Veluwe: Beekhuizerzand

Nunspeet: 16 september 2019

Beekhuizerzand

Beekhuizerzand
Militair oefenterrein, nabij Harderwijk.


Ik bereikte deze plaats te voet, uit Nunspeet, via Hulshorst, door het Belvédèrebos.


Achtergrondinformatie
Nunspeet / Harderwijk: 16 september 2019.


Menu – 16/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Beekhuizerzand

Beekhuizerzand.


Menu – 16/09: BeginEinde.


Beekhuizerzand

Beekhuizerzand.


Menu – 16/09: BeginEinde.


Veluwe: Margarine-locomotief

Provincie Gelderland:


Service
Monumenten en Cul­tu­reel erf­goed
Zoek een mo­nu­ment. (Land­kaart.)
Mo­nu­men­ten­re­gis­terBeeldbank.


Wikipedia
Provincie Gelderland:
Rijksmonumenten.
Gemeentelijke monumenten.


Culemborg – Doesburg – Hattem – NunspeetTiel – Zwolle.


Nunspeet
Nunspeet is een plaats die in de streek de Veluwe ligt.

Algemene informatie.


Wikipedia:
Provincie: Gelderland – Streek: Veluwe – Plaats: Nunspeet
RijksmonumentenGemeentelijke monumenten.


Google Maps:
Provincie: Gelderland – Streek: Veluwe – Plaats: Nunspeet.


Websites:
Gevelstenen.
Heemkunde Vereniging Nuwenspete.


Augustus 2019:
30, 31.


September 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.


Nunspeet: 30 augustus 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Vale Ouwe

Vale Ouwe: deze naam be­te­kent slech­te grond en is de oor­spron­ke­lij­ke naam voor de Ve­lu­we. Het is een oud ge­bied in de pro­vin­cie Gel­der­land.
Bron van deze tekst: Rheden-Nieuws.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 30 augustus 2019.


Nunspeet: 31 augustus 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Stationslaan 45

Op dit adres is een bedrijf en een kunstatelier gevestigd.

Lopiefiets: loopfiets-verhuur.

De Nunspeetse School: kunstatelier.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 31 augustus 2019.


Nunspeet: 01 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Gemeentelijk monument.

Nunspeet Stationslaan 32-34.
Villa 1900.
Gemeen­te­lijk mo­nu­ment.
De vil­la werd in 1900 ge­bouwd in een bouw­stijl die in­vloe­den ver­toont van de cha­let­stijl. Hoe­wel het pand één ar­chi­tec­to­ni­sche een­heid vormt, heeft het van­af het be­gin be­staan uit twee wo­nin­gen. Het lin­ker woon­huis op num­mer 34 was daar­van het rijkst ge­de­tail­leerd. De wo­ning op num­mer 32 was een­vou­di­ger van op­zet. Het pand is ge­bouwd op een sa­men­ge­stel­de plat­te­grond en be­staat uit twee hoofd­mas­sa’s die ruw­weg sa­men­val­len met de op­de­ling in twee wo­nin­gen. Het woon­huis num­mer 34 is op­ge­trok­ken van­uit een T-vor­mig grond­plan en be­staat uit twee bouw­la­gen en een zol­der, onder za­del­da­ken. Aan de lin­ker voor­zij­de be­vindt zich een ser­re. Het woon­huis num­mer 32 heeft een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond en be­staat uit één bouw­laag en een zol­der, on­der een af­ge­knot­te kap met voor- en ach­ter­schild. Het dak van de vil­la is ge­dekt met ge­smoor­de kruis­pan­nen. De ge­vels zijn op­ge­trok­ken in ro­de bak­steen en heb­ben een ge­pleis­ter­de plint. Bij de res­tau­ra­tie en re­con­struc­tie in 2006 – 2007 is de zeer rij­ke de­tail­le­ring die ver­lo­ren was ge­gaan weer te­rug­ge­bracht. Het be­treft on­der meer de over­ste­ken­de dak­lijs­ten voor­zien van wind­ve­ren met ajour­werk, een fraaie ser­re met daar­bo­ven een over­dekt dak­ter­ras en per­siën­nes aan de ra­men. De hoofd­vorm van de vil­la is vrij­wel vol­le­dig be­waard ge­ble­ven. En­ke­le fraaie ele­men­ten, waar­on­der de dub­be­le voor­deur voor­zien van sier­smeed­werk en de seg­ment­bo­gen bo­ven de ven­sters, waar­van de boog­vel­den zijn ge­vuld met mo­zaïek­te­gels als­me­de een deel van de T-vor­mi­ge, met een drie­ruit bo­ven­licht in­ge­deel­de ven­sters zijn nog oor­spron­ke­lijk. Ook het in­te­ri­eur be­zit nog een groot aan­tal ori­gi­ne­le on­der­de­len, zo­als de ge­or­na­men­teer­de stuc­pla­fonds, bin­nen­deu­ren, de wit­mar­me­ren vloer in de hal en een sa­men­ge­steld bal­ken­pla­fond met ge­pro­fi­leer­de sleu­tel­stuk­ken op de be­ga­ne grond.
(Bron van deze tekst: Stationslaan 32-34 (Pdf)).


