31 december 1980

Dagboek 1980

(Dag 3259) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Van­daag heb ik va­kan­tie­ver­lof. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 31 december 1980.
Verlof.
Op 10.30 uur.
Eten.
Krant lezen.
12.15 tot 14.00 fietsen langs de Maas (ook te­gen de wind in) om nach­te­lij­ke rug­pijn we­gens slap­pe spie­ren te voor­ko­men.
Lezen: “Revolt in the Desert” van Thomas E. Law­ren­ce, (Law­ren­ce of Ara­bia) in het En­gels.
16.00 tot nu 18.00 uur: Ara­bisch le­ren.
Weer: droog. Zonnig. For­se zui­den­wind. Koud.
Douche.
19.20 uur bij B. en M. [Bu­ren.]
Kaasfondue met groen­te. Ik had er spijt van dat ik niet thuis ge­ge­ten had, maar ik heb toch ge­noeg ge­had, van de­ze wei­nig smaak­vol­le (niet vies), maar wel goed­be­doel­de hap.
Thuis 21.15 uur. Pa en Ma ko­men vol­gens af­spraak hier, tot 00.30 uur. We drin­ken cham­pag­ne.
B. en M. van 23.50 tot 04.30 uur. Ook, later, J. en J., P. en I. met een ken­nis. M. en M., met vier ken­nis­sen en E, zon­der vrouw. (Die was ziek.) To­taal zes­tien men­sen. (Leuk dat Pa en Ma hier wa­ren.)
Ik was erg moe.
Ik vond het gezel­lig, maar ik heb met bij­na nie­mand ge­praat, van­we­ge mijn ge­brek aan con­ver­sa­tie­stof.
Nu 4.50 uur.
1980: het jaar waarin ik in ja­nu­ar­i voor de laat­ste keer een munt van 1 cent heb ge­zien.
Weer: har­de wind. Koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 december 1979

Dagboek 1979

(Dag 2892) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 30 december 1979.
Op 12.10 uur. Douche.
Seksboekjes lezen: cir­ca 20 mi­nu­ten.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 14.10 uur.
Weer: triest, droog. Ge­heel be­wolkt.
HL. ligt nog in bed.
Arabisch (ik heb geen zin) tot 15.20 uur.
Tekenen tot 16.30 uur.
Eten met HL.
16.50 tekenen tot 18.30 uur.
Arabische gram­ma­ti­ca les 15 tot 20.00 uur.
Tv tot 00.00 uur, ook over [de schil­der] Ca­ra­vag­gio.
Yahtzee tot 02.00 uur.
Brut champagne: erg zuur van smaak.
Nu 02.15 uur.
Weer: zie boven en erg koud.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 december 1978

Dagboek 1978

(Dag 2526) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht bij de af­de­ling PHTF, maar ik heb nu va­kan­tie. Dit is mijn vier­de ver­lof­dag. – Wij be­zit­ten een Ford Tran­sit, in­ge­richt als cam­per. Deze wordt van­daag ge­keurd door de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW). Wat een si­ga­ret ver­mag!

