Orient Express II: Cappadocia

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 30 juni 1994. Samen met mijn reis­ge­no­ten Iris en Kim ben ik in Cap­pa­docia / Göre­me in Tur­kije en van­daag wil­len we ver­der rei­zen in de rich­ting van Syrië, maar we zijn te laat bij het bus­sta­tion. We blij­ven dus nog een dag lan­ger in Cap­pa­docia. We be­zoe­ken een open­lucht­mu­seum, waar ik voor­na­me­lijk ge­niet van de open­lucht, het land­schap en van wie zich daar­in be­vindt. Iris en Kim be­zoeken grot­ten. We voet­bal­len met de kin­de­ren van de cam­ping­baas. ’s Avonds gaan we uit eten.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 30 juni 1994

Dag 5 / 72: Göreme / Cappadocia.
De overnachting blijkt aan­mer­ke­lijk duur­der dan ge­dacht, niet f. 4,80 maar f. 12,00.
Op 9.00 uur. Douche.
De campingbaas brengt ons in zijn auto naar het toe­ris­ten­cen­trum en daar wil­len we een bus naar An­takya boe­ken, maar dat kan niet. Al­leen ’s ochtends om 8.15 gaat er een bus naar Ada­na. We la­ten na­vra­gen of we de vol­gen­de nacht weer op de cam­ping kun­nen en dat kan. De cam­ping­baas komt on­ze spul­len di­rect op­ha­len.
We betalen 570.000 TL. voor de bus voor drie per­so­nen naar Ada­na: f. 34,20.
Ik haal op het post­kan­toor 2.300.000 TL. af en leen daar­van de helft aan Kim. (Zij be­taalt op 2/7 in Da­mas­cus te­rug.)
Met z’n drieën gaan we naar het open­lucht­mu­se­um waar de stu­den­ten­en­tree 50.000 TL. is. Kim en ik blij­ven on­der de eer­ste boom in de scha­duw zit­ten en eten brood, kaas en to­maat. La­ter gaat zij, net als Iris, ook de zand­steen­grot­ten / hol­tes / ho­len be­kij­ken. Ik blijf on­der de boom ge­nie­ten van de stil­te en de vrou­we­lij­ke toe­ris­ten en hun stem­men en wat auto­ge­ronk. Via het dorp­je gaan we terug.
Ik wil een pet ko­pen, maar vind 50.000 TL. te duur. De ver­ko­per wordt boos. Be­grij­pe­lijk, maar het klinkt al­le­maal zo veel: 50.000 voor een pet. (f. 3,00)
Terug op de camping drin­ken we kof­fie. Ik ga in een wei met ver­dord gras, onder een abri­ko­zen­boom zon­nen; af en toe valt er een abri­koos naar be­ne­den. Dit zou een pa­ra­dijs zijn voor Iris: zij eet niets sub­stan­ti­eels, al­leen fruit en zoet­waren.
Ik loop in de om­ge­ving en ont­dek een mooie plaats waar de wit­te kalk­rot­sen in de loop der eeuwen door (re­gen-) wa­ter­stro­men zijn uit­ge­sle­ten. Een gril­lig pa­troon, nog ver­sterkt door de schoon­heid van het land­schap. Al­les wordt ech­ter uren­lang ver­stoord door het gie­rend ge­ronk van een als­maar rond­cir­ke­lend vlieg­tuig. Zon­der dat zou het mag­ni­fiek zijn.
Eerst probeer ik de meis­jes te in­te­res­se­ren voor mijn ont­dek­king, pas na een twee­de po­ging gaan ze mee. Ze zijn, net zo­als ik, erg on­der de in­druk van wat er te zien is. Ahmet liep ook mee en on­der­weg spe­len we met hem. Hij is 12 jaar en ener­giek, maar hij kan niet te­gen zijn ver­lies, zo­als la­ter blijkt als we met hem voet­bal­len.
Kim, de vader en het jongere broer­tje Bashir vor­men een sterk en goed team. Iris en ik staan vaak te kij­ken als Ahmet zijn ei­gen ac­ties uit­voert zon­der sa­men­spel. Hij speelt voor zich­zelf.
Tegen 21.00 uur gaan Iris, Kim en ik het dorp in. We eten voor 105.000 TL. to­taal een uit­ste­kend maal*1. Iris doet na­tuur­lijk niet mee. Zij leeft im­mers op zoet en fruit.
Om 00.00 uur zijn we te­rug op de cam­ping en gaan naar bed.


