Orient Express: Amman

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 14 augustus 1994. Ik vertrek uit Je­ru­za­lem en ga met een taxi naar Je­ri­cho om daar mijn laat­ste sje­kels te wis­selen. De taxi­chauf­feur wil mij op­lich­ten, maar een Pa­le­stijns meis­je grijpt in. Met het open­baar ver­voer pas­seer ik de grens tussen Is­raël en Jor­da­nië. Daar leer ik twee Ne­der­land­se meis­jes ken­nen met wie ik ’s avonds nog in Am­man ga eten.

– – – –

1.) De naam Iris is om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
3.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
4.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)
5.) De munteenheid in Jor­da­nië is de Jor­daan­se Di­nar (JD.) en de wis­sel­koers is: 1 JD. = f. 2,76. (€ 1,94 in 2018.)


Zondag, 14 augustus 1994

Dag 50 / 72: Jeruzalem – Amman.
Na het opstaan ben ik nog doodmoe. D. (een vrien­din van Iris) maak­te me ver­schil­len­de ke­ren wak­ker we­gens mijn ge­snurk.
Douche.
Eten.
Opruimen.
Briefje voor de Iris en (twee) vriendinnen schrijven.
Ik ga weg om 7.15 uur.

Oplichter en engel

Ik loop door de Khan al-Zait naar de Baab al-Amoed (Da­mas­cus­poort) en neem een taxi voor 10 S. naar Je­ri­cho. Ik had van Iris be­gre­pen dat zo’n rit 6 S. kost, dus voel­de ik me wel op­ge­licht, maar had al ge­ac­cep­teerd voor­dat ik er erg in had. Toen we bij de taxi kwa­men zei de chauf­feur tegen de an­de­re pas­sa­giers dat ik 10 S. zou be­ta­len.
Toen de taxi ein­de­lijk vol was en ver­trok, be­gon­nen de men­sen on­der­weg te be­ta­len. De jon­gen naast me gaf 10 S. en de chauf­feur vroeg: “li’l-wa­hid aw li’l-ith­neen?” (Voor één of voor twee?) “Voor twee.”, zei de jongen en kreeg niets terug. Dus de rit kost 5 S., ook voor hen die hal­ver­we­ge uit­stap­pen.
De chauf­feur keek mij, via de spie­gel, vrien­de­lijk aan. Ik had al­leen een brief­je van 20 S. Ik gaf het hem en hij gaf me 10 S. te­rug en zei te­gen de an­de­re pas­sa­giers dat ik 10 S. moest be­ta­len. Een meis­je, dat al in de ta­xi zat toen ik er aan­kwam, zei te­gen hem dat hij geen bui­ten­lan­ders mocht op­lich­ten en als hij dat wel deed, zou ze het me zeg­gen. (Ik kon het groot­ste deel van de­ze con­ver­sa­tie ver­staan.) Hij gaf me toen ook die an­de­re 5 S. te­rug. Zij deed als­of het de ge­woon­ste zaak van de we­reld was en toen ze in Je­ri­cho uit­stap­te kon ik haar niet eens be­dan­ken. Ze liep weg.

Palestijnse chaos

Rustig, gezellig Jericho.
Ik wisselde op de over-be­zet­te (veel te veel per­so­neel) bank mijn geld. Voor 418,40 S. kreeg ik 95 JD.
Ik was naar Je­ri­cho ge­re­den om geld te wis­se­len, want ik vrees­de dat dat aan de grens niet zou kun­nen. Dat was ook zo.
Daarna met de taxi naar het grens­sta­tion voor 2,5 S. (Hij vroeg 5 S.), maar na een paar hon­derd me­ter staan we in een lan­ge file. De chauf­feur en de me­de­pas­sa­giers pro­be­ren me dui­de­lijk te ma­ken dat ik moet lo­pen tot het bus­sta­tion. Het duurt even voor­dat ik weet wat ze be­doe­len.
Ik loop er heen. We­gens ex­tra druk­te is het hek ech­ter ge­slo­ten en het duurt weer even voor­dat ik in de ga­ten heb dat het wel weer open zal gaan.
Ik sta lang in de rij voor het bus­sta­tion, maar om­dat ik maar wei­nig ba­ga­ge heb mag ik langs al­les door­lo­pen.
Voor 1 JD. een buskaartje. Voor­dat de bus komt ver­tel ik met een jon­gen die in Bag­dad (gaat stu­de­ren?) stu­deert.
Als er een bus komt is het een ramp om bin­nen te ko­men. Vrou­wen en kin­de­ren mo­gen voor. Ie­der­een duwt, dringt, wringt en krijst. Als ik uit­ein­de­lijk in de bus ben, is er geen zit­plaats voor mij en moet ik er weer uit.
Nu komt de tweede bus en en­ke­len heb­ben zelfs twee zit­plaat­sen ter be­schik­king. Waarom dan die on­ge­or­den­de ben­de en die ego­ïs­ti­sche jacht op een zit­plaats? De twee­de bus half leeg! Ara­bie­ren!

