25 februari 1972

Dagboek 1972

(Dag 27) Ik woon in Rot­hem bij mijn ou­ders. – Ik werk bij PTT-Te­le­com. Van­daag heb ik cur­sus op de Be­drijfs­school van de PTT in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 25 februari 1972.
Opgestaan 8.15
Vanmorgen heeft het ge­vro­ren. Naar school ge­weest. Van­morgen van Van de B. les ge­had. Van­mid­dag van J. Tussen de mid­dag naar de Pad­dock ge­weest. (3 co­la’s f. 2,40.)
Vanavond ga ik voor de te­le­vi­sie zit­ten. Er is het Grand Ga­la du Dis­que Po­pu­lai­re*(1) te zien.
Politiek: zal Van Agt (mi­ni­ster van Jus­ti­tie) af­tre­den? Strui­kel­blok is de Drie van Bre­da*(2). Gis­te­ren­avond was er ’n ge­ëmo­tio­neer­de ka­mer­hea­ring (hoor­zit­ting van de 2e Ka­mer). Hoogst­waar­schijn­lijk zul­len Ko­täl­la, Fi­scher en Aus der Fün­ten niet vrij­komen.
Papa is van­mid­dag naar Fries­land ge­gaan. Oom T. is ver­le­den week [17-02] 65 jaar ge­wor­den en is dus ge­pen­sio­neerd. Af­scheids­feest.
Weer: vanmorgen ge­vro­ren, van­mid­dag en van­avond lek­ker weer, zon­nig, zelfs warm.

*(1)
Grand Ga­la du dis­que po­pu­lai­re: het jaar­lijks te­rug­ke­ren­de feest van al­len die in de gram­mo­foon­pla­ten ‘zit­ten’, zo­als mu­si­ci, pro­du­cen­ten, pla­ten­ba­zen en -maat­schap­pij­en en an­de­ren die een bo­ter­ham ver­die­nen met mu­ziek.
Wikipedia: Grand Ga­la du Dis­que Po­pu­lai­re 1972.

Te­rug.

*(2)
De Drie van Bre­da: de Drie van Breda zijn Duit­se oor­logs­mis­da­di­gers, wier dood­straf in de ja­ren ’50 was om­ge­zet in le­vens­lang en die hun da­gen slij­ten in de Koe­pel­ge­van­ge­nis van Bre­da.
Rond de­ze tijd speelt dat een groep bo­ven ons ge­stel­den wil­len dat de po­li­tiek gra­tie ver­leent aan de­ze man­nen met veel bloed aan hun han­den, van on­schul­di­ge slacht­of­fers die in hun op­dracht gru­we­lijk wer­den ge­mar­teld, tij­dens de Duit­se be­zet­ting van Ne­der­land ge­du­ren­de de Twee­de We­reld­oor­log.
Wikipedia De Drie van Bre­da.

Te­rug.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 februari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4409) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Van­daag werk ik in Maas­tricht bij ver­schil­len­de abon­nees, in ver­schil­len­de func­ties, on­der an­de­re als pro­ject­lei­der. – Mijn com­pu­ter is de Com­mo­do­re­64.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 24 februari 1984.
Dromen: nachtmerries: [ik droom over mijn werk bij] over Fe­lix Lom­men.
Op 7.10 uur.
Met HL. (auto) mee naar Maas­tricht. [Zaak: Fran­çois de Veye­straat. – Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Tegen 8.20 bij Felix Lommen: Maas­tricht. Be­die­nings­toes­tel uit­leg­gen en de au­to­maat af­wer­ken.
Van 13.10 tot 13.20 op kan­toor.
Eten onder de Kennedy­brug van 13.30 tot 14.00 uur.
Postkantoor.
Felix Lommen in de Rechtstraat 4: toes­tel­len ver­van­gen.
Regenboog: ik koop er ba­na­nen­stek­kers en [ba­na­nen-]­con­tra­stek­kers.
Naar de Tapijnkazerne*(1). Ik ben boos op [col­le­ga] SD. De fout [in de te­le­foon­au­to­maat] van dins­dag zat er nog in. Hij was niet ver­der ge­gaan met tes­ten en was nu dra­den aan het trek­ken op de wand­ver­de­ler. Vol­gen­de week vrij­dag moet al­les draaien. Ik laat mijn on­ge­noe­gen blij­ken zon­der echt vijan­de­lijk te wor­den.
Noormannensingel: Spare Parts in ver­band met mijn Waak­dienst op­ha­len.
Op kantoor om 15.45 uur. Met de Dienst­au­to om 16.50 uur naar huis. Thuis 17.00 uur.
Met MW. en HL. in Hac­court bij Del­hai­ze*(2) in­ko­pen doen.
Thuis om 18.00 uur.
Brood eten. Af­was­sen.
Van 20.00 tot 21.00 le­zen.
Radio voorbereiden om in de au­to aan te slui­ten.
22.00 tot 01.00 uur com­puter.
Tv.
[Buurvrouw] MW. is hier tot 01.40 uur.
Vertellen en een film waar Sie Toe Fai Mak­wan (Steve Mc­Queen) in mee­speelt.
Met HL. vertel­len tot 02.05 uur.
Bed 02.20 uur.
Weer: mistig. Zwaar bewolkt. Mot­sneeuw (blijft niet lig­gen) en koud.