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 29 december 1978.
Op 7.30 uur na vijf­en­half uur sla­pen.
Met de auto naar Do­tre­mont Staal (Dos­ta) in de Be­a­trix­ha­ven.
We vragen bij de al­daar aan­we­zi­ge weeg­brug – doua­nier – on­ze au­to te we­gen. Nors zegt hij het chas­sis­num­mer te wil­len zien en we moe­ten de plaats aan­wij­zen. We we­ten niet be­ter dan dat er een plaat­je is onder de wa­gen. HL. maakt de mo­tor­kap open en vraagt waar het zit en het ant­woord is: “Dat moe­ten jul­lie we­ten.”
Volgens ons zit het dus on­der de wagen en HL. zegt hem dat.
“Je meent toch niet dat ik on­der de wa­gen kruip?”
“Hoe wilt u het an­ders te we­ten ko­men?” zegt HL.
De kerel loopt kwaad naar bin­nen.
HL. vraagt hem fat­soen­lijk wat nu ei­gen­lijk de be­doe­ling is en hij zegt dan dat dit num­mer ach­ter het lin­ker voor­wiel zit.
We kijken en in het half duis­ter zien we geen num­mer.
HL. biedt hem een si­ga­ret aan en plot­se­ling wil hij wel hel­pen. Eerst weegt hij de leeg­ge­maak­te au­to: 1.470 kg. (Was 1.185 leeg.) Dan kun­nen we bij Dos­ta bin­nen in een loods bij loop­lamp­licht met een staal­bor­stel en een pla­muur­mes dit num­mer vrij­ma­ken.
Iemand van Dosta weet waar het num­mer moet zitten en weet het di­rect te vin­den.
Het blijkt een in­ge­sla­gen num­mer te zijn en het is on­zicht­baar ach­ter de tec­tyl ver­dwe­nen.
We rijden tegen 9.00 uur naar de RDW op het Kei­zer Ka­rel­plein en le­ve­ren daar de ge­ge­vens af.
Rond 9.30 uur zijn we thuis. Ik doe mijn zwart ge­wor­den trui in een warm sop­je en lig te­gen 9.40 weer in bed. Door HL. krijg ik ont­bijt op bed ge­bracht.
Om 10.00 uur lig­gen we al­le­bei weer plat.
12.30 uur gaat de te­le­foon en JL. meldt dat hij over een half uur de ge­leende films en pro­jec­tor (van HL.) komt te­rug­bren­gen en in­der­daad, circa 13.00 uur staat hij met zijn nieuwe vrien­din R. en haar twee kin­de­ren R. en G. voor de deur. Ze blij­ven on­ge­veer an­der­half uur.
Krant lezen.
Tegen 15.30 uur de stad in.
We kopen onder an­de­re een dek­bed dons / katoen van f. 649,00 voor f. 379,00 bij Vroom en Drees­mann (V&D). Ook een hoes en twee slo­pen voor f. 100,00 ook bij V&D. Af­me­tin­gen 240 x 200 cm, voor het Au­ping-bed, be­steld op 28 ok­to­ber jl. bij Maus­sen en dat in week­num­mer 4 zal ko­men: 200 x 200 cm.
Uitsmijter eten in de Pof­fer en even in Eijs­den.
Bij HL.’s ouders tegen 17.30 uur.
Dokter G. is er voor me­vrouw L. Ik spreek hem aan over mijn hoofd­pijn. Hij neemt mijn bloed­druk op. Deze is 160. Hij vindt dit te hoog en schrijft een re­cept.
18.30 uur: apotheek Dul­lens, Mal­berg­plein in [de wijk] Mal­berg. Twee soor­ten pil­len: één voor de bloed­druk en één voor de hoofd­pijn.
Thuis: dekbed proberen, circa een half uur.
Eten.
Bed 19.30 tot 21.10 uur.
Naaimachine, die ik van de moe­der van HL. heb ge­kre­gen (eind no­vem­ber), ge­rei­nigd en ge­smeerd, tot 23.20 uur.
Tv.
01.00 tot 02.00 uur ca­fé Atrium.
Nu 02.45 uur.
Weer: veel re­gen en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 december 1977

Dagboek 1977

(Dag 2160) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. – Deze week zijn we in noord­oost Span­je met va­kan­tie. We over­nach­ten in onze Ford Tran­sit cam­per. – Ik ge­draag me hui­chel­ach­tig en zet HL. aan tot dief­stal.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 28 december 1977.
’s Nachts regen. Op 11.00 uur: veel zon.
Eten in Am­pu­ri­as Bra­va. Scha­ken en was­sen.
We gaan naar Fi­gue­res. We wan­de­len wat. Eten in een res­tau­rant. Drin­ken in café Dy­na­mic en­ke­le Cu­ba Li­bre.
We zien daar drie mooie obers, erg sexy, waar­van ik geil word.
Als we naar bui­ten gaan staat er een Fiat met sier­wiel­dop­pen. (Cha­peaux vol­gens HL.) De­zelf­de als wij, [on­ze au­to] maar we zijn er één kwijt. Ik zeg het te­gen HL. en hij pakt er een. Ik durf­de die zelf niet te pak­ken, maar zei het te­gen HL., om­dat hij dat wel durft, maar ei­gen­lijk wil­de ik het he­le­maal niet. We ne­men hem mee. Vol­gens HL. is hij te klein en hij is het ook.
Wat nu? Ver­stop­pen? Ge­we­tens­be­zwa­ren. We bren­gen hem terug. Ik ver­rek van de angst en ben blij dat nie­mand het ziet dat HL. hem op de mo­tor­kap legt.
We gaan snel naar bed, cir­ca 23.45 uur.
Ik voel me een beet­je ziek van het eten en slaap slecht.
Weer: bewolkt. Later zon­ni­ger en nog weer la­ter weer fris­ser.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 december 1976

