apad 19-10-21: elf uur

11.15 uur

*

19 oktober 2021

Kiel

Kiel
Fotonr.: 190507 11h15.

Holtenauer Straße 89.
Ansgarkirche (bouwjaar: 1901-03).


Deze foto plaatste ik eerder op:
15 oktober 2019.


Menu – 19/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190919 11h15.

Hohe Bleichen 22.
Brandenburgerhaus (bouwjaar: 1907-09).


Menu – 19/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 18-10-21: elf uur

11.15 uur

*

18 oktober 2021

Lübeck

Hansestadt Lübeck
Fotonr.: 180619 11h15.

Jakobikirche: de Dachreiter (dakruiter), bouwjaar 1622-28.


Menu – 18/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
Fotonr.: 181114 11h15.

Grote Markt 20 (het witte pand, bouwjaar: 1700) en 22 (het hoek­huis, bouw­jaar: 1848).
Huisnummer 22, het hoekhuis, is een Rijks­mo­nu­ment met nr.: 517124.


Deze foto plaatste ik eerder op:
22 januari 2019 (tweede foto).


Menu – 18/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 17-10-21: tien uur

10.15 uur

*

17 oktober 2021

Leiderdorp

Leiderdorp
Fotonr.: 200526 10h15.

Aan het einde van de sloot tussen de Ko­nings­hof (r) en de Ho­bo­laan (l) de Zijl­laan­mo­len (bouw­jaar: 1850), ge­zien van­af En­ge­len­daal.


De Zijllaanmolen is een Rijksmonument met nr.: 25703.


Menu – 17/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 211007 10h15.

Haven, met het schip Los Vast.
Op de achtergrond, links van het mid­den het ge­bouw De Vol­har­ding en daar­ach­ter de to­ren van de Zijl­poort.


Menu – 17/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 16-10-21: tien uur

10.15 uur

*

16 oktober 2021

Flensburg

Flensburg
Fotonr.: 180502 10h15.

Over Im Jaich is de stad te zien.


Menu – 16/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Schwerin

Schwerin
Fotonr.: 180918 10h15.

Zum Bahnhof.


Links het voormalig hoofdkantoor van spoor­weg­di­rec­tie, rechts de voor­ma­li­ge pak­hui­zen (Spei­cher). Links, op de ach­ter­grond, het cen­traal sta­tion (Haupt­bahn­hof). De­ze ge­bou­wen zijn ge­re­gi­streer­de mo­nu­men­ten.


Menu – 16/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 10.15 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 15-10-21: eenentwintig uur

21.14 uur

*

15 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210610 21h14.

Korte Vlietpad
Graffiti onder de Hooghkamerbrug: Marjam.


Menu – 15/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 21h14.

Hoge Gouwe 103 – 109.


Hoge Gouwe 103, bouwjaar: 1860, RM. nr.: 16760.
Hoge Gouwe 107, bouwjaar: 1612, RM. nr.: 16761.
Hoge Gouwe 109, bouwjaar: 1612, RM. nr.: 16762.
RM. nr.: = Rijksmonument nummer.
Hoge Gouwe 107-109: Oud Katholieke Kerk.
Hoge Gouwe 103: Openbare School voor La­ger Al­ge­meen Voort­ge­zet On­der­wijs


Oud-katholieke kerk
In 1630 werd achter drie woon­hui­zen aan de Ho­ge Gou­we een schuil­kerk ge­wijd aan Jo­han­nes de Do­per. Die kerk be­staat nog steeds, maar kreeg na een in­grij­pen­de ver­bou­wing in 1863 de hui­di­ge ge­vel. De kerk is rijk aan in­te­ri­eur­stuk­ken en li­tur­gi­sche voor­wer­pen, waar­van er en­ke­le zelfs van vóór de Re­for­ma­tie da­te­ren.
Gebrek aan con­tact met de kerk van Rome leid­de er­toe dat on­der Ne­der­land­se ka­tho­lie­ken nieu­we ideeën ont­ston­den. Zo leid­de het hoog op­ge­lo­pen de­bat tus­sen de jan­se­nis­ten en de ge­ves­tig­de kerk in 1723 tot de af­split­sing van de oud-ka­tho­lie­ke kerk.
Pastoor I. Walvis (1653-1714) van deze kerk ge­niet in Gou­da nog al­tijd be­kend­heid als de schrij­ver van de eer­ste stads­ge­schie­de­nis in 1713.
[Bron:] Provincie Zuid-Holland – ANWB fonds.