Grens Israël-Jordanië

De bus vertrekt vrijwel direct, maar blijft even ver­der twee uur in de zon staan wach­ten voor­dat we de Is­ra­ëli­sche grens over mo­gen. Ge­luk­kig zit ik aan de scha­duw­zij­de en heb geen asier berd (koud vruch­ten­sap) no­dig, dat kin­de­ren ver­ko­pen. Ik lees “Dak van de he­mel” van Paul Bow­les.
Taxi’s kruipen steeds voor, maar uit­ein­de­lijk mo­gen we door. Als we aan de beurt zijn mo­gen we zo door­rij­den, maar een con­tro­le­post ver­der wor­den on­ze pas­poor­ten ge­con­tro­leerd. (Dit al­les is nu, 5 no­vem­ber 1994, als ik mijn dag­boek­no­ti­ties uit­werk, his­to­rie, want eind ok­to­ber slo­ten Is­raël en Jor­da­nië een de­fi­ni­tief vre­des­ver­drag.)
Bij de grens mag ik niet met de Pales­tij­nen over­ste­ken en moet ik apart. Ik maak ken­nis met twee Ne­der­land­se meis­jes, met wie ik de rest van de dag zal op­trek­ken. We moe­ten een he­le tijd (2 uur) op een bus wach­ten.

Financiën

Uitgangsbelasting uit Israël is 69 Sjekel. (Ik wist het.)
Gisterenavond had ik nog 496,35 S. Van­daag kost­ten twee taxi’s sa­men 7,5 S. Bij de bank in Jericho wis­sel­de ik 418,40 S. voor 95 Jor­daan­se Di­nar. Over: 70,45 S.
Grensbelasting: 69 S. Rest: 1,45 S. Van­avond geef ik de ho­tel­baas in Am­man 1,45 S.

Amman

Bus: 1,5 JD. aan de grens, waar zon­der pro­blemen mijn per­mis­sie van de West-Bank wordt af­ge­stem­peld, hoe­wel ik lan­ger dan vier we­ken bui­ten Jor­da­nië was. (De tekst stond in het Ara­bisch, dus on­lees­baar voor de mees­ten.)
De permissie was al zes dagen verlopen.
Taxi naar Abdali in Amman: 2 JD., maar de taxi van Abdali naar het cen­trum is een pro­bleem. De man wil ons een ho­tel aan­sme­ren. Als we dat niet wil­len, rijdt hij te­rug naar Abdali. Dan wil hij zon­der me­ter rij­den, dan wil hij 2 JD. Uit­ein­de­lijk spre­ken we 1,5 JD. af, maar dat ben ik ver­ge­ten als we in het cen­trum zijn, maar het valt me op tijd weer in en ik be­taal die 1,5 JD.
We gaan naar het Rami Ho­tel (waar ik op 5 juli jl. ook was) en ik huur een twee­per­soons­kamer voor 5 JD.
De meisjes heten Laurien en Daniëlle en met hen ga ik de stad in. Park: fris drin­ken (man­go­sap) en hu­mus eten. La­ter eten we een hal­ve kip in een res­tau­rant plus groen­te, voor cir­ca 1,5 JD. per per­soon.

Na zeven weken weer eens privacy

Hotel: 20.30 uur. Met de hotel­ei­ge­naar en gas­ten, die me nog ken­nen, spre­ken.
Douche.
Een lekkende balpen: broek, bed en la­ken­zak, al­les zit on­der de blau­we inkt.
Bed circa 22.10 uur.
Ik ben geil en teken naakte vrou­wen om bij af te trek­ken.


Menu – 14/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemDamas­cuspoortJerichoGrensJor­daniëAmmanAbdali.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemDamas­cuspoortJerichoGrensJor­daniëAmman.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 14/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 14/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 13 augustus 1994. Ik overnachtte bij Ruth in Tel Aviv. Van­daar­uit ver­trekt Ka­ri­ma naar de lucht­ha­ven en dan naar Ne­der­land. Ik reis te­rug naar Je­ru­za­lem en be­reid lang­zaam mijn ver­trek voor.

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 13 augustus 1994

Dag 49 / 72: Tel Aviv – Jeruzalem.
Opstaan circa 5.30 uur.
Doodmoe.
Niet veel zin in eten.
Met z’n drieën (Karima, Ruth en ik) naar de lucht­ha­ven. Ruth vindt dat ik bij de auto moet blij­ven. Ik heb dus geen kans uit­ge­breid af­scheid te ne­men van Ka­ri­ma. Ik krijg van Ka­ri­ma 237 S. te­rug en be­taal 20 S. aan Ruth voor de ben­zi­ne. Dan neem ik ook af­scheid van Ruth.

Naar Jeruzalem

Vervoer op zaterdag is moeilijk (Sabat) maar uit­ein­de­lijk rijdt toch een She­roet (ge­deel­de taxi) naar Je­ru­za­lem. (Na drie kwar­tier.)
Van een Palestijn, die al­leen maar dol­lars heeft, koop ik 10 US$ voor 30 S.
Thuis tegen 8.30 uur. (De She­roet stop­te bij de Jaf­fa-poort, dus vlak­bij.)
Om 9.00 uur ga ik in het bed van Ka­ri­ma sla­pen.
Ik slaap tot 12.00 uur. (Met een on­der­bre­king, omdat de wa­ter­toe­voer ge­blok­keerd was. Mis­schien door van­da­lis­ti­sche, ja­loer­se, bu­ren. Zie 4 augustus jl. voor ja­loer­se bu­ren op die da­tum.)
Douche.
Eten.
Niksen.

