31 december 1980

Dagboek 1980

(Dag 3259) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag heb ik va­kan­tie­ver­lof. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 31 december 1980.
Verlof.
Op 10.30 uur.
Eten.
Krant lezen.
12.15 tot 14.00 fietsen langs de Maas (ook te­gen de wind in) om nach­te­lij­ke rug­pijn we­gens slap­pe spie­ren te voor­ko­men.
Lezen: “Revolt in the Desert” van Thomas E. Law­ren­ce, (Law­ren­ce of Ara­bia) in het En­gels.
16.00 tot nu 18.00 uur: Ara­bisch le­ren.
Weer: droog. Zonnig. For­se zui­den­wind. Koud.
Douche.
19.20 uur bij B. en M. [Bu­ren.]
Kaasfondue met groen­te. Ik had er spijt van dat ik niet thuis ge­ge­ten had, maar ik heb toch ge­noeg ge­had, van de­ze wei­nig smaak­vol­le (niet vies), maar wel goed­be­doel­de hap.
Thuis 21.15 uur. Pa en Ma ko­men vol­gens af­spraak hier, tot 00.30 uur. We drin­ken cham­pag­ne.
B. en M. van 23.50 tot 04.30 uur. Ook, later, J. en J., P. en I. met een ken­nis. M. en M., met vier ken­nis­sen en E, zon­der vrouw. (Die was ziek.) To­taal zes­tien men­sen. (Leuk dat Pa en Ma hier wa­ren.)
Ik was erg moe.
Ik vond het gezel­lig, maar ik heb met bij­na nie­mand ge­praat, van­we­ge mijn ge­brek aan con­ver­sa­tie­stof.
Nu 4.50 uur.
1980: het jaar waarin ik in ja­nu­ar­i voor de laat­ste keer een munt van 1 cent heb ge­zien.
Weer: har­de wind. Koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 december 1979

Dagboek 1979

(Dag 2892) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 30 december 1979.
Op 12.10 uur. Douche.
Seksboekjes lezen: cir­ca 20 mi­nu­ten.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 14.10 uur.
Weer: triest, droog. Ge­heel be­wolkt.
HL. ligt nog in bed.
Arabisch (ik heb geen zin) tot 15.20 uur.
Tekenen tot 16.30 uur.
Eten met HL.
16.50 tekenen tot 18.30 uur.
Arabische gram­ma­ti­ca les 15 tot 20.00 uur.
Tv tot 00.00 uur, ook over [de schil­der] Ca­ra­vag­gio.
Yahtzee tot 02.00 uur.
Brut champagne: erg zuur van smaak.
Nu 02.15 uur.
Weer: zie boven en erg koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 december 1978

Dagboek 1978

(Dag 2526) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF, maar ik heb nu va­kan­tie. Dit is mijn vier­de ver­lof­dag. – Wij be­zit­ten een Ford Tran­sit, in­ge­richt als cam­per. Deze wordt van­daag ge­keurd door de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW). Wat een si­ga­ret ver­mag!

