Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 31 augustus 1994. Ik logeer in het Ana­do­lu ho­tel, maar ik ver­kas naar het aan­ge­na­me on­der­ko­men in het Ne­der­lands In­sti­tuut aan de Is­tik­lal Cad­de­si, ook in Is­tan­boel waar ik ge­niet van het prach­ti­ge uit­zicht.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 31 augustus 1994

Dag 67 / 72: Istanboel.
Opstaan om 8.30 uur.
Koud douchen, want warm is te heet en koud en warm la­ten zich niet men­gen, want dan gaat de gei­ser uit.
Ontbijt in het restaurantje van gis­te­ren, maar van­daag geen gra­tis kof­fie, dus ook geen fooi.
Ik betaal het hotel: 200.000 TL. voor de vol­gen­de nacht.

Nederlands Instituut

Ik wil naar de Şişhane Sokak om te kijken van­waar de bus­sen naar de lucht­ha­ven ver­trek­ken, maar ik kan die straat niet vin­den.
Ik ga naar het Nederlands Instituut, maar di­rec­teur Ted La­gro is er niet. Ik blijf an­der­half uur wach­ten (le­zen). Net als ik be­sluit weg te gaan, komt hij. Ik drink thee met hem. Hij biedt me een ka­mer aan voor veer­tig gul­den per nacht. Ik zeg di­rect ja, maar als ik te­rug loop naar het Ana­do­lu ho­tel, pie­ker ik nog steeds over de­ze drie keer ho­ge­re prijs. Voor vijf nach­ten: 5x f. 40,00 = f. 200,00 in plaats van 5x f. 12,00 = f. 60,00. 140 gul­den prijs­ver­schil! Ik over­weeg zelfs om de af­spraak af te zeg­gen, maar ik ga er toch heen.
Geld wisselen: 100 US$ = 3.300.000 TL. bij Mo­ney Chan­ger en dat le­vert meer op dan bij de bank.
Hotel Anadolu wil geen geld, ook niet een ge­deel­te, te­rug­ge­ven, on­danks dat ik de ka­mer niet zal ge­brui­ken.
Met taxi naar naar Tepebaşı, vanaf Sir­ke­ci. De eer­ste taxi­chauf­feur wil­de niet op de me­ter en vroeg 100.000 TL. Op de me­ter kost het 70.000 TL.
Tegen 14.45 uur ben ik in de kamer van het Ne­der­lands In­sti­tuut. Wat een prach­tig uit­zicht. Ik denk niet meer aan het geld. De ei­lan­den zijn te zien, nog een stuk­je van het Top­ka­pı-pa­leis. Vrij uit­zicht over de Bos­po­rus­mond tot aan Ha­rem. Emi­nönü, Cir­keci, Ha­liç (= Gou­den Hoorn), Hay­dar­paşa en Üs­kü­dar en nog veel meer is te zien van­uit mijn ka­mer. Naar bui­ten kij­ken, wat een prach­tig uit­zicht. Ik mag de bi­blio­theek tot ’s avonds laat ge­brui­ken.
Douche.

Boodschappen

Rond 15.30 uur de stad in om te gaan eten: 30.000 TL.
Ik doe boodschappen: vijf liter wa­ter in een fles, brood, een ki­lo to­ma­ten en fe­ta­kaas.

Avond

Mijn pen lekt, net zoals op 14/8 in Am­man, maar nu in de an­de­re broek. Nu heb ik dus in bei­de broe­ken gro­te inkt­vlek­ken.
Rond 17.15 moe en vooral dors­tig. Brood eten en naar buiten sta­ren. Ik drink een pils, dat ik ook kocht. Lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does
Bed rond circa 23.00 uur.
Water is een probleem. Het In­sti­tuut heeft gro­te voor­ra­den wa­ter in fles­sen, krui­ken en cans*1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Water is een probleem. Sinds een ze­ke­re me­neer Re­cep Tay­yip Er­do­ğan bur­ge­mees­ter is in Is­tan­boel (sinds 27 maart 1994) wordt bij wa­ter­te­kort de wa­ter­lei­ding in de rij­ke wij­ken af­ge­slo­ten. De vo­ri­ge bur­ge­mees­ters slo­ten dan de wa­ter­lei­ding af bij de ar­me men­sen.
Wikipedia: Recep Tayyip Erdoğan.

