Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
31 januari 2019
 
Dubbelstraat

Dubbelstraat 41 (L)
Dubbelstraat 43 (R)

 

 

Dubbelstraat 41
Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment

Twee samengevoegde pan­den met ge­vels in IJs­sel­steen on­der schild­da­ken.

 

 

Dubbelstraat 43
Rijks­mo­nu­ment, nr. 9082.

Pand onder za­del­dak met aan de voor­zij­de punt­ge­vel, voor­zien van vlech­tin­gen en ge­met­sel­de top­pi­las­ter, 17e eeuw. De bei­de ven­sters van de zol­der­ver­die­ping heb­ben zes­tien­ruits­schuif­ra­men. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9082.)
Website: Rijksmonument 9082.

 

 

Wikipedia

Bergen op ZoomGemeentelijke monumentenIJsselsteen.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Schild­dakZa­del­dakPunt­ge­velVlech­tingPi­las­terSchuif­raam.

 

 

Menu – 31/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
30 januari 2019
 
Dubbelstraat

Dubbelstraat 21: ge­meen­te­lijk mo­nu­ment
Anno – Cauwenborgh – 1604

 

 

Monument
Gemeentelijk monument.
Twee­laags on­der­kel­derd hoek­pand met een bak­ste­nen lijst­ge­vel on­der een schild­dak.

 

 

Wikipedia
Bergen op ZoomGemeentelijke monumenten.

 

 

Website
De geschie­de­nis van het huis Cau­wen­borgh.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Bak­steenLijst­ge­velSchild­dak.

 

 

Menu – 30/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Dubbelstraat

 
29 januari 2019
 

Spui

Dubbelstraat, gezien vanaf Spui.
Links op de achtergrond het kunstwerk Vastenavondkoppen.

 

 

Wikipedia: Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Vastenavondkoppen.

 

 

Vastenavondviering van Al­bert Moel­ker
De vastenaovond­viering, een an­de­re term voor car­na­val, is de be­lang­rijk­ste jaar­lijk­se ge­beur­te­nis in Ber­gen op Zoom. De oud­ste schrif­te­lij­ke ge­ge­vens over de Berg­se vas­ten­avond da­te­ren van 1413. In dat­zelf­de jaar schreef Ja­cob van Oest­voorn ook het be­ken­de ge­dicht over de Blau­we Schuit, een nog steeds vast on­der­deel in de Berg­se vas­ten­avond­op­tocht.
De huidige vastenavond­viering da­teert van 1945: toen na­men en­ke­le Ber­ge­na­ren het ini­ti­a­tief tot de her­in­voe­ring van het open­ba­re vas­ten­avond­feest. In 1946 werd het ‘Ma­ni­fest’ uit­ge­ge­ven dat al­ge­meen be­schouwd wordt als de start van de Stich­ting Vas­ten­avend die met strak­ke hand de or­ga­ni­sa­tie ter hand nam. Het ‘sei­zoen’ begint elk jaar op 11 no­vem­ber. Op die dag wordt het mot­to be­kend ge­maakt dat het leid­mo­tief voor het vas­ten­avond­lied en de uit­beel­ding van de wa­gens wordt. Na tal van bals be­gint op za­ter­dag de ei­gen­lij­ke vas­ten­avond die vier da­gen duurt. Ber­gen op Zoom wordt dan ‘Krab­be­gat’ en haar be­wo­ners ‘Krab­ben’.
Dit kunst­werk van de Berg­se kun­ste­naar Al­bert Moel­ker ‘Vas­ten­avond­kop­pen’, stelt een ty­pi­sche vas­ten­avond­werk­zaam­heid voor: zij ‘tjep­pen’ el­kaars kop. Tjep­pen is het met po­ly­es­ther be­dek­ken van uit klei ge­boet­seer­de vas­ten­avond­ob­jec­ten en -de­co­ra­ties.
Ber­gen op Zoom is nog de enige plaats waar men zich met Kar­na­val mag ver­ber­gen ach­ter een mas­ker. (Bron van de­ze tekst: GPS-Wandeling: Stadswandeling Bergen op Zoom.)

