Orient Express II: Istanbul

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019


Ik vertrek met de studie­ge­no­ten Iris en Kim rich­ting Je­ru­za­lem om daar een maand als vrij­wil­li­ger in een Pa­les­tijn­se bi­blio­theek te gaan wer­ken.
We vlie­gen van­daag van­af Schip­hol naar Is­tan­bul, met een over­stap in Rome. Van­uit Is­tan­bul zul­len we la­ter de­ze week over land door Tur­kije, Sy­rië, Jor­da­nië en de West­bank naar Is­raël gaan, naar ons reis­doel in Je­ru­za­lem
.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim en Karima zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Zowel Iris, Kim en ik stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 26 juni 1994

Dag 1 / 72: Istanbul.
Opstaan rond 8.15 uur. Reis­koorts, al­les op­nieuw in­pak­ken en min­der mee­ne­men. Ik loop met mijn tas naar het sta­tion in Lei­den. De tas die ik 23-6-94 kocht, is net iets te klein om al­les mee te ne­men, dus ge­bruik ik die tas die ik voor­jaar ’89 kocht. Ik wil de rug­zak niet mee­ne­men om­dat ik zo’n reis­tas bij de hand­ba­ga­ge kan doen, in het vlieg­tuig en dan kun­nen de boe­ken, die ik ver­wacht mee te­rug te ne­men, in het ba­ga­ge­ruim. (Kim heeft slechts een klein rug­zak­je ba­ga­ge.)
Karima komt tegen 10.45 uur op het sta­tion om af­scheid van ons te ne­men. Kim komt even la­ter. Iris zul­len we op Schip­hol ont­moe­ten.
Oorspronkelijk zou Karima met ons mee­rei­zen, maar om­dat haar ver­blijfs­ver­gun­ning op de dag van on­ze te­rug­komst (5-9-94) af­ge­lo­pen is, vrees­de ze dat ze het land niet meer in zou mo­gen. Nu zal ze op 10-7 recht­streeks naar Tel-Aviv vlie­gen en op 12-8 weer te­rug naar Ne­der­land.
We nemen de trein van 11.04. Op Schip­hol zoe­ken Kim en ik een poos­je naar Iris, om­dat de plek waar we af­ge­spro­ken had­den, niet meer be­staat. We vin­den haar met haar moe­der en broer bij de ba­lie van Ali­ta­lia, on­ze lucht­vaart­maat­schap­pij. In­checken en om 13.00 uur gaan we aan boord en vlie­gen naar Rome. Aan­komst circa 15.15 uur. Daar han­gen we twee uur rond. Uit Rome ver­trek­ken we om 17.30 uur en we zijn te­gen 20.00 uur MET (Mid­den-Euro­pe­se Tijd) = 21.00 uur Turk­se tijd in Is­tan­bul.
We nemen de bus Havash Servisi tot aan Ak­sa­ray en dan de tram (hij heet Metro) voor niets, want we zien ner­gens een kaar­tjes­ver­koop­punt, tot na­bij Sultan Ahmet. We lo­pen naar de straat van het Ana­do­lu Hotel (ik was daar in 1992), maar wor­den op­ge­van­gen door een jon­ge­man van het Ema ho­tel, die ons daar naar bin­nen praat. In de bus had ik al gemerkt dat de meis­jes apart wil­den sla­pen. Nu ne­men we toch een drie-per­soons­ka­mer. Kim is tegen, mij maakt het niets uit en Iris is wel voor, want dat is goed­ko­per. (600.000 TL = f. 36,00) (Twee jaar geleden was 600.000 TL nog f. 150,00!
We lopen even door een bijna ver­la­ten Sultan Ahmet.
Hotel: 1 pils: 60.000 TL.
Brood (van huis) eten. Bed rond 01.00 uur.
De hoteleigenaar maakt grap­jes dat ik met twee meis­jes reis. Ik vind het niet leuk.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanbulAksaraySultan Ahmet


Wikipedia
IstanbulAksaray.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 26/06: Begin.


