Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 18 juli 1994. Werken in de Kha­li­di-bi­blio­theek en bood­schap­pen doen in West-Je­ru­za­lem. Ik hoor van­daag hoe­lang ik ge­acht wordt in Je­ru­za­lem te blij­ven. Ook de­ze nacht slaap ik weer bui­ten, op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment, en word ge­wekt door de ge­beds­op­roep. (Daar­voor is die ook be­doeld, na­tuur­lijk: men­sen wek­ken.)

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 18 juli 1994

Dag 23 / 72: Jeruzalem.
Ik droomde weer dat Ma dood was, ge­luk­kig duur­de dat maar kort, want ik moest hui­len.

Verkouden gebedsoproep

Om 04.00 uur werd ik wakker door de azaan. De moeëz­zin*1 was ver­kou­den en stik­te in zijn woor­den. Hij moest een paar keer op­nieuw be­gin­nen.
Opstaan om 7.00 uur. Af­ge­lo­pen nacht was er wei­nig be­wol­king en het waai­de ook min­der dan de af­ge­lo­pen da­gen. Nu schijnt de zon en is het al­weer warm.

De Arabische wereld

De moeder van Kim en haar broer ko­men op 9 au­gus­tus a.s. naar Je­ru­za­lem en wil­len tot de 16e blij­ven. Ka­ri­ma blijft tot 13 au­gus­tus. Zo­lang blijf ik in elk ge­val.
We wil­len tot 8 au­gus­tus in de bi­blio­theek wer­ken. Aan­ge­zien Kim, als vriend van de Ara­bie­ren, voor geen goud al­leen door de Ara­bi­sche we­reld wil rei­zen, moet ik dus tot 16e blij­ven.
Werken in de bibliotheek.
Tussen de middag eten we nabij de twee mos­keeën (Al-Aq­sa­mos­kee en de Rots­koe­pel­mos­kee) op de Tem­pel­berg en gaan te­gen 17.00 uur naar huis.

Joodse markt / Subway

Om 19.00 uur zullen we naar de Jood­se markt gaan, maar Iris ziet on­der­weg een Sub­way en we eten er een sand­wich, die 12,30 S. kost. (Per stuk!) We blijven tot don­ker, dan is de Jood­se markt al ge­slo­ten.
Ik kan het niet goed begrij­pen: we zul­len naar de markt gaan (Ka­ri­ma houdt er­van), maar im­puls­aan­ko­pen gaan voor, zon­der re­ke­ning te hou­den met de an­de­ren.
We lopen door enkele super­mark­ten. Er zijn daar mooie en voor­al rond­bors­ti­ge jon­ge vrou­wen, op­val­lend sexy ge­kleed, maar ook en­kele knap­pe jon­gen­man­nen.
Thuis rond 22.00 uur. Buiten thee drin­ken en klet­sen.

De Poetspater

Pater X heeft het hele huis gepoetst. We voe­len ons (een beet­je) schul­dig.
Bed 23.30 uur.
Weer: het is veel min­der fris dan twee da­gen ge­leden.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Azaan: de islamitische gebedsoproep: ten­min­ste vijf keer per dag wordt tot het ge­bed op­ge­roe­pen door mid­del van de azaan. De moeëz­zin is de is­la­mi­ti­sche mos­kee­func­tio­na­ris die de ge­beds­op­roep doet.

Retour noot 1.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKha­li­di-bi­blio­theekLaw­rence Con­radMoeëz­zinAzaanal-Aqsa­mos­keeRots­koe­pel­mos­keeTem­pel­berg.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 18/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 18/07: Begin.


Utrecht: Stadsmuur

18 juli 2019


Stadsmuur

Stadsmuur, Lucasbolwerk.
Dit bouwwerk is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36289
Beschrijving:


Gemetselde bogen en vestingwerken in het plant­soen. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36289.) Beeld­bank: 322.463.