 

 

Wikipedia

Krabbegat.
Blauwe Schuit.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Vastenavondkoppen.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Dubbelstraat

Dubbelstraat
Tekstpaneel bij Vastenavondkoppen.

 

 

84/92
‘N BOUWER EN’N KOP…
DE BOUWER BOET­SEER DA KOPKE,
MAR DA KOP­KE DOE DA D’OK.
DA STOP WA D’IN DIE BOU­WER,
T’US NET OF DAT­TIE ZEGT:
“KEK NAAR OE EIGE”
b.c. de krabbekweekers – a. moel­ker

Een bouwer en de kop
De bouwer boet­seert dat kop­je
maar die kop doet dat ook.
Dat stopt wat in de die bou­wer,
het is net alsof die zegt:
“Kijk naar jezelf.”

 

 

Website: B.C. De Krabbekweekers.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Een collage van de her en der ge­plaat­ste
gedenkstenen rond Vas­ten­avond­kop­pen van di­ver­se
Carnavalsverenigingen en Dweil­or­kes­ten
in Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 29/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Lievevrouwestraat

 
28 januari 2019
 

Lievevrouwestraat

Lievevrouwestraat 56
Oostenrijck – Anno 1604

 

 

Monument

Huis met gepro­fi­leer­de ge­vel­over­kra­ging van het “Dordt­se” ty­pe, op de ver­die­ping met strek­ken bo­ven de ven­ster­to­gen, met na­tuur­ste­nen kraag­ste­nen (kop­jes). Rood ge­verfd met schild­dak, XVII A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9221.)
Website: Rijksmonument 9221.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Dordtse gevel.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menUitkragenStrek (2e betekenis)ToogNatuursteenKraagsteen (kopjes)Schilddak.

 

 

Menu – 28/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Lievevrouwestraat

Lievevrouwestraat 41
London – Anno 1647

 

 

Voormalige bier­brou­we­rij “Lon­don”. Ge­vel uit 1645 waar­van de top is ver­van­gen door een rech­te kroon­lijst. Pi­las­ters, lijs­ten, frie­zen en mas­kers van na­tuur­steen, in Vlaams ba­rok­ke trant, al­les ge­verfd. Pui ge­wij­zigd. Op de hoek van de Lon­don­straat. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9199.)
Website: Rijksmonument 9199.

 

 

Wikipedia

03.) Barokarchitectuur in de Zuidelijke Nederlanden.
04.) Masker.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menKroonlijstPilastersLijst (profiel)FriesNatuursteenPui.

 

 

Menu – 28/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Lievevrouwestraat

Lievevrouwestraat 43
In de Draeck

 

 

Monument

Huis “In de Draeck”, met lijst­ge­vel in schoon werk, mooie Em­pi­re pui met mid­den-in­gang tus­sen ge­blok­te pi­las­ters en met ver­sierd bo­ven­licht. Schild­dak. In de zij­ge­vel aan de Lon­don­straat een ge­vel­steen (plm 1600) met de fi­guur van een draak. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9200.)
Website: Rijksmonument 9200.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menLijstgevelSchoonwerkEmpirestijlPilastersBovenlichtSchilddakGevelsteen.