Retour noot 1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelŞişhane SokakSirkeciTepebaşıTopkapı-paleisEminönüHaliç = Gouden HoornBosporusHaremHaydarpaşaÜsküdarIstiklal Caddesi 197.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 31/08: Begin.


Veluwe: Nunspeet

Nunspeet: 31 augustus 2019

Boerderij

Stationslaan 45.


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 31 augustus 2019.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 30 augustus 1994. Deze nacht zit ik in de bus en ben on­der­weg van Si­nop aan de Zwar­te Zee naar Is­tan­boel. Over­dag koop ik de Turk­se uit­gave van Pent­hou­se (een tijd­schrift met al­leen foto’s van naak­te vrou­wen) om mijn in we­ken op­ge­bouw­de geil­heid te be­strij­den, want Turk­se vrou­wen, op straat, zijn zeer aan­trek­ke­lijk, maar niet zo ge­mak­ke­lijk te be­na­de­ren.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 30 augustus 1994

Dag 66 / 72: Istanboel.
Ik praat met een Fransman, in de bus, die met zijn vriend in Is­tan­boel woont. Die an­der werkt op het Frans Con­su­laat, al­daar. Hij is een Ara­bist die zal pro­mo­ve­ren aan de Po­ly­tech­nic.
Ik kon in de bus lang sla­pen, maar hoor­de mijn eigen ge­snurk.

Istanboel

Tegen 7.10 stappen we (de Fransen en ik, op aan­ra­den van de Fran­sen) in Ha­rem uit en ne­men voor 12.500 TL. de veer­boot naar Emi­nö­nü.
Hotel Ema, waar Iris, Kim en ik meer dan twee maan­den ge­le­den lo­geer­den, kost 500.000 TL. voor een een­per­soons­kamer. (Be­taal­den we zo­veel, de eer­ste keer?) Ik ga naar ho­tel Ana­do­lu, waar ik twee jaar ge­le­den ook was. Het wijf is nog meer een wijf ge­wor­den en het zoon­tje nog bru­ta­ler. Ik krijg een een­per­soons­ka­mer op de twee­de ver­die­ping (de­zel­fde als twee jaar ge­le­den!) voor 200.000 TL. War­me dou­che: te heet om on­der te staan, koe­ler is ge­woon koud.

Op stap

Ik neem een ontbijt op straat: kahvaltı en re­ken op het dub­be­le van Si­nop (dat was 80.000 TL.), maar ik hoef maar 50.000 TL. te be­ta­len, met gra­tis kof­fie. Ik geef 10.000 fooi.
Naar het Bureau voor Toe­ris­ten­in­for­ma­tie, om daar het adres van Ali­ta­lia te vra­gen.
Ik schrijf een an­sicht­kaart naar Pa en Ma en naar Ka­ri­ma. On­der­weg naar het post­kan­toor zie ik ou­de Pent­hou­ses uit­ge­stald lig­gen. Ik word me­teen enorm geil. Ik stuur de twee kaar­tjes per lucht­post. Ik loop naar Tak­sim en naar Ali­ta­lia, een hele lan­ge weg, maar Ali­ta­lia kan mijn vlucht niet ver­vroe­gen. Ik kan niet eer­der dan op 5 sep­tem­ber naar huis.
Onderweg heb ik last van diar­ree. In de Istiq­laal Cad­de­si ga ik bij Mc­Do­nalds naar het toi­let. Ik koop daar­na een me­dium Co­ke. (Hoe­wel ik niet van plan was die op te drin­ken, daar­om be­grijp ik even la­ter niet waarom ik geen small Coke kocht.)

Penthouse

Ik kocht een Penthouse van april 1993. Een van de om­stan­ders maakt la­che­ri­ge op­mer­kin­gen te­gen de ver­ko­per. (Over mij en mijn aan­koop?)
Boekhandels zoeken.
Het Nederlands Instituut is ge­slo­ten. Het is een feest­dag, van­daag.
Onderweg lopen een paar meisjes op de Ga­la­ta-brug, waar­naar ie­der­een kijkt: zij dra­gen heel kor­te broek­jes en di­to truit­jes. Ze doen als­of ze niets in de ga­ten heb­ben.
Hotel: de Penthouse zorgt voor een sek­su­e­le ex­plo­sie. Bin­nen een kwar­tier moet ik twee keer af­trek­ken. Naak­te vrou­wen, dat is wat ik al tien we­ken wil­de zien. De vrou­wen hier op straat zijn vele ma­len mooi­er, maar die lo­pen niet naakt. (Maar naar de hoeren in Trab­zon wil­de ik niet!)

