Jemen 1996 (beknopt overzicht)

Chronologisch overzicht. (Zie ook: aanvullingen.)

1996

De reden van mijn reis naar en werk in Jemen.


Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


de vlieg­reis van Ne­­der­­land naar Je­men.

eers­te in­druk­ken van Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­­men.

naar de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de in Ṣanaᶜā’.

op be­zoek bij het In­sti­tuut voor Cul­tuur en Hand­­schrif­­ten.

ge­luids­op­na­mes ma­ken. Een kort ge­sprek met een Je­me­ni­tische vrouw.

naar Kaw­ka­baan, een dorp­je ten noor­den van Ṣanaᶜā’.

mijn Ned­er­land­se dro­­men in Je­men.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


op zoek naar ge­­schik­­te soft­ware. ‘An al­co­ho­lic par­ty’ in Je­men.

ge­luids­op­na­mes ma­­ken. Be­zoek aan het Mu­se­um voor Hand­­schrif­­ten. (Aanvulling soorten handschriften.)

geld wis­se­len bij een snel da­le­nde wis­sel­koers.

de vlieg­reis van Ṣanaᶜā’ naar Tarīm. Eers­te in­­druk­­ken van het stad­­je Ta­­rīm.

we be­zoek­en ons reis­doel, de al-Aḥqāf-bi­­­bli­­o­­­theek en we ver­­­ken­­­nen Ta­­rīm.

naar Say’ūn, de hoofd­­­plaats van de re­­gio Wādī Ḥaḍra­­­maut.

rond ho­­tel Gasr al-goebba.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


het ge­­bied rond het ho­­tel Gasr al-goebba ver­­ken­­­nen.

ik ben ziek (diar­­ree) en we schaf­­fen een gas­­fles en een kook­­toes­­tel aan.

naar Say’ūn. We ma­­ken ken­­nis met de nieuwe di­­rec­­teur van de al-Aḥqāf-bi­­bli­­o­­theek, Abd al-Raḥmān A.

werken in de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek.

al-Aḥqāf-bi­­­bli­­o­­­theek: “De ca­­ta­­lo­­gus zit vol fou­­­ten.”

naar Shibaam, het ‘Man­­hat­­tan van de woes­­tijn.’

koken. Ik krijg een schrijf­­ta­­fel in mijn ho­­tel­­kamer.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


zolang de con­­tai­­ner uit Ne­­der­­land nog niet ge­­ar­­­ri­­veerd is kun­­nen we niet veel doen.

werken in de al-Aḥqāf-bi­­­bli­­o­­­theek. Ik sloop de nieu­we ra­­dio om daar­­op mijn walk­­­man aan te slui­­ten.

Nico ver­­liest zijn ge­­duld om­­dat hij hier niets kan doen, zo­­lang de con­­­tai­­­ner er nog niet is.

er kan niet ge­­­te­­­le­­­fo­­­neerd wor­­den om­­dat het pa­­pier voor de re­­­ke­­­ning op is!

de con­­tai­­ner zou in de buurt zijn. Ik kan niet meer te­­gen on­­ze een­­­zij­­­di­­ge maal­­tij­­den.

we be­­zoe­­ken Shibaam nog­­maals en doen on­­der­­zoek naar oude hou­­ten huis­­deu­­ren.

nog meer pro­­ble­­men met de te­­le­­fo­­nische ver­­­bin­­­din­­g­en.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


ik heb last van een psy­­cho­­lo­­gische dip.

een deel van de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek wordt leeg­­­ge­­­ruimd. Werk­­lie­­den vra­­gen veel geld voor hun dienst.

een fan­­tas­­tische dag: aman­­del­­ogen, mooie vrou­­­wen en prach­­tig na­­tuur­­ge­­weld.

stroom­­sto­­rin­­gen. De elek­­tri­­ci­­teit valt voort­­du­­­rend uit.

een brief uit Ne­­­der­­­land. Be­­zoek van men­­sen van het In­­sti­­tut du Mon­­de Ara­­be, Pa­­rijs.

naar Qabr Nabi Hoed. Ik dans met een meis­­je mid­­­den op straat.

geld. Da­­niel van der Meu­­len. Daan Hadrami.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


ik zie een ge­­spier­­de jon­­ge­­man, die zou ik wil­­len te­­­ke­­­nen.

in de bi­bli­o­theek wordt een schei­­dings­­wand ge­­tim­­merd.

de con­­tai­­ner is ge­­­ar­­­ri­­­veerd.

Nico ver­­trekt naar Ṣanaᶜā’, om niet meer te­­rug te ko­­men.

ik koop een sa­­rong en zie al­­ler­­lei knap­­pe jon­­­ge­­­man­­­nen.

ik schrijf een brief voor vrien­­den in Ne­­der­­land.

op bezoek bij Abd al-Raḥmān thuis. Ik word ver­­­liefd op een man.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


ik heb nog steeds be­­­lang­­­stel­­­ling voor en­­ke­­le man­­nen rond het ho­­tel.

