Orient Express: Antakya

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 24 augustus 1994. Ik drink Nes­ca­fé bij een ou­de­re heer, zijn vrouw en mooie doch­ter, die in Ne­der­land over­win­te­ren. Ik maak ken­nis met een 14-ja­rig meis­je en haar 17-ja­ri­ge tan­te en ik ver­trek in de mid­dag met een bus naar Trab­zon aan de Zwar­te Zee, aan de an­de­re kant van Tur­kije.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 24 augustus 1994

Dag 60 / 72: Antakya.
Opstaan: 7.30 uur.
Douche.
Ik ga ontbijten: zwarte olij­ven, kaas, bo­ter, ho­ning en thee. Een goed vul­lend en lek­ker ont­bijt. Hoe­moes (hu­mus) in de Ara­bi­sche we­reld en kah­val­te in de Turk­se wereld, dit zijn de din­gen waar ik ver­liefd op ben ge­wor­den.

Instantkoffie

Onderweg naar het park word ik aan­ge­spro­ken door een ou­de­re heer die in En­sche­de woont en die per jaar drie maan­den in An­tak­ya door­brengt. Zijn vrouw spreekt al­leen maar (een voor mij on­ver­staan­baar) Ara­bisch. Zijn doch­ter werkt in En­sche­de. Zij is een sexy stuk. (Zij heeft twee zoon­tjes).
Ik blijf tot 10.30 uur. Hij serveerde … in­stant­kof­fie. (Een du­re spe­cia­li­teit in Tur­kije.)
Terug naar het hotel. Onderweg koop ik brood, kaas, wa­ter en zeep.
Hotel. Om 11.00 uur komt SK.

Meyva şaftali

We gaan naar het park en ik drink mey­va şaf­ta­li. (Per­zik­sap.) Heer­lijk.
Om 13.00 uur gaan we naar Ti­vo­li Piz­ze­ria. Daar ont­moet ik D. (14 jaar) en haar tan­te S. (17 jaar). (De va­der van D. is de broer van S.)
D. vindt het prach­tig dat ik al­leen reis en ik no­dig haar mee uit naar Trab­zon. (Zelf be­ta­len.) Ze gaat niet mee, maar ze geeft me een zak­doek­je dat ze kocht. (Of kreeg, bij de du­re kle­ren die ze kocht.)
D. ziet er veel ouder uit dan ze is en ze is sexy.
Naar het hotel om mijn ba­ga­ge op te ha­len. Ik zie nog een keer de mooie Pots­da­mer Duit­se. (Die ik gis­te­ren ook zag.)

Busstation

Naar het busstation. Ik geef SK. een rijks­daal­der, een gul­den en het Turk­se klein­geld. Ver­le­den keer gaf ik hem 20 US$. Die kan ik nu niet mis­sen, maar be­loof hem wat te stu­ren als ik nog over heb. (Op 3-11-94 stuur ik hem 30 US$.)
Bij het busstation is SK. weer ver­ve­lend. Hij wil dat ik Ara­bisch spreek met de ei­ge­naar van de bus­maat­schap­pij. Ik wil al­leen nog maar weg bij deze op­drin­ge­ri­ge knaap. Ik wil zelf be­slis­sen wat ik doe. Nog even kan hij de be­moei­al spe­len, nog even kan hij me ver­moei­en.

Dwars door Anatolië

De bus vertrekt precies op tijd om 15.00 uur.
Naast me zit een 4e-jaars student me­di­cij­nen uit Is­tan­bul. Hij stamt uit Har­biye en heet MH. Gelukkig spreekt hij ook Ara­bisch, want zijn En­gels is on­ver­staan­baar slecht. (Voor een toe­kom­stig arts.)
Hij gaat naar Ordu, bij vrien­den op be­zoek en dan over­mor­gen naar Sam­sun, waar zijn vrien­din woont. Hij gaat over vier jaar met haar trou­wen. (Zij weet niet dat hij ver­liefd op haar is, noch weet hij het van haar, want ze spra­ken er nog niet over, maar ze bel­len el­kaar (in Is­tan­bul) el­ke dag en gaan veel met el­kaar om.) (Het zal wel goed zit­ten.)
Hij is ontzettend nieuwsgierig naar het wes­ten, maar ik kan op zijn vra­gen geen goed ant­woord geven. Hij wil voort­du­rend we­ten hoe duur al­les is en hoe­veel men­sen ver­die­nen. Hij heeft nooit van be­las­ting ge­hoord en weet dus niet wat dat is. Daar­door ko­men al­le ver­ge­lij­kin­gen tus­sen lo­nen en prij­zen in het wes­ten en Tur­kije ver­keerd uit. Zo snel­len we voort, door steeds don­ker­der wor­dend Tur­kije: Is­ken­de­run, Ada­na, Po­zan­tı, Niğ­de, Kay­se­ri, Yoz­gat, Ço­rum, Mer­zı­fon.
Tot Adana leek het wel of de bus iedere vijf mi­nu­ten stop­te om men­sen in te la­den.
Het is een zware reis. Ik kan al­leen maar ha­zen­slaap­jes doen.


Menu – 24/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeAntakyaIskenderunAdanaPozantıNiğdeKayseriYozgatÇorumMerzıfon.


Wikipedia
TurkijeAntakya.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 24/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 24/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Motorengeronk

14 Augustus 2019


Motoren-terreur

Goilberdingerdijk.


Ik heb de Goilberdingerdijk he­le­maal ge­lo­pen, van­af Cu­lem­borg tot aan Fort Ever­din­gen en te­rug. Al die uren dat ik op de dijk was, was het een ko­men en gaan van zwa­re mo­to­ren, die in­di­vi­du­eel of in groe­pen over de dijk re­den en soms raas­den. Als dat ie­de­re dag ge­beurt, zo­als dit bord sug­ge­reert, en je woont langs de dijk, dan kan ik me zeer goed voor­stel­len dat je van dat voort­du­ren­de ge­ronk hoorn­dol wordt, vooral ook om­dat het geen con­stant ge­ronk is, maar omdat het op wis­se­len­de tij­den, on­ver­wacht, op­duikt, ge­du­ren­de de he­le dag, zon­der dat je de klok er­op ge­lijk kunt zet­ten.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Menu – 24/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Antakya

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 23 augustus 1994. Op het bus­sta­ti­on koop ik een tic­ket voor mor­gen naar Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik loop daar ook een ‘ou­de’ be­ken­de (van twee jaar ge­le­den) te­gen het lijf en ’s mid­dags eet ik bij hem, bij zijn ou­ders, thuis.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 23 augustus 1994

Dag 59 / 72: Antakya.
Opstaan: 7.30 uur.
Busstation (vlakbij). Ik informeer naar de prijs voor een bus­rit naar Trab­zon: 450.000 TL. (f. 27,00), vertrek 15.00 uur. Aan­komst 20 uur la­ter, om 11.00 uur.

