Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 26 augustus 1994. Gisteren kwam ik in Trabzon aan, een kust­plaats aan de Zwar­te Zee. De­ze stad zit he­le­maal vol met Rus­si­sche pros­ti­tu­ees. Van de­ze be­drij­vig­heid was ik niet op de hoog­te voor­dat ik hier kwam. Turk­se man­nen den­ken waar­schijn­lijk dat ik om de­zelf­de re­den als zij naar Trab­zon kwam. Een van hen no­digt me uit om met hem mee naar de hoe­ren te gaan, maar ik wil niet en hij is daar zeer te­leur­ge­steld over. (Wat gaat hem dat trou­wens aan, wat ik wel of niet wil doen.) Ik ont­moet ook een jon­ge­man die zich, door zelf­stu­die, ge­spe­cia­li­seerd heeft in het Ame­ri­kaans slang. Ik kan hem bij­na niet ver­staan.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Vrijdag, 26 augustus 1994

Dag 62 / 72: Trabzon.
Wakker tegen 5.00 uur. Ik blijf tot 7.00 uur liggen.
Douche.
Brood, kaas en banaan op mijn kamer eten.
Stad in. Ik probeer een biljet van 500.000 TL. te wis­se­len. De bank (het is 8.30 uur) is open, maar het per­so­neel be­gint pas om 9.00 uur te wer­ken en wil dat ik zo­lang wacht. De kluis wordt net open­ge­maakt.

Wisselgeld

Ik ga thee drinken op het terras waar ik gis­te­ren­avond was, maar de radio wordt luid (om bo­ven het ver­keers­la­waai uit te ko­men) aan­ge­zet. Ik ga weg, be­taal met 50.000 TL. De thee kost 3.000 TL. De ober schrikt en kan pas na veel vij­ven en zes­sen tot 4.000 TL. (Té-elle) te­rug­ge­ven. Ik ga niet zeu­ren over f. 0,06.

Ansichtkaart

Op een terras met uitzicht over zee, schrijf ik een kaartje naar Ju­dith (in Tel Aviv), maar ik rea­li­seer me plot­se­ling dat ze op 1 sep­tem­ber naar Chi­na gaat voor twee maan­den. Nu krijg ik de nei­ging om naar het post­kan­toor te ren­nen, in plaats van op dit prach­ti­ge ter­ras met mooi uit­zicht over zee te blij­ven zit­ten. Toch blijf ik zit­ten. Ik schrijf ook naar Ka­ri­ma (in Ne­der­land) dat ik me een­zaam voel en klaag er­over. Dan be­sluit ik de kaar­ten te pos­ten.

Amerikaans slang

Ik kom in een uri­noir een jon­gen te­gen. Hij heet T., die wil zijn En­gels oe­fe­nen en hij brengt me naar het post­kan­toor en naar de Oto­gar (bus­sta­tion), waar ik voor zon­dag een reis naar Sinop boek: 250.000 TL. (500 km.)
Ik neem T. mee uit eten. (Hij wil­de eerst niet, want hij had geen geld ge­noeg.) Ik ver­tel hem over SK. (in An­tak­ya) en zijn werk­wijze. Al­tijd eer­lijk blij­ven en toch het ini­tia­tief ne­men. Zor­gen dat je wat weet van de re­gio, etc. T. is veel min­der op­drin­ge­rig dan SK. en in­sis­teert zelfs om de thee te be­ta­len, die we sa­men drin­ken. Hij leer­de zich­zelf En­gels en is ge­spe­cia­li­seerd in Ame­ri­kaans slang, waar ik bij­na niets van kan ver­staan.

Boek lezen

Om 15.00 uur moet T. gaan voet­bal­len. Ik ga langs de bou­le­vard zit­ten, meis­jes kij­ken en le­zen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does (fi bayt-i-na: ‘in het huis, onze’ + ra­djoel: ‘een man’): “Er is een man in ons huis”.) In de scha­duw is het fris, in de zon gaat het wel.
Hotelkamer: brood eten.
Buiten zitten. Mijn Rus­si­sche buur­vrouw is groot en ziet er ste­vig uit, maar ook ver­moeid, sla­pe­rig.

Çay bahçesi: theetuin

Tegen 19.45 uur ga ik naar Iskender Paşa, Çay Bah­çesi (çay bah­çesi = thee­tuin), waar ik met T. had af­ge­spro­ken, maar hij komt niet. (Mor­gen hoor ik dat hij an­de­re din­gen te doen had. Dat zou SK. (in An­tak­ya) niet ge­beu­ren!!)

Hoeren?

Een dikke, Duits sprekende, Turk wil dat ik met hem mee naar de hoe­ren ga, maar is zwaar te­leur­ge­steld als ik dat niet wil.
In mijn hotelkamer rond 21.30 uur. Naar de vrou­wen kij­ken, aan de over­kant. Ik groet er een en zij kijkt steeds va­ker wee­moe­dig (lijkt het wel) te­rug.
Bed circa 23.30 uur.


Menu – 26/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzon.


Wikipedia
TurkijeTrabzon.
Trabzon: nachtleven in de jaren ’90.
De tekst luidt: … In de jaren 90 was het nacht­le­ven in de stad ge­ken­merkt door nacht­clubs met pros­ti­tuees uit de Sov­jet-Unie.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 26/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 26/08: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.