3 januari 1998

Nieuw Shibaam

Nabij de stad Ši­bām in de Ḥa­ḍra­maut. Dit is ‘nieuw Ši­bām’, een mo­der­ne uit­brei­dings­wijk, maar de hui­zen zijn nog steeds van leem (mud brick).
De lucht is geel van de zand­storm die op de­ze dag ge­woed heeft.
Dit is een foto van 7 juni 1996 toen ik na een be­zoek aan de Wā­dī Doe­ᶜan ook nog even in Ši­bām kwam.

Het Tarīm-project 1997

1998 – 2018: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1998

(Dag 9471) Ik ben in Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men, na een ver­blijf van en­ke­le we­ken in in de Ḥaḍra­maut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. – Ik lo­geer in het Gas­mi-ho­tel. – Ik maak van­daag ge­luids­op­na­mes op straat en op de markt (in de soek). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zaterdag, 3 januari 1998.
Sana’a: 46/2.
Ik slaap zonder on­der­bre­king tot cir­ca 07.00 uur.
Ontbijt van cir­ca 8.15 tot 9.15 uur met de Bo­rel­li’s*(1). Daar­na werk ik nog aan een brief voor het thuis­front met de laat­ste be­rich­ten en be­rich­tjes.
Rond 12.00 uur ben ik op de Am­bas­sa­de. Mijn pas­poort is nog steeds niet te­rug. [Uit­reis­vi­sum.] Ik moet om cir­ca 14.30 uur te­rug­ko­men.
Volgens Ruud Ver­kerk*(2) zijn er bij het hoofd­kan­toor van al-Ye­me­nia [de na­tio­na­le lucht­vaart­maat­schap­pij] mooie pos­ters van Je­men te krij­gen.
Na enig zoe­ken moet ik op de vijf­de ver­die­ping bij Hu­sayn al-S. zijn, die me weer door­ver­wijst naar Izz al-Dien A. die eerst twee klan­ten af­han­delt. (Meer dan twin­tig mi­nu­ten.) Me ver­vol­gens mee­neemt naar the base­ment en me daar in een enorm rom­mel­hok drie de­zelf­de pos­ters geeft (want de rest is al­le­maal be­scha­digd) en drie in­for­ma­tie­boek­jes over Je­men.
Verder geeft hij me het te­le­foon­num­mer van zijn broer, die in de toe­ris­ten-busi­ness zit. Of ik niet wat wil ver­die­nen door Ne­der­land­se toe­ris­ten te ver­lei­den naar Je­men te ko­men?
Ik beloof hem me­de­wer­king en ver­geet hem zo­dra ik weer bui­ten sta.
Lunch in het hotel: hu­mus, groen­te, pa­tat, Pep­si.
Ambassade. Kost­en van het Exit-vi­sum 500 rial.
Hotel.
Verder werken aan de brief.
Weer maak ik ge­luids­op­na­mes in de soek (soek = markt) en, zo blijkt ach­ter­af, de be­we­ging van mijn lo­pen stoort de op­na­me, maar toch is de­ze weer fas­ci­ne­rend*(3).
Circa 100 mi­nu­ten ge­luid uit de soek van Ṣanaᶜā’.
In het hotel kidam (brood)*(4) met smeer­kaas en ba­naan eten.
Nu 22.30 uur.
Ik kocht drie ‘mi­nia­tuur huis­jes’ van Ṣa­naᶜā’ als sou­ve­nir. BW. vroeg om een sou­ve­nir, voor­dat ik ver­trok.
Een aangename druk­ke zo­mer­se za­ter­dag. Een aan­ge­naam koe­le, heer­lij­ke za­ter­dag­avond.
In Nederland vriest het. Ik kan me dat niet voor­stel­len.
Ik heb het gevoel maan­den weg te zijn ge­weest.
Nu 22.30 uur. Ik ga het kof­fer in­pak­ken.
Ik luister naar soek-op­na­mes van Ṣa­naᶜā’ by (Ra­ma­ḍān) night. Het is 5 Ra­ma­ḍān*(5).
In de soek zag ik een jon­gen die door een an­de­re jon­gen met een stok ge­sla­gen werd. Ter ver­de­di­ging trok hij zijn jam­bia*(6) en stak er mee. De an­de­re jon­gen vlucht­te. Een der­de zat er la­chend bij te kij­ken.
De soek wordt ook be­volkt door tien­tal­len mooie on­ge­slui­er­de So­ma­lische*(7) vrou­wen die in de meest fan­tas­ti­sche kleu­ri­ge ge­wa­den ge­kleed zijn. Zij be­de­len.
Ik zag een lan­ge, ge­heel zwart ge­slui­er­de vrouw. Ze liep iets ge­bukt. De mees­te vrou­wen zijn klein van stuk.
Een vrouw had haar ogen blauw op­ge­maakt. De rest zat ach­ter een ge­zichts­slui­er.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en was in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in die streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.
Maya Bo­rel­li. Een mooie en vrolijke vrouw.
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.

*(2)
Ruud Verkerk. Ruud is kunst­schil­der en lief­heb­ber van de Je­me­ni­ti­sche cul­tuur. Dit is zijn web­si­te.

Te­rug.

*(3)
Geluids­op­names. Van de ge­luids­op­na­mes die ik maak­te, kan ik niets la­ten ho­ren, want ik be­schik niet over ap­pa­ra­tuur om cas­set­te­band­jes te di­gi­ta­li­se­ren.

Te­rug.

*(4)
Kidam. Je­me­ni­tisch brood.
YouTube: Kidem zelf ma­ken.

Te­rug.

*(5)
Ra­ma­ḍān. Het is van­daag 5 Ra­ma­ḍān. Dat be­te­kent dat het vas­ten­tijd is. Het be­gin en het ein­de van de vas­ten­dag wordt in Ṣanaᶜā’ aan­ge­kon­digd met een ka­non­schot.
Interne link: Ra­ma­ḍān, waar ik een en an­der ver­tel en uit­leg over de­ze spe­cia­le maand van de is­la­mi­ti­sche ka­len­der.

Te­rug.

*(6)
De ǧam­bia is een krom­me dolk die er ver­vaar­lijk uit­ziet om­dat de sche­de nog­al groot is. Al­le man­nen, van­af veer­tien jaar, (al­leen in Noord-Je­men) dra­gen de­ze dolk op hun buik.
Wi­ki­pe­dia: Jam­bia voor meer in­for­ma­tie. (En­gels.)

Te­rug.

*(7)
So­ma­li­sche vrouwen. Deze (meest­al zeer mooie) So­ma­li­sche vrou­wen zijn vluch­te­lin­gen uit het door oor­log ge­teis­ter­de So­ma­lië. Zij zijn ook mos­lim, maar dra­gen hun kle­ding zo­als ze dat in So­ma­lië ge­wend zijn. Zeer kleur­rijk en zon­der ge­zichts­slui­er, ter­wijl de meer­der­heid van Je­me­ni­ti­sche vrouw­en ge­heel in het zwart ge­kleed gaat met slechts een smal­le spleet in de ge­zichts­slui­er om de ogen vrij te la­ten: de Nigāb.
Wi­ki­pe­dia: Nigāb (Engels).

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.