Website
Het ontstaan van de stads­muren.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Metselen.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 17 juli 1994. Natuurlijk wer­ken we (Ka­ri­ma, Kim, Iris en ik) ook de­ze dag weer in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Dat (vrij­wil­li­gers-) werk gaat im­mers vier we­ken lang, ze­ven da­gen per week, door. Ver­der ver­meld ik wat over wis­se­was­jes die je zo hebt als je met z’n vie­ren maar een be­perk­te ruim­te hebt. Wei­nig ruim­te waar je werkt, wei­nig ruim­te waar je woont. Ik slaap ook deze nacht bui­ten (net zo­als vrij­wel al­le ko­men­de nach­ten, dat we dit huis hu­ren), op een bed dat op de bin­nen­plaats staat.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 17 juli 1994

Dag 22 / 72: Jeruzalem.
Opstaan 6.30 uur. Weer: bewolkt en fris.
Douche.

Geld

Om 8.30 uur: Karima en ik gaan naar het post­kan­toor. Ik haal 500 S. af en geef daar­van 430 aan Ka­ri­ma. (70 S. die ze nog moest te­rug­be­ta­len, hou ik in. In Ne­der­land zal ze het be­drag aan mij te­rug­be­ta­len.)
Voor het wisselen van travel­ler­che­ques moet ze twee keer com­mis­sie be­ta­len: één keer voor het wis­se­len van de che­que en één keer voor het wis­se­len van het be­drag in Gul­dens naar Sje­kel. Voor f. 100 krijg ze maar S. 145 ter­wijl dat S. 160 zou moe­ten zijn.
In de bibliotheek werken van 9.00 uur tot 18.00 uur, met uit­zon­de­ring van drie kwar­tier wan­de­len over het plein voor de Klaag­muur, waar rouw is voor de ver­woes­ting van de tem­pel in 70 voor Chr.! Het is er druk, maar niet zo druk als men mij schil­der­de.

Twee engelen

Na het werk gaan Karima en ik wan­de­len (tus­sen 19.00 en 20.15 uur) in de Ar­meen­se wijk en in het Jood­se kwar­tier en over een deel van de stads­mu­ren.
Zij is bang en kijkt voort­du­rend naar de grond, ze wil voor­al la­ten zien dat ze bang is. (?!) Ze is niet al­leen bang voor Jood­se ex­tre­mis­ten (ze is een mos­li­ma met een hoofd­doek) maar ook voor de twee en­ge­len die op haar schou­ders zit­ten. Rechts no­teert haar goe­de da­den, links haar slech­te da­den. Slecht is dat ze als ge­huw­de vrouw met mij over straat loopt, een ‘vreem­de’ man. (Is­lam, de gods­dienst van de be­per­kin­gen: ver­stik­kend.)

Gratis snoepen!

Karima en ik klaagden over de twee meis­jes (Iris en Kim) die zon­der zich in te hou­den on­ze he­le voor­raad no­ten en koek­jes op­aten. We had­den één keer wat aan­ge­bo­den, maar daar­na hield hun snoep­lust niet meer op. We had­den zelf niets meer over.
Ik zei er wat van tegen Iris. (Ka­ri­ma wil­de dat niet). Iris wil­de ner­gens van we­ten. Als we niet wil­den dat ze het op­aten, moes­ten we het maar ach­ter slot en gren­del zet­ten! (Als je van haar iets eet krijg je on­mid­del­lijk de re­ke­ning ge­pre­sen­teerd.) Kim, daar­en­te­gen, vond ons pro­test re­de­lijk, maar dacht dat al­le spul­len van Ka­ri­ma al­leen wa­ren.
“Nog geen reden om al­les op te eten.”
Ook daar was ze het mee eens. Kim is al­les­zins re­de­lij­ker dan Iris.

Dure telefoontjes

Ik belde met Pa en Ma. Ma aan de be­te­ren­de hand, maar ver­der weet ik het niet meer wat ze zei­den. Ik let­te voort­du­rend op de tel­ler, want ik had nog maar 18 tik­ken over.


Menu – 17/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 17/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 17/07: Begin.


