24 januari 1979

Dagboek 1979

(Dag 2552) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – We be­zit­ten een Ford Tran­sit, ge­kocht als be­drijfs­wa­gen, maar om­ge­bouwd tot kam­peer­au­to en daar­om heeft die van de Rijks­dienst voor het Weg­ver­keer (RDW) een nieuw ken­te­ken ge­kre­gen.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 januari 1979.
Op: 7.15 uur.
Dienstkring Maas­tricht.
Rond 9.00 bij Goessen, Onze Lie­ve Vrou­we­plein 20. UH30 10-3-5.
Tussen de mid­dag bij Priem Ro­zen­berg twee ken­te­ken­pla­ten (gis­te­ren be­steld en be­taald: f. 23,60) (20% kor­ting plus 18% BTW) op­ge­haald.
Om 13.30 uur bij Van Wijns­ber­ge, Bloe­men­weg. UH45.
Thuis 17.10 uur.
Brood eten.
Tegen 18.20 uur nieuwe ken­te­ken­pla­ten be­ves­ti­gen (ge­le, re­flec­te­ren­de): DL-59-BK. Ou­de, blau­we: 83-60-UB ver­wij­derd.
Vanaf 19.10 op bezoek bij HL.’s tante M. en oom H. Ver­tel­len.
Thuis 00.30 uur.
Weer: ’s morgens sneeuw. Over­dag lich­te dooi. ’s Avonds sneeuw en op­vrie­zen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 januari 1978

Dagboek 1978

(Dag 2186) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in Sit­tard aan het werk als hulp-toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik voel me van­daag niet lek­ker.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 januari 1978.
Sittard. Erg moe. (De dag ver­loopt traag en ik baal als een stier.) De he­le dag ze­nuw­ach­tig. Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Inkopen.
Afwassen.
Eten.
Afwassen.
Tv.
Bed 22.35 uur.
Weer: vrieskoud, zon­nig

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 januari 1977

Dagboek 1977

(Dag 1820) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik bak zelf zuurdesembrood. – Ik hou van Ara­bische mu­ziek. – Mo­ham­med R., de jon­ge­man die ik tij­dens mijn va­kan­tie in Ma­rok­ko in 1976 ont­moet­te (5 ok­to­ber 1976), heeft eni­ge tijd ge­le­den aan­ge­ge­ven dat hij graag naar Ne­der­land wil ko­men. – Een jon­ge­da­me drinkt kof­fie bij mij. Zij zou ver­liefd zijn op mij, had ik ver­no­men. Ik niet op haar. Hoe ben ik met haar om­ge­gaan? Mijn dag­boek ver­meldt het niet. – Ik heb een naai­ma­chi­ne en ver­stel daar­mee mijn broe­ken.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 22 januari 1977.
Op 7.30 uur.
Douche. Brood bakken.
Kadetjes gekocht en met kaas op­eten.
Inkopen. F. 100,00 van de Gi­ro.
Maretak.
[Grammofoonplaten­han­del] Goossen, plaat: Ah­mad Ham­za. [Ara­bische mu­ziek] f. 24,90
Ik zag een jongeman bij de pla­ten staan. Klein, licht snor­ret­je, een echte pu­ber, niet uit­ge­sla­pen. Ver­der schonk ik hem geen aan­dacht.
Hij bleek ver­ko­per te zijn. Ik be­keek hem beter, maar nu on­der de riem. On­der zijn vrij strak­ke, ge­deel­te­lijk ver­sle­ten jeans, droeg hij géén on­der­broek. Zijn lek­ke­re kont­je en ede­le de­len wa­ren zo erg goed te zien dat ik de plaat aan bei­de kan­ten af­luis­ter­de, wat ik nooit eer­der heb ge­daan. Oh, lek­ker ero­tisch stuk.
Thuis met MS., vriendin van JM., komt op be­zoek. We drin­ken kof­fie. JM. en KM. zijn niet thuis.
Ik ga naar Assuradeur Goes­sens [Bre­de­straat] en vraag wat het kost om me tegen de even­tu­ele komst van Mo­ham­med te ver­ze­ke­ren: en­ke­le hon­der­den gul­dens.
16.00 tot 18.30 uur: bood­schap­pen­tas naai­en.
Eten.
Verder aan de tas wer­ken en rit­sen op ach­ter­zak­ken van een broek naai­en.
Ik voel me erg een­zaam en wil een lie­ve jon­gen in bed voor de lief­de en seks. Zal ik weer naar de Ba­ga­tel­le gaan? Voor het eerst weer sinds 18-10-75?
Bed 23.10 uur.
Weer: fris, af en toe zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 januari 1976

