Index-locaties

Index Locaties


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


A

Algeciras (Spanje)
Al­ge­ci­ras in de ha­ven­stad aan de Straat van Gi­bral­tar van waar­uit (in 1976) een veer­dienst met Tan­ger in Ma­rok­ko werd on­der­hou­den.


Google Maps: Algeciras.

Wikipedia: Algeciras.

Marokko: 14 september 19768 oktober 1976.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


B

Bredestraat 5
Het pand Bre­de­straat 5 te Maas­tricht, waar ik bij tan­darts Bot­ke op de hoog­ste ver­die­ping een ka­mer huur, is een sta­tig he­ren­huis dat stamt uit het laat­ste kwart van de 18e eeuw. Het pand ligt te­gen­over de Stads­the­a­ter, daar waar de Bre­de­straat op z’n smalst is.


Google Maps: Bredestraat 5Maastricht.

Index personen: Botke, T.J.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


C

Charleville-Mézières
De­ze stad in Noord-Frank­rijk is in ju­li 1989 het doel van mijn fiets­tocht van­uit mijn woon­plaats Eijs­den over de jaag­pa­den langs de ri­vier de Maas.


Google Maps: Charleville-Mézières.

Wikipedia: Charleville-Mézières.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


H

Herkenbosch’s HertogenboschHouthem.


Herkenbosch
De weekendverloven tijdens mijn mi­li­tai­re dienst bracht ik door bij mijn ouders in Her­ken­bosch.


Google Maps: Herkenbosch.

Wikipedia: Herkenbosch.


’s Hertogenbosch
De eer­ste twee maan­den van mijn mi­li­tai­re dienst­plicht volgde ik een al­ge­me­ne in­fan­te­rie-op­lei­ding tot ‘zand­haas’ (in­fan­te­rist / in­fan­te­rie­sol­daat). Dat ge­beurde in de Isabellakazerne te ’s Her­to­gen­bosch (Den Bosch / Vught).


Google Maps: Isabellakazerne.

Wikipedia: Fort Isabella.


Houthem-Sint Gerlach
Houthem was de woon­plaats van mijn groot­ou­ders tot in 1974. Het dorp staat ook be­kend als Hout­hem-Sint Ger­lach en ligt vlak bij Val­ken­burg aan de Geul
Sint Gerlachus is de pa­troon­hei­li­ge van de pa­ro­chie­kerk in Hout­hem


Google Maps: Houthem-Sint Gerlach.

Wikipedia: Houthem-Sint GerlachGerlachus van HouthemSint-Gerlachuskerk.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


L

Lage BarakkenLeiden.


Lage Barakken
Aan de La­ge Ba­rak­ken, te Wyck (Maastricht), op huis­num­mer 20, aan de ach­ter­kant, bo­ven de in­gang van een glas­han­del(?) huur ik een ka­mer van 1 juli tot en met 29 ok­to­ber 1972, toen ik on­der de wa­pe­nen moest. Mijn eer­ste stap­pen naar zelf­stan­dig­heid zon­der di­rec­te in­vloed van mijn ou­ders.
Niemand van mijn collega’s bij PTT-Te­le­com heeft dat ge­daan. Al­len zijn van­uit het ou­der­lijk huis zo in het hu­we­lijk ge­stapt en on­der de be­scher­men­de vleu­gels van hun echt­ge­no­te te­recht­ge­ko­men. Geen van hen wil­de ooit zo­iets doen als ik ge­daan had, na­me­lijk het ou­der­lijk huis ver­la­ten en zelf­stan­dig gaan wo­nen.


Google Maps: Lage Barakken


Leiden
Vanaf 6 augustus 1990 woon ik in Leiden.


Google Maps: Leiden.

