Bergen op Zoom: Sint Gertrudiskerk

 
21 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Grote Markt 10
Rijksmonument nr.: 9116.

 

 

Rijksmonument

Ned.Herv. of St. Geer­truids­kerk, oor­spron­ke­lijk groot­scheep­se, ge­heel over­welf­de en met na­tuur­steen be­kle­de kruis­ba­si­liek, be­ho­rend tot de Bra­bant­se go­tiek. Bij de her­bouw van 1752, na het zwa­re bom­bar­de­ment van 1747, bleef het ou­de grond­plan vrij­wel on­ge­wij­zigd: een drie­beu­kig schip met zij­ka­pel­len, tran­sept, koor met om­gang en zij­ka­pel­len langs de rech­te zij­den, te weers­zij­den van de slui­ting de zij­beu­ken van een twee­de tran­sept, aan de west­kant een in­ge­bouw­de to­ren. In plaats van de ho­ge licht­beuk van schip, tran­sept en koor bouw­de Dirk Dij­ker­hof een la­ge­re hou­ten ton­ge­welf­con­struc­tie, in het schip door­kruist door dwar­se ton­ge­wel­ven tus­sen tran­sept-ach­ti­ge zij­top­ge­vels van bak­steen. De zij­ka­pel­len be­hiel­den al­le hun over­wel­ving. Het oud­ste ge­deel­te is de met Go­ber­tan­ger­steen be­kle­de to­ren­romp, die uit plm 1350 dag­te­kent en na 1752 be­kroond is met een hou­ten, met lood be­kle­de, acht­kan­te koe­pel en in 1952 ge­res­tau­reerd is. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 9116.)
Website: Rijksmonument 9116.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) Sint Gertrudiskerk.
03.) De Peperbus.
04.) Nederlands Hervormd.
05.) Kruisbasiliek.
06.) Brabantse gotiek.
07.) Driebeukig schip.
08.) Zijkapel.
09.) Tongewelf.
10.) Transept.
11.) Koor.
12.) Topgevel.
13.) Gobertange.
14.) Beleg van Bergen op Zoom (1747).
15.) Dirk Dijkerhof: over hem zijn geen ge­ge­vens te vinden.

 

 

Joost de Vree

Ix.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Ba.) Basiliek.
Be.) Beuk.
Tg.) Topgevel.
Ts.) Transept.
Tw.) Tongewelf.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Kerkstraat 1
Zuidelijk transept met toren.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Grote Markt 10
Ingang onder de toren.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom

Sint Gertrudiskerk
Grote Markt 10.

 

 

Menu – 21/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Stationsstraat

 
20 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Hoek Wassenaarstraat 2 / Stationsstraat 12 A
Rijksmonument nr.: 517145.

 

 

Rijksmonument

Het DUBBELE WOONHUIS werd ge­bouwd in 1884 in Neo­re­nais­san­ce stijl met ele­men­ten van Cha­let­stijl door ar­chi­tect C.P. van Genk als zijn ei­gen wo­ning. Het pand vormt de mar­kan­te af­slui­ting van de Sta­tions­straat en de Was­senaar­straat. Het ge­bouw her­bergt nu winkels, waar­voor rond 1980 de be­ne­den­ra­men ge­wij­zigd en de on­der­dor­pels ver­laagd zijn.

Het pand is van al­ge­meen be­lang. Het heeft cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de als bij­zon­de­re uit­druk­king van een so­ci­aal-eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling. Het heeft [sic] ar­chi­tec­tuur­his­to­risch bij­zon­der door de stijl en is ver­der van be­lang in het oeu­vre van C.P. van Genk, die het bouw­de als zijn ei­gen woon­huis. Het is be­lang­rijk van­we­ge het ma­te­ri­aal­ge­bruik en de or­na­men­tiek. Het pand is als hoek­op­los­sing een es­sen­tieel on­der­deel van het sin­gel­ge­bied dat na­tio­naal van be­lang is. Het ob­ject heeft een gro­te waar­de on­danks de wij­zi­gin­gen en is van groot be­lang in re­la­tie tot de struc­tu­re­le en vi­su­ele gaaf­heid van de ste­de­lij­ke om­ge­ving. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 517145.)
Website: Rijksmonument 517145.