Utrecht: Kromme Nieuwegracht

17 juli 2019


Kromme Nieuwegracht

Kromme Nieuwegracht 37, (helemaal links).
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36209
Omschrijving


PAND met gevel met rechte kroonlijst XVIII. Onder zelf­de nr 37, poort be­kroond door 2 mar­me­ren bus­ten. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36209.) Beeld­bank: 271.922.


Wikipedia
Kromme Nieuwegracht.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Kroonlijst.


Menu – 17/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 16 juli 1994. We slapen deze nacht voor het eerst in ons pas ge­huur­de (gis­teren) ap­par­te­ment, in de Ar­meen­se wijk, niet ver van de St. Marks Street, in de Ma­ro­ni­te Street. Ik slaap niet bin­nen, maar op een bed dat ik op de bin­nen­plaats heb op­ge­steld. Ik slaap dus weer bui­ten, de he­le ko­men­de maand, net zo­als ik al da­gen bui­ten sliep op de da­ken van di­ver­se ho­tels en hos­tels. We wer­ken ook van­daag, weer in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek. Het werk gaat ze­ven da­gen per week, over­dag, vier we­ken lang door.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 16 juli 1994

Dag 21 / 72: Jeruzalem.
Opstaan: 7.00 uur. Douche.
Ontbijt.
Circa 9.15 op het werk, in de Kha­li­di-bi­blio­theek, tot circa 17.10 uur.
Van 14.00 tot 14.30 op de tem­pel­berg no­ten eten en daar­na groen­te ko­pen.
Samen met Karima eten ma­ken en sa­men eten. De meis­jes zijn uit eten.
Douche.
Pater X geeft een feest­je en er zijn lang een zes­tal kweb­be­len­de Roe­me­nen, ter­wijl Ka­ri­ma en ik ons werk over Soen’ Al­lah al-Kha­li­di (?-1726) ma­ken.
Ik slaap een poos­je op een sta­pel ma­tras­sen, want met die Roe­meen­se druk­te kan ik niet in mijn bed. Wel pas na 22.00 uur. Ik ben moe.
Weer: veel wind, maar warm. ’s Avonds be­wolkt, voch­tig en fris.


Menu – 16/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTempelberg.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradTempelberg.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 16/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 16/07: Begin.


Utrecht: Vrije School

16 juli 2019


Vrije School

Vrije School Utrecht
Hiëronymusplantsoen 3.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Vrijeschoolonderwijs.


Website
Vrije School Utrecht.


Menu – 16/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vrije School

Vrije School Utrecht
Hiëronymusplantsoen 3.


Menu – 16/07: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 15 juli 1994. Ook deze nacht slie­pen we (Ka­ri­ma, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer en ook de­ze dag doen we weer vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek, on­der lei­ding van Lar­ry Con­rad. Het lukt on­ze ken­nis, Z. D. om een ap­par­te­ment voor on­ze groep te re­ge­len. Een daar reeds wo­nen­de gees­te­lij­ke houdt er vreem­de me­tho­des op na. Van­avond komt het con­flict, dat ver­le­den week vrij­dag tus­sen Iris en Kim ener­zijds en mij an­der­zijds, be­gon weer tot uit­bars­ting, me­de door mijn toe­doen. (Ik ben niet di­plo­ma­tiek ge­noeg en wil per­se mijn ge­lijk ha­len.) We leg­gen het, voor­lo­pig, ook weer bij.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 15 juli 1994

Dag 20 / 72: Jeruzalem.
Wakker 05.30 uur. Geheel bewolkt, veel wind en fris.
Rond 7.00 uur sta ik voor de deur van een an­der hos­tel om een ka­mer te be­spre­ken, maar ik haal de ei­ge­naar uit bed en ik zeg dan dat ik la­ter zal te­rug­ko­men.
Douchen.
Rond 7.30 uur met Ka­ri­ma bij de Jaf­fa-poort een ont­bijt ge­brui­ken. Terug naar ons hos­tel.