 

 

Menu – 28/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Gevangenpoort

 
27 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Gevangenpoort / Lievevrouwepoort aan de Lievevrouwestraat

 

 

Monument

Onze Lieve Vrouwe- of Ge­van­gen­poort, het eni­ge bouw­werk dat van 14e en 15e eeuw­se om­mu­ring is over­ge­ble­ven, be­staat aan de bui­ten­zij­de (west­zij­de) uit twee ron­de to­rens, ge­heel met Le­de en Go­ber­tan­ger­steen be­kleed, die door een weer­gang ver­bon­den zijn. Ge­zien het ma­te­ri­aal moe­ten zij uit de twee­de helft van de 14e eeuw of la­ter dag­te­ke­nen; de to­rens heb­ben koe­pel­ge­wel­ven on­der het be­ga­ne­grond­se en op de ver­die­ping. In het be­gin van de 16e eeuw werd het poort­ge­bouw aan de stads­zij­de (oost­zij­de) ver­lengd met een aan­bouw in bak­steen met spek­la­gen, af­ge­slo­ten door een trap­ge­vel tus­sen ar­kel­to­ren­tjes. Ton­ge­welf over de door­gang, met gleuf voor een val­hek. Op de ver­die­ping een na­tuur­ste­nen schouw (be­gin XV) met ge­pro­fi­leer­de wan­gen. De ver­die­pin­gen wer­den van ouds ge­bruikt als wacht­lo­kaal en ge­van­ge­nis­sen. Ge­res­tau­reerd in 1932 en 1954. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9185.)
Website: Rijksmonument 9185.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Gevangenpoort.
03.) Gobertange.
04.) Ledesteen (Balegemse steen).
05.) Valhek.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­menHardsteenWeergangKoepelgewelfBaksteenSpekband (Speklaag) – TrapgevelArkeltorentjesTongewelfNatuursteenWang.

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Gevangenpoort

 

 

Menu – 27/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: De Maagd

 
26 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Voormalige kerk, nu Theater De Maagd.
Midden: Grote Markt 32. Rijks­mo­nu­ment 9127.
Links: Grote Markt 31. Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.
Rechts: Grote Markt 33. Rijks­mo­nu­ment 9128.

 

 

Monumenten

Midden, Grote Markt 32. R.K. KERK, voor­ma­li­ge pa­ro­chie­kerk van de H. Maagd Ma­ria Ten He­mel­op­ne­ming, in 1824-1829 ge­bouwd; se­dert 1990 in ge­bruik als stads­schouw­burg. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 9127.)
Website: Rijksmonument 9127.

Links, Grote Markt 31. Gro­te Kraan­vo­gel, ge­deel­te­lijk vrij­staand on­der­kel­derd pand, be­staan­de uit twee bouw­la­gen on­der een schild­dak. (Bron van de­ze tekst: Wi­ki­pe­dia, ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten: Gro­te Markt 31.)
Website: Gemeentelijke monumenten (nr.: 0748/262).

Rechts, Grote Markt 33. Huis met een­vou­di­ge wit­ge­verf­de lijst­gevel, la­ge bo­ven­ver­die­ping en schild­dak. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9128.)
Website: Rijksmonument 9128.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Grote Markt.
03.) Kerk van de Hei­li­ge Maagd Ma­ria-Ten­he­mel­op­ne­ming.

 

 

Joost de Vree

A: Index van architec­to­ni­sche ter­men. L: Lijstgevel. S: Schilddak.

 

 

Menu – 26/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Overzicht van het noord­wes­te­lijk deel van de Gro­te Markt.

Uiterst rechts (v.l.n.r.) de pan­den nr. 36 (rood­bruin, door de zon ver­licht), 37 en 38.
Helemaal rechts be­ne­den, met de boog: de Oli­fant.
In het midden, aan de over­zij­de van de Gro­te Markt, de to­ren van the­a­ter De Maagd.
Het grote witte pand op de fo­to, links, is Gro­te Markt 30. Rijks­mo­nu­ment 9126.
De straat naast nr. 36, rechts bo­ven in de fo­to, is de For­tuin­straat.

 

 

Monument

Grote Markt 30. Groot herenhuis met ge­vel gro­ten­deels van hard­steen, uit plm 1870 nog ge­heel woon­huis­vorm. (Bron van deze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9126.)
Website: Rijksmonument 9126.

