Hanzestad Hattem: Kasteel

21 maart 2019


Kasteel Hattem: 't Spookhuys

Kasteel Hattem
(’t Spookhuys)
Adelaarshoek 18
Rijksmonument. Mo­nu­ment­num­mer: 20934.


Website
Restaurant ’t Spookhuys.


Rijksmonument: 20934.
Stenen schuur, ver­moe­de­lijk over­blijf­se­len van het mid­del­eeuw­se kas­teel te Hat­tem. Laat mid­del­eeuws ge­bouw met zwaar muur­werk, kor­be­len en te­gen de wan­den moe­ten van muur­stij­len. Aan een der kor­te zij­den in­ge­kort en van een nieuwe ge­vel met se­cun­dair ver­werk­te bak­steen voor­zien. Schild­dak met dek­king van pan­nen.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20934.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
KorbeelMoetBak­steenSchild­dak.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 21/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Franse School

20 maart 2019


Franse School

Franse School
Kerkplein 16.


Website
De Franse School: Partycentrum.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 20/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Franse School

Franse School
Kerkplein 16.


Menu – 20/03: BeginEinde.


Franse School

Franse School
Kerkplein 16.


Franse School

Dit gebouw was sinds de 16de eeuw pa­tri­ciërs­wo­ning.
Aan de tuin­zij­de is op kel­der­ni­veau nog het best te
zien dat het uit die tijd stamt. In de loop van de
eerste helft van de 19de eeuw werd het Franse
Kostschool, waar onderwijs in mo­der­ne ta­len,
uiteraard ook het Frans, werd ge­ge­ven.
In de beide wereld­oor­lo­gen func­tio­neer­de het ge­bouw
als Centraal Dis­tri­bu­tie Kan­toor.

ANWB


Menu – 20/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Het Hoge Huis

19 maart 2019


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14
Rijksmonument
Monumentnummer: 20964.


Rijksmonument: 20964.
“Het Hooge Huis”. Ver­moe­de­lijk na de slo­ping van het her­to­ge­lijk SLOT in 1580 ge­bouwd aan­zien­lijk huis op L-vor­mi­ge plat­te­grond en met hoog schild­dak, waar­in 18e eeuw­se dak­ka­pel­len. De oos­te­lij­ke vleu­gel maakt de in­druk in de 18e eeuw of la­ter te zijn toe­ge­voegd. De bak­ste­nen ge­vels heb­ben sier­an­kers en ven­sters met ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen. Tus­sen de be­ga­ne­grond en de ver­die­ping een ge­pro­fi­leer­de na­tuur­ste­nen wa­ter­lijst. Het pand be­vindt zich op het ter­rein deel uit­ma­kend van de voor­ma­li­ge ver­de­di­gings­wer­ken.
(Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20964.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Schild­dakDak­ka­pelBak­steenSier­ankerOnt­las­tings­boogNa­tuur­steenWater­lijst.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 19/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14.


Menu – 19/03: BeginEinde.


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14.


 

Het Hoge Huis

 

Gebouwd in het tweede kwart van de 17de eeuw en in het derde
kwart van die eeuw uit­ge­breid met een uit­bouw aan de Oost­zijde.
In dit gedeelte be­vindt zich de zg. Ho­moet­ka­mer met fraai
stucplafond uit ca. 1870. Het ge­bouw werd steeds be­woond door
voorname Hattemers, zoals Ja­cob van Len­nep in de 17de eeuw,
baron Willem van Haer­sol­te eind 18de eeuw en van 1890 tot 1931
door gemeentesecretaris Fre­de­ric Adolph Hoe­fer, met zijn vrouw
baronesse Van Heem­stra, gou­ver­nan­te van de jon­ge Wil­hel­mi­na.
Van 1931 tot 1987 deed dit gebouw dienst als Groe­ne Kruis­ge­bouw.
In 1988 zijn er zeven ap­par­te­men­ten in ge­re­a­li­seerd.
De lage aanbouw in de Kor­te Kerk­straat of Zak­steeg is het
vroegere koetshuis.

anwb


Wikipedia / Website

Jacob van Lennep*(1)
Willem baron van Haersolte
Frederic Adolph Hoefer
Frederic Adolph Hoefer (1850-1938): Huygens / KNAW.
Baronesse Van Heemstra*(2)
Koningin Emma
Wilhelmina der Nederlanden
Groene Kruis
Homoet.

