27 december 1997

Kameel

Een im­pres­sie van de ka­me­len­ra­ce in Ta­rīm op 13 de­cem­ber jl.
Rechts in beeld, ach­ter het muur­tje bij de in­gang van de wo­ning staan voor­na­me­lijk meis­jes en vrou­wen te kij­ken, maar ook kij­ken vrou­wen uit de ra­men naar het spek­ta­kel, zo­als in de lin­ker bo­ven­hoek van de fo­to te zien is.
Wat mij voor­al op­valt is de toe­stand van de straat. Daar woon je dan. Zelfs bij de uit­gang van je wo­ning moet je door de mod­der. Nie­mand die er iets aan doet. Geen ei­gen ini­tia­tief, maar mis­schien zijn die ste­nen, die daar op­ge­sta­peld lig­gen, daar­voor be­doeld, ho­pe­lijk.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9464) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Dit was mijn laat­ste nacht in Ta­rīm – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.) – De koers van de US$ was op 19 no­vem­ber jl. f. 1,89.

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Zaterdag, 27 december 1997.
Tariem: 39/9. Tarīm – Šibām: Gaṣr al-Ḥaw­ṭa-hotel.
Afgelopen nacht: mi­ni­mum tem­pe­ra­tuur: 16,1°C. Voch­tig­heid: ma­xi­maal 43%, mi­ni­maal 31%.
Om 06.15: 18,9°C., 33%.
Bagage opruimen.
Circa 7.00 uur: ontbijt.
Circa 9.00 uur in de Bi­blio­theek
De twee tafels van de Bi­blio­theek en de twee stoe­len, die Taw­fīq en ik in bruik­leen had­den in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel, te­rug­bren­gen.
Ik doe niet veel meer, maar Taw­fīq maakt nog eni­ge fo­to’s van hand­schrif­ten.
Tegen twaalven ne­men we af­scheid van ie­der­een, be­hal­ve van Abd al-Gā­dir, die al weg is.
Aboe Alawī M. liep de he­le dag ach­ter mij aan, ik werd er on­ge­luk­kig van. Wil­de hij me een ca­deau­tje ge­ven? Hij liep met een pak­je koek­jes. Al­le tijd ne­geer­de hij me, be­hal­ve die keer, en­ke­le we­ken ge­le­den, toen hij me een hand­schrift­je pro­beer­de te ver­ko­pen uit zijn pri­vé­be­zit (ik kocht het niet) en nu, van­daag.
Verleden jaar had ik ie­der­een hal­ver­we­ge mijn ver­blijf 1.000 rial [f. 15,00] (uit het pro­ject) ge­ge­ven. Taw­fīq was er dit jaar geen voor­stan­der van, ook niet uit de pri­vé­pot. We zou­den dan hun waar­de­ring ko­pen, was zijn ar­gu­ment.
Zoemde het nu van geld­ver­wach­ting?
We nodigen Abd al-Raḥ­mān ten lunch uit in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel en gaan daar­na via Say’ūn naar het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa-ho­tel.
Voor 55 US$ [f. 104,00] plus 12 US$ [f. 22,70] be­las­ting een fan­tas­tische een­per­soons­ka­mer.
Daar eten: 1.100 rial (plus 17% be­las­ting).
Nog wat vertellen.
Circa 22.30 uur, na ad­mi­ni­stra­tie, op bed.
Geen temperatuur­ge­ge­vens meer, want ik schonk de meet­ap­pa­ra­tuur aan Abd al-Raḥ­mān, even­als het kof­fer dat ik in Ṣanaᶜā’ had ge­kocht.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
al-Ḥawṭa Palace Hotel:
GM., F.
:ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺤﻮﻃﺔ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

