Apad 03-12-20: Hamburg

Hansestadt Hamburg

3 december 2020

Hamburg Hauptbahnhof: zuidzijde

Hamburg Hauptbahnhof: zuidzijde.


Hamburg Hauptbahnhof.


Menu – 03/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg Hauptbahnhof: oostzijde

Hamburg Hauptbahnhof: oostzijde.


Menu – 03/12-20: BeginEinde.


Hamburg Hauptbahnhof: oostzijde

Hamburg Hauptbahnhof: hoek oostzijde / noordzijde.


Menu – 03/12-20: BeginEinde.


Hansestadt Hamburg

APAD: A picture a day


Apad 02-12-20: Delden

Delden

2 december 2020

Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5
(Het station is een gemeentelijk monument.)


Wikipedia: Station Delden.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5.
Oude wisselbediening.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Station Delden (Overijssel)

Station Delden
Stationsweg 1-5.


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Delden (Overijssel)

Informatie over Delden
Stationsweg 1-5.


toeristisch overstappunt twente

Fietsnetwerk Twente
bestaat uit ongeveer 2500 km aan elkaar ge­kop­pel­de rou­tes, waar­van 500 km de Duit­se grens over gaat. Op elk knoop­punt vind je in­for­ma­tie­pa­ne­len en de rou­tes zijn twee­zij­dig be­weg­wij­zerd. In Twen­te ko­men de knoop­pun­ten ook vaak ge­com­bi­neerd voor (zie gra­phic in le­gen­da). Stel je ei­gen fiets­rou­te sa­men door mid­del van knoop­pun­ten voor een ul­tie­me Twen­tse be­le­ve­nis.

Vraag een echte Twent: hoe cool is het Twentse cou­lis­se­land­schap? “Koel?” He­le­maal niet, het is hart­ver­war­mend! Al die hout­wal­let­jes en heg­gen, met es­sen er­tus­sen. Beek­jes. Ka­rak­te­ris­tie­ke boer­de­rij­en. Of een ka­pel­let­je. Maar je kunt ook eens over een land­goed lo­pen, met een klap­band in een naald­bos staan, of lang­uit in de hei­de­vel­den lig­gen. Tel­kens weer word je ver­rast. En daar­na ga je lek­ker naar een mooie stad of dorp, win­ke­len, ter­ras­je pak­ken of naar zo’n res­tau­rant waar ze nog echt we­ten wat lek­ker eten is!” Cool hé?

Toeristisch Overstappunt Delden
Je bent hier vlakbij het historische centrum van Del­den, met haar mar­kan­te markt­plein en mid­del­eeuw­se stra­ten­pa­troon. Iets ver­der­op ligt het fraaie land­goed Twickel met zijn kas­teel, tui­nen en Mu­se­um­boer­de­rij Wen­de­zoele. Breng een be­zoek aan de Hout­zaag­mo­len die ge­da­teerd is uit 1771 en waar maar liefst 200 jaar hout is ge­zaagd. Of de nog ac­tie­ve Noord­mo­len, waar lijn­olie uit wordt ge­sla­gen. Hon­ger ge­kre­gen? Neem dan een tra­di­ti­o­neel Del­den­se mop, dit zijn room­bo­ter­koek­jes die al meer dan een eeuw in de­ze stad wor­den ge­maakt!


Menu – 02/12-20: BeginEinde.


Delden: provincie Overijssel.
Landstreek: Twente.

APAD: A picture a day


Apad 01-12-20: Tiel

Tiel

1 december 2020

Station Tiel (Gelderland)

Station Tiel
Stationsplein 2-3
(Het station is een gemeentelijk monument.)


Wikipedia: Station Tiel.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Middeleeuwen

Spannende Geschiedenis

Tiel is één van de oudste ste­den van Ne­der­land. In de 10e eeuw was het zelfs een han­dels­plaats van in­ter­na­tio­na­le be­te­ke­nis.