Werk en eten

Rond 9.15 uur op het werk (Kha­li­di-bi­blio­theek) tot circa 14.30 uur.
We zijn bij Haifa Kha­li­di uit­ge­no­digd voor het eten en dat doen we tot 15.30 uur. Ik ga daar naar het toi­let en van­af de pot kan ik zo op het gro­te plein voor de Klaag­muur kij­ken. Zeer bij­zon­der!

Een woning

Rond 15.45 uur ontmoeten we Z. D. die woon­ruim­te voor ons ge­von­den heeft. Te­gen 16.15 uur komt de ei­ge­na­res­se en brengt ons naar een ap­par­te­ment waar al een pa­ter woont, maar waar nog een grote ka­mer vrij is. Je kan (en mag) bui­ten sla­pen, op de bin­nen­plaats, maar niet op het dak.
Het appartement kost 350 US$, maar Z. D. dingt af tot 325 US$. 65$ per persoon*1.
Met enige voldoening merk ik op dat hoe­wel Iris en Kim pre­ten­de­ren het Ara­bisch goed te be­heer­sen en nu zeg­gen dat ze de on­der­han­de­lin­gen be­gre­pen heb­ben, dat dit in het geval van Kim niet zo blijkt te zijn. Als Z. D. zegt: “Ver­tel dan wat je hoor­de.”, zit ze er fa­lie­kant naast.
325 US$ is goedkoop voor Jeruzalem, maar ook voor el­ders, denk ik, want we heb­ben dou­che, toi­let, keu­ken en een was­ma­chi­ne. Al­les moe­ten we de­len met een Roe­meen­se or­tho­do­xe pries­ter die in de kerk van de maagd Ma­ria in Get­se­ma­ne werkt: Père X.
De dames gaan naar het fees­tje ter ere van de Fran­se Re­vo­lu­tie neer het Fran­se Con­su­laat. (Voor tweede­rangs bur­gers, want de Re­vo­lu­tie wordt na­tuur­lijk op Qua­tor­ze Juil­let ge­vierd en niet op Quin­ze Juil­let!)
De auto is te klein om mij ook nog mee te ne­men. Ze gaan met de zus van de Leid­se uni­ver­si­tair do­cent A.J.
Ik haal onze spullen op in Alice Rush-in Hos­tel, dat op nog geen der­tig me­ter af­stand blijkt te lig­gen!
Toen ik daar Arabisch pro­beer­de te spre­ken wer­den ze boos.
Ik maak de bedden ge­reed, ook mijn bed, bui­ten.
Douchen. Daarna ik maak in­stant soep.

Pater X

De pater begint direct over be­sne­den Jo­den te pra­ten, loopt met zijn gulp open en doet erg nich­te­rig. ’s Avonds drukt hij zijn vin­ger in mijn hand­palm. (Dat is toch het ge­baar van: ik wil je neu­ken / ik wil seks me jou!) Ik vind hem af­sto­tend.
Hij is ook professeur aan de He­breeuw­se Uni­ver­si­teit van Je­ru­za­lem, waar hij re­li­gi­eu­ze mu­ziek on­der­wijst.
Hij spreekt Roe­meens (na­tuur­lijk), He­breeuws en een beet­je Frans.