Menu – 30/06: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Het staat niet in mijn dagboek, maar ik kan me her­in­ne­ren dat ik op een ter­ras er­gens mid­den in Tur­kije een war­me maal­tijd at en daar­bij een flink glas koel Turks bier dronk van het merk Efes.

Retour noot 1.


Menu – 30/06: BeginEinde.


Google Maps
Göreme / CappadociëFoto: Cappadocia.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWikipedia: Efes.


Menu – 30/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 30/06: Begin.


Utrecht: De Spoetnikkijker

30 juni 2019


De Spoetnikkijker

Servaasbolwerk
De Spoetnikkijker
1957


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
ServaasbolwerkOswald Wenckebach.


Websites
De SpoetnikkijkerOswald Weckebach (RKD).


Menu – 29/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


De Spoetnikkijker

Servaasbolwerk
De Spoetnikkijker
1957


Menu – 29/06: BeginEinde.


Orient Express II: Cappadocia

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 29 juni 1994. Gis­te­ren­avond ver­trok­ken Iris, Kim en ik per trein uit Istan­boel op weg naar An­kara. Deze och­tend zijn we al vroeg in de hoofd­stad van Tur­kije. We boe­ken me­teen een bus­reis naar Göreme, be­ter be­kend als Cap­pa­do­cië, be­roemd om zijn grot­wo­nin­gen en dito ker­ken, ge­bouwd in vul­kaan­ge­steente.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 29 juni 1994

Dag 4 / 72: Ankara – Göreme.
Ik slaap weinig, want ik heb geen slaap en het wordt ook steeds kou­der in de coupé.
Tegen 7.30 uur zijn we in An­kara en we gaan me­teen naar het bus­sta­tion (Oto­gar). Zo­maar een man op straat helpt ons met het zoe­ken van de juis­te bus naar Göreme (Cap­pa­do­cia). We boe­ken bij een lo­ket op de Oto­gar voor 570.000 TL. Ver­trek 9.00 uur.
Een lange busrit over de vlak­te van Ana­to­lië volgt en een pau­ze met lek­ke­re yog­hurt van gis­te­ren.
Het land­schap is ta­me­lijk vlak met en­ke­le heu­vels. Er wordt voor­na­me­lijk tar­we ver­bouwd.
De ser­vice in de bus is goed: we krij­gen wa­ter, sap en par­fum.
Er zit een rood­ha­ri­ge half-naak­te toe­rist in de bus. In de bus al­leen een kor­te broek, er­bui­ten een kor­te broek, op slip­pers en een open­han­gend hemd. Hij wordt door ieder­een be­ke­ken en ach­ter zijn rug uit­ge­lachen.