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AjourBaksteenBoogveldBouw­laagBoven­lichtCha­let­stijlDak­lijstGevelKruis­panMozaïekOrna­mentPer­siënnePlintSchild­dak, af­ge­knotSeg­ment­boogSerreSleu­tel­stukSmeed­ijzerSmorenStuc­pla­fondVillaWind­veerZadel­dak.


Websites:
Deze villa is het bezoek­adres van en­ke­le scho­len voor spe­ci­aal on­der­wijs EduCare.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 1 september 2019.


Nunspeet: 02 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Gemeentelijk monument.

Nunspeet Stationslaan 28-30.
Voormalige school en boven­mees­ters­wo­ning D. Kok Jzn. 1904.
Ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.
In de dorps­kom van Nun­speet werden in 1904 een la­ge­re school met be­len­den­de boven­mees­ters­wo­ning ge­bouwd naar een ont­werp van ar­chi­tect D. Kok. Rechts naast de in­gang van de school is een hard­ste­nen ge­denk­steen in­ge­met­seld met de tekst ‘de eer­ste steen ge­legd door Ds. IJ. Doorn­veld predt. Ned. Herv. Gem. te Nun­speet 20 april 1904 Ps 72.12’. De wo­ning en de school to­nen gro­te over­een­komst in de ge­vel­be­han­de­ling, de­tail­le­ring en ma­te­riaal­ge­bruik, en zijn ge­bouwd in neo­re­nais­san­ce­stijl. Ken­mer­kend voor de­ze bouw­stijl is de toe­pas­sing van on­der meer seg­ment­bo­gen met ge­pleis­ter­de sluit- en aan­zet­ste­nen bo­ven deur en ven­ster­ope­nin­gen en de wit-ge­pleis­ter­de ho­ri­zon­ta­le sier­ban­den ter hoog­te van de bo­ven­dor­pels van de ven­sters. De school was vroe­ger bin­nen­door van­uit de bo­ven­mees­ters­wo­ning te be­rei­ken. De­ze door­gang is nu dicht­ge­zet. Het woon­huis is ge­bouwd op een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond met een sterk ri­sa­le­rend bouw­deel rechts. Het be­staat deels uit één, deels uit twee bouw­la­gen en een zol­der on­der een met ge­smoor­de kruis­pan­nen ge­dek­te kap, sa­men­ge­steld uit een za­del­dak en een af­ge­knot schild­dak. De aan­gren­zen­de school heeft een recht­hoe­kig grond­plan en één bouw­laag met zol­der on­der een met ge­smoor­de Tui­le-du-Nord-pan­nen ge­dekt schild­dak. De ge­vels zijn op­ge­trok­ken uit bak­steen, heb­ben een met een rol­laag af­ge­slo­ten plint en wor­den aan de bo­ven­zij­de be­ëin­digd met een bak­ste­nen fries van blok- en mui­zen­tand. De ven­sters zijn ge­plaatst on­der een seg­ment­boog­vor­mi­ge ont­las­tings­boog, waar­van het boog­veld is ge­pleis­terd. De ven­sters van de school heb­ben een roe­den­ver­de­ling. De voor­gevel van de bo­ven­mees­ters­wo­ning valt voor­al op door het rech­ter, ri­sa­le­ren­de bouw­deel. De ge­vel­top wordt ge­flan­keerd door ge­met­sel­de pi­las­ters die rus­ten op klei­ne con­so­les. Aan de bo­ven­zij­de ver­bre­den de pi­las­ters zich tot de schou­der van de top­ge­vel en zet­ten zij zich langs de dak­rand voort in een ge­trapt fries. De twee door een smal­le muur­dam ge­schei­den ver­die­pings­ven­sters zijn ge­plaatst on­der één gro­te, se­gment­boog­vor­mi­ge ont­las­tings­boog, waar­van het boog­veld is ge­vuld met geel en groen ge­gla­zuur­de te­gel­tjes in ruit­pa­troon en die aan de bo­ven­zij­de wordt af­ge­slo­ten met een na­tuur­ste­nen, ge­pro­fi­leer­de lijst.
(Bron van deze tekst: Nunspeet Stationslaan 28-30, Nunspeet (Pdf).)


