een huis van de Duitse Mo­nu­men­ten­stich­ting

Het Prinsenhuis in Plön is een van vol­le­dig­ste en be­lang­rijk­ste ro­co­co­ge­bou­wen van Slees­wijk-Hol­stein. Het werd tus­sen 1744-51 ge­bouwd door de Plö­ner hof­ar­chi­tect Jo­hann Gott­fried Ro­sen­berg als speel­huis en pri­vé re­trai­te­huis voor her­tog Fried­rich Carl von Son­der­burg-Plön. Van­af 1896 tot 1910 za­ten hier de zo­nen van kei­zer Wil­helm II in de school­ban­ken. Sinds­dien draagt het de naam “Prin­sen­huis”. Uit de­ze tijd stam­men ook bei­de uit­brei­din­gen, die het ro­co­co­kas­teel rechts en links ver­vol­ma­ken.

Na een geschiedenis met vele ge­beur­te­nis­sen en ge­bruik als re­pre­sen­ta­tie­ve wo­ning van de Deen­se amb­te­na­ren­fa­mi­lie Von Ro­sen, als la­za­ret-, school- en in­ter­naats­ge­bouw en de daar­op vol­gen­de leeg­stand nam Duit­se Mo­nu­men­ten­stich­ting in 1999 het ge­bouw in bezit, res­tau­reer­de het en draagt nu voor­taan de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor zijn be­houd.

Tegenwoordig is het Prinsenhuis Plön een le­ven­dig cul­tuur­oord: in het mu­se­um­ge­deel­te in de noord­vleu­gel is veel span­nends over de ge­schie­de­nis van het huis te er­va­ren; tal­rij­ke cul­tu­re­le fes­ti­vi­tei­ten vin­den hier plaats even­als pri­vé­fees­ten.

Bezoekers zijn hartelijk welkom!
Meer informatie op http://www.Denkmalschutz.de


Prinzenhaus Plön

Ein Haus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Das Prinzenhaus in Plön ist eines der form­voll­en­det­sten un be­deut­end­sten Ro­ko­ko­ge­bäu­de Schles­wig-Hol­steins. Er­rich­tet wur­de es 1744-51 vom Plö­ner Hof­bau­meis­ter Jo­hann Gott­fried Ro­sen­berg als Lust­schloss und pri­va­ter Rück­zugs­ort für Her­zog Fried­rich Carl von Son­der­burg-Plön. Von 1896 bis 1910 drück­ten hier de Söh­ne Kai­ser Wil­helms II. die Schul­bank. Seit­her trägt es den Na­men “Prin­zen­haus”. Aus die­ser Zeit stam­men auch die bei­den An­bau­ten, wel­che das Ro­ko­ko-Schloss rechts und links er­gän­zen.

Nach einer wech­sel­vol­len Ge­schich­te und Nut­zung als re­prä­sen­ta­ti­ver Wohn­sitz der dä­ni­schen Be­am­ten­fa­mi­lie von Ro­sen, als La­za­rett-, Schul- und In­ter­nats­ge­bäu­de und dar­auf fol­gen­dem Leer­stand über­nahm die Deut­sche Stif­tung Denk­mal­schutz das Bau­denk­mal im Jahr 1999 in ihr Ei­gen­tum, res­tau­rier­te es und trägt nun dau­er­haft Ver­ant­wor­tung für sei­nen Er­halt.

Heute ist das Prinzenhaus Plön ein le­ben­di­ger Kul­tur­ort: In den Mu­se­ums­räu­men im Nord­flü­gel ist viel Span­nen­des über die Ge­schich­te des Hau­ses zu er­fah­ren; zahl­reiche Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen fin­den hier eben­so statt wie pri­va­te Feier­lich­kei­ten.

Besucher sind herzlich willkommen!
Mehr informationen auf http://www.denkmalschutz.de.


Menu – 31/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 30 januari 2020

Schlossgebiet

Schloßberg.


Bergop, links Schloss Plön en recht voor­uit het dak van het Pfört­ner­haus.


Achtergrondinformatie
Plön: 30 januari 2020.


Menu – 30/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 29 januari 2020

Alte Schwimmhalle

Kulturforum und Schwimmhalle.