Boeken

Bed: soezen.
Ik ga naar de bank om geld uit de muur ‘te trek­ken’, om het woor­den­boek Ara­bisch-En­gels van Lane te ko­pen. (Twee banden). AB. kocht het twee jaar ge­le­den in Is­tan­boel. Ik weet zelfs een boek­han­del te vin­den die die boe­ken ver­koopt, maar al­leen in acht ban­den, want, zo zegt de ver­koop­ster, dat is veel be­ter, want wat in die acht de­len staat krij­gen ze nooit in die twee de­len ver­werkt. De prijs is 250 US$. Té duur, voor mij.
Op de terugweg zie ik een boek: Islamic Science: an il­lus­tra­ted study van Sey­yed Hos­sein Nasr voor 500.000 TL. (f. 30,00. Dat laat ik niet lig­gen.) De ver­ko­per wil we­ten welk ge­loof ik heb.
“Does it matter?” vraag ik. Hij be­grijpt me niet.

Vervelende mensen

Later, als ik in het park Sultan Ahmet het boek zit te le­zen, word ik door ver­schil­len­de men­sen aan­ge­spro­ken en steeds weer moet ik vragen: “Does it mat­ter?”, want dat wil­len ze graag we­ten: je gods­dienst.
Lezen betekent kennelijk ‘vervelen’*1 en is dus een vrij­brief om je aan te spre­ken.
Het begint met een dronken zwerver.
Dan later een jongen die zijn vriend en vrien­din er­bij haalt, die haar Duits wil oe­fe­nen.
Iedereen vindt de Ara­bie­ren vies, want die eten met hun blo­te han­den.
Dan een interessante ke­rel die Ne­der­lands spreekt, een beet­je en er twee jaar il­le­gaal werk­te. Op de ach­ter­grond hoor ik Tur­ken in het En­gels on­der el­kaar spre­ken over het wei­ge­ren je ge­loof te ont­hul­len.
De Nederlandse Turk neemt me mee naar zijn vrien­den: ta­pijt­win­kel. (Zijn vrien­den be­gin­nen ook al over het ge­loof te zeu­ren.) Eer­der had hij ge­pro­beerd voor mij een goed­koop en toch goed ho­tel te vin­den, maar dat was niet mo­ge­lijk ge­ble­ken.

Vervelende auteur

Bed 21.30 uur. Seyyid Hossein Nasr schrijft helder, maar moest ei­gen­lijk zijn ei­gen me­ning ach­ter­we­ge la­ten. Die is na­me­lijk: is­lam is per­fect, de rest is niks. Zo­iets be­toogt hij en dat stoort.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) In Istanboel in het park nabij Sultan Ahmet viel het mij op dat, als je lus­te­loos voor je uit zit te sta­ren, (je dus ei­gen­lijk zit te ver­ve­len), dat ie­der­een je dan met rust laat, maar op het mo­ment dat je een boek pakt en gaat le­zen, den­ken de Tur­ken (waar­schijn­lijk) dat je je zit te ver­ve­len en dat is dan voor hen een re­den om je aan te spre­ken. Dat merk­te ik, na de­ze eers­te keer, daar­na va­ker.

Retour noot 1.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelHaremEminönüTaksimplein.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 30/08: Begin.


Veluwe: Vale Ouwe

Nunspeet: 30 augustus 2019

Vale Ouwe

Villa Vale Ouwe
Stationslaan 50-52, Nunspeet.


Bouwjaar 1905.