Zal ik naar de Zwarte Zee reizen?

Ik voel me verdrietig want ik mis mijn vrien­din Ka­ri­ma. Nu moet ik me­zelf nog 23 da­gen be­zig hou­den. Ik denk er­over om de Mid­del­land­se Zee­kust in Sy­rië en de Zwar­te Zee­kust in Tur­kije te be­rei­zen. Ik tel af.
Karima zou vanuit Nederland nog bel­len, maar dat duurt wel heel lang. Ze belt pas ’s avonds en dan kan D., die naast de te­le­foon zit al­les ho­ren, want Ka­ri­ma klinkt zeer luid.
Ik lees het Dak van de he­mel van Paul Bow­les, een boek van Iris.

Verontschuldigingen

Ik schrijf een verontschuldigende brief in het Frans, aan­ge­vuld met Roe­meen­se woor­den uit het woor­den­boek dat er ligt, na­mens ons al­len aan Pa­ter X., we­gens de ver­oor­zaak­te over­last.
Hij zei eerder dat hij wilde ver­hui­zen. Hij be­taalt 200 US$ per maand, al­leen, en wij met z’n vij­ven 400 US$. Dat was hem te gor­tig.
Huisbaas en -bazin kwamen ook. Ik ver­tel niets over de twee nieuwe be­zoek­sters. D. (ziek) ligt op bed.
De Pater beklaagde zich over hout en puin op mijn bed. Ik had de politie moe­ten waar­schu­wen, vond de huisbaas.
Buiten: bed op­rui­men en sla­pen in het bed van Ka­ri­ma. Ik val snel in slaap, in de war­me ka­mer, circa 21.30 uur.


Menu – 13/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemJaffa-poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemJaffa-poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 13/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 13/08: Begin.


Orient Express: Negev en Kibboets

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 12 augustus 1994. We gaan met de bus naar Tel Aviv en sa­men met Ruth, het jood­se fa­mi­lie­lid van Ka­ri­ma, in een ge­huur­de auto naar de Ne­gev­woes­tijn en we be­zoe­ken ook een kib­boets.

– – – –

1.) De na­men Iris, Ka­ri­ma en Ruth zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 12 augustus 1994

Dag 48 / 72: Jeruzalem – Tel Aviv – Negev-woestijn.
Als de pater tegen 4.30 uur weggaat, hoor ik ma­chi­ne­ge­weer­ge­ra­tel op de ach­ter­grond. La­ter hoor ik van Ruth dat er een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag is ge­pleegd in Je­ru­za­lem.

Oog om oog

Opstaan rond 5.00 uur. (Moe.) Karima maant mij rus­tig aan te doen, want de meis­jes sla­pen nog, maar ik wil niet rus­tig doen, want toen ik wil­de sla­pen, gis­te­ren­avond, toen wil­den zij niet rus­tig doen. (Oog om oog.) Ik laat ook het vol­le licht bran­den. Zij drie zijn de oor­zaak van mijn do­de­lij­ke ver­moeid­heid.

Naar Tel Aviv

Karima neemt haar bagage mee, want vliegt mor­gen naar huis. De bus­chauf­feur van de stads­bus rijdt ruw en ze valt bij­na met haar spul­len. Ik draag ook veel spul­len van haar.
We gaan met een bus naar Tel Aviv Os­do­lo­rov(??) en van­daar met een taxi voor 15 S. naar de straat waar Ruth woont.
We zijn er om 8.00 uur.
Vertellen.
We gaan rond 9.00 uur naar een auto­ver­huur­be­drijf waar we een auto hu­ren. (Die Ka­ri­ma en ik moe­ten be­ta­len, maar de kosten daar­van zijn op 5 no­vem­ber ’94 nog niet van haar re­ke­ning af­ge­schre­ven.)

Zwemmen in de woestijn

Het is 10.00 uur voordat Ruth ons naar het zui­den chauf­feert. Beer­she­ba wekt bij Ka­ri­ma as­so­cia­ties met haar va­der­land op. Prach­ti­ge stra­ten aan de rand van de stad, met veel groen en veel rust.
Ten zuiden van Beersheba mis­lukt een tocht over een vre­se­lijk slech­te weg naar een bron mid­den in de woes­tijn. (Ik wil dat we op­hou­den met rij­den, daar, want de auto kraakt en het car­ter slaat ver­schil­len­de ke­ren op ste­nen. Ik vrees dat we een ho­ge re­pa­ra­tie­re­ke­ning zul­len krij­gen.)
Ook de te­rug­weg is niet be­scha­di­gings­ge­vaar­vrij.
Daarna gaan we naar een na­tuur­park bij Ein Av­dat waar we in een meer­tje zwem­men. Het wa­ter is heer­lijk koel in de­ze oa­se, mid­den in de Ne­gev-woes­tijn.
Een Franse macho duikt zon­der na­den­ken van­af de kant in dit met, on­der­water, gro­te rots­blok­ken be­zaai­de meer­tje.
Hij heeft geluk. Hij duikt slechts in de modder en komt he­le­maal zwart bo­ven en duikt (schaam­te­vol) di­rect weer on­der.
Tegen zijn vrouw zegt hij even la­ter: “Ce n’est pas très pro­fon­de, ici.” (“Het is hier niet erg diep.”)
We eten er en blijven er wat nog wat ‘hangen’. Het is er heer­lijk.