Dit gebouw is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 29 januari 2020.


Menu – 29/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 28 januari 2020

Großer Plöner See

Großer Plöner See.


Gezien vanuit de Schloßgarten.


Achtergrondinformatie
Plön: 28 januari 2020.


Menu – 28/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 27 januari 2020

Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


De Schlossgarten is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 27 januari 2020.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Schlossgarten

Schloss Plön: Schlossgarten.


Menu – 27/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 26 januari 2020

Schloßgebiet 11-12

Schloss Plön.


Schloßgebiet 11-12.
(Vermoedelijk het voormalig lazaret.)


Achtergrondinformatie
Plön: 26 januari 2020.


Menu – 26/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßgebiet 11-12

Schloss Plön.


Schloßgebiet 11-12.
(Vermoedelijk het voormalig lazaret.)


Menu – 26/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 25 januari 2020

Marstall

Schloss Plön.


Marstall: paardenstal.


Achtergrondinformatie
Plön: 25 januari 2020.


Menu – 25/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Marstall

Schloss Plön.


Marstall: paardenstal.


Menu – 25/01: BeginEinde.


Marstall

Schloss Plön.


Marstall: Sandsteingruppe.

Menu – 25/01: BeginEinde.


Marstall

Schloss Plön.


Paardenstal

In 1745/46 volgens plannen van de vor­ste­lij­ke Plö­ni­sche ar­chi­tect Joh. Gottf. Ro­sen­berg ge­bouwd.

Een gebouw met een verdieping van 14 tra­veeën (5,75 m lang), aan de ein­den een hoek­ri­sa­liet met half ron­de ge­vels, mid­den­ri­sa­liet met smal­le at­tiek en zand­steen­groep (vaas, lig­gend paard en put­ti) van Jo­hann Si­gis­mund Mar­cha­li­ta.

De paardenstal is het eerste gebouw van de door her­tog Fried­rich Carl (1729-1761) uit­ge­voer­de uit­brei­ding van het slot­ge­bied. (Zie het in­for­ma­tie­bord bij het Prin­sen­huis).

Dit gebouw geldt als het beste laat-ba­rok­ke voor­beeld van deze soort in Slees­wijk-Hol­stein.


Marstall

1745/46 nach Plänen des Fürst­lich Plö­ni­schen Bau­meis­ter Joh. Gottf. Ro­sen­berg er­rich­tet.

Eingeschossiger Bau von 14 Achsen (5,75 m lang), an den En­den Eck­ri­sa­li­the mit Halb­rund­gie­beln, Mit­tel­ri­sa­lith mit schma­ler At­ti­ka und Sand­stein­grup­pe (Va­se, lie­gen­des Pferd und Put­ten) von Jo­hann Si­gis­mund Mar­cha­li­ta.

Der Marstall ist der erste Bau von der Her­zog Fried­rich Carl (1729-1761) be­trei­be­nen Er­wei­te­rung des Schloß­be­zir­kes (Vgl. ta­fel am Prin­zen­haus).

Der Bau gilt als bestes spät­ba­ro­ckes Bei­spiel die­ser Gat­tung in Schles­wig-Hol­stein.


Menu – 25/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 24 januari 2020

Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Achtergrondinformatie
Plön: 24 januari 2020.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Fritz During: in der Sonne Sitzende

Skulptur am Schloss Plön.


In der Sonne Sitzende: Fritz During, 1959.


Menu – 24/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 23 januari 2020

Schloss Plön

Schloss Plön.


Dit kasteel is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 23 januari 2020.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Schloss Plön

Schloss Plön.


Menu – 23/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 22 januari 2020

Schloßberg met Nikolaikirche

Schloßberg.


Op de achtergrond de toren van de Ni­ko­lai­kirche


Achtergrondinformatie
Plön: 22 januari 2020.


Menu – 22/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nikolaikirche vanaf de Schloßberg

Schloßberg.


Op de achtergrond de toren van de Ni­ko­lai­kirche


Menu – 22/01: BeginEinde.


Schloßberg mit Nikolaikirche

Schloßberg.


Pand Schloßberg 7 met op de achter­grond de to­ren van de Ni­ko­laikirche


Menu – 22/01: BeginEinde.