Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 31 juli 1994. Vanavond is er een af­scheids­par­tij­tje voor een aan­tal ver­trek­ken­de pro­fes­sio­nals.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 31 juli 1994

Dag 36 / 72: Jeruzalem.
Postkantoor: ik haal 1.000 S. af. Daarvan leen ik er 500 aan Ka­ri­ma, min de 163 S. die ze al leen­de. Ze zal la­ter, in Ne­der­land, te­rug­be­ta­len.
Met Karima de stad in. Bij het kantoor van Alitalia in­for­meer ik naar de mo­ge­lij­ke eer­de­re re­tour­vlucht, maar dat kost 465 US$. Ik zal dus ge­woon te­rug­rei­zen naar Is­tan­boel, door Jor­da­nië, Sy­rië en Tur­kije.
Samen koffie drinken, met ge­bak. Bood­schap­pen doen voor een fees­tje, van­avond, in ver­band met het af­scheid van B.K., Tony Bish en M.C.
Werken van 11.30 tot 17.45 uur.
Thuis tegen 18.00 uur.
Weer: eerst fris, later lekker.

Vredesaanbod

Om 20.00 uur zijn we bij Haifa Khalidi voor een ge­for­ceerd fees­tje we­gens het ver­trek van B.K. (die slechts één week werk­te aan Per­zi­sche en Turk­se ma­nus­crip­ten) en van Tony Bish en M.C. We had­den wei­nig con­tact met B.K. en Tony Bish. (Tony Bish: ge­slo­ten, on­ver­staan­baar En­gels spre­kend.)
We aten thuis al, nu wil Haifa ons ook nog vol­stop­pen.
Drank vloeide rij­ke­lijk. Ik wil­de om 23.00 uur al weg, maar moest tot 01.00 uur wach­ten.
Iris was stomdronken, ze liet zich vol­lo­pen met pure araq. Ze wil­de op straat her­rie gaan schop­pen met de Is­raëli­sche sol­da­ten, die op ie­de­re hoek staan. Die wa­ren ge­luk­kig al weg. Ze liep over straat en zei te­gen el­ke voor­bij­gan­ger “Ana soe­kraan” (Ik ben dron­ken). Niet­te­min bood ze me vrede aan en wil­de dat een week vol­hou­den. Thuis wil­de ze wel bij mij in bed sla­pen / of in mijn bed?
Bed rond 01.00 uur, alleen!


Menu – 31/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradAraq.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 31/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 31/07: Begin.


Utrecht: Gezondheidscentrum

31 juli 2019


Gezondheidscentrum Binnenstad

Gezondheidscentrum Binnenstad.
Voormalig Fysiologisch Laboratorium
Van Asch van Wijckskade 28
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 46941


v.m. Fysiologisch Laboratorium.
Geheel gepleisterd, blokvormig pand, onder­kel­derd, met bel-etage en ver­die­ping onder flauw­hel­lend, met pan­nen ge­dekt schild­dak, blij­kens de door F.C. Donders ge­leg­de steen met in­scrip­tie ge­bouwd in 1866, uit­ge­voerd in ec­lec­ti­sche trant. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 46941.)
Beeld­bank: 205.961.


Wikipedia
Van Asch van WijckskadeF.C. DondersStadsbuitengrachtSingel.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Bel-etageEclecticismePleisterSchilddak.


Menu – 31/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Gezondheidscentrum Binnenstad

De achterkant van bovengenoemd pand, gezien vanaf Be­gij­ne­kade, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 31/07: BeginEinde.


Gezondheidscentrum Binnenstad

De achterkant van bovengenoemd pand, gezien vanaf de Weerd­sin­gel Oost­zij­de, over de Stads­bui­ten­gracht.


Menu – 31/07: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 30 juli 1994. Buiten sla­pen, wer­ken in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Kim wil niet meer met me naar te­rug­rei­zen naar Is­tan­boel, zoals aan­van­ke­lijk wel de be­doe­ling was, ver­telt ze me van­daag.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 30 juli 1994

Dag 35 / 72: Jeruzalem.
De nacht is rustig, wel bewolkt. Stil, dood­stil. De wol­ken ja­gen langs de he­mel, maar de wind is niet te ho­ren. Heel af en toe rui­sen de bo­men, die vlak­bij staan, in de tui­nen. Het is als­of ik al­leen op de we­reld ben. Al­les, de he­le stad, is dood­stil. La­ter waait het har­der en dan is al­leen de wind te ho­ren, ver­der niets.
In de bibliotheek werken tot 19.00 uur, na cir­ca twee uur mid­dag­pau­ze, sa­men met Ka­ri­ma, in het Öster­reichische Hos­piz, waar we kof­fie drin­ken.
Thuis: niksen, douchen, sla­pen. Eten ma­ken.

