31 mei 1973

Dagboek 1973

(Dag 488) Ik ben Dienst­plich­tig mi­li­tair, maar van­daag bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, want het is He­mel­vaarts­dag en mor­gen heb ik een dag com­pen­sa­tie­ver­lof.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 31 mei 1973.
Opgestaan tegen 12.00 – He­mel­vaarts­dag – VVDM-krant ge­le­zen. Ge­ge­ten: brood. Dag­boek ge­schre­ven.
Koffiedrinken rond 16.00. TV tot 17.00.
Pa met de au­to ge­hol­pen tot cir­ca 18.00
Gegeten: soep en co­te­let en brood. Pa ver­der ge­hol­pen.
We hielden tegen 19.30 op. Bui­ten ge­ze­ten tot 20.00. Ra­dio-op­na­mes tot 21.00 en dag­boek bij­wer­ken.
Koffie. TV tot mid­der­nacht
Boven getekend tot 02.00. Toen op bed.
Weer: vandaag: bewolkt, stil en toch mooi.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

Spoorwegongeluk op de Maasbrug

Locomotief
De locomotief van de verongelukte trein.

MenuEinde.

Dinsdag, 31 mei 1966

Pre-dag­boek: de Pink­ster­va­kan­tie 1966 had ik door­ge­bracht bij mijn ge­lief­de oom Tjit­te, een ech­te kin­der­vriend, die in het Frie­se Ak­krum woon­de. Ik was op weg naar huis en zat in de trein tus­sen Ut­recht en Maas­tricht in het voor­ste rij­tuig di­rect ach­ter de lo­co­mo­tief, he­le­maal voor­aan, de voor­ste cou­pé.
In die tijd had­den de per­so­nen­rij­tuig­en aan het begin / ein­de, twee cou­pés met acht (of zes?) zit­plaat­sen. Van­af het bal­kon, daar waar de in­gangs­deu­ren van de wa­gen wa­ren, liep een smal gang­pad aan de zij­kant naar bei­de cou­pés en el­ke cou­pé kon af­ge­slo­ten wor­den met een schuif­deur. Tus­sen bei­de bal­kons (be­gin / ein­de van het rij­tuig) met de toe­gangs­deu­ren van de wa­gen, was het ge­deel­te met meer­de­re zit­plaat­sen.
Vlak voor de brug over de Maas bij He­del, na­bij ’s Her­to­gen­bosch / Den Bosch ging de trein door een wis­sel, want op de brug lag en­kel­spoor, maar er­voor en er­na dub­bel­spoor.
In de voorste cou­pé zat ik naast het raam, met mijn rug in de rij­rich­ting van de trein, dus zuid­waarts. In de cou­pé zat, be­hal­ve ik, nog een jon­ge va­der en moe­der, met twee of drie kin­de­ren en nog meer pas­sa­giers.
Op het moment dat ons rij­tuig door de wis­sel ging hoor­den we on­der on­ze zit­plaat­sen een heel har­de klap en ver­vol­gens hob­bel­den we over de brug. Er was ver­moe­de­lijk een as ge­bro­ken en de wie­len ‘hup­pel­den’ over de biel­sen / dwars­lig­gers. De trein rem­de heel sterk af.
Op alle(?) Ne­der­land­se brug­gen ligt naast de rails, aan de bin­nen­zij­de nog een paar rails. On­ze ont­spoor­de wa­gen bleef tus­sen die ex­tra rail en de ei­gen­lij­ke rail han­gen, (als die vei­lig­heids­rails er niet wa­ren ge­weest was ons rij­tuig ze­ker door de brug­pij­lers heen ge­bro­ken en in de Maas ge­stort) maar toen we over de burg wa­ren en die vei­lig­heids­rails op­hiel­den, trok on­ze wa­gen de lo­co­mo­tief uit de rails. Langs het raam waar ik zat schoof de mod­der voor­bij en we kwa­men er steeds die­per in te­recht. De va­der riep kalm, maar luid en dui­de­lijk: “Geen pa­niek, geen pa­niek!”
Toen alles stil­lag heb ik het raam open­ge­draaid (in die tijd wa­ren er bij al­le zit­plaat­sen ramen die je om­hoog of om­laag kon draai­en) en ben door het raam naar bui­ten ge­kro­pen.
Op de spoor­dijk heb­ben we ge­wacht op het ver­de­re ver­loop van de ge­beur­te­nis­sen. Aan de voet van de dijk lag het chauf­feurs­ca­fé Treu­ren­burg en daar wa­ren veel kij­kers. Op den duur heb ik een lift ge­kre­gen naar Den Bosch, sa­men met een an­de­re pas­sa­gier, een ou­de­re man. Al­thans veel ou­der dan ik, want ik was toen vijf­tien jaar. Ook meen ik dat er een zwan­ge­re vrouw mee­reed.
Ik had dit tra­ject al ve­le ja­ren al­leen af­ge­legd, wan­neer ik naar mijn oom op be­zoek ging. In mijn her­in­ne­ring zelfs van­af mijn ze­ven­de jaar, maar ik weet niet meer of dat wel klopt. Het ge­heu­gen van de mens is on­be­trouw­baar.
Ik heb bij dit on­ge­luk geen li­cha­me­lijk let­sel op­ge­lo­pen, maar ik schrok nog ja­ren­lang wan­neer een trein met veel la­waai door een wis­sel ging. In die zin was er spra­ke van een trau­ma­tische er­va­ring.
In mijn her­in­ne­ring ge­beur­de er nog een bij­na on­ge­luk op het tra­ject tus­sen Den Bosch en Maas­tricht, toen een goe­de­ren­trein zo dicht bij on­ze trein kwam, dat de klink van een van de deu­ren er­af werd ge­re­den. (De deu­ren had­den toen nog klin­ken aan de bui­ten­kant.) Ver­moe­de­lijk is dat niet op 31 mei ge­beurd, maar zo is het wel in mijn her­in­ne­ring blij­ven ‘han­gen’. Het ge­heu­gen van de mens is on­be­trouw­baar.
Wel heb ik te­gen­woor­dig nog steeds lich­te angst wan­neer twee trei­nen vlak naast el­kaar rij­den, zo­als dat ge­re­geld ge­beurt. Ove­ri­gens hou ik van trein­rei­zen en doe het heel vaak en met veel ple­zier, voor­al om­dat je er al­tijd in­te­res­san­te men­sen ont­moet, uit al­ler­lei wind­stre­ken, taal­ge­bie­den of cul­tu­ren.

