apad 07-03-23: twaalf uur

12.39 uur

*

7 maart 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180807 12h39.

Deutsches Technikmuseum Berlin.
Elektromagnetische Computer, een replica van de originele machine uit 1941.


Z3 – Der erste elektromagnetische Computer
Nachbau der Z3 im Deutschen Technikmuseum.
Leihgabe von Prof. Horst Zuse, Berlin

Die Z1 mit ihren mecha­ni­schen Schal­tun­gen war nicht sehr ver­läss­lich, da sich die hand­ge­säg­te Bleche beim Rech­nen oft ver­klemm­ten. Des­halb such­te Kon­rad Zuse nach einer Al­ter­na­ti­ve und tausch­te die me­cha­ni­schen ge­gen elek­tri­sche Bau­tei­le aus.

1941 war der erste voll funk­tions­fä­hi­ge Com­pu­ter ein­satz­be­reit – die Z3. Al­le Schal­tun­gen der Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche Re­lais, 600 Stück im Rechen­werk und et­wa 1800 im Spei­cher­werk. Ein Re­lais ent­sprach einem Bit: Es konn­te den bi­nä­ren Wert Null oder Eins an­neh­men, je nach­dem, ob es aus- oder ein­ge­schal­tet war. Auf­bau und Funk­tions­wei­se der Z3 gli­chen der Z1, aber der neue Com­pu­ter war schnel­ler und ver­läss­li­cher.

Konrad Zuse baute die Orginal­ma­schi­ne wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs und be­kam da­für einen Zu­schuss von der Deut­schen Ver­suchs­an­stalt für Luft­fahrt. Das In­sti­tut war be­son­ders an Be­rech­nun­gen zur Aero­dy­na­mik in­te­res­siert. 1943/44 wur­de die Z3 bei Bom­ben­an­grif­fen auf Ber­lin zer­stört. Aus­ge­stellt ist hier ein Nach­bau, den Kon­rad Zu­ses äl­tes­ter Sohn Horst Zu­se im Jahr 2010 an­ge­fer­tigt hat.


Z3 – De eerste elektromagnetische computer
Replica van de Z3 in het Duitse Technologiemuseum.
Bruikleen van prof. Horst Zuse, Berlijn

De Z1 was met zijn me­cha­ni­sche scha­ke­lin­gen niet erg be­trouw­baar, aan­ge­zien het met de hand ge­zaag­de plaat­werk vaak vast­liep bij het re­ke­nen. Kon­rad Zuse zocht daar­om naar een al­ter­na­tief en ver­ruil­de de me­cha­ni­sche voor elek­tri­sche com­po­nen­ten.

In 1941 was de eerste vol­le­dig func­tio­ne­le com­pu­ter ope­ra­tio­neel – de Z3. Al­le cir­cuits van de Z3 wa­ren elek­tro­mag­ne­ti­sche re­lais, 600 stuks in de re­ken­een­heid en on­ge­veer 1800 in de op­slag­een­heid. Een re­lais kwam over­een met een bit: het kon de bi­nai­re waar­de nul of één aan­ne­men, af­han­ke­lijk van of het aan of uit was. De Z3 was ge­bouwd en werk­te op de­zelf­de ma­nier als de Z1, maar de nieu­we com­pu­ter was snel­ler en be­trouw­baar­der.

Konrad Zuse bouwde de ori­gi­ne­le ma­chi­ne tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log en ont­ving een sub­si­die van het Duit­se On­der­zoeks­in­sti­tuut voor Lucht­vaart. Het in­sti­tuut was voor­al geïn­te­res­seerd in aero­dy­na­mi­sche be­re­ke­nin­gen. In 1943/44 werd de Z3 ver­nie­tigd tij­dens bom­bar­de­men­ten op Ber­lijn. Een re­pli­ca die de oud­ste zoon van Kon­rad Zu­se, Horst Zu­se, in 2010 maak­te, is hier te zien.


Menu – 07/03-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 12h39.

Lambertikirchplatz, in de schaduw.


Rechts de Lambertusfontein, uiterst rechts de Salzstraße.


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 mei 2020.


Menu – 07/03-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.39 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2023.


apad 26-02-22: veertien uur

14.21 uur

*

26 februari 2021

Münster

Hansestadt Münster
Fotonr.: 190625 14h21.

Schlossplatz.


Fürstbischöfliches Schloss / Vorst-Bisschopskasteel.


Deze foto plaatste ik eerder op:
1 juni 2020.


Menu – 26/02-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quedlinburg

Hansestadt Quedlinburg
Fotonr.: 200903 14h21.

Wassertorstraße 11 (l.) en 12. (Het witte pand.)
(Nr.: 11 heeft als bouwjaar: 1700. Van nr. 12 kan ik geen bouwjaar vinden.)