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AanzetsteenBaksteenBandBoogveldBouw­laagBoven­dorpelCon­soleFriesGe­velGla­zuurHard­steenKruis­panMuizen­tandMuur­damNatuur­steenNeo­renais­sance stijlOntlastings­boogPi­las­terPleis­terPlintProfiel­lijstRisa­lietRoede­verdelingRol­laagSchilddakSchild­dak, af­ge­knotSchouderSeg­ment­boogSluit­steenSmo­renTand­lijstTegel­werkTop­gevelTrap­friesTuile-du-Nord-panZadel­dak.


Websites:
Deze voormalige school is onderdeel
van de Vrije Academie Nunspeet en van het Noord-Veluws Museum.


Wikipedia:
Arthur Briët (1867-1939) kunstschilder.


Websites:
RKD: Arthur Briët.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 2 september 2019.


Nunspeet: 03 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Website:
Ingrid Slaa: conceptueel kunstenaar.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 3 september 2019.


Nunspeet: 04 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Wikipedia:
Bergman, dichter.


Website:
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Bergman, dichter.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 4 september 2019.


Nunspeet: 05 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Wikipedia:
Bergman, dichter.


Website:
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Bergman, dichter.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 5 september 2019.


Nunspeet: 06 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting
Gemeentelijk monument.

Nunspeet Harderwijkerweg 60.
Boerderij D. Kok Jzn. 1901.
Gemeentelijk monument.
Deze T-boerderij aan de Har­der­wij­ker­weg – in 1901 ge­bouwd voor de heer Van ’t Hul – valt voor­al op door de rijke de­tail­le­ring van het voor­huis. Het is niet dui­de­lijk of het pand als boer­de­rij ge­bouwd is of dat het een an­de­re be­drijfs­func­tie had. Het dwars­ge­plaats­te voor­huis, on­der een wolf­dak dat ge­dekt is met ge­smoor­de kruis­pan­nen, heeft een sym­me­trisch in­ge­deel­de voor­ge­vel, ge­flan­keerd door hoek­pi­las­ters. Het ge­vel­vlak wordt af­ge­slo­ten met een in gele ver­blend­steen ge­met­seld fries in blok- en mui­zen­tand. Ro­de en ge­le ver­blend­steen is even­eens ter de­co­ra­tie toe­ge­past in de seg­ment­boog­vor­mi­ge ont­las­tings­bo­gen bo­ven de deur en de ven­sters. De voor­ge­vel wordt ge­do­mi­neerd door het hoog op­gaan­de mid­den­ri­sa­liet onder een dwars­kap. Het dak­huis kraagt iets uit en heeft gro­ten­deels af­ge­sno­ten hoe­ken met kraag­stenen. De ge­vel­top is ge­de­co­reerd met een een­vou­dig, hou­ten sier­spant dat ont­leend is aan de cha­let­stijl. De dak­goot rust op ge­sne­den klam­pen. Op de top staat een smeed­ijze­ren be­kro­ning. In het mid­den­ri­sa­liet be­vindt zich ook de en­tree met de oor­spron­ke­lij­ke deur, voor­zien van een art-nou­veau-deur­ijzer. De ven­sters zijn T-vor­mig in­ge­deeld en op de be­ga­ne grond voor­zien van per­siën­nes.
(Bron van deze tekst: Harderwijkerweg 60, Nunspeet, (Pdf).)


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AfsnuitenArt-nouveauChaletstijlDakgootDakhuisDwarskapFriesGevelKlampKraag­steenKroon­lijstKruis­panMuizen­tand friesOnt­lastings­boogPer­siën­nePilas­tersRisa­lietSeg­ment­boogSmeed­ijzerSmo­renSpantT-Huis­boer­derijUit­kra­genVens­ters: T-vormVer­blend­steenVoor­huisWolfs­dak.


Wikipedia:
Sierspant.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 6 september 2019.


Nunspeet: 07 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 7 september 2019.


Nunspeet: 08 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 8 september 2019.


Nunspeet: 09 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Google Maps:
Belvédèrebos Hulshorst / Nunspeet.