Dagboek 1976

(Dag 1453) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Voor dit be­drijf werk ik ge­woon­lijk in ver­schil­len­de plaat­sen in Zuid-Lim­burg, van­daag in Meers­sen. – Ik wil graag Ara­bisch le­ren en be­gin van­daag in mijn dag­boek met het ge­bruik van die taal, in La­tijns schrift. – Ik schreef mijn dag­boek in een soort ste­no, om­dat wat ik te mel­den had, ie­de­re dag on­ge­veer het­zelf­de was. Nu, na meer dan veer­tig jaar, blijkt de tekst toch wel erg sum­mier te zijn en is mij niet al­tijd meer (he­le­maal) dui­de­lijk wat ik toen be­doel­de.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 21 januari 1976.
Met [collega] JM. mee.
In het Koffiemeuleke* met M. ge­spro­ken.
Gasthuisstraat [Meers­sen] 300″ [drie­hon­derd-dub­bel: 150x4x0,5] be­scha­digd. De gis­te­ren door Opa be­stel­de cog­nac, door mij gekochte Rémy Martin (f. 28,95 voor 0,7 liter), bij hem af­ge­le­verd.
Emmaweg 54, (ar­ba’a wa kham­sien: [vier en vijf­tig]) bij abon­nee G. het bui­ten­werk ge­maakt. [We kre­gen:] li­mo­na­de, kof­fie, bier.
Thuis rond 17.00 uur.
Krant lezen. Sla­pen met mijn hoofd op de ta­fel.
Rond 19.00 uur komt [broer] P. op be­zoek.
Arabische muziek luis­te­ren.
Circa 21.50 uur Old Dutch, een pils.
Zeezicht, een pils, twee mooie stu­den­ten van de To­neel­aca­de­mie.
Thuis tegen 22.55 uur.
Rond 23.05 uur gaat P. weg. Nu 23.35 uur.
Weer: fris, hele dag droog en veel wind.

*
Koffiemeuleke. In het Kof­­fie­­meu­­le­­ke [Kof­fie­mo­len­tje] aan de Markt in Maas­­tricht gaan we ’s och­­tends op ie­de­re wer­k­dag kof­­fie drin­­ken, voor­­dat we naar het werk gaan. (Zie ook: 30 ok­to­ber 1975.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

20 januari 1975

foto's
Links “The tree of forgiveness” van Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) en rechts een foto van het meisjesidool van de jaren ’70 David Cassidy (1950-2017).

Dagboek 1975

(Dag 1087) Ik woon sinds eind de­cem­ber 1974 op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com. Om­dat ik bin­nen PTT ho­ger­op wil ko­men, volg ik de be­drijfs­cur­sus A4. Ik meld me van­daag ziek om­dat ik voor die cur­sus veel moet le­ren.

MenuFo­toIndex en het einde.

Maandag, 20 januari 1975.
Op 8.00 uur. Ziek gemeld bij JA. [Mijn chef.] Be­doe­ling is de he­le week te le­ren voor A4. Te­rug naar bed tot cir­ca 11.00 uur. Af­was­sen.
Gegeten en gedoucht. Met [col­le­ga] LL., die in Heer­len bij het Tech­nisch Over­zicht werkt, te­le­fo­nisch een stu­die­af­spraak voor van­avond ge­maakt.
Bij Freddy, hoek Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis, een pos­ter voor f. 9,50 ge­kocht. (Geld van mijn ver­jaar­dag.) The Tree of For­give­ness van Sir Ed­ward Co­ley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898)*(1).
Tribunal: twee Seven-up.
Nu circa 17.00 uur.
Weer: vanmorgen zon, van­mid­dag be­wolkt.
De laatste twee dagen heb ik soms rond het hart lich­te pijn. Een kou, of iets anders?
Gegeten.
Op de fiets naar het sta­tion. Stal­ling f. 0,50. Avond­re­tour Heer­len f. 3,25. Trein van 18.43 uur.
Bij LL. Or­ga­ni­sa­tie en Per­so­neels­za­ken ge­leerd en wat ge­ouwe­hoerd. LL. heeft me van het sta­tion ge­haald en te­rug­ge­bracht met zijn au­to.
Trein van 22.18 uur. Thuis: 23.00 uur.
Nu circa 23.20 uur.
Weer: in Heer­len re­gen­de het en in Maas­tricht woei veel wind weg. (Zo zegt [col­le­ga] JC. dat.) Het is erg fris. Af­ge­lo­pen nacht: vorst.
In de trein naar Heer­len en van­mid­dag in Maas­tricht: knap­pe jon­ge­man­nen en bij Fred­dy een mooie pos­ter van de su­per sexy Da­vid Cas­si­dy*(2).

*(1)
Sir Edward Coley Bur­ne-Jo­nes (1833-1898). Ed­ward Bur­ne Jo­nes was een Brit­se kun­ste­naar die schil­der­de in det stijl van de pre­ra­faë­lie­ten.
Wikipedia: Sir Edward Co­ley Bur­ne-Jo­nes.
Wikipedia: Pre­ra­faë­lie­ten.
Freddy. Op de hoek van de Wolf­straat / Ach­ter het Vlees­huis in het cen­trum van Maas­tricht zat de snuis­te­rij­en­win­kel Fred­dy, die ook pos­ters ver­kocht.

Te­rug.

*(2)
David Cas­si­dy (1950-2017) Voor het meis­jes­idool Da­vid Cas­si­dy had ik ook een zwak.
Wikipedia: David Cas­si­dy.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.