Conflict: 2e episode

De dames zijn tegen 20.00 uur terug. Ik zeg dat de pater een ket­ting­ro­ker is.
Iris gaat meteen kla­gen dat ze erg veel last heeft van haar lucht­we­gen en door die rook krijgt ze pro­ble­men met haar adem­ha­ling.
Op de reis naar Damascus had een jon­gen haar zijn adres ge­ge­ven en toen hij haar het ha­re vroeg, had ze ge­wei­gerd. Daar­over had­den we ge­spro­ken en ik had ver­on­der­steld dat ze be­ter een fake adres zou kun­nen op­ge­ven. Dat vond ze niet. “Je moet al­tijd eer­lijk zijn”, had zij en ook Kim te­gen mij ge­zegd.
Ik vraag nu aan Iris wat het ver­schil was tus­sen te zeg­gen dat je van rook last krijgt van je adem­ha­ling en een vals adres op­ge­ven.
Zij begint zich me­teen om­stan­dig te ver­de­di­gen. Daar­na gaan bei­den naar bin­nen, Iris en Kim.
Na een poosje komt Kim naar bui­ten met de vraag of ik niet even bin­nen wil ko­men pra­ten. Ze had­den span­nin­gen ge­merkt en dat kon maar be­ter uit­ge­praat wor­den.
Ik vertel hun van hun be­wus­te ge­brek aan so­li­da­ri­teit op vrij­dag 8/7 jl.*2 en haal ook het ge­val van Gö­re­me aan. Iris wil als­nog het ver­schil bij­lap­pen, maar zij be­grijpt niet dat het daar he­le­maal niet over gaat.
Zij (Kim en Iris) ver­wij­ten mij pas­si­vi­teit, zij zoch­ten een wo­ning en ik deed niets. (Ik ver­geet te zeg­gen dat ik dat wel deed, voor mij­zelf, zo­als zij ook voor zich­zelf zoch­ten.)
Zij verwijten mij dat ze mij in de ge­le­gen­heid stel­den een uit­je voor de groep te or­ga­ni­se­ren, maar dat ik niets on­der­nam. (Pas eind sep­tem­ber zal ik er­aan den­ken dat zij al twee maan­den in de­ze stad ge­woond hadden (in 1993) en dat al­les voor mij nieuw was. Over­don­de­rend nieuw. “Laat me eerst ac­cli­ma­ti­se­ren!”, had ik moe­ten zeg­gen, maar zo­als ge­zegd, ik dacht er niet aan.)
Nog wat ver­wij­ten en ik be­sluit, om er­ger te voor­ko­men, in te schik­ken.
Kim zegt dat ze me in Lei­den aar­dig vond en hoopt dat dat zo blijft.
Ik zeg dat ik me weer zo zal pro­be­ren te ge­dra­gen als in Lei­den. Zand er­over, over de af­ge­lo­pen week.

Diverse dingen

Thee drinken. We discussiëren (met Ka­ri­ma) over de is­lam en over de apa­thie van veel Ara­bie­ren voor za­ken die voor ons be­lang­rijk zijn.
Bed.
De pater gaf me toen die hand met zijn vin­ger in mijn hand­palm en vroeg me­teen of ik nog wat met hem wil­de drin­ken. Ik wil hem al­leen maar weg heb­ben, want ik vind hem af­sto­te­lijk.
Over mijn bed spreid­de ik open­ge­sne­den Ne­der­land­se vuil­nis­zak­ken, die ik mee­bracht, te­gen de re­gen­drup­pels.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Deze prijs (65 US$ per persoon) is voor vijf men­sen, want Hen­na zal er bin­nen­kort ook nog bij­ko­men, maar dat weet de ei­ge­na­res­se niet. Wan­neer die er ach­ter komt, leidt dat ook tot een con­flict met haar, die ei­ge­na­res­se, waar­na we meer moe­ten be­ta­len, en een con­flict on­der­ling, want de an­de­ren vin­den dan dat ik (die toe­val­lig aan­we­zig is) niet goed on­der­han­deld heb, maar dat ligt nog in het ver­schiet.

Retour noot 1.

2.) Zie het begin van dit con­flict op vrij­dag 8 juli, als Iris en Kim plot­se­ling be­slui­ten dat we de kos­ten niet meer sa­men hoe­ven te de­len, zo­als we tot nu toe de­den (met uit­zon­de­ring van twee nach­ten in Gö­re­me, Tur­kije) op het mo­ment dat er voor hen, vrou­wen, mo­ge­lijk gra­tis, of zeer goed­koop, over­nach­tings­mo­ge­lijk­heid in het ver­schiet ligt. Conflict 8 juli jl.

Retour noot 2.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemPlaatsnaam.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradOnderwerp.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 15/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 15/07: Begin.


