apad 27-05-23: elf uur

11.43 uur

*

27 mei 2023

Schwerin

Schwerin
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180918 11h43.

Schweriner Schloss / Kasteel van Schwerin.
(Bouwperiode, de laatste ingrijpende verbouwing: 1845 tot 1857.)


De gietijzeren trapleuningen (rood) in de Schlossgarten / kasteeltuin.


Menu – 27/05-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen

Hanzestad Nijmegen
(Provincie: Gelderland.)
(Landstreek: Rijk van Nijmegen en Duffelt.)
Fotonr.: 181205 11h43.

Steenstraat 26.
Besiendershuis.
(Bouwperiode: rond 1525.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 31185.


Menu – 27/05-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.43 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2023.


apad 26-03-23: elf uur

11.40 uur

*

26 maart 2023

Nijmegen

Hanzestad Nijmegen
(Provincie: Gelderland.)
(Landstreek: Rijk van Nijmegen en Duffelt.)
Fotonr.: 181205 11h40.

Grotestraat.
Zicht op de rivier de Waal


Menu – 26/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
(Deelstaat: Niedersachsen.)
Fotonr.: 190624 11h40.

Straßburger Platz.
Ehrenmal auf dem Straßburger Platz.
Gedenkteken op het Strassburger Plein
(Bouwjaar: 1880 / 2004.)


Dit gedenkteken werd 1880 ge­plaats ter her­in­ne­ring aan de ge­val­len van de Frans-Duitse oor­log (1870-71). In 2003 werd door de, vrou­we­lij­ke, leer­lin­gen van het Rats­gym­na­sium Os­na­brück een nieuwe sculp­tuur ont­wor­pen die de Duits-Franse vriend­schap (die met val­len en op­staan sinds be­gin ja­ren ’60 tot stand is ge­ko­men) weer­geeft en eert.


Menu – 26/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.40 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 05-09-21: elf uur

11.13 uur

*

5 september 2021

Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 11h13.

Am Markt.


Deze foto plaatste ik eerder op:
23 september 2018.


Menu – 05/09-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen

Hanzestad Nijmegen
Fotonr.: 181205 11h13.

Smetiusstraat 1.
Kolpinghuis (1881).
Architect: Pierre Cuypers.


Deze foto plaatste ik eerder op:
15 april 2019.


Menu – 05/09-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.13 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2021.


Apad 26-12-20: Nijmegen

Nijmegen

26 december 2020

Nijmegen Waalbrug

Waalbrug.


Menu – 26/12-20: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen Waalbrug

Waalbrug.


Menu – 26/12-20: BeginEinde.

Nijmegen: provincie Gelderland.

APAD: A picture a day


Nijmegen: Reliëf NS-Station

28 april 2019


Relëf NS-Station

NS-Station
Stationsplein.
Reliëf: Verwoesting en her­stel van Nij­megen
Kunstenaar: Charles Hammes.


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Nadere informatie over dit kunstwerk

In de to­ren van het hui­di­ge sta­tions­ge­bouw is dit re­liëf aan­ge­bracht. Het werd ver­vaar­digd door de Nij­meeg­se kun­ste­naar C. Ham­mes en sym­bo­li­seert de ver­woes­ting en het her­stel van Nij­me­gen, en in het bij­zon­der dat van het sta­tion. Het werd in 1954 ont­huld, ge­lijk­tij­dig met de ope­ning van het nieu­we sta­tions­ge­bouw. Let ook op de fraaie ster in het pla­fond van de ruim­te. […]
Bron van deze tekst: Stationsinfo: de ver­woes­ting en we­der­op­bouw van Nij­megen.