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 29 december 1978.
Op 7.30 uur na vijf­en­half uur sla­pen.
Met de auto naar Do­tre­mont Staal (Dos­ta) in de Be­a­trix­ha­ven.
We vragen bij de al­daar aan­we­zi­ge weeg­brug – doua­nier – on­ze au­to te we­gen. Nors zegt hij het chas­sis­num­mer te wil­len zien en we moe­ten de plaats aan­wij­zen. We we­ten niet be­ter dan dat er een plaat­je is onder de wa­gen. HL. maakt de mo­tor­kap open en vraagt waar het zit en het ant­woord is: “Dat moe­ten jul­lie we­ten.”
Volgens ons zit het dus on­der de wagen en HL. zegt hem dat.
“Je meent toch niet dat ik on­der de wa­gen kruip?”
“Hoe wilt u het an­ders te we­ten ko­men?” zegt HL.
De kerel loopt kwaad naar bin­nen.
HL. vraagt hem fat­soen­lijk wat nu ei­gen­lijk de be­doe­ling is en hij zegt dan dat dit num­mer ach­ter het lin­ker voor­wiel zit.
We kijken en in het half duis­ter zien we geen num­mer.
HL. biedt hem een si­ga­ret aan en plot­se­ling wil hij wel hel­pen. Eerst weegt hij de leeg­ge­maak­te au­to: 1.470 kg. (Was 1.185 leeg.) Dan kun­nen we bij Dos­ta bin­nen in een loods bij loop­lamp­licht met een staal­bor­stel en een pla­muur­mes dit num­mer vrij­ma­ken.
Iemand van Dosta weet waar het num­mer moet zitten en weet het di­rect te vin­den.
Het blijkt een in­ge­sla­gen num­mer te zijn en het is on­zicht­baar ach­ter de tec­tyl ver­dwe­nen.
We rijden tegen 9.00 uur naar de RDW op het Kei­zer Ka­rel­plein en le­ve­ren daar de ge­ge­vens af.
Rond 9.30 uur zijn we thuis. Ik doe mijn zwart ge­wor­den trui in een warm sop­je en lig te­gen 9.40 weer in bed. Door HL. krijg ik ont­bijt op bed ge­bracht.
Om 10.00 uur lig­gen we al­le­bei weer plat.
12.30 uur gaat de te­le­foon en JL. meldt dat hij over een half uur de ge­leende films en pro­jec­tor (van HL.) komt te­rug­bren­gen en in­der­daad, circa 13.00 uur staat hij met zijn nieuwe vrien­din R. en haar twee kin­de­ren R. en G. voor de deur. Ze blij­ven on­ge­veer an­der­half uur.
Krant lezen.
Tegen 15.30 uur de stad in.
We kopen onder an­de­re een dek­bed dons / katoen van f. 649,00 voor f. 379,00 bij Vroom en Drees­mann (V&D). Ook een hoes en twee slo­pen voor f. 100,00 ook bij V&D. Af­me­tin­gen 240 x 200 cm, voor het Au­ping-bed, be­steld op 28 ok­to­ber jl. bij Maus­sen en dat in week­num­mer 4 zal ko­men: 200 x 200 cm.
Uitsmijter eten in de Pof­fer en even in Eijs­den.
Bij HL.’s ouders tegen 17.30 uur.
Dokter G. is er voor me­vrouw L. Ik spreek hem aan over mijn hoofd­pijn. Hij neemt mijn bloed­druk op. Deze is 160. Hij vindt dit te hoog en schrijft een re­cept.
18.30 uur: apotheek Dul­lens, Mal­berg­plein in [de wijk] Mal­berg. Twee soor­ten pil­len: één voor de bloed­druk en één voor de hoofd­pijn.
Thuis: dekbed proberen, circa een half uur.
Eten.
Bed 19.30 tot 21.10 uur.
Naaimachine, die ik van de moe­der van HL. heb ge­kre­gen (eind no­vem­ber), ge­rei­nigd en ge­smeerd, tot 23.20 uur.
Tv.
01.00 tot 02.00 uur ca­fé Atrium.
Nu 02.45 uur.
Weer: veel re­gen en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 december 1977

Dagboek 1977

(Dag 2160) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. – Deze week zijn we in noord­oost Span­je met va­kan­tie. We over­nach­ten in onze Ford Tran­sit cam­per. – Ik ge­draag me hui­chel­ach­tig en zet HL. aan tot dief­stal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 28 december 1977.
’s Nachts regen. Op 11.00 uur: veel zon.
Eten in Am­pu­ri­as Bra­va. Scha­ken en was­sen.
We gaan naar Fi­gue­res. We wan­de­len wat. Eten in een res­tau­rant. Drin­ken in café Dy­na­mic en­ke­le Cu­ba Li­bre.
We zien daar drie mooie obers, erg sexy, waar­van ik geil word.
Als we naar bui­ten gaan staat er een Fiat met sier­wiel­dop­pen. (Cha­peaux vol­gens HL.) De­zelf­de als wij, [on­ze au­to] maar we zijn er één kwijt. Ik zeg het te­gen HL. en hij pakt er een. Ik durf­de die zelf niet te pak­ken, maar zei het te­gen HL., om­dat hij dat wel durft, maar ei­gen­lijk wil­de ik het he­le­maal niet. We ne­men hem mee. Vol­gens HL. is hij te klein en hij is het ook.
Wat nu? Ver­stop­pen? Ge­we­tens­be­zwa­ren. We bren­gen hem terug. Ik ver­rek van de angst en ben blij dat nie­mand het ziet dat HL. hem op de mo­tor­kap legt.
We gaan snel naar bed, cir­ca 23.45 uur.
Ik voel me een beet­je ziek van het eten en slaap slecht.
Weer: bewolkt. Later zon­ni­ger en nog weer la­ter weer fris­ser.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 december 1976

Dagboek 1976

(Dag 1794) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – PTT-Te­le­com is mijn werk­ge­ver. Ik heb van­daag een ver­lof­dag. – In de avond­uren pro­beer ik Frans te le­ren met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 27 december 1976.
Verlof van de over­uren.
Op 8.45 uur. Rond lo­pen.
Dagboek schrijven.
Nu 10.25 uur.
Eten.
Frans, les 25 le­ren.
Tandarts: woensdag 15.30 uur te­rug­ko­men.
Inkopen in de stad. Thuis tegen 15.30 uur.
Frans les 26.
Eten rond 16.45 uur.
Frans leren, lessen 27 en 28. Ik ben op de helft van de ge­sta­dig aan zwaar­der wor­den­de les­sen. Ik ben op 15-11-76 be­gon­nen. Ge­leerd tot cir­ca 21.00 uur.
Klassieke muziek luis­te­ren.
Nu 21.55 uur.
Weer: koud, circa +1°C. Ge­he­le dag ge­heel be­wolkt met grij­ze wol­ken.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.