30 juni 1977

Dagboek 1977

(Dag 1979) Ik woon sinds twee dagen sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. Voor­heen woon­de ik twee­ën­half jaar op ka­mers aan de Ta­fel­straat in het Cen­trum van Maas­tricht. Daar had ik een bed op een stel­la­ge ge­maakt. Die stellage ga ik van­daag af­bre­ken. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 30 juni 1977.
Op 6.45 uur.
Zaak: met de au­to.
Draden trek­ken in Eijs­den, met een dienst­au­to er­heen.
Thuis: flat, 16.45 uur.
Hout bestellen bij Bouw­man in de Recht­straat.
In de Maretak eten.
Bedconstructie in de Ta­fel­straat af­bre­ken.
Naar Opa in Meers­sen.
Naar HL.’s broer JL. op be­zoek. Naar HL.’s moe­der.
Bed 00.00 uur.
Weer: redelijk. Een beetje zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 juni 1976

Dagboek 1976

(Dag 1613) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik ga van­daag, na veer­tien da­gen ziek­te, weer wer­ken. Mijn col­le­ga is SZ. en we van­daag de he­le dag in Maas­tricht be­zig. – Om­dat er een hit­te­golf heerst, heb­ben we ‘tro­pen­dienst’ en mo­gen we één uur eer­der stop­pen.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 29 juni 1976.
Op 7.10 uur.
Weer werken, he­laas. (Met SZ.)
Koffie bij [dag­blad] De Lim­bur­ger. Kof­fie bij mij thuis.
Monhemius: te­le­foon­lij­nen op­rui­men we­gens fail­lis­se­ment.
Rijkswaterstaat: toes­tel ver­plaat­sen.
Eten bij de Me­dische Fa­cul­teit. In dat park wan­de­len.
Gemeente Be­drij­ven: een toes­tel voor twee lij­nen op­rui­men. Een toes­tel plaat­sen.
Tropendienst, dus ein­de dienst is om 15.45 uur.
Thuis circa 15.45 uur.
Eten.
Afwassen. Brood­deeg kne­den.
Fietsen: Amby, Rot­hem, De Nach­te­gaal*, Rot­hem, Lim­mel. Thuis te­gen 21.10 uur.
Douche tot 21.45 uur.
Dagboek schrijven.
Nu 22.40 uur.
Weer: alweer smoor­heet.

*
De Nach­te­gaal: een uit­span­ning in het Geul­dal, na­bij Meers­sen.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 juni 1975

Dagboek 1975

(Dag 1246) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 28 juni 1975.
Op 10.00 uur, na twee keer af­trek­ken. De eer­ste keer op [fo­to’s van] boys uit mijn di­ver­se dag­boek­en, de twee­de keer op foto’s van naakt vrou­we­lijk schoon.
Inkopen in de stad, on­der an­de­re het boek Sjengs­ke van Bèr Hol­le­wijn, f. 14,90 bij Vel­de­ke Boek­han­del.
Bij Lei­ter-Ny­pels: Jo­na­than Li­ving­ston Zee­meeuw van Ri­chard Bach, f. 17,50.*
Van circa 15.30 tot 18.00 uur dag­boek bij­wer­ken en het hou­ten toi­let­rek­je bruin ge­schil­derd.
Nu circa 18.00 uur.
Tussen de mid­dag bij Old Dutch: twee Se­ven-up.
Tijdens het dag­boek-schrij­ven kof­fie ge­dron­ken, met klas­sie­ke mu­ziek op de ra­dio.
Ik ben eigenlijk acht da­gen te laat met te schrij­ven dat ik vrij­dag 20-6-75 een jon­gen heb ge­zien die ik op de MULO al sek­su­eel aan­trek­ke­lijk vond.
Ik fantaseerde over hem. We be­leef­den sa­men avon­tu­ren, ook sek­su­ele.

