Index-locaties

Afkortingen. GM.: Google Maps. Ref.: re­fe­ren­tie, ik be­zoek / be­zocht die plaats niet. Web.: Web­site. Wi.: Wi­ki­pe­dia.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko
Ka­ra­ko­ram High­way
(Pakistan-Kashmir-China).

MenuEindeHoofdindex.


A.

Algeciras, Amorsplein.
Asenray, Avignon.

Algeciras, Spanje. GM., Wi. Al­ge­ci­ras in de ha­ven­plaats aan de Straat van Gi­bral­tar van waar­uit on­der an­de­re de veer­boot naar Tan­ger in Ma­rok­ko ver­trekt.
Zie 1976: 14 sep­tem­ber, 8 ok­to­ber.

Begin letter A.


Sint Amorsplein (Maas­tricht). GM., Wi. Het Sint Amors­plein is een plein in het cen­trum van Maas­tricht, niet ver van het Vrijt­hof, dat één keer per jaar om­ge­doopt wordt tot Pla­ce d’a­mour, ge­du­ren­de het buurt­fes­ti­val Pe­tit Pa­ris.

Begin letter A.


Asenray. GM., Wi. Plaats ten oos­ten van Roer­mond.

Begin letter A.


Avignon. GM., Wi. Plaats in Zuid-Frank­rijk. Be­kend van de ‘Pont d’­A­vig­non’, een hal­ve brug die ge­deel­te­lijk over de ri­vier de Rhône ligt.

Begin letter A.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


B.

Bilserbaan, Bredestraat.
Brunssum, Brussel.

Bilserbaan (Maas­tricht). GM. Als ik in ja­nu­ari 1990 mijn huis in Eijs­den ver­kocht heb en van plan ben in de zo­mer naar Lei­den te ver­hui­zen, hu­ren mijn vriend BW en ik tij­de­lijk twee ka­mers in een stu­den­ten­huis aan de Bil­ser­baan. (Bil­ser­baan: de baan naar Bil­sen, een plaats in Bel­gië.)
Zie overzicht vanaf 28 fe­bru­a­ri tot en met 5 au­gus­tus 1990, al­le da­gen.

Begin letter B.


Bredestraat (Maas­tricht). GM., Wi. Het pand Bre­de­straat 5, waar ik bij tan­darts Bot­ke op de hoog­ste ver­die­ping een ka­mer huur, is een sta­tig he­ren­huis dat stamt uit het laat­ste kwart van de 18e eeuw. Het pand ligt te­gen­over de Stads­the­a­ter, daar waar de Bre­de­straat op z’n smalst is.
Zie overzicht vanaf 1 maart 1974 tot en met 21 de­ce­mber 1974, al­le da­gen.

Begin letter B.


Brunssum. GM., Wi. Bruns­sum is een plaats in Zuid-Oost Lim­burg.

Begin letter B.


Brussel (België). GM., Wi. Brus­sel, de hoofd­stad van Bel­gië, be­zoek ik ver­schil­lende ke­ren, voor­al om er op stap te gaan, maar ook op door­reis naar een an­de­re be­stem­ming.

Begin letter B.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


C.

Charleville-Mézières (Frankrijk). GM., Wi. De­ze stad in Noord-Frank­rijk is in ju­li 1989 het doel van mijn fiets­tocht van­uit mijn woon­plaats Eijs­den over de jaag­pa­den langs de ri­vier de Maas.
Zie 1989: 24 juli.

Begin letter C.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


D.

Daalhof (Maas­tricht). GM., Wi. Daal­hof is een bui­ten­wijk van Maas­tricht, waar ik sa­men met mijn vriend HL. tus­sen 1977 en 1979 woon.
Zie overzicht vanaf 28 juni 1977 tot en met 5 ok­to­ber 1979, al­le da­gen.

Begin letter D.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


E.

Eijsden, Enci-bos.

Eijsden. GM., Wi. De ge­meen­te waar ik woon van begin ok­to­ber 1979 tot en met 27 fe­bru­a­ri 1990.
Zie overzicht vanaf 6 ok­to­ber 1979 tot en met 27 fe­bru­a­ri 1990, al­le da­gen.

Begin letter E.


Enci-bos (Maas­tricht). GM., Wi. Dit bos is een on­der­deel van het groe­ve van de ENCI en voor het pu­bliek toe­gan­ke­lijk. (ENCI: Eerste Ne­der­landse Ce­ment In­dus­trie.)

Begin letter E.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


F.

François de Veyestraat (Maas­tricht). GM. Aan de François de Veyestraat zijn de tech­nische diens­ten van PTT-Te­le­com ge­ves­tigd die werk­zaam­he­den ver­rich­ten bij de klan­ten, zo­wel par­ti­cu­lie­re als be­drij­ven. Ook het Ma­ga­zijn en zijn ad­mi­ni­stra­tie­ve dienst zijn hier ge­huis­vest.