My Friend

Op een vol busstation loop ik een persoon tegen het lijf die me aan­spreekt met “My friend”. Ik her­ken hem di­rect, hij mij niet. Ik zeg hem dat we el­kaar ken­nen, maar hij weet niet meer waar­van. Ik zeg: “Jij bent SK. Ik was hier twee jaar ge­le­den.” Toen her­in­ner­de hij zich dat ik bij hem thuis ay­ran (Turk­se yog­hurt) dronk. Hij is niet ver­an­derd, even op­drin­ge­rig, vast­hou­dend, ver­stik­kend en vrien­de­lijk.
Door hem kan ik mijn kle­ren la­ten was­sen, in het ho­tel, want hij kan het vra­gen. Met hem ga ik ont­bij­ten. We gaan in het park zit­ten en drin­ken wat, ver­tel­len wat. Hij wil bij vrou­wen in de buurt gaan zit­ten, dat wil zeg­gen: ver­kas­sen, maar daar wil ik niet aan be­gin­nen.
We eten in restaurant Tivoli, waar een meis­je werkt dat hij graag ziet. Hij komt er al­leen als een an­der be­taalt, zo­als ik nu dus.
Het is er druk met sexy mei­den en hun vriend­jes.
Het eten is duur (voor twee per­so­nen: piz­ze­ria) 158.000 TL. (f. 9,75) (Ik heb niet al te veel geld meer.)
Busticket kopen. 450.000 TL. voor morgenmiddag.

Op bezoek

Ik wilde niet, maar hij wil wel dat we de mid­dag bij hem thuis door­bren­gen. Zijn ou­ders en zus zijn er en op ge­ge­ven mo­ment heeft hij ru­zie met zijn va­der over de ge­luids­sterk­te van de mu­ziek. De va­der is over het al­ge­meen wei­nig thuis en dan is SK. de baas.
Zijn vader vind ik een onaan­ge­naam mens. Hij zit me veel aan te sta­ren. (Vol­gens SK. drinkt hij te veel en vroe­ger ge­bruik­te hij ook drugs.)
Zijn moeder kookt een heer­lijk ve­ge­ta­risch maal voor me.
Zijn zus (J.) was twee da­gen ge­le­den ja­rig en SK. wil dat ik voor haar een ca­deau koop. Dat wil ik niet, maar ik wil wel iets voor zijn moe­der ko­pen, om­dat die voor mij kook­te, maar dat hoeft niet. (Cul­tuur­ver­schil.)
SK. is arm en benadrukt dat steeds, niet­te­min wil hij voor 1 mil­joen toch een te­le­foon ko­pen, wil al­le­maal du­re spul­len om over de we­reld rei­zen. (Naar het oos­ten, Pa­ki­stan, wil hij nu, want dat is voor hem be­taal­baar.) Hij heeft veel, glos­sy, reis­ma­ga­zi­nes.
Hij wil een cursus gaan doen voor toe­ris­ten­be­ge­lei­der, er­kend di­plo­ma en hij heeft een Green­card voor de USA aan­ge­vraagd. 3.500 Green­cards wor­den voor meer dan 100.000 Tur­ken ver­loot. Ik denk dat hij zich in de USA wel zal kun­nen red­den. Hij is com­mu­ni­ca­tief, spreekt goed En­gels en is on­der­ne­mings­lus­tig. (18 jaar.)

Over de Liefde

Hij is nog nooit met een meisje naar bed ge­weest en ver­telt daar eer­lijk over, in te­gen­stel­ling tot die an­de­re ma­cho’s, die ook hier stoe­re ver­ha­len op­han­gen. Hij ge­looft dat als je naar de hoe­ren gaat, of het zo­maar eens pro­beert, je daar na­deel van zult heb­ben, in die zin dat je de ech­te lief­de niet meer kunt waar­de­ren. (Of iets der­ge­lijks.) Hij wil niet graag Turk ge­noemd wor­den en wil niet van een ver­ge­lij­king tus­sen an­de­re Tur­ken en hem horen.
Ik blijf tot circa 20.15 uur bij zijn ou­ders en hij brengt me hal­ver­we­ge de stad. Ik ga dan nog even naar het park. (Al­leen.)

Ongestreken

Hotel. Ik moet zelf de was ophalen, on­ge­stre­ken. (Zeker te wei­nig fooi aan die liftboy ge­ge­ven, gis­te­ren.)
Douche.
In bed tegen 22.30 uur.
SK. sprak een Duits echt­paar uit Pots­dam aan. Zij is een won­der­lij­ke schoon­heid.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeAntakya.


Wikipedia
TurkijeAntakya.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 23/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Nevenbatterij

23 Augustus 2019


Nevenbatterij

Diefdijk
Nevenbatterij.
Oorspronkelijk bouwjaar: 1879.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Stichting Menno van Coehoorn
BatterijNevenbatterij.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nevenbatterij

Nevenbatterij.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Batterijopstelplaats

Hollandse waterlinie
Laat je verrassen

Foto: opbouw traversen met piepschuim.


Batterijopstelplaats

Voor u ligt een zogenaamde nevenbatterij. Deze werd in een serie van drie aan­ge­legd in 1879. In oor­logs­tijd kon­den er ka­non­nen wor­den op­ge­steld. Die be­stre­ken de oos­te­lij­ke stroom­rug van de Lek en de ver­der­op ge­le­gen Prijs­se­weg. Ach­ter de Dief­dijk liep in oor­logs­tijd een ge­dek­te ge­meen­schaps­weg: daar kon­den man­schap­pen be­schut lo­pen en pro­vi­and en ma­te­ri­eel kon­den zo wor­den aan­ge­voerd.

In vredestijd lag een deel van de bat­te­rij al klaar. Bij oor­logs­drei­ging wer­den die uit­ge­bouwd met aar­den wal­len, haaks op de dijk. De­ze be­scherm­den de man­schap­pen en ka­non­nen voor in­slaan­de pro­jec­tie­len. Hier­tus­sen wer­den de ka­non­nen op­ge­steld.