Moehammad al-S. ver­­telt over zijn tijd als dienst­­­plich­­­tig sol­­daat tij­­dens de bur­­ger­­oor­­log van 1994.

veel ver­­tel­­len met Moehammad al-S., voor­­al ’s avonds.

ik kan een vrouw ko­­­pen en droom daar­­over.

la­­waaie­­rige Hol­­­lan­­­ders in het ho­­tel.

ik ont­­dek dat bij­­na al­­le ma­­­nus­­­crip­­­ten (70%) in de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek al ge­­mi­­cro­­­filmd zijn! Daar was ons niets van be­­kend.

de nieuwe di­­rec­­teur van de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek vreest dat de oude di­­­rec­­­teur de meest kost­­ba­­re ma­­nus­­cript­­en zal ont­­­vreem­­­den.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie


de oude com­­pu­­ters uit Ne­­der­­land kun­­nen nau­­we­­lijks over­­­weg met Ara­­bische tekst. (Er zal dus ten­­min­­ste één mo­­­der­­­ne com­­­pu­­­ter ge­­kocht moe­­ten wor­­den.)

ik ben uit­­ge­­no­­digd om bij ie­­mand thuis te eten. En­­ke­­le kwes­­ties over de hui­­di­­ge di­­rec­­teur van de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek ko­­men aan de or­­de.

ik hoor dat al­­les wat het le­­­ven aan­­­ge­­­naam maakt, ver­­­bo­den wordt door de ex­­­tre­­­mis­­­ten in Tarīm.

in de bi­bli­o­theek wor­­den twee nieu­we me­­­de­­­wer­­­kers aan­­­ge­­no­­men en ik leer dat men ex­­­tre­­­mis­­­ten kan her­­­ken­­­nen aan de ma­­­nier waar­­­op zij hun tul­­­band dra­­­gen.

een sexy goud­­smid in het zwem­­bad. Ik ben erg dik ge­­wor­­den. Ik ver­­tel over nood­­za­­ke­­lij­­ke om­­ko­­ping.

in twee uur tijd lukt het niet om een te­­le­­fo­­nische ver­­bin­­ding met de Ne­­der­­land­­se Am­­bas­­sa­­de te ma­­ken. Een sexy Fran­­çais­­e brengt mijn hoofd op hol. Ik ver­­tel nog een en an­­der over eer­­ge­­re­­la­­teerd ge­­weld.

ik koop een hand­­schrift.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


de zon staat recht bo­­ven en het is on­­draag­­lijk heet. On­­weer. Ik geef twee li­­ter whis­­ky aan een Ne­­der­­land­­se vrouw. Ver­­der schrijf ik dat ik over­­mor­­gen naar Ṣa­­naᶜā’, de hoofd­­stad van Je­­men, ga.

in de bi­bli­o­theek heb­­ben de me­­de­­wer­­kers zon­­der be­­ge­­lei­­ding stick­­ers in de boe­­ken ge­­plakt. Dat was geen on­­ver­­deeld suc­­ces.

ik over­­nacht­­te bij Abd al-Raḥ­­mān thuis in Say’­­ūn. In de och­­tend vlie­­gen we naar Ṣa­­naᶜā’ en daar ko­­pen we een mo­­der­­ne en snel­­le com­­pu­­ter met Ara­­bische soft­­ware.

een druk­­ke dag in Ṣa­­naᶜā’. Een Duit­­se zeurt aan mijn kop over haar angst voor Je­­me­­nie­­ten. Al het per­­so­­neel van de Ne­­der­­­land­­se Am­­bas­­sa­­de gaat eten op kos­­ten van een ar­­me Je­­men­­iet.

te­­rug­­reis naar de Ḥaḍra­­maut, uit Ṣa­­naᶜā’. Ver­­­schil­­len­­de men­­sen wil­­len meer geld voor hun diens­­ten ont­­van­­gen dan mijn bud­­get toe­­laat.

de we­­ke­­lijk­­se vrije dag. Ik schrijf over de eco­­­no­­­mische aan­­­trek­­­kings­­kracht van het rij­­ke Sa­­oedi-Ara­­bië op Je­­me­­nie­­ten, maar ook op an­­de­­re men­­sen uit Azië.

dit is de eer­­ste van twee Nieuw­­jaars­­da­­gen. Ik ver­­moed dat ik in be­­ta­­lings­­moei­­lijk­­he­­den zal ko­­men en niet aan mijn fi­­nan­­cië­­le ver­­plich­­tin­­gen kan vol­­doen.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


dit is de twee­­de van twee Nieuw­­jaars­­da­­gen. Ik stel mijn bed bui­­ten op en zal voor­­taan on­­der de dui­­de­­lijk zicht­­ba­­re Melk­­weg sla­­pen.