Begin letter F.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


G.

Geleen, Gerendal, Gulpen.

Geleen. GM., Wi. Ge­leen is een stad ten zui­den van Sit­tard.

Begin letter G.


Gerendal (Valkenburg Lb.). GM., Wi. Prach­tig na­tuur­ge­bied in het heu­vel­land Zuid-Lim­burg, na­bij Val­ken­burg.

Begin letter G.


Gulpen. GM., Wi. Een plaats ge­le­gen in het glooi­ende Zuid-Lim­burg­se heu­vel­land­schap. Voor­al be­kend door de bier­brou­we­rij Gul­pe­ner. (Web.)

Begin letter G.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


H.

Heer, Heerlen, Herkenbosch.
’s Hertogenbosch: Isabellakazerne.
Hoensbroek, Houthem.

Heer. GM., Wi. Heer is een stads­wijk van de ge­meen­te Maas­tricht, die ten zuid­oos­ten van de stad ligt, dus op de rech­ter­oe­ver van de ri­vier de Maas.

Begin letter H.


Heerlen. GM., Wi. In 1974 werk ik bij PTT-Te­le­com in de dienst­kring Heer­len.
Van­af zo­mer 1978 om­vat mijn werk­ter­rein heel Zuid-Lim­burg. Dan kom ik va­ker in Heer­len om er te wer­ken. Pri­vé kom ik er maar zel­den.

Begin letter H.


Herkenbosch. GM., Wi. De ge­meen­te waar mijn ou­ders wo­nen en waar ik af en toe ver­blijf, ook in de week­ein­den tij­dens mijn mi­li­tai­re dienst­plicht. Het dorp ligt ten oos­ten van Roer­mond.
Zie overzicht in de pe­ri­o­de 7 no­vem­ber 1972 tot en met 15 maart 1974 vrij­wel al­le week­ein­den.

Begin letter H.


’s Hertogenbosch: Isabellakazerne. GM., Wi. De eer­ste twee maan­den van mijn mi­li­tai­re dienst­plicht volg ik een al­ge­me­ne in­fan­te­rie-op­lei­ding tot ‘zand­haas’ (in­fan­te­rist / in­fan­te­rie­sol­daat). Dat ge­beurt in de Isabellakazerne te ’s Hertogenbosch (Den Bosch).
Zie overzicht van­af 7 no­vem­ber 1972 tot en 7 ja­nu­a­ri 1973, al­le werk­da­gen.

Begin letter H.


Hoensbroek. GM., Wi. Flink dorp in de buurt van Heerlen, met steenkolenmijnen, maar ook andere industriële activiteiten.

Begin letter H.


Houthem. GM., Wi. De woon­plaats van mijn groot­ou­ders tot in 1974. Het dorp staat ook be­kend als Hout­hem-Sint Ger­lach en ligt vlak bij Val­ken­burg aan de Geul.
Sint Gerlachus (Wi.) is de pa­troon­hei­li­ge van de pa­ro­chie­kerk in Hout­hem.

Begin letter H.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


I.

Begin letter I.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


J.

St. Jansbosch, Jeker, Julianakanaal.

St. Jansbosch (Oud-Valkenburg). GM., Wi. Een prach­tig na­tuur­ge­bied, van be­schei­den groot­te, in het heu­vel­land Zuid-Lim­burg, vlak bij Val­ken­burg aan de Geul.

Begin letter J.


Jeker (Maas­tricht), GM., Wi. De Jeker is een zijrivier van de Maas, die in Wal­lonië (Bel­gië) ont­springt en in Maas­tricht in de Maas uit­mondt.

Begin letter J.


Julianakanaal (Limburg). GM., Wi. Het Ju­li­ana­ka­naal loopt vanaf de Stuw van Borg­ha­ren, even ten noorden van Maas­tricht, tot aan Maas­bracht, even ten zui­den van Roer­mond.

Begin letter J.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


K.

Kanne, Ka­ra­ko­ram High­way, Kerk­ra­de-West.

Kanne (België). GM., Wi. Een plaats net over de Ne­der­landse grens, ten zui­den van Maas­tricht.

Begin letter K.

 
Karakoram High­way: KKH
(Pa­ki­stan-Kash­mir-Chi­na)
ju­li / au­gus­tus 1993.
 

