APAD: Zuid-Holland


Naar: APAD Nederland.


Provincie Zuid-Holland:


Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Monumenten in Nederland.
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Google Maps
Provincie Zuid-Holland.


Wikipedia
Provincie Zuid-Holland.
Rijksmonumenten.
Gemeentelijke monumenten.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Geldigheid van deze lijst.

(Na 17 februari 2020 ben ik gestopt met het aanvullen van deze lijst, maar heb daarna toch nog veel foto’s uit deze provincie gepubliceerd.)

Groene Hart, t/m 12 oktober 2019.
Leiderdorp, 16 en 17 februari 2020.

(Met behulp van het zoekveld op deze pagina kunt u zoeken naar alle publicaties van mij, van genoemde plaatsen.)


Groene Hart
Nationaal Landschap het Groene Hart ligt globaal in het oostelijk deel van de provincie Zuid-Holland, in het westelijk deel van de provincie Utrecht en het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland.

Algemene informatie.


Google Maps
Groene Hart.


Wikipedia
Groene Hart.


Websites
Groene Hart.


September 2019:
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Oktober 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.


MenuEinde Groene Hart.


Nieuwe Werklust: 19 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Dakpannenfabriek Nieuwe Werklust
Rijksmonument, complexnummer: 526254.

Rijksmonument Complexnummer: 526254: 14 monumenten: Rijndijk, Hazerswoude-Rijndijk.
01.) Monumentnr.: 514727. Oorspronkelijke functie: Kleifabriek, Rijndijk 16.
02.) Monumentnr.: 526255. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
03.) Monumentnr.: 526256. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
04.) Monumentnr.: 526257. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
05.) Monumentnr.: 526258. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 18.
06.) Monumentnr.: 526259. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
07.) Monumentnr.: 526260. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
08.) Monumentnr.: 526261. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
09.) Monumentnr.: 526262. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
10.) Monumentnr.: 526263. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
11.) Monumentnr.: 526264. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
12.) Monumentnr.: 526265. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
13.) Monumentnr.: 526266. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 14.
14.) Monumentnr.: 526267. Oorspronkelijke functie: Fabrieksgebouw, Rijndijk 20.

Omschrijving
Inleiding complexonderdeel
WOONHUIS behorende bij Nieuw Werk­lust Klei­wa­ren­fa­briek ge­bouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in Ec­lec­ti­sche stijl als di­rec­teurs­wo­ning. Bij de di­rec­teurs­wo­ning be­hoor­de een koets­huis, thans ga­ra­ge, en een hou­ten bo­ten­huis.
Omschrijving
Op een grofweg vierkante plat­te­grond op­ge­trok­ken woon­huis be­staan­de uit één bouw­laag met hard­ste­nen plint en ver­der van ro­de bak­steen in staand ver­band on­der een met ge­smoor­de Hol­land­se pan­nen ge­dekt schild­dak ein­di­gend in een uit­kra­gen­de goot­lijst. De ge­vels wor­den af­ge­slo­ten door een ge­pleis­ter­de ge­pro­fi­leer­de ge­cor­nis­te dak­lijst en ge­pleis­ter­de hoek­li­se­nen. Drie ge­vels wor­den ge­do­mi­neerd door cen­traal ge­plaat­ste ge­pleis­ter­de ri­sa­lie­ten on­der steek­kap­pen. De zes­ruits ge­toog­de ven­sters zijn langs de bo­ven­zij­de ge­de­co­reerd met ge­pleis­ter­de pro­fiel­lijst­en.
De voor­ge­vel (oost) heeft een cen­traal ge­plaat­ste ri­sa­le­ren­de en­tree­par­tij die be­staat uit een ge­toog­de pa­neel­deur on­der een bo­ven­licht bin­nen een pro­fiel­lijst. Bo­ven de en­tree is een bal­kon met ba­lus­ters op kor­be­len geplaatst.
De zol­der­ver­die­ping heeft een tuit­ge­vel met een ge­pro­fi­leer­de deels hard­ste­nen dak­lijst door on­der een steek­kap. In de ge­vel be­vindt zich een dub­be­le bal­kon­deur on­der een ge­toogd bo­ven­licht waar­bo­ven een uit­ge­werk­te de­co­ra­tie­ve lijst is aan­ge­bracht.
(Bron van dit tekst­fra­gment: Rijksmonument 514727: Rijndijk 16, Hazerswoude-Rijndijk.
Beeldbank: 320.359.
Beeldbank: 320.360.
Beeldbank: 320.361.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Bak­steenBal­konBa­lus­terBouw­laagBoven­lichtDak­lijstEc­lec­ti­cis­meCor­nis / Kor­nisGevelGoot­lijst / Ci­maasHard­steenHol­land­se panKor­beelLi­seenPa­neel­deurPleis­terPlintPro­fielRi­sa­le­renRi­sa­lietRuitSchild­dakSmo­renStaand ver­bandSteek­kapToogTuit­gevelUit­kra­genVen­sterZolder.