Middeleeuwen en Hertogdom Gelre

Vanaf de achtste eeuw begonnen monniken de be­vol­king te be­ke­ren en het land te ont­gin­nen.
Overal verrezen kerken, terwijl nieuwe macht­heb­bers hun ge­bied ver­de­dig­den met burch­ten. Daar­bin­nen ont­wik­kel­de Gelre zich al snel tot een van de be­lang­rijk­ste her­tog­dom­men van Noord­west Eu­ropa.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Tiel is één van de oudste steden van Nederland. Vele monumenten in Tiel her­in­ne­ren hier nog aan, zoals de Maar­tens­kerk en de Wa­ter­poort.
In de tiende eeuw was het zelfs een han­dels­plaats van in­ter­na­tio­na­le be­te­ke­nis. In de eeuwen daar­na werd Tiel steeds min­der in­vloed­rijk, maar was nog wel een be­lang­rijk lid van het in­ter­na­tio­na­le Han­ze­ver­bond.

Tiel kende zijn eerste bloeiperiode in de 9e eeuw, toen het de han­dels­po­si­tie van het even ver­der­op ge­le­gen Do­re­stad over­nam. In 896 kreeg Tiel het tol­recht van de Fran­ki­sche ko­ning Zwen­ti­bold, een ach­ter­klein­kind van Ka­rel de Grote. In de 10e en 11e eeuw onderhielden Tielse kooplieden nauwe con­tac­ten met col­le­ga’s in En­ge­land en Duits­land. Door de ver­plaat­sing van de tol naar Kai­sers­werth bij Duis­burg nam de in­vloed van Tiel af, hoe­wel de stad in de 14e eeuw ook faam kreeg als Han­ze­stad.

Tiel is vaak inzet geweest van machtsstrijd tussen Bra­bant en Gelre. In 1334 ver­over­de graaf Rein­oud II van Gel­re de stad op de Bra­ban­ders. In 1339 kwam Tiel de­fi­ni­tief bij Gel­re, in ruil voor Heus­den. De re­la­tie met Bra­bant ver­be­ter­de aan­zien­lijk met het hu­we­lijk tussen zoon Rein­oud III en Ma­ria van Bra­bant, doch­ter van Her­tog Jan van Bra­bant. Maar Rein­oud raak­te met zijn jon­ge­re broer Edu­ard in con­flict over de op­vol­ging van zijn va­der. Die strijd werd in 1361 be­slist bij de veld­slag bij Tiel, waar­bij Rein­oud ge­van­gen werd ge­no­men. Hij werd op­ge­sloten in kas­teel Nij­en­beek.

In de 16e en 17e eeuw breidde de stad zich verder uit met for­ti­fi­ca­tie en een voor­stad. Op het eind van de Twee­de We­reld­oor­log lag het nog door Duit­sers be­zet­te Tiel, in de vuur­li­nie van de ge­al­li­eer­den. De stad liep daar­bij gro­te scha­de op.
Tegenwoordig kostert Tiel zijn monumenten zoals de St. Maar­tens­kerk, het Ambts­huis en het Kan­ton­ge­recht. En voor­al ook de Wa­ter­poort, de oude toe­gang tot de ha­ven die eeuwen­lang zo be­lang­rijk is ge­weest voor de han­del. Door ver­zan­ding is het wa­ter in­mid­dels ver­dwe­nen, maar één ding is niet ver­an­derd: er lig­gen nog steeds vele kroe­gen.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Tiel: provincie Gelderland.

APAD: A picture a day


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 31 december 2019

Rathausmarkt

Rathausmarkt, met rechts Juwelier Jacobsen en links Kaufhaus Witt.


Evenals bij Juwelier Jacobsen, waarvan de hoofd­in­gang aan de Kie­ler Stra­ße 24 ligt, geldt ook voor Kauf­haus Witt dat de hoofd­in­gang aan de Kie­ler Stra­ße 18-20 ligt.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 31 december 2019.


Menu – 31/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Rathausmarkt 9-10

Rathausmarkt 9-10.


Menu – 31/12: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 30 december 2019

Rathausmarkt

Rathausplatz.


Juwelier Jacobsen: Kieler Straße 24


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 30 december 2019.


Menu – 30/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kieler Straße 24

Kieler Straße 24.


Dit pand is een monument (Denkmal).


Menu – 30/12: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 29 december 2019

Kirchplatz

Kirchplatz.


Dit is de achterzijde van het pand waarvan de ingang aan de St.-Nikolai-Straße 18 ligt.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 29 december 2019.


Menu – 29/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kirchplatz

Kirchplatz.