26 december 1997

Auteur

Dit is de au­teur de­zes. Een fo­to van mij, ge­maakt door col­le­ga Taw­fīq.
Dit is het schild dat wij op de bi­blio­theek lie­ten aan­bren­gen, maar dat er in 2017 niet meer hangt, blijkt uit foto’s op in­ter­net.
Wan­neer u be­schikt over Face­book, dan kunt u hier een fo­to van hui­di­ge de in­gang van de Bi­blio­theek zien.
Op YouTube is ook te zien dat de Bi­blio­theek niets meer ver­meldt over de Ne­der­land­se bij­dra­ge aan het be­houd er­van.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9463) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Van­daag is het vrij­dag, de ge­brui­ke­lij­ke vrije dag in is­la­mi­tische ge­meen­schap­pen, dus ook in Ta­rīm. – De­ze dag is de laat­ste he­le dag die wij, mijn col­lega Taw­fīq en ik, in dit stad­je met de bij­naam Tarīm al-Ġinā’ (ﺗﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ = het zin­gen­de Tarīm) zul­len door­bren­gen. Mor­gen gaan we over­nach­ten in het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa ho­tel [het Ḥaw­ṭa-pa­leis] in Ši­bām en van­daar­uit ver­trek­ken we op zon­dag 28 de­cem­ber a.s. door de woes­tijn naar Ṣanaᶜā’, de hoofd­stad van Je­men. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Vrijdag, 26 december 1997.
Tariem: 38/10. Twee­de Kerst­dag.
Op circa 7.00 uur.
Ontbijt.
Ik geef het hotel­per­so­neel ge­za­men­lijk 10.000 rial [f. 150,00, uit ei­gen beurs]. “Eer­lijk on­der el­kaar ver­de­len.”, zeg ik te­gen de och­tend­re­cep­tio­nist Hāšim.
Inpakken [van mijn ba­ga­ge] met de Walk­man op: ik luis­ter naar Jun­gle- en Tech­no-mu­ziek]
Buiten lezen: ar­ti­ke­len van R.B. Ser­jeant. (Die Taw­fīq in fo­to­ko­pie mee­bracht.)
Van circa 14.00 tot 21.30 lezen, met uit­zon­de­ring van 19.00 tot 20.00 uur: di­ner.
Computeren vanaf 21.30 tot 22.30 uur.
Nu 23.00 uur.
Temperatuur: 15,9°C. / 39,4°C.
Vochtigheid: 46%. / LO%.
De laatste nacht in Tarīm in 1997.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

25 december 1997

Tarim

Tarīm, een stad­je he­le­maal op­ge­trok­ken uit mod­der: mud brick.
In het mid­den de mi­na­ret van de Miḥ­dār-mos­kee en links er­naast, iets meer op de voor­grond de mi­na­ret van de gro­te mos­kee, waar on­der het dak de Aḥ­gāf-bi­blio­theek ge­ves­tigd is.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9462) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

 
 

Donderdag, 25 december 1997.
Tariem: 37/11. Eerste Kerst­dag.
Op 6.45 uur.
Samen ontbijt met Taw­fīq.
Naar de taxi­stand­plaats en naar Say’ūn.
Registratie en uitreis­vi­sum zou an­der­half uur kos­ten, dus zie ik er­van af.
We bespreken en be­ta­len on­ze te­rug­reis naar Ma’rib op zon­dag 28-12-97 a.s. en gaan in laat­ste be­spre­king met Abd al-Raḥ­mān, de di­rec­teur van de Aḥ­gāf-bi­blio­theek te Ta­rīm.
Om 13.00 uur hebben we een af­spraak met Ca­te­ri­na, Ma­ya en Pa Bo­rel­li*. We eten, op on­ze kos­ten, in Say’īn in een res­tau­rant.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Gaṣr al-Hawta