Wikipedia: Leiden.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


M

Maastricht
Hoofd­stad van Lim­burg. Hier is het hoofd­kan­toor van mijn werk­gever PTT-Telecom, Telefoondistricht Maastricht, ge­ves­tigd en hier woon ik ge­du­ren­de on­der­staan­de pe­ri­o­des.
Vanaf 1 ju­li 1972 tot en met 29 ok­to­ber 1972, aan de Lage Barakken 20.
Vanaf 16 maart 1974 tot en met 21 de­cem­ber 1974 aan de Bre­de­straat 5.
Vanaf 22 december 1974 tot en met 27 juni 1977 in Ta­fel­straat 30.
Vanaf 23 juni 1977 tot en met 5 oktober 1979 aan Au­re­lius­hof.
Vanaf 28 fe­bru­a­ri 1990 tot en met 5 au­gus­tus 1990 aan de Bil­ser­baan.


Google Maps: MaastrichtLage BarakkenBredestraat 5Tafelstraat 30AureliushofBilserbaan.

Wikipedia: Maastricht.

A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


P

Parijs
Pa­rijs be­zoek ik ver­schil­len­de ke­ren, ook op door­reis naar een an­de­re be­stem­ming.
In 1987 verblijf ik langere tijd deze mooie stad voor een cur­sus Frans bij Al­lian­ce Fran­çai­se, die vijf­en­der­tig da­gen duurt: van 29 juni tot en met 2 au­gus­tus ben ik in Pa­rijs. Ik be­zoek mu­sea, maar ook een van de meest mo­der­ne night­clubs, le BH. (Be­staat niet meer.)
Ik lo­geer eerst een paar da­gen in ho­tel Gay Lu­ssac, maar ver­kas dan naar Cité In­ter­na­tio­na­le Uni­ver­si­tai­re de Pa­ris, waar ik een ka­mer van een stu­den­te huur die met va­kan­tie is. Ik ver­blijf dan op de cam­pus van die uni­ver­si­teit, in een in­ter­na­ti­o­na­le om­ge­ving.


Google Maps: ParijsHotel Gay LussacCité In­ter­na­tio­na­le Uni­ver­si­tai­re de Pa­ris.

Wikipedia: Parijs.

Websites
Alliance Française.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


S

SchaarsbergenSennelager.


Schaarsbergen
Schaarsbergen is de plaats waar de Oranje­ka­zer­ne ligt, waar ik als dienst­plich­tig sol­daat vanaf 5 fe­bru­a­ri 1973 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974 het laat­ste deel van mijn dienst­plicht ver­vul­de.


Google Maps: Schaarsbergen.

Wikipedia: Schaarsbergen.


Sennelager (Duitsland)
Sen­ne­la­ger Trai­ning Area in Duits­land: het ge­bied waar al­ler­lei NATO-troe­pen hun oe­fe­nin­gen hou­den, dus ook het Ne­der­land­se leger. Ik was daar voor een oe­fe­ning van­af 27 juli tot en met 3 au­gus­tus 1973.


Google Maps: Truppenübungsplatz Sennelager.

Wikipedia: Sennelager Training Area.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


T

Tafelstraat 30 (Maastricht)
In het pand Ta­fel­straat 30 in het cen­trum van Maas­tricht, huur ik een gro­te ka­mer op de be­ga­ne grond, met uit­zicht op de ou­de stads­wal­len. In dat huis wo­nen kun­ste­naars, mu­si­ci en stu­den­ten van de To­neel­a­ca­de­mie Maas­tricht. Ik woon daar tweeën­half jaar. (Vanaf 22 de­cem­ber 1974 tot en met 27 juli 1977.) Dit is een prach­ti­ge tijd, waar­in ik veel leer van die bij­zon­de­re men­sen.: Tafelstraat 30.


Google Maps: Tafelstraat 30.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


U

Utrecht
De plaats waar onder an­de­re de Krom­hout­ka­zer­ne ge­ves­tigd is, waar ik in 1973 van­af 8 ja­nu­a­ri tot en met 1 fe­bru­a­ri als Dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd was.


Google Maps: Utrecht.