 

 

Menu – 26/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Grote Markt

 
25 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Uiterst links: Grote Markt 36. Rijks­mo­nu­ment: 9129
Midden: Grote Markt 37 en 38, Rijks­mo­nu­ment, nr.: 9130.
Uiterst rechts (met de boog): de Oli­fant.

 

 

Rijksmonument 9129

Grote Markt 36. Huis met wit­ge­verf­de lijst­ge­vel met kalk­ste­nen ban­den en sier­an­kers: 1612. Oor­spron­ke­lijk de Beurs. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9129.)
Website: Rijksmonument 9129.

 

 

Rijksmonument 9130

Grote Markt 37. Huis “St.Joris”. Laat-mid­del­eeuws pand thans met man­sar­de-dak. Ge­pleis­ter­de lijst­ge­vel, in de hui­di­ge vorm laat­ste kwart van de 19e eeuw. Gro­te Markt 38. Huis “De Draak”. In oor­sprong 15e eeuws pand, waar­van de kel­ders be­waard zijn ge­ble­ven. De on­der­ste twee bouw­la­gen met hun laat-go­ti­sche con­struc­tie en de ge­vel da­te­ren van een her­bouw tus­sen 1501 en 1517, toen het huis met het rechts aan­gren­zen­de pand “de Oli­fant” ver­enigd werd. De oor­spron­ke­lij­ke trap­ge­vel is ver­van­gen door een kroon­lijst in de eer­ste helft van de 19e eeuw, waar­na het huis voor 1870 met een ver­die­ping ver­laagd is en de ge­vel in 1899 nog­maals ge­wij­zigd werd. Langs de St.­An­na­straat een smal­ler ach­ter­huis met in de hoek tus­sen dit ach­ter­huis en het voor­huis een bin­nen­plaats, waar­ach­ter een twee­de ach­ter­huis, pa­ral­lel aan het eer­ste. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9130.)
Website: Rijksmonument 9130.

 

 

Wikipedia

Bergen op Zoom.
Grote Markt.

 

 

Website

Grand Hotel De Draak.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­men. –Kalksteen. –Band. –Sierankers. –Mansardedak. –Pleisterlaag. –Lijstgevel. –Gotiek. –Trapgevel. –Kroonlijst. –Achterhuis.

 

 

Menu – 25/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

De Teerkamer: Grote Markt 14
Rijksmonument 9120.

 

 

Grote Markt 14. Huis met geelge­pleis­ter­de lijst­ge­vel, hoog za­del­dak, in­gang met kroon­lijst op ge­can­ne­leer­de pi­las­ters en drie tre­den van blau­we steen. In de zij­ge­vel een­zelf­de in­gang. Het huis neemt met nr 13 de he­le zuid­wand van de Markt in tus­sen de stij­gen­de Hoog­straat en Pens­straat [sic]. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 9120.)
Website: Rijksmonument 9120.

 

 

Explosie

Opmerkelijk is dat twee da­gen voor­dat ik in Ber­gen op Zoom was, bij de Teer­ka­mer een enor­me ex­plo­sie had plaats­ge­von­den waar­bij vier zwaar­ge­won­de per­so­nen te be­treu­ren wa­ren en met een enor­me ra­va­ge. Van die ra­va­ge is mij op 14 no­vem­ber 2018 niets op­ge­val­len.

 

 

Dagblad De Stem, 12 nov. 18

Vier zwaargewonden.
Verschrikkelijke dingen gezien.

 

 

Joost de Vree

Index van architec­to­ni­sche ter­men. –Pleisterlaag. –Zadeldak. –Kroonlijst. –Cannelures. –Pilaster. –Hardsteen: blauwe steen.

 

 

Menu – 25/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Anton van Duinkerken

 
24 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Grote Markt 1
Standbeeld voor Anton van Duinkerken
van Hein Vree (1977).

 

 

Wanneer mijn werk ge­daan zal zijn,
mijn adem stil, mijn ogen dicht,
geneest mij van de laatste pijn,
dit nooit ver­lo­ren ver­ge­zicht.