We gaan naar het Gaṣr al-Ḥaw­ṭa ho­tel [het Ḥaw­ṭa-pa­leis] in Ši­bām, waar de Bo­rel­li’s lo­ge­ren.
Het hotel is té chi­que, naar mijn smaak.
Caterina is super en­thou­siast als ze band­op­na­mes laat ho­ren van al-Ḵoe­ray­ba in Wā­dī Doe­ᶜan. We doen dat na het zwem­men.
Daarna gaan we op kos­ten van de Bo­rel­li’s eten.
Maya zegt niet zo­veel, maar is wel heel vro­lijk en ziet er ook zo uit. Beide vrou­wen zijn te­gen de veer­tig, of er al over­heen.
Na het eten schei­den on­ze we­gen.
Vanaf dat ik in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel in Tarīm te­rug ben (circa 22.15 uur) werk ik aan de fi­nan­ciën van het Ta­rīm-pro­ject en schrijf in mijn dag­boek over van­daag.
Nu 00.30 uur.
Temperatuur: 14,9°C. / 39,9°C.
Vochtigheid: 21%. / 55%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.
Maya Bo­rel­li. Een mooie en vrolijke vrouw.
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
al-Ḥawṭa Palace Hotel:
GM., F.
:ﻓﻨﺪﻕ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺤﻮﻃﺔ

Ma’rib:
GM., Wi.
:ﻣﺄﺭﺏ
al-Ḵoerayba:
:ﺍﻟﺨﺮﻳﺒﺔ
Wādī Doeᶜan:
GM., Wi., F.
:ﻭﺍﺩﻱ ﺩﻭﻋﻦ

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

24 december 1997

Tarim

Dit is een im­pres­sie van een deel van de wijk ᶜAy­dīd. Ta­rīm ligt aan de ui­ter­ste rand links in de­ze foto.
Mid­den op de voor­grond ligt de be­graaf­plaats voor het ge­me­ne volk. Links naast het wit­te recht­hoe­ki­ge ge­bouw in het cen­trum van de fo­to, de open ruim­te, be­vindt zich nog een be­graaf­plaats en rechts op de fo­to en rechts van de weg, ligt de be­graaf­plaats Zan­bal, de laat­ste rust­plaats voor de Sā­da.
De weg, die rechts het beeld in­loopt, is die, die wij da­ge­lijks vol­gen op weg naar ons werk in de Aḥ­gāf-bi­blio­theek. De Bi­blio­theek is niet op de­ze fo­to te zien. Wij moe­ten daar­voor nog eens links­af slaan, even voor­bij de ver­ste be­graaf­plaats.
Vrij­wel al­le ge­bouw­en op de­ze fo­to zijn van leem (mod­der: mud brick) ge­bouwd. Al­les wat er wit is, is nū­rah een sub­stan­tie die het leem te­gen wa­ter en vocht be­schermt.
Recht voor­uit loopt de Wā­dī Ḥa­ḍra­maut over in de Wā­dī Ma­­sī­lah, die uit­ein­de­lijk in de Ara­bische Zee uit­komt, na ve­le hon­der­den ki­lo­me­ters. Voor de heu­vel / ta­fel­berg, rechts in beeld, loopt de weg naar Say’ūn. Die is op de­ze fo­to niet te zien.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9461) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Woensdag, 24 december 1997.
Tariem: 36/12.
Op 6.00 uur.
Computer: het ma­ken van een for­mu­lier om te prin­ten mis­lukt [uit de Da­ta­ba­se].
Circa 9.30 in de Bi­blio­theek tot 13.00 uur. Print­for­mu­lier lukt nog niet.
Hotel: shak­shoe­ka eten.
Rond 15.00 bij de Bi­blio­theek, voor de deur wach­ten tot cir­ca 15.30 uur, voor­dat Ḥusayn al-Ḥ., met de sleu­tel, komt.
Ik laat de ‘jon­gens’ Ḥu­sayn en Alī B. zelf­stan­dig boek­bin­den. Ik be­moei me ner­gens mee. Ḥu­sayn doet het niet gek.
Ḥu­sayn maak­te een (klei­ne) fout bij het ma­ken van een boek­band. Eer­der wil­de hij geen blan­co boek­blok­ken meer bin­den, nu heeft hij geen oe­fen­ma­te­ri­aal meer.
Abd al-Gādir was er niet.
In het Gas­ten­boek lees ik de leu­gens die wes­ter­lin­gen van­af 1990 neer­schreven. Dat de Bi­blio­theek zo ge­wel­dig is en zo goed be­stuurd werd / wordt etc.
Taw­fīq en ik gaan nog even bij ᶜAwaḍ kij­ken (tim­mer­man) naar de boe­ken­kas­ten die hij maakt. Ze (het is er maar één van de vijf) zien er fan­tas­tisch uit. (Hij maak­te ver­le­den jaar ook de toe­gangs­deur (8 juni 1996) en de vi­tri­nes, net zo’n prach­tig werk.) Maar de­ze eer­ste is 93 cm breed, ter­wijl ze maar 90 cm breed mo­gen zijn. Met de an­de­re zal hij daar­mee re­ke­ning hou­den.
We eten in het res­tau­rant met die mooie zwar­te af­was­ser*(1). Ik groet hem nu voor de eer­ste keer en hij groet vrien­de­lijk te­rug.
Hotel: buiten samen ad­mi­ni­stra­tie en klet­sen.
Kamer: nog een uur werken aan het print­for­mu­lier [op mijn lap­top­com­pu­ter], lukt nog niet.
Het kommageneuk van Taw­fīq, om al­les pre­cies te re­gi­ste­ren, tot op 5 rial nauw­keu­rig, be­gint mij te ir­ri­te­ren.
Temperatuur: ma­xi­maal: 39,5°C., mi­ni­maal: 15,1°C.
Vochtigheid: mi­ni­maal 21%, ma­xi­maal 57%.
Nu 23.00 uur.