Google Maps
Hazerswoude-Rijndijk.


Wikipedia
Hazerswoude-RijndijkOude RijnNieuwe Werklust.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 september 2019.


Boerderij: 20 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Leiderdorp.


Wikipedia
Leiderdorp.


Beeldbank
Foto’s van Achthovenerweg 54 te Leiderdorp.
Fotonummers:
165.079165.080165.081165.082165.083165.084.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 september 2019.


Scheepjeskerk: 21 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Scheepjeskerk.


Wikipedia
Gemeentelijk monumentHazerswoude-RijndijkOude Rijn.


Website
Scheepjeskerk.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 21 september 2019.


Traditionele nieuwbouw: 22 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Hazerswoude-Rijndijk.


Wikipedia
Hazerswoude-RijndijkOude Rijn.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 22 september 2019.


Groene Hart: 23 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Hoeve Bouwlust
Rijksmonument, nummer: 23794.
Dorpsstraat 1, Koudekerk aan den Rijn.

Omschrijving
HOEVE “Bouwlust”. Lang­ge­rekt bouw­li­chaam on­der rie­ten wolf­dak, ge­bouwd der­de kwart 18e eeuw. In de voor­ge­vel vlech­tin­gen en een deur­om­lijs­ting met bo­ven het hoofd­ge­stel een in Lo­de­wijk XV-VOR­MEN ge­sne­den op­zet­stuk. Links op­ka­mer. In de lin­ker zij­ge­vel ge­toog­de zol­der­ven­sters met luik­jes. In de rech­ter ge­vel ven­sters met ne­gen­ruits­ra­men en lui­ken. Links van de hoe­ve een ge­res­tau­reerd zo­mer­huis met pan­nen za­del­dak, punt­ge­vels met vlech­tin­gen en ven­sters met lui­ken en 18e eeuw­se roe­den­ver­de­ling.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 23794.)


Hoeve Bouwlust
Beeldbank: foto’s:
120.894120.895133.630177.071177.072177.073177.074177.075177.076177.077249.366SHBO0144.001BT-022656.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Luik / VensterluikOp­ka­merPan­nen / Dak­pan­nenPunt­ge­velRoe­den­ver­de­lingToogVlech­tingWolf­dakZa­del­dakZol­der.


Google Maps
Koudekerk aan den Rijn.


Wikipedia
Koudekerk aan den Rijn.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 23 september 2019.


Groene Hart: 24 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Ontmoetingskerk (1911)
Rijksmonument, nummer: 526844.
Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn.