Noten

*(1)
Over een 17de eeuwse Ja­cob van Len­nep weet het in­ter­net niets, wel een 19de eeuw­se, maar die is ken­ne­lijk nooit in Hat­tem ge­weest en heeft er ze­ker niet ge­woond. In de 17de eeuw woon­de een ze­ke­re Ger­hardt van Len­nep in Hat­tem of om­stre­ken, want die wordt in het do­cu­ment In­dex op de boe­del­in­ven­ta­ris­sen, ma­ge­schei­den en hu­we­lijk­se voor­waar­den stad Hat­tem, 17-19e eeuw, on­der hoofd­stuk: B. Ma­ge­schei­den en be­wij­zin­gen van kin­der­lijk ver­sterf, … etc. ge­noemd. (magescheid: de­ling, boe­del­schei­ding.)
Zie: Vereniging Ve­luw­se ge­slach­ten.
*(2)
Cornelia Martina barones van Heemstra (Rau­wer­der­hem, 1847 – Hat­tem, 1931) was hof­dame ho­no­raire van ko­nin­gin Em­ma. Zij huw­de in 1890 met Hoe­fer. Zij zal tus­sen 1880 en 1890 de jon­ge Wil­hel­mi­na ze­ker ont­moet heb­ben.


Menu – 19/03: BeginEinde.


Het Hoge Huis

Het Hooge Huis / Het Hoge Huis
Korte Kerkstraat 14.


Het Hoge Huis

Gemeente Hattem
Stadskern Beter Wonen
1987 – 1988
Renovatie
Het Hoge Huis


Menu – 19/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Pand der Liefde

18 maart 2019


Pand der Liefde

Pand der Liefde
Adelaarshoek 3
Rijksmonument
Monumentnummer: 20935.


Rijksmonument: 20935.
“Pand der Liefde”. HUIS op recht­hoe­ki­ge plat­te­grond met hoog za­del­dak tus­sen punt­ge­vels. De voor­ge­vel bezit een ge­pro­fi­leer­de, na­tuur­ste­nen lijst tus­sen de be­ga­ne­grond en de ver­die­ping, na­tuur­ste­nen ban­den, ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen, waar­van die in de be­ne­den­ver­die­ping vlecht­werk in de boog­trom­mels heb­ben, sier­an­kers en een ge­pro­fi­leer­de, na­tuur­ste­nen deur­om­lijs­ting met in de la­tei een car­touche, waar­­op: an­no 1626. Bo­ven de la­tei een bo­ven­licht met mid­den­stijl. De lin­ker tra­vee heeft te­gen de ver­die­ping een ar­kel, uit­ge­bouwd op ge­pro­fi­leer­de na­tuur­ste­nen con­so­les. In het dak een hijs­luik met drie­hoe­ki­ge be­kro­ning, waar­uit een hijs­balk steekt. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20935.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Zadel­dakPunt­ge­velLijst­werkNa­tuur­steenBandOnt­las­tings­boogBoog­veld (vlecht­werk) – Boog­trom­melSier­ankerLa­teiCar­toucheBoven­lichtTra­veeAr­kelCon­soleHijs­luikHijs­balk.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 18/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Pand der Liefde

Pand der Liefde
Adelaarshoek 3.


Pand der Liefde

Het grootste raad­sel van dit huis is de naam die
het in de volks­mond draagt. Er is geen geen en­ke­le
historische aan­wij­zing voor ge­von­den. Dit fraaie
pand is in 1676 als pa­tri­ciërs­wo­ning ge­bouwd en
heeft nooit een an­de­re func­tie dan woon­huis ge­had.
Een 19de-eeuwse po­ging om er een ka­tho­lie­ke kerk
van te maken is mis­lukt.

ANWB


Menu – 18/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Stadhuis

17 maart 2019


Stadhuis

Stadhuis
Markt 1
Rijksmonument
Monumentnummer: 20969.


Rijksmonument: 20969.
Raadhuis. In oorsprong 16e eeuws, recht­hoe­kig ge­bouw op de hoek van de Markt en de Kruis­straat, ver­bouwd in re­nais­san­ce-trant in 1619 en vol­gen­de ja­ren. Het hoge za­del­dak wordt aan de oost­zij­de af­ge­slo­ten door een een­vou­di­ge trap­ge­vel en aan de west­zij­de door een rijk met na­tuur­ste­nen sier­de­len ge­or­na­men­teer­de top­ge­vel met rol­werk, sier­va­zen en be­kro­nend seg­ment­vor­mig schelp­fron­ton, waar­on­der car­touche met: ANNO 1619. De ge­vels wor­den ver­le­ven­digd door na­tuur­ste­nen ban­den, ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen en sier­an­kers. De voor­gevel heeft een hou­ten kroon­lijst en een­vou­dige om­lijs­ting van het bo­ven­ven­ster in de mid­del­ste as uit 1770; de deur­om­lijs­ting da­teert van een res­tau­ra­tie in 1871 door de ar­chi­tect Koch te Zwol­le. Op de zuid­west­hoek een na­tuur­ste­nen sier­lan­taarn op sa­ter­con­so­les in re­nais­san­ce­vor­men. De ven­sters heb­ben acht- en zes­de­li­ge schuif­ramen. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20969.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
RenaissanceZadel­dakTrap­gevelTop­gevelNa­tuur­steenRol­werkFron­tonCar­toucheBandOnt­las­tings­boogSier­ankerKroon­lijstLijst­werkCon­soleSchuifraam.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 17/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: Ridderhof