In het portaal, afgesloten door een ba­lus­tra­de van glas, zijn met be­hulp van ge­gla­zuur­de bak­ste­nen, de­co­ra­tie­ve ele­men­ten aan­ge­bracht. Op het pla­fond ziet u een giet­ijze­ren or­na­ment in de vorm van een ster. Op de ach­ter­wand is een re­liëf van Char­les Ham­mes aan­ge­bracht. De trei­nen en hui­zen wer­ve­len op een speel­se ma­nier rond­om de man­nen­fi­guur.
Bron van deze tekst: Wederopbouwroute. Kunst op straat in Nijmegen. (Pdf.)


Wikipedia
Charles HammesSta­tion Nij­megen.


Website
RKD: Charles Hammes.


Menu – 28/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Voetgangersbrug

27 april 2019


Toegangspoort Valkhofpark

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Rijksmonument 523070.


Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek.

VOETGANGERSBRUG met TOEGANG­SHEK uit­ge­voerd in 1886 naar ontwerp in ec­lec­ti­sche stijl van de Nij­meeg­se stads­ar­chi­tect JAN JACOB WEVE (1852-1942). De brug func­tio­neert als toe­gangs­brug van­af het Kelf­kens­bosch naar het Valk­hof, en over­brugt daar­bij de Voer­weg die in een dal ligt tus­sen het Valk­hof, Kelf­kens­bosch en Hun­ner­park.
De brug en het hekwerk zijn op­ge­richt ter ere van de com­mis­sie die zich van­af 1874 heeft in­ge­zet voor de slech­ting van de stads­wal­len van Nij­me­gen en de uit­leg van de stad. In het smeed­werk van het toe­gangs­hek, uit­ge­voerd door Jos Meyer Riet­jes [sic] uit Roer­mond, wordt dit ‘Drie­man­schap’ door mid­del van tekst ge­hul­digd. Na­dat in 1977 de brug werd ver­nield door aan­rij­ding van een vracht­wa­gen, zijn brug en smeed­werk ge­res­tau­reerd en ge­deel­te­lijk ge­re­con­stru­eerd, waar­bij een aan­tal ele­men­ten in het smeed­werk ver­lo­ren zijn ge­gaan.

Vanaf het Kelfkens­bosch is in een cen­traal ge­plaat­ste car­tou­che te le­zen: ‘De ge­meen­te Nij­me­gen sticht­te de­ze brug als hul­de­blijk aan de le­den der com­mis­sie voor den uit­leg der stad’, er­on­der staan in drie vel­den de na­men van de raads­le­den ‘H.L.Ter­weindt’ [sic], ‘M.W.Fran­cken.NGZ’ en ‘Joh.H.Graadt van Rog­gen’.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 523070.)

Nadere toelichting:

Francken, Graadt van Rog­gen, Ter­windt
[…] Deze commissie, bekend geworden als het drie­man­schap, be­stond uit voor­zit­ter mr. Wal­ra­ven Fran­cken (ad­vo­caat en wet­hou­der), Jo­han­nes H. Graadt van Rog­gen (koop­man en lid van de Ka­mer van Koop­han­del) en Her­man Ter­windt (steen­fa­bri­kant en la­ter ook wet­hou­der). […]
(Bron: Huis van de Nij­meeg­se ge­schie­de­nis.)

De smederij te Roermond heet / heet­te vol­gens een brief­hoofd: Fa. Jos Meijers-Rietjens, J. Meijers jr.
(Bron: Sociaal Historisch Cen­trum voor Lim­burg.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Jan Ja­cob WeveValk­hof­park Nij­me­gen.


Websites:
Fotocollectie Regionaal Ar­chief Nij­megenCommissie tot de Uit­leg van de Stad Nij­megenMr. Fran­ckenJoh. Graadt van Roggen.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Eclecticisme.


Menu – 27/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Toegangspoort Valkhofpark (detail)

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Menu – 27/04: BeginEinde.


Toegangspoort Valkhofpark (achterzijde)

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Aan de Valkhofzijde staat in het cen­tra­le pa­neel: ‘Ont­man­te­ling van Nij­me­gen be­gon­nen in 1879, uit­leg der stad vol­tooid in 1885’. Er­on­der in drie vel­den: ‘Anno Do­mini’, ‘Een­dracht maakt macht’ en ‘MDCCCLXXXV’.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 523070.)