MenuBegin.

Fo­to’s uit de col­lec­tie van het Ge­heu­gen van Ne­der­land.

01.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
02.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
03.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
04.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
05.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
06.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
07.) Fotograaf Dick Coersen: 31 mei 1966.
08.) Fotograaf Ruud Hoff: 31 mei 1966.
09.) Fotograaf Ruud Hoff: 31 mei 1966.
10.) Fotograaf Ruud Hoff: 31 mei 1966.
11.) Fotograaf Ruud Hoff: 31 mei 1966.
12.) Fotograaf Ruud Hoff: 31 mei 1966.
13.) Fotograaf Ruud Hoff: 31 mei 1966.
14.) Fotograaf Jacques Klok: 6 juni 1966.

Be­gin van de tekst.

Drie dag­bla­den van 1 juni 1966.

15.) Brabants Dagblad: 1 juni 1966, voorpagina, met transcriptie van de tekst.
16.) Brabants Dagblad: 1 juni 1966, pagina 3, met transcriptie van de tekst.
17.) De Nieuwe Limburger: 1 juni 1966, voorpagina.
18.) Het Vrije Volk 1 juni: 1966, voorpagina.

Be­gin van de tekst.


Me­nu.

30 mei 1972

Dagboek 1972

(Dag 122) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com. Ik loop sta­ge bij de af­de­ling PKN (Pro­ject­bu­reau Ka­bel­net­ten).