16 maart 2019


Ridderstraat 25: De Ridderhof

Restaurant De Ridderhof
Ridderstraat 25
Gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 16/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Ridderstraat 25: De Ridderhof

Restaurant De Ridderhof
Ridderstraat 25.


Website
Restaurant De Ridderhof.


Menu – 16/03: BeginEinde.


Ridderstraat 25: De Ridderhof

Restaurant De Ridderhof
Ridderstraat 25.

Menu – 16/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: Juwelier

15 maart 2019


Ridderstraat 28: Bram van de Loosdrecht

Ridderstraat 28
Bram van de Loosdrecht
Juwelier / Goud- & Zil­ver­smid.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 15/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Ridderstraat 28: Bram van de Loosdrecht

Ridderstraat 28
Bram van de Loosdrecht
Juwelier / Goud- & Zilversmid.


Website
Bram van de Loosdrecht
Juwelier / Goud- & Zilversmid
.


Menu – 15/03: BeginEinde.


Ridderstraat 28: Bram van de Loosdrecht

Ridderstraat 28


Bram van de Loosdrecht

Deze voormalige krui­de­niers­win­kel, nu het pand van goud- en zil­ver­smid Van de Loos­drecht, was lan­ge tijd in ei­gen­dom van de pro­vi­so­rie der ou­de vrou­wen en is de ba­ker­mat van de Stich­ting de Ar­me of d’Ol­de Vrou­wen. De­ze stich­ting werd in 1479 op­ge­richt.
De mees­te huis­jes voor ou­de of ar­me vrou­wen vin­den we in de Knor­ren­bur­ger­steeg. De stich­ting be­staat nog steeds en be­heert nog een aan­tal ‘ar­men­huis­jes’.
De gevelsteen heeft al­les te ma­ken met de gro­te hob­by van de hui­di­ge on­der­ne­mer.

ANWB


Menu – 15/03: BeginEinde.


Hanzestad Hattem: De Vicaris

14 maart 2019


Ridderstraat 5: De Vicaris

Ridderstraat 5
De Vicaris
Gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 14/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: De Halve Maen

13 maart 2019


Ridderstraat 3: De Halve Maen

Ridderstraat 3
De Halve Maen.
Rijksmonument. Mo­nu­ment­num­mer: 20982.


Rijksmonument: 20982.
PAND met hoge klok­ge­vel, ge­da­teerd in jaar­tal­an­kers 1724. De ge­vel heeft ge­beeld­houw­de hoek­vo­lu­ten, een seg­ment­vor­mi­ge, ge­pro­fi­leer­de af­dek­king en elf sier­an­kers. In de ver­die­ping ven­sters met twaalf­ruits­schuif­ra­men. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 20982.)


Joost de Vree
Index van architec­to­ni­sche ter­men
Klok­ge­velMuur­an­kerVo­luutSchuif­raamSier­an­ker.


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 13/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hanzestad Hattem: De Hulk

12 maart 2019


Kruisstraat 6: De Hulk

Kruisstraat 6
De Hulk.
(Het grijze pand in het mid­den, met de zwar­te smet­rand / spat­laag.)


Achtergrondinformatie
Hanzestad Hattem.


Menu – 12/03: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Kruisstraat 6: De Hulk

Kruisstraat 6
De Hulk


Pand Kruisstraat 6 “De Hulk”

De Hulk was een scheeps­ty­pe met een gro­te in­houd en het was in de 17e en 18e eeuw heel ge­brui­ke­lijk, dat in ste­den als de­ze, der­ge­lij­ke uit­hang­bor­den en la­ter ge­vel­ste­nen ge­bruikt wer­den.
Het pand werd be­gin 1700 ge­kocht on­der de naam “Den Hul­lick” voor 625 gul­dens.
Het scheeps­ty­pe de Hulk werd vaak in ver­band ge­bracht met de Ne­der­land­se staat, of­wel het “Schip van Staat” dat vei­lig de ha­ven in­ge­loodst wordt.
Hier in Hat­tem zou het, ze­ker nu het een on­der­deel is ge­wor­den van het Stad­huis, “De Stads­hulk” ge­noemd kun­nen wor­den.

Rond Uit
Hattem


Menu – 12/03: BeginEinde.