 

 

Wikipedia

01.) Bergen op Zoom.
02.) C.P. van Genk.

 

 

Dagblad De Stem

03.) Overal loop je tegen Van Genk aan.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
N.) Neorenaissance Stijl.
C.) Chaletstijl.

 

 

Menu – 20/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Stationsstraat 12 A

 

 

Menu – 20/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

27f286b2-7a04-4bf1-b9d2-aafe1ab1456a

Stationsstraat 12 A
In de bovenste ro­de cir­kel staat An­no 1884 en in de on­der­ste ro­de cir­kel is het ge­reed­schap van Vrij­met­se­la­rij te zien.

 

 

Websites

04.) Gereedschap van de Vrijmet­se­laars op het pand: Monumentnr.: 52762.
05.) Beeldbank: Gereedschap.

 

 

Wikipedia

06.) Vrijmetselarij.

 

 

Menu – 20/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Bergen op Zoom: Stationsstraat

 
19 januari 2019
 

Bergen op Zoom

Stationsstraat

 

 

In Bergen op Zoom be­vin­den zich 284 Rijks­mo­nu­men­ten. Al­leen al in de Sta­tions­straat lig­gen 27 mo­nu­men­ten, maar het sta­tion hoort daar niet bij.
De monumenten in de Sta­tions­straat zijn al­le aan het ein­de van de 19e eeuw ge­bouwd, voor­na­me­lijk in ec­lec­ti­sche stijl.

 

 

Rijksmonumenten

01.) Bergen op Zoom: Rijksmonumenten.

 

 

Wikipedia

02.) Bergen op Zoom.
03.) Rijksmonumenten in Ber­gen op Zoom.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
E.) Eclecticisme.

 

 

Menu – 19/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Bergen op Zoom

Stationsstraat

 

 

Menu – 19/01: BeginEinde.

 

 

Bergen op Zoom

Stationsstraat

 

 

Menu – 19/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: de Witte Hoek

 
18 januari 2019
 

Rothem

Toen ik nog in Rot­hem woon­de stond dit mar­kan­te ge­bouw be­kend als ho­tel De Wit­te Hoek om voor de hand lig­gen­de re­de­nen. Thans is de naam Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.
Dit pand is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment. Het adres is Maas­trich­ter­weg 2. Dat is de weg links op de fo­to. De weg rechts heet: Klin­ken­berg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Website

04.) Akropolis: Grieks Mediter­raans Res­tau­rant.

 

 

Menu – 18/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het voormalig ho­tel
De Wit­te Hoek
te­gen­woor­dig
Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.

 

 

Menu – 18/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: IJzerenkuilenweg

 
17 januari 2019
 

Rothem

IJzerenkuilenweg, Ro­them.

Beide huizen stonden er al toen ik aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg nr. 9 ge­bo­ren werd. Het rech­ter huis, dat nu wit ge­schil­derd is, had rechts op een erf een aan­tal kip­pen lo­pen, voor de eie­ren, na­tuur­lijk. De be­wo­ners van het lin­ker huis, waar mijn broer en ik wel va­ker kwa­men, had­den var­kens en daar­van werd er af en toe een ge­slacht. Dat ge­beur­de in de naast­ge­le­gen wei­de, waar­in ook on­ze wo­ning stond. Ik weet nog dat dat zou ge­beu­ren. Van mijn moe­der mocht ik niet gaan kij­ken toen het dier gedood werd. Dat ge­beur­de door mid­del van een slag­pen in de kop van het var­ken, maar van wat er daar­na ge­beur­de heb ik wel het een en an­der gezien. Hoe het bloed werd op­ge­van­gen en hoe de voor­poot van het op zijn zij­de lig­gen­de dier heen en weer werd be­wo­gen, als een soort pomp, om het stro­men van het bloed te sti­mu­le­ren. Daar­na werd het open­ge­sne­den var­ken aan een lad­der op­ge­han­gen die te­gen de bui­ten­wand van het huis werd op­ge­steld.