Dagboek 1976

(Dag 1794) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – PTT-Te­le­com is mijn werk­ge­ver. Ik heb van­daag een ver­lof­dag. – In de avond­uren pro­beer ik Frans te le­ren met be­hulp van een schrif­te­lij­ke cur­sus.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 27 december 1976.
Verlof van de over­uren.
Op 8.45 uur. Rond lo­pen.
Dagboek schrijven.
Nu 10.25 uur.
Eten.
Frans, les 25 le­ren.
Tandarts: woensdag 15.30 uur te­rug­ko­men.
Inkopen in de stad. Thuis tegen 15.30 uur.
Frans les 26.
Eten rond 16.45 uur.
Frans leren, lessen 27 en 28. Ik ben op de helft van de ge­sta­dig aan zwaar­der wor­den­de les­sen. Ik ben op 15-11-76 be­gon­nen. Ge­leerd tot cir­ca 21.00 uur.
Klassieke muziek luis­te­ren.
Nu 21.55 uur.
Weer: koud, circa +1°C. Ge­he­le dag ge­heel be­wolkt met grij­ze wol­ken.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 december 1975

Dagboek 1975

(Dag 1427) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht, maar ben de­ze Kerst­da­gen bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch op be­zoek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 26 december 1975.
Op rond 11.00 uur.
Hele dag binnen en TV.
Tegen 02.00 uur, na een erg ge­zel­lige avond, met veel ou­we­hoe­ren en een even­re­di­ge hoe­veel­heid drank (voor mij bes­sen­je­ne­ver) op bed.
Weer: droog, fris, ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 december 1974

Dagboek 1974

(Dag 1061) Ik woon sinds en­ke­le da­gen (22 de­cem­ber jl.) op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht, maar ben de­ze Kerst­da­gen bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch op be­zoek.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 december 1974.
Eerste Kerstdag.
Op 8.45 uur.
Beneden gelezen in 20.000 jaar schil­der­kunst.
Koffie.
Een kerkdienst op de TV (We dach­ten uit [een] kerk, was ech­ter Amers­foort.)
Gepuzzeld met Pa.
Gegeten, onder an­de­re ko­nij­nen­bout. Viel te­gen.
Om 15.00 uur met de auto naar Opa. Van 16.00 tot 17.30 uur bij Opa. Drie gla­zen ro­sé.
Via mijn kamer (stoel af­ge­le­verd) te­rug naar Her­ken­bosch. Cir­ca 18.45 uur hier.
Gegeten: goede kou­de scho­tel.
Geslapen, circa een kwar­tier.
Hartenjagen met Ma, Pa en [broer] P. (On­der­tus­sen kof­fie met taart.) Twee pot­jes (f. 0,50 in­zet) f. 1,50 dus een­maal ge­won­nen.
Twee Kei­zer­bit­ter – Se­ven-up.
Nu 01.05 uur.
Weer: koud, veel re­gen en storm­win­den.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 december 1973

Dagboek 1973

(Dag 695) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), maar heb dit Kerst­week­end vrij en lo­geer bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch. – Ik maak­te een olie­verf­schil­de­rij van mijn nicht Ol­ga.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 24 december 1973.
Opgestaan tegen 9.00 uur. J. [neef] kwam op mijn ka­mer.
Gegeten. Krant ge­le­zen. Kof­fie ge­dron­ken.
Geschilderd.
Gegeten: brood.
Geschilderd tot circa 15.30. Op­ge­ruimd.
Boven omgekleed van spij­ker­broek in zwar­te broek. De spij­ker­broek wordt de­ze of vol­gen­de week ge­was­sen. Ik hoop dat hij dan nog iets krimpt, zodat hij dan nog wat strak­ker zit.
[Neef] J. is om 17.40 weg­ge­gaan.
Gegeten: brood.
Boven gezeten. Schil­de­rij be­ke­ken, van Ol­ga. Ik vind het maar kitsch­e­rig. Het is wel gaaf, maar ik vind er niets aan. Het is een leeg ge­zicht, een ge­zicht zon­der in­houd. Ieder­een vindt dit het bes­te, ter­wijl ik mijn zelf­por­tret nog het bes­te vind.
5 Post­zegels van f. 0,40.
Ma heeft in Roer­mond van­daag voor f. 2,00 een tu­be goud­oker [olie­verf] ge­kocht. Te­vens het Duit­se pop­blad ‘Pop’: f. 2,40.
Ruzie en bek­vech­ten van circa 21.30 tot 23.30
Bed rond 01.30
Weer: fris, re­gen­ach­tig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 december 1972

