Duitsland: Eckernförde

Eckernförde: 1 januari 2020

Rathausmarkt

Rathausmarkt 1.


Eckernförder Zeitung


Achtergrondinformatie
Eckernförde: 1 januari 2020.


Menu – 01/01: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Rathausmarkt 1

Rathausmarkt 1.


Eckernförder Zeitung


Menu – 01/01: BeginEinde.


Rathausmarkt 1

Rathausmarkt 1.


Eckernförder Zeitung


Menu – 01/01: BeginEinde.


Rathausmarkt 1

Rathausmarkt 1.


1907
Eckernförder Zeitung
J.C. Schwensen
Gegr. 1851


Menu – 01/01: BeginEinde.


Hansestadt Lübeck, Deutschland

Houten scheepsmodellen in Museum Holstentor.

Zeilschepen

Houten modellen van his­to­ri­sche zeil­sche­pen, oor­logs­sche­pen, in Mu­seum Hol­sten­tor te Lü­beck.
Wikipedia: Hansestadt Lübeck.
Wikipedia: Museum Holstentor.

Zeilschepen

Houten modellen van his­to­ri­sche zeil­sche­pen, oor­logs­sche­pen, in Mu­seum Hol­sten­tor te Lü­beck.
Wikipedia: Hansestadt Lübeck.
Wikipedia: Museum Holstentor.

Zeilschepen

Houten modellen van his­to­ri­sche zeil­sche­pen, oor­logs­sche­pen, in Mu­seum Hol­sten­tor te Lü­beck.
Wikipedia: Hansestadt Lübeck.
Wikipedia: Museum Holstentor.

Zeilschepen

Houten modellen van his­to­ri­sche zeil­sche­pen, oor­logs­sche­pen, in Mu­seum Hol­sten­tor te Lü­beck.
Wikipedia: Hansestadt Lübeck.
Wikipedia: Museum Holstentor.

Zeilschepen

Houten modellen van his­to­ri­sche zeil­sche­pen, oor­logs­sche­pen, in Mu­seum Hol­sten­tor te Lü­beck.
Wikipedia: Hansestadt Lübeck.
Wikipedia: Museum Holstentor.

Hansestadt Lübeck, Deutschland

Commercieel scheepvaart­ver­keer op de Trave tus­sen Tra­ve­mün­de en Lü­beck.
Wikipedia: Trave.
Wikipedia: Travemünde.
Wikipedia: Lübeck.

RoPaxferry

Dit is een zogenaamde RoPax Fer­ry boot, die zo­wel goe­de­ren als pas­sa­giers ver­voert. De re­de­rij, TT-Line, spreekt van een com­fort fer­ry. De­ze fer­ry vaart tussen Zwe­den en Duits­land.
Het schip is genoemd naar Huck­le­ber­ry Finn, een ka­rak­ter uit een ro­man van de Ame­ri­kaan­se schrij­ver Mark Twain.
TT-Line: TT-Line Com­fort Fer­ries.
TT-Line: Huck­le­ber­ry Finn – Tech­ni­cal Speci­fi­ca­tions.
Wikipedia: RoPax Ferry.
Wikipedia: Mark Twain.
Wikipedia: Huckleberry Finn.

Norrland

Dit schip is de Norrland van de re­de­rij Na­va­lis. Het be­hoort tot de Bal­tic fleet, vol­gens op­ga­ve van de re­de­rij. Dit schip ver­voert hout voor de hout­ver­wer­ken­de in­dus­trie, die van­uit Lü­beck per spoor van grond­stof wordt voor­zien, zoals blijkt uit de lucht­fo­to in Google Maps, waar de boom­stam­men als lu­ci­fer­hout­jes op­ge­sta­peld lig­gen.
Website: Navalis bulk sevices.
De Norrland (PDF), hier nog on­der zijn vo­ri­ge naam ver­meld.

Cristina

Dit schip is de Cristina uit Kam­pen (NL).
Volgens de gegevens van de re­de­rij, CV Scheep­vaart­on­der­ne­ming Cris­ti­na, heeft dit be­drijf slechts vier werk­ne­mers. Het is dus aan­ne­me­lijk dat die al­le vier aan boord zijn.
Dit schip vervoert zeer waar­schijn­lijk ook hout, zoals het schip Norr­land van re­de­rij Na­va­lis, want ’s och­tends, toen wij naar Tra­ve­mün­de ver­trok­ken, lag de Cris­ti­na bij dat be­drijf aan de ka­de. (De­ze fo­to is vlak voor 18.00 uur ge­maakt. Het schip vaart in de rich­ting de Oost­zee.)

