29 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 366) Ik ben sinds 8 ja­nu­a­ri jl. als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 29 januari 1973.
Op 6.00. Eetzaal: cor­vee tot 8.15. In de spoel­keu­ken heb ik ge­staan.
Theorie. Pauze: cola + koek f. 1,85.
Theorie tot 11.30. Toen weer eet­zaal­cor­vee. De laat­ste keer en weer in de spoel­keu­ken. Ik heb me in het zweet ge­werkt.
Sport: omdat er te wei­nig man wa­ren, wilde ser­geant I V. de sport la­ten ver­val­len, maar De B. en C. moes­ten zo no­dig spor­ten. Nu, dat heb­ben we ge­we­ten. Eerst een veld­loop, vijf rond­jes rond het sport­ter­rein. On­ge­veer twee ki­lo­me­ter, die heb ik vol­ge­hou­den op een ei­gen tem­po en ik was on­ge­veer vijf mi­nu­ten la­ter dan de kop­lo­pers (sport­men­sen) bin­nen. De mees­ten had­den ech­ter niet meer dan drie of vier rond­jes ge­lo­pen. Daar­na, bezweet, in wan­del­gang te­rug naar de ka­zer­ne. Ik heb daar­mee een kou op­ge­lo­pen. In de zaal de­den we zit­voet­bal: zwe­ten, zwe­ten, zwe­ten.
In de pauze heb ik aan de kor­po­raal I, die bij de Csm (Com­pag­nies Ser­geant-Ma­joor [de ad­mi­ni­stra­teur]) zit, een ad­res­ver­an­de­ring door­ge­ge­ven.
In de kantine een cola, twee koe­ken: f. 2,40. Tot 17.00 the­orie.
Gegeten en toen om­ge­kleed. Kno­pen aan het ge­vechts­te­nue ge­naaid, want er was er een af­ge­gaan en bij het an­de­re dat ik al lang niet meer aan­ge­had heb (voor kerst­mis in Den Bosch voor het laatst) wa­ren ook nog twee kno­pen er­van af en die heb ik er ge­lijk aan­ge­zet.
Geslapen van 19.00 tot 20.30.
Tot 21.15 heb ik OOVM. OOVM is ook OMW. Op­slag, on­der­houd en vei­lig­heid van Ma­te­rieel / Op­slag Ma­ga­zijn Werk­zaam­he­den.
Daarna naar de kan­ti­ne, waar ik een on­in­te­res­san­te film (tot 22.35) heb ge­ke­ken. Ge­dron­ken, ge­ge­ten een cola plus koek f. 0,95.
Er was van­daag door ser­geant C. een ge­rucht ver­spreid dat als we ons rus­tig hiel­den, we mis­schien woens­dag­avond naar huis moch­ten. Zo­dat ik na de film naar mijn ka­mer ben ge­gaan, waar in­der­daad al­les rus­tig was.
Op bed heb ik tot 0.15 ge­puz­zeld. W., J. en C. za­ten te kaar­ten. Er kwam een ser­geant bin­nen en die zei dat het licht uit moest. Hij vroeg wat ze aan het kaar­ten wa­ren. ‘Een­en­twin­ti­gen’ en zei­den de ‘maten’ en hij heeft toen maar tot 01.30 mee­ge­daan.
Weer: fris, droog en géén zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

11 januari 1973

Dagboek 1973

(Dag 348) Ik ben sinds af­ge­lo­pen maan­dag (8 ja­nu­a­ri) als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht. Daar word ik op­ge­leid tot ma­ga­zijn­me­de­wer­ker: kan­toor­werk, dus, waar ik zo’n gro­te he­kel aan heb.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 11 januari 1973.
Op 7.30. Niet ge­ge­ten. Hele dag theo­rie.
Tus­sen de mid­dag een beet­je spi­na­zie, soep en aard­ap­pels.
Het laatste uur Gees­te­lij­ke Vor­ming (GV). Ik ben sa­men met een gro­te groep naar de hu­ma­nis­ten ge­gaan. Dat werd een puin­hoop. Om 16.50 stuur­de de raads­man ons weg.
Ik ga niet meer naar de GV.
Brood gegeten.
Tot 19.30 ge­sla­pen en ge­puz­zeld, toen naar de kan­ti­ne. Een rond­je ge­ge­ven: vijf pils = f. 2,25. Zelf had ik er vier ge­had.
Friet, f. 0,50.
Toen naar de ka­mer van TM., R., G. van der G., R. en MD. Daar samen met CJ. on­ge­veer an­der­half uur ge­ze­ten, tot 23.15.
Ge­puz­zeld en naar bed.
Weer: droog, fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.