In 2016 zijn hier twee bat­te­rij­op­stel­plaat­sen her­bouwd. Om te voor­ko­men dat de dijk in­sta­biel wordt, zijn de ho­ge tra­ver­sen op­ge­vuld met lich­te piep­schuim­blok­ken. De oor­spron­ke­lij­ke hou­ten keer­wan­den zijn uit­ge­voerd in sta­len stips. Met een brui­ne steen­slag is op de weg aan­ge­ge­ven tot hoe ver de tra­ver­sen vroe­ger door­liepen. Het jaar­tal op de weg staat voor het oor­spron­ke­lij­ke bouw­jaar.

Stichting Menno van Coehoorn
Traverse.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Diefdijklinie

Hollandse waterlinie
Laat je verrassen

Water als verdedigingswapen
De Nieuwe Hollandse Water­li­nie was een ver­de­di­gings­li­nie.
Water was het verdedings­wa­pen. Als de vij­and er­aan kwam, kon­den stro­ken wei­land tus­sen Mui­den en de Bies­bosch on­der wa­ter ge­zet wor­den. Het land werd daar­door moei­lijk be­gaan­baar voor de vij­and. De linie deed dienst van 1815 tot on­ge­veer 1940.

Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse Water­li­nie een nieu­we func­tie. Het is nu een prach­tig na­tuur­ge­bied, waar­in je de ge­schie­de­nis vol­op kunt be­le­ven. Laat je ver­ras­sen!


Diefdijklinie.

De Diefdijk, Meerdijk, Nieu­we Zui­der­lin­ge­dijk en de Zui­der­lin­ge­dijk vor­men sa­men de ‘Dief­dijk­li­nie’. De­ze Li­nie is 29 ki­lo­me­ter lang en loopt van Ever­din­gen tot aan Go­rin­chem. De Li­nie deelt het ge­bied tus­sen de Lek en de Waal in twee­ën. Als er er­gens in de Be­tu­we of Tie­ler- en Cu­lem­bor­ger­waar­den een dijk door­breekt kan het water niet ver­der dan de Dief­dijk. Zo blijft Zuid-Hol­land droog.

De unieke historie van de dijk gaat te­rug tot in de Mid­del­eeu­wen. Dijk­door­bra­ken en dijk­ver­be­te­rin­gen volg­den el­kaar op. Dat zie je in het land­schap door de ver­schil­lenvde soor­ten dij­ken en de wie­len. Langs de west­kant van de dijk ligt eeu­wen­oude lint­be­bou­wing in een klein­scha­lig cul­tuur­land­schap met fruit­boom­gaar­den, na­tuur en vele ou­de mi­li­tai­re ob­jec­ten. Die laat­sten vorm­den sa­men met de dijk de rug­gen­graat van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. De dijk, slui­zen en inun­da­tie­ka­na­len wer­den ge­bruikt om pol­ders aan de oost­kant on­der wa­ter te zet­ten. Kwets­ba­re plek­ken wer­den ver­sterkt met for­ten, be­ton­nen schuil­plaat­sen, loop­gra­ven en bat­te­rij­en.

Stichting Menno van Coehoorn
Linie.


Menu – 23/08: BeginEinde.


Orient Express: Antakya

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 22 augustus 1994. Gisteren ar­ri­veer­de ik in de bad­plaats Tar­toes, aan de Sy­rische Mid­del­land­se Zee­kust, maar het be­viel me daar niet. Van­daag ga ik naar Alep­po en reis van­daar­uit door naar An­tak­ya in Tur­kije.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)
4.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 22 augustus 1994

Dag 58 / 72: Tartoes-Antakya.
Opstaan: 7.00 uur.
Douche.
Ontbijt in het hotel!
De thee smaakt naar riool­wa­ter. (Niet dat ik dat ooit proef­de, maar ik heb het wel ge­ro­ken.)
Arabisch plat brood met kaas­ach­ti­ge yog­hurt en jam. Een en an­der gaat wel. Rest: groe­ne olijven. Ik at er maar één. De ghee*1 raak ik niet aan, want die ziet er niet ap­pe­tij­te­lijk uit.

Aardig meisje

Ik betaal de hotelkosten 400 SL. en loop naar het mi­cro­bus­sta­ti­on. Voor 30 SL. kan ik al naar La­ta­kia gaan. Ik zit naast een chris­te­lijk meis­je (kruis­je op haar borst) en pro­beer af en toe in haar bloes te kij­ken, maar dat lukt niet. Wel spreekt ze me aan en we ver­tel­len in het En­gels, maar ook in het Ara­bisch.

Latakia

In Latakia kom ik op een ander sta­ti­on aan dan in de reis­gids staat. (Ik start­te, op aan­ra­den van de ho­tel­baas, op het sta­ti­on voor­bij het post­kan­toor. Het an­de­re was voor lo­cals.) (Ben ik daar te goed voor?) De prijs maak­te geen ver­schil. Ik moet er­voor boe­ten, want ik moet veel heen en weer lo­pen (ki­lo­me­ters) voor­dat iemand me de weg wijst naar de bus­hal­te voor Alep­po, want een bus naar An­tak­ya ver­trekt al­leen ’s och­tends en vol­gens de reis­gids is dat niet ge­mak­ke­lijk.
Enerzijds wil ik naar Turkije en an­der­zijds niet, want weg uit een Ara­bisch land be­te­kent: geen Ara­bisch meer pra­ten, maar hier langs de Mid­del­land­se Zee­kust voel ik me niet meer in een Ara­bisch land. Ara­bisch as­so­ci­eer ik met zand en stof en droog­te. (Maar: hoe­veel ki­lo­me­ter lang is de Ara­bi­sche kust? Dui­zen­den, toch!)
Ik ga naar Alep­po (100 SL.) en de bus rijdt door een prach­tig groen land­schap met veel bos­sen. Na de plaats Djisr al-Shoe­ghoer stapt een spraak­za­me man in en na een poos­je komt hij bij me zit­ten en met ‘a­miy­ya (dia­lect) en foes­ha (de ge­schre­ven taal) spre­ken we met el­kaar. De bus­rit duurt 3 uur. Ik zit ach­ter­in. We spra­ken een half uur of iets lan­ger.

Aleppo

Tegen 14.00 uur ben ik in Alep­po. Ik ga drie ho­tels af en neem uit­ein­de­lijk een niet zo’n best voor 175 SL. Het is toch maar voor één nacht.
Op het bus­sta­ti­on in­for­meer ik naar een rit naar An­tak­ya (Tur­kije) en ik kan zelfs van­avond nog ver­trek­ken. Ik denk even na dan doe ik het voor 350 SL. In het ho­tel haal ik mijn tas­sen op. Ik hoef de ka­mer niet te be­ta­len.
In de stad ga ik eten: hoe­moes (hu­mus). In Am­man ben ik ver­slaafd aan de hoe­moes ge­wor­den.
Tijd doden met rond­slen­te­ren, thee drin­ken, wa­ter en ba­na­nen kopen, boe­ken be­kij­ken.

