31 maart 1977

Dagboek 1977

(Dag 1888) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling die te­le­foon­ka­bels in de grond legt. – Ik bak zelf zuur­de­sem­brood. – Op 6 maart jl. ont­moet­te ik in het uit­gaans­cir­cuit (mijn la­te­re vriend en huis­ge­noot) HL. voor het eerst.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 31 maart 1977.
Op 6.40 uur.
Zaak.

Thuis van 12.40 tot 13.10 uur.
Zaak. HL. belt nog op de val­reep, cir­ca 16.10 uur.
Thuis 16.20 uur. In­ko­pen.
Eten maken en een pos­ter op­han­gen.
Eten. Deeg kne­den. Af­was­sen. Deeg kne­den.
Dagboek bij­wer­ken.
Nu 22.30 uur.
Ik moet de krant gaan le­zen.
Langzamerhand begin ik toch van HL. te hou­den, want ik be­gin hem een beet­je te ken­nen. Zach­te ver­liefd­heid voor hem ken ik reeds.
Weer: van­mor­gen fris, ver­der zo­mers.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 maart 1976

Dagboek 1976

(Dag 1522) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, bij de af­de­ling ‘Huis­te­le­fo­nie’. Dat is de af­de­ling die bij klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven te­le­foon­in­stal­la­ties aan­legt. – Ik kan niet goed op­schie­ten met de ei­gen­wij­ze col­le­ga SZ. – Ik wil Ara­bisch le­ren, maar kon al­leen maar een stu­die­boek vin­den voor het Far­si, dat in Iran wordt ge­spro­ken en met Ara­bische let­ters wordt ge­schre­ven en ge­bruik dat nu als al­ter­na­tief.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 maart 1976.
Collega SZ. is nog ziek. (Ge­luk­kig.) Al­leen op stap.
In Houthem, On­der­ste­straat 66, Ho­tel Cob­ben­ha­gen: een WB1 (Wo­ning­be­drijfs­au­to­maat, nr. 1) Een aar­di­ge tim­mer­man is er ook aan het werk.
Tussen de middag bij Opa in Meers­sen kof­fie drin­ken. Ma­ma was er ook.
Thuis tegen 17.05 uur.
WB1 documen­ta­tie uit­zoe­ken.
Tegen 18.00 uur eten bij Cees en J. Mee­hel­pen met de af­was.
Rond 20.30 uur op de ei­gen ka­mer.
Nederlandse grammatica ten be­hoe­ve van het Far­si.
Nu circa 23.55 uur.
Weer: lekker, niet koud. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 maart 1975

Dagboek 1975

(Dag 1155) Ik woon op ka­mers in Maas­tricht, maar ik lo­geer van­daag bij mijn ou­ders.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 29 maart 1975.
Opgestaan 11.40 uur.
Geschiedenis [van Ne­der­land] ge­le­zen.
Van 15.30 uur tot 18.30 uur: de au­to­ra­dio van de au­to van Pa ge­maakt.

Fles Martini f. 4,85 voor Ma ge­kocht.
’s Avonds drie of vier rum – Se­ven-up.
Bed tegen 01.00 uur.
Weer: af en toe zon, droog en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:
.

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 maart 1974

Dagboek 1974

(Dag 789) Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tand­arts T.J. Bot­ke. – Ik werk bij PTT-Te­le­com op kan­toor in Heer­len. – A4-exa­men: een PTT-be­drijfs­exa­men. – Op 11 maart jl. was ik sa­men met mijn va­der (PvdA’er) bij een ver­kie­zings­bij­een­komst van de VVD in Roer­mond. Daar sprak on­der an­de­re VVD-lei­der Hans Wie­gel. Van­avond is daar­van een ver­slag op de Tv.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 28 maart 1974.
De Volks­krant f. 0,40.
[Col­le­ga] LL. is voor het A4-exa­men ge­zakt.
Hard ge­werkt.
Eten. Zelf ge­kookt: os­sen­staart­soep, wit­te bo­nen in to­ma­ten­saus
Tribunal van 22.15 tot 23.00 uur: vier pils, f. 3,00
VPRO: Wiegel in Roer­mond*. Reportage ging wel.
Weer: vrij koud, circa 10°C.

*
Hans Wiegel Wi. In dit Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel staat de­ze zins­sne­de: Wie­gel speel­de de hoofd­rol (in zwart / wit) in de VPRO-do­cu­men­tai­re van Theo Uit­ten­bo­gaard, ge­ti­teld De Heer Met De Pet (in kleur) tij­dens de cam­pag­ne voor de Pro­vin­cia­le Sta­ten­ver­kie­zin­gen van 1974 ge­con­cen­treerd rond de apo­the­o­se in Roer­mond, met Jos van Rey in een bij­rol.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 maart 1973

Dagboek 1973

(Dag 423) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), bij de Staf-Staf-Ver­zor­gings­com­pag­nie in het ma­ga­zijn van een ga­ra­ge. – Mijn jon­ge­re broer Jan is ook dienst­plich­tig mi­li­tair en is lid van de Com­man­do’s. Hij is een ‘ijzer­vre­ter’.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 27 maart 1973.
Op 7.00. Om 7.15 was rond­ge­roe­pen op de in­ter­com dat het alarm was. Wij had­den dat niet ge­hoord om­dat we de ra­dio om 7 uur aan­zet­ten. Een ser­geant was het om 7.20 ko­men zeg­gen en om 7.30 nog een keer. Pas toen ser­geant B. om 7.40 met de lijst van de alarm­be­pak­king kwam, ge­loof­den we het.
We wa­ren met in­pak­ken om 9.00 klaar, ter­wijl dat 8.30 had moe­ten zijn. (Pa­ra­te hap??)
Appèl en toen naar de BOG [Ba­tal­jons­on­der­houds­groep]. Ma­ga­zijn. Ban­den in­la­den [in op­dracht van ser­geant] Jan S. Zelf deed hij niets en OW. en ik werk­ten ons in het zweet. Jan heeft een toe­zien­de func­tie, zei hij. Ik was kwaad op hem.
Geen eten tot 12.30. Brood­jes had ik be­steld en be­taald: f. 1,10, maar zijn door lui­te­nant B. op­ge­ge­ten.
Van 12.45 tot 13.00 in de kan­ti­ne ge­ge­ten.
Magazijn. Wagen uit­ge­la­den van 16.00 tot 16.30.
17.00 gegeten: zuur­kool, yog­hurt, soep.
TV van 17.00 tot 22.30. Onder an­de­re Ach­ter het Nieuws met een film­re­por­ta­ge over de Groe­ne Ba­ret-uit­rei­king van de Com­man­do’s. [Broer] Jan gaf een de­mon­stra­tie met zijn col­le­ga’s. Ik heb hem ge­zien. Hier­na naar de bar van de Ost. [On­der­steu­nings­com­pag­nie.] Twee pils f. 1,00, twee koe­ken f. 0,60. Brood­je worst f. 0,60.
± 23.00 naar bed.
Weer: be­wolkt, re­de­lijk.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
OW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.