Website:
Landelijk Meldpunt Bomenkap: Rigoreuze bomenkap SBB Gemeente Nunspeet.
Dagblad De Stentor: Hoogleraar: Bomenkap is niet oorzaak van het verdwijnen van bos, maar de Natuurwet.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 9 september 2019.


Nunspeet: 10 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Wikipedia:
Hans Andreus.


Google Maps:
Gedicht: Zandverstuiving.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 10 september 2019.


Hulshorst: 11 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Molen De Maagd
Deze molen is een Rijksmonument met nummer: 30858.

Molen De Maagd
Molen “De Maagd”; gemet­sel­de on­der­bouw, acht­kan­te bo­ven­bouw met riet ge­dekt. Ge­res­tau­reerd in 1961.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 30858.)

Hulshorst Kapelweg 24.
Molen De Maagd.
F. ten Zijthoff 1894.
Rijksmonument Korenmolen De Maagd is een stel­ling­mo­len met een ge­met­sel­de on­der­bouw en een met riet ge­dek­te, hou­ten, acht­kan­te romp en een rie­ten kap. De vlucht van de wie­ken be­draagt 23 me­ter. Een in­ge­ko­men stuk van 3 ok­to­ber 1892 kan wor­den ge­zien als een aan­vraag voor een bouw­ver­gun­ning. Bij­ge­voegd is een te­ke­ning van een mo­len voor J. de Rooij door F. ten Zijt­hoff & Zn, fa­bri­kan­ten in mo­len­wer­ken in De­ven­ter. Het jaar­tal dat staat ver­meld op de bo­ven­as van de mo­len geeft aan dat de mo­len in 1894 werd ge­bouwd. Op­dracht­ge­ver J. de Rooij is tot 1946 ei­ge­naar / mo­le­naar ge­weest. De mo­len werd in 1960 ge­res­tau­reerd. Bij een gron­di­ge res­tau­ra­tie in 1988 wer­den ook de roe­den van het wie­ken­kruis ver­van­gen. De mo­len is nog steeds maal­vaar­dig. Het ge­pro­du­ceer­de meel gaat naar bak­kers in de wij­de om­ge­ving van Huls­horst.
(Bron van deze tekst: Kapelweg 24, Hulshorst, (Pdf).)


Wikipedia:
HulshorstWindmolen De Maagd.


Google Maps:
HulshorstKorenmolen De Maagd.


Websites:
De Molen van Hulshorst: De Maagd
Molendatabase: De Maagd, Hulshorst.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 11 september 2019.


Nunspeet: 12 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Hulshorst

Hulshorst is een dorp van de gemeente Nunspeet.


Wikipedia:
Hulshorst.


Google Maps:
Hulshorst.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 12 september 2019.


Nunspeet: 13 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Hulshorst

Hulshorst is een dorp van de gemeente Nunspeet.


Wikipedia:
Hulshorst.


Google Maps:
Hulshorst.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 13 september 2019.


Nunspeet: 14 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Belvédèrebos

Gedenkteken
voor de Britse vliegenier
John Burton Shillitoe
die hier op 6 november 1944 sneuvelde
in de strijd tegen Nazi-Duitsland.


Wikipedia:
No. 127 Squadron RAFNazi-Duitsland.


Google Maps:
Monument voor John Burton Shillitoe.


Websites:
Find a grave: memorials: John Burton Shillitoe.
Royal Air Force Museum: No. 127 Squadron
(met een afbeelding van het regimentsembleem).
Bekenstichting: Zilverbeekje.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 14 september 2019.


Nunspeet: 15 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Margarine-locomotief

Deze vuurloze locomotief werd gebruikt in de margarine-fabriek van Van den Bergh.


Wikipedia:
Samuel van den Bergh.
Vuurloze locomotief.


Google Maps:
Hierderweg 14, Hulshorst (foto).
Hierderweg 14, Hulshorst (kaart).


Websites:
Nico Spilt Langs de rails: Vuurloze locs (met veel foto’s).


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 15 september 2019.


Nunspeet: 16 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting

Toelichting: Tekst


Wikipedia:
Tekst 1Tekst 2.


Google Maps:
Tekst 1Tekst 2.


Websites:
Tekst 1Tekst 2.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 16 september 2019.


Nunspeet: 17 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting

Toelichting: Tekst


Wikipedia:
Tekst 1Tekst 2.


Google Maps:
Tekst 1Tekst 2.


Websites:
Tekst 1Tekst 2.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 17 september 2019.


Nunspeet: 18 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting

Toelichting: Tekst


Wikipedia:
Tekst 1Tekst 2.


