Bergen op Zoom: Markiezenhof

18 februari 2019

Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Rondom het pa­leis.
Op de achtergrond de to­ren van de
Sint-Ger­tru­dis­kerk aan de Gro­te Markt
ge­fo­to­gra­feerd van­af de Hof­straat.

 

 

Rijksmonument

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 18/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Markiezenhof

Markiezenhof
De Hofstraat, naast het pa­leis

 

 

Menu – 18/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Markiezenhof

Markiezenhof
De Hofstraat, naast het pa­leis.

 

 

Menu – 18/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

17 februari 2019

Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Het West-Brabants Archief.
(Gevestigd in een van de bij­ge­bou­wen van het Mar­kie­zen­hof.)

 

 

Rijksmonument

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 17/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Markiezenhof

Markiezenhof
West-Brabants Archief
Het West-Brabants Ar­chief helpt u het ver­le­den te ont­dek­ken. Wij zor­gen dat in­for­ma­tie uit de re­gio West-Bra­bant vind­baar en toe­gan­ke­lijk blijft. Daar­door wordt het mo­ge­lijk voor bur­gers, be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en ver­eni­gin­gen het he­den beter te be­grijpen.

Onze studiezaal is ge­o­pend op:
Dinsdag t/m donder­dag
van 9.00 tot 16.00 uur

Wij zijn te be­rei­ken via:
T: 085-0404111
E: studiezaal@westbrabantsarchief.nl
W: westbrabantsarchief.nl
en via de chat­knop op on­ze web­si­te.

Loop gerust eens bin­nen en … ont­dek uw ver­le­den!

 

 

Menu – 16/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

 
16 februari 2019
 
Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van in en om het pa­leis

 

 

Rijksmonument

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 16/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Markiezenhof

Markiezenhof
Een impressie van in en om het pa­leis

 

 

Menu – 16/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Markiezenhof

Markiezenhof
Een impressie van in en om het pa­leis.

 

 

Menu – 16/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

 
15 februari 2019
 
Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van het bin­nen­plein.

 

 

Rijksmonument

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 15/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van het bin­nen­plein.

 

 

Menu – 15/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van het bin­nen­plein.
(Met een blik op de Steen­berg­se­straat en het Beurs­plein.)

 

 

Menu – 15/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

 
14 februari 2019
 
Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van het bin­nen­plein, di­rect ach­ter de toe­gangs­poort.

 

 

Rijksmonument

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 14/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van het bin­nen­plein, di­rect ach­ter de toe­gangs­poort.

 

 

Menu – 14/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
Een impressie van het bin­nen­plein, di­rect ach­ter de toe­gangs­poort.

 

 

Menu – 14/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

 
13 februari 2019
 
Markiezenhof

Markiezenhof
Steenbergsestraat 6.

De toe­gangs­poort met aan­slag­lijst, waar­op, ver­moe­de­lijk, een beeld­te­nis van Sint-Ger­tru­dis te zien is, de pa­troon­hei­li­ge van de rooms-ka­tho­lie­ke pa­rochie­kerk van Ber­gen op Zoom.

 

 

Rijksmonument 9244

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Aans­lag­lijstLaat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 13/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Markiezenhof

De toe­gangs­poort van het Mar­kie­zen­hof met een blik van­af het bin­nen­plein naar de Steen­berg­se­straat en het Beurs­plein.

 

 

Menu – 13/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

 
12 februari 2019
 
Markiezenhof

Op de achtergrond:
Steenbergsestraat 6
Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244

 

 

Rijksmonument

Het Markiezenhof en de O.L.Vrou­we­ka­pel. Laat­go­tisch pa­leis, tot 1801 in het be­zit van de in 1533 tot mar­kies ver­he­ven he­ren van Ber­gen, sinds 1818 ka­zer­ne, ge­res­tau­reerd 1901, 1913 en 1926 en be­stemd tot ste­de­lijk mu­se­um, bi­blio­theek en mu­ziek­school. Om twee bin­nen­plaat­sen ge­groe­peerd sa­men­stel van ge­bou­wen met groot ach­ter­plein, met ge­bruik­ma­king van en­ke­le ou­de­re ge­deel­ten ge­bouwd tus­sen 1485 en 1532, van­af 1495 on­der lei­ding van An­tho­nis Kel­der­mans met me­de­wer­king van zijn zoon Rom­bout. Ge­lijk­vloers zijn de ge­vels voor een ge­deel­te ge­heel van Go­ber­tan­ger­steen, voor het ove­ri­ge bak­steen met spek­la­gen en na­tuur­steen voor ge­vel­top­pen, ra­men en ver­de­re on­der­de­len. (Bron van dit tekst­frag­­ment: Rijks­­mo­­nu­­ment 9244.)
Website: Rijks­mo­nu­ment 9244.

 

 

Wikipedia
Ber­gen op ZoomMar­kie­zen­hofMar­kies
Lijst van he­ren en mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom
Ka­zer­neAn­toon Kel­der­mansRom­bout Kel­der­mans
Kel­der­mans (bouw­mees­ters­ge­slacht)Bra­bant­se go­tiek.

 

 

Website
Mar­kie­zen­hofPa­leis.