Wikipedia: Utrecht.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


W

Wyck
Het deel van Maas­tricht dat aan de oost­zij­de van de ri­vier de Maas ligt. Ook het NS-Sta­tion van Maas­tricht ligt in Wyck


Google Maps: Wyck.

Wikipedia: Wyck.


A, B, C, H, L, M, P, S, T, U, W.
Karakoram Highway 1993Marokko 1976.

MenuBeginEindeHoofdindex.


Karakoram Highway: KKH
(Pa­ki­stan-Kash­mir-Chi­na)
ju­li / au­gus­tus 1993.

De Karakoram Highway (KKH) is de ruim 1.200 ki­lo­me­ter lan­ge ver­bin­dings­weg tus­sen Pa­ki­stan en Chi­na en loopt van Ra­wal­pin­di in Pa­ki­stan, via Kash­mir (Bal­ti­stan) naar Kash­gar in Chi­na, re­gio Xin­ji­ang. Ik reis­de over de­ze weg van noord­waarts van Gil­git in Kash­mir (Bal­ti­stan) tot Kash­gar en terug, van Kash­gar tot Ra­wal­pin­di.
Het weg­num­mer in Pa­ki­stan is N35 en in Chi­na G314.
De Karakoram Highway geldt als een van de ge­vaar­lijk­ste we­gen ter we­reld.


Wikipedia: Karakoram Highway.

Website: Dan­ge­rous Roads.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Skardu – Gilgit
De weg van Skar­du naar Gil­git (S-1.) is geen on­der­deel van de Ka­ra­ko­ram High­way, maar daar­om niet min­der spec­ta­cu­lair.
Zie: 19 ju­li.


Google Maps: Skardu – Gilgit.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Gilgit – Sust / Sost
Zie: 21 juli.


Google Maps: Gilgit – Sust / Sost.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Sust / Sost – Khunjerab Pass (Pakistan)
Khunjerab Pass – Tashkurghan (China)
Zie: 22 ju­li (Pa­ki­stan en China).


Google Maps: Sust / Sost – Khunjerab Pass (Pakistan): Khunjerab Pass – Tasjkurghan (China).


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Tashkurghan – Kashgar
Zie: 23 ju­li.


Google Maps: Tashkurghan – Kashgar.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Terugreis van Kashgar (China) naar Rawalpindi (Pakistan).

Kashgar – Tashkurgan
Zie: 27 ju­li.


Google Maps: Kashgar – Tashkurgan.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Tashkurgan – Khunjerab Pass
Zie: 28 ju­li (Chi­na).


Google Maps: Tashkurghan – Khunjerab Pass.

Khunjerab Pass – Sust / Sost
Zie: 28 ju­li (Pakistan).


Google Maps: Khunjerab Pass – Sust / Sost.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Sust / Sost – Pasu / Passu
Zie: 30 ju­li.


Google Maps: Sust / Sost – Pasu / Passu.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Pasu / Passu – Ganish
Zie: 2 au­gus­tus. Vlak ten noor­den van At­ta Abad loopt de rou­te van de KKH te­gen­woor­dig an­ders. Op 4 ja­nu­a­ri 2010 stort­te bij een enor­me aard­ver­schui­ving een berg in. Er ont­stond het At­ta Abad La­ke en daar­mee ver­dween de oor­spron­ke­lij­ke KKH on­der wa­ter. (Zie hier­be­ne­den in de tekst bij de vi­deo over de KKH van Stef Hof­fer.)


Google Maps: Pasu / Passu – Ganish.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Ganish / Karimabad – Gilgit
Zie: 5 au­gus­tus.


Google Maps: Ganish / Karimabad – Gilgit.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Gilgit – Rawalpindi
Zie: 6 au­gus­tus (eerste helft) en zie: 7 au­gus­tus (twee­de helft).


Google Maps: Gilgit – Rawalpindi.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


MenuBegin KarakoramEinde KarakoramHoofdindex.