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 30 augustus 2019.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vale Ouwe

Villa Vale Ouwe
Stationslaan 50-52, Nunspeet.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Vale Ouwe

Villa Vale Ouwe
Stationslaan 50-52, Nunspeet.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Vale Ouwe

Villa Vale Ouwe
Stationslaan 50-52, Nunspeet.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Orient Express: Sinop

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 29 augustus 1994. Gisteren arriveerde ik in de kust­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Over­dag blijf ik op een ter­ras­je na­bij de zee. Ko­men­de nacht reis ik naar Is­tan­boel.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 29 augustus 1994

Dag 65 / 72: Sinop-Istanboel.
Ik ben al om 5.00 uur wakker, maar sta pas om 7.45 uur op.
Douche. (Op de eigen kamer.)

kahvaltı: ontbijt

In de stad ga ik kah­val­tı (ontbijt) nut­ti­gen: to­maat, brood, zwar­te olij­ven, zou­te bo­ter, ho­ning. Heer­lijk al­le­maal.
Ik ga naar de Otogar (busstation). Naar Istan­boel is al­les vol­ge­boekt (feest­dag, wordt me la­ter ver­teld: Feest van de Re­pu­bliek), maar ik kan de laat­ste stoel ach­ter­in krij­gen voor 400.000 TL. Ver­trek om 19.00 uur en aan­komst rond 7.30 Bay­ram­paşa Oto­gar (Is­tan­boel).
Ik koop brood en wa­ter voor 25.000 TL. en ik wis­sel 50 US$ voor 1.600.000 TL.
Op mijn hotelkamer: scheren, tan­den­poet­sen en het ho­tel be­ta­len: 180.000 TL.

Honden

Ik drink thee op een terras. Aan de over­kant meert nog een Rus­sisch schip aan. De he­le rest van de dag blijf ik op een ter­ras­je le­zen en rond­kij­ken. Ik ge­bruik bijna niets. (Af en toe thee of mey­va su­yu şef­ta­li. (Per­zi­ken vruch­ten­sap = heer­lijk.) Si­nop is een Turks toe­ris­ten­stadje, met veel Turk­se toe­ris­ten met hon­den!
La­ter op de dag wordt het fris­ser en drupt het af en toe een beet­je.
In het boek Fi bayt­ina ra­jdoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does vor­der ik tot blad­zij­de 230 (van de 498 blad­zij­des) een voort­kab­be­lend boek, zon­der veel ac­tie, maar ge­mak­ke­lijk le­zend over de Egyp­ti­sche re­vo­lu­tie aan het be­gin van de 20e eeuw.

Eten delen

Circa 16.30 uur haal ik mijn bagage op en ga naar het bus­sta­ti­on: Oto­gar.
Om 19.00 uur vertrekt de bus. Ik zit helemaal ach­ter­in. Het had slech­ter ge­kund: er staat daar ook nog een los stoel­tje. Ach­ter de laat­ste stoe­len, waar ik dus zit, is het bed van de chauf­feurs.
Mijn buurman rechts handelt in van al­les, ook in ha­zel­no­ten (die langs de Zwar­te Zee in ton­nen ge­pro­du­ceerd wor­den en die op al­le trot­toirs lig­gen te dro­gen.) Hij spreekt geen bui­ten­lands, maar met en­ke­le woor­den Turks, die ik ken (en die van oor­sprong Ara­bisch zijn, zoals het Turk­se ti­ca­ret, dat in het Ara­bisch ti­dja­ra is en ‘handel / handeldrijven’ be­te­kent), kom ik wat meer over hem te we­ten. Hij is heel vrien­de­lijk en deelt eten met mij, maar hij neemt niets van mijn eten. Hij wil me vol­stop­pen met me­loen.

Reizigers, hoeveel?

We gaan de nacht in. Een beetje slapen, han­gend in de stoel. De dik­ke han­de­laar hangt soms te­gen me op. Ik duw hem te­rug.
Onderweg komen er andere buspas­sa­giers op de di­ver­se hal­tes, on­der an­de­re Taş­kö­prü. Hoe­veel men­sen zijn ’s nachts in Tur­kije on­der­weg? Tien­dui­zen­den? Mis­schien wel hon­derd­dui­zend?


Menu – 29/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeSinopTaşköprü.


Wikipedia
TurkijeSinop.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 29/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 29/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Kuilenburgse Spoorbrug

29 Augustus 2019


Kuilenburgse Spoorbrug

Goilberdingerdijk.