De Karakoram Highway (KKH) is de ruim 1.200 ki­lo­me­ter lan­ge ver­bin­dings­weg tus­sen Pa­ki­stan en Chi­na en loopt van Ra­wal­pin­di in Pa­ki­stan, via Kash­mir (Bal­ti­stan) naar Kash­gar in Chi­na, re­gio Xin­ji­ang. Ik reis­de over deze weg van noord­waarts van Gil­git in Kash­mir (Bal­ti­stan) tot Kash­gar en terug, van Kash­gar tot Ra­wal­pin­di.
Het weg­num­mer in Pa­ki­stan is: N35 en in Chi­na: G314.
Wikipedia: Karakoram Highway.
De Karakoram Highway: KKH geldt als een van de ge­vaar­lijk­ste we­gen op de we­reld.
Web: Dan­ge­rous Roads.


SkarduGil­git GM. De weg van Skar­du naar Gil­git (S-1.) is geen on­der­deel van de Ka­ra­ko­ram Hig­hway, maar daar­om niet min­der spec­ta­cu­lair. Zie: 19 ju­li.


Gilgit – Sust / Sost GM. Zie: 21 juli.
Sust / SostKhunjerab Pass GM. Zie: 22 ju­li (Pa­ki­stan).
Khunjerab PassTashkurghan GM. Zie: 22 ju­li (Chi­na).
TashkurghanKashgar GM. Zie: 23 ju­li.


Terug naar van Kashgar (Chi­na) naar Ra­wal­pin­di (Pa­ki­stan).
KashgarTashkurghan GM. Zie: 27 ju­li.
TashkurghanKhunjerab Pass GM. Zie: 28 ju­li (Chi­na).
Khunjerab PassSust / Sost GM. Zie: 28 ju­li (Pa­ki­stan).
Sust / SostPasu / Passu GM. Zie: 30 ju­li.
Pasu / PassuGanish GM. Zie: 2 au­gus­tus.

Vlak ten noor­den van At­ta Abad loopt de rou­te van de KKH te­gen­woor­dig an­ders. Op 4 ja­nu­a­ri 2010 stort­te bij een enor­me aard­ver­schui­ving een berg in. Er ont­stond het At­ta Abad La­ke en daar­mee ver­dween de oor­spron­ke­lij­ke KKH on­der wa­ter. (Zie hier­be­ne­den in de tekst bij de vi­deo over de KKH van Stef Hof­fer.)

Ganish / KarimabadGilgit GM. Zie: 5 au­gus­tus.
GilgitRawalpindi GM. Zie: 6 au­gus­tus (eerste helft) en zie: 7 au­gus­tus (twee­de helft).


Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.

Karakoram High­way:
GM., Wi., F.
 

Karakoram Highway:
: Stef Hof­fer.
De vi­deo The Ka­ra­ko­ram High­way – from Chi­na to Pa­ki­stan van Stef Hof­fer uit 2011 laat een goed beeld zien van delen van de Ka­ra­ko­ram High­way: KKH. Hij reist vanuit Kash­gar, Chi­na, naar Pa­ki­stan. Van­uit het noor­den naar het zui­den, wat ik ook ge­daan heb, nadat ik eerst tot het ein­de van de KKH in noor­de­lij­ke rich­ting was ge­reisd, naar Kash­gar.
De vi­deo laat vanaf 05.31 tot en met 06:42 een meer zien, het At­ta­bad La­ke, dat nog niet be­stond in 1993. Op 4 ja­nu­a­ri 2010 stort­te een berg in en ver­sper­de de bed­ding van de Hun­za-rivier, zo­da­nig dat de­ze ri­vier vijf maan­den ge­blok­keerd was en er een meer ont­stond van 21 ki­lo­me­ter lang en 100 me­ter diep. Ver­schil­len­de dor­pen, ook een deel van de Ka­ra­ko­ram High­way, ver­dwe­nen he­le­maal on­der wa­ter. Twin­tig men­sen ver­lo­ren het le­ven bij de­ze mas­sie­ve land­ver­schui­ving.
Stef Hof­fer reist van­af 06.55 van­uit Ka­ri­ma­bad via Gil­git naar Skar­du. Ik heb die rit in om­ge­keer­de rich­ting ge­daan, van­uit Skar­du, via Gil­git, langs Ka­ri­ma­bad.
De mu­ziek waar­mee de­ze vi­deo mee ein­digt is: Bha­rat hum­ko jaan se pya­ra hai – ly­ric vi­deo (hin­di + eng­lish), ook op You­Tube te vin­den.
Wat de video laat zien is dat de KKH voor­al aan de Pa­ki­staan­se zij­de van de grens een wa­re uit­da­ging is, om­dat de­ze re­gio voort­du­rend ge­teis­terd wordt door aard­be­vin­gen en land­ver­schui­vin­gen die de weg steeds weer be­scha­di­gen, im­mers, de ber­gen van de Hi­ma­la­ya, Hin­du­kush en Ka­ra­ko­ram zijn nog steeds in be­we­ging en wor­den nog steeds ge­vormd, ver­vormd. Lees: … Sinds­dien blijft het In­dia­se con­ti­nent naar het noor­den klim­men met een lang­za­me­re snel­heid van cir­ca 5 cm/jaar. Het is daar­bij to­po­gra­fisch on­ge­veer 2400 km in Eur­azië bin­nen­ge­dron­gen, waar­bij het een ro­te­ren­de be­we­ging van 33° te­gen de klok in maakt.
Wikipedia: Geo­lo­gie van de Hi­ma­la­ya.