Omschrijving
Niet-georiënteerde éénbeukige zaal­kerk on­der een za­del­dak met ge­smoor­de kruis­pan­nen met aan de straat­zij­de een uit­ge­bouw­de front­to­ren waar­in zich de hoofd­en­tree be­vindt. De to­ren heeft een vier­kant grond­vlak en wordt aan weers­zij­den ge­flan­keerd door twee klei­ne recht­hoe­ki­ge aan­bou­wen on­der (hal­ve) schild­da­ken. Het in zes tra­vee­ën ver­deel­de kerk­schip is ge­leed door li­se­nen en heeft ter hoog­te van de twee­de tra­vee (noord­zij­de) aan weers­zij­den een en­tree­por­taal on­der een af­ge­plat schild­dak. De naald­spits en schild­da­ken zijn ge­dekt met lei­en in maas­dek­king. De kerk is op­ge­trok­ken van hard­grau­we bak­steen (kruis­ver­band met knip­voeg) met rond­om een wit ge­pleis­ter­de ho­ge plint en een hou­ten ge­pro­fi­leer­de goot­lijst. De en­ke­le en ge­kop­pel­de rond­bo­gen bo­ven de ven­sters en deu­ren, even­als de roos­ven­sters zijn van rode bak­steen en ver­le­ven­digd met wit ge­pleis­ter­de aan­zet- en sluit­ste­nen, deels in de vorm van dia­mant­kop­pen. Wit ge­schil­derd pleis­ter­werk is te­vens de­co­ra­tief toe­ge­past voor spek­ban­den, wa­ter- en cor­don­lijs­ten, af­za­ten en de ge­pro­fi­leer­de ge­vel­af­dek­kin­gen. De kop­ge­vel van de kerk heeft aan de voor­zij­de (zuid) door wit ge­pleis­ter­de top­pi­na­kels be­kroon­de hoek­li­se­nen, die aan­slui­ten op een ge­pro­fi­leer­de ge­vel­af­dek­king met daar­on­der een ge­met­seld klim­mend fries. De to­ren is ge­leed in drie bouw­la­gen en wordt be­kroond door een op een klok­ken­stoel ge­plaat­ste in­ge­snoer­de naald­spits. Op de be­ga­ne grond heeft de hoofd­en­tree een dub­be­le hou­ten deur uit de ja­ren 1920 met rond­boog­vor­mig bo­ven­licht. Op de ver­die­ping be­vindt zich een dub­bel rond­boog­vor­mig ven­ster met daar­bo­ven een roos­ven­ster. De zij­ge­vels heb­ben op de bei­de ver­die­pin­gen klei­ne­re, rond­boog­ven­sters. Het to­ren­muur­werk wordt be­ëin­digd door een rond­boog­fries met daar­bo­ven een op con­so­les rus­tend hoofd­ge­stel. Hier­bo­ven een rijk uit­ge­voer­de hou­ten klok­ken­ver­die­ping met aan el­ke zij­de twee rond­boog­vor­mi­ge galm­ga­ten met daar­tus­sen een rond­boog­vor­mi­ge open­ge­werk­te ba­lus­tra­de. Sterk over­ste­ken­de aan­kap­ping van een met een wind­vaan be­kroon­de naald­spits rust op de­co­ra­tief ge­sne­den con­so­les. Rond­boog­ven­sters ko­men voor in de uit­bou­wen aan weers­zij­den van de to­ren en in de kop­ge­vel van de kerk, op de be­ga­ne grond en op de ver­die­ping. De bei­de zij­ge­vels van het kerk­ge­bouw heb­ben een over de ge­vel door­lo­pen­de wa­ter­lijst met daar­bo­ven ho­ge dub­be­le rond­boog­ven­sters. De meest zui­de­lij­ke tra­vee is voor­zien van blind­nis­sen. De li­se­nen zijn ge­leed met cor­don­lijs­ten. De kop­ge­vel aan de ach­ter­zij­de is een tuit­ge­vel, voor­zien van een ge­pro­fi­leer­de af­dek­king. Een rond­boog­ven­ster in het mid­den op de ver­die­ping heeft een bo­ven­licht met straals­ge­wij­ze roe­den­ver­de­ling. Te­gen de ach­ter­ge­vel staat de recht­hoe­ki­ge twee­laag­se con­sis­to­rie uit de bouw­tijd.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 526844.)


Ontmoetingskerk v.h. Gereformeerde Kerk (1911)
Beeldbank: foto’s:
133.628133.629.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AanzetsteenAfzaatBak­steenBak­ste­nen bak­ken: hard­grauwBa­lu­stra­deBeukBlind­nisBouw­laagBoven­lichtCi­maas / Si­maas / Goot­lijstCon­soleCordon­lijstDia­mant­kopFriesGalm­gatGe­le­dingHoofd­gestelKlok­ken­stoelKnip­voegKop­gevelKruis­panKruis­verbandLeiLiseenMaas­dek­king / Maas­dakNaald / Naald­spitsPi­na­kelPleis­terPlintRoe­den­ver­de­lingRond­boogRond­boog­friesRoos­ven­sterSchild­dakSchip / Kerk­schipSluit­steenSmo­renSpek­bandTra­veeTuit­gevelUit­bouwWater­lijstZaal­kerkZadel­dak.