*(1)
Tapijnkazerne: de Tapijn­ka­zer­ne is in ge­bruik voor de ver­bin­dings­een­he­den van AFCENT (1967-2007). (AFCENT is een on­der­deel van de NAVO.)
Wikipedia: Tapijn­kazerne.
Mijn collega SD. en ik plaats­ten een te­le­foon­au­to­maat UH200 bij een af­de­ling van de Ta­pijn­ka­zer­ne en ont­dek­ten bij het tes­ten van de­ze in­stal­la­tie een tech­ni­sche fout in de ap­pa­ra­tuur. Om­dat ik ook nog werk bij an­de­re klan­ten (abon­nees) heb, ben ik er­van uit­ge­gaan dat SD. zou pro­be­ren de oor­zaak van die fout te zoe­ken. Nu blijkt dat hij dat niet ge­daan heeft, maar zich be­zig houdt met min­der be­lang­rijk werk. Daar­om ben ik boos op hem, om­dat de tijd dringt, waar­op al­les in or­de moet zijn.

Te­rug.

*(2)
Delhaize: omdat we in Eijs­den zo dicht bij Bel­gische grens wo­nen, doen we in een bui­ten­wijk van Vi­sé (Hac­court) on­ze we­ke­lijk­se bood­schap­pen bij de Su­per­markt Del­hai­ze.
De website van Del­haize, Hac­court.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4043) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar pro­ject­lei­der. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 23 februari 1983.
Op 6.40 uur. Douche.
Op de fiets naar Maastricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
De hele dag op kantoor, met uit­zon­de­ring van 11.30 tot 12.10 uur naar de Noor­man­nen­sin­gel.
Fiets 16.50 uur. Thuis 17.30 uur.

Eten.
Morse oefenen, circa ander­half uur, met en­kele on­der­bre­kin­gen.
Tussen 21.00 tot 23.00 de zol­der en mijn ka­mer op­rui­men. Ook de was op­rui­men.
Nu 23.10 uur. [Buur­vrouw] MW. is hier.
Ik drink wodka met Seven-up.
Weer: lekker in de zon. On­be­wolkt, de he­le dag en vorst in de scha­duw.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL, MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 februari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3677) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Het is Car­na­val en we hebben bei­den vrij. We over­nacht­ten en zul­len over­nach­ten bij zijn ou­ders in Maas­tricht, maar over­dag zijn we thuis in Eijs­den. ’s Avonds gaan we (weer) uit in Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 februari 1982.
Carnaval. Bij HL.’s ouders.
’s Morgens verlof. ’s Mid­dags dienst­vrij.
Op 10.00 uur.
Samen eten.
JL., die even op be­zoek komt, brengt ons naar het Em­ma­plein. [Maas­tricht.]
Thuis.
Lezen.
Kaarten.
Eten.
Douche.
Bed om 15.45 uur.
Op 19.20 uur.
Dagboek bijwerken.
Nu 19.45 uur.
Weer: volop zon. Fris, maar vro­lijk weer. Ook wind.

Eten.
Opmaken. [Schminken.]
Om 21.45 bij HL.’s moe­der.
We gaan rond 22.30 uu de stad in.
For US [bar]: flir­ten met PW. Sa­men met CF. naar de Djinn. (Oh, wat zijn er veel gei­le boys.) Daar­na met PvdH. en CF. naar Ca­fé Des Ar­tis­tes.
We zijn rond 03.30 bij HL.’s ou­ders.
Bed 04.00 uur.
Weer: fris. Nacht­vorst.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

21 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3311) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Gis­te­ren was mijn vader ja­rig en we ble­ven daar over­nach­ten, in Her­ken­bosch. Van­daag gaan we weer naar huis. – HL. gaat op be­zoek bij de bu­ren.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 21 februari 1981.
Herkenbosch.
Op 10.15 uur.
Koffie.
Lezen.
Eten.
13.00 gaan we naar huis.
Thuis 14.00 uur.
Huis poetsen van boven naar be­ne­den.
Tegen 16.30 heb ik een proef­band­je bij 50 dia’s van Ma­rok­ko ge­maakt (va­kan­tie 1976* en 1977), tot 22.00 uur, in­clu­sief het af­luis­te­ren.
Gegeten van 19.30 tot 20.00 uur.
HL. is bij BA. en MA. [buren] films draai­en van hun be­zoe­kers.
Ik ga er om 22.00 uur naar toe en blijf er maar kort. Het is er ge­zel­lig.
Thuis draai ik voor HL. circa 15 dia’s ELR-DER. [?] Op de avond ver­liep al­les feil­loos. Dat ge­beur­de on­be­grij­pe­lij­ker wij­ze van­avond niet. [Nu, in 2018, heb ik geen idee waar dit over gaat.]
Bed 02.00 uur.
Weer: zonnig. Dooi. In het zuiden meer sneeuw, min­der zon. ’s Nachts vorst.

*
Marokko: ik was in 1976 met va­kan­tie in Ma­rok­ko en in 1977 nog een keer kort.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.