Jemen 1997 (beknopt overzicht)

Chronologisch overzicht.

1997

De reden van mijn reis naar en werk in Jemen.November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ver­trek van­daag van­uit mijn woon­plaats Lei­den (pro­vin­cie Zuid-Hol­land) naar Schip­hol en van­daar per KLM-vlieg­tuig naar Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, waar ik laat in de avond ar­ri­veer. (Op Schip­hol moet ik meer dan vier­hon­derd dol­lar be­ta­len voor vijf­tien ki­lo over­ge­wicht van mijn ba­ga­ge.) – In Ṣa­naᶜā’ huur ik een ka­mer in het Taj Sheba-ho­tel in het cen­trum.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men. – Mijn reis­doel ligt in de Ḥa­ḍra­maut (Zuid-Je­men), na­me­lijk de plaats Ta­rīm. Ik pro­beer van­daag ver­geefs een vlucht daar­heen te boe­ken.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men. – Ik ver­tel wat over de stad en aan­ver­wan­te za­ken / din­gen.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men. – Het com­pu­ter­sys­teem van de na­tio­na­le Je­me­ni­tische lucht­vaart­maat­schap­pij Ye­me­nia is nog steeds bui­ten dienst, maar met be­mid­de­ling van de Ne­der­land­se Am­bas­sa­de lukt het me om een vlucht naar Zuid-Je­men te boe­ken. Ver­der koop ik van­daag al­ler­lei spul­len die ik voor mijn werk in Tarīm in de Ḥa­ḍra­maut no­dig heb.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men. Dit is tot eind de­cem­ber a.s. mijn laat­ste nacht in deze stad. – Ik maak op­na­mes van het nach­te­lijk ge­luid in de hoofd­stad.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, maar vlieg van­daag naar de Ḥa­ḍra­maut (Zuid-Je­men) en ga la­ter op de dag naar Ta­rīm, het eind­doel van mij reis.

Ik ben in Ta­rīm, mijn reis­doel in de pro­vin­cie Ḥa­ḍra­maut (Zuid-Je­men). – Ik be­zoek van­daag mijn werk­plek voor de ko­men­de vijf­en­hal­ve week, de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek.


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Van­daag koop ik twee sa­rongs (de ‘na­tio­na­le’ dracht voor man­nen in de Ḥa­ḍra­maut) om die in het ho­tel te dra­gen.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Het is van­daag een re­li­gieu­ze feest­dag en mijn werk­plek, de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek is ge­sloten. Ie­der­een heeft vrij. – Ik werk dan maar op het ter­ras dat bij mijn kamer in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel hoort.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Fran­se toe­ris­ten dur­ven niet te zwem­men in het zwem­bad van het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel, want het water zou ab­so­luut te sme­rig zijn om er ook maar even in te ver­toe­ven, zo hoor ik van hen, ter­wijl ik mijn baan­tjes trek, in dat­zelf­de bad.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – De Aḥ­gāf­-bi­blio­theek, waar ik zou moe­ten wer­ken, is tot maan­dag a.s. ge­slo­ten. – Ik ben de eni­ge gast in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Het is van­daag een po­li­tie­ke feest­dag en mijn werk­plek, de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek is ge­sloten. Van­daag is on­af­han­ke­lijk­heids­dag. – Ik maak een fout bij het pro­gram­me­ren in de Da­ta­ba­se voor de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek en het lijkt er­op dat ik he­le­maal geen toe­gang meer krijg tot mijn (ei­gen) werk.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Het is van­daag geen feest­dag, maar mijn werk­plek, de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek, is on­be­reik­baar, om­dat de trap ge­ce­men­teerd wordt.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – De directeur van de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek wil we­ten waar­aan het geld van het ge­schenk van de Ne­der­land­se re­ge­ring is be­steed. – Ik leg uit hoe de bi­blio­theek aan haar boe­ken­be­zit is ge­ko­men. (Min of meer we­der­rech­te­lijk.).