Menu – 15/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 21.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 14-10-21: twintig uur

20.14 uur

*

14 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 210613 20h14.

Boerenpad (in Polderpark Cronesteyn).


De tuinhuisjes staan in het complex van de Tuinvereniging Cronesteyn
De regels in 2021:

De maximale waarde van een tuin­huis­je op een volks­tuin­com­plex is lan­de­lijk be­paald op €16.000, dit is ex­clu­sief de waar­de van kas, schuur en los­se goe­de­ren als koel­kast, gei­ser, ge­reed­schap, zon­ne­pa­ne­len, ac­cu’s e.d.


Menu – 14/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 20h14.

Westhaven 23.
(Bouwjaar: 18e eeuw.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 466.


Menu – 14/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 13-10-21: twintig uur

20.14 uur

*

13 oktober 2021

Leiden

Leiden
Fotonr.: 181025 20h14.

Hooglandse Kerkgracht 54 – 64.
(Bouwjaar: 1650.)


De huisnummers 54 tot en met 64 zijn alle een Rijksmonument met nr.: 24918.


Deze foto plaatste ik eerder op:
29 oktober 2018.


Menu – 13/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Zoeterwoude Rijndijk

Zoeterwoude-Rijndijk
Fotonr.: 210602 20h14.

Hoge Rijndijk 1.
(Bouwjaar: tussen 1905-10.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 0638wn001.


Menu – 13/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 20.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 12-10-21: negentien uur

19.14 uur

*

12 oktober 2021

Gouda

Gouda
Fotonr.: 210729 19h14.

Spieringstraat 8 (bouwjaar: 1800) en 10 (bouwjaar: 1750).


Beide panden zijn een Rijksmonument met resp. de nrs.: 16925 en 16926.


Het informatiebord van de Provincie Zuid-Holland en de ANWB, rechts op nr. 8, vermeldt het volgende.

Dubbele Buurt
Veel straten in het water­rijke Gouda wa­ren in de Mid­del­eeuwen maar aan één zij­de be­bouwd. De Spie­ring­straat geeft nog een goed beeld van zo’n straat. Te­gen­over de ge­vel­rij liep een gracht­je en daar­ach­ter strek­ten zich de ach­ter­er­ven uit van een an­de­re hui­zen­rij aan een an­de­re straat.
De erven werden gebruikt als moes­tuin en als werk­plaats. De gracht fun­geer­de als trans­port­rou­te, als ri­ool en … als wa­ter­bron. Soms was een stuk­je straat aan twee zij­den be­bouwd, zo­als hier aan het be­gin van de Spie­ring­straat.
Zul­ke stra­ten wa­ren uit­zon­de­rin­gen en wer­den ‘dub­be­le buur­ten’ ge­noemd.
De huis­jes da­te­ren uit de 18e eeuw.
Na­bij de Don­ke­re Sluis is het be­grip Dub­be­le Buurt in een straat­naam be­waard ge­ble­ven.


Menu – 12/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210806 19h14.

Zoeterwoudsesingel 50.
Villa de Hoekstee (bouwjaar 1904)
Kerkgebouw (bouwjaar 1925).


Beide panden zijn Rijksmonument met resp. de nrs.: 515052 (1904) en 515053 (1925).


Menu – 12/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 11-10-21: negentien uur

19.14 uur

*

11 oktober 2021

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180804 19h14.

Boxhagener Straße 99.
Theaterkapelle.


Dit gebouw is oorspronkelijk de Fried­hofs­ka­pel­le: kapel van de be­graaf­plaats Georgen-Parochial-Friedhof IV (Bouwjaar 1879.)
De kapel is een beschermd monument. (Denk­mal­ge­schützt.)


Menu – 11/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Leiden
Fotonr.: 210530 19h14.

Langegracht 70D. (Bouwjaar 1977)
In dit voormalig schakelhuis van de energiecentrale is de bierbrouwerij Pronck gevestigd.


Menu – 11/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.


apad 10-10-21: achttien uur

18.14 uur

*

10 oktober 2021

Meppel

Meppel
Fotonr.: 210907 18h14.

Zuideinde 28.
Voormalig Post- en Telegraafkantoor. (Bouwjaar 1907.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 508717.


Menu – 10/10-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Menaam

Menaam
Fotonr.: 210921 18h14.

De Menamer Feart in noordwestelijke richting gezien, vanaf de Klaaibrêge.


Menu – 10/10-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 18.14 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
oktober 2021.