Utrecht: Sterrenwacht

26 juni 2019


Sterrenwacht

Sterrenwacht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Sonnenborgh.


Rijksmonument 18403

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waar­op thans de ster­ren­wacht is ge­bouwd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18403.)
Beeld­bank: 45.892.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Pallaeskameren

25 juni 2019


Pallaeskameren

Ingang van de Refectiekamer met gevelsteen
Hoek Agnietenstraat – Nieuwegracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36005


Dit monument vormt samen met de wonin­gen aan de Ag­nie­ten­straat 8 tot en met 30 (geen foto) het Rijks­mo­nu­ment 36005. Dit ge­bouw op de foto is de zo­ge­naam­de Refectiekamer en was bestemd als ‘eet­zaal / ref­ter / refec­to­rium’ voor de ar­me lie­den die in de Pallaeskameren een goed­ko­pe huis­ves­ting von­den.


Omdat het al laat in de mid­dag was en de poort in de scha­duw van de on­der­gaan­de zon lag, heb ik de foto door be­wer­king lich­ter ge­maakt, zo­dat de­tails be­ter te zien zijn.


Wikipedia
Kameren Maria van PallaesRefectorium.


Websites
Gevelsteen PallaeskamerenMaria van Pallaes.


Menu – 25/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Pallaeskameren

Pallaeskameren
Refectiekamer
Nieuwegracht 205.


Menu – 25/06: BeginEinde.


Utrecht: Hiëronymushuis

24 juni 2019


Hiëronymushuis

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Hiëronymushuis, Maliesingel 77.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514263

Hoofdgebouw en kapel van BEJAARDEN- en WEESHUIS, op sa­men­ge­stel­de plat­te­grond, met een sym­me­tri­sche hoofd­op­zet be­staan­de uit een cen­tra­le zwa­re vier­kan­te to­ren met aan weers­zij­den twee bre­de la­ge­re vleu­gels, waar­van aan de uit­ein­den de bouw­wmas­sa naar vo­ren springt. De mid­den­as wordt naar ach­ter ver­lengd door de aan­we­zi­ge ka­pel met dwars­ge­plaats­te an­nex. Het ge­heel onder een stei­le met lei­en ge­dek­te, sa­men­ge­stel­de kap.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514263.)
Beeld­bank: BR00652-283.
Beeld­bank: BR00662-294
Het Rijksmonument bestaat uit vijf af­zon­der­lij­ke de­len met de num­mers: 514263, 514278, 514279, 514280 en 514281.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingelAfred Tepe.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hiëronymushuis

Abstederbrug met Hiëronymushuis
Maliesingel 77.
De Abstederbrug is ook een Rijksmonument.


Rijksmonument 514263

ABSTEDERBRUG met HEKKEN en LANTAARNS ge­bouwd in 1901 in Ju­gend­stil naar ont­werp van de Dienst Ge­meen­te­wer­ken on­der di­rec­tie van F.J. Nieu­wen­huis. Ge­le­gen over de Ma­lie­sin­gel als ver­bin­ding tus­sen de Nieuwe­gracht en de Ma­lie­sin­gel.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514263.)
Beeld­bank: 322.529.
Beeld­bank: 322.528.


Wikipedia
AbstederbrugJugendstil.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Hiëronymushuis

Hiëronymushuis
Kapel aan de achterzijde.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Hiëronymushuis

Hiëronymushuis aan de overzijde van de Stadsbuitengracht.


Menu – 24/06: BeginEinde.


Hiëronymushuis

Het Hieronymushuis
Het hieronymushuis werd in 1875 ge­sticht door het Rooms-Ka­tho­liek Pa­ro­chieel Arm­be­stuur der Stad Utrecht als wees- en oude­lie­den­huis.
Dit neo­go­ti­sche ge­bouw van ar­chi­tect Al­fred Tepe (1840-1920) heeft nog tot 2000 als ver­pleeg­huis ge­diend.
In 2007 zijn appartemen­ten ge­re­a­li­seerd, waar­bij de oor­spron­ke­lij­ke ar­chi­tec­tuur van dit rijks­mo­nu­ment zo­veel mo­ge­lijk is ge­res­pec­teerd.

anwb


Menu – 24/06: BeginEinde.