Ben Goerion Kibboets

We bezoeken het uit­zicht­punt bij het graf van Ben Goe­rion en we ne­men een lif­ter mee, die ons naar de Ben Goe­rion Kib­boets Com­mu­ne mee­neemt en ons rond­leidt. Aan hem en zijn vrien­din stel ik veel vra­gen kom tot de con­clu­sie dat ik on­der zulk een re­giem (com­mu­nis­tisch) niet zou wil­len leven. De groep be­slist of je mag gaan stu­de­ren en wat.

Seksbommetje

Een bezoekstertje bij hem, een 15-ja­rig meis­je, is een seks­bom­me­tje, met haar ul­tra­kor­te jeans ziet ze er uit­da­gend uit. (Vind ik.)
De rondleiding en verblijf in de com­mu­ne / kib­boets duurt cir­ca an­der­half uur.
Daarna gaan we naar een ‘kra­ter’-land­schap waar he­le ber­gen in de loop der mil­joe­nen ja­ren zijn weg­ge­spoeld en we be­kij­ken er het ge­kleur­de zand. (Di­ver­se kleu­ren.)
Twee lifters uit Finland (Zweeds spre­kend) gaan mee. Een lan­ge jon­gen en een kor­te.

De Palestijnse en de jood

Bij een vriendin van Ruth, een hoog­op­ge­lei­de Pa­les­tijn­se, die met een jood gaat trou­wen*1, krijgen we wat te eten. Zij raadt me aan te le­zen: Fi bay­ti­na ra­djoel l’-Ih­san Abd al-Qoe­does (‘Een man in ons huis’ van Ihsan Abd al-Qoedoes.) “Een mooi boek.”, zegt ze. (In Da­mas­cus koop ik het en lees het vrij­wel zon­der hulp van het woor­den­boek uit.) Dus via haar (in Beer­sheba) te­rug naar Tel Aviv. On­der­weg hangt een ba­lo­ri­ge jon­ge­man met zijn blo­te kont uit een au­to­raam.

Busstation

Ruth rijdt naar een bus­sta­tion en pro­beert me daar te dum­pen voor de bus naar Je­ru­za­lem. Ge­luk­kig rijdt er geen meer, want ik wil mor­gen nor­maal af­scheid kun­nen ne­men van Ka­ri­ma, die naar Ne­der­land te­rug­keert.
Bij Ruth rond 23.00 uur.
Douche.
Niet veel meer doen.
Bed circa 01.00 uur.
Een superfantastische dag in een ge­huur­de auto met air­co. (Zon­der air­co zou het niet te doen zijn ge­weest.)
Zwemmen midden de woestijn: Woesten.
’s Avonds wat last van hoesten. Hoestijn.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Let op wat hier gebeurt: een moslima (vrouw) trouwt met een jood (man). Vol­gens de Sharia (de is­la­mi­ti­sche wet) is dat ver­bo­den. Een mos­li­ma (vrouw) mag al­leen maar met een mos­lim (man) trou­wen. In lan­den waar de Sharia streng ge­hand­haafd wordt (daar­van zijn er veel op de­ze aar­de) kan dat tot zeer ern­sti­ge pro­ble­men lei­den bij de fa­mi­lie van de vrouw en in som­mi­ge ge­val­len kan zij daar­om ook ver­moord wor­den door haar ou­ders, want vol­gens de Sharia heb­ben de ou­ders het recht om hun kin­de­ren straf­fe­loos te do­den: Qisaas
Zie ook: Een moslima mag geen niet-moslim trouwen.

Retour noot 1.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTel AvivBeershebaEin AvdatBen Goerion Kibboets.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemTel AvivBeer­shebaEin AvdatBen GoerionBen Goerion KibboetsIhsan Abd al-Qoedoes.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 12/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 12/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 11 augustus 1994. Karima trekt weer eens de slacht­of­fer­kaart, zo­als zo vaak de af­ge­lo­pen we­ken, maar nu heb ik er schoon ge­noeg van en veeg haar de man­tel uit. ’s Avonds heb ik nog last van krie­bel­hoest, waar­ ik hier in Je­ru­za­lem al lan­ge­re tijd mee kamp.

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 11 augustus 1994

Dag 47 / 72: Jeruzalem.
Ik hoest bijna niet meer, maar heb toch veel krie­bel in de keel. Ka­ri­ma en ik ont­bij­ten sa­men: ge­zel­lig.
We brengen de laatste doos met boe­ken naar het post­kan­toor.
Samen de stad in. Zij koopt voor mij 200 US$ als re­ser­ve voor mijn ver­de­re reis door het Mid­den-Oos­ten. Die hoef ik niet te­rug te be­ta­len, want ik leen­de veel meer geld aan haar.
We gaan naar de Joodse markt en ko­pen er veel fruit. (Voor mor­gen, als we met Ruth op stap gaan.)