Google Maps
Koudekerk aan den RijnOntmoetingskerk.


Wikipedia
Koudekerk aan den RijnIngesnoerde torenspitsConsistorie.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 24 september 2019.


Groene Hart: 25 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Brugkerk (ca. 1400)
Rijksmonument, nummer: 23797.
Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn.

Omschrijving
HERVORMDE KERK. Ruime, laat-go­ti­sche kruis­kerk met in­ge­bouw­de to­ren, om­streeks 1400, met la­te­re klok­ken­ver­die­ping en in de oost­wand vroeg-go­tisch muur­werk. Vijf­zij­dig ge­slo­ten koor, ge­wijd in 1453, met aan de noord­zij­de een iets ou­de­re ka­pel. Dwars­schip twee­de helft 15e eeuw; schip waar­schijn­lijk om­streeks 1511, waar­van de twee­de en der­de zij­beuk­tra­vee ho­ger zijn op­ge­haald met ezels­rug­boog­vor­mi­ge top­ge­vels, be­kroond door bak­ste­nen top­pi­las­ters.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 23797.)


Brugkerk v.h. Hervormde Kerk (ca. 1400)
Beeldbank: foto’s:
15.81416.19518.43218.43318.434249.365264.888264.889264.890264.891504.166504.1679.2509.251OF-01496OF-01497ST-1.637.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBeukDwars­schip = Tran­septEzels­rug­boogGo­tiekKoorKruis­kerkPi­las­terTop­gevelTra­vee.


Google Maps
Koudekerk aan den RijnBrugkerk.


Wikipedia
Koudekerk aan den Rijn.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 25 september 2019.


Groene Hart: 26 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Eetcafé De Hoek
Rijksmonument, nummer: 23796.
Dorpsstraat 50, Koudekerk aan den Rijn.

Omschrijving
Hotel van Egmond. Hoek­pand met ver­die­ping en schild­dak, mid­den 19e eeuw. Breed­te ze­ven ven­ster­as­sen.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 23796.)


Google Maps
Koudekerk aan den RijnEetcafé De Hoek.


Wikipedia
Koudekerk aan den RijnOude Rijn.


Website
Eetcafé De Hoek
Dorpsstraat 50, Koudekerk aan den Rijn.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 26 september 2019.


Groene Hart: 27 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Mechanische ophaalbrug (1929)
Rijksmonument, nummer: 517888.
Bruggestraat 7, Koudekerk aan den Rijn.

Omschrijving
Geklonken ijzeren ophaal­brug met vrij­staan­de, door een raam­werk ver­ste­vig­de ha­mei­stij­len. De­ze zijn aan de on­der­zij­de ver­breed en voor­zien van vak­werk­kwa­dran­ten. De ba­lans­prie­men be­staan uit naar bei­de uit­ein­den ver­jon­gend raam­werk waar­tus­sen dwars­bal­ken en dia­go­naal­sta­ven aan­ge­bracht zijn. De ha­mei­re­gel be­staat even­eens uit een open­ge­werk­te raam­werk­con­struc­tie. Tus­sen de ba­lans en het val zijn ijze­ren hang­stan­gen be­ves­tigd.
Het beweegbare deel (circa 6 meter) wordt on­der­steund door twee paar bak­ste­nen brug­gen­hoof­den met ieder een drie­hoe­kig bak­ste­nen bal­kon rus­tend op een be­ton­nen con­so­le. Aan weers­zij­den van de brug zijn in het wa­ter hou­ten aan­leg­pa­len met ijze­ren bal­ken ge­plaatst.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 517888.)


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenConsoleOphaalbrugValVerjongen.


Google Maps
Koudekerk aan den RijnOphaalbrug.


Wikipedia
Koudekerk aan den RijnOude Rijn.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 27 september 2019.


Groene Hart: 28 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Koudekerk aan den Rijn.


Wikipedia
Koudekerk aan den RijnOude Rijn.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 28 september 2019.


Groene Hart: 29 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Spookverlaat.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 29 september 2019.


Groene Hart: 30 september 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Spookverlaat.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 september 2019.


Groene Hart: 1 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Spookverlaat.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 oktober 2019.


Groene Hart: 2 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Spookverlaat.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 oktober 2019.