Begin letter K.

Kerkrade-West (Spekholzerheide). GM., Wi. In deze plaats, niet eens zo groot, is een ho­mo­bar, de So­bri­na-bar, gevestigd, die ook ’s nachts open mag blij­ven, of open blijft. Dat is in de veel gro­te­re stad Maas­tricht niet het ge­val.

Begin letter K.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


L.

La Escala, Lage Barakken.
Leiden, Limmel, Luik.

La Escala / L’escala (Spanje) GM., Wi. L’es­ca­la is een plaats aan de kust in Noord­west-Span­je (Ca­ta­lo­nië). Deze plaats be­zoe­ken we tij­dens on­ze va­kan­tie­rei­zen door Zuid-Eu­ro­pa ge­re­geld. Mijn vriend HL. kent de­ze plaats uit zijn jeugd, want zijn ou­ders gin­gen er met hun kin­de­ren ge­re­geld op va­kan­tie.

Begin letter L.


Lage Barakken (Maas­tricht). GM. Aan de La­ge Ba­rak­ken, op huis­num­mer 20, aan de ach­ter­kant, bo­ven de in­gang van een glas­han­del(?) huur ik een ka­mer.
Zie overzicht vanaf 1 juli tot en met 29 oktober 1972, alle dagen.

Begin letter L.


Leiden. GM., Wi. De ge­meen­te waar ik woon van­af 6 au­gus­tus 1990 tot no­vem­ber 2005.
Zie overzicht van­af 6 au­gus­tus 1990 tot en met 31 de­cem­ber 1990, al­le da­gen.
In de jaren zeventig bezoek ik deze stad een aantal keren.

Begin letter L.


Limmel (Maas­tricht). GM., Wi. Lim­mel is een dorp ten noor­den van Maas­tricht.

Begin letter L.


Luik (Liège) (België). GM., Wi. Luik ligt niet ver ten zui­den van Maas­tricht. We gaan er­heen om op stap te gaan, of soms ge­woon om te wan­de­len, of we ko­men er op door­reis naar een an­de­re be­stem­ming. In die stad is al­tijd wat te doen en an­ders dan in Ne­der­land zijn de win­kels er ’s avonds en op zon­dag wel open. Voor res­tau­rants en bars geldt als slui­tings­tijd: wan­neer de laat­ste klant ver­trekt.

Begin letter L.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


M.

Maas, Maasplas, Maas­tricht.
Mechelen, Meerssen, Melick.

Maas. GM., Wi. De Maas is een ri­vier die in Frank­rijk ont­springt en ge­voed wordt door re­gen­wa­ter. De Maas stroomt nog door Bel­gië en Ne­der­land en mondt in de Ne­der­land­se ri­vier­del­ta in de Noord­zee uit.

Begin letter M.


Maasplas (Oost-Maarland), GM. Door af­gra­vin­gen voor de grind­win­ning rond Oost-Maar­land zijn gro­te plas­sen ont­staan in de oos­te­lijke oe­vers van de Maas ten zui­den van Maas­tricht. Deze plas wordt ge­bruikt voor wa­ter­re­cre­a­tie.
Mijn partner HL. en ik heb­ben een zeil­jol en va­ren / zei­len vaak op de­ze maas­plas.

Begin letter M.


Maastricht. GM., Wi. Hoofd­stad van Lim­burg. Hier is het hoofd­kan­toor van mijn werk­gever (PTT-Telecom) ge­ves­tigd en hier woon ik ge­du­ren­de on­der­staan­de pe­ri­o­des.
Zie overzicht vanaf 1 ju­li 1972 tot en met 29 ok­to­ber 1972, al­le da­gen.
Zie overzicht vanaf 16 maart 1974 tot en met 5 ok­to­ber 1979, al­le da­gen.
Zie overzicht vanaf 28 fe­bru­a­ri 1990 tot en met 5 au­gus­tus 1990, al­le da­gen.

Begin letter M.


Mechelen. GM., Wi. Een mooi ge­le­gen dorp in het Zuid-Lim­burg­se heu­vel­land. De woon­plaats van mijn oud-tand­arts en huis­baas T.J. Bot­ke.