Karakoram Highway
Zie: YouTube.

De vi­deo The Ka­ra­ko­ram High­way – from Chi­na to Pa­ki­stan van Stef Hof­fer uit 2011 laat een goed beeld zien van delen van de Ka­ra­ko­ram High­way: KKH. Hij reist vanuit Kash­gar, Chi­na, naar Pa­ki­stan. Van­uit het noor­den naar het zui­den, wat ik ook ge­daan heb, nadat ik eerst tot het ein­de van de KKH in noor­de­lij­ke rich­ting was ge­reisd, naar Kash­gar.
De vi­deo laat vanaf 05.31 tot en met 06:42 een meer zien, het At­ta­bad La­ke, dat nog niet be­stond in 1993. Op 4 ja­nu­a­ri 2010 stort­te een berg in en ver­sper­de de bed­ding van de Hun­za-rivier, zo­da­nig dat de­ze ri­vier vijf maan­den ge­blok­keerd was en er een meer ont­stond van 21 ki­lo­me­ter lang en 100 me­ter diep. Ver­schil­len­de dor­pen, ook een deel van de Ka­ra­ko­ram High­way, ver­dwe­nen he­le­maal on­der wa­ter. Twin­tig men­sen ver­lo­ren het le­ven bij de­ze mas­sie­ve land­ver­schui­ving.
Stef Hof­fer reist van­af 06.55 van­uit Ka­ri­ma­bad via Gil­git naar Skar­du. Ik heb die rit in om­ge­keer­de rich­ting ge­daan, van­uit Skar­du, via Gil­git, langs Ka­ri­ma­bad.
De mu­ziek waar­mee de­ze vi­deo mee ein­digt is: Bha­rat hum­ko jaan se pya­ra hai – ly­ric vi­deo (hin­di + eng­lish), ook op You­Tube te vin­den.
Wat de video laat zien is dat de KKH voor­al aan de Pa­ki­staan­se zij­de van de grens een wa­re uit­da­ging is, om­dat de­ze re­gio voort­du­rend ge­teis­terd wordt door aard­be­vin­gen en land­ver­schui­vin­gen die de weg steeds weer be­scha­di­gen, im­mers, de ber­gen van de Hi­ma­la­ya, Hin­du­kush en Ka­ra­ko­ram zijn nog steeds in be­we­ging en wor­den nog steeds ge­vormd, ver­vormd. Lees: … Sinds­dien blijft het In­dia­se con­ti­nent naar het noor­den klim­men met een lang­za­me­re snel­heid van cir­ca 5 cm/jaar. Het is daar­bij to­po­gra­fisch on­ge­veer 2400 km in Eur­azië bin­nen­ge­dron­gen, waar­bij het een ro­te­ren­de be­we­ging van 33° te­gen de klok in maakt.

Wikipedia: Geo­lo­gie van de Hi­ma­la­ya.


MenuBegin KarakoramHoofdindex.


Marokko 1976

Ik verbleef samen met Cees 4 weken in Marokko en we reisden van noord naar zuid en van west naar oost.
September: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Oktober: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.


Google Maps: Marokko.

Wikipedia: Marokko.


Van 14 sep­tem­ber tot en met 8 ok­to­ber 1976 be­zoe­ken Cees en ik Ma­rok­ko. We rei­zen er heen (en te­rug) met de trein en de veer­boot. In het land zelf ma­ken we ge­bruik van de lijn­bus­sen, de trein of an­de­re ver­voers­mid­de­len, zo­als vracht­wa­gens, we leg­gen ver­schil­len­de af­stan­den zelfs te voet af, of we lif­ten met an­de­re toe­ris­ten die er met de au­to zijn.
We rei­zen min of meer langs de kust van de At­lan­tische Oce­aan naar het zui­den, langs de rand van de Sa­ha­ra naar het oos­ten en niet zo ver van de grens met Al­ge­rije weer naar het noor­den, naar Mek­nes en Fez.