Antakya

Om 17.00 uur vertrek ik naar An­tak­ya. In de bus ver­tel ik met een Pa­les­tijn uit Jor­da­nië die in Rus­land me­di­cij­nen stu­deert. Hij was thuis ge­weest, maar had moei­te ge­had met het spre­ken van Ara­bisch. Hij viel als­maar te­rug naar het Rus­sisch.
De Syrische douane krijgt in ie­der pas­poort 100 SL. steek­pen­nin­gen.
In Antakya ga ik naar hotel Güney. (Daar was ik twee jaar ge­le­den ook.) De een­per­soons­ka­mer kost 140.000 TL. Ik geef de be­dien­de slechts 5.000 TL. fooi (0,20), maar ik had niet veel an­ders dan groot geld. Hij was niet te­vre­den, maar ik had niet om hem ge­vraagd.
Aan de grens wis­sel­de ik 405 SL. voor 200.000 TL. 3 SL. gaf ik aan de bank­be­dien­de. Ik heb nu: 1.565.000 TL. (f. 93,00)

Penthouse

Ik ga daarnaartoe waar ik weet dat boek­han­dels zijn, want ik wil een Pent­hou­se ko­pen, maar ik zie daar geen en ook geen ver­ge­lijk­ba­re bla­den.
Ik ga in het park zitten. Daar zijn en­ke­le se­xy vrou­wen. Jon­gens lij­ken zo oud.
In het hotel rond 22.40 uur. (Moe) Ik koop wa­ter: 1,5 li­ter voor 30.000 TL. (2 jaar ge­le­den was dat nog 4.000 TL.)
In bed: circa 23.00 uur.
Weer: in Tartoes en La­ta­kia was het be­wolkt. In Alep­po: on­be­wolkt, warm. In An­tak­ya: ’s avonds licht be­wolkt, lek­ke­re koe­le wind. Aan­ge­naam. (Vol­le maan.)
Ik wil een bed- en / of een reis­ge­no­te.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Ghee / ghi.
Ghee is een geklaarde boter. Ge­klaar­de bo­ter is bo­ter waar de ei­wit­ten uit zijn ver­wij­derd, waar­na en­kel nog het pure bo­ter­vet over­blijft. Ghee is ech­ter an­ders dan ge­wo­ne ge­klaar­de bo­ter. Ghee kent zijn oor­sprong uit de In­di­a­se keu­ken. Ook in het Mid­den-Oos­ten wordt ghee nog erg veel ge­bruikt. Veel­al om te fri­tu­ren, maar ook veel als ba­sis voor een saus. Het ver­schil tus­sen ghee en ge­wo­ne ge­klaar­de bo­ter zit hem in het gro­te ver­schil in kook­punt. Bij ge­wo­ne ge­klaar­de bo­ter wordt de nor­ma­le bo­ter­vorm ge­smol­ten en ver­vol­gens wordt het vrij­ge­ko­men vocht van het bo­ter­vet ge­schei­den. Dan moet het bo­ter­vet erg goed af­koe­len. Wat over­blijft is de ge­klaar­de bo­ter: een dik­ke vet­te mas­sa. Om ghee te ma­ken wordt het vocht door lan­ge ver­hit­ting ver­dampt. Door de­ze veel lan­ge­re ver­hit­ting krijgt de bo­ter een ge­heel an­de­re smaak. Waar door het to­ta­le ont­bre­ken van het vocht bij ge­klaar­de bo­ter de bo­ter voor­al een zeer dik­ke, vol­le room­smaak krijgt, heeft ghee door een an­der ver­hit­tings­pro­ces een zeer op­mer­ke­lij­ke noot­ach­ti­ge smaak. (Bron van de­ze tekst: Monique van der Vloed.)
Zie ook Wikipedia: Ghee / ghi.

Retour noot 1.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Google Maps
SyriëTartoesLatakiaDjisr al-ShoeghoerAleppoTurkijeAntakya.


Wikipedia
SyriëTartoesAleppoTurkijeAntakya.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 22/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Fort Everdingen

22 Augustus 2019


Fort Everdingen

(Foto: 01/18) Fort Everdingen.Bouwjaar: 1842-1847.
Fort Everdingen is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Google Maps
Fort Everdingen.


Wikipedia
FortFort Everdingen.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen
Rondleidingen.

U staat hier bij fort Everdingen, een ver­de­di­gings­werk in de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. Het fort is ge­bouwd in 1846. Dit fort en fort Hons­wijk aan de over­kant van de ri­vier wor­den sa­men ‘de Wach­ters aan de Lek’ ge­noemd. Het fort heeft een lan­ge ge­schie­de­nis en veel ge­heim­zin­ni­ge plek­jes en don­ke­re gan­gen. Het is nu ei­gen­dom van fort­brou­we­rij Duits & Lau­ret.

Benieuwd hoe het fort van binnen uit ziet? De Stich­ting Hons­wijk Ever­din­gen geeft ie­de­re zon­dag om 14.00 uur een rond­lei­ding. Toe­gang € 4,50. Voor meer in­for­ma­tie en aan­mel­den voor een rond­lei­ding scan de QR code of ga naar:
For­ten Hons­wijk-Ever­din­gen.


Websites
Een tekening in kleur van het fort.
Speciaalbieren Duits & Lauret.


Rijksmonument 531650
Dit is het nummer van het complex Fort Everdingen.
Dit complex bestaat uit 17 Rijksmonumenten.

01.) 531651: Fortaanleg met aard­wer­ken waar­in drie ver­bruiks­ma­ga …
02.) 531652: Toren als markant ge­bouwd on­der­deel van het Fort …
03.) 531653: Contrescarpgalerij met toe­gangs­po­ter­ne als mar­kan­te ge­bouw­de …
04.) 531654: Remise met schuil- en berg­plaat­sen / bom­vrij ge­bouw A1 …
05.) 531655: Remise met schuil- en berg­plaat­sen / bom­vrij ge­bouw A2 …
06.) 531656: Gemetseld verbruiksma­ga­zijn / bom­vrij ge­bouw B1 …
07.) 531657: Gemetseld verbruiksma­ga­zijn / bom­vrij ge­bouw B2 …
08.) 531658: Gemetseld verbruiksma­ga­zijn / bom­vrij ge­bouw B3 …
09.) 531659: Groepsschuilplaatsen type P als in de mo­bi­li­sa­tie­pe­rio …
10.) 531663: Complete gietstalen koe­pel­ka­ze­mat type G …
11.) 531664: Inundatiesluis met schot­balk­ke­ring, beer en loop­brug * …
12.) 531666: Inundatiesluis met schot­balk­ke­ring * …
13.) 531680: Verdedigbare fort­wach­ters­wo­ning, bij de in­gang van het fort, …
14.) 531681: Houten loods (b) (2) (noord­west­bas­ti­on), als niet bom­vrije op­slag …
15.) 531682: Houten loods (zuid­west­zij­de ter­re­plein) (a) (3), als niet bom­vrije …
16.) 531684: Inundatiesluis / keer­sluis bij Fort Ever­din­gen * …
17.) 532024: Houten loods (noord­oos­te­lijk van to­ren) (d) (4), als …
*: de website van Cultureel Erf­goed toont ook een si­tu­a­tie­kaart­je.