Groene Hart: 3 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Hefbrug (1935-36)
Rijksmonument, nummer: 512076.
Rijerskoop 37A, Boskoop.

Omschrijving
Inleiding
Geklonken stalen HEFBRUG uit 1935-1936 over de Gou­we, ge­bouwd door de N.V. De Vries Rob­bé & Co. uit Go­rin­chem ten be­hoe­ve van de ver­bre­ding en ka­na­li­se­ring van de Gou­we in het ka­der van de ver­be­te­ring van de wa­ter­weg van Am­ster­dam naar Rot­ter­dam. Iden­tie­ke brug­gen be­vin­den zich in Wad­dinx­veen en, met ver­schil­len van een gro­te­re brug­breed­te en door­vaart­hoog­te, over de Gouw­sluis te Al­phen aan den Rijn.
Omschrijving
De hefbrug is opgebouwd uit twee ko­nisch toe­lo­pen­de hef­to­rens, be­staan­de uit open ge­klon­ken vak­werk­con­struc­ties, waar­tus­sen het val wordt ge­leid tij­dens het ope­nen en slui­ten van de brug. Het val be­staat uit een rij­vloer­con­struc­tie en twee ge­klon­ken vak­werk­hoofd­lig­gers met daar­tus­sen een bo­ven­wind­ver­band. Het val wordt uit­ge­ba­lan­ceerd door be­ton­nen bal­last­blok­ken in de hef­to­rens; het val is daar­toe door mid­del van staal­ka­bels via ka­bel­wie­len bo­ven­in de hef­to­rens ver­bon­den met de bal­last­blok­ken. De door­vaart­wijd­te be­draagt 25 me­ter, de breed­te tus­sen de leu­nin­gen 9 me­ter. De door­vaart­hoog­te in ge­slo­ten toe­stand is 2,5 me­ter en in ge­open­de toe­stand 35 me­ter. Op de brug sta­len leu­nin­gen met de­co­ra­tie­ve cir­kels en in smeed­werk de naam en het bouw­jaar van de brug: “Bosch­koop­se Brug, An­no Do­mi­ni 1936”. De be­ton­nen land­hoof­den zijn be­kleed met ge­le bak­steen, voor­zien van be­ton­nen dek­pla­ten en hoek­ste­nen. Be­ton­nen veel­hoe­kig brug­wach­ters­huis­je on­der met ko­per be­kleed dak aan de zuid­zij­de te­gen de oos­te­lij­ke oe­ver. Aan weers­zij­den van de lang­ge­rek­te aan­brug­gen muur­tjes van ge­le bak­steen met grind­be­ton­nen dek­pla­ten en pi­lo­nen en sta­len leu­ning­re­gels. Be­ton­nen trap­pen met iden­tiek ge­met­sel­de borst­we­rin­gen en/of sta­len leu­nin­gen van het straat­ni­veau naar de brug. Aan de oost­kant in de aan­brug twee via­duc­ten: één twee­baans on­der­door­gang­voor au­to­ver­keer, één fiets­tun­nel. Bei­de met be­ton­nen zij­wan­den en pla­fonds. Ver­der en­ke­le op­slag­ruim­tes ach­ter hou­ten deu­ren in de aan­brug. Op de wes­te­lij­ke oe­ver een via­duct met wan­den van ge­gla­zuur­de bak­steen en een heel flauw be­ton­nen tu­dor­ge­welf. Tus­sen het via­duct en de Gou­we een trans­for­ma­tor­ruim­te met op­slag ach­ter zwa­re sta­len deu­ren.
Waardering
De hefbrug is van algemeen be­lang van­we­ge de cul­tuur- en ar­chi­tec­tuur­his­to­ri­sche waar­de als re­pre­sen­ta­tief voor­beeld van een sta­len hef­brug uit het mid­den van de ja­ren der­tig en als ex­pres­sie van de in­fra­struc­tu­re­le ont­wik­ke­ling rond de ver­bre­ding en ka­na­li­se­ring van de Gou­we. De brug­gen in Bos­koop, Al­phen aan den Rijn en Wad­dinx­veen vor­men een uniek en­sem­ble in Ne­der­land met ho­ge ste­de­bouw­kun­di­ge waar­de door de beeld­be­pa­len­de si­tu­e­ring en sil­hou­et­wer­king in het land­schap. De hef­brug is in ho­ge ma­te gaaf. De hef­brug heeft in­mid­dels een ho­ge zeld­zaam­heids­waar­de, als één van de wei­nig gaaf be­waard ge­ble­ven hef­brug­gen en in sa­men­hang met de iden­tie­ke hef­brug­gen in Al­phen aan den Rijn en Wad­dinx­veen. .
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 512076.)