De Kuilenburgse Spoorbrug, met spie­gel­beeld in de ri­vier de Lek, aan het ein­de van deze zeer uit­zon­der­lijk war­me en zon­ni­ge dag op 27 fe­bru­a­ri 2019.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Menu – 29/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Sinop

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 28 augustus 1994. Ik ga naar de bad­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Van­uit Trab­zon wordt on­ze bus ge­volgd door hui­len­de jon­ge­man­nen die een vriend (of fa­mi­lie­lid?) uit­ge­lei­de doen.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 28 augustus 1994

Dag 64 / 72: Trabzon-Sinop.
Opstaan om 7.30 uur. Kou­de dou­che. Al­leen eer­gis­te­ren was er warm wa­ter en al­leen ’s och­tends.
Brood eten.
Van 8.30 tot 9.00 uur lopen naar de Oto­gar (Bus­sta­ti­on). Het is al warm en de af­stand is veel gro­ter dan ik dacht. Om 9.45 uur ver­trekt de bus.

Emoties

Even buiten Trabzon komen er twee jon­gens aan boord, die door een gro­te groep fa­mi­lie­le­den en vrien­den uit­ge­lei­de wor­den ge­daan. Als de bus ver­trekt wor­den we ach­ter­volgd door di­ver­se auto’s vol met vrien­den en zelfs een ou­de man. Ook een taxi met vrien­den. Soms pas­seert de taxi de bus luid toe­te­rend en hin­dert de chauf­feur. Er wordt vuur­werk ge­gooid. De bus­chauf­feur pro­beert de au­to van de weg te druk­ken.
Bij een benzinestation wordt heel lang ge­tankt, een van de vrien­den staat de he­le tijd te hui­len en om­helst zijn vriend als­of hij zijn vrouw is. Men­sen ma­ken ne­ga­tie­ve op­mer­kin­gen er­over. (Denk ik.) Een van zijn vrien­den loopt met ont­bloot bo­ven­lijf, hij is on­be­haard en ziet er (dus) mooi en se­xy uit. De hui­le­balk komt aan boord en gaat de ko­men­de veer­tig of vijf­tig ki­lo­me­ter mee. Dan stapt hij uit en ver­dwijnt ook de ge­vaar­lijk vol­gen­de taxi, waar an­de­re vrien­den, half naakt, half naar bui­ten han­gen.

Mannelijk schoon

In Fatsa stapt mijn buurman uit en stapt een jon­gen in die in Si­nop Aqua­cul­tuur stu­deert. Hij is de eni­ge knap­pe jon­gen*1 die ik tij­dens de­ze va­kan­tie ge­zien heb, maar hij rookt. Hij spreekt een beet­je Frans en wat En­gels. Zo kun­nen we met el­kaar pra­ten. We be­grij­pen el­kaar wel­is­waar niet, maar het geeft een ge­voel van ver­broe­de­ring.
Ik lees Fi baytina rajdoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does.

Sinop

Om 19.30 uur ben ik in Sinop. Ik vraag aan een ou­de man de weg. Hij be­grijpt me niet. Ik laat de Lone­ly Pla­net gids zien. Hij ver­wis­selt zijn bril en zegt: “Ta­xi.”
“OK.”, zeg ik en laad mijn spullen in.
“Hoeveel?”, vraag ik.
50.000 TL. (“Elli”)
“No.”, zeg ik. De man stopt de motor. Ik re­a­li­seer me dan dat het maar f. 3,00 is en zeg: “OK.”
Hij brengt me tot vlakbij hotel 117. Daar huur ik een ka­mer voor 180.000 TL. Een beet­je ver­lo­pen ho­tel, maar niet slecht.
Stad in, wandelen, thee drin­ken, bier drin­ken. To­ast eten.
Het Turks klinkt hier als Rus­sisch en er lig­gen drie gro­te Rus­si­sche sche­pen in de ha­ven.

Turkse Ardennen

Het landschap onderweg was fan­ta­stisch mooi. Na Sam­sun, in de buurt van Si­nop is het net de Ar­den­nen, met slin­ge­ren­de we­gen, groen en de zee op de ach­ter­grond. De bo­men zijn al in de herfst. Een heel mooie, maar ook span­nen­de weg, smal en die­pe ra­vij­nen.
Weer: regen na Fatsa.
Naar bed rond 23.00 uur.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Neen, niet alleen hier, maar ook in Je­ru­za­lem zag ik een zeer knap­pe jon­ge­man, zie: 25 juli: Jeruzalem.