Beide panden zijn een Denkmal (monument) met resp. de nummers: 094-45970 en 094-46546.
Bron (Wikipedia): Liste der Kulturdenkmale in Quedlinburg (M–Z).


Menu – 26/02-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.21 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2022.


apad 16-01-22: veertien uur

14.19 uur

*

16 januari 2021

Haarlem

Vestingstad Haarlem
Fotonr.: 181001 14h19.

Nieuwe Kerksplein: Nieuwe Kerk.
(Bouwperiode: 1645-49, voor de kerk, terwijl de toren al in 1613 werd gebouwd.)


De Nieuwe Kerk is een Rijksmonument met nr.: 19616.


Menu – 16/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
Fotonr.: 190625 14h19.

Het Fürstbischöfliche Schloss Vorst-Bisschopskasteel.
Het vooraanzicht van de Noordvleugel.
(Bouwperiode: 1767 – 87).
Restauratie was na de Tweede Wereldoorlog nood­za­ke­lijk.


Evenals de stad Münster zelf, werd ook het kas­teel aan het ein­de van de Twee­de We­reld­oor­log zwaar be­scha­digd door bom­bar­de­men­ten van de Ge­al­li­eer­den. Het kas­teel werd ge­heel ge­res­tau­reerd, even­als een groot deel van de stad. In het kas­teel ze­telt te­gen­woor­dig de Wil­helms-Uni­ver­si­tät.


Menu – 16/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 01-10-21: veertien uur

14.14 uur

*

1 oktober 2021

Haarlem

Haarlem
Fotonr.: 181001 14h14.

Stadsschouwburg
Wilsonsplein 23.
(bouwjaren: 1915-1919)


De Stadsschouwburg is een Rijksmonument met nr.: 513430.


Deze foto plaatste ik eerder op:
21 november 2018.


Menu – 01/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
Fotonr.: 190625 14h14.

Fürstbischöfliches Schloss / Vorst-Bisschopskasteel.
(Bouwjaren 1767-1787.)


Menu – 01/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 27-09-21: twaalf uur

12.14 uur

*

27 september 2021

Eckernförde

Eckernförde
Fotonr.: 190508 12h14.

Fischertraße 9.
Dit huis is een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 december 2019.


Menu – 27/09-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
Fotonr.: 190625 12h14.

De Sint Liudgerkerk / St. Ludgeri.
Deze kerk is een Denkmal (monument).


Deze foto plaatste ik eerder op:
19 mei 2020.


Menu – 27/09-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
september 2021.


Apad 17-08-21: twaalf uur

12.12 uur

*

17 augustus 2021

Haarlem

Haarlem
Fotonr.: 180814 12h12.

Sint-Bavokerk: het Müller-orgel uit 1738.


Deze foto plaatste ik eerder op:
6 december 2018 (2e foto).


Menu – 17/08-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
Fotonr.: 190625 12h12.

St. Ludgeri-Kirche.


Deze foto plaatste ik eerder op:
19 mei 2020.


Menu – 17/08-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.12 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
augustus 2021.


Apad 20-03-21: dertien uur

13.04 uur

*

20 maart 2021

Münster

Münster
Fotonr.: 190625 13h04.

Spiegelturm met toeristen en de Liebfrauen-Überwasserkirche op de achtergrond.


Menu – 20/03-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quedlinburg

Quedlinburg
Fotonr.: 200903 13h04.

Schuhhof, met de gebouwen van Fachwerk-HOTEL Vorhof zur Hölle.


Menu – 20/03-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.04 uur, op verschillende datums.


Apad 11-02-21: dertien uur

13.02 uur

*

11 februari 2021

Kiel

Kiel
Fotonr.: 190507 13h02.

Pauluskerk.


Menu – 11/02-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Münster
Fotonr.: 190625 13h02.

Domplatz 27
Bisdom Münster.


Menu – 11/02-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.02 uur, op verschillende datums.


Apad 28-01-21: veertien uur

14.01 uur

*

28 januari 2021

Münster

Münster
Fotonr.: 190625 14h01.

Antiquariat Solder.
In de etalage lagen interessante boeken. Helaas was de winkel wegens Hietze (Hitze / hitte) gesloten.


Deze foto plaatste ik eerder op:
31-05-2020.


Menu – 28/01-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 14h01.

Christianswiese – Altona.


Menu – 28/01-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.01 uur, op verschillende datums.


Duitsland: Münster

Münster: 2 juni 2020

Ludgeriplatz

Ludgeriplatz.


Knecht mit Pferd, Magd mit Stier – Ochs und Pferd
Knecht met paard, dienstmeisje met stier – Os en paard
Beeldhouwer: Carl Hans Bernewitz (1858-1934).


Achtergrondinformatie
Münster: 2 juni 2020.


Menu – 02/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.