Stichting Menno van Coehoorn
Enkele termen:
BastionBeerBom­vrijContres­carp­ga­lerijFortInun­da­tie­sluisKaze­matPoterneRemiseSchot­balk­sluisTerre­plein.
Stichting Menno van Coehoorn: termino­logie.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen

(Foto: 02/18) Fort Everdingen.


Foto’s van het in­te­ri­eur van het fort.
(ⒸStich­ting Hons­wijk Ever­din­gen.)


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Maquette

(Foto: 03/18) Fort Everdingen.


De maquette van het fort in roestig ijzer.

De kijkrichting is van west naar oost. De ri­vier de Lek ligt dus links. De fort­wach­ters­wo­ning ligt aan de­ze zijde van het fort. De Beer­sluis ligt in de dijk aan oost­zij­de / over­zij­de van de ma­quet­te, op de mid­del­lijn.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Ingang

(Foto: 04/18) Fort Everdingen.


De ingang aan de west­zijde van het fort.
Toen ik daar was op die prach­ti­ge en uit­zon­der­lijk war­me en zon­ni­ge dag, 27 fe­bru­a­ri 2019, was, was het fort ge­slo­ten. Ik ben dus niet in / op het com­plex ge­weest.


Rijksmonument 531651.

FORTAANLEG MET AARDWERKEN WAARIN DRIE VERBRUIKS­MA­GA­ZIJ­NEN, (RES­TEN VAN) GE­SCHUTS­OP­STEL­PLAAT­SEN, NAT­TE GRACHT MET BUI­TEN­OE­VERS, MET IN­UN­DA­TIE­KA­NA­LEN, MET (OM­LEI­DINGS- EN ON­DER­HOUDS-)WE­GEN EN MET DOOR GRENS­PA­LEN AAN­GE­DUI­DE ZO­NE als ba­sa­le on­der­de­len van Fort Ever­din­gen. For­ten wer­den ge­woon­lijk ge­con­stru­eerd op ba­sis van voor­af aan­ge­brach­te aard­li­cha­men, die als een fun­de­ring fun­geer­den en weg­zak­ken in (een nat­te en slap­pe) bo­dem moes­ten voor­ko­men. Bij de bouw van de for­ten is, be­hal­ve dit ge­woon­lijk al tac­tisch ‘voor­ge­vorm­de’ aard­li­chaam – dat op zich­zelf reeds een weer­ba­re rol kon ver­vul­len – ook nog een spe­ci­fie­ke aan­leg ge­re­a­li­seerd die be­doeld was om de de­fen­sie­ve kracht te ver­gro­ten, de vei­lig­heid van de be­zet­ting te waar­bor­gen en in­tern en ex­tern trans­port en ver­keer te ver­ge­mak­ke­lij­ken. Zo ont­ston­den er on­der meer aar­den dek­kin­gen voor ver­schil­len­de bouw­wer­ken, om ze min­der kwets­baar te ma­ken voor in­sla­gen van vij­an­de­lijk vuur, aar­den wal­len die de be­bou­wing en open ter­rei­nen dek­ten en de con­tou­ren be­paal­den en be­stra­te pa­den en ap­pel­plaat­sen. For­ten wer­den ge­woon­lijk om­ge­ven door een of meer nat­te of dro­ge grach­ten om even­tu­e­le na­de­ring van de om­wal­ling of het fort­ter­rein door een vij­and tot het laatst toe te be­lem­me­ren. For­ten wa­ren ge­woon­lijk slechts te be­rei­ken via een of meer­de­re brug­gen of via een smal­le land­eng­te. Waar om wa­ter­staat­kun­di­ge of an­de­re re­de­nen een per­ma­nen­te di­rec­te ver­bin­ding tus­sen bin­nen- en bui­ten­ge­bied be­stond, was de­ze zo­da­nig uit­ge­voerd dat hij slechts met de groot­ste moei­te te pas­se­ren was. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 531651.)
Beeld­bank: 510.454. (De kijkrichting is van noord naar zuid. Deze fo­to is waar­schijn­lijk voor de Twee­de We­reld­oor­log ge­no­men, om­dat de ka­ze­mat­ten aan de rech­ter­zij­de van de Dief­dijk (de weg naar het zui­den, te zien aan de bo­ven­kant van de foto) niet aan­we­zig zijn.)


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen

(Foto: 05/18) Fort Everdingen.


Het fort vanuit het zuid­wes­ten gezien.
He­le­maal links de fort­wach­ters­woning.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen

(Foto: 06/18) Fort Everdingen.


Het zuidwestelijk bastion.


Websites
Kenniscentrum Waterlinies: Fort Everdingen
Wikipedia: Bastion.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen

(Foto: 07/18) Fort Everdingen.


VII – Leven in het fort – 1841-1847 – Druipkoker – Water­vleer­muis – Jan Blankenpad.

Druipkoker – In de voor 1885 gebouwde for­ten wordt het re­gen­water, dat door de grond­dek­kin­gen op de bom­vrije ge­bou­wen neer­sij­pelt, af­ge­leid langs de af­wa­te­rings­vlak­ken van het ge­bouw naar ver­ti­ka­le druip­ko­kers, wel­ke in de recht­stands­mu­ren van de ge­wel­ven zijn uit­ge­spaard, waar­na ten slot­te door aan­slui­ten­de, hel­len­de buis­lei­din­gen, on­der den vloer van het ge­bouw het wa­ter wordt ge­voerd naar re­gen­bak­ken.
(Bron van deze tekst: Oosthoek 1916: encyclopedie 1916-1925.)
Wikipedia: Watervleermuis.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Beersluis

(Foto: 08/18) Fort Everdingen.


Beersluis.


