Apad 12-06-21: negentien uur

19.08 uur

*

12 juni 2021

Lübeck

Hansestadt Lübeck
Fotonr.: 180618 19h08.

Gefotografeerd vanaf de Mengstraße: de achterkant van Marienkirche.


Menu – 12/06-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gouda

Gouda
Fotonr.: 190418 19h08.

Chocoladefabriek.
Klein Amerika 20.
Dit is de Openbare Bibliotheek Gouda. Daar kan men ook, in het restaurant Kruim, chocoladetaart eten.


Menu – 12/06-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 19.08 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2021.


Apad 09-06-21: zeventien uur

17.08 uur

*

9 juni 2021

Reeuwijk

Reeuwijk
Fotonr.: 190418 17h08.

Het weiland en het water liggen aan de Middelburgseweg.
Op de achtergrond is Reeuwijk te zien.


Deze foto plaatste ik eerder op:
11 oktober 2019.


Menu – 09/06-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 17h08.

Lagerkomplex Block V am Holländischbrookfleet in der Speicherstadt.


Menu – 09/06-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.08 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2021.


Zuid-Holland: Leiderdorp

Leiderdorp: 17 februari 2020

De Houtkamp

De Houtkamp


Gezien vanaf de Laan van Be­ren­drecht, bij on­weers­drei­ging.


Achtergrondinformatie
Leiderdorp: 17 februari 2020.


Menu – 17/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


De Houtkamp

De Houtkamp


Gezien vanaf de Laan van Be­ren­drecht, bij on­weers­drei­ging.


Menu – 17/02: BeginEinde.


De Houtkamp

De Houtkamp


Gezien vanaf de Laan van Be­ren­drecht, bij on­weers­drei­ging.


Menu – 17/02: BeginEinde.


De Houtkamp

De Houtkamp


Gezien vanaf de Laan van Be­ren­drecht, bij on­weers­drei­ging.


Menu – 17/02: BeginEinde.


Zuid-Holland: Leiderdorp

Leiderdorp: 16 februari 2020

Essenpark

Essenpark.


Onweersdreiging.


Achtergrondinformatie
Leiderdorp: 16 februari 2020.


Menu – 16/02: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Essenpark

Essenpark.


Onweersdreiging.


Menu – 16/02: BeginEinde.


Groene Hart: Chocoladefabriek

Gouda: 12 oktober 2019

Chocoladefabriek Gouda

Chocoladefabriek
Klein Amerika 20
Gouda.


In de Chocoladefabriek is niet alleen de Open­ba­re Bi­blio­theek Gou­da ge­ves­tigd, maar het Streek­ar­chief, de Druk­kers­werk­plaats en Eten en Drin­ken Kruim.
Ik geloof dat er geen cho­co­la­de ge­maakt wordt.


Op 18 april arriveerde ik na een tocht van bij­na 39 km., op de­ze uit­zon­der­lijk war­me dag (mijn ar­men ver­brand­den in de zon, want scha­duw was er al­leen in de Reij­ers­koop te Bos­koop), rond 19.00 uur in de Cho­co­la­de­fa­briek Gou­da. (Ik was rond 11.00 uur thuis ver­trok­ken). In res­tau­rant Kruim at ik een lich­te, fris­se bie­ten­sa­la­de.


Achtergrondinformatie
Gouda: 12 oktober 2019.


Menu – 12/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groene Hart: Reeuwijk

Reeuwijk: 11 oktober 2019

Reeuwijk-dorp

Reeuwijk-dorp.


Het Groene Hart, gezien vanaf de Mid­del­burg­se­weg: wa­ter, gras en koei­en.

Op de achtergrond de torens van de Her­vorm­de kerk en de Sint-Pe­trus en Pau­lus­kerk in Reeuwijk-dorp. De meest recht­se to­rens staan waar­schijn­lijk in Gou­da. De Mid­del­burg­se­weg ligt tus­sen Bos­koop en Gou­da.


Achtergrondinformatie
Reeuwijk: 11 oktober 2019.


Menu – 11/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Het Reeuwijkse Land

Het Reeuwijkse Land.

U staat hier naast het voormalige kleine plas­sen­ge­bied van Reeu­wijk. Dit klei­ne plas­sen­ge­bied rond Reeu­wijk-dorp ont­stond in de vroe­ge 19e eeuw door turf­win­ning. De drie plas­sen, Mid­del­burg, Tem­pel en Won­ne (Won­ne be­te­kent lie­fe­lijk), wer­den tus­sen 1870 en 1878 droog­ge­maakt. Op­mer­ke­lijk is hier het hoog­te­ver­schil in het land­schap. Een ge­wo­ne veen­wei­de­pol­der ligt ge­mid­deld 1,8 me­ter on­der NAP. Naast u ligt het land zo’n 5 meter onder NAP. Dit ver­schil is ver­oor­zaakt door de 6 me­ter lan­ge bag­ger­beu­gels van de bag­ger­man­nen. Op de vroe­ge­re plas­bo­dem wo­nen en wer­ken nu sier­te­lers en boe­ren.