Abd al-Raḥ­­mān en ik be­­rei­­den de komst van de Ne­­der­­land­­se Am­­bas­­sa­­deur voor. Er blijkt een com­­pe­­ten­­tie­­strijd gaan­­de tus­­sen en­­ke­­le hoof­­den van diens­­ten die iets met de al-Aḥ­­qāf-bi­bli­o­theek te ma­­ken heb­­ben.

de ope­­ning, door de Ne­­der­­land­­se am­­bas­­sa­­deur, van de ten­­toon­­stel­­ling met fo­­to’s van Da­­niel van der Meu­­len, die de Ḥaḍ­­ra­­maut in de ja­­ren der­­tig be­­zocht. Ook in­­for­­ma­­tie van en over Je­­me­­nie­­ten en hun le­­ven in dat mooie, maar ar­­me land. (Voor graf­­be­­zoek, zi­­ya­­ra, zie Aan­­vul­­lin­­gen.)

van­­daag is de Dag van de een­­wor­­ding. Een feest­­dag om de uni­­fi­­ca­­tie van Noord- en Zuid-Je­­men in 1990 te vie­­ren. Ik krijg in­­for­­ma­­tie over be­­de­­laar­­sters en pros­­ti­­tu­­ées.

de bi­bli­o­theek neemt een der­­de nieuwe me­­de­­wer­­ker aan. Vrien­­den ver­­tel­­len over een ge­­val van on­­tucht in Say’ūn en de bij­­be­­ho­­ren­­de straf­­fen.

mijn vrien­­den ver­­tel­­len over de span­­nin­­gen in Tarīm tus­­sen de fun­­da­­men­­ta­­lis­­ten en de Soefi’s.

de gloed­­nieuwe te­­le­­foon­­cen­­tra­­le brandt af. Daar­­mee zijn al­­le ver­­bin­­din­­gen met de bui­­ten­­we­­reld ver­­bro­­ken. Mijn li­­qui­­de mid­­de­­len ra­­ken op en de koers van de dol­­lar zakt dra­­ma­­tisch.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


ik ver­­tel dat ik ver­­liefd ben op Ta­­rīm, maar dat de hit­­te on­­draag­­lijk be­­gint te wor­­den.

er wordt een vier­­de nieuwe me­­de­­wervker bij de bi­bli­o­theek aan­­ge­­nomen. Ik schrijf over mijn land­­ge­­noten en over vrou­­we­­lij­­ke Duitse toe­­ris­­ten in het zwem­­bad van het ho­­tel.

wat doe ik zoal in het zwem­­bad? … ik doe er niets, ja toch wel, in­­sec­­ten van een ze­­ke­­re ver­­drin­­kings­­dood red­­den. Ook krijg ik te ho­­ren waar­­mee over­­spe­­li­­gen af­­ge­­ran­­seld wor­­den.

het blijkt dat elek­­tri­­cien, die voor de bi­bli­o­theek werkt, geen ver­­stand van elek­­tri­­ci­­teit heeft. Ik in­­for­­meer naar sla­­ver­­nij in Je­­men, die im­­mers pas in 1962 of­­fi­­ci­­eel werd af­­ge­­schaft.

ik krijg ‘al­­les’ te ho­­ren over de stu­­die aan de Koeliyyat al-sharia in Ta­­rīm. Ie­­mand wordt boos op mij als ik hem erop wijs dat de Ne­­der­­landse Am­­bas­­sade aan hem geen geld zal ge­­ven.

een be­­zoek aan de Yool, de woes­­tijn ten noor­­den van Ta­­rīm.

ik fo­­to­­gra­­feer de tim­­mer­­man in zijn werk­­plaats waar hij de laat­­ste hand legt aan de nieuwe tra­­di­­ti­­o­­ne­­le voor­­deur voor de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


Moehammad al-S., ho­­tel­­me­­de­­wer­­ker en mijn ge­­spreks­­partner (samier) tij­dens ve­le avon­den op het ho­tel­ter­ras, meldt dat hij wil ver­trek­ken. Het blijkt dat na de brand in de te­le­foon­cen­tra­le, er spoe­dig een di­gi­ta­le Franse cen­tra­le voor in de plaats komt. Als dat zo is, dan is de brand een ze­gen ge­weest.

ik ben voor de twee­de keer uit­ge­no­digd om bij de re­cep­tio­nist van het Gasr al-goebba-hotel, Hoesein al-A., thuis te eten. In het licht van een gas­lamp breng ik een paar ge­zel­lige uren door bij de man­nen. De vrou­wen zit­ten niet ver van ons van­daan, maar ik kan ze niet zien en ze la­ten zich ook niet zien.