Wel of geen teleurstelling?

Kim wil me onder vier ogen spre­ken. We drin­ken een pils in een café.
Ze wil niet met me terug­reizen. Ze vreest op de te­rug­reis moei­lijk­he­den tus­sen ons bei­den. (Ik ook vrees­de de om­gang met haar, want we wil­len niet bij el­kaar sla­pen in ho­tels. Dat brengt pro­ble­men met zich mee, want Ara­bie­ren kun­nen dat niet be­grij­pen.) Boven­dien is mijn ver­hou­ding met haar beïn­vloed door mijn slech­te ver­hou­ding met Iris, met wie zij een goe­de band heeft.
Toch ben ik een beetje te­leur­ge­steld, voor mij­zelf, want nu moet ik weer al­leen rei­zen. Na ’92 wil­de ik dat niet meer, maar zo­wel ’93 als ’94 wer­den / wor­den (ge­deel­te­lijk) solo’s.
De verhouding met Iris is niet goed, de ver­hou­ding met Hen­na is niet goed. Al­leen met Ka­ri­ma kan ik goed op­schie­ten.
Bed tegen 23.30 uur.


Menu – 30/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemÖster­reichische Hospiz.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradÖster­reichische Hos­piz.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels) – Öster­reichische Hospiz.


Menu – 30/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 30/07: Begin.


Utrecht: Watertoren

30 juli 2019


Watertoren Lauwerhof en Jacobikerk

De Watertoren Lauwerhof in de avondzon, samen met de toren van de Jacobikerk.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Watertoren LauwerhofJacobikerk.


Websites
Watertoren LauwerhofJacobikerk.


Menu – 30/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Watertoren Lauwerhof en Jacobikerk

De Watertoren Lauwerhof in de avondzon, samen met de toren van de Jacobikerk.


Menu – 30/07: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 29 juli 1994. Een aantal vrij­wil­li­gers, waar­on­der ik, gaan sa­men met de pro­ject­lei­der Lar­ry Con­rad naar boek­han­del Mazin Kamal in Nabloes.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 29 juli 1994

Dag 34 / 72: Jeruzalem.
Opstaan 6.00 uur. Douche, zoals iedere ochtend.

Nabloes

Circa 7.20 bij de Bab al-‘Amoed (Damascuspoort).
We gaan met Larry naar Nabloes, naar boek­han­del Mazin Kamal.
We, dat zijn: Karima, Henna en ik.
Voor 10 S. per persoon in een grote Mer­ce­des.
We kopen tussen 9.00 en 11.00 uur boeken. Op aan­ra­den van Lar­ry koop ik voor 147 S. (Ik leen van Karima 150 S.)
Ik koop ook voor docent S. een boek, want hij gaf mij de Bi­ber­stein Ka­zi­mirs­ki (Een Ara­bisch – Frans woor­den­boek).

Österreichische Hospiz

Jeruzalem: boeken naar huis sjouwen en dan met z’n vie­ren naar res­tau­rant Abu Shoekri, waar­heen Lar­ry ons uit­no­dig­de. Hen­na no­digt daar­na voor kof­fie in het Öster­reichi­sche Hospiz, waar Larry, die al tien jaar in Je­ru­za­lem komt, nog nooit ge­weest is. Een ont­dek­king voor hem.
Nog werken van 15.30 tot 19.10 uur.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemDamas­cuspoortNabloesAbu ShoekriÖster­reichische Hospiz.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradDamas­cuspoortNabloesAlbert de Biber­stein Kazi­mirskiÖster­reichische Hos­piz.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels) Albert de Biber­stein-Kazi­mirskiAbu ShoekriÖster­reichische Hospiz.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 29/07: Begin.


Utrecht: Plompetorengracht

29 juli 2019


Plompetorengracht

Uitzicht over de Plompetorengracht met de Domtoren op de achergrond, in de avondzon.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
PlompetorengrachtDom van Utrecht.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Plompetorengracht

Uitzicht over de Plompetorengracht met de Domtoren op de achergrond, in de avondzon.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Plompetorengracht

Uitzicht over de Plompetorengracht met op de achtergrond de toren van het Piëtas-gebouw op de hoek van Drift 9 en Nobelstraat 2A en rechts ernaast de Domkerk.


