Apad 01-12-20: Tiel

Tiel

1 december 2020

Station Tiel (Gelderland)

Station Tiel
Stationsplein 2-3
(Het station is een gemeentelijk monument.)


Wikipedia: Station Tiel.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Middeleeuwen

Spannende Geschiedenis

Tiel is één van de oudste ste­den van Ne­der­land. In de 10e eeuw was het zelfs een han­dels­plaats van in­ter­na­tio­na­le be­te­ke­nis.

Middeleeuwen en Hertogdom Gelre

Vanaf de achtste eeuw begonnen monniken de be­vol­king te be­ke­ren en het land te ont­gin­nen.
Overal verrezen kerken, terwijl nieuwe macht­heb­bers hun ge­bied ver­de­dig­den met burch­ten. Daar­bin­nen ont­wik­kel­de Gelre zich al snel tot een van de be­lang­rijk­ste her­tog­dom­men van Noord­west Eu­ropa.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Informatiezuil in Tiel (Gelderland)

Informatiezuil nabij de Waal.


Tiel is één van de oudste steden van Nederland. Vele monumenten in Tiel her­in­ne­ren hier nog aan, zoals de Maar­tens­kerk en de Wa­ter­poort.
In de tiende eeuw was het zelfs een han­dels­plaats van in­ter­na­tio­na­le be­te­ke­nis. In de eeuwen daar­na werd Tiel steeds min­der in­vloed­rijk, maar was nog wel een be­lang­rijk lid van het in­ter­na­tio­na­le Han­ze­ver­bond.

Tiel kende zijn eerste bloeiperiode in de 9e eeuw, toen het de han­dels­po­si­tie van het even ver­der­op ge­le­gen Do­re­stad over­nam. In 896 kreeg Tiel het tol­recht van de Fran­ki­sche ko­ning Zwen­ti­bold, een ach­ter­klein­kind van Ka­rel de Grote. In de 10e en 11e eeuw onderhielden Tielse kooplieden nauwe con­tac­ten met col­le­ga’s in En­ge­land en Duits­land. Door de ver­plaat­sing van de tol naar Kai­sers­werth bij Duis­burg nam de in­vloed van Tiel af, hoe­wel de stad in de 14e eeuw ook faam kreeg als Han­ze­stad.

Tiel is vaak inzet geweest van machtsstrijd tussen Bra­bant en Gelre. In 1334 ver­over­de graaf Rein­oud II van Gel­re de stad op de Bra­ban­ders. In 1339 kwam Tiel de­fi­ni­tief bij Gel­re, in ruil voor Heus­den. De re­la­tie met Bra­bant ver­be­ter­de aan­zien­lijk met het hu­we­lijk tussen zoon Rein­oud III en Ma­ria van Bra­bant, doch­ter van Her­tog Jan van Bra­bant. Maar Rein­oud raak­te met zijn jon­ge­re broer Edu­ard in con­flict over de op­vol­ging van zijn va­der. Die strijd werd in 1361 be­slist bij de veld­slag bij Tiel, waar­bij Rein­oud ge­van­gen werd ge­no­men. Hij werd op­ge­sloten in kas­teel Nij­en­beek.

In de 16e en 17e eeuw breidde de stad zich verder uit met for­ti­fi­ca­tie en een voor­stad. Op het eind van de Twee­de We­reld­oor­log lag het nog door Duit­sers be­zet­te Tiel, in de vuur­li­nie van de ge­al­li­eer­den. De stad liep daar­bij gro­te scha­de op.
Tegenwoordig kostert Tiel zijn monumenten zoals de St. Maar­tens­kerk, het Ambts­huis en het Kan­ton­ge­recht. En voor­al ook de Wa­ter­poort, de oude toe­gang tot de ha­ven die eeuwen­lang zo be­lang­rijk is ge­weest voor de han­del. Door ver­zan­ding is het wa­ter in­mid­dels ver­dwe­nen, maar één ding is niet ver­an­derd: er lig­gen nog steeds vele kroe­gen.


Menu – 01/12-20: BeginEinde.


Tiel: provincie Gelderland.

APAD: A picture a day


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 30 november 2020

EVA-Lanxmeer Helofytenfilters

Bewonersvereniging EVA Lanxmeer
Nesciopad.