Tegen 13.30 uur zijn we in Göreme na een over­stap in een dol­muş, bij de prijs in­be­gre­pen. Ho­tels blij­ken duur. (Hoe duur? Ik weet het niet meer.) We ne­men een cam­ping, waar we mis­schien bui­ten kun­nen sla­pen, met een ge­huur­de deken.
Rond 15.00 uur zit­ten we bui­ten en luis­te­ren naar tra­di­tio­ne­le Turk­se mu­ziek.
Kim en Iris spelen met de twee zoon­tjes van de cam­ping­baas. Ahmet en Bohk… trik­trak en dam­men.
Rond 16.00 uur gaan we het dorp in op zoek naar een post­kan­toor waar ze nog post­ze­gels heb­ben en ver­domd, die heb­ben ze. Op veel plaat­sen ge­brui­ken ze een fran­keer­ma­chi­ne. De post­man spreekt ook Frans.
We willen naar een dorpje in de buurt lo­pen, cir­ca 4 km. ver­der, maar lif­ten helpt niet. Slechts een dolmuş stopt. In die bus zit een Ne­der­land­se vrouw die ons Helve*1 aan­raadt, dus daar gaan we heen. 10.000 TL p.p. kost de rit. Ik heb het al snel ge­zien, de grot­wo­nin­gen zijn al­le­maal het­zelf­de. De ge­vaar­lij­ke sla ik over. Zij (Kim en Iris) niet, in­te­gen­deel, dat zijn de grot­ten waar ze juist in wil­len.
Ik geniet van de rust. Slechts en­ke­le men­sen­stem­men op af­stand een voor­al vo­gels. Men­sen die de weg vragen.
“Nur Löcher.” (Allen maar gaten), zeg ik als ze vra­gen of er nog meer is.
Rond 18.00 uur be­gin­nen we aan de terug­tocht en circa twee uur la­ter zijn we op de cam­ping. We lie­pen cir­ca 7 km. en sloe­gen lift-aan­bie­din­gen af. Het lo­pen is goed voor de eelt­vor­ming aan mijn voeten.
In een restaurant eet ik een redelijk te ver­te­ren (ve­ge­ta­ri­sche) forest ke­bap voor 100.000 TL: f. 6,00. Die smaak­te een beet­je ge­rookt. (Hoort ken­ne­lijk zo.)
Terug naar de cam­ping. Kim en Iris dam­men met de kin­de­ren. Mun­ten wor­den uit­ge­wis­seld. Ik geef een gulden en een rijks­daal­der. De cam­ping­baas heeft die al, maar hij geeft ze toch niet terug.
Eerst dach­ten we aan bui­ten sla­pen, hoe­wel Iris de eni­ge is die daar­voor in­ge­richt is: slaap­zaak. Kim en ik be­slui­ten ieder een ka­mer te hu­ren. (On­be­grij­pe­lijk voor baas en kin­de­ren, want die wil­den ons bij el­kaar stop­pen.)
De bed­den­prijs is niet f. 48,00 zoals we dach­ten, maar f. 4,80.
In bed rond 23.30 uur.
Baas en zonen plagen de meis­jes met gro­te, on­schul­di­ge ke­vers.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Voetnoten