Hollandse waterlinie
Laat je verrassen

Water als verdedigingswapen
De Nieuwe Hollandse Water­li­nie was een ver­de­di­gings­li­nie.
Water was het verdedings­wa­pen. Als de vij­and er­aan kwam, kon­den stro­ken wei­land tus­sen Mui­den en de Bies­bosch on­der wa­ter ge­zet wor­den. Het land werd daar­door moei­lijk be­gaan­baar voor de vij­and. De linie deed dienst van 1815 tot on­ge­veer 1940.

Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse Water­li­nie een nieu­we func­tie. Het is nu een prach­tig na­tuur­ge­bied, waar­in je de ge­schie­de­nis vol­op kunt be­le­ven. Laat je ver­ras­sen!


Sluizen Everdingen

Beersluis
Tussen 1842 en 1845 werd Fort Everdingen ge­bouwd om de toe­gang van de Lek te be­wa­ken. Dit ge­beur­de sa­men met Fort Hons­wijk aan de over­zij­de van de ri­vier. Bijna 30 jaar la­ter – in 1874 – wer­den hier ook de in­laat­sluis, beer­sluis en dam­sluis ge­bouwd. De slui­zen wa­ren no­dig om de Cu­lem­bor­ger­waard onder wa­ter te zet­ten als on­der­deel van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. Over de in­laat­sluis kwam een een­vou­di­ge hou­ten brug waar van­daan de lie­ren wer­den be­diend voor het uit­ha­len en in­la­ten van de schot­bal­ken.

De beersluis is een inundatie­sluis met schot­bal­ken­ke­ring. De sluis, ge­le­gen in de zui­de­lij­ke Lek­dijk bij Fort Ever­din­gen, is deels met ce­ment be­stre­ken, be­staat uit bak­ste­nen en een na­tuur­ste­nen sluis met vier hoof­den en drie door­la­ten. In de door­la­ten zijn schot­bal­ken aan­ge­bracht. Boven de door­la­ten zijn wind­wer­ken aan­ge­bracht. Ten oos­ten van de sluis ligt de zo­ge­noem­de ‘beer’: een ge­met­sel­de wa­ter­ke­ring met een scher­pe ‘ezels­rug’. De rug dien­de om in ge­val van be­le­ge­ring het lo­pen over de ke­ring moei­lijk te ma­ken. Over de sluis en de beer ligt een gro­ten­deels ijze­ren loop­brug, die door sier­smeed­ijze­ren hek is af­ge­slo­ten; de brug kon in ge­val van acu­te nood wor­den ver­wij­derd.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Beersluis

(Foto: 09/18) Fort Everdingen.


Beersluis.


Fort Everdingen
Sluizenstelsel.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Beersluis

(Foto: 10/18) Fort Everdingen.


XI – Beer op de weg 1875 – Sluisbeer – Grazers – Jan Blankenpad.


Joost de Vree, architectonische termen: Beer / sluisbeer.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Inlaatsluis

(Foto: 11/18) Fort Everdingen.


De inlaatsluis ligt aan de ri­vier de Lek. Ik be­zocht die sluis niet.


Sluizen Everdingen

Beersluis
Tussen 1842 en 1845 werd Fort Everdingen ge­bouwd om de toe­gang van de Lek te be­wa­ken. Dit ge­beur­de sa­men met Fort Hons­wijk aan de over­zij­de van de ri­vier. Bijna 30 jaar later – in 1874 – werden hier ook de in­laat­sluis, beer­sluis en dam­sluis ge­bouwd. De slui­zen wa­ren no­dig om de Cu­lem­bor­ger­waard on­der wa­ter te zet­ten als on­der­deel van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie..

De inlaatsluis in de zomerkade van de Lek is een een­vou­di­ge bak­ste­nen en deels na­tuur­ste­nen sluis met twee schot­balk­ke­rin­gen. Op de hoof­den staan drie giet­ijze­ren wind­wer­ken waar­mee de schot­bal­ken kon­den wor­den op­ge­haald of neer­ge­la­ten. Op het mid­del­ste sluis­hoofd aan de land­zij­de zit een hard­ste­nen peil­schaal.

Het noord-zuid gericht inundatie­ka­naal zorg­de voor de toe­voer van wa­ter van de Lek naar het ach­ter­lig­gend pol­der­ge­bied via de fort­gracht.

De brug over de inlaatsluis is in­mid­dels in ori­gi­ne­le staat te­rug­ge­bracht. Nu is een vei­li­ge wan­de­ling over de sluis weer mo­ge­lijk. Ge­niet ook van de spec­ta­cu­lai­re wan­de­ling over de me­ters­ho­ge Beer­sluis naar het ter­rein van Fort Ever­din­gen.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Inlaatsluis

(Foto: 12/18) Fort Everdingen.


De inundatiesluis.
De vier wind­wer­ken zijn zicht­baar.
Met de windwerken word­en de schot­balk­ke­rin­gen op­ge­haald of neer­ge­la­ten: schot­balk­sluis.
Wikipedia: Inundatiesluis.
Menno van Coehoorn: Schotbalksluis. (Met tekening.)


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Inlaatsluis

(Foto: 13/18) Fort Everdingen.


De inundatiesluis.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen Inlaatsluis

(Foto: 14/18) Fort Everdingen.


De inundatiesluis.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Geriefhout Fort Everdingen

(Foto: 15/18) Fort Everdingen.


IX – Geriefhout 1850 – Griend – Wilgentenen – Jan BlankenpadGeriefhout.
Geriefhout: wilgen­hak­hout voor veel ge­bruiks­doel­ein­den.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen

(Foto: 16/18) Fort Everdingen.


De zwart-wit foto, links, toont het contrescarp.
De grote kleurenfoto rechts­boven is een lucht­foto van Werk aan het Spoel.


Hollandse waterlinie
Laat je verrassen
Gang rondom het fort, con­tres­carp ge­noemd.

Wandelend verkennen

Wandeling in de geschiedenis
Maak kennis met de histo­rie van de Nieu­we Hol­land­se Wa­ter­li­nie. Ron­dom Fort Ever­din­gen is ge­noeg te zien en te doen. Loop de ‘Jan Blan­ken­pad’ wan­del­rou­te of vaar met de Li­nie­pont naar de over­zij­de en werp een blik op Fort Hons­wijk.