Menu – 27/04: BeginEinde.


Toegangspoort Valkhofpark (hekwerk)

Het Valkhofpark: voetgangers­brug met toe­gangshek
Voerweg.


Menu – 27/04: BeginEinde.


Nijmegen: Valkhofpark

26 april 2019


St. Nicolaaskapel

St. Nicolaaskapel
Gezien vanaf de Vleeshouwerstraat.


Rijksmonument 31192.


Het Valkhof.

Van de in 1155 door Kei­zer Fre­de­rik Bar­ba­ros­sa, ter plaat­se van een in de Ka­ro­lin­gi­sche tijd ge­stich­te palts, her­bouw­de burcht zijn na de slo­ping in 1796-’97 on­der an­de­re de vol­gen­de de­len be­waard ge­ble­ven.
1: St. Nicolaaskapel,
2: Barbarossa-ruïne.


St. Nicolaaskapel.

1. St. Nicolaaskapel. Centraal aan­ge­legd bouw­werk, be­staan­de uit een acht­zij­di­ge kern, waar­om­heen een la­ge­re, zes­tien­hoe­ki­ge om­gang, na om­streeks 1030 in tuf­steen op­ge­trokken en in de go­ti­sche pe­rio­de ten de­le in bak­steen ver­nieuwd, waar­bij het mid­den­ge­deel­te ver­hoogd werd en de om­gang kruis­rib- en graat­ge­wel­ven ver­kreeg. Aan de west­zij­de een uit­ge­bouwd por­taal met over­wel­ving en aan de oost­zij­de een drie­zij­di­ge, go­ti­sche al­taar­nis. Uit­wen­dig zijn de om­gangs­mu­ren ver­sierd met rond­boog­nis­sen, voor­zien van im­pos­ten; in­wen­dig is de in twee ver­die­pin­gen ver­deel­de om­gang be­ne­den naar de mid­den­ruim­te ge­opend door rond­bo­gen; daar­bo­ven door rond­boog­nis­sen, waar­in ge­kop­pel­de bo­gen op door Ir J.J. Weve en, na oor­logs­be­scha­di­ging, 1953-’58 door Ir G.J. Deur.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31192Beeldbank: 412.208.)

(Er is enige onduidelijkheid over de naam van ar­chi­tect Deur. Hier­bo­ven heet hij G.J. Deur, maar op in­ter­net komt ook de naam J.G. Deur voor. Ook George Deur. Op 20 april 2019 be­staat er geen Wi­ki­pe­dia-pa­gi­na over hem, ter­wijl hij toch zeer ac­tief ge­weest is in Nij­me­gen en om­ge­ving.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Sint-NicolaaskapelJan Ja­cob WeveValk­hof­park Nij­me­genKa­ro­lin­genKa­ro­lin­gi­sche re­nais­san­cePaltsBurcht.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
KooromgangTuf­steenGo­tiekBak­steenKruis­rib­ge­welfGraat­ge­welfPor­taalGe­welfAl­taarNisRond­boogIm­postBoog.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


St. Nicolaaskapel

St. Nicolaaskapel
Valkhofpark.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Barbarossa-ruïne

Barbarossa-ruïne
Valkhofpark.


Rijksmonument 31192.


Barbarossa-ruïne.