 

 

Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Laat-go­ti­sche stijlGo­ber­tan­ger­steen
Bak­steenSpek­laagNa­tuur­steenGe­vel.

 

 

Menu – 12/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


[/caption]

Markiezenhof

Steenbergsestraat 6
Markiezenhof

 

 

Menu – 12/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Markiezenhof

Steenbergsestraat 6
Markiezenhof

 

 

Historisch Centrum het Markiezenhof
Het Markiezenhof is het voor­ma­li­ge stads­pa­leis van de he­ren en la­te­re mar­kie­zen van Ber­gen op Zoom. Het is ge­bouwd tus­sen 1485 en 1514 in op­dracht van de he­ren Jan II en Jan III van Gly­mes door de ar­chi­tec­ten An­tho­nis en Rom­bout Kel­der­mans. Dit pa­leis in laat­go­ti­sche ‘Bra­bant­se’ stijl kreeg be­gin 18e eeuw een vleu­gel in ‘Fran­se’ stijl, ge­bouwd in op­dracht van mar­kies Fran­çois Egon de la Tour d’Au­vergne. Tij­dens de Fran­se pe­ri­o­de (1785-1814) kreeg het Mar­kie­zen­hof een mi­li­tai­re func­tie. Het was tot 1819 in ge­bruik als hos­pi­taal en ver­vol­gens tot 1957 als ka­zer­ne. In 1959 werd het ge­bouw ei­gen­dom van de ge­meen­te Ber­gen op Zoom. Na een in­grij­pen­de res­tau­ra­tie die van 1963 tot 1987 plaats­vond, kreeg Het Mar­kie­zen­hof een cul­tu­re­le func­tie. In het hui­di­ge mo­nu­ment zijn een bi­blio­theek, een res­tau­rant en ‘His­to­risch Cen­trum in het Mar­kie­zen­hof’ (mu­se­um en ar­chief) ge­ves­tigd. Het mu­seum toont de ge­schie­de­nis van dit pand en zijn be­wo­ners en de ge­schie­de­nis van de ker­mis, en or­ga­ni­seert daar­naast ex­po­si­ties van in­ter­na­tio­na­le po­li­tie­ke spot­pren­ten.
Openingstijden: dins­dag tot en met zon­dag van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor verdere in­for­matie zie: Markiezenhof.

 

 

Geneagraphie
François Egon de la Tour d’Auvergne.

 

 

Menu – 12/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Muurgedicht

 
11 februari 2019
 

Kortemeestraat

Kortemeestraat

 

 
 
Jubelstadje An­ton van Duin­ker­ken
 
 
Jubelstadje, waar ik werd ge­bo­ren,
uw uitgelatenheid hangt aan de ge­vels
als guirlanden.
Boven uw stra­ten wap­pe­ren de wol­ken
festoenen van luid­ruch­tig­heid.
 
 
De harten van uw bur­gers zijn zo fees­te­lijk
als lampions op ko­nin­gin­ne­dag.
Uw poorten staan open naar zee­wind
de binnenholt als dol­le jon­ge meis­jes,
op alle gezich­ten komt fris­se gul­heid!
 
 
Uw vaderstadse to­ren
luidt met ver­trou­we­lij­ke stem:
uit alle ra­men licht ge­zel­lig­heid
als van moeders ver­jaar­dag.
 

 

Wikipedia
Anton van Duinkerken.

 

 

Menu – 11/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Muurgedicht

 
10 februari 2019
 

Moeregrebstraat

Moeregrebstraat 18
Café Het Zwijnshoofd

 

 
 
De stad spreekt / Vas­ten­avond
denk niet, rei­zi­ger, dat ik ben in­ge­sla­pen
boven het sij­pe­len van mijn ne­de­ri­ge beek
 
 
achter de poort ligt de ou­de ha­ven
en op vasten­avend vaar ik uit
met de wijze waar­din van het zwijns­hoofd
en een vu­ri­ge meid
 
 
ik hoor het mo­tet van ja­cob obrecht
eer aan de ster­re der zee
en laat de ei­lan­den ach­ter me
 
 
hoog in zijn to­ren­vens­ter
glimlacht de mar­kies
 
 
Jabik Veenbaas
 

 

Wikipedia
Jabik Veenbaas.
Eigen site
Jabik Veenbaas.

 

 

Website
Café Het Zwijnshoofd.

 

 

Menu – 10/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Bergen op Zoom: Muurgedicht

 
9 februari 2019
 

Bergen op Zoom

Hoogstraat, tussen nr. 13 en 15.

 

 
 
Koningstraat
In zo’n straat wil­de ik ko­ning zijn
met regen en duis­ter zon­licht op de ste­nen
en schaduwen als klei­ne ge­krul­de ha­ren
die mijn handen streel­den en
mij eer be­we­zen. Want ik was ko­ning:
houten deuren en tui­nen open­den zich,
klimop vouwde mij in zijn don­kere schoot
en ver weg zon­gen de lie­fe­lij­ke bij­en
van de Sint-Ger­tru­dis­kerk.
 
Peter Ghyssaert
 

 

Wikipedia
Peter Ghyssaert.
Eigen site
Peter Ghyssaert.

 

 

Wikipedia
Bergen op Zoom.

 

 

Menu – 09/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.