Taḏ­ki­ra

Ḥu­sayn al-A., (de te­le­foon-boy van ver­le­den jaar) vraagt voor een hand­schrift Kitāb Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat*(2) 1.000 US$ en ook zo­veel voor twee Him­ya­ri­tische mun­ten*(3). La­ter voor die mun­ten 800 US$.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Afwasser. Ik schreef over de­ze mooie, diep zwar­te jon­gen eer­der op 18, 19, 20 en 22 de­cem­ber jl.

Te­rug.

*(2)
Kitāb Taḏ­ki­ra bi-maᶜ­ri­fat ri­ǧāl al-ku­tub al-ᶜa­ša­ra van de au­teur Abu’l-Ma­ḥā­sin Mas­ᶜūd b. Alī al-Ba­ha­i­qī Faḵr al-Za­mān. Zie voor meer uitleg: 14 de­cem­ber jl.

Te­rug.

*(3)
Himyaritische munten. Himyar was een ko­nink­rijk in het zui­den van Je­men dat al voor de chris­te­lij­ke jaar­tel­ling be­stond, maar van­af circa 300 AD. ook over de Ḥa­ḍra­maut re­geer­de.
Wi­ki­pe­dia: Him­yar.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

23 december 1997

Wadi Adm

Dit is een im­pres­sie van de Wādī ᶜAdm, die we op 12 de­cem­ber jl. be­zoch­ten, op weg naar het mau­so­leum van Sjeik ᶜOe­mar.
Let op het uit­ein­de van de ‘berg’ rechts op de ach­ter­grond. Dat lijkt op een apen­kop. De bo­ven­kant van de snuit, met een plat­te sche­del. Dat vond ik van al­le ‘ber­gen’ in de Ḥa­ḍra­maut. Vrij­wel al­le­maal ein­di­gen die in een soort­ge­lij­ke apen­kop. Zie ook het fo­to­bij­schrift op 26 april 1996.

Het Tarīm-project 1997

1997 – 2017: twin­tig jaar ge­le­den

Tarīm: Hadramaut, Jemen

Dagboek 1997

(Dag 9460) Ik ben in de Ḥaḍramaut (Zuid-Je­men) in de plaats Tarīm. Ik lo­geer daar in het Gaṣr al-Goeb­ba-ho­tel (Koe­pel­pa­leis-ho­tel) en werk in de Mak­ta­bat al-Aḥgāf li-l-maḵ­ṭū­ṭāt: al-Aḥgāf-bi­blio­theek voor hand­schrif­ten (ma­nus­crip­ten). – Mijn col­le­ga heet Taw­fīq: hij is de eerst­ver­ant­woor­de­lij­ke in de­ze pe­rio­de van dit pro­ject. – De munt­een­heid in Je­men is de Rial (YER). (1 rial = f. 0,015 (an­der­hal­ve cent), dus 100 rial = f. 1,50.)

