31 augustus 1984

Dagboek 1984

(Dag 4598) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben tech­nisch spe­cia­list voor TBX-te­le­foon­au­to­ma­ten. – NG. en BK. zijn in­struc­teurs voor dat soort au­to­ma­ten. – ’s Avonds op ver­jaar­dags­vi­si­te bij een vriend.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 31 augustus 1984.
Waakdienst.
Op 6.45 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maastricht. [Zaak. Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Om 8.30 via Rijkswaterstaat: Maas­tricht naar de Ver­eenig­de Glas­fa­brie­ken (VGF): Maas­tricht. Van 9.00 tot 12.30 zijn NG. en BK. er bij. Zij hel­pen met het tes­ten.
Van 11.30 tot 12.00 bij de Mora: Maas­tricht. Er is een sto­ring in de PZI. [Per­so­nen Zoek In­stal­la­tie.]
Eten (buiten) bij de VGF.
Zaak om 15.45 uur.
De auto opruimen.
De Spare Parts voor TBX-au­to­ma­ten in­la­den.
Administratie.
Weg met de Dienstauto om 16.45 uur. Ik heb de Waak­dienst van RM. over­ge­no­men, die met een on­ge­vaar­lij­ke, maar lang­du­ri­ge long­ziek­te al van­af be­gin ju­li thuis is.
Thuis om 17.00 uur.
Lezen.
Macaroni koken: eten en brood eten. Af­was­sen en af­dro­gen.
Opruimen.
Tekenen.
Twee keer aftrek­ken.
Veertig keer opdruk­ken. Douche.
Tegen 19.40 is HL. van een veiling op het werk, thuis. Hij kocht een vouw­gor­dijn en een elek­trische re­ken­ma­chi­ne.
Nu 20.25 uur.
We gaan naar PH. die vandaag jarig is en 33 jaar wordt.
Weer: de hele dag geheel bewolkt. Nu zelfs zwaar be­wolkt. Niet koud. Droog. Zui­den­wind, kracht 4. Nu re­gen­drei­ging.

Van 21.00 tot 02.45 bij PH. Voor­na­me­lijk plat ge­le­gen van het la­chen door HL.’s one-man-show. Op het laatst ook sa­men met MR.
Op het hoog­te­punt van de avond op de 33ste ver­jaar­dag van PH. wa­ren er een man of vijf­tien aan­we­zig. Hoofd­za­ke­lijk flik­kers en twee pot­ten.
Ik vertel af en toe wat. Door de Waak­dienst en rij­den moest ik nuch­ter blij­ven. Zo zit ik dan laat, he­le­maal nuch­ter en moe, tus­sen al­le­maal aan­ge­scho­ten men­sen.
HL. is de ster, het mid­del­punt en hij lijkt wel on­uit­put­te­lijk in zijn gro­ten­deels tri­via­le hu­mor. Ieder­een, ech­ter, ook ik, ge­niet van zijn show.
We gaven PH. twee handdoeken en twee was­hand­jes (waar hij ge­brek aan had) ca­deau. (Voor: 33,00 gul­den.)
Een tweetal [gasten] 39 en 33 jaar oud, was erg sexy en leuk.
Verder vertelde ik een beet­je met en­ke­le men­sen, maar hield gro­ten­deels mijn mond.
Thuis 03.00 uur.
Bed 03.15 uur.
Weer: lekker, ook bij PH. Buiten ge­ze­ten van 00.00 tot 01.30 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 augustus 1983