Retour noot 1.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzonFatsaSamsunSinop.


Wikipedia
TurkijeTrabzonSinop.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 28/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Tsunami

28 Augustus 2019


Tsunami nabij de rivier de Lek.


Een schip passeerde. De golf die onstond door de waterver­plaat­sing van dat schip stroomt alle kan­ten uit en dus ook de smal­le kreek / in­ham, hier op de voor­grond, bin­nen. De golf wordt voort­ge­stuwd door de kracht van die wa­ter­ver­plaat­sing. Wan­neer het schip voor­bij is stroomt het wa­ter in de ri­vier weer te­rug in het dal, dat het schip ver­oor­zaak­te. Daar­bij wordt de stuw­kracht van de golf in de kreek steeds min­der en zal het over­schot aan water in de kreek uit­ein­de­lijk weer naar bui­ten ‘zui­gen’. De in de kreek bin­nen­stro­men­de golf ver­oor­zaakt een tsu­na­mi-ach­tig ver­schijn­sel. Die golf rolt in eers­te in­stan­tie over het stil­staan­de wa­ter in de kreek heen, om­dat het wa­ter in de kreek geen kant uit kan. Door de wrij­ving tus­sen bei­de wa­ter­par­tij­en remt het bin­nen­ko­men­de wa­ter steeds ver­der af en zorgt er te­vens voor dat het stil­staan­de wa­ter in de kreek wordt op­ge­stuwd, waar­door de te­gen­druk ook zal toe­ne­men. Op ge­ge­ven mo­ment is de snel­heid te laag en de te­gen­druk te groot en dan zul­len, op het ‘break-even-punt’, bei­de wa­ter­par­tij­en zich lang­zaam maar ze­ker ver­men­gen, waar­na ook de ex­tra hoe­veel­heid water de kreek weer uit­stroomt.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 48:56.


De golf rolt binnen. Het water in de kreek / in­ham kan geen kant uit. Omdat daar een flin­ke hoe­veel­heid wa­ter staat, rolt de golf er­over­heen, maar aan de zij­kant ont­staat al enige af­vlak­king van de golf en om­dat daar de strook wa­ter smal­ler is tus­sen golf en oe­ver, is de weer­stand ook la­ger, te­meer om­dat de oe­ver nog­al laag en vlak is.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 48:59


De golf is nog krachtig genoeg om ver­der te rol­len, maar vlakt al iets af.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:04


Naarmate de golf verder in de kreek rolt, neemt zijn voort­stu­wen­de kracht af, door wrij­ving, maar ook om­dat het schip voor­bij ge­va­ren is en het wa­ter in de ri­vier weer het ‘dal’ dat het schip ver­oor­zaak­te op­vult en daar­voor het ver­plaats­te wa­ter ‘no­dig’ heeft. Te­ge­lij­ker­tijd wordt het wa­ter in de kreek op­ge­stuwd, waar­mee de te­gen­druk, dus ook de wrij­ving, toe­neemt. Er is nu al geen spra­ke meer van een ech­te golf, die over het stil­staan­de wa­ter rolt.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:09


Hoewel de voorstuwende kracht van de binnen­ko­men­de wa­ter nog krach­tig ge­noeg is om het wa­ter in de kreek op te stu­wen, is de golf / rol aan de voor­zijde vrij­wel ge­heel ver­dwe­nen. Het bin­nen­ko­men­de wa­ter zakt lang­zaam in het stil­staan­de wa­ter van de kreek, om­dat die ex­tra hoe­veel­heid wa­ter na­tuur­lijk ook ex­tra ge­wicht toe­voegt aan het op­per­vlak van het wa­ter in de kreek.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:13


De wilde golvem in het centrum van de bin­nen­ko­men­de golf ne­men af, want bei­de wa­ter­par­tij­en be­gin­nen zich te ver­men­gen.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:22