Hout

Dit is het hout dat aan­ge­voerd werd door on­der an­de­re de vracht­sche­pen Norr­land en Cris­ti­na.

Transfennica

De Corona Sea is volgens de re­de­rij Trans­fen­ni­ca een Car­go Ro-Ro schip, dat on­der de Ne­der­land­se vlag vaart. De van oor­sprong Fin­se re­de­rij Trans­fen­ni­ca be­hoort sinds 2002 tot de Ne­der­land­se Spliet­hoff-group.
De brug (de stuur­hut) van dit schip be­vindt zich niet bo­ven het hek (ach­ter­ein­de) van het schip, maar vlak­bij de boeg, wat een ken­merk is van veel Ro-Ro-sche­pen.
(Het witte kruis met de vlag ‘… SP … Tech­no, in spie­gel­schrift’, op de voor­grond, links, is van de veer­boot die tus­sen Lü­beck en Tra­ve­mün­de vaart en waar­op ik mij be­vond. ‘Bb’ staat voor Back­bord: bak­boord.)
Wikipedia: Ro-Ro.
Website: Spliet­hoff-group.
Spliethoff Group: Co­ro­na Sea.

Hansestadt Lübeck, Deutschland

Wandtapijt

Museum Behnhaus /Drägerhaus
Zwanen in een beek in een bos. (Wandtapijt).
Ik weet niet of dit de juiste titel is, want ik heb verzuimd deze te noteren. Ook de naam van de maker / maakster weet ik niet.

Wandschildering

Museum Behnhaus / Drägerhaus.
Een miniatuur wandschildering.
Kunstenaar onbekend.

Wandschildering

Museum Behnhaus / Drägerhaus.
Een miniatuur wandschildering.
Kunstenaar onbekend.

Wandschildering

Museum Behnhaus / Drägerhaus.
Een detail van de getoonde miniatuur wand­schil­deringen. Kunstenaar onbekend.
Ik vind het fascinerend om te zien hoe men met onduidelijke details toch zo’n mooie tekening kan maken. Het oog wordt bedrogen, wan­neer men een stap achteruit gaat.

Wandschildering

Museum Behnhaus / Drägerhaus.
Een detail van de getoonde miniatuur wand­schil­deringen. Kunstenaar onbekend.
Ik vind het fascinerend om te zien hoe men met onduidelijke details toch zo’n mooie tekening kan maken. Het oog wordt bedrogen, wan­neer men een stap achteruit gaat.

Wandschildering

Museum Behnhaus / Drägerhaus.
Een detail van de getoonde miniatuur wand­schil­deringen. Kunstenaar onbekend.
Ik vind het fascinerend om te zien hoe men met onduidelijke details toch zo’n mooie tekening kan maken. Het oog wordt bedrogen, wan­neer men een stap achteruit gaat.

Hansestadt Lübeck, Deutschland


Petrikirche

De uitzichttoren van de St. Petrikirche, gezien van­af de voet van de toren.
Wikipedia: Sint Petruskerk.

Petrikirche

De uitzichttoren van de St. Petrikirche, gezien van­af de markt.
Wikipedia: Sint Petruskerk.

Petrikirche

Vanuit de uitzichttoren van de St. Petrikirche, een blik op de Markt.
Wikipedia: Sint Petruskerk.

Petrikirche

In de uitzichttoren van de St. Petrikirche.
De functie van het ruit­vor­mi­ge tra­lie­werk lijkt mij: het voor­ko­men van zelf­moor­den, men­sen die naar be­ne­den zou­den wil­len sprin­gen.
Wikipedia: Sint Petruskerk.

Hansestadt Lübeck, Deutschland

Hundestrasse

Een opvallend huis uit 1659 op de hoek van de Ro­sen­gar­ten en de Hun­de­straße.

Rosengarten

Een opvallend huis uit 1659 op de hoek van de Ro­sen­gar­ten en de Hun­de­straße.
De tekst op de zijgevel luidt: HANS WILM­SANG, maar ik kan daar niets over vinden.

Rosengarten

Een opvallend huis uit 1659 op de hoek van de Ro­sen­gar­ten en de Hun­de­straße.
De tekst op de zijgevel luidt: HANS WILM­SANG, maar ik kan daar niets over vinden.