’s nachts meen­de ik te ho­ren dat er aan de deur van mijn ho­tel­ka­mer ge­ram­meld werd. Salim al-T., de twee­de re­cep­ti­o­nist van het Gasr al-goebba-ho­tel, ver­telt over het di­lem­ma waar­mee hij wor­stelt: een be­te­re baan ver weg aan­vaar­den en vrouw en kind al­leen la­ten, of niet ver­trek­ken en als ar­me sloe­ber ver­der le­ven. Hij ver­telt ook nog iets over zijn hu­we­lijk en zijn vrouw.

ik reis 35 km naar Say’ūn om een wer­ken­de te­le­foon­lijn te zoe­ken, maar vind er geen. Het mu­seum en ar­chief van Say’ūn wil geld van de Ne­der­land­se re­ge­ring om er wat mee te doen, maar wat? Ik zie dat ju­we­liers en stof­fen­win­kels goe­de za­ken doen.

ik ver­tel over de moei­za­me om­gang met geld, in com­bi­na­tie met Je­me­nie­ten. Voort­du­rend moet er over  de prijs, van het geeft niet wat, on­der­han­deld wor­den, maar con­cre­te af­spra­ken wor­den er nooit ge­maakt.

met een Land­crui­ser naar Wādī Do’an. We ko­men in een heu­se zand­storm te­recht. Abd al-Raḥmān A. en ik pro­be­ren de hui­zen die Da­niel van der Meu­len in 1932 fo­to­gra­feerde, van­uit de­zelf­de po­si­tie weer te fo­to­gra­fe­ren, maar dan blijkt dat in de­ze ‘mid­del­eeuw­se’ om­ge­ving de tijd niet heeft stil­ge­staan. In zes­tig jaar is er heel wat ver­an­derd. In het ho­tel in Tarīm ont­moet ik een stel­let­je ‘gek­ke’ Bel­gen.

de tim­mer­man stelt de prach­ti­ge nieuwe deur voor de bi­bli­o­theek op zijn plaats. Ik breng deze dag voor­na­me­lijk in bed door om slaap in te ha­len.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


de tim­mer­man biedt zijn re­ke­ning aan: mon­de­ling. Ik be­re­ken dat ik de laat­ste we­ken veel geld ver­lo­ren heb door schom­me­lin­gen in de wis­sel­koers van de Ame­ri­kaan­se dol­lar te­gen de Je­me­ni­tische ri­al.

mijn laat­ste vol­le­di­ge dag in Tarīm. Ik fo­to­gra­feer de me­de­wer­kers van het Gasr al-goebba-ho­tel.

af­scheid van Tarīm. Het Gasr al-goebba-ho­tel heeft nog een on­ver­wach­te fi­nan­cië­le ver­ras­sing voor mij. Ik ver­tel nog over fei­ten en feit­jes waar ik de laat­ste tijd ken­nis van nam en ver­meld dat er een op­stand gaande is in de ha­ven­stad al-Moekalla en noem de re­den daar­van.

Abd al-Raḥmān A. en ik vliegen naar Ṣanaᶜā’. Daar word ik meteen verliefd op de eerste vrouw, die ik na lange tijd zie, die niet gesluierd is.

de ‘werk­druk’ op Je­me­ni­tische kan­to­ren blijkt enorm. Men komt nau­we­lijks toe aan het drin­ken van een kop­je thee of het na­den­ken over het werk. Ik geef eni­ge ach­ter­grond­in­for­ma­tie over de weer­stand die be­stond te­gen de be­noe­ming van Abd al-Raḥmān A. als de nieuwe di­rec­teur van de al-Aḥqāf-bi­bli­o­theek te Ta­rīm.

in Ṣa­naᶜā’ is het koud en het re­gent pij­pen­ste­len. Ik ver­tel nog wat over po­li­tiek in Je­men.

het heeft in Ṣa­naᶜā’ zo hard ge­re­gend dat de stra­ten blank staan. Ik be­zoek een kunst­ga­le­rie en ie­mand die de strijd aan­ge­bon­den heeft met de al­ge­he­le ver­sla­ving aan qat. Hij be­strijdt zo­wel de ge­brui­kers als de ver­bou­wers van het ge­nots­mid­del.

Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.
MenuEindeTranscriptie.


vlak voor mijn ver­trek naar de lucht­ha­ven van Ṣa­naᶜā’ wordt één van de ve­le gro­te en be­lang­rijke ge­hei­men van Je­men voor mij ont­huld.

aan­komst in Lei­den. Ik on­der­ga een ‘cul­tu­re shock’.


MenuEinde.
Maart: 17, 2431. April: 7, 142128. Mei: 5, 12, 19, 26, Juni: 2, 9, 16.


Transcriptie van de klinkers in Arabische woorden.


A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.


Klik hier voor het overzicht van de transcriptie in Arabische woorden.


Menu

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.