Dagboek 1972

(Dag 329) Ik ben sinds no­vem­ber jl. als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Isa­bel­la­ka­zer­ne te ’s Her­to­gen­bosch. Dit week­ein­de ben ik bij mij ou­ders, die in Roer­mond wo­nen, maar spoe­dig naar Her­ken­bosch zul­len ver­hui­zen. – Ik ga eerst naar Maas­tricht, om­dat ik daar nog steeds een post­bus be­zit. – Mijn va­der legt de ver­war­ming aan in het nieu­we huis en ik help hem daar bij.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 23 december 1972.
Op 9.15. Naar Maas­tricht met de trein f. 4,60, 10.27 uur.
Een rol King pe­per­munt f. 0,35.
In de post­bus lag een brief van de AB­VA [Vak­bond]. Een pre­sen­tje voor al­le le­den mi­li­tai­ren en dienst­wei­ge­raars. Na­me­lijk een de­tec­ti­ve­boek­je, een zak­lamp­je en een agen­da 1973.
Naar de Pad­dock: twee pils en drie brood­jes. To­taal f. 4,00
Volks­krant f. 0,35.
Twee vlaai­en: prui­men en abri­ko­zen f. 9.50. Te­rug met de trein van 12.30. Fiet­sen­stal­ling f. 0,35. Thuis ge­ge­ten. Ver­vol­gens met Pa mee naar Her­ken­bosch. Ver­war­ming aan­leg­gen in het nieuwe huis. Ook de ka­chel [ver­war­mings­ke­tel] naar bo­ven ge­bracht, met hulp van [broer] Jan
Thuis 17.00. Ge­ge­ten. TV ge­ke­ken.
Weer: koud, droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 december 1990

Dagboek 1990

(Dag 6902) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Lei­den. – Sinds sep­tem­ber jl. stu­deer ik Ara­bisch aan de Uni­ver­si­teit Lei­den. – BW. en ik gaan deze avond op stap in Ams­ter­dam.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 22 december 1990.
Leren: 3,5 uur. – Naar Am­ster­dam.
Werken aan het werk­stuk over me­di­cij­nen in de Ara­bi­sche we­reld.
Met de bus van 23.30 naar Sta­ti­on Lei­den Cen­traal en met de trein naar Am­ster­dam, sa­men met BW.: f. 10,00 en­ke­le reis.
Bar Ex­it: Re­gu­liers­dwars­straat. Drie pils à f. 3,25! Er zijn veel leu­ke en se­xy jon­gens / man­nen. Veel In­di­sche stuk­ken. Veel, bij­na al­le­maal, zijn ro­kers.
Direct in het be­gin heb ik con­tact met een zwar­te jon­ge­man, die zich als Hu­bert voor­stelt, maar niet veel zegt, zijn hand om mijn schou­der slaat. Als ik des­ge­vraagd zeg dat ik uit Lei­den kom zegt hij: “Dat geeft niet, hoor.”(!!) Ver­der wil hij in­te­res­sant doen. Hij maakt vi­deo’s voor Cd’s, maar hij kan niet uit­leg­gen wat hij be­doelt. Ik gaf hem in het be­gin een zoen, maar laat nu blij­ken, door hem een beet­je te ne­ge­ren, geen ver­de­re be­lang­stel­ling te heb­ben. Na een poos­je gaat hij weg.
Ik probeer later nog een ge­sprek te be­gin­nen me twee an­de­re man­nen (een Chi­nees en een zwar­te man), maar die heb­ben geen be­lang­stel­ling.
Er zijn nog twee ma­ge­re jon­ge­man­nen die be­lang­stel­ling in mij heb­ben, maar ik niet in hen. (Zij zijn blank.)
Trein: f. 10,00
Thuis 07.20 uur.
Weer: droog en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.