China, 22 juli 1993

Karakoram

De rou­te over de Ka­ra­ko­ram High­way van Sust (rechts bo­ven, nog Pa­ki­stan) naar Tash­kur­ghan (rechts be­ne­den, al in Chi­na).
Het noor­den ligt op dit screen shot uit Google Earth aan de be­ne­den­rand en het zui­den ligt aan de bo­ven­rand.

Ka­ra­ko­ram High­way

1993 – 2018: vijf­en­twin­tig jaar ge­le­den

Pa­ki­stan – Kash­mir – Chi­na

Dag­boek 1993

(Dag 7845) Ik ben met Ke­nau*, Bul­le­bak* (Bull) en Adel­heid* on­der­weg in Kash­mir, Pa­ki­stan. Van­daag gaan we met een jeep naar Tash­kur­ghan in Chi­na, re­gio: Xin­jiang.
1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te plaat­sen een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) De munt­een­heid in Pa­ki­stan is de Roe­pie: (PKR.) (f. 1,00 (gul­den) = 14 Roe­pie, dus 100 Roe­pie = f. 7,00.)
3.) De munt­een­heid in Chi­na is de Yu­an / Ren­min­bi, maar toe­ris­ten moe­ten Foreign Ex­change Cer­ti­fi­ca­tes (FEC) ko­pen. De wis­sel­koers is f. 1,00 = 3 FEC. 1 FEC = f. 0,33.
4.) Voor be­zoe­kers die via
the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.
5.) * De na­men Ke­nau, Bul­le­bak (Bull) en Adel­heid zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd. Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1993 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.

MenuBe­ginIndex en het einde.


 
 

Dag, 22 juli 1993.
Dag 12. Sust – Tashkurghan (China).
Op 6.00 uur: ontbijt, parati (soort pannenkoek) met jam.
De Tv staat aan en MTV*(1) staat op.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Jeep

We gaan van­daag naar Chi­na en heb­ben een jeep ge­re­ser­veerd. Dat wil zeg­gen: de toe­ris­ten wor­den in een jeep ge­plaatst (ook Pa­ki­staan­se toe­ris­ten) en de han­de­laars, Pa­ki­sta­ni, gaan met de bus. Bus en jeep zijn voor de toe­rist even duur en kos­ten 670 Roe­pie, dat is on­ge­veer 45 gul­den.
In de jeep zit­ten tien per­so­nen. Wij met z’n vie­ren zit­ten ach­ter­in. Erg on­ge­mak­ke­lijk, want de bank zit maar een beet­je ho­ger dan de vloer, zo­dat je met de kin op je knie­ën zit.
Leen M. [een Bel­gi­sche zan­ge­res], die ook mee­reist en be­ter zit, biedt aan eens van plaats te ver­wis­se­len. (Het komt er niet van.)
Ik vraag: “Wie van ons zou dat nu aan­bie­den?” Ant­woord: “Nie­mand.”

MenuBe­ginIndex en het einde.


Adel­heid

We ver­trek­ken om 9.00 uur, maar van cir­ca 9.15 uur tot 10.30 uur staan we bij de dou­a­ne-af­de­ling: Pa­ki­stan-uit. Het C-For­mu­lier*(2) blijkt in­der­daad be­lang­rijk. (Maar zon­der lukt het ook. [Pa­ki­stan uit te gaan.])
Om­dat ik niet vol­doen­de been­ruim­te heb, leg ik mijn lin­ker­been langs Adel­heid door. Zij noemt dit aso­ci­aal en wordt er boos om. (Ik raak haar he­le­maal niet aan.) Ze wil dat ik mijn been te­rug­trek. (Om­dat ik al en­ke­le da­gen geen scho­ne kle­ren aan­trok is het ’t idee dat haar stoort. Ik ben niet vies.) Ik doe het niet, want één been ge­strekt, is ook voor het an­de­re been een ver­lich­ting, merk ik. Als ik het niet te­rug­trek wordt ze steeds bo­zer. Ze knijpt me in mijn been.
Ik: “Au, je doet met pijn.”
Dan be­gint ze te slaan en te stom­pen. Ik lach haar uit, waar­door ze nog bo­zer wordt, maar ze is het snel ver­ge­ten en al bin­nen twin­tig mi­nu­ten deel ik een koek­je met haar. Ze neemt het zon­der meer aan.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Khun­jer­ab-pas