1.) In mijn dagboek staat Helve, maar het gaat waar­schijn­lijk om het plaats­je Zelve.
Cappadocia Turkey (Engels).

Retour noot 1.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Google Maps
AnkaraGöreme / Cappadocië.


Wikipedia
AnatoliëDolmuş.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sTricTrac.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 29/06: Begin.


Utrecht: Bevrijdingsboom

29 juni 2019


Bevrijdingsboom

Servaasbolwerk
Bevrijdingsboom
Mei 1945.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Servaasbolwerk.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express II: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 28 juni 1994. Met reis­ge­no­ten Kim en Iris arriveer­de ik eer­gis­te­ren in Istan­boel. Van­daag ko­pen we bij het Jor­daans Con­su­laat visa voor Jor­danië. ’s Avonds gaan we met de trein, met cou­chet­te, op weg naar Ankara.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 28 juni 1994

Dag 3 / 72: Istanboel.
Opstaan: 7.30 uur.
Geld wisselen op het post­kan­toor met een Giro­be­taal­kaart: 2.300.000 TL. = f. 139,00.
Ik ga naar de Aya Sofia en wacht daar op Kim en Iris, die daar naar toe zijn, circa drie kwar­tier, tot 10.30 uur.
We gaan via Üsküdar naar Beşik­taş met de veer­boot, want er is geen recht­streek­se ver­bin­ding, en lo­pen naar het Jor­daan­se Con­su­laat. Om­dat we nu van de an­de­re kant ko­men, mis­sen we de juis­te weg en slechts na veel vra­gen aan de slecht Engels spre­ken­de Tur­ken ko­men we net op tijd vóór 12.00 uur bij het con­su­laat aan. Het lijkt als­of de (ho­no­rair) con­sul Kim en mij niet meer her­kent. Niet­te­min kun­nen we voor 420.000 TL. een Double Entry drie maan­den gel­dig vi­sum kopen. Ik ga op de bank be­ta­len en met het be­ta­lings­be­wijs moet het luk­ken. We moe­ten het visum om 14.00 uur ko­men op­halen.
In een nabije kof­fie­shop / zoet­wa­ren eet­huis blij­ven we tot rond 14.00 uur han­gen. Ik luis­ter naar het mooie Turks van drie knap­pe jonge vrou­wen, en­ke­le stoe­len ver­der. Na 14.00 uur gaan Kim en ik naar het Neder­lands Insti­tuut in de İstik­lal Cad­desi, waar dhr. Lagro direc­teur is, maar die is er niet (want in Ne­der­land) en dus la­ten we een be­rich­tje ach­ter voor als we terug komen, eind au­gus­tus / be­gin sep­tem­ber.
Iris is zelf­stan­dig mo­nu­men­ten be­zoe­ken. Kim en ik wan­de­len van Tünel naar Ci­han­gir. Op de kade moet ik mijn voe­ten, ba­dend in bloed, van bla­ren en in­snij­din­gen van te lan­ge na­gels, be­scha­digd vel van het ruwe leer, be­han­de­len en moet sok­ken gaan dra­gen. (Die ik bij me had.)
We gaan terug naar het ho­tel waar we onze spul­len op­ge­sla­gen had­den. We kopen levens­mid­de­len en gaan in het stads­park eten. Daar­na lo­pen we naar de over­kant van de Haliç (Gou­den Hoorn) en ne­men de veer­boot naar Hay­dar­paşa.
Aan boord vertel ik met een ver­moei­de tapijt­ver­koper, die me uit­legt hoe het met de Turk­se dub­bele knoop in el­kaar zit ten op­zichte van de an­dere en­ke­le knoop. Hij in­for­meert waar­om de boot niet recht­streeks naar Haydar­paşa gaat, maar een klei­ne om­weg neemt. Hij reist iede­re dag zo, maar heeft die om­weg nog nooit mee­ge­maakt. De twee meis­jes heb­ben on­der­tus­sen slechts aan­dacht voor el­kaar, ook la­ter op het sta­tion als ik met twee Turk­se schoon­he­den praat, in ge­brek­kig Frans, dan blij­ven zij slechts met el­kaar klet­sen.
Zij wilden gaan thee drin­ken tot­dat het bijna tijd is en dan nog even naar het toi­let. Iemand die in Duits­land werkt ver­telt me dat de trein op ver­trek­ken staat en ik haal bei­de treu­ze­laars van het toi­let. En­ke­le mi­nu­ten na­dat we in de cou­pé zit­ten, ver­trekt de trein daad­wer­ke­lijk. Een knap­pe jon­ge­man zit in de cou­pé. Eerst is er nie­mand, maar dan blijk ik op zijn plaats te zit­ten, maar hij vindt het niet erg. Hij ziet er­uit als een Ame­ri­kaan, spor­tief met kor­te broek, maar is Turk.
Tegen 11.00 uur komt het bed­den­goed en gaan we sla­pen.


Menu – 28/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanboelBeşiktaşCihangirGouden HoornHagia / Aya SophiaHaydarpaşa Stationİstiklal CaddesiTünelÜsküdar.


Wikipedia
IstanboelHagia / Aya SophiaStation Haydarpaşa.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije. (Engels.)


Menu – 28/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 28/06: Begin.


Utrecht: Maliesingel

28 juni 2019


Maliesingel

Voorgrond: Zonnenburg
Midden: Stadsbuitengracht.
Achtergrond: Maliesingel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 28/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express II: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 juni 1994. Samen met Iris en Kim arriveer­de ik gis­te­ren in Is­tan­boel. Van­daag gaan we in twee groep­jes door de stad, want Kim en ik wa­ren er al eens, on­af­han­ke­lijk van el­kaar. Kim en ik be­zoe­ken het Jor­daan­se Con­su­laat om er een vi­sum aan te vragen.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 27 juni 1994