Begin letter M.


Meerssen. GM., Wi. Meers­sen is een ge­meen­te in Zuid-Lim­burg, waar­in, on­der an­de­re, mijn ge­boor­te­dorp Rot­hem valt.

Begin letter M.


Melick. GM., Wi. Een dorp ten zui­den van Roermond.

Begin letter M.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.

Ma­rok­ko:
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sep­tem­ber 1976. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok­to­ber 1976.
GM., Wi.
Van 14 sep­tem­ber tot en met 8 ok­to­ber 1976 be­zoe­ken Cees en ik Ma­rok­ko. We rei­zen er heen (en te­rug) met de trein en de veer­boot. In het land zelf ma­ken we ge­bruik van de lijn­bus­sen, de trein of an­de­re ver­voers­mid­de­len, zo­als vracht­wa­gens, we leg­gen ver­schil­len­de af­stan­den zelfs te voet af, of we lif­ten met an­de­re toe­ris­ten die er met de au­to zijn.
We rei­zen min of meer langs de kust van de At­lan­tische Oce­aan naar het zui­den, langs de rand van de Sa­ha­ra naar het oos­ten en niet zo ver van de grens met Al­ge­rije weer naar het noor­den, naar Mek­nes en Fez.

Bezochte plaatsen in Marokko in de volgorde van bezoek.


Tan­ger:
14, 15 sep­tem­ber 1976. 7, 8 ok­to­ber 1976.
GM., Wi.
Een ha­ven­stad in Noord-Ma­rok­ko. Dit is ook aan­komst- en ver­trek­plaats voor de veer­boot uit en naar Al­ge­ci­ras in Span­je.
Op 14 sep­tem­ber ko­men we hier met de veer­boot uit Span­je aan. Op 7 ok­to­ber be­rei­ken we de­ze stad per trein uit de Mek­nes, na een rond­reis door ‘heel’ Ma­rok­ko, en op 8 ok­to­ber ne­men we weer de veer­boot, nu om te­rug naar Span­je te gaan.
Marokko: beginplaatseneinde.

Ra­bat:
15, 16, 17, 18, 19 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
De hoofd­stad van Ma­rok­ko. De­ze plaats ligt ten zui­den van de mon­ding van de ri­vier Bou Reg­reg in de At­lan­tische Oce­aan.
Marokko: beginplaatseneinde.

Chel­lah:
16, 17 sep­te­mber 1976.
GM., Wi.
Een ou­de Ro­mein­se stad, na­bij Ra­bat.
Marokko: beginplaatseneinde.

Sa­lé:
18 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Een stad naast Ra­bat. De­ze plaats ligt ten noor­den van de mon­ding van de ri­vier Bou Reg­reg in de At­lan­tische Oce­aan.
Marokko: beginplaatseneinde.

Ca­sa­blan­ca:
19, 20 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Een stad aan de At­lan­tische Oce­aan. De groot­ste ha­ven­stad in Ma­rok­ko.
Marokko: beginplaatseneinde.

Mar­ra­kesh:
20, 21, 22 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Mar­ra­kesh is een ruim dui­zend jaar ou­de stad, vroe­ger de hoofd­stad van Ma­rok­ko. De stad is in trek bij veel toe­ris­ten.
Marokko: beginplaatseneinde.

Ouar­za­za­te:
22, 23, 24, 25 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Ouar­za­za­te is een stad in het zui­den van Ma­rok­ko, die tus­sen twee berg­rug­gen van het At­las-ge­ber­gte ligt.
Marokko: beginplaatseneinde.

Kasbah Taourirt:
24 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Kas­bah Ta­ou­rirt, na­bij Ouar­za­za­te. Een in­druk­wek­ken­de le­men ves­ting en een wir­war van smal­le ste­gen. Vol­gens Wi­ki­pe­dia (al­leen be­schik­baar in het Ara­bisch) stamt het be­gin van de Kas­bah Ta­ou­rirt uit het mid­den van de 17e eeuw van on­ze jaar­tel­ling.
Marokko: beginplaatseneinde.

Tin­ghir:
25, 26, 27 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Tin­ghir is een oa­se in het zui­den van Ma­rok­ko. Na­bij Tin­ghir ligt de Tod­gha­kloof, die we op 26 sep­tem­ber zul­len be­zoe­ken.
Marokko: beginplaatseneinde.

Tod­gha­kloof:
26 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
De Tod­gha­kloof (Gor­ges du Toud­ra) is een door een ri­vier in mil­joe­nen ja­ren uit­ge­sle­ten kloof nabij de plaats Tin­ghir. We be­zoeken de­ze kloof, die, zo ver­telt men ons, bij he­vi­ge re­gen in een kol­ken­de ri­vier kan ver­an­de­ren. De­ze mid­dag re­gent het he­vig.
Marokko: beginplaatseneinde.

