31 maart 1980

Dagboek 1980

(Dag 2984) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag kom in di­ver­se plaat­sen. In Maas­tricht moet ik een prie­gel­werk­je ver­rich­ten en word ze­nuw­ach­tig om­dat ie­mand mij op de vin­gers kijkt. In an­de­re plaat­sen moet ik de do­cu­men­ta­tie be­zor­gen die bij een on­langs aan­ge­leg­de te­le­foon­in­stal­la­tie hoort. – We heb­ben sinds een klei­ne twee we­ken een nieuwe au­to: een Dai­ha­tsu. – Ik heb in­te­res­se voor de Ara­bi­sche taal en pro­beer die te le­ren. – (Voor be­zoe­kers via the-face.com: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­biel­tje) klikt u hier voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt ira­da.com.)

MenuIndex en het einde.

Maandag, 31 maart 1980.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maastricht. [Garage Veugen. Dienstauto:] VW-bus. Sint Pietersberg: eten.
Garage Jacobs [Daihatsu] elek­tri­sche sche­ma’s van de au­to.
Keuringsdienst van Waren. De na­bije aan­we­zig­heid van een bij­zon­der mooie jon­gen wekt een enor­me ze­nuw­uit­bar­sting bij me op. Ik kan mijn han­den niet meer stil hou­den en kan al­dus nau­we­lijks sol­de­ren. Mijn op­mer­king dat ik zon­dag wel­licht “te veel ge­zo­pen” heb, vind ik, ach­ter­af, zwak en ook wei­nig over­tui­gend. Be­ter was het ge­weest als ik ge­zegd had dat ik er niet te­gen kan op de vin­gers te wor­den ge­ke­ken.

Tussen de mid­dag met HL. de stad in.
Venezia [ijs­sa­lon]: kof­fie en een Brus­sel­se wa­fel.
Dienstkring Maas­tricht: fo­to­ko­pie­ën uit het boek van de Dai­hat­su van Ja­cob.
Boek terug­ge­bracht.
Documentatie Vlieg­veld Beek.
Smeets Diepvries: Beek. Do­cu­men­ta­tie.
J.C. Bamford [JCB]: Ule­stra­ten. Do­cu­men­ta­tie.
Administratie bij het Vlieg­veld Beek.
Maastricht: 16.35 uur.
Thuis: 17.00 uur.
Schema’s van de Dai­hat­su or­de­nen.
Van 19.30 tot 21.50 uur Ara­bisch.
Douche.
23.00 tot 00.40 de Spaan­se speel­film Een man ge­naamd ‘Herfst­bloem’. Een erg in­druk­wek­ken­de ho­mo- / tra­ves­tie­film.
Bed 01.00 uur.
Weer: overdag droog. Zonnig. Licht be­wolkt. ’s Avonds for­se te­gen­wind. (Op de fiets.) Van­af de duis­ter­nis for­se re­gen. De he­le avond door.
 
Film: Un hom­bre llama­do ‘Flor de Otoño’* van Pe­dro Olea (re­gie) uit 1977. Hoofd­rol: Lluis de Ser­ra­cant wordt ge­speeld door Jo­se Sa­cri­stan en zijn moe­der door Car­men Car­bo­nel.

*
Flor de Otoño.
Wikipedia in het Spaans, ver­taald met be­hulp van Goog­le ver­ta­len en door mij aan­ge­vuld / ver­be­terd (op 9 ok­to­ber 2012): Un hom­bre llama­do ‘Flor de Otoño’: Spaan­se film die in pre­miè­re ging op 25 sep­tem­ber 1978, ge­re­gis­seerd door Pe­dro Olea en hoofd­rol Jo­se Sa­cri­stan. Het script is ge­ba­seerd op het the­a­ter­stuk Bloem van de herfst van Jo­se Ma­ría Ro­drí­guez Men­dez. Het is een van de eer­ste films die ho­mo­sek­sua­li­teit in Span­je be­spreekt tij­dens de over­gang. Ver­telt een poging tot aan­slag op Pri­mo de Ri­ve­ra, tij­dens een be­zoek aan Bar­ce­lo­na in de ja­ren 1920, door een groep on­der lei­ding van een link­se ar­beids­ju­rist en ho­mo. De eer­ste film­pos­ter is ge­ba­seerd op ech­te ge­beur­te­nis­sen. Ver­an­derd zijn de na­men van en­ke­le per­so­na­ges.
Wikipedia: Un hom­bre llama­do Flor de Otoño. (Spaans.)