Zwelgen in slachtofferschap

Een vrouw maakte afwijzende gebaren als Ka­ri­ma naar drui­ven wijst. We leg­gen dat voor het ge­mak maar uit als dis­cri­mi­na­tie. (Ik hoor­de slechts “No, no”, maar de dag er­na zegt Ka­ri­ma dat zij zei: “No mos­lims.” Ik hoor­de dat niet.)
Later lijkt het alsof ze droevig kijkt en ik vraag naar de re­den. Ze zegt dat ze nog aan­ge­sla­gen is door die af­wij­zing van die vrouw.
Ik zeg dat die vrouw dat voor­val al lang ver­ge­ten is en dat zij dat ook maar moet doen, want pie­ke­ren is slecht voor het hart.
Karima: “Jij bent gemakkelijk. Jij wilt niet eens naar een op­los­sing zoe­ken.”
Nu ontsteek ik in woede, nu ben ik het schuld dat er geen op­los­sing is voor die zaak. Zelf was ze te laf om naar de re­den te vra­gen van die af­wij­zing, of ten­min­ste te­rug te pra­ten. Ze kroop in haar schulp, maar ze be­schul­digt mij er wel van dat ik geen op­los­sing heb.
Ik zeg dat we terug gaan naar dat wijf en vra­gen wat dat be­te­ken­de en ik loop te­rug, cir­ca een hal­ve ki­lo­me­ter en wacht op haar, maar ze komt niet. Ik wacht twin­tig mi­nu­ten. Ze laat zich niet zien. Ze is zelfs te laf om ook maar in die rich­ting te lo­pen.
Altijd wijst ze naar anderen. Toen ze in de bank zat, bij de bank, keek een meis­je lan­ge­re tijd naar haar. (Ka­ri­ma is een mos­li­ma en draagt een hoofd­doek.) Ze noem­de dat meis­je een ge­meen ie­mand die niet deug­de, ie­mand die haar ver­acht­te.
Altijd wijst ze naar anderen. Al­tijd zijn an­de­ren al­les schuld. Hen­na, Iris, Kim, de me­de­stu­den­ten, de do­cen­ten, de Ne­der­lan­ders, de ko­lo­nia­lis­ten, de an­ders­ge­lo­vi­gen. (Zelfs de kruis­vaar­ders wor­den er vaak bij ge­haald.) Al­tijd an­de­ren, maar nooit ‘ik’, of ‘mijn ge­loofs­ge­no­ten: de mos­lims’.
Ik loop langs haar door en schreeuw dat ze laf is. “Ieder­een doet al­les ver­keerd, ieder­een is al­tijd fout, be­hal­ve jij­zelf.”
Ze is zelfs te laf om mijn woor­den aan te ho­ren en ze kijkt om zich heen als­of ze de per­soon zoekt, waar ik te­gen sta te schreeu­wen.
Toen ze steen en been ge­klaagd had over Iris’s snoep­lust (17/7-94) en ik daar te­gen Iris een op­mer­king over maak­te, re­la­ti­veer­de zij dat voor­val, als­of ik iets on­no­zels zei, iets dat zij niet wil­de, als­of zij dat ge­snoep he­le­maal niet erg vond, ter­wijl ze bij­na groen van gif was dat Iris al­les op at, maar daar durf­de ze niet voor uit te ko­men, op het mo­ment su­prême. Zij is bang en wil ieder­een lat­en zien dat ze bang is: 17/7-94.
Ze is te bang om voor zich­zelf op te ko­men, maar pri­vé (als die per­so­nen er niet bij zijn) krijgt ieder­een en al­les de schuld over­al van, be­hal­ve zij­zelf. Zij is al­tijd het slacht­of­fer.

Kriebelhoest

Thuis rond 13.00 uur.
Later zei ze, dat als we terug­ge­gaan wa­ren naar dat drui­ven­wijf, er ze­ker do­den ge­val­len zou­den zijn. Daar was ze van over­tuigd. (Haar­zelf als do­de, be­doel­de ze na­tuur­lijk.)
Rond 15.00 uur: omdat ik niet van oor­log houd, bied ik haar weer vre­de aan (geen ex­cu­ses). Zij gaat er na een poos­je op in.
We eten samen en gaan rond 20.00 uur de weeg­schaal te­rug­bren­gen naar Hai­fa al-Kha­li­di. [Hai­fa be­heert de Kha­li­di Bi­blio­theek.] We blij­ven tot cir­ca 21.15 uur.
Ik heb een enorme last van gekrie­bel in de keel en moet slok­jes (si­nas-)sap drin­ken om het hoes­ten te on­der­druk­ken.
Thuis tegen 21.30 uur.
Omdat we mor­gen­och­tend vroeg op moe­ten, wil ik naar bed, maar Iris, die er met haar vrien­din D. is en ook nog met een zwijg­za­me blon­de: L., wil nog blij­ven klet­sen en het duurt dus nog tot 23.30 voor­dat ik naar bed kan. Ik slaap niet meer bui­ten, dus bin­nen.
Veel last van krie­bel­hoest. Een wy­ber­tje helpt niet veel, dus veel hoes­ten.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalem.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 11/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 11/08: Begin.


Orient Express: Dode Zee

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 10 augustus 1994. Vandaag be­zoe­ken Ka­ri­ma en ik de Dode Zee en het Na­tio­na­le Mu­se­um in Je­ru­za­lem, om er de Dode Zee-rol­len te be­kij­ken. Ik koop al­weer een boek!