Dagboek 1983

(Dag 4231) Mijn vriend HL. en ik zijn in Por­tu­gal met va­kan­tie. – Dit is on­ze 13e va­kan­tie­dag.- We heb­ben een Dai­hat­su Mi­ni­­bus 850 als cam­per­tje in­ge­richt, waar­in we dus kun­nen over­nach­ten, maar soms sla­pen we in een tent. – Van­daag rij­den we weer naar Span­je. – Gis­te­ren­avond had­den we goed con­tact met een aan­tal Por­tu­ge­zen. We ne­men nu af­scheid van hen. – De mun­teen­heid in Por­tu­gal is de Es­cu­do ($): $. 100 = 2,50 gul­den. – De mun­teen­heid in Span­je is de Pe­se­ta. 100 Pe­se­ta = 2,00 gul­den.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 augustus 1983.
Quarteira (Portugal) – Cordoba. (Spanje.)
Op 9.20 uur.
Op de camping signaleert HL. een knaap met enor­me te­pels. Ik zie hem. Ik weet niet of ik dat mooi vind.
Eten. Afwassen.
Opruimen.
De tent inpakken.
De jongen met de indrukwek­ken­de, doch vrien­de­lij­ke, ogen (fa­mi­lie van de aan­dacht­trek­ken­de, bei­de ge­brek­kig En­gels spre­ken­de kna­pen) geeft een hand ten af­scheid en we wen­sen el­kaar een pret­ti­ge va­kan­tie. (De op­schep­per, schreeuw­de zelfs En­gels. De Duits spre­ken­de (niet meer gezien) sprak zeer goed Duits, be­ter dan ik.)
De camping kostte $ 536 (f. 13,40) Een re­de­lij­ke cam­ping.
Bij tellerstand 7.667 km begint HL. te rijden.
Nog een beetje in­ko­pen, maar krui­den voor ML. zijn niet te krij­gen.
Onderweg naar Vila Real de Santo An­tó­nio di­ver­se on­ge­luk­ken met am­bu­lan­ce-waar­di­ge patiënten. (Twee keer.)
Om 12.45 in Vila Real. De to­ta­le kos­ten van de over­steek met de veer­boot naar Aya­mon­te (Span­je) zijn $ 187,50 (f. 4,69)
De overvaart duurt van 13.20 tot 13.35 uur. De douane vraagt al­leen maar naar de Groe­ne kaart*(1). (Niet gek na de ve­le on­ge­luk­ken, gro­te en klei­ne, die we in Por­tu­gal za­gen.)
Bovengenoemde tijd is de Por­tu­ge­se tijd. In Span­je krij­gen we er weer een uur bij. Het is dus 14.35 uur.
Lang zoeken, maar al­le ban­ken blij­ken ge­slo­ten.
Hoewel ik nog 2.000 peseta heb, wil HL. al­les om­ge­wis­seld heb­ben. Het is be­ter wat meer geld bij je te heb­ben.
De banken gaan morgen pas weer open.
We komen op een wissel­kan­toor dat wel open is. Het is er sjiek, met een jon­ge (der­ti­ger) snoes­haan en een gnif­fe­len­de se­cre­ta­res­se.
Ik zeg tegen HL.: “Dit gaat ons geld kos­ten.”