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 mei 1972.
Opgestaan 7.30
Samen met [col­le­ga] HH. naar PKN, Klei­ne Gracht. Bij­na de he­le dag ver­veeld.
Tus­sen de mid­dag naar V&D.
Een beetje les van Chef C. ge­had.
Door L. op­ge­beld. Hij zei dat ik bij de Dienst­kring Maas­tricht nog ge­reed­schap op naam heb staan. Ik moet mor­gen­vroeg even langs gaan om dat in te le­ve­ren.
Weer: veel regen, be­wolkt

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 mei 1984

Dagboek 1984

(Dag 4504) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF, mijn functie heet: Projectleider. – Ik ben sinds eind 1983 Ra­dio­zend­ama­teur A en ik luis­ter naar mor­se­be­rich­ten op mijn kor­te­golf­ont­van­ger. Mor­se­sei­nen doe ik met een zo­ge­naam­de ‘mor­se­sleu­tel’ naar mijn Com­mo­do­re­64-com­pu­ter.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 29 mei 1984.
Op 6.40 uur. Dertig keer op­druk­ken. Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak – Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Van 9.00 tot 16.20 bij Brema Air in Maas­tricht. [TBX50 te­le­foon­au­to­maat aan­leg­gen.] Eet­pau­ze [in mijn dienst­au­to] op hun par­keer­plaats.
Van 16.50 tot 17.25 fiets. [Naar huis.]
Lezen.
Warm eten.
Lezen.
Afwassen.
Lezen.
Tekenen.
Morse oefenen, circa 25 mi­nu­ten: het gaat slecht.
Computer: machinetaal, les 11 en 12, vlug door­ge­nomen.
Nu 22.10 uur.
HL. kwam deze ochtend om 01.15 in bed. Hij was aan­ge­scho­ten, dat wil zeg­gen, niet vro­lijk, maar hij had ge­dron­ken. Hij ont­ken­de dat. ’s Morgens blijkt dat hij drie gla­zen jon­ge je­ne­ver heeft ge­had, on­danks on­ze af­spraak dat er niet ge­dron­ken wordt als er ge­re­den moet wor­den. Ik was er erg kwaad over. Hij be­loof­de me het niet meer te la­ten ge­beu­ren. Hij was slij­me­rig lief.
Weer: vanmorgen, tot 8.30 en la­ter op de dag ook nog enige re­gen. Zui­den­wind. Koud en geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 mei 1983

Dagboek 1983

(Dag 4137) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Wij be­zit­ten een open zeil­boot, een zeil­jol. – In de avond­uren volg een schrif­te­lijke cur­sus om Ra­dio­zend­ama­teur A te wor­den en daar­voor oefen ik met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Ik bak ge­re­geld zuur­de­sem­brood, ook van­avond. – Ik heb in huis een ou­de te­le­foon­cen­tra­le [Teka BB]. Een van de in­ter­ne toes­tel­len werkt niet goed meer. – Ver­der heb­ben we een tuin bij ons huis, waar­in we ook groen­te plant­ten. – We heb­ben een nieuwe au­to ge­kocht en daar­om sloop ik uit de oude al­les wat ik er ex­tra in aan­ge­bracht heb.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 28 mei 1983.
Op 12.00 uur.
Deeg kneden.
Tuin: tomaten plan­ten.
Eten. Afwassen.
Haven WVE [Wa­ter­sport­ver­eni­ging Eijs­den.]. De zeil­boot in­spec­te­ren. Er staat on­danks de 72 uur on­af­ge­bro­ken re­gen nau­we­lijks wa­ter in. (Dus heb ik het dek­zeil goed ge­maakt.)
Auto: de cassetteradio, de rui­ten­wis­ser­in­ter­val en de mas­sa­sleu­tel er­uit ge­sloopt.
Deeg kneden.
Aftrekken.
Van het telefoontoestel op mijn ei­gen ka­mer de bel ge­maakt. De bel van toes­tel 7, op mijn ka­mer, werk­te niet meer. Dat heb ik dus ver­hol­pen.
Lezen. Ondertussen brood ge­bak­ken.
Morse oefenen.
20.45 tot 23.45 uur bij HL.’s ou­ders: Tv en kaar­ten.
Thuis 00.00 uur.
Tv.
Nu 01.05 uur.
Weer: fris. Regen, regen. Af en toe droog. Ge­he­le dag ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.