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – De bi­blio­theek wordt be­zocht door een Zuid-Afri­kaan, die in Ta­rīm fiqh wil gaan stu­de­ren. Ik leg dan in gro­te lij­nen uit hoe het is­la­mi­tisch rechts­sys­teem in el­kaar zit, met na­me de fiqh: de plich­ten­leer.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Naar aan­lei­ding van en­ke­le ge­sprek­ken, in de loop van de dag, be­han­del ik, even­als gis­te­ren, een aan­tal kwes­ties die met de is­la­mi­tische wet, de sha­ria, te ma­ken heb­ben.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Een me­de­wer­ker van het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel ver­telt over zijn er­va­ring­en in Irak, waar hij stu­deer­de.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Mijn col­le­ga Taw­fīq ar­ri­veert van­daag. Hij is van­af nu de eerst ver­ant­woor­de­lij­ke van het pro­ject Ta­rīm 1997.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Mijn col­le­ga Taw­fīq heeft veel idee­ën hoe het pro­ject Ta­rīm 1997 aan te pak­ken.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik moet ex­tra vroeg op­staan, om mijn werk aan de Da­ta­ba­se voor de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek op tijd af te kun­nen krij­gen, want de be­spre­kin­gen tot ’s avonds laat, met mijn col­le­ga Taw­fīq slok­ken veel van mijn werk­tijd op. – Ik koop van­daag ook een hele trits post­ze­gels van Je­men.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – De ideeën van mijn col­le­ga Taw­fīq hoe het pro­ject Ta­rīm 1997 aan te pak­ken slaan niet aan bij de di­rec­teur van de Aḥ­gāf­-bi­blio­theek. Hij wil voor­al een nieuw ge­bouw, op een an­de­re lo­ca­tie, dan de hui­di­ge, bo­ven een mos­kee.


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Een jon­ge­man, die zon­der sa­la­ris te ont­van­gen als on­der­wij­zer werkt, ver­telt ons over de op­vat­ting van de lo­ka­le be­vol­king (en hem­zelf) over toe­ris­ten in het al­ge­meen en vrou­we­lij­ke be­zoe­kers uit den vreem­de in het bij­zon­der. Op de vrou­wen kijkt men met af­schuw neer en van de man­nen denkt men dat die op een ge­hei­me mis­sie zijn.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik laat in Say’ūn mijn vi­sum ver­len­gen. – We krij­gen be­zoek van de hoog­ste baas van bi­blio­the­ken in Je­men en die komt ons com­man­de­ren wat wij nog moe­ten doen.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – We be­zoe­ken in de Wā­dī ᶜAdm het mau­so­le­um van (de hei­li­ge) Sjeik ᶜOemar. De be­wo­ners van het na­bij ge­le­gen dorp zijn niet blij met on­ze komst. – We spre­ken ook met een jon­ge­man die per­fect En­gels ge­leerd heeft van de Tv.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Pel­grims ko­men te­rug van een be­de­vaart. We zien hen dan­sen en er is ook een ka­me­len­ra­ce die veel be­kijks trekt, ook van de toe­ris­ten in Ta­rīm

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – ’s Och­tends be­zoe­ken we de Yool, te voet. – Na de mid­dag zien we de pel­grims van gis­ter­en een be­graaf­plaats be­zoe­ken. Wij, wes­ter­linvgen (en, in is­la­mi­tische ogen, on­ge­lo­vi­gen: koef­fār), be­zet­ten de bes­te plaats om dat te be­kij­ken. Dat leidt tot een ge­welds­uit­bars­ting tus­sen een po­li­tie­agent en een jon­ge­re die on­ze aan­we­zig­heid niet pikt. Ons vlie­gen de ste­nen om de oren.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik ver­stuur acht­tien brie­ven naar re­la­ties in Ne­der­land.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik be­gin van­daag met het ge­ven van boek­bind-in­struc­ties aan en­ke­le per­so­neels­le­den van de Aḥgāf-bi­blio­theek.


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik ga verder met het on­der­wij­zen van boek­bin­den vol­gens de wes­ter­se me­tho­de, maar een van de bi­blio­theek­me­de­wer­kers blijkt daar nog be­ter be­dre­ven in dan ik. – Ik ver­tel nog iets over het, in die stre­ken niet on­ge­brui­ke­lij­ke, kin­der­hu­we­lijk van ho­tel­me­de­wer­ker Sā­lim met zijn nich­tje.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Col­le­ga Taw­fīq en ik be­zoe­ken Ši­bām, de stad met de bij­naam Man­hat­tan van de woes­tijn. We lun­chen bij de di­rec­teur van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek thuis, in Say’ūn en ’s avonds eten we in een res­tau­ran­tje in Ta­rīm.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Col­le­ga Taw­fīq en ik ver­ken­nen Ta­rīm en di­rec­te om­ge­ving op zoek naar spo­ren van de lan­ge ge­schie­de­nis van de­ze plaats. – Een jon­ge vrouw wil zich door ons la­ten fo­to­gra­fe­ren met ont­bloot ge­zicht, wat zeer on­ge­brui­ke­lijk is.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik slaap slecht en ben ’s och­tends dus erg moe. – In de Aḥ­gāf-bi­blio­theek ga ik ver­der met het ge­ven boek­bind­in­struc­ties aan twee me­de­wer­kers.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Col­le­ga Taw­fīq en ik pro­be­ren sa­men met di­rec­teur van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek een be­gro­ting op te stel­len, wat maar moei­zaam gaat.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik geef nog steeds boek­bind­in­struc­ties aan me­de­wer­kers van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek. – Ik leer wat over de on­der­wijs­me­tho­des bij de is­la­mi­tische fa­cul­teit van Ta­rīm en nog meer over de cul­tuur­ver­schil­len tus­sen het wes­ten en de Je­me­ni­tisch is­la­mi­tische we­reld. – Ik ver­tel over de mooie be­doe­ïe­nen­man­nen die vaak in Ta­rīm te zien zijn en het wa­pen (pis­tool) dat ze al­tijd bij zich dra­gen.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men) – We ma­ken ken­nis met een Ita­li­aan­se jour­na­list, Ser­gio Bo­rel­li, die prach­tig kan ver­tel­len.