Uitleg over het gebruik en nut van helofytenfilters in de wijk EVA Lanxmeer.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 30 november 2020.


Menu – 30/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 29 november 2020

Herenstraat 29 Elisabeth Weeshuis

Museum Elisabeth Weeshuis.


Schilderij van de stichtster en naamgever van het Elisabeth Weeshuis, geflankeerd door haar beider, reeds overleden, echtgenoten.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 29 november 2020.


Menu – 29/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 29 Elisabeth Weeshuis

Museum Elisabeth Weeshuis.


Inkomsten

De Nederlandse weeshuizen zijn voor hun in­kom­sten in eer­ste in­stan­tie af­han­ke­lijk van gif­ten, le­ga­ten en spe­ci­ale be­las­tin­gen. Gaan­de­weg bou­wen ze een ei­gen ver­mo­gen op. Een uit­zon­de­ring is het wees­huis van Cu­lem­borg. Dit krijgt bij de stich­ting zo­veel geld mee dat het 400 jaar lang in het ei­gen on­der­houd kan voor­zien.


Menu – 29/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 28 november 2020

Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29
Museum Elisabeth Weeshuis.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 11545.


Ingenuam sobolem citius genitoribus orbam suscipit et gremio heic elisabetha fovet ab anno MDLX

Burgerkinderen, te snel ontrukt aan hun ouders, neemt Elisabeth hier op en koestert ze in haar schoot, vanaf 1560.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 28 november 2020.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Het poortgebouw aan de binnenzijde


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


MUSEUM ELISABETH WEESHUIS

In 1560 werd uit de nalatenschap van Eli­sa­beth, Vrouwe van Cu­lem­borg, het Eli­sa­beth Wees­huis ge­sticht. In dit ge­bouw is nu het ge­lijk­na­mi­ge mu­se­um ge­ves­tigd. Het mu­se­um om­vat een in­te­res­san­te col­lec­tie schil­de­rij­en, kerk­zil­ver en een per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling met als the­ma so­ci­a­le zorg in Cu­lem­borg van 1900 tot 1950. Ach­ter het mu­se­um be­vindt zich, be­grensd door de oude stads­muur, een fraai aan­ge­leg­de tuin. Uit­gaan­de van mid­del­eeuw­se- en re­nais­san­ce­tra­di­ties, is hier­aan op eigen­tijd­se wij­ze vorm­ge­ge­ven. Een oude wa­ter­put ge­tuigt nog van het ‘Nye Huis’ dat in de 15de eeuw op deze plaats stond.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Herenstraat 29 (RM 11545)

Herenstraat 29.


Informatiepaaltje voor jonge bezoekers aan Culemborg.


Menu – 28/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 27 november 2020

Het Voorburg 10-11 (GM 0216/175 - 0216/176)

Het Voorburg 10-11 (vrnl).


Deze beide panden zijn een gemeentelijk monument.
Huisnr. 10 met nr.: 0216/175 en huisnr. 11 met nr.: 0216/176.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 27 november 2020.


Menu – 27/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Voorburg 11 (GM 0216/176)

Het Voorburg 11.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/176.


Menu – 27/11-20: BeginEinde.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 26 november 2020

Het Voorburg 9-10 (GM 0216/175 - GM 0216/174)

Het Voorburg 9-10 (vrnl).


Beide panden zijn een gemeentelijk monument.
Huisnr. 9 met nr.: 0216/174 en huisnr. 10 met nr.: 0216/175.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 26 november 2020.


Menu – 26/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 25 november 2020

Het Voorburg 9 (GM 0216/174)

Het Voorburg 9.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/174.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 25 november 2020.


Menu – 25/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 24 november 2020

Het Voorburg 8 (RM 523144)

Het Voorburg 8.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 523144.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 24 november 2020.


Menu – 24/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 23 november 2020

Het Voorburg 1 (RM 523143)

Het Voorburg 1.


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 523143.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 23 november 2020.


Menu – 23/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gelderland: Culemborg

Culemborg: 22 november 2020

Slotstraat 13 (GM 0216/287)

Slotstraat 13.


Dit pand is een gemeentelijk monument met nr.: 0216/287.


Achtergrondinformatie
Culemborg: 22 november 2020.


Menu – 22/11-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.