Om 13.00 uur Paki­staan­se tijd = 14.00 uur lo­ka­le tijd, is 16.00 uur Bei­jing-tijd*(3), zijn we in China [regio: Xinjiang] op de Khun­jer­ab-pas. Het is er steen­koud en het sneeuwt een beet­je.
Na­tuur­lijk heb­ben wij weer niets te eten bij ons en le­ven we op de koek­jes die an­de­ren ons ver­strek­ken. Ver­der in China eten we in een kou­de yurt*(4) (maar wel uit de wind) brood, heer­lijk brood en we drin­ken thee. Daar­na in een ruk door naar Tash­kur­ghan.

MenuBe­ginIndex en het einde.


China

De douane doet niet moei­lijk.
We gaan naar het Traf­fic Ho­tel.
Ik loop een tijd­je mee met een Fran­se jon­gen en meis­je mee. Het meis­je is een stuk, enorm knap. De man niet.
In het ho­tel eten we lek­ker warm, met stok­jes.
Ik ruil­de 100 US$ tra­vel­ler­che­ques voor 530 Fo­reign Ex­chan­ge Cer­ti­fi­ca­tes: FEC.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Scheiding

Na definitieve af­re­ke­ning met Ke­nau, Adel­heid en Bull heb ik nog 2.615 Roe­pie over. Van­af nu zijn on­ze fi­nan­ci­ën ge­schei­den.
Bed circa 22.30 uur.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Gevaarlijke rit

De jeep-rit over de KKH [Ka­ra­ko­ram High­way] was aan de Pa­ki­staan­se zij­de erg ge­vaar­lijk*(5) en de chauf­feur was (over-)­ver­moeid.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Noten

*(1)
MTV: Music Television. Een te­le­vi­sie­sta­tion dat we­reld­wijd mu­ziek­vi­deo’s uit­zendt. (In 1993.)
Wikipedia: MTV.

Te­rug.

*(2)
C-Formulier. Het C-For­mu­lier is een for­mu­lier om Pa­ki­stan te kun­nen ver­la­ten. In mijn geval, bij deze reis, staan Ke­nau en ik ver­meld op een en het­zelf­de for­mu­lier. Wij moe­ten dus ge­lijk­tij­dig de grens Pa­ki­stan-Chi­na pas­se­ren, an­ders kan een, die­ge­ne die het C-For­mu­lier niet heeft, Pa­ki­stan niet ver­la­ten, zo was ons ver­teld.
Zie ook C-For­mu­lier: 15 juli jl.
Zie ook C-For­mu­lier: 20 juli jl.

Te­rug.

*(3)
Beijing-tijd. In heel Chi­na geldt een stan­daard­tijd, na­me­lijk die van Bei­jing, de hoofd­stad. Om­dat die stad cir­ca 3.500 km oos­te­lij­ker ligt, is het in west-Chi­na pas 05.00 uur, wan­neer het in Bei­jing al 08.00 uur is. Voor de amb­te­na­rij is het mis­schien zin­vol om de stan­daard­tijd aan te hou­den, maar de lo­ka­le be­vol­king in het wes­ten, han­teert een (ver­bo­den) lo­ka­le tijd.

Te­rug.

*(4)
Yurt / Joert. Een yurt is een tent van no­ma­den in Cen­traal-Azië.
Wikipedia: Yurt.

Te­rug.

*(5)
Karakoram Highway: KKH geldt als een van de ge­vaar­lijk­ste we­gen op de we­reld.
Web: Dan­ge­rous Roads

Te­rug.

MenuBe­ginIndex en het einde.


Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Pakistan:
GM., Wi., F.
:ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
Kashmir:
GM., Wi., F.
:ﻛﺸﻤﻴﺮ
Karakoram High­way (de­tail):
GM., Wi., F.
:ﺷﺎﮨﺮﺍﻩ ﻗﺮﺍﻗﺮﻡ
Sust / Sost:
GM., Wi., F.
:ﺳﻮﺳﺖ
Khunjerab-pas:
GM., Wi., F.
 
Xin­jiang / Sin­kiang:
GM., Wi., F.
 
Tashkurghan:
GM., Wi., F.
 

MenuBe­ginEinde.


Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­gin.
Pa­ki­stan-Chi­na: Chro­no­lo­gi­sche weer­ga­ve.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.