Zaltbommel

Graftegels

Grafzerken in de vloer van de Sint Maar­tens­kerk.
[?] BEGRAVE S VAn BO[O…] [STER]F DEN ANNO 1618.
Zie voor de bijzondere tekens in de vloer het vol­gen­de do­cu­ment.
Merken op graftegels en zerken in de St. Maartenskerk te Zaltbommel. (PDF.)

Grafzerk

Grafzerk in de vloer van de Sint Maar­tens­kerk. (En…: hoe in der­tig jaar tijd de Neder­land­se taal in schrift ver­an­der­de.)
HIER LEYT BEGRAEVEN ADRIAEN VANDER POL. DER RECHTEN DOCTOR. ENDE GEDEPVTEERDE RAEDT DES VORSTENDOMS GELRE EN GRAEFSCHAPS ZVTPHEN. STERF DEN 22 IVLY Ao 1652.
HIER LEYT BEGRAVEN MATHEVS VANDER POL. BORGEMr DESER STADT EN MEDE GEDEPVTEERDE RAEDT DES VORSTENDOMS GELRE EN GRAEFSCHAPS ZVTPHEN. STERF DEN 23 IVLY Ao 1653.
ENDE IVDITS TRIP SYN HVYSVROUW. STERF DEN 13 IANVARY Ao 1657 [?]
Hier leyt Begraven Elias Goris. In Syn Leven Borgermester Deser Stad Zalt Bommel Sterft Den 3 April Ao 1664 en Petrus Buschman Medicynen Doctor Sterft den 13 October Ao 1687

Grafzerk

Grafzerk in de vloer van de Sint Maartenskerk.
HIER LEET BEGRAVEN NIESKE VERMERTEN HUYSFRAV VAN ROCHVS GOERTSEN. IS GESTORVEN DEN XXI APRILL ANNO 1614.
EN SYNEN SOON GOERT ROCHVS STERF DEN 13 NOVEMBER Ao 1617.
… YSBET ROCHVS ENDE ELKEN … [ROC]HVS. SYN DOCHTER EN SYN GESTORVEN Ao 18 EN 19 — EN DER[.]CK ROCHVS IS GEST—ORVEN Ao 1621

Grafzerk

Grafzerk met wapenschild in de vloer van de Sint Maartenskerk.
HIER LEYT BEGRAVEN ARNOLDA DECOCQ HVYSVR.E VAN PETER INGHEHOVS DYCKHEYMRAEDT INDEN AMPTE VAN TIELREWEERT STERFT DEN 21 MAY 166[?]
(Er liggen meer mensen in dit graf. Zo zijn er sterf­da­tums te le­zen van de ja­ren 1552, 1557, 1595 en 1629.)

Grafzerk
Een wapenschild op een graf­zerk in de vloer van de Sint Maar­tens­kerk.
Grafzerk
Een wapenschild op een grafzerk in de vloer van de Sint Maar­­tens­­kerk.

Zaltbommel


Maartenskerk

De Sint Maartens­kerk, een oorspron­ke­lijk ka­tho­lie­ke kerk, maar sinds 1572 een her­vorm­de kerk.
Wikipedia: Sint Maartenskerk.

Maartenskerk

Deel van het interieur met pla­fond­ge­welf van de Sint Maar­tens­kerk.

Orgel
Het orgel van de Sint Maartenskerk.
Maartenskerk

Deel van het plafondgewelf, met schil­de­­rin­­gen, van de Sint Maar­tens­kerk.

Maartenskerk

Detail van het plafond van een zijbeuk, met schil­deringen, van de Sint Maartenskerk.

Orgel
Zijkant van het orgel in de Sint Maartenskerk.
Maartenskerk.

Deel van de, bij een res­tau­ra­tie, her­ont­dek­te schil­de­rin­gen in de Sint Maar­tens­kerk.

Zaltbommel

Maartenskerk
De stompe toren van de Sint Maartenskerk.

Waterstraat
Huis aan de Waterstraat.

Ruiterstraat

Huis uit 1632, gelegen op de hoek van de Ruiterstraat en de Lange Strikstraat.


Gasthuiskapel
De toren van de Gasthuiskapel.

Gasthuiskapel
De toren van de Gasthuiskapel.

Stadskasteel

Stadskasteel. Het voor­ma­lig woon­huis van Maar­ten van Ros­sum. (1490-1555). Hij was een Gel­der­se le­ger­aan­voer­der, een houw­de­gen.
In het Stads­kas­teel, naar zijn oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ner ook het Maar­ten van Ros­sum­huis ge­noemd, is nu het Mu­seum Stads­kas­teel Zalt­bom­mel ge­ves­tigd. Dit mu­seum toont ui­ter­aard ar­te­fac­ten uit de tijd van Van Ros­sum, maar men vindt er ook in­for­ma­tie over het le­ven van de bur­gers van Zalt­bom­mel door de eeu­wen heen.
Zaltbommel was ook de woon­plaats van de (oor­spron­ke­lijk uit Duits­land af­kom­sti­ge) fa­mi­lie Phi­lips, die la­ter be­kend werd als fa­bri­kant van gloei­lam­pen te Eind­ho­ven. Een van de da­mes uit die fa­mi­lie was de tan­te van Karl Marx, de au­teur van Das Ka­pi­tal. Karl Marx be­zocht Zalt­bom­mel ge­re­geld.
Ook is er een kleine ten­toon­stel­ling te be­zich­ti­gen over de Meu­bel­fa­briek On­der den Sint Maar­ten, van Jo­han Adam Pool (1872-1948), die in Zalt­bom­mel ge­bo­ren werd, er op­groei­de en er die de­sign-meu­bel­fa­briek sticht­te.
Tenslotte bevat het Stads­kas­teel ‘al­les’ over het le­ven van de te­ke­na­res Fiep Wes­ten­dorp (1916-2004) die ook in Zalt­bom­mel ge­bo­ren werd en die voor­al be­kend werd door de te­ke­nin­gen van Jip en Jan­ne­ke.
Wikipedia: Zaltbommel.
Website: Stadskasteel Zaltbommel.
Wikipedia: Maarten van Rossum.
Wikipedia: Philips, Zaltbommel.
Wikipedia: Karl Marx in Zaltbommel
Wikipedia: Onder den Sint Maarten.
Wikipedia: Fiep Westendorp.

Zaltbommel

Virieusingel
De Virieusingel

Virieusingel
De Virieusingel

Virieusingel
Woonhuis aan De Virieusingel.

Virieusingel
Detail van een woonhuis aan De Virieusingel.

59519019-9D06-4594-8370-303C305B597C
Watertoren aan de Waalbandijk.

Nijhoffbrug

Zicht op de Mar­­­ti­­­nus Nij­­­hoff­­­brug die in de A2 ligt, over de Waal. Nog ver­­der op de ach­­ter­­grond ligt de spoor­­brug, te her­­ken­­nen aan de bo­­gen.