apad 21-05-22: dertien uur

13.25 uur

*

21 mei 2021

Culemborg

Vestingstad Culemborg
(Landstreek: Buren en Culemborg.)
Fotonr.: 190816 13h25.

Havendijk 22.
Café De Havenmeester.
(Bouwjaar: rond 1900.)


Deze foto plaatste ik eerder op:
6 september 2020.


Menu – 21/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 13h25.

Am Kaiserkai.
Elbphilharmonie
Plaza, de rondgang op 37 meter hoogte.
(Bouwperiode: 2007-16.)


Menu – 21/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 20-05-22: twaalf uur

12.25 uur

*

20 mei 2021

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 12h25.

Brook met Zollkanal
Links: de Speicherstadt, de Pakhuizenstad.
(Bouwperiode: einde 19e eeuw.)


Menu – 20/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
(Landstreek: Voorne-Putten.)
Fotonr.: 210624 12h25.

Maarland Noordzijde 4 tot en met 8.
(Bouwperiode: 18e eeuw.)


De panden 4, 5/6, 7 en 8 zijn Rijksmonumenten met nrs.: 10705 t/m 08.


Menu – 20/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 19-05-22: twaalf uur

12.25 uur

*

19 mei 2021

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180808 12h25.

Yorckstraße 88C.
Bonifatius-Kirche.
(Bouwjaar: 1907.)


Deze kerk is een Denkmal (monument) met nr.: 09031027.


Menu – 19/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
Fotonr.: 190624 12h25.

Krahnstraße 4.
Dielenhaus.
(Bouwjaar: 1533.)


Dit pand heeft met bovengenoemd adres (Krahnstraße 4) een vermelding in Wikipedia.


Menu – 19/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 18-05-22: elf uur

11.25 uur

*

18 mei 2021

Tiel

Hanzestad Tiel
(Landstreek: Betuwe.)
Fotonr.: 190822 11h25.

Oliemolenwal.
‘Oost-Aziatisch tempeltje(?)’ in de stadsgracht.


Ik kan nergens achterhalen wat de functie (als die er al is) en de naam van dit bouwwerkje is.


Menu – 18/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 11h25.

Trostbrücke, over de Nikolaifleet.
Globushof.
(Bouwjaar: 1907.)


De Globushof is een Denkmal (monument) met nr.: 14776.


De zwarte bord op de muur bevat een verklaring in Fraktur.


Die schon im Jahre 1266 ge­nann­te Trost­brücke, einst ge­schmückt mit dem Trost der Chris­ten­heit, dem Cru­zi­fix, ver­band die seit des Erz­bi­schofs S. Ans­char’s Zeit vor­wie­gend geist­li­che Alt­stadt mit der von Adolf III. Gra­fen zu Schau­en­burg, Stor­marn u. Hol­stein dem Welt­ver­kehr ge­wid­me­ten Neu­stadt, dem St. Ni­co­lai Kirch­spiel. Be­nach­bart dem ge­mein­sa­men Rath­hau­se nebst Ge­richts­ge­bäu­de, wie spä­ter der Bör­se und Bank, die­sen Pal­la­dien der frei­en Stadt, war sie wäh­rend vie­ler Jahr­zehn­te auch eine welt­li­che Trost­brü­cke für un­se­re hier wan­deln­den Qäker. Möge das An­den­ken an den gött­li­chen Schutz und Trost in schwe­ren Zei­ten der Ver­gan­gen­heit Ham­burg’s, auch in Zu­kunft uns und un­sern Nach­kom­men tros­treich le­ben­dig blei­ben.
Die Trostbrücke wurde zu­letzt von Grund auf neu ge­baut im Jah­re 1881.


Tot zover de tekst op het zwarte bord in Fraktur-schrift. Op de hier­be­ne­den ge­noem­de web­site volgt nog enige na­de­re uit­leg over de Troost­brug.


Wie auf dem Schild erwähnt, ver­band die Trost­brü­cke die durch das Ni­ko­lai­fleet ge­trenn­te Ham­bur­ger Alt- und Neu­stadt. Na­mens­ge­ber soll übri­gens, ent­ge­gen der An­gabe auf dem Schild, ein ge­wis­ser Grund­ei­gen­tümer na­mens Tros­tes ge­we­sen sein. Man­che ver­mu­ten auch dass ein letz­ter Stopp auf der Brü­cke den Ver­ur­teil­ten auf dem Weg vom Ge­richts­ge­bäu­de zum na­hen Gal­gen Trost ge­spen­det hat.


