Marokko 1976 (beknopt overzicht)

Chronologisch overzicht Marokko.

1976


September: 12, 1926. Oktober: 3, 10.
MenuEindeIndex van locaties.


De trein­reis van­uit Maas­tricht, via Luik, Brus­sel en Pa­rijs naar Zuid-Frank­rijk.

De trein­reis van Zuid-Frank­rijk naar Zuid-Span­je. Ik laat me door on­ze Ma­rok­kaan­se me­de­pas­sa­gier voor­lich­ten over Ma­rok­ko. – De Spaan­se con­duc­teur maakt het me moei­lijk, na Ma­drid.

Aan­komst in Ma­rok­ko. Mijn al­ler­eers­te ver­blijf bui­ten Eu­ro­pa is niet zo over­wel­di­gend als ik had ge­dacht. – Veel Ma­rok­ka­nen pro­be­ren ons hasj aan te sme­ren. We gaan er niet op in.

We rei­zen met een bus van Tan­ger naar Ra­bat, de hoofd­stad van Ma­rok­ko.

In Ra­bat. – We zien veel men­sen met vreem­de ziek­tes waar­on­der op­val­lend veel oog­ziek­tes. – Cees kookt een ve­ge­ta­rische maal­tijd voor ons bei­den op zijn pri­mus­bran­der.

In Ra­bat. – Ik koop school­boe­ken, om Ara­bisch te le­ren. – Cees kookt weer een ve­ge­ta­rische maal­tijd. – Een sol­daat zoent mij en wil met mij vrij­en.

We be­zoe­ken de stad Sa­lé, die naast Ra­bat ligt, aan de over­kant van de mon­ding van de ri­vier Bou Reg­reg. – We ont­moe­ten een jon­ge­man die zich niet aan het vas­ten tij­dens de Ra­ma­dan houdt en wijn drinkt.

September: 12, 1926. Oktober: 3, 10.
MenuEindeIndex van locaties.


We gaan met de trein van­uit Ra­bat naar Ca­sa­blan­ca.

We gaan met de trein van­uit Ca­sa­blan­ca naar Ma­ra­kesh. – Een han­di­ge jon­ge za­ken­man ver­koopt mij kle­ding die ik niet wil heb­ben, maar toch be­taal.

Met een toe­ris­ten­gids (per­soon) ma­ken we een wan­de­ling door Ma­ra­kesh. De stad valt me te­gen.

We rei­zen met een lijn­bus dwars door het At­las­ge­berg­te van Mar­ra­kesh naar de stad Ouar­za­za­te. Dat is een bij­zon­de­re be­le­ve­nis en de mooi­ste rit die we in Ma­rok­ko zul­len ma­ken.

In Ouar­za­za­te. We gaan naar een an­der ho­tel en Cees kookt in een dro­ge ri­vier­bed­ding een heer­lij­ke ve­ge­ta­rische maal­tijd op zijn pri­mus kook­stel­let­je.

In Ouar­za­za­te. We be­zoe­ken de Kas­bah Ta­ou­rirt en Cees kookt op zijn pri­mus al­weer een lek­ke­re en voed­za­me ve­ge­ta­rische maal­tijd.

We gaan met de bus van Ouar­za­za­te naar de oa­se Tin­ghir. Van­daag is de laat­ste dag van de vas­ten­maand Ra­ma­dan.

September: 12, 1926. Oktober: 3, 10.
MenuEindeIndex van locaties.


In we be­zoe­ken de in­druk­wek­ken­de Tod­gha­kloof en wor­den over­val­len door een he­vige re­gen­bui.

We ver­trek­ken te voet naar de plaats Ti­ne­jdad, maar we wil­len ei­gen­lijk naar de oa­se Er­foud. Het lo­pen schiet niet erg op en we wil­len ver­der met een ta­xi, maar we krij­gen een lift van Zwit­sers (ik) en Duit­sers (Cees) die hier zijn om te kif­fen. (Hasj­ro­ken). On­der­weg naar Er­foud blijkt dat een ri­vier bui­ten zijn oe­vers is ge­tre­den. De Zwit­ser pro­beert er door te rij­den, maar op het diep­ste punt blijft zijn auto ste­ken. Laat in de avond be­rei­ken we toch Er­foud.

Al lif­tend ver­trek­ken we uit de oa­se Er­foud eerst in zui­de­lij­ke rich­ting naar Ris­sa­ni, waar de woes­tijn be­gint en ver­vol­gens in noor­de­lij­ke rich­ting, langs Er­foud, naar Er­ra­chi­dia. On­der­weg krij­gen we thee aan­ge­bo­den door een boer en we be­zoe­ken zijn huis. We rei­zen ge­deel­te­lijk lif­tend en ge­deel­te­lijk lo­pend.

Een rust­dag in Er­ra­chi­dia.

We ver­la­ten Er­ra­chi­dia en rei­zen met een lijn­bus naar Mek­nes.

In Mek­nes pro­be­ren we een au­to te hu­ren: mor­gen te­rug­ko­men.

Het lukt niet om in Mek­nes een au­to te hu­ren, maar in Fez zou het wel moe­ten luk­ken. We ne­men dus de trein naar Fez.

September: 12, 1926. Oktober: 3, 10.
MenuEindeIndex van locaties.


Wat een mooie stad is Fez.

We­reld Die­ren­dag! We zijn ge­tui­ge hoe ezels en an­de­re last­die­ren voort­du­rend wor­den ge­kweld en mis­han­deld, ken­ne­lijk op da­ge­lijk­se ba­sis, ge­zien de ve­le open won­den op de lij­ven.

Het lukt ook niet om een au­to in Fez te hu­ren, daar­om ne­men we weer de trein naar Mek­nes. ’s Avonds ont­moe­ten we een aan­tal aar­di­ge Ma­rok­ka­nen met wie we een tijd­je op­trek­ken. Een van hen heet, hoe ori­gi­neel(!), Mo­ham­med.

We blij­ven nog een dag in Mek­nes en ont­moe­ten Mo­ham­med nog­maals.

Vanuit Meknes nemen we de trein naar Tanger. We be­zoe­ken een res­tau­rant waarin ‘goed aan­ge­kle­de’ buik­dan­se­res­sen de gas­ten moe­ten ver­ma­ken.

We ver­la­ten Ma­rok­ko en ne­men de veer­boot naar Span­je. Niet al­leen de Ma­rok­kaan­se jon­ge­man­nen zijn knap en sexy, maar ook de Spaan­se, zo ont­dek ik. – ’s Avonds rond 21.15 ver­trekt de trein uit Al­ge­ci­ras in noor­de­lij­ke rich­ting. – In de trein maak ik ken­nis met een Ma­rok­kaan­se Ber­ber die zegt Si­mon te he­ten. Hij gaat naar Pa­rijs op va­kan­tie.

Tij­dens de thuis­reis door Span­je leer ik nog meer over de Ma­rok­kaan­se ge­woon­tes en cul­tuur. – Te­gen de avond zijn we aan de Spaans-Fran­se grens. Si­mon en zijn vrien­den ko­men niet voor­bij de Fran­se dou­ane.

September: 12, 1926. Oktober: 3, 10.
MenuEindeIndex van locaties.


Trein­reis door Frank­rijk en via Brus­sel en Luik zijn we even over 14.00 in Maas­tricht. We ne­men de ta­xi naar huis. Vanaf het sta­tion Maas­tricht naar de Ta­fel­straat kost dat vijf gul­den, in­clu­sief de fooi.

Menu.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.