 

 

Website: Thuisslacht, een traditie.

 

 

Beide huizen hebben, wat te­gen­woor­dig in Lim­burg zeer gang­baar is, rol­lui­ken voor al­le ra­men.
In vrijwel alle stra­ten, over­al in de Lim­burg heb­ben de hui­zen rol­lui­ken. Wan­neer je ’s avonds in de dor­pen komt, waan je je op een in­dus­trie­ter­rein. Ie­de­re Lim­bur­ger / Lim­burg­se zit ach­ter rol­lui­ken. Waar vroe­ger gor­dij­nen, bin­nen, vol­ston­den, han­gen nu rol­lui­ken aan de bui­ten­kant.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het verlengde van de IJ­ze­ren­kui­len­weg is de Mo­len­weg in Am­by
met de boer­de­rij die er ook al stond toen ik nog een kind was.

Op deze foto zijn op de ach­ter­grond, net in de ope­ning tus­sen het ge­bla­der­te van de struik rechts, vlak boven het lich­te dak van het schuur­tje, de con­tou­ren te zien van Hui­ze Sint Jo­zef, dat op on­ge­veer vier ki­lo­me­ter af­stand op de hel­ling van het Pla­teau van Mar­gra­ten ligt, aan de Pa­ter Kus­ters­weg 2-4 te Ca­dier en Keer.

 

 

Wikipedia

01.) Amby.
02.) Huize Sint-Jozef.
03.) Cadier en Keer.
04.) Plateau van Margraten.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Molenweg, Amby, met in de cir­kel Hui­ze Sint-Jo­zef, in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem.

De A79. Onder de pijl lag mijn ge­boor­te­huis, een nood­wo­nig, ge­ves­tigd in een voor­ma­lig trein­rij­tuig.
Lees er­over op de web­site van Mar­tijn Ha­man.

 

 

Martijn Haman: Noodwoning aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg in Ro­them.

 

 

Wikipedia: Rijksweg 79 (A79).

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: vergezichten

 
16 januari 2019
 

Rothem

Heideweg, Ro­them.

Vrijwel iedereen denkt bij Zuid-Lim­burg aan heu­vels die het zicht op de om­ge­ving be­per­ken, maar dat er ook ver­ge­zich­ten zijn, ver­wach­ten maar wei­nig men­sen.
Dit is aan de Heide­weg te Rot­hem. Links op de fo­to staat nu een flink bos, maar in mijn jeugd lag daar (en ligt er waar­schijn­lijk nog, af­ge­dekt met een laag grond) het vuil­stort van de he­le ge­meen­te Meers­sen.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Heuvelland Zuid-Limburg, met ver­ge­zicht.
Ik heb deze foto gemaakt van­af de Olie­berg­weg.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem / Amby.

Dezelfde foto als hierboven, maar nu in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: de Oliemolen

 
15 januari 2019
 

Rothem

Dit is mijn geboor­te­plaats: Ro­them.

Dit bord staat naast de Klein Geul, Tus­sen de Brug­gen, Ro­them. De Klein Geul wordt be­heerd door het Wa­ter­schap Roer en Over­maas (staat op het bord), maar de­ze or­ga­ni­sa­tie heet te­gen­woor­dig Wa­ter­schap Lim­burg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Geul. (Rivier.)

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Dit is de Geuldal­weg in Ro­them. Het wit­te pand, rechts op de fo­to was vroe­ger (voor 1944) een wa­ter­mo­len, waar olie ge­perst werd: een olie­mo­len, dus.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Oliemolen

Dit is het pand, aan de Geul­dal­weg te Ro­them, vroe­ger de Olie­mo­len­weg, waar­in de olie­mo­len tot 1944 ge­ves­tigd was. Door oor­logs­ge­weld zo­da­nig be­scha­digd dat res­tau­ra­tie niet meer loon­de.
De voor­ma­li­ge olie­mo­len is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment.