Ti­nej­dad:
27 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Ti­nej­dad ligt op on­ze rou­te tus­sen Tin­ghir en Er­foud. We ko­men er lo­pend en lif­tend. We ver­vol­gen on­ze reis lif­tend en met een fan­tas­tisch in­te­res­sant avon­tuur be­rei­ken we laat in de avond Er­foud.
Marokko: beginplaatseneinde.

Er­foud:
27, 28 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Er­foud is een oa­se in het zuid-oos­ten van Ma­rok­ko. Fei­te­lijk over­nach­ten we er al­leen maar, maar we be­zoe­ken in de avond nog Zwit­sers en Duit­sers die ons een lift ga­ven van­af Ti­nej­dad. La­ter gaan Cees en ik nog een uurt­je op stap met Star­let, de vrien­din van de Zwit­ser.
Marokko: beginplaatseneinde.

Ris­sa­ni:
28 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Ris­sa­ni be­rei­ken we lif­tend en lo­pend van­uit Er­foud, in zui­de­lij­ke rich­ting. In Ris­sa­ni be­gint de woes­tijn. Er is daar ook een be­lang­rij­ke ka­me­len­markt, maar we heb­ben geen puf meer om die te be­zoe­ken. Na an­der­half uur gaan we op weg, weer lif­tend en lo­pend, nu in in noordlijke richting, langs Er­foud, naar Er­ra­chi­dia.
Marokko: beginplaatseneinde.

Ksar Mes­ki:
28 sep­tem­ber 1976.
GM.,Wi.
Tij­dens on­ze tocht van Ris­sa­ni naar Er­ra­chi­dia wor­den we in Ksar Mes­ki, niet ver van de cam­ping Mes­ki, door een boer bij hem thuis uit­ge­no­digd om munt­thee te ko­men drin­ken. Be­hal­ve geld, wil hij ook spul­len van ons heb­ben.
Marokko: beginplaatseneinde.

Er­ra­chi­dia:
28, 29, 30 sep­tem­ber 1976.
GM., Wi.
Er­ra­chi­dia is de hoofd­stad van de ge­lijk­na­mi­ge pro­vin­cie in het oos­ten van Ma­rok­ko. De eers­te nacht bren­gen we in het du­re PLM-ho­tel door, maar de vol­gen­de dag ver­hui­zen we naar het goed­ko­pe­re ho­tel l’Oa­sis.
Marokko: beginplaatseneinde.

Mek­nes:
30 september 1976. 1, 2, 5, 6, 7 ok­to­ber 1976.
GM., Wi.
We rei­zen per lijn­bus van Er­ra­chi­dia naar Mek­nes, een stad in het noor­den van Ma­rok­ko. We ver­blij­ven er een paar da­gen, ma­ken dan een uit­stap­je naar de stad Fez, waar we ook enige tijd blij­ven en gaan dan weer te­rug naar Mek­nes. Daar ont­moe­ten we een paar lo­ka­le jon­ge­lui, waar­van we met één ook de vol­gen­de avond op stap gaan.
Op 7 ok­to­ber ver­trek­ken we van hier­uit per trein naar de stad Tan­ger, waar we ook on­ze reis door Ma­rok­ko be­gon­nen.
Marokko: beginplaatseneinde.

Fez:
2, 3, 4, 5 ok­to­ber 1976.
GM., Wi.
Een zeer mooie stad, iets ten oos­ten van Mek­nes.
Marokko: beginplaatsen.

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


N.

Noormannensingel (Maas­tricht). GM. Aan de Noor­man­nen­sin­gel is sinds 1980 het hoofd­kan­toor van het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht (PTT-Telecom) ge­ves­tigd. Daar zijn vrij­wel al­le diens­ten ge­huis­vest, be­hal­ve de tech­ni­sche diens­ten die (on­der­steu­nen­de) werk­zaam­he­den bij par­ti­cu­lie­re klan­ten en bij be­drij­ven uit­voe­ren. Die zijn aan de Fran­çois de Veye­straat te Maas­tricht ge­ves­tigd.

Begin letter N.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


O.

Onze Lieve Vrouweplein.
Oost-Maarland, Oud-Valkenburg.

Onze Lieve Vrouweplein (Maas­tricht). GM., Wi. Het On­ze Lie­ve Vrou­we­plein is een be­roemd plein in Maas­tricht en ge­zel­liger dan het Vrijt­hof, om­dat dit plein veel klei­ner is. Er is meer scha­duw, om­dat het tus­sen ge­bou­wen ligt.