MenuFo­toIndex en het eindeTrans­criptie.

Dinsdag, 23 december 1997.
Tariem: 35/13.
Op circa 7.00 uur.
Dagboek bijwerken.
24,4°C. / 45% voch­tig­heid: 8.07 uur.
Laagste 15,8°C. Hoogste: 63%, van­nacht.
Bibliotheek: Ca­te­ri­na Bo­rel­li*(1) filmt hand­schrif­ten di­gi­taal om een idee te krij­gen hoe hand­schrif­ten ge­di­gi­ta­li­seerd kun­nen wor­den.
Tussen de middag lun­chen met haar, haar zus­ter Maya en haar va­der Ser­gio*(2), die prach­tig kan ver­tel­len. Was jour­na­list en werk­te bij de Tv, maak­te films zo­als Ca­te­ri­na en Maya werk­te ook al bij de Tv in Ro­me.
Na de middag Bi­blio­theek: com­pu­ter en di­gi­ta­le films met Ca­te­ri­na.
Lunch in het res­tau­rant in het cen­trum van Ta­rīm.
Avondeten in het ho­tel (voor mij ont­bijt, dat wil zeg­gen, ik eet brood, ge­bak­ken ei, jam) met de Bo­rel­li’s. Vader is een aan­ge­naam ver­tel­ler. Maya is ook mooi, zo­als Ca­te­ri­na.
’s Avond maken Taw­fīq en ik nog de ge­wij­zig­de ad­mi­ni­stra­tie tot circa 00.00 uur.
Nu 00.30 uur.
Temperatuur: mi­ni­maal 15,8°C., ma­xi­maal: 39,5°C. Vochtigheid: mi­ni­maal: 22%, ma­xi­maal: 63%.

MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Noten

*(1)
Cate­ri­na Bo­rel­li. Cate­rina Bo­rel­li is ci­ne­as­te en is in de Ḥa­ḍra­maut om een film te ma­ken over de leem­bouw (Mud brick) in deze streek. Het re­sul­taat van haar werk is op Vi­meo te zien en heet The Archi­tec­ture of Mud.

Te­rug.

*(2)
Ser­gio Bo­rel­li. Deze oud-jour­na­list heeft een per­soon­lij­ke pa­gi­na op Wi­ki­pe­dia: Ser­gio Bo­rel­li.

Te­rug.


MenuFo­toBe­ginIndex en het eindeTrans­criptie.

Meer infor­matie.

GM.: Google Maps. – Wi.: Wi­ki­pe­dia. – Web.: website. – F.: foto’s in Google Maps.
Wādī ᶜAdm: Sāh:
GM., Wi., F. (Sāh.)
:ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺪﻡ (ﺳﺍﻩ)

MenuFo­toBe­ginEindeTrans­criptie.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.

Trans­crip­tie van de klin­kers in Ara­bische woor­den.

A / a klinkt als ‘a’ in ‘pan’, I / i klinkt als ‘i’ in ‘pin’, U / u klinkt als ‘oe’ in ‘poen’.
Ā / ā klinkt als ‘a’ in ‘ma’, Ī / ī klinkt als ‘i’ in ‘mi’, Ū / ū klinkt als ‘oe’ in ‘moe’.

Klik hier voor het over­zicht van de trans­crip­tie in Ara­bische woor­den.

Me­nuFo­toBe­ginHoofd­in­dex.


Jemen 1997
Jemen 1997 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1997: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1997: al­le foto’s.


Jemen 1996
Jemen 1996 (be­knopt over­zicht).
Je­men 1996: de da­gen in chro­no­lo­gische volg­or­de.
Je­men 1996: al­le foto’s.


De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.