Duitsland: Plön

Plön: 21 januari 2020

Schloßberg 4 hoek Rathaustwiete

Schloßberg 4.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 21 januari 2020.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 4

Schloßberg 4.


Zum Gedenken!
Johannes Kinder
*23.3.1843 +23.8.1914
Bürgermeister unserer Stadt
von 1879 bis 1909

Er leitete dreißig Jah­re lang un­sere Ge­schicke um­sich­tig und weit­bli­ckend zum all­ge­me­nei­nen Wohle. Des klu­gen und ed­len Man­nes Wert war mehr als Pflicht. Zu al­ler Zeit wer­den sei­ne über­ra­gen­den Ver­dien­ste für ihn zeu­gen.

Die dankbare Stadt Plön
Im 700. Jahre ihres Bestehens
Juni 1936


Ter nagedachtenis!
Johannes Kinder
*23-3-1843 +23-8-1914
Burgemeester van onze stad
van 1879 tot 1909

Hij bepaalde dertig jaar lang onze lot­ge­val­len zorg­vul­dig en vi­sie tot ieders wel­ge­val­len. De­ze slim­me en ede­le man deed meer dan zijn plicht. Te al­len tij­de zul­len zijn meer dan uit­ste­ken­de dien­sten voor hem ge­tui­gen.

De dankbare stad Plön
In het 700ste jaar van haar bestaan
juni 1936


Menu – 21/01: BeginEinde.


Schloßberg 4

Schloßberg 4.


Rathaus
(ehemalige Gelehr­ten­schu­le)
1840 vom dänischen König Chris­tian VIII, der Stadt als Ge­lehr­ten­schu­le ge­schenkt.
Bis 1899 Gymansium danach Rat­haus der Stadt Plön.
Nach innerem Umbau und Sa­nie­rung mit dem Rat­haus von 1816/17 ver­eint.


Gemeentehuis
(voormalige geleerdenschool)
In 1840 door de Deense koning Chris­tian VIII aan de stad als ge­leer­den­school ge­schon­ken.
Tot 1899 gymnasium, daarna ge­meen­te­huis van de stad Plön.
Na een interieuraan­pas­sing en sa­ne­ring werd het ge­bouw met het ge­meen­te­huis van 1816/17 sa­men­ge­voegd.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Rathaustwiete

Schloßberg 4, hoek Rathaustwiete.


Rathaustwiete = Gemeentehuissteeg.


Menu – 21/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 20 januari 2020

Schloßberg 8-10

Schloßberg 8-10.


Achtergrondinformatie
Plön: 20 januari 2020.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 8

Schloßberg 8.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 8-13

Schloßberg 8-13.


Op de achtergrond de St.-Nikolai-Kirche.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 9-10

Schloßberg 9-10.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Schloßberg 10

Schloßberg 10.


Menu – 20/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 19 januari 2020

Schloßberg 7 hoek Schultwiete

Schloßberg 7.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 19 januari 2020.


Menu – 19/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 18 januari 2020

Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Achtergrondinformatie
Plön: 18 januari 2020.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Schloßberg 5

Schloßberg 5.


Menu – 18/01: BeginEinde.


Duitsland: Plön

Plön: 17 januari 2020

Klosterstraße 18

Klosterstraße 18.


Achtergrondinformatie
Plön: 17 januari 2020.


Menu – 17/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 16 januari 2020

Klosterstraße 19

Klosterstraße 19.


Achtergrondinformatie
Plön: 16 januari 2020.


Menu – 16/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Plön

Plön: 15 januari 2020

Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Dit stationsgebouw is een monument.


Achtergrondinformatie
Plön: 15 januari 2020.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Bahnhof

Station
Bahnhofstraße 5.


Dit stationsgebouw is een monument.


Menu – 15/01: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 14 januari 2020

Jäger und Sammler

Jagers en verzamelaars aan de Eckernförder Baai (7000-6000 voor heden)
[Foto’s, vlnr:] Spitsbodemvat / Vissersplaats aan het strand (Diorama, Kas­teel Got­torf) / Har­poe­nen, rechts: een bijl van een ge­wei, met ge­kras­te te­ke­ning. / Kaart: Eckern­för­de en om­ge­ving
Ongeveer 7.000 jaar geleden woonden de men­sen in Noord-Duits­land als ja­gers en vis­sers hoofd­za­ke­lijk bij de zee, ter­wijl de be­wo­ners ten zui­den van de noord­duit­se vlak­te al en­ke­le hon­der­den ja­ren als boe­ren in ne­der­zet­tin­gen woon­den. In het ar­che­o­lo­gisch ma­te­ri­aal van de­ze ja­gers- en ver­za­me­laars­cul­tuur is in­vloed van de­ze zui­de­lij­ke boe­ren te mer­ken.
In Sleeswijk-Holstein wordt deze cultuur Er­te­bøl­le­cul­tuur ge­noemd naar een vind­plaats in De­ne­mar­ken.
Ook aan de baai van Eckernförde woonden men­sen van de Er­te­bøl­le­cul­tuur di­rect aan de oe­ver als vis­sers, ja­gers en ver­za­me­laars. Om­dat de zee­spie­gel toen­ter­tijd on­ge­veer 4 tot 6 me­ter la­ger was, lig­gen de mees­te van de­ze ne­der­zet­tin­gen van de­ze steen­tijd­be­wo­ners te­gen­woor­dig on­der water.
Bij baggeren werden in de Kranz­fel­der­ha­ven (Ma­ri­ne) en oos­te­lijk van de voor­ma­li­ge Tor­pe­do­oe­fen­plaats (te­gen­woor­dig: WTD 71) twee van zul­ke plaatsen op een diep­te van 4-5 me­ter (ge­deel­te­lijk) on­der­zocht en in de op­ge­haal­de bag­ger van de Oost­zee­bo­dem be­von­den zich ar­te­fac­ten uit de Er­te­bøl­le­cul­tuur, be­staan­de uit ste­nen werk­tui­gen, bij­len van ge­wei­en en bot­ten van die­ren, waar­on­der een bijl, die met een ge­kras­te fi­guur ver­sierd was: de “eer­ste Eckern­för­der”. De­ze kon op on­ge­veer 7.500 voor van­daag ge­da­teerd wor­den.