Die heutige Brücke, Nach­fol­ge­rin un­ge­zähl­ter Bau­wer­ke seit 1266 wur­de 1881-82 er­baut und zeigt die stei­nern­en Sta­tu­en des hei­li­gen Ans­gar und des Gra­fen Adolf III. zu Schau­en­burg, Stor­marn und Hol­stein. Ans­gar stand für die bi­schöf­li­che Alt­stadt, der Graf für die pros­pe­rie­ren­de Neu­stadt mit dem Ha­fen als Han­dels­zen­trum.


Dit alles is te lezen op de website: Ham­bur­ger Sam­mel­su­rium, met de zoek­term: Trostbrücke en/of Trostbruecke.


Menu – 18/05-22: BeginEinde.


Hieronder volgt de vertaling van de Duitse tekst in het Nederlands.


De reeds in het jaar 1266 ge­noem­de Troost­brug, eens ver­sierd met de ‘troost van het chris­ten­dom’, het kruis­beeld, ver­bond sinds de tijd van Aartsbis­schop S. Ans­char de over­we­gend spi­ri­tu­ele Oude Stad met de door Adolf III, graaf van Schau­en­burg, Stor­marn en Hol­stein de aan het we­reld­ver­keer (han­dels­ver­keer) ge­wij­de Nieu­we Stad, de St. Ni­co­lai­pa­ro­chie. Gren­zend aan het ge­meen­schap­pe­lij­ke Raad­huis en Ge­rechts­ge­bouw, zo­als la­ter Beurs en Bank, dit ‘hei­lig­dom’ van de vrije stad, was hij ge­du­ren­de ve­le ja­ren ook een se­cu­lie­re Troost­brug voor on­ze wan­de­len­de ge­lo­vi­gen. Mo­ge de her­in­ne­ring aan de god­de­lij­ke be­scher­ming en troost in de moei­lij­ke tij­den van Ham­burg’s ver­le­den, ook voor ons en on­ze na­ko­me­lin­gen in de toe­komst le­vend blij­ven.
De Troostburg werd voor het laatst ge­heel nieuw ge­bouwd in 1881.


Tot hier de vertaling van de tekst op het zwarte bord.


Zoals op het bord vermeldt, ver­bond de Troost­brug de door de Ni­ko­lai­fleet ge­schei­den Ham­burg­se Oude en Nieuwe Stad. De naam­ge­ver zou ove­ri­gens, in te­gen­stel­ling met wat het bord ver­meldt, een ze­ke­re Tros­tes, grond­be­zit­ter, zijn ge­weest. Ve­len ver­moe­den dat een laat­ste stop op de brug op weg naar de na­bij ge­le­gen galg, van­uit het ge­rechts­ge­bouw, de ver­oor­deel­den troost ge­bo­den zou heb­ben.


De tegenwoordige brug, op­vol­ger van on­tel­ba­re brug­gen sinds 1266 werd in 1881-82 ge­bouwd en toont de ste­nen beel­den van de hei­li­ge Ans­gar en Graaf Adolf III, van Schau­en­burg, Stor­marn en Hol­stein. Ans­gar ver­beeld­de de bis­schop­pe­lij­ke Oude Stad, de graaf de bloei­en­de Nieu­we Stad met de ha­ven als han­dels­cen­trum.


De vertaling de Duitse tekst is van mijn hand, met eni­ge on­der­steu­ning van Goog­le Trans­la­te Duits-Ne­der­lands, voor spe­ci­fie­ke ter­mi­no­lo­gie.


Menu – 18/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 17-05-22: elf uur

11.25 uur

*

17 mei 2021

Bergen op Zoom

Vestingstad Bergen op Zoom
(Provincie: Noord-Brabant.)
Fotonr.: 181114 11h25.

Sint-Annastraat, gezien vanaf de Grote Markt.


Menu – 17/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen

Hanzestad Nijmegen
(Provincie: Gelderland.)
Fotonr.: 181205 11h25.

Stevenskerkhof.
Apostolische of Latijnsche School.
(Bouwjaar: 1544.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 31170.


Deze foto plaatste ik eerder op:
19 april 2019 (2e foto).


Menu – 17/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 16-05-22: tien uur

10.25 uur

*

16 mei 2021

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 10h25.

Am Ledenhof 3.
Palas Ledenhof.
(Bouwperiode: 15e eeuw.)


Deze Palas is een Baudenkmal (monument).


Palas is de Duitse term voor het hoofdgebouw van een Middeleeuwse burcht met woongedeelte en feestzaal. (Niet: Palast / paleis!)


Menu – 16/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 10h25.

Ernst-Merck-Straße / Kirchenallee 19.
Bieber Haus.
(Bouwjaar: 1909.)


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: 29208.