Hij zit nu bij de Lucht­macht in de Can­ner­berg [NAVO-Hoofd­kwar­tier].
Het korte haar en blau­we uni­form ma­ken hem er niet mooi­er op. Hij heet PG. en woont in A. Als ik me goed her­in­ner deed zijn va­der in drank en vol­gens de Te­le­foon­gids woont hij dan: …straat-N in A.
Twee bekende knap­pe jon­ge­man­nen ge­zien.
Gegeten: gebak­ken to­ma­ten.
Afgewassen.
Sjengske ge­le­zen.
Werkbroek ge­naaid.
Circa 01.00 uur op bed.
Weer: geheel bewolkt, fris.

*
Sjeng­ske van Lam­ber­tus (Bèr) Hol­le­wijn.
Sjengske (DBNL). Het boek Sjeng­ske is een so­ci­a­le ro­man. Het gaat om de ‘avon­tu­ren’ van Sjeng­ske, een jon­gen die op­groeit in Maas­tricht aan het ein­de van de ne­gen­tien­de eeuw. De tekst is in het Ne­der­lands ge­schre­ven, maar be­vat wel uit­druk­kin­gen zo­als die in het di­a­lect van Maas­tricht voor­ko­men. Aan bod ko­men on­der an­de­re Kin­der­ar­beid en Volks­buur­ten. De au­teur, Bèr Hol­le­wijn, schreef dit boek on­der het pseu­do­niem ‘Sjes­co Orenz’.
Sjeng is de Lim­burg­se uit­spraak van de jon­gens­naam ‘Jan’.

Jonathan Li­ving­ston Zee­meeuw van Ri­chard Bach. (Een Ne­der­land­se ver­ta­ling van Jo­na­than Li­ving­ston Sea­gull). Wi­ki­pedia.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 juni 1974

Dagboek 1974

(Dag 880) Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Heer­len. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud – tand­arts T.J. Bot­ke.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 27 juni 1974.
Niet veel zin. Ik had zin in al­les weg te gooi­en of te ver­scheu­ren, die rot pa­pie­ren troep.
Radio hard aan­staan om af te re­a­ge­ren.
Ik heb last van veel blo­zen, sinds JSC. (te­le­fo­nis­te) daar cir­ca twee we­ken ge­le­den een op­mer­king over maak­te.
Weer: onweer, tus­sen de mid­dag wan­de­len. Wat trok­ken de blauw­zwar­te on­weers­wol­ken mooi over de steen­berg van de Oran­je Nas­sau (mijn).
Gerend naar kantoor. Het re­gen­de daar­na pij­pen­ste­len.
In de trein, ’s avonds, een in go­re sme­ri­ge jeans ge­kle­de jon­gen met sme­rig ge­zicht. Ik had de in­druk dat hij ex­pres te­gen­over me kwam zit­ten en af en toe naar me keek. Dit lek­ker stuk stap­te in Meers­sen uit, jam­mer.
’s Avonds met zwar­te verf op pa­pier ge­schil­derd.
[Broer] P. is over­ge­gaan naar de vier­de klas LTS, elek­tro­tech­niek. Ik ben hier wer­ke­lijk blij mee. Mis­schien vol­gend jaar toch ie­mand met een school­di­plo­ma.
Schrift voor dag­boek 16 ver­sierd met te­ke­ning en de­tail van Leo­nar­do da Vin­ci.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 juni 1973