Jan Blankenpad
Sinds eind 2013 is het Jan Blanken­pad ge­opend. De­ze bij­zon­de­re struin­rou­te loopt door de ui­ter­waar­den en over de dijk tus­sen de wa­ter­li­nie­for­ten Werk aan het Spoel en Fort Ever­din­gen. Het pad leidt langs de twaalf ‘Mo­men­ten van Wa­ter­kracht’.
Ontdek de bijzondere his­to­rie en na­tuur in dit land van wa­ter­staat en wa­ter­li­nie.
Tussen de twee forten loop je in de ver­bo­den krin­gen. De bun­kers die er lig­gen zijn on­der­deel van de oude tank­gracht. In de ui­ter­waar­de is de na­tuur­ont­wik­ke­ling vol­op aan­we­zig. De 3,5 ki­lo­me­ter wan­de­ling start en ein­digt op Werk aan het Spoel.

Liniepontje
Pak de liniepont naar de over­kant en ge­niet van het uit­zicht naar Fort Hons­wijk.
De wandeling langs de Lek geeft een im­pres­sie van de mooie na­tuur en his­to­rie van de om­ge­ving.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Fort Everdingen

(Foto: 17/18) Fort Everdingen.


.


Hollandse waterlinie
Laat je verrassen
Tekening Fort bij Everdingen, rond 1912

In de omgeving
De tekst komt overeen met die op foto 16.


Menu – 22/08: BeginEinde.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Situatie Fort Everdingen

(Foto: 18/18) Fort Everdingen.


De ligging van Fort Everdingen (in de rode cirkel, bij nr. 40) ten opzicht van Cu­lem­borg.
Links boven, aan de andere zij­de van de Lek lig­gen nog drie ver­de­di­gings­wer­ken: Fort Honswijk, Lu­net aan de Snel en Werk aan de Kor­te Uit­weg. Iets ten oos­ten van fort Ever­din­gen (op de kaart naar rechts) ligt Werk aan het Spoel


Leven langs de linie: Ervaar de betekenis van de Hol­land­se Wa­ter­linie.


Menu – 22/08: Begin.


Foto’s: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.


Orient Express: Tartoes

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 21 augustus 1994. Ik ben nog in Da­mas­cus, maar neem de bus naar Tar­toes, een bad­plaats aan de Mid­del­land­se Zee.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)


Zondag, 21 augustus 1994

Dag 57 / 72: Tartoes.
Kamal ging hedenochtend rond 5.00 uur weg. Hij leen­de mijn wek­ker. Die staat weer keu­rig op de ta­fel, nu. Ik zag hem niet.
Ik kwam slecht in slaap. (Te veel thee ge­dron­ken, gis­te­ren­avond, waar­schijn­lijk, en daar­na ook nog sek­su­e­le fan­ta­sieën.)
Opstaan rond 7.30 uur.
Douche.
Ontbijt: brood eten.

Hotelafrekening

Hotelrekening: 5x 150 = 750 SL. + thee: 120 = totaal 870 SL.
Ik zeg hen dat ik naar Tadmoer (Palmyra) ga, want ze wil­len graag we­ten waar ik heen ga. (Twee jaar ge­le­den ook al.)
De leuke hoteljongen, met­se­laar, van twee jaar ge­le­den, zag ik dit jaar ook va­ker. Hij keek met gro­te ogen naar me.

Dor landschap

Ik loop naar Baramaki. (Busstation.) Om 9.00 uur ben ik er.
De bus vertrekt om 9.25 uur.
Ik zie veel dor land en enorm veel on­af­ge­bouw­de woon­wij­ken. Dat zag ik ook ten zui­den van Da­mas­cus, toen ik uit Am­man kwam. (Zie: 16 augustus jl.) Hoe noor­de­lij­ker, hoe groe­ner. Hoe wes­te­lij­ker, hoe groe­ner.
Circa 11.40 uur aankomst in Homs. Vertrek, circa 12.10 uur.

Tartoes

Rond 13.30 uur ben ik in Tartoes, maar wij, (drie per­so­nen, toe­ris­ten) we­ten niet waar we moe­ten uit­stap­pen en rij­den mee tot op het eind­punt van de bus, op het strand, ver bui­ten Tar­toes. Daar lo­pen jon­ge­tjes in wij­de zwem­broek­jes, be­hal­ve een­tje en die heeft dan ook een enor­me bult in dat klei­ne broek­je.
De meisjes hebben meer om te laten zien en doen dat al­le­maal ook uit­bun­dig.
We mogen met de bus mee terug de stad in en ne­men een taxi naar het cen­trum. We gaan naar ho­tel Da­vid en ik neem daar een ka­mer voor 400 SL., een twee­per­soons­ka­mer. De een­per­soons­ka­mer kost 350 SL., maar is niet vrij. Prijs in­clu­sief ont­bijt. Ik ben rond 15.00 uur in mijn ka­mer. Voor het eerst tij­dens de­ze va­kan­tie heb ik een ka­mer met ei­gen dou­che en toi­let.
Douchen.
Slapen van circa 15.00 tot 18.00 uur. (Het slaap­te­kort in­ha­len.)
De stad in om te eten: noesf far­roedj: (een hal­ve kip), hoe­moes (hu­mus), sla, coke: 135 SL. Even een ver­gis­sing, want ik dacht dat de kip ook 25 SL. kost­te, maar de ober sprak niet zo dui­de­lijk En­gels. Die hal­ve kip kost­te 75 SL.

Ronde borsten en stront

Ik slenter de hele boule­vard af. Meis­jes lo­pen over de bou­le­vard, vrij­wel al­le­maal met gro­te bor­sten, waar­van ze graag wil­len dat men hen ziet en voor­al die bor­sten ziet. Hoofd­doek of geen hoofd­doek, de bor­sten stek­en naar vo­ren.
Ik dronk er sinaassap.
De boulevard is niets bij­zon­ders, veel af­val op het strand en over­al stinkt het naar stront. “Het mooie strand.”, zeg­gen de Sy­riërs. Wij, wes­ter­lin­gen, zijn ken­ne­lijk zeer ver­wend. (Door de stad rijdt een jeep die alles in een dikke rook zet: ‘Tegen de muggen’, denk ik.)
Kamer: 21.00 uur.
Douche.
Bed rond 22.15 uur. Het is vol­le maan. Ik keek bui­ten naar het (snel­le) op­ko­men er­van.


Menu – 21/08: BeginEinde.


Google Maps
SyriëDamascusHomsTartoes.


