apad 09-03-23: dertien uur

13.39 uur

*

9 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180805 13h39.

Karl-Liebknecht-Straße.
St.-Marien-Kirche.
(Bouwperiode: vanaf 1292 tot 1970, verschillende keren ingrijpend gerestaureerd en na recente oorlogsschade weer opgebouwd.)


Menu – 09/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Halberstadt

Hansestadt Halberstadt
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
Fotonr.: 200905 13h39.

Domplatz.
Dom St. Stephanus und St. Sixtus.
(Bouwperiode: vanaf 13e tot in de 15e eeuw, verschillende keren ingrijpend gerestaureerd en na recente oorlogsschade weer opgebouwd, tot in 2010.)


Menu – 09/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 07-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

7 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180807 12h39.

Deutsches Technikmuseum Berlin.
Elektromagnetische Computer, een replica van de originele machine uit 1941.


Z3 – Der erste elektromagnetische Computer
Nachbau der Z3 im Deutschen Technikmuseum.
Leihgabe von Prof. Horst Zuse, Berlin

Die Z1 mit ihren mecha­ni­schen Schal­tun­gen war nicht sehr ver­läss­lich, da sich die hand­ge­säg­te Bleche beim Rech­nen oft ver­klemm­ten. Des­halb such­te Kon­rad Zuse nach einer Al­ter­na­ti­ve und tausch­te die me­cha­ni­schen ge­gen elek­tri­sche Bau­tei­le aus.

1941 war der erste voll funk­tions­fä­hi­ge Com­pu­ter ein­satz­be­reit – die Z3. Al­le Schal­tun­gen der Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche Re­lais, 600 Stück im Rechen­werk und et­wa 1800 im Spei­cher­werk. Ein Re­lais ent­sprach einem Bit: Es konn­te den bi­nä­ren Wert Null oder Eins an­neh­men, je nach­dem, ob es aus- oder ein­ge­schal­tet war. Auf­bau und Funk­tions­wei­se der Z3 gli­chen der Z1, aber der neue Com­pu­ter war schnel­ler und ver­läss­li­cher.

Konrad Zuse baute die Orginal­ma­schi­ne wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs und be­kam da­für einen Zu­schuss von der Deut­schen Ver­suchs­an­stalt für Luft­fahrt. Das In­sti­tut war be­son­ders an Be­rech­nun­gen zur Aero­dy­na­mik in­te­res­siert. 1943/44 wur­de die Z3 bei Bom­ben­an­grif­fen auf Ber­lin zer­stört. Aus­ge­stellt ist hier ein Nach­bau, den Kon­rad Zu­ses äl­tes­ter Sohn Horst Zu­se im Jahr 2010 an­ge­fer­tigt hat.


Z3 – De eerste elektromagnetische computer
Replica van de Z3 in het Duitse Technologiemuseum.
Bruikleen van prof. Horst Zuse, Berlijn

De Z1 was met zijn me­cha­ni­sche scha­ke­lin­gen niet erg be­trouw­baar, aan­ge­zien het met de hand ge­zaag­de plaat­werk vaak vast­liep bij het re­ke­nen. Kon­rad Zuse zocht daar­om naar een al­ter­na­tief en ver­ruil­de de me­cha­ni­sche voor elek­tri­sche com­po­nen­ten.

In 1941 was de eerste vol­le­dig func­tio­ne­le com­pu­ter ope­ra­tio­neel – de Z3. Al­le cir­cuits van de Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche re­lais, 600 stuks in de re­ken­een­heid en on­ge­veer 1800 in de op­slag­een­heid. Een re­lais kwam over­een met een bit: het kon de bi­nai­re waar­de nul of één aan­ne­men, af­han­ke­lijk van of het aan of uit was. De Z3 was ge­bouwd en werk­te op de­zelf­de ma­nier als de Z1, maar de nieu­we com­pu­ter was snel­ler en be­trouw­baar­der.

Konrad Zuse bouwde de ori­gi­ne­le ma­chi­ne tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log en ont­ving een sub­si­die van het Duit­se On­der­zoeks­in­sti­tuut voor Lucht­vaart. Het in­sti­tuut was voor­al geïn­te­res­seerd in aero­dy­na­mi­sche be­re­ke­nin­gen. In 1943/44 werd de Z3 ver­nie­tigd tij­dens bom­bar­de­men­ten op Ber­lijn. Een re­pli­ca die de oud­ste zoon van Kon­rad Zu­se, Horst Zu­se, in 2010 maak­te, is hier te zien.


Menu – 07/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h39.

Lambertikirchplatz, in de schaduw.


Rechts de Lambertusfontein, uiterst rechts de Salzstraße.


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 mei 2020.


Menu – 07/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 19-02-23: dertien uur

13.38 uur

*

19 februari 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180805 13h38.

Panoramastraße en omgeving.
Bij het maken van deze foto stond ik op de trappen van het Körperwelten Museum (People Museum – Body Worlds).


De koepel links is van het Museum für Asi­a­tische Kunst
Het grijze gebouw dat ervoor ligt is een on­der­deel van het Hum­boldt Fo­rum, een his­to­risch pa­leis.
De koepels in het midden zijn van de Ber­li­ner Dom (Ka­the­draal van Ber­lijn).
De kerk rechts is de St. Marien­kirche (de Hei­li­ge Ma­ria­kerk).