Een modern gekoeld kantoor met mooie schil­de­rij­en. $ 11.660 bren­gen niet meer dan 11.536 pe­se­ta op en als HL. niet had na­ge­teld het nog eens 1.0000 pe­se­ta gekost. We kre­gen na­me­lijk maar 10.536 pe­se­ta. Na pro­test kre­gen we die ene lap er nog bij.
Buiten alles na­re­ke­nen en terug om te pro­tes­te­ren, maar hij rekent één es­cu­do is één pe­se­ta. Dit kostte ons f. 60,00. Er is ech­ter geen an­de­re op­los­sing.
IJs eten en om 15.30 Spaan­se tijd rij ik ver­der. We zitten op de N-IV*(2) die over een af­stand van cir­ca 5 ki­lo­me­ter zon­der af­slag was. Rond 17.00 uur, na circa 30 ki­lo­me­ter A-weg rijdt HL. weer ver­der, ook door Se­vil­la. (17.45 uur: 37°C.)
Om 18.00 uur een brood­stop, die wordt ver­stoord door schreeu­wen­de Bel­gen in een va­kan­tie­bus­je. “Ben jij Hol­lan­der?”
We zeggen niets, maar ik rij rond 18.15 cir­ca zes ki­lo­me­ter ver­der. Eerst ston­den we in de scha­duw, maar nu staan we in de vol­le zon. Er zijn echter geen schreeu­wers op de ach­ter­grond.
Rond 18.35 verder. On­der­weg twee au­to­wrak­ken. Een vracht­wa­gen en een cam­ping­au­to, van vo­ren cir­ca één me­ter kor­ter. Dat geeft schrik.
Rond 20.00 in Cordoba. Dat is mooi. Je klimt met moei­te een heu­vel op en op de top … daar is ze, be­ne­den: Cor­do­ba. Prach­tig. Je rolt de stad bin­nen, im­mer da­lend.
Om 20.20 zijn we op cam­ping Mu­ni­ci­pal, voor de tweede keer in vijf of zes jaar. [Eerder: 5 en 6 oktober 1978.]
Tellerstand: 8.039 km.
Warm douchen.
Het bed in de auto op­ma­ken.
Eten in de stad, op een ter­ras van restaurant J.A.A.R., dat is de naam van het res­tau­rant op Pla­za de Co­lón.
Ik bestel een sa­la­ta mix­ta sin olio. Pas la­ter viel me in dat olie in het Spaans ‘aceite‘ is. De ober had mij dan ook niet be­gre­pen.
HL. entrecote en ik een lin­gua­do [vis: bot] en bier. Al­les bij el­kaar 1.180 pe­se­ta met 70 pe­se­ta fooi. To­taal f. 25,00. Goed ge­ge­ten.
We wandelen door het park, waar alleen vrij­en­de paart­jes zijn. (Man / vrouw.)
Campingbar 115 peseta.
Om 00.00 is het 26°C.
Even praten met een ouder echt­paar uit Ber­lijn, die vin­den dat Maas­tricht van Duits­land is, wat ik ten stel­lig­ste ont­ken.
Twee gin met tonic in de au­to.
Tellerstand 8.039 – 7.667 = 372 km.
Weer: de hele dag warm. Vrij­wel on­be­wolkt. In Se­vil­la was het om 17.45 uur 37°C. In Cor­do­ba om 00.00 uur: 26°C.