Jäger und Sammler an der Eckernförder Bucht (7000-6000 vor heute)
[Bilder, vlnr:] Spitzbodengefäß / Fischer­platz am Strand mit Ein­baum (Dio­ra­ma, Schloss Got­torf) / Har­pu­nen, rechts: Ge­wei­axt mit Strich­zeich­nung. / Kar­te: Eckern­för­de und Um­ge­bung.
Vor über 7000 Jahren lebten die Men­schen in Nord­deutsch­land als Jä­ger und Fi­scher haupt­säch­lich am Meer, wäh­rend sich die Be­woh­ner süd­lich der nord­deut­schen Tief­ebe­ne be­reits seit Jahr­hun­der­ten als sess­haf­te Bau­ern nie­der­ge­las­sen hat­ten. Im ar­chäo­lo­gi­schen Fund­gut die­ser Jä­ger- und Samm­ler­kul­tur mach­en sich Ein­flüs­se der süd­liche­ren Bau­ern be­merk­bar.
In Schleswig-Holstein wird diese Kul­tur nach ei­nem Fund­ort in Dä­ne­mark als Er­te­bøl­le-Kul­tur be­zeich­net.
Auch an der Eckernförder Bucht leb­ten Men­schen der Er­te­bøl­le-Kul­tur di­rekt am Ufer als Fi­scher, Jä­ger und Samm­ler. Da der Mee­res­spie­gel der Ost­see zu der Zeit ca. 4-6 m nied­ri­ger war, lie­gen die Sied­lungs­plät­ze die­ser Stein­zeit­leu­te heu­te un­ter Was­ser.
Bei Baggerarbeiten wurden im Kranz­fel­der-Ha­fen (Ma­ri­ne) und Öst­lich der ehe­ma­li­gen Tor­pe­do­ver­suchs­an­stalt (heu­te WTD 71) zwei sol­cher Plät­ze in ei­ner Was­ser­tie­fe von 4-5 m an­ge­schnit­ten, im Aus­hub aus dem Ost­see­grund be­fan­den sich Fun­de der Er­te­bøl­le-Kul­tur, be­ste­hend aus Stein­ge­rä­ten, Ge­weih­ax­ten und Tier­knoch­en, dar­un­ter ei­ne Axt, wel­che mit ei­ner Strich­fi­gur ver­ziert wur­de, dem “er­sten Eckern­för­der”. Sie konn­te auf ca. 7500 vor heu­te da­tiert wer­den.


Achtergrondinformatie
Eckernfoerde: 14 januari 2020.


Menu – 14/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 13 januari 2020

Ostsee Info-Center

Ostsee Info-Center
Natuurhistorisch museum.


Een aquarium met zout water, een nabootsing van de Oostzee.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 13 januari 2020.


Menu – 13/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Ostsee Info-Center

Vissen en hun schutkleuren.


In de rode cirkel is de kop van een vis te vinden.


Menu – 13/01: BeginEinde.


Ostsee Info-Center

Vissen en hun schutkleuren.


Menu – 13/01: BeginEinde.


Ostsee Info-Center

Vissen en hun schutkleuren.


Menu – 13/01: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 12 januari 2020

Museum Eckernförde

Museum Eckernförde

Carl Bössenroth (1863-1935).


Zelfportret voor de schildersezel, buiten (1916).
Gouache / papier.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 12 januari 2020.


Menu – 12/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Museum Eckernförde

Museum Eckernförde.


Toelichting bij het vorige schilderij.


Menu – 12/01: BeginEinde.


Museum Eckernförde

Carl Bössenroth (1863-1935).


De haven van Eckernförde in de regen (1916)
Olie op schilderskarton.


Menu – 12/01: BeginEinde.


Museum Eckernförde

Museum Eckernförde.


Toelichting bij het vorige schilderij.


Menu – 12/01: BeginEinde.


Museum Eckernförde

Museum Eckernförde.


Biografie van Carl Bössenroth (1835-1935)


Menu – 12/01: BeginEinde.


Museum Eckernförde

Museum Eckernförde.


Biografie van Carl Bössenroth (1835-1935)


Menu – 12/01: BeginEinde.