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 maart 1979

Dagboek 1979

(Dag 2617) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg en van­daag kom ik Heer­len en Sit­tard. – Ik bak zelf brood. – HL. en ik heb­ben een Ford Tran­sit, in­ge­richt als kam­peer­au­to.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 30 maart 1979.
Op 6.45 uur.
Op de fiets naar de zaak in ver­band met de ka­pot­te ei­gen au­to. Op kan­toor werd veel ver­teld door JB. en CB. (Over sous­chef VS.) Ik was toe­hoor­der.
Om 11.30 met JB. naar Heer­len en ik neem daar het stuur over. JB. werkt in Heer­len en komt van­avond met JF. te­rug.
13.00 in Sittard.
13.45 NEOM tot 16.00 uur. [NEOM: Ne­der­land­se Ener­gie Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij.]
Bloemen voor de NEOM be­steld [na­mens PTT-Te­le­com]: f. 25,00
Gereedschap thuis brengen, cir­ca 17.10 uur.
Auto stallen.
Op de fiets naar huis.
17.40 uur thuis.
Eten.
Van 18.30 tot 20.10 aan de Tran­sit wer­ken.
Deeg kneden.
Tv.
Deeg kneden. [Zuur­de­sem.]
Tv.
Nu 00.40 uur.
Weer: koud en nat.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 maart 1978

Dagboek 1978

(Dag 2251) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht. Mo­men­teel ben ik in de regio Sit­tard aan het werk als hulp­toe­zicht, na­mens PTT, bij een aan­ne­mer die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik heb pro­ble­men met mijn chef en ver­meld daar­om hoe­veel werk ik er­gens aan be­steed­de. U kunt op 1 april 1978, in de toe­lich­ting, de con­text le­zen waar­op die op­mer­king be­trek­king heeft.

MenuIndex en het einde.

Woendag, 29 maart 1978.
Op 7.00 uur.
[Naar] Born. Storingen op­los­sen, dra­den trek­ken [in een ka­bel­ver­de­ler], Hulp­toe­zicht.
Thuis 17.30 uur.
Provinciale Staten Ver­kie­zin­gen. Ik stem in de Ma­re­tak en ik stem PvdA.
Venezia [ijssalon]: café Oriënt (met gem­ber).
HL.’s ouders.
Thuis deeg kne­den.
Een lijst maken met de ver­rich­te werk­zaam­he­den in de Dienst­kring Sit­tard.
Opmerkelijk is dat ik 33% van de tijd be­steed heb aan dra­den trek­ken [in kabelverdelers] en cir­ca 22% aan het ei­gen­lij­ke hulp­toe­zicht­werk, waar­op ik be­oor­deeld zal wor­den.
Tv.
Deeg kneden.
Duizend en één nacht le­zen.
Brood bakken.
Bed 00.15 uur.
Weer: fris, beetje zon en droog.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1885) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Vanaf 7 maart werk ik op kan­toor, bij de af­de­ling Tech­nisch Over­zicht (T.O.) die de tech­ni­sche ad­mi­ni­stra­tie van te­le­foon­aan­slui­tin­gen voor­be­reidt en vast­legt. Ik heb een he­kel aan dat werk en kan het ook niet goed. Ik pro­beer­de de be­drijfs­arts voor mijn kar­ret­je te span­nen, maar die trap­te daar niet in. – Sinds be­gin maart heb ik een vriend­je: HL.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 28 maart 1977.
Op 6.00 uur. Douche.
Eten.
Naar de Bedrijfs­arts, die mijn werk-over­span­nen­heid niet ac­cep­teer­de en me wer­ken stuur­de. Hij zei dat hij over­leg ge­voerd had met VH. en VH. en dat ik niet moest pro­be­ren pres­sie uit te oe­fe­nen. Ik kan van dit werk, vol­gens hem, niet ziek wor­den.
T.O.

Tussen de mid­dag thuis.
HL. even hier.
T.O.
Thuis 16.30 uur.
De stad in.
Eten maken. Afwas­sen.
Tegen 20.00 uur ben ik na een fiets­tocht van een kwar­tier bij HL. Luis­ter klas­sie­ke mu­ziek. We drin­ken wat in ca­fé het Atri­um [in Daal­hof]: drie jon­ge je­ne­ver / jus d’oran­ge.
Tegen 00.00 uur naar bed. Ik ben blij naast hem te lig­gen. Er volgt een fij­ne nacht.
Weer: koud, sneeuw. Een ha­gel­storm.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1519) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik maak­te een ge­schil­derd por­tret van mijn over­le­den oma, met be­hulp van een fo­to. Van­daag zet ik er een lijst om. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bi­sche cul­tuur en dus ook in die mu­ziek. – Ik ben ook ge­ïn­te­res­seerd in man­ne­lijk schoon.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 27 maart 1976.
Op 10.10 uur.
Eten. Koffie met mooie H-JS. Cir­ca een kwar­tier hier ge­praat.
Inkopen.
Schilderij van Oma in­lijs­ten. Ara­bi­sche mu­ziek.
Voor f. 25,00 – 10% PTT-korting: f. 22,50 een kap­zaag ge­kocht.
Eten.
Verder met het knut­sel­werk.
Krant gelezen.
Weer knutselen.
Tegen 00.15 uur Zee­zicht, vier pils. Veel sexy kont­jes.
Thuis 01.55 uur.
Eten.
Nu rond 02.55 uur.
Weer: fris, af en toe re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.