Begin letter O.


Oost-Maarland. GM., Wi. Oost-Maar­land is een dorp (ei­gen­lijk twee dor­pen) ten noor­den van Eijsden en ten oos­ten van de grens­ri­vier (met Bel­gië) de Maas. Wan­neer ik naar mijn werk ga, met de dienst­auto (PTT) of op de fiets moet ik er al­tijd door, zo­wel op de heen- als op de te­rug­weg. Vlak­bij Oost-Maar­land ligt een groot meer, ge­vuld met wa­ter uit de Maas, dat ma­chi­naal uit­ge­gra­ven is voor de win­ning van kie­zel / grint / grind. Dit is de Maasplas.

Begin letter O.


Oud-Valkenburg. GM., Wi. Hier staat Kasteel Genhoes waar­in, in de ja­ren ze­ven­tig, het Wil­liam Ha­le­wijn­mu­seum in­ge­richt was.

Begin letter O.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


P.

Parijs. GM., Wi. Pa­rijs be­zoek ik ver­schil­len­de ke­ren, ook op door­reis naar een an­de­re be­stem­ming.
In 1987 verblijf ik langere tijd deze mooie stad voor een cursus Frans bij de Alliance Française, die vijf­en­der­tig da­gen duurt. Ik be­zoek mu­sea, maar ook een van de meest mo­der­ne gay-night­clubs, le BH. (Be­staat niet meer.) Ik lo­geer eerst een paar da­gen in ho­tel Gay Lus­sac, maar ver­huis­de al spoe­dig naar de Cité In­ter­na­tio­na­le Uni­ver­si­tai­re de Pa­ris, waar ik op de campus van die uni­ver­si­teit, in een in­ter­na­ti­o­na­le om­ge­ving ver­blijf.
Zie 1987: 29 juni tot en met 2 au­gus­tus.

Begin letter P.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


Q.

Begin letter Q.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


R.

Roermond, Rothem.
Rothenburg ob der Tauber, Rijckholt.

Roermond. GM., Wi. Roer­mond ligt in Mid­den-Lim­burg aan de mon­ding van de ri­vier de Roer (Wi.), die uit Duits­land komt en daar be­kend is als de Rur. (Niet te ver­war­ren met de Ruhr, waar­naar het Ruhr­ge­biet is ver­noemd.)

Begin letter R.


Rothem (Meerssen). GM., Wi. Rot­hem is een dorp bij de Ge­meen­te Meers­sen. Het is ook mijn ge­boor­te­dorp en was mijn woon­plaats tot half 1972.
Zie overzicht van­af 30 ja­nu­a­ri 1972 tot en met 30 ju­ni 1972, al­le da­gen.

Begin letter R.


Rothenburg ob der Tauber (Duitsland: Bei­e­ren). GM., Wi. Plaats in het zuid­oos­ten van Duits­land. Wat in de­ze toe­ris­tische plaats voor­al mijn aan­dacht trekt is het fij­ne hout­snij­werk van de 15e eeuwse hout­snij­der Til­man Rie­men­schnei­der, waar­van ook werk te vin­den is in plaat­sen in de om­ge­ving van Ro­then­burg.
Zie 1972: eind juli.

Begin letter R.


Rijckholt. GM., Wi. Een plaatsje in het Zuid-Limburgse heuvelland.

Begin letter R.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


S.

Schaarsbergen, Sennelager.
Sint Pietersberg, Sittard.
Spekholzerheide, Stationsstraat 33.

Schaarsbergen. GM., Wi. De plaats waar de Oran­je­ka­zer­ne staat en waar ik in 1973 als Dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd ben en werk­zaam­he­den ver­richt in een ma­ga­zijn voor on­der­de­len van mi­li­tai­re voer­tui­gen.
Zie overzicht vanaf 5 fe­bru­a­ri 1973 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974, vrij­wel al­le werk­da­gen.

Begin letter S.


Sennelager (Duitsland). GM., Wi. Sen­ne­la­ger Trai­ning Area in Duits­land: het ge­bied waar al­ler­lei NATO-troe­pen hun oe­fe­nin­gen hou­den, dus ook het Ne­der­land­se leger.

Begin letter S.


Sint Pietersberg (Maas­tricht). GM., Wi. Een heuvel ten zui­den van Maas­tricht, die de om­ge­ving min of meer do­mi­neert. Er is daar ruim­te om te wan­de­len, of on­ge­stoord te rus­ten en / of te ont­span­nen.
Delen van de Sint Pie­ters­berg word­en door ho­mo’s ook ge­bruikt voor het zo­ge­naam­de ‘cruising.’

Begin letter S.