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik laat de me­de­wer­kers van de bi­blio­theek boe­ken bin­den, zon­der dat ik me er­mee be­moei. Ze doen dat werk vrij aar­dig. – Taw­fīq en ik gaan bij de tim­mer­man in zijn werk­plaats kij­ken hoe hij de boe­ken­kas­ten maakt. Een en an­der ziet er fan­tas­tisch uit.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Van Eer­ste Kerst­dag is niet veel te mer­ken in dit is­la­mi­tisch land. – We voe­ren de laat­ste be­spre­king met de di­rec­teur van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek te Ta­rīm, in zijn kan­toor in het Mu­se­um van Say’ūn. – We gaan duur eten, op an­der­mans kos­ten, in een ho­tel-res­tau­rant in de buurt van de stad Ši­bām: het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa-ho­tel.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Ik schenk het ho­tel­per­so­neel van het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel hon­derd­vijf­tig gul­den en ga mijn ba­ga­ge in­pak­ken. Het ein­de van mijn ver­blijf in Ta­rīm na­dert.

Ik ben in Ta­rīm, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – We ne­men af­scheid van het per­so­neel van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek en gaan daar­na naar het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa-ho­tel na­bij Ši­bām.

Ik ben in het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa-ho­tel na­bij Ši­bām, in de Ḥa­ḍra­maut (Je­men). – Van­daag rei­zen we van­daar door de woes­tijn, (een re­de­lijk avon­tuur­lij­ke au­to­rit), naar Ṣa­naᶜā’ de hoofd­stad van Je­men.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’ de hoofd­stad van Je­men. – Taw­fīq en ik zijn aan­we­zig bij een gāt-ses­sie en ik laat de aan­we­zi­ge in­ter­na­tio­na­le no­ta­be­len ver­tel­len wat zij van het wes­ten den­ken. – De gast­heer pleit open­lijk voor het ho­mo­hu­we­lijk en stelt dat het be­staan van god niet be­wijs­baar is. – Tij­dens de­ze ses­sie blijkt dat mor­gen­och­tend de vas­ten­maand Ra­ma­ḍān be­gint.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’ de hoofd­stad van Je­men. – We wor­den ont­van­gen op het Frans In­sti­tuut. – Taw­fīq zorgt er­voor dat de Aḥ­gāf-bi­blio­theek te Tarīm in ei­gen land be­kend wordt door al­ler­lei in­ter­views te ge­ven aan ver­schil­len­de kran­ten waar­bij hij op het be­lang van de Bi­blio­theek en haar col­lec­tie ou­de hand­schrif­ten wijst.


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEindeTranscriptie.


Ik ben in Ṣa­naᶜā’ de hoofd­stad van Je­men. – Taw­fīq en ik ko­pen het boek Ye­men: tra­vels in dic­tio­na­ry land van Tim Mackin­tosh-Smith en be­zoe­ken ook de au­teur, die in Ṣa­naᶜā’ woont. – De Ne­der­land­se Am­bas­sa­deur maakt meer dan een uur vrij om ons te ont­van­gen. (Vast geen druk­ke baan: Am­bas­sa­deur in Je­men.) – De­ze nacht vliegt Taw­fīq terug naar Ne­der­land. Ik blijf nog een paar da­gen in Je­men.

Ik ben in Ṣa­naᶜā’ de hoofd­stad van Je­men. – ’s Nachts maak ik ge­luids­op­na­mes, op mijn Walk­man (cas­set­tes) van het nacht­le­ven van de be­wo­ners van de hoofd­stad. – Over­dag doe het rus­tig aan en wan­del een beet­je door de stad en lees wat een het gis­te­ren ge­koch­te boek van Tim Mackin­tosh-Smith.

Ik ben in Ṣanaᶜā’ de hoofdstad van Jemen.

Ik ben in Ṣanaᶜā’ de hoofdstad van Jemen.

Ik ben in Ṣanaᶜā’ de hoofdstad van Jemen en vertrek vandaar, laat in de avond naar Nederland.

Ik breng de nacht door in het vliegtuig, op weg naar Nederland.


November: 19, 26. December: 3, 101724, 31.
MenuEinde.


Transcriptie van de klinkers in Arabische woorden.


A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.


Klik hier voor het overzicht van de transcriptie in Arabische woorden.


Menu