Bezochte plaatsen in Marokko in de volgorde van bezoek
Tan­ger, Ra­bat, Chel­lah, Sa­lé, Ca­sa­blan­ca, Mar­ra­kesh, Ouar­za­za­te, Kas­bah Taou­rirt, Tin­ghir, Tod­gha­kloof, Ti­nej­dad, Er­foud, Ris­sa­ni, Ksar Mes­ki, Er­ra­chi­dia, Mek­nes, Fez, Tanger.

MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Tanger
Een ha­ven­stad in Noord-Ma­rok­ko. Dit is ook aan­komst- en ver­trek­plaats voor de veer­boot uit en naar Al­ge­ci­ras in Span­je.
Op 14 sep­tem­ber ko­men we hier met de veer­boot uit Span­je aan. Op 7 ok­to­ber be­rei­ken we de­ze stad per trein uit de Mek­nes, na een rond­reis door ‘heel’ Ma­rok­ko, en op 8 ok­to­ber ne­men we weer de veer­boot, nu om te­rug naar Span­je te gaan.
Zie: 14, 15 sep­tem­ber 1976. 7, 8 ok­to­ber 1976.


Google Maps: Tanger.

Wikipedia: Tanger.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Rabat
De hoofd­stad van Ma­rok­ko. De­ze plaats ligt ten zui­den van de mon­ding van de ri­vier Bou Reg­reg in de At­lan­tische Oce­aan.
Zie: 15, 16, 17, 18, 19 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Rabat.

Wikipedia: Rabat.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Chellah
Een ou­de Ro­mein­se stad, na­bij Ra­bat.
Zie: 16, 17 sep­te­mber 1976.


Google Maps: Chellah.

Wikipedia: Chellah.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Salé
Een stad naast Ra­bat. De­ze plaats ligt ten noor­den van de mon­ding van de ri­vier Bou Reg­reg in de At­lan­tische Oce­aan.
Zie: 18 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Salé.

Wikipedia: Salé.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Casablanca
Een stad aan de At­lan­tische Oce­aan. De groot­ste ha­ven­stad in Ma­rok­ko.
Zie: 19, 20 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Casablanca.

Wikipedia: Casablanca.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Marrakesh
Mar­ra­kesh is een ruim dui­zend jaar ou­de stad, vroe­ger de hoofd­stad van Ma­rok­ko. De stad is in trek bij veel toe­ris­ten
Zie: 20, 21, 22 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Marrakesh.

Wikipedia: Marrakesh.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Ouarzazate
Ouar­za­za­te is een stad in het zui­den van Ma­rok­ko, die tus­sen twee berg­rug­gen van het At­las-ge­ber­gte ligt.
Zie: 22, 23, 24, 25 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Ouarzazate.

Wikipedia: Ouarzazate.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Kasbah Taourirt
Kas­bah Ta­ou­rirt, na­bij Ouar­za­za­te. Een in­druk­wek­ken­de le­men ves­ting en een wir­war van smal­le ste­gen. Vol­gens Wi­ki­pe­dia (al­leen be­schik­baar in het Ara­bisch) stamt het be­gin van de Kas­bah Ta­ou­rirt uit het mid­den van de 17e eeuw van on­ze jaar­tel­ling
Zie: 24 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Kasbah Taourirt.

Wikipedia: Kasbah Taourirt (Arabisch).

MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Tinghir
Tin­ghir is een oa­se in het zui­den van Ma­rok­ko. Na­bij Tin­ghir ligt de Tod­gha­kloof, die we op 26 sep­tem­ber zul­len be­zoe­ken.
Zie: 25, 26, 27 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Tinghir.

Wikipedia: Tinghir.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Todgha-kloof
De Tod­gha­kloof (Gor­ges du Toud­ra) is een door een ri­vier in mil­joe­nen ja­ren uit­ge­sle­ten kloof nabij de plaats Tin­ghir. We be­zoeken de­ze kloof, die, zo ver­telt men ons, bij he­vi­ge re­gen in een kol­ken­de ri­vier kan ver­an­de­ren. De­ze mid­dag re­gent het he­vig.
Zie: 26 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Todgha-kloof.