Utrecht: Tolsteegsingel

23 juni 2019


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtTolsteegsingel e.o.Singel.


Menu – 23/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Menu – 23/06: BeginEinde.


Utrecht: Tolsteegsingel

22 juni 2019


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtTolsteegsingel e.o.Singel.


Menu – 22/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tolsteegsingel

Voorgrond: Manenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Tolsteegsingel.


Menu – 22/06: BeginEinde.


Utrecht: Nicolaasdwarsstraat

21 juni 2019


Nicolaasdwarsstraat

Museumkwartier
Nicolaasdwarsstraat.
Op de achtergrond één van de twee to­rens van de Ni­co­laï­kerk.


De Ni­co­laï­kerk met toren is een rijks­mo­nu­ment, het pand op de voor­grond niet.


Rijksmonument 36380

Nicolaikerk, Ned. Hervormd en Ni­co­lai­toren.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36380.)
Beeld­bank: 322.379.
Beeld­bank: 505.336.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierNed. HervormdNicolaïkerk.


Menu – 21/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Toren van de Nicolaïkerk

Museumkwartier
Nicolaasdwarsstraat.
Op de achtergrond één van de twee torens van de Ni­co­laï­kerk.


Menu – 21/06: BeginEinde.


Utrecht: Nicolaaskerkhof

20 juni 2019


Nicolaaskerkhof

Museumkwartier
Nicolaaskerkhof 2.


Rijksmonument 36379

Pand met gepleisterde lijstgevel.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36379.)
Beeld­bank: 272.019.
Beeld­bank: 45.090.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Museumkwartier.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
LijstgevelPleister.


Menu – 20/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nicolaaskerkhof

Museumkwartier
Nicolaaskerkhof 2.


Menu – 20/06: BeginEinde.


Nicolaaskerkhof

Museumkwartier
Nicolaasdwarsstraat.
Oude Werkhuispoort.


Rijksmonument 36375

Oude werkhuis poort 1603, Sint Nicolaas klooster w.b. Tuchthuiscomplex.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36375.)
Beeld­bank: 321-23
Beeld­bank: 321-22.


Menu – 20/06: BeginEinde.


Nicolaaskerkhof

Museumkwartier
Nicolaasdwarsstraat.
Oude Werkhuispoort.


Website
Gevelsteen.


Menu – 20/06: BeginEinde.


Nicolaaskerkhof

Museumkwartier
Nicolaasdwarsstraat.
Oude Werkhuispoort.


WERKHUISPOORT
De in 1602 gebouwde renais­san­ce­poort gaf toe­gang tot het door Evert van de Poll ge­stich­te werk­huis ‘voor den geenen die liever met arbey­den hare cost win­nen als met ledighe be­de­la­rie’. Het werk­huis werd in de 18de eeuw op­ge­he­ven en ver­huurd voor ver­schil­len­de func­ties.
ANWB


Menu – 20/06: BeginEinde.


Utrecht: Sterrenburg

19 juni 2019


Sterrenburg

Museumkwartier
Sterrenburg 1.


Rijksmonument 18354

Bolwerk Sterrenburg, grotendeels afgegraven, nog zui­de­lij­ke ka­ze­mat­ten intact.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18354.)
Beeld­bank: 322.544.
Beeld­bank: 272.234.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
MuseumkwartierSterrenburgKazemat.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Kazemat.


Menu – 19/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Sterrenburg

Museumkwartier
Sterrenburg 1.


Menu – 19/06: BeginEinde.


Utrecht: Pelmolenweg

18 juni 2019


Pelmolenweg

Museumkwartier
Pelmolenweg 15 – 16.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Menu – 18/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Pelmolenweg

Museumkwartier
Pelmolenweg 16.
Gebouwd in 1905.


Menu – 18/06: BeginEinde.