– – – –

1.) De na­men Iris en Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Karima en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 10 augustus 1994

Dag 46 / 72: Jeruzalem.
Met de bus naar Ein Gedi aan de Dooie Zee (zoals Ruth zegt). We haal­den ver­le­den week een fol­der bij het toe­ris­ten­bu­reau, maar Ka­ri­ma heeft die gis­te­ren met de post naar Ne­der­land ge­stuurd. Het toe­ris­ten­bu­reau is nu nog niet open.

Ein Gedi

We gaan met de bus voor een retour 32,40 S. per per­soon naar Ein Gedi, maar rei­zen niet ver ge­noeg want een wa­ter­val heb­ben we niet ge­zien en die moet er toch echt zijn, hoor­den we la­ter van Ruth.
De busreis duurt vijf kwartier en on­der­weg zien we ver­schei­de­ne be­doe­ïe­nen­kam­pen / -ten­ten in een ver­der leeg en ver­la­ten land­schap. Aan de Dode Zee is meer groen. Het is op som­mi­ge plaat­sen een mooie kust. (Ik weet nu, op 5 no­vem­ber ’94, als ik mijn dag­boek­no­ti­ties uit­werk, niet meer of ik beel­den van de Zwar­te Zee­kust (waar ik la­ter ook was) ver­meng met die van de Do­de Zee­kust.)
Een bad in Ein Gedi Spa kost 50 S. en is me te duur.

Drijfzand

Ik loop langs een hek / afrastering naar de Do­de Zee, maar ben be­ducht voor drijf­zand, dus volg ik al­leen maar het spoor van eer­de­re voet­stap­pen. Die ver­dwij­nen op ge­ge­ven mo­ment en nu ga ik voor­zich­tig ver­der. Als ik op ge­ge­ven mo­ment wil af­zet­ten, ver­dwijnt mijn lin­ker voet tot de en­kels in de zou­te blub­ber. Als ik mijn voet wil te­rug­trek­ken, zakt mijn rech­ter, ge­luk­kig min­der ver, ook weg. Snel loop ik naar het dro­ge en vloek in­wen­dig. Kalm be­gin ik mijn voe­ten schoon te ma­ken. Ik had (voor de eer­ste keer, de­ze va­kan­tie, toi­let­pa­pier mee­ge­no­men, om­dat ik een loop­neus heb en al­le zak­doe­ken in de was zit­ten.
Ik probeer mijn voeten schoon te maken, wat maar slecht gaat. Wa­ter is al­leen als zout wa­ter voor­han­den en waar­schijn­lijk net zo on­be­reik­baar als de Do­de Zee. Ik doe geen po­ging meer om bij die poelt­jes te ko­men, want ik ben bang dat ik weer zal weg­zak­ken.
De blubber plakt overal en ik strom­pel naar een boom­stronk om daar het poet­sen voort te zet­ten. Als ik mijn schoe­nen (san­da­len) weer enigs­zins aan kan doen, loop ik naar Ka­ri­ma, die bij de bus­hal­te staat te wach­ten.

Patat

We gaan naar het restaurant en in de toi­let­ruim­te was ik mijn voe­ten, san­da­len en broeks­pij­pen.
In het restaurant eten we patat met erw­ten en wor­tel­tjes en gaan naar de bus, die we om 12.20 ver­wach­ten, maar die pas om 12.45 uur komt.
Tegen 14.15 zijn we weer op het cen­tra­le bus­sta­tion in Je­ru­za­lem en gaan met de stads­bus naar de Knes­set. Een mooie vrouw toont ons des­ge­vraagd waar de Knes­set is.

Dode Zee-rollen

We willen echter naar het Na­tio­na­le Mu­se­um en moe­ten dus nog een stuk­je lopen.
We bekijken de Dode Zee-rol­len en ik koop er voor 49,50 S. een prach­tig foto­boek: Focus East*1 met foto’s van het Mid­den-Oos­ten tus­sen 1839 en 1885.
Het boek is zijn geld meer dan waard. Prach­tig. Mensen (ook mooie vrouwen (met blo­te bors­ten)) en ge­bou­wen, land­schappen. Alles zwart / wit, na­tuur­lijk.

Kriebelhoest

Karima gaat naar huis. Ze wil dat ik nec­ta­ri­nes koop, maar die kan ik ner­gens vinden. On­der­weg krijg ik last van mijn voe­ten en moet sok­ken dra­gen.
Bed tegen 22.30 uur.
Kriebelhoest = komt dat door de tem­pe­ra­tuurs­ver­an­de­ring? (En / of meer stof in de lucht?).


Menu – 10/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Focus East: early photography in the Near East (1839-1885), by Nissan N. Perez. New York : Abrams, 1988. ISBN: 0-8109-0924-3
WorldCat: Focus East.

Retour noot 1.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemEin GediDode Zee.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemEin GediDode ZeeDode Zee-rollen.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 10/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 10/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 09 augustus 1994. Gisteren stop­te ons vrij­wil­li­gers­werk in / voor de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Van­daag zijn we dus vrij. Hen­na gaat te­rug naar Ne­der­land. Kim ver­trekt, sa­men met haar moe­der en broer, die van­daag ar­ri­veer­den, naar een an­der adres. Ka­ri­ma en ik zijn nu toe­ris­ten in Je­ru­za­lem.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 09 augustus 1994

Dag 45 / 72: Jeruzalem.
’s Nachts heb ik last van enorme hoest­bui­en. Op han­den en voe­ten kruip ik naar bin­nen om wy­ber­tjes uit mijn tas te ha­len. Daar­na kan ik rus­tig sla­pen tot 8.00 uur.
Henna gaat om 7.15 weg, naar Ne­der­land.
Kim, Iris en haar vriendin D. gaan om 9.00 uur weg.
De moeder en broer van Kim komen van­daag en ook nog een an­de­re vrien­din van Iris.
Na hun vertrek is alles rustig.