Dagboek 1973

(Dag 514) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat) – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Onder dat ma­ga­zijn loopt een ri­ool, dat niet goed af­ge­slo­ten is en stinkt bij warm weer of bij ver­an­de­rend weer, wan­neer de lucht­druk ver­an­dert. Ook de ac­cu’s die daar zijn op­ge­sla­gen stin­ken. Om­dat het ma­ga­zijn een af­ge­slo­ten ruim­te in de ga­ra­ge is, (waar geen ver­se / fris­se lucht naar bin­nen kan), komt bij de ove­ri­ge stank ook nog eens de uit­laat­gas­sen van de di­ver­se voer­tui­gen wan­neer de mo­to­ren ge­start wor­den. Ik wil er niet meer wer­ken en schreef gis­te­ren een be­klag over mijn werk­plek. – Op 14 juni jl. had ik de Ar­beids­in­spec­tie in Arn­hem op­ge­beld en hen over mijn slech­te werk­om­stan­dig­he­den in­ge­licht.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 26 juni 1973.
Op rond 7.00. Niet ge­ge­ten. Een keer ap­pèl.
Tegen 8.45 naar de tand­arts. Ik had nog pijn aan een tand die ver­le­den week be­han­deld was. Ge­deel­te­lijk op­ge­lost. Bij erg zoet spul, bijv. jam*, doet hij erg pijn.
WZZ: Volks­krant f. 0,35.
Toen ik terug was van de tand­arts bel­de HK. op en ver­tel­de dat ik op de­ze re­de­nen niet zo­maar in be­klag kon gaan. Ik moest een dienst­be­vel krij­gen.
Binnen een uur had ik een dienst­be­vel van de Elnt [Eer­ste Lui­te­nant] Van der M.
Dat ging als volgt.
Iedereen die wat uit het ma­ga­zijn moest heb­ben heb ik ge­zegd dat ik het ma­ga­zijn niet zou be­tre­den, om­dat het stonk. Het re­sul­taat hier­van was dat Sm [Ser­geant-ma­joor] P. op­belde, na circa 20 tot 30 mi­nu­ten na de eer­ste wei­ge­ring. Hij zou zijn baas op­bel­len.
Ongeveer 5 minuten later bel­de Elnt Van der M. en gaf mij na een poos­je pra­ten op­dracht het ma­ga­zijn te be­tre­den. Ik had hem op het (la­ter weer­leg­de) ge­vaar ge­duid dat de accu’s als ge­volg van knal­gas zou­den kun­nen ex­plo­de­ren. La­ter bleek dat knal­gas al­leen bij ko­ken­de ac­cu’s ont­staat. (La­den.)
Na deze bewering hoef­de ik niet meer in het ma­ga­zijn.
Sm P. hoor­de dat en bel­de Van der M. Hij zou de BOG [Ba­tal­jons On­der­houds­groep] stil­leg­gen. Hij kon niet wer­ken. Dat er knal­gas ont­stond was niet waar.
Elnt Van der M. gaf mij op­dracht het ma­ga­zijn bin­nen te gaan.
“Is dat een dienst­be­vel?” vroeg ik.
“Ja, dat is een dienst­be­vel!” En hij leg­de de hoorn op. Het heeft me meer dan 20 mi­nu­ten pra­ten ge­kost om een dienst­be­vel te krij­gen.
Hierna ben ik gaan wer­ken en heb HK. op­ge­beld.
Gegeten: broodje le­ver: ver­schrik­ke­lijk.
Een keer appèl.
Magazijn.
De BOG ging zwemmen. Ik had niet zo­veel zin. (Geen goe­de zwem­broek.)
Administratie: Wed­de (f. 304,25) op­ge­haald.
Tot 16.20 in het ma­ga­zijn.
Naar de kamer. Omgekleed en gaan dou­chen. Toen ik te­rug­kwam was er een con­tra-ap­pèl ge­weest. Ik was niet aan­we­zig. Men mel­de dat ik nog in het zwem­bad was. (Niet waar, ui­ter­aard.)
Gegeten: een si­naas­ap­pel, an­dij­vie, vlees, soep > niet te eten.
Buiten in het gras ge­le­gen.
In de Dagkamer ge­ze­ten. [Bij de Ser­geant van de Dag.]
Feest bij de ou­we be­ren van de 11e bri­ga­de Gar­de Gre­na­diers.
Poging tot te­ke­nen.
Naar het kantoor van de Aal [Aal­moe­ze­nier]: HK.
Van 22.00 tot 24.00 feest bij de hos­pik­ken, waar on­der an­de­ren JW. ou­we beer was. Ook in de bar van de Char­ley [Char­ley Com­pag­nie] waar C. (van zon­dag­avond in de trein), bar­kee­per was. Een ge­wel­dig mooie fuif.
Op bed rond mid­der­nacht.
De fuif was buiten. Dat kon met dit weer.
Weer: zon, zon, zon.

*
Ik weet nog dat de tan­darts zei: “Dan eet je maar geen jam!”

Te­rug.

Hos­pik is de in­for­me­le mi­li­tai­re be­na­ming voor me­disch en ver­pleeg­kun­dig per­so­neel.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.