Hefbrug
Beeldbank: foto’s:
320.349320.350320.351504.429.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Bak­steenBe­tonBorst­we­ringHef­brugLand­hoofdPi­loon / Py­loonRegelTudor­boog / ~gewelfValWind­verband.


Google Maps
Hefbrug Boskoop.


Wikipedia
BoskoopBoskoopse hefbrugDe Vries RobbéGouweAanbrug.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 oktober 2019.


Groene Hart: 4 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Winkelwoning
Rijksmonument, nummer: 512074.
Gouwestraat 8, Boskoop.

Rijksmonument 512074.


Google Maps
Boskoop.


Wikipedia
Boskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 oktober 2019.


Groene Hart: 5 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Winkel met bovenwoning
Rijksmonument, nummer: 512075.
Gouwestraat 10, Boskoop.

Rijksmonument 512075.


Google Maps
Boskoop.


Wikipedia
Boskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 oktober 2019.


Groene Hart: 6 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Boskoop.


Wikipedia
Boskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 oktober 2019.


Groene Hart: 7 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Boskoop.


Wikipedia
Boskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 oktober 2019.


Groene Hart: 8 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Woonhuis met invloeden in Art Nouveaustijl
Gemeentelijk monument, nummer: 0484/WN058.
Reijerskoop 32, Boskoop.


Google Maps
Boskoop.


Wikipedia
BoskoopGemeentelijke monumenten Boskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 oktober 2019.


Groene Hart: 9 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
Boskoop.


Wikipedia
Boskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 oktober 2019.


Groene Hart: 10 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Toelichting
Begraafplaats in Eclectische stijl
Gemeentelijk monument, nummer: 0484/WN060.
Reijerskoop ong., Boskoop.


Google Maps
BoskoopOude Begraafplaats Reijerskoop.


Wikipedia
BoskoopGemeentelijke monumenten BoskoopGoudreinet / Schone van Boskoop.


Website
Oude Begraafsplaats Reijerskoop.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 oktober 2019.


Groene Hart: 11 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
ReeuwijkMiddelburgsewegReeuwijkse Plassen.


Wikipedia
ReeuwijkReeuwijkse PlassenBaggerenBaggerbeugelDroogmakerijGruttoKwelMiddelburgNAPPetgatPolderSmientTempelTureluurTurfVeenontginningWeidevogelbescherming.


Website
Streekmuseum Reeuwijk.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 oktober 2019.


Groene Hart: 12 oktober 2019.

Naar: Algemene informatie over het Groene Hart.


Google Maps
GoudaChocoladefabriek Gouda.


Wikipedia
Gouda.


Website
Chocoladefabriek GoudaBibliotheek GoudaKruim Gouda.


MenuEinde Groene Hart.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 oktober 2019.


Groene Hart

September 2019:
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Oktober 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.


MenuEinde Groene Hart.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp
Leiderdorp ligt globaal in het wes­te­lijk deel van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, ten oos­ten van de stad Lei­den, langs de ri­vier de Oude Rijn. Ten oos­ten van Lei­der­dorp ligt de Does en ten wes­ten van het dorp stroomt de Zijl.

Algemene informatie.


Google Maps
Leiderdorp.


Wikipedia
LeiderdorpOude RijnDoesZijl.


Websites:
Gemeente Leiderdorp.


Februari 2020:
16, 17.


MenuEinde Leiderdorp.


Leiderdorp: 16 februari 2020.

Naar: Algemene informatie over Leiderdorp.


Google Maps
Essenpark.


MenuEinde Leiderdorp.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 februari 2020.


Leiderdorp: 17 februari 2020.

Naar: Algemene informatie over Leiderdorp.


Google Maps
De Houtkamp.


MenuEinde Leiderdorp.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 februari 2020.


Leiderdorp

Februari 2020:
16, 17.


MenuBegin Leiderdorp.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.