Ein Haus mit Geschichte
In seiner über hun­dert­jäh­ri­gen Ge­schich­te hat das Bie­ber­haus viel er­lebt: Frü­her ka­men die Ham­bu­rger zum Tan­zen und Kaf­fee­trin­ken hier­her – erst ins Bie­ber-Ca­fé, spä­ter ins Dreyer’s Ahoi. Die Aus­län­der­be­hörde war dort mal un­ter­ge­bracht und auch eine Klei­der­kammer gab es hier frü­her schon. Im sechs­ten Stock war noch in den 60er-Jah­ren die Klei­der­stel­le der So­zial­be­hör­de – zu er­rei­chen über den Pa­ter­nos­ter, der heu­te außer Be­trieb ist.

Und woher kommt der Name?
[…] Der Name geht zu­rück auf eine pri­va­te Kna­ben­schu­le in St. Georg, die ehe­mals auf dem Grund­stück stand. Theo­dor Au­gust Bie­ber war der da­ma­lige Lei­ter der An­stalt.


Bovenstaande Duitse tekst komt van de website van de NDR. (Norddeutscher Rundfunk.) Zoekterm: Bieberhaus.


Een huis met geschiedenis
In zijn meer dan hon­derd­ja­ri­ge ge­schie­de­nis heeft het Bie­ber­huis veel be­leefd: vroe­ger kwa­men de Ham­bur­gers hier­heen om te dan­sen en kof­fie te drin­ken – eerst in het Bie­ber-ca­fé, la­ter in Dreyer’s Ahoi. De Im­mi- en Emi­gra­tie­dienst was er ook al eens ge­ves­tigd en er was vroe­ger ook een op­slag­plaats voor kle­ding. Op de zes­de ver­die­ping was er in de zes­ti­ger ja­ren een ver­deel­cen­trum voor (ge­schon­ken) kle­ding van de So­cia­le Dienst, te be­rei­ken mid­dels een pa­ter­nos­ter, die te­gen­woor­dig bui­ten be­drijf is.

En waar komt de naam vandaan?
[…] De naam gaat te­rug op een pri­vé­school voor jon­gens in St. Georg, die vroe­ger op dit grond­stuk stond. Theo­dor Au­gust Bie­ber was de toen­ma­li­ge lei­der van het in­sti­tuut.


De Nederlandse vertaling van de Duitse tekst is van mijn hand.


Menu – 16/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 15-05-22: negen uur

09.25 uur

*

15 mei 2021

Harsleben

Harsleben
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200903 09h25.

Halberstädter Straße 33.
Woonhuis.


Dit pand is een Denkmal (monument) met nr.: (094) 02315.


Menu – 15/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 211111 09h25.

Chevrolet Monte Carlo. (2-deurs coupé.)
8 cilinders. Cilinderinhoud: 3.700 cm3.
(Bouwjaar: 1980.)


Menu – 15/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 09.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 14-05-22: twintig uur

20.24 uur

*

14 mei 2021

Gouda

Vestingstad Gouda
Fotonr.: 210729 20h24.

Oosthaven 14, 15/16 en 17.
Bouwjaren: nr. 14: 1432, nr. 15/16: 1650 en nr. 17: 1840.)


Huisnummer 15/16 is een Rijksmonument met nr.: 16883.


Huisnummer 15/16 is het middelste pand met de geheel witte gevel.


Menu – 14/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210806 20h24.

Hoofdstraat 20.
Winkelpand.
(Bouwjaar: 1920.)


Het opschrift boven de ingang en de ramen luidt:
Vleeschhouwerij A. van KLAVEREN Spekslagerij


Menu – 14/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 13-05-22: twintig uur

20.24 uur

*

13 mei 2021

Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210520 20h24.

Sterrenwachtlaan 5.
Sterrenwacht Leiden.
(Bouwjaar: 1858.)


Dit complex omvat meerdere Rijksmonumenten, onder andere de nrs.: 24978 en 515055.


Menu – 13/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210715 20h24.

Bij Herengracht 40A.
Lourisbrug.
(Bouwjaar: 1659.)


De Lourisbrug is een Rijksmonument met nr.: 25674.


Menu – 13/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 12-05-22: negentien uur

19.24 uur

*

12 mei 2021

Leiden

Vestingstad Leiden
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 210606 19h24.

Vlietweg 44.
Boerderij en B&B Tuk aan de Vliet.
(Bouwjaar: 1850.)


Deze boerderij is een Rijksmonument met nr.: 25636.


Gefotografeerd vanaf het Delftse Jaagpad, aan de andere kant van de Vliet.


Menu – 12/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Meppel

Meppel
(Provincie: Drenthe.)
Fotonr.: 210907 19h24.

Wilhelminastraat 88.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 12/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.