 

 

Wikipedia

04.) Oliemolen.
05.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: Joodse begraafplaats

 
15 januari 2019
 

begraafplaats

Joodse Begraafplaats Meerssen
Tussen de Bruggen 1, Rothem

 

 

Rijksmonument

Joods kerkhof, XIX A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28464.)
Website: Rijksmonument 28464.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Joodse Begraafplaats Meerssen. (In Rothem.)
04.) Geul. (Rivier.)

 

 

Websites

05.) Toerisme Meerssen: Joodse Begraafplaats.

 

 

Menu – 14/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

begraafplaats

Joodse Begraafplaats Meerssen
In gebruik sedert 1715
Gerestaureerd in 1990-1991.
Tussen de Bruggen 1, Rothem.

 

 

Menu – 14/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: de Schietweide

 
13 januari 2019
 
Schietterrein

De Schietweide van de schutterij St. Remigius
Tussen de Bruggen.

 

 

Oud Limburgs Schuttersfeest: OLS

De Schietweide. Dit is het oe­fen­ter­rein van de Schut­te­rij St. Re­mi­gi­us te Meers­sen.
Iedere zichzelf res­pec­te­ren­de plaats in Lim­burg (Ne­der­lands Lim­burg en Bel­gisch Lim­burg) heeft een schut­te­rij.
De ge­za­men­lij­ke schut­te­rij­en uit bei­de Lim­bur­gen or­ga­ni­se­ren elk jaar het zo­ge­noem­de Ko­nings­vo­gel­schie­ten, waar­bij schut­ters met een his­to­ri­sche buks een doel moe­ten ra­ken dat op­ge­steld is op een ho­ge paal. Die­ge­ne die het lukt het laat­ste stuk te schie­ten wordt Ko­ning voor het ko­men­de jaar en zijn schut­te­rij heeft dan de wed­strijd ge­won­nen. Dit ge­beurt on­der aus­pi­ciën van de Oud-Lim­burg­se Schut­ters­fe­de­ra­tie. Dit schut­ters­feest heet OLS: Oud Lim­burgs Schut­ters­feest.
In Meers­sen is er de Sint Re­mi­gi­us Schut­te­rij. (Op­ge­richt in 1982.)
Er is in Meers­sen ook nog de schut­te­rij Sint Bar­ba­ra, voor vrou­wen, maar hun web­si­te werkt (op 06-01-19) niet.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Schutterij.
03.) Oud Limburgs Schuttersfeest.
04.) Lijst van schutterijen in Limburg (Nederland).
05.) Lijst van schutterijen in Limburg (België).

 

 

06.) Sint Remigius Schutterij.

 

 

07.) Google: Koningsvogelschieten in Limburg.

 

 

Menu – 13/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: De Poort der Geulvallei

 
12 januari 2019
 

Rothem

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Rijksmonument

Voormalig landhuis; bak­ste­nen ge­bou­wen om een ge­slo­ten bin­nen­plaats, XIX A. Op poort­sluit­steen 1824. In­wen­dig o.a. bre­de sta­tie­trap en een ka­chel­nis met schil­de­rin­gen, die her­in­ne­ren aan de slag van Leip­zig. En­gels bos­quet tot aan de noor­de­lij­ke Geul-arm. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28457.)
Website: Rijksmonument 28457.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Geul (rivier).
02.) Bosquet (Engels).
03.) De slag bij Leipzig.

 

 

Website

De Poort der Geulvallei. Hotel: met kor­te be­schrij­ving van het mo­nu­ment en er­va­rin­gen van men­sen die in het ho­tel ver­ble­ven.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
S.) Sluitsteen.

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1
De sluitsteen:
DOOR
VLYT
1824
.

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.