Dag 2 / 72: Istanboel.
Rond 7.00 uur wakker. Ik heb goed geslapen, maar Kim, door mijn ge­snurk, niet en zij wil een an­de­re ka­mer. Ik be­sluit er een te ne­men om meer be­we­gings­vrij­heid te heb­ben, maar eerst slie­pen bei­den nog tot cir­ca 9.30 uur.
Douchen.
We gaan tegen 10.30 uur de stad in. Ik neem voor de vol­gen­de nacht een een­per­soons­ka­mer.
Iris gaat naar het Top­kapı pa­leis, Kim en ik, die er al eens ge­weest wa­ren, gaan naar Tünel en Tak­sim aan de over­kant van de Gou­den Hoorn (Haliç). Eerst be­zoe­ken we de Galata-toren, met een mooi uit­zicht en dan gaan we door een over­don­de­rend mo­der­ne İstik­lal Cad­desi naar Cum­huriyet Cad­desi waar in Nışan­taşı het Jor­daan­se Con­su­laat moet lig­gen. Dat blijkt ver­huisd en in een bank met een En­gels spre­ken­de em­ployee (net vol­doen­de) krij­gen we het goe­de adres.
Daar blijkt dat we mor­gen­och­tend voor 12.00 uur een drie-maan­den vi­sum met ‘double entry’ kun­nen krij­gen.
Kim en ik lo­pen naar be­ne­den, naar het water. Om­dat er geen veer­bo­ten van Beşik­taş naar Emi­nönü recht­streeks gaan, gaan we via Üs­kü­dar naar Emi­nönü. (Üs­küdar is aan de over­kant van de Bos­porus). Bij het Top­kapı halen we Iris op en slen­te­ren door de stad. We nemen de boot naar Üs­küdar en gaan daar op een ter­ras­je langs het water zit­ten. Ik eet / pro­beer een zwaar ge­zou­ten ge­vul­de aard­ap­pel weg te wer­ken, maar dat lukt niet: te zout.
Terug met de boot voor 12.500 TL per per­soon. (f. 0,75.)
Voordat Kim en ik Iris ont­moet­ten had­den wij op sta­tion Sir­keci een nacht­trein met cou­chet­te ge­re­ser­veerd naar An­ka­ra voor 170.000 TL per per­soon (f. 10,20) Stu­den­ten­ta­rief. Ver­trek: mor­gen­avond 22.00 uur.
Na het uitstapje naar Üsküdar gaat Iris moe naar bed, maar Kim en ik gaan eerst nog wat eten.
In het hotel tegen 23.00 uur. Ik schrijf een brief naar Karima*1 om haar in te lich­ten over ons reis­ver­loop tot nu toe.
Bed circa 00.00 uur. Ik heb onder beide voe­ten bla­ren, van mijn san­da­len die ik 21 juni nieuw kocht.


Vooral op İstiklal Caddesi zijn hon­der­den sexy vrou­wen en meis­jes. Zijn vrou­wen met gro­te bors­ten in Ne­der­land bij­na een zeld­zaam­heid, in Istan­boel zijn vrou­wen met klei­ne bors­ten een zeld­zaam­heid.

Tapijtverkopers ‘sleepten’ me mee tegen mijn zin en als ik niet wil­de ko­pen, zo­als ik al gezegd had, wer­den ze boos en wil­den dat ik zelfs de aan­ge­bo­den thee be­taal­de. Een had al eens snel mijn buik be­tast, maar geen toe­ris­ten­beurs ge­voeld. Ze zei­den dat (ze dach­ten) ik geen geld bij me had.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Oorspronkelijk zou Karima met ons mee­rei­zen, maar om­dat haar ver­blijfs­ver­gun­ning op de dag van on­ze te­rug­komst (5-9-94) af­ge­lo­pen is, vrees­de ze dat ze het land niet meer in zou mo­gen. Nu zal ze op 10-7 recht­streeks naar Tel-Aviv vlie­gen en op 12-8 weer te­rug naar Ne­der­land.

Retour noot 1.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanboelBeşiktaşCumhuriyet CaddesiEminönüGalatatorenGouden Hoornİstiklal CaddesiNışantaşıSirkeci stationTaksimTopkapı paleisTünelÜsküdar.


Wikipedia
IstanboelGalatatorenGouden Hoornİstiklal CaddesiTopkapı paleis.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/06: Begin.


Utrecht: Sonnenborgh

27 juni 2019


Sonnenborgh

Sonnenborgh.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 18403

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waar­op thans de ster­ren­wacht is ge­bouwd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18403.)
Beeld­bank: 450-15a.


Wikipedia
Sonnenborgh.