*(1)
Groene kaart (Wikipedia.) Met de Groe­ne kaart kan een be­stuur­der snel aan­to­nen dat het voer­tuig ver­ze­kerd is.

Te­rug.

*(2)
We rijden over de na­tio­na­le we­gen. In 1983 ligt in die stre­ken nog geen au­to­weg.

Te­rug.


Meer informatie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: ove­rige bron­nen.
Quar­teira:
GM., Wi.
Vila Real de San­to An­tó­nio:
GM., Wi.
Aya­mon­te:
GM., Wi.
Se­vil­la:
GM., Wi.
Cor­do­ba:
GM., Wi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 augustus 1982

Dagboek 1982

(Dag 3865) Ik woon samen met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ik volg een schrif­te­lijke cur­sus van Veron om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den. – Wij heb­ben een open zeil­boot (zeil­jol) en ik zeil de­ze mid­dag op de Maas­plas­sen nabij Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 augustus 1982.
Wakker door de telefoon van de moe­der van HL.
Op 11.30 uur.
Dagboek bijwerken.
Weer: licht bewolkt. Vol­op zon. Een beet­je wind.

Douche.
Eten.
Veron: 13.30 tot 15.15 uur.

Haven: 15.50 uur.
Maasplas om 16.15 uur. Heer­lijk rus­tig zei­len tot 19.20 uur.
Haven 19.45 uur.
Thuis 20.30 uur.
Eten.
Vanaf 21.15 bij HL.’s ouders: kaar­ten.
00.15 uur thuis.
Jonge jenever met Seven-up.
Nu 00.40 uur.
Weer: onbewolkt. Fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 augustus 1981

Dagboek 1981

(Dag 3499) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Een be­lang­rijk deel van het werk voor PTT wordt uit­ge­voerd door ex­tern in­ge­huur­de aan­ne­mers. Op hun werk­zaam­he­den moet ik toe­zicht hou­den – Ik wil van­daag al­les snel doen en ver­oor­zaak daar­mee scha­de aan de PTT-dienst­au­to. – Me­dio ju­li 1981 werd sa­men met de bu­ren, het plan op­gevat om met een zeil­boot een wereld­reis te ma­ken. Ik was me­teen en­thou­siast en daar­voor wil ik Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den. Om voor dat exa­men te kun­nen sla­gen moet ik mor­se-te­kens kun­nen sei­nen en op­ne­men.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 augustus 1981.
Op 7.00 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. Zaak. [Dienst­au­to:] VW-bus.
Rijkspolitie: Maastricht. Onder an­de­re toe­zicht [op de me­de­wer­kers van] aan­ne­mer S.
Zaak.
Rijksgebouwendienst: Maas­tricht. Ver­plaat­sen van een toes­tel: toe­zicht op de aan­ne­mer.
Eetpauze onder de Ken­ne­dy­brug.
Rijkspolitie. Automaat UH200. Ik werk snel door tot 16.40 uur.
Ik wil snel naar de zaak en ik rij snel met de rech­ter neus, tij­dens het ach­ter­uit rij­den, te­gen een boom. Flin­ke lak­scha­de. Op de zaak wil ik snel par­ke­ren en rij snel met de lin­ker voor­bum­per te­gen een an­de­re bum­per. (Ge­luk­kig geen scha­de.)
Fiets. Thuis om 17.20 uur.
Warm eten.
Trekhaak, door HL. ge­kocht (f. 162,65), on­der de au­to mon­te­ren: 18.00 tot 21.30 uur.
Morsesleutel tot 00.00 uur, mon­te­ren.
Samen met HL. mor­se sei­nen tot 00.40 uur.
Vertellen tot 01.30 uur.
Bed 01.45 uur.
Ik heb met de sexy [buur­jon­gen] KW. ge­spro­ken.
Weer: redelijk lekker. Veel be­wol­king, ook zon en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 augustus 1980

Dagboek 1980

(Dag 3133) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 27 augustus 1980.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [De dienst­au­to] VW-bus op­ha­len. Zaak.
[Col­le­ga] SH. op­ha­len en de­ze naar In­ter­strap BV: Heer­len, In­dus­trie­ter­rein De Bei­tel, ge­bracht.
Eten in het Im­sten­ra­der­bos.
Nuth: Boerenbond. Twee ba­len stro ha­len. 2x f. 2,50 en 25 li­ter ge­droog­de koe­mest: 11,25 gul­den.
Rabobank: Nuth UH30 (20-3-3) uit­brei­den tot (20-4-5)
Eten in Wijnandsrade.
Strobalen in plastic in­pak­ken.
Naar SH. (Interstrap.)
Recreatieschap Oostelijk Zuid-Lim­burg: Hek­sen­berg.
Interstrap. (Circa 15.00 uur.)
Garage 16.40 uur. HL. komt de stro­ba­len op­ha­len en de fiets in­la­den.
Thuis 17.15 uur.
Inkopen.
Eten. Afwassen.
Tv (IKON): ver­lief­de kin­de­ren, ook po­ten [ho­mo’s] en pot­ten [les­bien­nes].
Journaal.
Bed tegen 20.30 uur. Sla­pen tot 21.10 uur. Op om 21.30 uur.
Douche.
Hemd strijken.
Dagboek bijwer­ken.
Nu 22.55 uur.
Tv. Nu 23.35 uur.
Weer: ’s morgens fris. Over­dag erg warm, circa 25°C. ’s Avonds be­nauwd.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.