De brede sloten in de droogmakerij la­ten zien dat de veen­bo­dem hier vrij nat is. Er kwelt wa­ter om­hoog dat af­kom­stig is van de ho­ger ge­legen wei­de­pol­der en van­uit de Reeu­wijk­se Plas­sen. Dit ge­bied is zeer aan­trek­ke­lijk voor wei­de- en wa­ter­vo­gels. Luis­ter in het zo­mer­half­jaar naar de roep van de grut­to en tu­re­luur. Agra­riërs en wei­de­vo­gel­wach­ters doen hier veel aan nest­be­scher­ming. In het win­ter­half­jaar klinkt over­al het ge­fluit van smien­ten, over­win­te­ren­de een­den uit het ho­ge noor­den.

Het Reeuwijkse Land herbergt een schat aan cul­tuur­his­to­rie. Dui­zend jaar ge­schie­de­nis van wer­ken en wo­nen zijn hier in het land­schap be­waard. We dan­ken dit mooie land­schap aan het har­de wer­ken van on­ze voor­ou­ders. Mid­del­eeuw­se ont­gin­ners groe­ven ve­le slo­ten en vaar­ten. Bag­ger­man­nen trok­ken tij­dens de turf­win­ning het land leeg, zo ont­ston­den pet­ga­ten en plas­sen. Am­bachts­lie­den bouw­den ker­ken, brug­gen en boer­de­rij­en. Van hun werk mo­gen wij van­daag ge­nie­ten tij­dens het vol­gen van één van de rou­tes door het ge­bied. Voor meer in­for­ma­tie kunt u te­recht bij het Streek­mu­se­um Oud­heids­ka­mer Reeu­wijk of kijk op www-reeu­wijk­se­land-nl. [De­ze web­si­te be­staat niet / niet meer.]

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: [EU] [Pro­vin­cie Zuid-Hol­land] [Ge­meen­te Reeu­wijk]
Li­zard Point 2005


Menu – 11/10: BeginEinde.


Groene Hart: Begraafplaats

Boskoop, Reijerskoop, Begraafplaats: 10 oktober 2019

Begraafplaats

Begraafplaats,
Reijerskoop, zonder nr.
Boskoop.


Deze begraafplaats is een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Begraafplaats: 10 oktober 2019.


Menu – 10/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Begraafplaats

Begraafplaats,
Reijerskoop, zonder nr.
Boskoop.


Gemeentelijk monument.

Op deze begraafplaats, in 1875 in ge­bruik ge­no­men, zijn voor­beel­den van de oud­ste fu­ne­rai­re cul­tuur van Bos­koop te zien.
Sinds 1986 worden hier alleen nog in­ci­den­te­le bij­zet­tin­gen ver­richt.
Een aantal graven zijn van his­to­ri­sche be­te­ke­nis, zo­als het im­po­sant graf­mo­nu­ment van K.W.J. Ot­to­lan­der, de win­ner van de goud­re­net.

Het in 2013 gerestaureerde poort­ge­bouw is op­ge­trok­ken in de neo­clas­si­cis­ti­sche stijl met als dak­ver­sie­ring twee treu­ren­de fi­gu­ren die een af­ge­bro­ken zuil flan­ke­ren.
Aan weerszijden van de dub­be­le toe­gangs­deu­ren zijn, als sym­bool van het eeu­wig du­rend cy­clisch pro­ces, de or­na­men­ten van twee zich in de staart bij­ten­de slan­gen te zien.
In het poort­ge­bouw zijn de twee oor­spron­ke­lij­ke lijk­baar­huis­jes in ge­bruik als ex­po­si­tie- en op­slag­ruim­te.

De begraafplaats heeft sinds 2013 de sta­tus van ge­meen­te­lijk mo­nu­ment. Het on­der­houd is in han­den van de Stich­ting Ou­de Be­graaf­plaats Reij­ers­koop.

anwb


Menu – 10/10: BeginEinde.


Groene Hart: Reijerskoop

Boskoop, Reijerskoop: 9 oktober 2019

Reijerskoop 30

Reijerskoop 30,
Boskoop.


Huize Wilhelmina.


Achtergrondinformatie
Reijerskoop 30: 9 oktober 2019.


Menu – 09/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groene Hart: Reijerskoop

Boskoop, Reijerskoop: 8 oktober 2019

Reijerskoop 32

Reijerskoop 32,
Boskoop.


Dit pand is een gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Reijerskoop 32: 8 oktober 2019.


Menu – 08/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Reijerskoop 32

Reijerskoop 32,
Boskoop.


Dit pand is een gemeentelijk monument.


Menu – 08/10: BeginEinde.


Groene Hart: Reijerskoop

Boskoop, Reijerskoop: 7 oktober 2019

Reijerskoop 34

Reijerskoop 34,
Boskoop.


Een monumentaal pand, maar geen Rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument.


Achtergrondinformatie
Reijerskoop 34: 7 oktober 2019.


Menu – 07/10: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Reijerskoop 34

Reijerskoop 34,
Boskoop.


Een monumentaal pand, maar geen Rijksmonument en ook geen gemeentelijk monument.


Menu – 07/10: BeginEinde.