Menu – 19/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quedlinburg

Hansestadt Quedlinburg
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
(Landstreek: Harz.)
Fotonr.: 200903 13h38.

Blasiistraße.
Schachtbrunnen = Fontein van Schacht.
(Beeldhouwer: Franz Blazek. Vervaardiging: 1913, Jugendstil.)


De Schachtbrunnen is een Denkmal (monument).


Deze fontein werd gesticht door de koopman Friedrich Schacht (-1913), om te herdenken dat hij in 1911 het stadsbestuur verlaten had.


Menu – 19/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 17-02-23: twaalf uur

12.38 uur

*

17 februari 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 12h38.

Museumsinsel: Alte Nationalgalerie.
Kolonnadenhof.


Titel: The Monument.
(Brons. 2015.)
Kunstenaar: Atelier Van Lieshout, Rotterdam.


Deze foto plaatste ik eerder op:
2 september 2018.


Menu – 17/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 12h38.

Johannes-Stelling-Straße 9-11.
Finanzamt, ehem. Alte Artilleriekaserne.
(Bouwjaar: 1859-62.)


Deze voormalige Artilleriekazerne, thans Dienst Financiën, is een Denkmal (monument) zonder nummer.


Menu – 17/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 13-12-22: tien uur

10.35 uur

*

13 december 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180619 10h35.

Lindenplatz.
Standbeeld van de Rijkskanselier Otto von Bismarck.
(Brons, 1903.)
Ontwerp: Hans Hundrieser.
Gieterij: Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer.


Dit beeld is een Denkmal (monument).


Menu – 13/12-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180803 10h35.

Volkspark Friedrichshain, nabij de Friedenstraße.
Monument voor Friedrich II. von Preußen.
(Oorspronkelijk geplaatst in 1848.)


In 1949/50 werd het park ingericht naar Sov­jet-voor­beeld en daar­bij ver­dween het mo­nu­ment.
Na de Duitse hereniging werd tij­dens graaf­werk­zaam­he­den de­len van het beeld als puin ge­von­den. Res­tau­ra­tie volg­de en de bus­te van Fried­rich II. werd, vol­gens oor­spron­ke­lij­ke aan­wij­zin­gen, op­nieuw ge­go­ten.


Menu – 13/12-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.35 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2022.


apad 18-10-22: twaalf uur

12.32 uur

*

18 oktober 2022

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 12h32.

Kolonnadenhof: Museumsinsel.
Bogenspannerin (Brons: 1905).
Kunstenaar: Ferdinand Lepcke (1866-1908).


Deze foto plaatste ik eerder op:
31 augustus 2018 (2e foto).


Menu – 18/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Wismar

Hansestadt Wismar
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180919 12h32.

Runde Grube 4. Dat is het rode pand en het heet Gewölbe.
Het gebouw is een monument en stamt uit de 17e eeuw.


Menu – 18/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.32 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.


apad 08-10-22: achttien uur

18.31 uur

*

8 oktober 2022

Lübeck

Hansestadt Lübeck
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 180618 18h31.

Hauptbahnhof Lübeck.
Gefotografeerd vanaf de Bahnhofsbrücke Lübeck in de Fackenburger Allee.


Menu – 08/10-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 18h31.

Karl Marx Allee.
Karl Marx Buchhandlung.


Menu – 08/10-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.31 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2022.


apad 17-09-22: achttien uur

18.30 uur

*

17 september 2022

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 18h30.

Karl-Marx-Allee.
Friedrichshain-Kreuzberg.


Het drie-daagse Inter­na­tio­na­le Bier­fes­ti­val, dat jaar­lijks be­gin au­gus­tus plaats­vindt en waar­aan cir­ca 350 brou­we­rij­en uit on­ge­veer 90 lan­den deel­ne­men, met meer dan 2.000 bier­mer­ken en -soor­ten. Het fes­ti­val is cir­ca twee ki­lo­me­ter lang en telt meer dan twin­tig hot-spots.


Menu – 17/09-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Koudekerk ad Rijn

Koudekerk aan den Rijn
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 200417 18h30.

Lagewaard 13.
Woonhuis.
(Bouwjaar: 1990.)


Menu – 17/09-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.30 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2022.


apad 01-09-22: negen uur

09.30 uur

*

1 september 2022

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180803 09h30.

Friedenstraße 1.
Friedrichshain-Kreuzberg: St.-Bartholomäus-Kirche.
(Bouwperiode: 1854-1858.)
(Wiederaufbau / opnieuw gebouwd: 1952–1958.)


Deze kerk is een Denkmal (monument) met nr.: 09045146.


Menu – 01/09-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kiel

Kiel
(Deelstaat: Schleswig-Holstein.)
Fotonr.: 190510 09h30.

Kaistraße.
Uitzicht vanuit mijn hotel op de laatste dag van mijn verblijf in Kiel.


Menu – 01/09-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 09.30 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2022.


apad 20-07-22: tien uur

10.28 uur

*

20 juli 2022

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180803 10h28.

Volkspark Friedrichshain.
Großer Teich / Grote Vijver.
(Bouwjaar: 1997.)


Deze fontein heet Seefontäne Großer Teich en is ontworpen door Adalbert Maria Klees.


Menu – 20/07-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 10h28.

Hoek Holzdamm / Ernst-Merck-Straße.
Winkelpand / Kantoorpand.


Menu – 20/07-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.28 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juli 2022.