Wikipedia
SyriëDamascusTartoesTadmoer-Palmyra.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 21/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 21/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Hoeve De Put

21 Augustus 2019


Hoeve De Put

Hoeve De Put, aan Goilberdingerdijk.
Bouwjaar: 1910.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Hoeve De Put

32. Eenmaal heeft de gemeente Ever­din­gen een bij­na hon­derd­ja­ri­ge in haar mid­den ge­had, te we­ten An­tho­nie van Eck, ge­bo­ren te Ever­din­gen op 12 sep­tem­ber 1835. Reeds was men al aan het voor­be­rei­din­gen tref­fen voor een fees­te­lij­ke vie­ring van dit feit, toen hij vrij plot­se­ling, in juli 1935, over­leed. De heer Van Eck be­woon­de eerst ja­ren­lang hoe­ve “De Put” aan de Goil­ber­din­gen­dijk on­der de ge­meen­te Cu­lem­borg. Vanaf mei 1927 heeft hij met zijn doch­ter Trijn­tje te Zij­der­veld in de Kerk­buurt ge­woond.
(Bron: Europese bibliotheek: Everdingen – Ha­ge­stein en Zij­der­veld in oude an­sich­ten).


Menu – 21/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hoeve De Put

Hoeve De Put.


Menu – 21/08: BeginEinde.


Orient Express: Damascus

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 20 augustus 1994. Ik ben nog in Da­mas­cus en ver­zend van­daag de ve­le boe­ken, die ik hier kocht, naar Ne­der­land.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Syrië is de Syrische Lira / Pond (SL.) en de wis­sel­koers is: 1 SL. = f. 0,04. 25 SL. is dus f. 1,00. (€ 0,70 in 2018.)


Zaterdag, 20 augustus 1994

Dag 56 / 72: Damascus.
Opstaan: 7.00 uur. Boeken inpakken.
Douche.
Ontbijt.
Bank: één Travellercheque (50 US$) en 50 US$ contant: 4.200 SL.

Boeken verzenden

Ik wil naar het postkantoor. De taxi­chauf­feur heeft drie aan­bie­din­gen (drie pas­sa­giers die met hem mee wil­len). Hij wil mij niet mee­ne­men met mijn pak boe­ken. Ik bied hem 100 SL. en dan brengt hij me wel, sa­men met één an­de­re pas­sa­gier, weg. Ik stap bij het post­kan­toor uit.
De boeken worden op het post­kan­toor mis­han­deld. De man die me vrij­wil­lig helpt (te­gen be­ta­ling, maar hoe­veel mag ik zelf we­ten) gooit de boe­ken in de an­de­re doos. Ik pro­beer nog se­rie bij se­rie te krij­gen, maar in ie­de­re doos (ik kocht er één) mag ma­xi­maal 20 kg. To­taal heb ik 34 kg. Vul­ling voor een doos is er niet en som­mi­ge boe­ken lig­gen los. Ik vrees het erg­ste. (Ach­ter­af blijkt dat er slechts één boek licht be­scha­digd is, tij­dens het in­pak­ken.)
De prijs voor het verzenden van die 34 kg. is 3.885 SL. (Hoe­wel ik be­na­druk en op­schrijf dat een en an­der via sur­face (boot of iets der­ge­lijks) moet gaan blijkt la­ter dat ze al na een week op het ad­res wa­ren, waar ik ze heen stuur­de.)
De doos kost geld en verder moet ieder­een een fooi krij­gen. De hulp­vaar­di­ge man geef ik 50 SL. Ken­ne­lijk te wei­nig, want hij heeft een lang ge­zicht.
Kosten taxi: 100, doos en commis­sie 50, ver­zenden en com­mis­sie 3.900, hulp 50. To­taal 4.100 SL.

Weer naar de Bank

Weer naar de bank: 50 US$. De aantrekkelij­ke rond­bor­sti­ge jon­ge vrouw (zie eer­gis­te­ren) liep van­och­tend wel nog wel se­xy, maar nu niet meer.
Ansichtkaarten versturen: 340 SL.
Rond 12.45 weer in het hotel.
Slapen tot circa 16.00 uur, met zelf­be­vre­di­ging, want ik was, me­de door die bank­me­de­werk­ster, erg geil ge­wor­den.
Financiën: ik heb nu nog 230 US$ over.
Na 16.00 uur lezen in Fi baytina radjoel van Ihsan Abd-al-Qoedoes.

Tijdschriften

Van Kamal krijg ik drie tijd­schrif­ten: Al-It­ti­had, over ge­schie­de­nis, met waar­de­vol­le ar­ti­ke­len. Al-Maw­qif al-Adabi (over li­te­ra­tuur) en een tijd­schrift over Ba­sil al-As­sad (Zie gis­te­ren, noot 6).
Hij gaat naar het Tv-station voor een in­ter­view.

Naar de hel?

Rond 22.00 uur is hij terug. We wor­den dan voor de thee ge­no­digd door en­ke­le Ara­bie­ren, waar­on­der de zoon van de ho­tel­ei­ge­naar.
Naar mijn leeftijd wordt ge­vraagd en als ik zeg 43 te zijn, zegt een van de jon­ge­man­nen mij op vijf­tig ge­schat te heb­ben. Ik ben slechts licht te­leur­ge­steld, want veel Ara­bie­ren, ook hij, zien er veel ou­der uit dan ze zijn. Hij ziet er­uit als 35, maar ik denk dat hij veel jon­ger is. We spre­ken niet over zijn leef­tijd.
Ze stellen vragen in het Ara­bisch, maar ik kan hen niet ver­staan. Met Kamal ra­ken ze in een dis­cus­sie over ge­loof en als blijkt dat hij kopt is, be­gin­nen ze hem te on­der­vra­gen. Een vruch­te­lo­ze en er­ger­lij­ke dis­cus­sie die hij pro­beert af te bre­ken. (Zie (Zie gis­te­ren, noot 5.)
Nog een uur later, als ze al lang weg, zijn er­gert hij zich er nog aan.
Hij vindt dat eenieder die naar de hel wil gaan dat zelf moet we­ten. Mos­lims vin­den dat ze ieder­een moe­ten red­den. (Om zich­zelf te red­den, want be­ke­ren ze ie­mand, dan is een plaats in het pa­ra­dijs ver­ze­kerd. Dan hoe­ven ze daar­voor geen moei­te meer te doen.)


Menu – 20/08: BeginEinde.


Google Maps
SyriëDamascus.


Wikipedia
SyriëDamascusBasil al-AssadKopten.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 20/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 20/08: Begin.


Goilberdingerdijk: Boerderij

20 Augustus 2019


Boerderij achter de dijk

Boerderij achter de Goilberdingerdijk.
Bouwjaar: 1900.


Achtergrondinformatie
Culemborg.


Menu – 20/08: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Boerderijen achter de dijk

Boerderij achter de Goilberdingerdijk.


Menu – 20/08: BeginEinde.


Boerderij achter de dijk


Boerderij achter de Goilberdingerdijk.


Menu – 20/08: BeginEinde.