2. Barbarossa-ruïne. Uit tuf­steen op­ge­trok­ken ab­sis met frag­men­ten der aan­slui­ten­de zij­mu­ren, on­der­deel van het in 1155 door Kei­zer Fre­de­rik Bar­ba­ros­sa op­ge­trok­ken pa­leis. De ab­sis ver­toont de ro­maan­se de­co­ra­tie van het Rijn­land met be­ne­den li­se­nen, ver­bon­den door ge­kop­pel­de rond­bo­gen en bo­ven rond­boog­ven­sters met ge­pro­fi­leer­de dag­kan­ten, ge­schei­den door ko­lo­net­ten. Be­kro­nend rond­boog­fries. In­wen­dig wordt de triomf­boog ge­dra­gen door twee Ro­mein­se zui­len met Ka­ro­lin­gi­sche ka­pi­te­len van mar­mer. Van de cryp­te zijn de aan­zet­ten der kruis­rib­ge­wel­ven en frag­men­ten der vrij­staan­de, dra­gen­de zuil­tjes be­waard ge­ble­ven. Bin­nen de ab­sis bouw­frag­men­ten uit de Ro­mein­se en Ka­ro­lin­gi­sche tijd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31192Beeldbank: 13760-54638).


Wikipedia:
Frederik I BarbarossaMaas­landse (en Rijn­landse) kunst.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Absis / ApsisRo­maansLi­seenRond­boogVen­sterDag­kantCo­lonnetRond­boog­friesTriomf­boogRo­mein­se zuilKa­pi­teelMarmerCrypteKruis­rib­gewelf.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Barbarossa-ruïne

Barbarossa-ruïne
Valkhofpark.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Nijmegen: Valkhofbunker

25 april 2019


Valkhofbunker

De Valkhofbunker
Gezien vanaf de Valkhof­trap­pen.


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Websites:
Valkhofbunker.


Menu – 25/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Belvédère Waltoren

24 april 2019


Belvedère Waltoren

Belvédère Waltoren
Gezien vanaf de Valkhof­trap­pen.


Rijksmonument 31140.

BELVEDERE. Aan de oostzijde van het Valk­hof een wal­toren uit het mid­den der 15e eeuw, in 1646 door de stads­bouw­mees­ter Pe­ter van Blok­hout ver­hoogd tot “Speel­to­ren” en toen voor­zien van twee­licht­ven­sters met ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen, sier­an­kers en een na­tuur­ste­nen ba­lu­stra­de.
Gerestaureerd in 1888 door J.J. Weve.
Kopieën van twee ge­vel­ste­nen – waar­van de ori­gi­ne­len in het Ge­meen­te­mu­seum – de bo­ven­ste ge­da­teerd 1646.
Onder de Belvedere drie over­welf­de kel­ders.
In het restaurant een ei­ken schoor­steen­man­tel met zand­ste­nen wang­stuk­ken, ge­da­teerd 1626.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31140Beeldbank: 322.755.)

Speeltoren: vermoedelijk is dit een to­ren waar­in ruim­te is voor een ca­ril­lon / bei­aard / klok­ken­spel.


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
WaltorenBel­vé­dère Nij­megenBeiaardJan Jacob Weve.


Websites:
Restaurant BelvédèreGevel­stenen.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Vens­terOntlas­tings­boogSier­ankerNa­tuur­steenBa­lu­stradeGevel­steenGe­welfKel­derZand­steenWang.


Menu – 24/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Waalbrug

23 april 2019


Waalbrug

Waalbrug
Gezien vanaf de Waalkade.


Rijksmonument 523067.

VERKEERSBRUG over de rivier de Waal ge­le­gen in de rijks­weg Arn­hem-Nij­me­gen, in de ja­ren 1932-1936 ge­con­stru­eerd ter ver­van­ging van een pont­veer dat sinds 1657 voor de oe­ver­ver­bin­ding zorg­de. De brug over de Waal was in de ont­staans­tijd een van de breed­ste weg­dek­brug­gen in Ne­der­land en op het Eu­ro­pe­se vas­te­land de boog­brug met de groot­ste over­span­ning.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 523067Beeld­bank: 505.323.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Waalbrug.


Menu – 23/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Waalbrug

Waalbrug
Gezien vanaf de Waalkade.


Menu – 23/04: BeginEinde.


Waalbrug

Waalbrug
Gezien vanuit Museum Het Valkhof.


Menu – 23/04: BeginEinde.