Website
Gevelstenen Sonnenborgh.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express II: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 26 juni 1994. Ik vertrek met de studie­ge­no­ten Iris en Kim rich­ting Je­ru­za­lem om daar een maand als vrij­wil­li­ger in een Pa­les­tijn­se bi­blio­theek te gaan wer­ken.
We vlie­gen van­daag van­af Schip­hol naar Is­tan­boel, met een over­stap in Rome. Van­uit Is­tan­boel zul­len we la­ter de­ze week over land door Tur­kije, Sy­rië, Jor­da­nië en de West­bank naar Is­raël gaan, naar ons reis­doel in Je­ru­za­lem
.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim en Karima zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Zowel Iris, Kim en ik stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 26 juni 1994

Dag 1 / 72: Istanboel.
Opstaan rond 8.15 uur. Reis­koorts, al­les op­nieuw in­pak­ken en min­der mee­ne­men. Ik loop met mijn tas naar het sta­tion in Lei­den. De tas die ik 23-6-94 kocht, is net iets te klein om al­les mee te ne­men, dus ge­bruik ik die tas die ik voor­jaar ’89 kocht. Ik wil de rug­zak niet mee­ne­men om­dat ik zo’n reis­tas bij de hand­ba­ga­ge kan doen, in het vlieg­tuig en dan kun­nen de boe­ken, die ik ver­wacht mee te­rug te ne­men, in het ba­ga­ge­ruim. (Kim heeft slechts een klein rug­zak­je ba­ga­ge.)
Karima komt tegen 10.45 uur op het sta­tion om af­scheid van ons te ne­men. Kim komt even la­ter. Iris zul­len we op Schip­hol ont­moe­ten.
Oorspronkelijk zou Karima met ons mee­rei­zen, maar om­dat haar ver­blijfs­ver­gun­ning op de dag van on­ze te­rug­komst (5-9-94) af­ge­lo­pen is, vrees­de ze dat ze het land niet meer in zou mo­gen. Nu zal ze op 10-7 recht­streeks naar Tel-Aviv vlie­gen en op 12-8 weer te­rug naar Ne­der­land.
We nemen de trein van 11.04. Op Schip­hol zoe­ken Kim en ik een poos­je naar Iris, om­dat de plek waar we af­ge­spro­ken had­den, niet meer be­staat. We vin­den haar met haar moe­der en broer bij de ba­lie van Ali­ta­lia, on­ze lucht­vaart­maat­schap­pij. In­checken en om 13.00 uur gaan we aan boord en vlie­gen naar Rome. Aan­komst circa 15.15 uur. Daar han­gen we twee uur rond. Uit Rome ver­trek­ken we om 17.30 uur en we zijn te­gen 20.00 uur MET (Mid­den-Euro­pe­se Tijd) = 21.00 uur Turk­se tijd in Is­tan­boel.
We nemen de bus Havash Servisi tot aan Ak­sa­ray en dan de tram (hij heet Metro) voor niets, want we zien ner­gens een kaar­tjes­ver­koop­punt, tot na­bij Sultan Ahmet. We lo­pen naar de straat van het Ana­do­lu Hotel (ik was daar in 1992), maar wor­den op­ge­van­gen door een jon­ge­man van het Ema ho­tel, die ons daar naar bin­nen praat. In de bus had ik al gemerkt dat de meis­jes apart wil­den sla­pen. Nu ne­men we toch een drie-per­soons­ka­mer. Kim is tegen, mij maakt het niets uit en Iris is wel voor, want dat is goed­ko­per. (600.000 TL = f. 36,00) (Twee jaar geleden was 600.000 TL nog f. 150,00!
We lopen even door een bijna ver­la­ten Sultan Ahmet.
Hotel: 1 pils: 60.000 TL.
Brood (van huis) eten. Bed rond 01.00 uur.
De hoteleigenaar maakt grap­jes dat ik met twee meis­jes reis. Ik vind het niet leuk.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanboelAksaraySultan Ahmet.


Wikipedia
IstanboelAksaray.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 26/06: Begin.


Utrecht: Sterrenwacht

26 juni 2019


Sterrenwacht

Sterrenwacht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Sonnenborgh.


Rijksmonument 18403

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waar­op thans de ster­ren­wacht is ge­bouwd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 18403.)
Beeld­bank: 45.892.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.