Aan de voorzijde van de golf is de scherpe rand ver­dwe­nen en de bin­nen­ko­men­de golf is door zijn ge­wicht in het op­per­vlak weg­ge­zakt en on­der­vindt nu veel weer­stand van het wa­ter in de kreek, om­dat hij er niet meer over­heen rolt, maar er­in ligt.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:25


Het einde van de eerst zo krach­ti­ge golf na­dert.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Tsunami

Tsunami nabij rivier de Lek. Tijd: 14h. 49:30


Aan de voorzijde van de binnen­ko­men­de golf is al geen spra­ke meer van een dui­de­lij­ke schei­ding tus­sen het wa­ter uit de ri­vier en het wa­ter in de kreek.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 augustus 1994. Ik ben in Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik doe niet veel, want ik wil ei­gen­lijk naar huis, maar kan niet voor 5 sep­tem­ber ver­trek­ken. Min of meer lus­te­loos slen­ter ik door de stad, de tijd do­dend.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zaterdag, 27 augustus 1994

Dag 63 / 72: Trabzon.
Opstaan om 7.00 uur.
Ontbijt in mijn hotelkamer: brood, kaas en banaan.
Naakte vrouwen, por­no te­ke­nen, zo­als ik zo vaak voe, ’s och­tends.
Stad in: brood en kaas kopen.

Meyva suyu şeftali

Naar een terras, in de schaduw zitten. Ik lees in Fi baytina rajdoel van Ihsan Abd-al-Qoedoes. Ik drink thee en meyva suyu şeftali (per­zi­ken­sap): 20.000 TL per stuk.
Ik ontmoet T.: een nutteloos gesprek over Ame­ri­can slang.
Bed rond 14.30 uur: een half uur slapen.

Opnieuw verliefd?

Naar de boulevard. Ik ga niet in op de af­spraak van T. om hem te ont­moe­ten. Ik had ook niets toe­ge­zegd. Hij liet me gis­te­ren bars­ten. Ik ga nu niet. (Oog om oog?)
Op de boulevard lezen en vrou­wen kij­ken. Een mooie moe­der wordt ter plek­ke weer ver­liefd op haar (koe­le) echt­ge­noot, als ze een ver­liefd stel­le­tje ziet langs­lo­pen. Ze wordt er vro­lijk van en kijkt haar on­be­wo­gen echt­ge­noot stra­lend aan.
Circa 18.30 uur hotel: brood, kaas en banaan eten. Bui­ten le­zen.

Handelscontacten?

Stad in. Op een terras word ik aangesproken door een Turk uit An­ka­ra. Hij spreekt tien woor­den En­gels. Hij is op weg naar Sint Pe­ters­burg. Hij spreekt geen Rus­sisch, al­leen Turks. In Rus­land wil hij de mo­ge­lijk­he­den van han­dels­con­tac­ten gaan be­stu­de­ren. (Rus­sen spre­ken wel­licht Turks. (?…))

Prostituees

Het verlegen meisje van gisteren zwaait nu te­rug, maar ver­dwijnt na een poos­je. Haar rond­bor­sti­ge vrien­din hangt af en toe over de leu­ning. Zo­veel pros­ti­tu­ees in de­ze stad en ik heb nog geen en­ke­le blo­te vrou­wen­borst ge­zien.
Weer: af en toe bewolkt / warm. ’s Avonds aan zee fris.
Naar bed rond 22.30 uur.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzon.


Wikipedia
TurkijeTrabzon.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Scheepvaart

27 Augustus 2019


Quo Vadis: 2322010

Scheepvaart op de rivier de Lek.


Quo Vadis. (EU Nummer: 2322010).


Website
Vereniging De Binnenvaart: Quo Vadis.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quo Vadis: 2322010

Scheepvaart op de rivier de Lek


Quo Vadis


Menu – 27/08: BeginEinde.


Quo Vadis: 2322010

Scheepvaart op de rivier de Lek


Quo Vadis: Werkendam.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Zalmvisser: 2325510

Scheepvaart op de rivier de Lek


Zalmvisser. (EU Nummer: 2325510).


Website
Vereniging De Binnenvaart: Zalmvisser.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Zalmvisser: 2325510

Scheepvaart op de rivier de Lek


Zalmvisser.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Zalmvisser: 2325510

Scheepvaart op de rivier de Lek


Zalmvisser.


Menu – 27/08: BeginEinde.