Wikipedia: Todgha-kloof.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Tinejdad
Ti­nej­dad ligt op on­ze rou­te tus­sen Tin­ghir en Er­foud. We ko­men er lo­pend en lif­tend. We ver­vol­gen on­ze reis lif­tend en met een fan­tas­tisch in­te­res­sant avon­tuur be­rei­ken we laat in de avond Er­foud.
Zie: 27 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Tinejdad.

Wikipedia: Tinejdad.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Erfoud
Er­foud is een oa­se in het zuid-oos­ten van Ma­rok­ko. Fei­te­lijk over­nach­ten we er al­leen maar, maar we be­zoe­ken in de avond nog Zwit­sers en Duit­sers die ons een lift ga­ven van­af Ti­nej­dad. La­ter gaan Cees en ik nog een uurt­je op stap met Star­let, de vrien­din van de Zwit­ser.
Zie: 27, 28 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Erfoud.

Wikipedia: Erfoud.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Rissani
Ris­sa­ni be­rei­ken we lif­tend en lo­pend van­uit Er­foud, in zui­de­lij­ke rich­ting. In Ris­sa­ni be­gint de woes­tijn. Er is daar ook een be­lang­rij­ke ka­me­len­markt, maar we heb­ben geen puf meer om die te be­zoe­ken. Na an­der­half uur gaan we op weg, weer lif­tend en lo­pend, nu in in noordlijke richting, langs Er­foud, naar Er­ra­chi­dia.
Zie: 28 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Rissani.

Wikipedia: Rissani.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Ksar Meski
Tij­dens on­ze tocht van Ris­sa­ni naar Er­ra­chi­dia wor­den we in Ksar Mes­ki, niet ver van de cam­ping Mes­ki, door een boer bij hem thuis uit­ge­no­digd om munt­thee te ko­men drin­ken. Be­hal­ve geld, wil hij ook spul­len van ons heb­ben.
Zie: 28 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Ksar Meski.

Wikipedia: Ksar Meski.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Errachidia
Er­ra­chi­dia is de hoofd­stad van de ge­lijk­na­mi­ge pro­vin­cie in het oos­ten van Ma­rok­ko. De eers­te nacht bren­gen we in het du­re PLM-ho­tel door, maar de vol­gen­de dag ver­hui­zen we naar het goed­ko­pe­re ho­tel l’Oa­sis.
Zie: 28, 29, 30 sep­tem­ber 1976.


Google Maps: Errachidia.

Wikipedia: Errachidia.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Meknes
We rei­zen per lijn­bus van Er­ra­chi­dia naar Mek­nes, een stad in het noor­den van Ma­rok­ko. We ver­blij­ven er een paar da­gen, ma­ken dan een uit­stap­je naar de stad Fez, waar we ook enige tijd blij­ven en gaan dan weer te­rug naar Mek­nes. Daar ont­moe­ten we een paar lo­ka­le jon­ge­lui, waar­van we met één ook de vol­gen­de avond op stap gaan.
Op 7 ok­to­ber ver­trek­ken we van hier­uit per trein naar de stad Tan­ger, waar we ook on­ze reis door Ma­rok­ko be­gon­nen.
Zie: 30 september 1976. 1, 2, 5, 6, 7 ok­to­ber 1976.


Google Maps: Meknes.

Wikipedia: Meknes.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).


Fez
Een zeer mooie stad, iets ten oos­ten van Mek­nes.
Zie: 2, 3, 4, 5 ok­to­ber 1976.


Google Maps: Fez.

Wikipedia: Fez.


MenuBegin MarokkoEinde Marokko

Chro­no­lo­gisch over­zicht van de reis naar en het ver­blijf in Ma­rok­ko (1976).