Jaloerse buren?

Karima en ik alleen in huis.
Aangeschafte boeken in­pak­ken en ver­stu­ren.
Rond 15.30 uur gooien bu­ren puin op het dak wat weer con­ster­na­tie op­le­vert bij an­de­re bu­ren, den­ken we, maar we we­ten het niet ze­ker.
(Zie 4 augustus jl. voor jaloerse buren op die da­tum.)

Sightseeing

Ik ga rond 15.30 uur falafel eten bij Michael en ver­vol­gens sa­men met Ka­ri­ma naar de St. Ste­fans­poort. Daar­na lo­pen we de olijf­berg op: prach­tig uit­zicht. Weer naar be­ne­den en rond de stads­muur naar de Jaf­fa­poort lo­pen.

De inwendige mens

Blikgroente kopen.
De pater heeft bezoek.
Na een poosje kookt Ka­ri­ma een heer­lijk maal. We be­wa­ren een deel voor mor­gen. Kim komt even met haar moe­der en broer op be­zoek om haar spul­len op te ha­len.
Rond 21.30 uur gaan we sla­pen. Ik slaap in de hal, bin­nen. Ik heb krie­bel in de keel en moet zout wa­ter gor­ge­len van Ka­ri­ma.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Google Maps
IsraëlJeruzalemSt. Stefans­poort / Leeuwen­poortOlijf­bergJaffa­poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemSt. Stefans­poort / Leeuwen­poortOlijf­bergJaffa­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sWybertje.


Menu – 09/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 09/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

Hier sta ik bij de deur van de Khalidi Bibliotheek (Foto: 6/8-94).

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 08 augustus 1994. Dit is de laat­ste werk­dag in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di Bi­blio­theek. Vijf Ne­der­land­se en twee En­gel­se vrij­wil­li­gers werk­ten van­af 12 juli tot en met van­daag, ze­ven da­gen per week aan een ca­ta­lo­gi­se­rings­pro­ject van Ara­bi­sche hand­schrif­ten in die bi­blio­theek, on­der lei­ding van prof. dr. Law­ren­ce (Lar­ry) Conrad.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 08 augustus 1994

Dag 44 / 72: Jeruzalem.
Op circa 8.00 uur. Ik sliep goed, buiten.

Laatste werkdag

Tegen 9.30 uur aan het werk. Nog wat aan­klooi­en en een boek ca­ta­lo­gi­se­ren. Wer­ken tot cir­ca 17.30 uur.
We schrijven met goedkeuring van Lar­ry Con­rad de vol­gen­de ihda’ (op­dracht) in de ko­ran en de con­cor­dan­tie die we de bi­blio­theek schon­ken. Hi­daa­ya fir­qa al-toe­laab min dja­mi’ lai­den: een ge­schenk van de groep stu­den­ten van de uni­ver­si­teit Lei­den. Al­leen Ka­ri­ma weet dat hi­daa­ya fout is en ha­diya moet zijn. Dus ver­an­der ik de tekst. On­ze na­men schrij­ven we er­on­der. Ka­ri­ma schrijft in haar moe­der­taal in het gas­ten­boek. Ik weet niets zin­nigs te schrij­ven en doe er schrif­te­lijk het zwij­gen toe.
Thuis douchen.
Niks doen.

Wandelen

Tijdens de middagpauze aten Ka­ri­ma en ik bij Abu Shoekri en gin­gen daar­na naar Bab al-‘Amoed (Da­mas­cus­poort) om er op te wan­de­len, maar ze had hoog­te­vrees, dus dat werd niks.

Afscheidsmaal

Tegen 19.45 uur bij Haifa Khalidi. Zij maak­te eten. Ik heb veel last van hoest­bui­en en moet veel spoe­len (drin­ken) om dat te on­der­druk­ken. We blij­ven tot cir­ca 23.00 uur en ne­men dan af­scheid, want het was van­daag de laat­ste werk­dag in de bi­blio­theek.
Ik slaap buiten: een grote el­len­de we­gens de hoest­bui­en.


Menu – 08/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemAbu ShoekriDamas­cus­poort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradDamas­cus­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryAbu Shoekri.


Menu – 08/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 08/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 07 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek, al en­ke­le da­gen, maar ga wel mee naar boek­han­del Ma­zen Ka­mal in Na­bloes.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 07 augustus 1994

Dag 43 / 72: Jeruzalem.
Opstaan: 6.00 uur.
Douche.