Embleem of wapenschild van het pand met adres St.-Nikolai-Straße 18.


Menu – 29/12: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 28 december 2019

Pastorengang 4

Pastorengang 4.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 28 december 2019.


Menu – 28/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 27 december 2019

Rosengang 4

Rosengang 4.


Dit pand is een monument (Denkmal).
Dit is de zogenoemde Schuch Speicher = het Schuch pakhuis.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 27 december 2019.


Menu – 27/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Rosengang 4

Rosengang 4.


De Schuch Speicher.


Menu – 27/12: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 26 december 2019

Kattsund 26

Kattsund 26.


De vissers Kalle en Krischan:
In Eckernför dor hebbt se’t ruf ut Sül­ver Gold to ma­ken.
In Eckernförde dort haben sie den Ruf aus Sil­ber Gold zu ma­chen
In Eckernförde daar staan ze erom bekend uit zil­ver goud te ma­ken.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 26 december 2019.


Menu – 26/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kattsund 26

Kattsund 26.


Let op de t, helemaal links. Die komt overeen met de t in het laatste woord ut en wijkt af van de f in ruf, want die heeft een krulletje/boogje in de (onderste) schreef.


Menu – 26/12: BeginEinde.


Kattsund 26

Kattsund 26.


Kalle / Krischan
In Eckernförde wird aus Silber Gold.
Die beiden Fischer sind das Wahr­zei­chen der ehe­ma­li­gen Räu­che­rei Da­niel Jarck.
Die Figuren sind aus Kie­fern­holz ge­schnitzt. Der Spruch “In Eckern­för dor het man’t rut [sic] ut Sül­ver Gold to ma­ken” be­deu­tet: In Eckern­för­de ist man in der la­ge, aus Sil­ber Gold her­zu­stel­len. Er­klä­rung: He­rin­ge sind frisch ge­fan­gen sil­ber und nach dem Räu­chern gold.
Wir danken für ihre Spende.

Kalle / Krischan
In Eckerförde wordt uit zilver goud.
Die beide vissers zijn het sym­bool van de voor­ma­li­ge ro­ke­rij Da­niel Jarck.
De figuren zijn uit gre­nen­hout ge­sneden. De spreuk “In Eckern­för dor het man’t rut [sic] ut Sül­ver Gold to ma­ken” be­te­kent: In Eckern­för­de is men in staat om uit zil­ver goud te ma­ken. Ver­kla­rig: ha­rin­gen zijn, vers ge­van­gen, zil­ver en na het ro­ken goud.
Wij danken voor uw bijdrage.


Menu – 26/12: BeginEinde.


Kattsund 26

Kattsund 26.


AUF DEN SPUREN DER SPROTTE
DURCH ECKERNFÖRDE
Kalle und Krischan.
Die Figuren auf dem Dach stel­len zwei Fi­scher da, die seit der In­be­trieb­nah­me Wahr­zei­chen der dort an­säs­si­gen Fisch­räu­che­rei wa­ren.
Der Gründer der Räucherei Jo­hann Hin­rich­sen kauf­te die Fi­gu­ren um 1849, die seit­dem van al­len Be­sit­zern lie­be­voll ge­pflegt wur­den. Von 1849 bis zur Schlie­ßung 1960 wech­sel­te die Fisch­räu­che­rei vier­mal den Be­sit­zer. Dort wur­de in drei Al­to­na­er Öfen ge­räu­chert.

Op het spoor van de sprot
Door Eckernförde
Kalle und Krischan.
De figuren op het dak stel­len twee vis­sers voor, die sinds het be­gin het sym­bool zijn van de daar ge­ves­tig­de vis­ro­ke­rij.
De oprichter van de rokerij Jo­hann Hin­rich­sen kocht die fi­gu­ren rond 1849, die sinds­dien door al­le ei­ge­naars lief­de­vol on­der­hou­den wer­den. Van 1849 tot de slui­ting in 1960 wis­sel­de de vis­ro­ke­rij vier keer van ei­ge­naar. Daar werd met drie Al­to­na­er ovens ge­rookt.


Menu – 26/12: BeginEinde.


Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 25 december 2019

Kattsund 36

Kattsund 36.


Op de hoek met Schiffbrücke.


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 25 december 2019.


Menu – 25/12: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.