Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 augustus 1994. Ik ben in Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik doe niet veel, want ik wil ei­gen­lijk naar huis, maar kan niet voor 5 sep­tem­ber ver­trek­ken. Min of meer lus­te­loos slen­ter ik door de stad, de tijd do­dend.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zaterdag, 27 augustus 1994

Dag 63 / 72: Trabzon.
Opstaan om 7.00 uur.
Ontbijt in mijn hotelkamer: brood, kaas en banaan.
Naakte vrouwen, por­no te­ke­nen, zo­als ik zo vaak voe, ’s och­tends.
Stad in: brood en kaas kopen.

Meyva suyu şeftali

Naar een terras, in de schaduw zitten. Ik lees in Fi baytina rajdoel van Ihsan Abd-al-Qoedoes. Ik drink thee en meyva suyu şeftali (per­zi­ken­sap): 20.000 TL per stuk.
Ik ontmoet T.: een nutteloos gesprek over Ame­ri­can slang.
Bed rond 14.30 uur: een half uur slapen.

Opnieuw verliefd?

Naar de boulevard. Ik ga niet in op de af­spraak van T. om hem te ont­moe­ten. Ik had ook niets toe­ge­zegd. Hij liet me gis­te­ren bars­ten. Ik ga nu niet. (Oog om oog?)
Op de boulevard lezen en vrou­wen kij­ken. Een mooie moe­der wordt ter plek­ke weer ver­liefd op haar (koe­le) echt­ge­noot, als ze een ver­liefd stel­le­tje ziet langs­lo­pen. Ze wordt er vro­lijk van en kijkt haar on­be­wo­gen echt­ge­noot stra­lend aan.
Circa 18.30 uur hotel: brood, kaas en banaan eten. Bui­ten le­zen.

Handelscontacten?

Stad in. Op een terras word ik aangesproken door een Turk uit An­ka­ra. Hij spreekt tien woor­den En­gels. Hij is op weg naar Sint Pe­ters­burg. Hij spreekt geen Rus­sisch, al­leen Turks. In Rus­land wil hij de mo­ge­lijk­he­den van han­dels­con­tac­ten gaan be­stu­de­ren. (Rus­sen spre­ken wel­licht Turks. (?…))

Prostituees

Het verlegen meisje van gisteren zwaait nu te­rug, maar ver­dwijnt na een poos­je. Haar rond­bor­sti­ge vrien­din hangt af en toe over de leu­ning. Zo­veel pros­ti­tu­ees in de­ze stad en ik heb nog geen en­ke­le blo­te vrou­wen­borst ge­zien.
Weer: af en toe bewolkt / warm. ’s Avonds aan zee fris.
Naar bed rond 22.30 uur.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzon.


Wikipedia
TurkijeTrabzon.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/08: Begin.


Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 26 augustus 1994. Gisteren kwam ik in Trabzon aan, een kust­plaats aan de Zwar­te Zee. De­ze stad zit he­le­maal vol met Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Van de­ze be­drij­vig­heid was ik niet op de hoog­te voor­dat ik hier kwam. Turk­se man­nen den­ken waar­schijn­lijk dat ik om de­zelf­de re­den als zij naar Trab­zon kwam. Een van hen no­digt me uit om met hem mee naar de hoe­ren te gaan, maar ik wil niet en hij is daar zeer te­leur­ge­steld over. (Wat gaat hem dat trou­wens aan, wat ik wel of niet wil doen.) Ik ont­moet ook een jon­ge­man die zich, door zelf­stu­die, ge­spe­cia­li­seerd heeft in het Ame­ri­kaans slang. Ik kan hem bij­na niet ver­staan.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Vrijdag, 26 augustus 1994

Dag 62 / 72: Trabzon.
Wakker tegen 5.00 uur. Ik blijf tot 7.00 uur liggen.
Douche.
Brood, kaas en banaan op mijn kamer eten.
Stad in. Ik probeer een biljet van 500.000 TL. te wis­se­len. De bank (het is 8.30 uur) is open, maar het per­so­neel be­gint pas om 9.00 uur te wer­ken en wil dat ik zo­lang wacht. De kluis wordt net open­ge­maakt.