Nabloes

Om 7.00 uur bij Baab al-‘Amoed (Damas­cus­poort) met taxi voor 10 S. per per­soon naar Na­bloes naar de boek­han­del Ma­zen Ka­mal. Aankomst 8.00 uur.
Alle boeken liggen over de vloer ver­spreid. Som­mige zien er zwaar be­scha­digd uit. De Is­raëliërs had­den het trans­port 35 da­gen aan de grens op­ge­hou­den en al­le do­zen open­ge­sne­den.
Hummeltjes lopen rond om de boeken te sor­te­ren, met vijf te­ge­lijk, op het ge­mak. Ik stel voor om de boe­ken te sor­te­ren en an­der­half uur la­ter ziet het er or­de­lijk uit. De Lisaan al-Arab*1 die Hen­na en ik wil­len heb­ben, komt daar­mee niet he­le­maal bo­ven wa­ter. Ik koop slechts het 8-de­lige werk al-Alaam van Khayr al-Din al-Zirikly*2 (of Zer­ke­ly, zo­als de Ara­bie­ren zeg­gen.) Voor 205 S. (f. 124,00)
Het betalen van de boeken neemt meer dan drie uur in be­slag, om­dat Lar­ry niet aan­dringt.

Ziek

Ik word steeds el­len­diger en ga op de stoep voor de win­kel zit­ten. Na het op­rui­men van de boe­ken had ik bon­ken­de hoofd­pijn, die niet meer over­ging. We gaan naar een win­kel, zoet eten. Dat wil zeg­gen: zij, want ik eet niets. Ik wil slechts wa­ter en koop dat. De helft goed­ko­per dan in Je­ru­za­lem. Als we te­gen 15.30 uur thuis zijn (taxi van de boek­han­del tot de Jaf­fa-poort), val ik me­teen in bed en slaap aan een stuk door (slechts on­der­bro­ken door ge­ram­mel aan de poort) tot 20.00 uur.
Zwaar bezweet, hoofdpijn, hoes­tend, lig ik wak­ker te wor­den.
Ik wil naar huis, maar moet nog 27 da­gen wach­ten.
Ik neem een douche. Dan gaat het be­ter net me.
Thee drinken.
Soep eten.
Zitten soezen.
Ik heb vijftien kilo boe­ken.
Zwaar bezweet, circa 22.30 uur in bed. (Buiten.)


Menu – 07/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Lisaan al-Arab. Letterlijk: de tong van de Ara­bie­ren = de Ara­bi­sche taal, is een uit­ge­breid Ara­bisch woor­den­boek in 15 ban­den. (Mijn ver­sie.) De au­teur is Ibn Man­zoer (1233-1312).
Wikipedia: Ibn Manzoer (Engels).

Retour noot 1.

2.) al-Alaam = ‘de beroemdheden’ / ‘zij die zich onderscheiden hebben’ van Khayr al-Dien al-Zirikly (1893-1976).
De beroemdheden: een bio­gra­fi­sche en­cy­clo­pe­die van be­roem­de man­nen en vrou­wen on­der de Ara­bie­ren, de ara­bis­ten en de oriën­ta­lis­ten.
Wikipedia: Khayr al-Dien al-Zirikly (Engels).

Retour noot 2.


Menu – 07/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemDamascuspoortNabloesJaffapoort.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradDamas­cus­poortNa­bloesJaffa­poort.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi Library.


Menu – 07/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 07/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 6 augustus 1994. Ik ben nog steeds ziek: verkouden.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 6 augustus 1994

Dag 42 / 72: Jeruzalem.
Binnen geslapen. Ernstig verkouden.
Kim sliep buiten, maar ze sliep niet goed.
Op 7.00 uur. (Al om 06.00 uur wakker.)
Werken van 9.00 uur tot 18.00 uur.
Tussen 9.30 en 11.00 uur met hulp van David foto’s ma­ken van ma­nus­crip­ten. We gaan kof­fie drin­ken, op mijn kos­ten, bij het Öster­reichische Hos­piz.
In de pauze, 14.00 en 15.30 uur, op de Tem­pel­berg.
Terug naar de bi­blio­theek. Wer­ken. Moe.
Thuis rond 18.00 uur.
Slapen. Eten. Nik­sen. Le­zen.
Bed tegen 22.30 uur.
Weer: warm.


Menu – 06/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemÖster­reichische HospizTempelberg.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradÖster­reichische Hos­pizTempelberg.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryÖster­reichische Hospiz.


Menu – 06/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 06/08: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 5 augustus 1994. Nieuws­gie­ri­ge mos­lims wil­len stee­vast we­ten wel­ke gods­dienst ik heb.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 5 augustus 1994

Dag 41 / 72: Jeruzalem.
Binnen geslapen. Ik heb goed geslapen. Opstaan om 8.00 uur.
Tegen 9.15 uur op het werk.
Thuis rond 18.30 uur.
Winkelen met Karima. (Zij draagt een hoofd­doek en is daar­mee her­ken­baar als mos­li­ma.) Iede­re keer wordt me ge­vraagd of ik (ook) mos­lim ben. Ik moet dan lie­gen, an­ders wordt zij scheef aan­ge­ke­ken. Van­daag werd ik rood (bloos­de ik) van de leu­gens. Mij werd ge­vraagd waar­om ik niet naar de mos­kee ga. Ik heb een he­kel aan nieuws­gie­ri­ge mos­lims.
Thuis: warm eten, de soep van Ka­ri­ma, van gis­te­ren, nu nog lek­ker­der.
Buiten gezellig vertellen met Ka­ri­ma, Kim en Hen­na.
Iris is naar Amman. Kim gaat bui­ten sla­pen en ik bin­nen.


Menu – 05/08: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding…
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi Library.


Menu – 05/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 05/08: Begin.