Utrecht: Herenstraat

15 juli 2019


Herenstaat 43

Uitzicht op het pand Herenstraat 43 vanaf Lepelenburg.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Herenstraat.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat

Herenstraat 43.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Herenstraat

De Herenstraat.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 14 juli 1994. Ook deze nacht sliepen we (Karima, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer en ook de­ze dag doen we weer vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek, on­der lei­ding van Lar­ry Con­rad.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 14 juli 1994

Dag 19 / 72: Jeruzalem.
Ik ben rond 6.00 uur wakker. Het is be­wolkt en fris.
Karima en ik gaan naar het post­kan­toor in de Salah al-Din-straat. We ko­pen post­ze­gels. (We ko­pen ook kaas, maar niet in het post­kan­toor!) On­der­weg eten we op een muur­tje.

De Khalidi-bibliotheek

We werken in de bibliotheek van circa 9.00 tot 14.00 uur: num­me­ren van blad­zij­den in ma­nus­crip­ten en an­der dom, maar nood­za­ke­lijk werk. Na de pauze (14.00 tot 15.00 uur) ‘onderzoeken’ Ka­ri­ma en ik de ei­ge­naars­ken­mer­ken van Soen’ Al­lah al-Kha­li­di in reeds be­staan­de ca­ta­lo­gi.
In deze bi­blio­theek val ik nog bo­ven de kou­de air­co in slaap. Volgens mij is er sprake van zuur­stof­ar­moe­de in de­ze broei­kas. De ra­men mo­gen niet open, want dan krui­pen er weer in­sec­ten in deze pas ge-gas-te boe­ken.

De Tempelberg

We pauzeren in het gras, in de zon, maar ook in de vol­le wind, op het ter­rein van de Ha­raam al-Sha­rief (de Tem­pel­berg), vlak­bij de Qoeb­bat al-Shakh­ra (de Rots­koe­pel­mos­kee). Jon­gens lo­pen er ach­ter een bal aan (voet­bal), meis­jes lopen er ook, maar niet ach­ter een bal aan.

Österreichische Hospiz

Met het ‘onderzoek’ naar Soen’ Al­lah al-Kha­li­di gaan Ka­ri­ma en ik na 17.00 verder op het ter­ras van het Öster­rei­chische Hos­piz (met kof­fie), eerst in de wind, maar al­ras ver­kas­sen we naar de luw­te.

Een ander overnach­tings­adres?

Karima en ik gaan op zoek naar een an­de­r over­nach­tings­adres, weg bij dit on­vrien­de­lij­ke en sme­ri­ge Alice’s Rush-in Hos­tel, maar we vin­den er geen.

Genot op een koud dak.

Weer lig ik op het dak, weer is het koud en weer waait het hard. Het is be­wolkt, maar soms kan ik de ster­ren zien. Ondanks dat al­les ben ik zeer geil en be­vre­dig me twee keer, be­ide ke­ren is het heerlijk, een ge­not, on­danks de kou.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTem­pel­bergRots­koe­pel­mos­kee.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bi­blio­theekLaw­ren­ce Con­radTem­pel­bergRots­koe­pel­mos­kee.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Con­ser­va­tion (Engels).


Menu – 14/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 14/07: Begin.


Utrecht: Maliesingel

14 juli 2019


Maliesingel

Uitzicht op een aantal panden aan de Maliesingel, nummers 18, 19 en 20.
Dit complex van witte huizen is een Rijks­mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514385
Omschrijving

Bouwblok A, bevat vier aaneengesloten HEREN­HUIZEN, met ge­pleis­ter­de voor­ge­vels, uit­ge­voerd in ec­lec­ti­sche stijl. Het blok is ge­le­gen in de bin­nen­bocht van de Ma­lie­sin­gel recht te­gen­over de He­ren­brug… (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514385.)
Beeld­bank: 322.479, 322.480, 322.481.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
EclecticismePleister.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Maliesingel

Maliesingel 18, 19 en 20.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Maliesingel

Maliesingel 18, 19 en 20.


Menu – 14/07: BeginEinde.