Berlin

Gerettet
Titel: Gerettet. (Brons, 1887)
Kunstenaar: Adolf Brütt. (1855-1939)
Plaats: Kolonnadenhof, Museumsinsel.

Menu – 31/08: BeginEinde.

Bogenspannerin
Titel: Bogenspannerin (Brons. 1905)
Kunstenaar: Ferdinand Lepcke. (1866-1908)
Plaats: Kolonnadenhof, Museumsinsel.

Menu – 31/08: BeginEinde.

Berlin

Geschichte
Unter den Linden

Berlijnse Gedenksteen

Hier stond tot aan zijn ver­nie­ti­ging in de Twee­de We­reld­oor­log het Ne­der­land­se Pa­leis. Na zijn troons­af­stand woon­de en stierf hier

KONING WILLEM I.
DER NEDERLANDEN
24-8-1772 – 12-12-1843

Hij was door af­stam­ming en hu­we­lijk nauw ver­want aan het Prui­si­sche ko­nings­huis en had een gro­te be­te­ke­nis voor de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van zijn land.


Berliner Gedenktafel

Hier befand sich bis zu seiner Zer­stö­rung im Zwei­ten Welt­krieg das Nie­der­län­di­sche Pa­lais. Nach sei­ner Ab­dan­kung woh­nte und starb hier

KÖNIG WILLEM I.
DER NIEDERLANDE
24. 8. 1772 – 12. 12. 1843

Er war durch Ab­stam­mung und Ehe eng ver­wandt mit dem preu­ßischen Kö­nigs­haus und hat­te gro­ße Be­deu­tung für die ge­sell­schaft­li­che und wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung sei­nes Lan­des.

Menu – 29/08: BeginEinde.

Toeristen
Unter den Linden
Dagjesmensen / toeristen.

Menu – 29/08: BeginEinde.

Dagjesmensen
Unter den Linden
Dagjesmensen / toeris­ten met op de ach­ter­grond de koe­pel van de Dom van Ber­lijn en de Te­le­vi­sie­to­ren.

Menu – 29/08: BeginEinde.

Berlin

Thälmann

Dit is een uit de DDR-tijd stam­mend borst­beeld van Ernst Thäl­mann (1886-1944), de lei­der van de Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei Deut­schland. Hij was een fer­vent te­gen­stan­der van de dic­ta­tor en mas­sa­moor­de­naar Adolf Hit­ler, de Füh­rer van de Nazi’s (Na­tio­naal-So­ci­a­lis­ten), maar wel een fer­vent me­de­stan­der van de dic­ta­tor en mas­sa­moor­de­naar Jo­zef Sta­lin, de ‘Füh­rer’ van de Sov­jet-Unie (Com­mu­ni­sten).
Naar een vergelijkbaar beeld, van een net zo fa­na­tie­ke Na­tio­naal-So­cia­list als de­ze fa­na­tie­ke Com­mu­nist zul je in Ber­lijn, ja zelfs in heel Duits­land, ver­geefs zoe­ken, ver­moed ik. Com­mu­nis­ti­sche mis­­da­den tel­len in Duit­sland, of mis­schien wel in het he­le wes­ten, als min­der erg dan de mis­da­den van de Nazi’s.

Menu – 26/08: BeginEinde.

Berlin

Straßenschäden

Dit soort verkeersborden zijn voor mij het sy­no­niem voor Ber­lijn ge­wor­den. De­ze bor­den zag je over­al. Ik heb er hon­der­den ge­zien. (Tijdens mijn week in Ber­lijn heb ik meer dan 100 km ge­lo­pen. Ik heb geen en­ke­le keer ge­bruik ge­maakt van het open­baar ver­voer. Ik heb heel veel stra­ten en dus heel veel van die bor­den ge­zien.)
Berlijn is failliet!
Straßenschäden = beschadigde straat.
Gehwegschäden = beschadigd trottoir.

Menu – 25/08: BeginEinde.

Berlin

Fruchtbarkeitsbrunnen
Arnswalder Platz: Frucht­bar­keits­brun­nen

Deze fontein heeft een aantal namen, zoals
Och­sen­brun­nen = Os­sen­fon­tein,
Stie­ren­brun­nen = Stie­ren­fon­tein,
maar de of­fi­ciële naam is:
Frucht­bar­keits­brun­nen = Vrucht­baar­heids­fon­tein.
Wikipedia: Arnswalder Platz.

Menu – 24/08: BeginEinde.

Fruchtbarkeitsbrunnen
Arnswalderplatz: Fruchtbarkeitsbrunnen

Menu – 24/08: BeginEinde.