Google Maps:
Tekst 1Tekst 2.


Websites:
Tekst 1Tekst 2.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 18 september 2019.


Nunspeet: 19 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting

Toelichting: Tekst


Wikipedia:
Tekst 1Tekst 2.


Google Maps:
Tekst 1Tekst 2.


Websites:
Tekst 1Tekst 2.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 19 september 2019.


Nunspeet: 20 september 2019.

Naar: Algemene informatie over Nunspeet.


Toelichting

Toelichting: Tekst


Wikipedia:
Tekst 1Tekst 2.


Google Maps:
Tekst 1Tekst 2.


Websites:
Tekst 1Tekst 2.


MenuEinde.


Klik hierbeneden om terug te keren naar het bericht van 20 september 2019.


Nunspeet

Augustus 2019:
30, 31.


September 2019:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Veluwe: John Burton Shillitoe

Nunspeet: 14 september 2019

Britse vliegenier

Belvédèrebos
Oudeweg, nabij de Zilverbeek.


Gedenkteken voor de Britse vliegenier John Burton Shillitoe, die op 6 november 1944 op deze plaats sneuvelde in de strijd voor onze vrijheid.


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 14 september 2019.


Menu – 14/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Britse vliegenier

Belvédèrebos
Oudeweg, nabij de Zilverbeek.


JOHN BURTON SHILLITOE
Flight Lieutenant
127e Squadron “2nd Tacticol Air Force”
Leeftijd 23 jaar
✝ 6 november 1944

[Regimentsembleem: Royal Air Force 127 – Eothon]

Wij gedenken met dit monument zijn inzet voor onze vrijheid

With this monument we commemorate his dedication for our freedom


Menu – 14/09: BeginEinde.


Veluwe: Huis, verscholen in het bos

Hulshorst: 13 september 2019

Huis, verscholen in het bos

Huis, verscholen in het bos.


Hulshorst.


Achtergrondinformatie
Hulshorst: 13 september 2019.


Menu – 13/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Veluwe: Huis a/d bosrand

Hulshorst: 12 september 2019

Huis aan de bosrand

Huis aan de bosrand.


Hulshorst.


Achtergrondinformatie
Hulshorst: 12 september 2019.


Menu – 12/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Huis aan de bosrand

Huis aan de bosrand.


Hulshorst.


Menu – 12/09: BeginEinde.


Veluwe: Korenmolen De Maagd

Hulshorst: 11 september 2019

Hulshorst: Korenmolen De Maagd

Korenmolen De Maagd
Kapelweg 24, Hulshorst.


Deze molen is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Hulshorst: 11 september 2019.


Menu – 11/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Veluwe: Zandverstuiving

Nunspeet: 10 september 2019

Zandverstuiving

Belvédèrebos.


Zandverstuiving

Middenin de zandverstuiving
die zich wel niet uitstrekt
zover het oog reikt
maar toch een moment een indruk
van golvende witte oneindigheid wekt,

vecht een spin met een spin
om een zandkorrel: twee
gek geworden asceten
van een klein en gekromd geloof.

Maar als ik weer opkijk:
daar, tegen een achtergrond
van palissaden van dennen,
galoppeert in volle onschuld
zeg maar de poëzie

in de geslaagde vermomming
van een jongen in rode trui
op een klein gretig paardje, een mooi
gevlekte schimmelpony.

Hans Andreus

Uit: Hans Andreus, Verzamelde gedichten. Amsterdam, Bert Bakker. 1983. (p. 793)
SMN: Stichting Muurgedichten Nunspeet


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 10 september 2019.


Menu – 10/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Veluwe: Belvédèrebos

Nunspeet: 09 september 2019

Belvédèrebos

Belvédèrebos.


Houtkap in het Belvédèrebos, Hulshorst / Nunspeet.


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 09 september 2019.


Menu – 09/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Belvédèrebos

Belvédèrebos.


Houtkap in het Belvédèrebos, Hulshorst / Nunspeet.


Menu – 09/09: BeginEinde.


Veluwe: Harderwijkerweg

Nunspeet: 08 september 2019

Harderwijkerweg

Harderwijkerweg.


Bomen in het vroege voorjaar.


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 08 september 2019.


Menu – 08/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Veluwe: Harderwijkerweg

Nunspeet: 07 september 2019

Harderwijkerweg 56

Harderwijkerweg 56.


Dit pand heeft een horecabestemming.


Achtergrondinformatie
Nunspeet: 07 september 2019.


Menu – 07/09: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.