Anton van Duin­ker­ken
Prof. dr. W.J.M.A. As­sel­bergs
1903 – 1968

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Grote Markt.
03.) Anton van Duinkerken.
04.) Hein Vree.

 

 

Menu – 24/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Grote Markt
Gedenkplaat bij het stand­beeld van An­ton van Duin­ker­ken.

 

 

Menu – 24/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Stadhuis

 
23 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Stadhuis
Grote Markt 1
Het poortgebouw: de Oli­phant en daar­naast Ho­tel de Draak / Draecke
Rijksmonument, nr.: 9112.

 

 

Rijksmonument

STADHUIS. Het tegenwoordige ge­bouw is ont­staan uit sa­men­trek­king van het huis “de Oli­phant”, het raad­huis en het huis “Leeu­wen­berg”; de bei­de laat­ste zijn in 1611 van een na­tuur­ste­nen ge­vel voor­zien. Het ei­gen­lij­ke raad­huis, tus­sen Oli­phant en Leeu­wen­berg, werd na 1397 ge­bouwd, toen het vo­ri­ge ver­brand was. Leeu­wen­berg, in 1461 ver­meld, in 1480 han­dels­con­su­laat van de En­gel­se koop­lie­den, werd in 1498 door de stad aan­ge­kocht. Aan de west­zijde (links) van het raad­huis was van ouds­her een poort naar de St.An­na­straat en een bo­ven­wo­ning, “De Oli­phant” wel­ke in 1516 door de stad werd aan­ge­kocht om er het kan­toor van de Rent­mees­ters en de Wees­mees­ters te ves­ti­gen. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 9112.)
Website: Rijksmonument 9112.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Stadhuis.
03.) Grote Markt.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu – 23/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Stadhuis
Grote Markt
De panden rechts / ten oos­ten van het Stad­huis.

 

 

Menu – 23/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Stadhuis
Grote Markt
De panden links / ten wes­ten van het Stad­huis.

 

 

Menu – 23/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Grote Markt
Het poortgebouw De Oli­phant / Oli­fant
Sint-An­na­straat.

 

 

Menu – 23/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Grote Markt

 
22 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Grote Markt 20
Alert Haarmode
Gemeentelijk monument
De Pelicaen / De Pellicaen
Kadastrale gegevens: G5901

 

 

Gaaf bewaard pand dat de op­een­vol­ging van ver­schil­len­de bouw­pe­ri­o­des uit­ste­kend de­mon­streert; in­tern zeld­za­me ou­de ele­men­ten; voor be­scher­ming komt het ge­he­le pand in aan­mer­king. Lees ver­der: De Pel­li­caen (Pdf).

 

 

01.) Wikipedia: Bergen op Zoom.

 

 

02.) Web­site: Alert Haarmode.

 

 

Menu – 22/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Grote Markt 22 / hoek Boschstraat
Juwelier C. Andriessen
Rijksmonument, nr.: 517124.

 

 

Rijksmonument

Het negentiende-eeuwse WIN­KEL-WOON­HUIS be­stond uit twee pan­den die in 1887 zijn sa­men­ge­voegd, het­geen zicht­baar is in de ver­sprin­gen­de kroon­lijst. Het voor­ma­li­ge dub­bel­pand, ge­si­tu­eerd op de hoek van de Markt en de Bosch­straat, be­zit een om­lo­pen­de Neo-Re­nais­san­ce win­kel­pui uit 1891. De­ze werd in 1901 door­ge­trok­ken naar num­mer 21. Op de hoek werd in 1911 een uur­werk met jaar­tal 1848 op­ge­han­gen. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 517124
Website: Rijksmonument 517124.

 

 

Website

03.) Juwelier: C. Andriessen.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
K.) Kroonlijst.
N.) Neorenaissance.
P.) Pui.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Grote Markt 20 en 22.

 

 

Menu – 22/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.