Sittard. GM., Wi. Sit­tard is een stad in Mid­den-Lim­burg. De­ze stad is ook de hoofd­plaats van de Dienst­kring Sit­tard van PTT-Te­le­com, waar ik van­af 10 no­vem­ber 1977 tot en met 31 ju­li 1978 werk. Ik word uit Maas­tricht naar Sit­tard over­ge­plaatst om­dat ik niet ge­schikt ben voor het tech­nisch werk op kan­toor. Ik kan niet op kan­toor wer­ken.
Zie al­le werk­da­gen in de pe­ri­o­de 10 no­vem­ber 1977 tot en met 31 ju­li 1978.
Van­af 1 au­gus­tus 1978 werk ik voor een an­de­re af­de­ling van PTT-Te­le­com, na­me­lijk PHTF en dan om­vat mijn werk­ter­rein heel Zuid-Lim­burg. Van­af die da­tum kom ik af en toe in Sit­tard om er te wer­ken. Pri­vé kom ik er zel­den.

Begin letter S.


Spekholzerheide (Kerkrade-West). GM., Wi. In deze plaats, niet eens zo groot, is een ho­mo­bar, de So­bri­na-bar, ge­ves­tigd, die ook ’s nachts open mag blij­ven, of open blijft. Dat is in de veel gro­te­re stad Maas­tricht niet het ge­val.

Begin letter S.


Stationsstraat 33 (Maas­tricht). GM. Aan de Sta­tions­straat 33 is tot me­dio 1980 het hoofd­kan­toor van het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht (PTT-Te­le­com) ge­ves­tigd. Hier ze­telt de di­rec­tie en zijn en­kele cur­sus­lo­ka­len. Al­le an­dere dien­sten zijn in al­ler­lei pan­den door de he­le stad heen ge­huis­vest, be­hal­ve de tech­nische diens­ten die (on­der­steu­nen­de) werk­zaam­he­den bij par­ti­cu­liere klan­ten en bij be­drij­ven uit­voe­ren. Die zijn aan de Fran­çois de Veye­straat te Maas­tricht ge­ves­tigd.

Begin letter S.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


T.

Tafelstraat (Maas­tricht). In het pand Ta­fel­straat 30 in het cen­trum van Maas­tricht, huur ik een gro­te ka­mer op de be­ga­ne grond, met uit­zicht op de ou­de stads­wal­len. In dat huis wo­nen kun­ste­naars, mu­si­ci en stu­den­ten van de To­neel­a­ca­de­mie Maas­tricht. Ik woon daar twee­ën­half jaar. Dit is een prach­ti­ge tijd.
Zie ook Jekerkwartier en Jeker.
Zie overzicht vanaf 22 de­cem­ber 1974 tot en met 27 ju­ni 1977, vrij­wel al­le da­gen.

Begin letter T.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


U.

Utrecht. GM., Wi. De plaats waar onder an­de­re de Krom­hout­ka­zer­ne staat, waar ik in 1973 van­af 8 ja­nu­a­ri tot en met 1 fe­bru­a­ri als Dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd was.

Begin letter U.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


V.

Valkenburg, Venlo, Vrijthof.

Valkenburg aan de Geul (Lb). GM., Wi. Aar­dig stad­je (en zeer toe­ris­tisch) in het Zuid-Lim­burg­se heu­vel­land.

Begin letter V.


Venlo. GM, Wi. Ven­lo is de groot­ste stad in Noord-Lim­burg. Bij (PTT-Te­le­com) om­vat de re­gio Ven­lo ge­heel Noord-Lim­burg. Het is daar waar ik van­af de laat­ste week in au­gus­tus 1985 twee maan­den help met het bou­wen van TBX be­drijfs­te­le­foon­au­to­ma­ten.
Zie alle werk­dagen, van­af 28 au­gus­tus tot en met 30 ok­to­ber 1985 in het Over­zicht 1972-1990.

Begin letter V.


Vrijthof (Maas­tricht). GM., Wi. Be­roemd en druk be­zocht plein in Maas­tricht met heel veel cafés.

Begin letter V.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


W.

Wyck (Maas­tricht). GM., Wi. Het deel van Maas­tricht dat aan de oost­zij­de van de ri­vier de Maas ligt. Ook het NS-Sta­tion van Maas­tricht ligt in Wyck.

Begin letter W.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


X.

Begin letter X.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


Y.

IJzeren (Yzeren). (Limburg) GM., Wi. IJ­ze­ren is een ge­hucht waar ik va­ker naar toe fiets om er te ge­nie­ten van het Lim­burg­se heu­vel­land­schap en de stil­te van het na­bij ge­le­gen Ge­ren­dal.

Begin letter Y.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginEindeHoofdindex.


Z.

Begin letter Z.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Marokko.

MenuBeginHoofdindex.