Wisselgeld

Ik ga thee drinken op het terras waar ik gis­te­ren­avond was, maar de radio wordt luid (om bo­ven het ver­keers­la­waai uit te ko­men) aan­ge­zet. Ik ga weg, be­taal met 50.000 TL. De thee kost 3.000 TL. De ober schrikt en kan pas na veel vij­ven en zes­sen tot 4.000 TL. (Té-elle) te­rug­ge­ven. Ik ga niet zeu­ren over f. 0,06.

Ansichtkaart

Op een terras met uitzicht over zee, schrijf ik een kaartje naar Ju­dith (in Tel Aviv), maar ik rea­li­seer me plot­se­ling dat ze op 1 sep­tem­ber naar Chi­na gaat voor twee maan­den. Nu krijg ik de nei­ging om naar het post­kan­toor te ren­nen, in plaats van op dit prach­ti­ge ter­ras met mooi uit­zicht over zee te blij­ven zit­ten. Toch blijf ik zit­ten. Ik schrijf ook naar Ka­ri­ma (in Ne­der­land) dat ik me een­zaam voel en klaag er­over. Dan be­sluit ik de kaar­ten te pos­ten.

Amerikaans slang

Ik kom in een uri­noir een jon­gen te­gen. Hij heet T., die wil zijn En­gels oe­fe­nen en hij brengt me naar het post­kan­toor en naar de Oto­gar (bus­sta­tion), waar ik voor zon­dag een reis naar Sinop boek: 250.000 TL. (500 km.)
Ik neem T. mee uit eten. (Hij wil­de eerst niet, want hij had geen geld ge­noeg.) Ik ver­tel hem over SK. (in An­tak­ya) en zijn werk­wijze. Al­tijd eer­lijk blij­ven en toch het ini­tia­tief ne­men. Zor­gen dat je wat weet van de re­gio, etc. T. is veel min­der op­drin­ge­rig dan SK. en in­sis­teert zelfs om de thee te be­ta­len, die we sa­men drin­ken. Hij leer­de zich­zelf En­gels en is ge­spe­cia­li­seerd in Ame­ri­kaans slang, waar ik bij­na niets van kan ver­staan.

Boek lezen

Om 15.00 uur moet T. gaan voet­bal­len. Ik ga langs de bou­le­vard zit­ten, meis­jes kij­ken en le­zen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does (fi bayt-i-na: ‘in het huis, onze’ + ra­djoel: ‘een man’): “Er is een man in ons huis”.) In de scha­duw is het fris, in de zon gaat het wel.
Hotelkamer: brood eten.
Buiten zitten. Mijn Rus­si­sche buur­vrouw is groot en ziet er ste­vig uit, maar ook ver­moeid, sla­pe­rig.

Çay bahçesi: theetuin

Tegen 19.45 uur ga ik naar Iskender Paşa, Çay Bah­çesi (çay bah­çesi = thee­tuin), waar ik met T. had af­ge­spro­ken, maar hij komt niet. (Mor­gen hoor ik dat hij an­de­re din­gen te doen had. Dat zou SK. (in An­tak­ya) niet ge­beu­ren!!)

Hoeren?

Een dikke, Duits sprekende, Turk wil dat ik met hem mee naar de hoe­ren ga, maar is zwaar te­leur­ge­steld als ik dat niet wil.
In mijn hotelkamer rond 21.30 uur. Naar de vrou­wen kij­ken, aan de over­kant. Ik groet er een en zij kijkt steeds va­ker wee­moe­dig (lijkt het wel) te­rug.
Bed circa 23.30 uur.


Menu – 26/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzon.


Wikipedia
TurkijeTrabzon.
Trabzon: nachtleven in de jaren ’90.
De tekst luidt: … In de jaren 90 was het nacht­le­ven in de stad ge­ken­merkt door nacht­clubs met pros­ti­tuees uit de Sov­jet-Unie.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 26/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 26/08: Begin.


Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 25 augustus 1994. Na een zware bus­rit van twin­tig uur be­reik ik de stad Trab­zon aan de Zwar­te Zee. De kust is heel mooi. Ik ont­dek dat de stad Trab­zon ver­ge­ven is van pro­sti­tu­ees, (pros­ti­tu­tie is in Tur­kije niet ver­bo­den): er zijn hier heel veel Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Trab­zon is bij­na Rus­sisch, zelfs de ver­keers­bor­den zijn twee­ta­lig: Rus­sisch en Turks.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 25 augustus 1994

Dag 61 / 72: Trabzon.
s Ochtends om 5.30 uur komt de be­lo­ning van deze zwa­re rit. Tot 11.00 uur zit ik te ge­nie­ten van een prach­ti­ge (soms ook min­der prach­ti­ge) Zwar­te Zee­kust.
MH. stap­te in Or­du uit, zo­dat ik wat meer been­ruim­te kreeg.

Trabzon

Om 11.00 uur ben ik in Trabzon. Ik loop naar het cen­trum. Per toe­val vind ik (na veel lo­pen) het Er­zu­rum ho­tel dat vol­gens de gids al­les­zins re­de­lijk is. Ik be­taal 150.000 TL. en kom op de vier­de ver­die­ping op het dak­ter­ras te­recht. Voor: ter­ras en uit­zicht op zee. Ach­ter: uit­zicht op zee, door een klein raam. Een douche (met veel mug­gen­lij­ken), maar geen toi­let. Een heer­lijk ho­tel.
Douche.
Rond 12.30 naar bed. Ik slaap tot 17.00 uur.
Dagboek bijwerken. Daarna ga ik hon­ge­rig de stad in. Ik vind dit een mooie aan­ge­na­me plaats. Ik eet twee dishes met wa­ter en brood voor 80.000 TL. (To­taal.)

Eenzaam

Ik voel me een beet­je een­zaam. Na 1992 wil­de ik nooit meer al­leen rei­zen, nu is het al de twee­de keer er­na dat ik al­leen rond­reis. Ik wil ei­gen­lijk naar huis, maar moet de tijd nog tot 5 sep­tem­ber uit­zit­ten. Met het boek Fi bay­ti­na ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does gaat het wel om de da­gen te vul­len.
Boodschappen: Water: 15.000 TL., een hal­ve ki­lo kaas voor 67.000 TL., brood: 10.000 TL. en een ki­lo ba­na­nen: 60.000 TL. Een en an­der naar mijn ka­mer in het ho­tel bren­gen.

Prostituees

Ik ga weer de stad in. Trabzon is bijna Russisch. Veel Rus­sen hier en ook zijn de op­schrif­ten op ver­keers­borden in het Rus­sisch en het Turks.
Ik loop langs de zee en drink thee op een ter­ras. De be­zig­heid daar is: over de rand kij­ken naar het la­ger ge­le­gen ho­tel waar je in de ka­mers kunt kij­ken. Hoe­wel ik me schaam, doe ik het op den duur ook. Er is hier niets an­ders te doen in het don­ker.
Een dikke Turk en zijn even dik­ke vriend spre­ken me aan in het Duits en ver­tel­len dat de pros­ti­tu­ees hier 100.000 TL. is f. 60,00 kos­ten. Er zijn hier enorm veel Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Al­le man­nen lo­pen in strak­ke broe­ken, ik vind er geen en­ke­le mooi. Vrij­wel al­le vrou­wen zijn zeer aan­trek­ke­lijk.
Vanaf het hoteldakterras kijk ik nu al­le ka­mers in. Eén ka­mer heeft het druk. Ge­re­geld gaan de gor­dij­nen open en dicht. Ver­der is hier wei­nig le­ven. Al­leen gei­le man­nen, zo­als ik, han­gen uit het raam.
Bed rond 00.00 uur.
Weer: lekker, maar in Trab­zon ook be­wol­king. ’s Avonds sweater-weer.


Menu – 25/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeOrduTrabzonZwarte Zee.


Wikipedia
TurkijeTrabzonZwarte Zee.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 25/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 25/08: Begin.