Website
Piëtas-gebouw.


Menu – 29/07: BeginEinde.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 28 juli 1994. We (Iris, Ka­ri­ma, Kim, Hen­na en ik) ver­rich­ten ook van­daag ons vrij­wil­li­gers­werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 28 juli 1994

Dag 33 / 72: JeruzalemOpstaan: 6.45 uur.
Kleren wassen. (In de was­ma­chi­ne.)
Werken in de bibliotheek. Ik ga bij Larry (de pro­ject­lei­der) aan ta­fel zit­ten om het ge­kweb­bel van Iris en Kim te ont­vluch­ten.
Vanaf 14.00 uur zijn er we­ten­schap­pers in de bi­blio­theek. Wij al­len eten bij Hai­fa Kha­li­di. Ik zit niet bij de Ne­der­land­se kweb­be­laars, wat goed is. De we­ten­schap­pers ech­ter pra­ten veel met el­kaar, on­der­ling. Ik heb ook niet veel zin om te klet­sen.
Tot circa 18.30 uur wer­ken.
Thuis eten en buiten zit­ten ver­tel­len.
Bed rond 23.00 uur.


Menu – 28/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 28/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 28/07: Begin.


Utrecht: Gevangenis

28 juli 2019


Gevangenis

Wolvenplein 27
Dit is de voorma­li­ge ge­van­ge­nis. Thans is er Res­tau­rant De Lik in ge­ves­tigd.
Dit pand is een Rijks­mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514205


Inleiding
GEVANGENIS met twee DIENST­WONINGEN (COMPLEXONDERDEEL 1) kruis­vor­mi­ge plat­te­grond, … (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514205.)
Beeld­bank: 273.680


Website
Restaurant De Lik.


Menu – 28/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 juli 1994. Ik slaap deze nacht na­tuur­lijk weer bui­ten, op een bed dat op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment staat. We werken ook op deze dag van vroeg tot laat in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 27 juli 1994

Dag 32 / 72: Jeruzalem.
Bewolkt, frisser dan voor­gaan­de nach­ten. ’s Nachts een kat­ten­con­cert. Iede­re nacht is er een kat­ten­con­cert, maar nu is het vlak­bij. Som­mi­ge kat­ten heb­ben een in­di­vi­du­ele zang­par­tij, an­de­re heb­ben een ge­meen­schap­pe­lij­ke par­ti­tuur.
Wakker 6.00 uur.
Op 6.45 uur. Dagboek bijwerken van gisteren.

Kletskousen

Werken in de bibliotheek. Ik ga bij de klets­kou­sen Iris en Kim weg. Ik ga in de hal zit­ten, bij de ven­ster­bank. Ven­ster­bank en stoel zijn even hoog. Dat is erg on­ge­mak­ke­lijk, maar al­les is be­ter dan die con­stan­te woor­den­stroom.

De laatste werkende airco

Als ik even de niet goed zit­ten­de stek­ker van de air­co aan­raak be­gint hij te tril­len. Als ik hem voor de twee­de keer aan­raak kan ik het ge­tril niet meer stop­pen. Er komt plot­se­ling rook uit. Snel scha­kel ik al­le elek­tri­ci­teit uit. Dit is de laat­ste air­co die uit­viel. Eer­der vie­len er al drie uit. De tem­pe­ra­tuur loopt, door het gla­zen dak, snel op.
Larry bespreekt gezamenlijk het werk van Iris en Kim. Dat be­te­kent dus: twee uur lang staan.

Aardappelsoep

Thuis rond 18.30 uur. Kletsen met Pater X. We eten zijn heerlijke (Roe­meen­se) aard­ap­pel­soep. (Op woens­dag en vrij­dag eet hij geen vlees.) Hij is een Roe­meen­se or­tho­doxe pries­ter / leek in de kerk van de Hei­li­ge Maagd Ma­ria in Get­se­ma­ne.
We blijven tot circa 23.30 uur buiten zit­ten.
Ik lees in de Arabische krant, die ik ver­le­den week kocht.
Bed circa 00.00 uur. Het is bewolkt en fris­ser dan gis­te­ren­avond.

Andere werktijden?

Vandaag stelde ik Larry voor om mij toe te staan om ’s avonds lan­ger door te wer­ken en een lan­ge­re mid­dag­pau­ze te heb­ben. Bij­voor­beeld drie uur in plaats van één uur. Hij zou er­over na­den­ken.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemOrthodoxe kerk.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradGetsemaneOrthodoxe kerk.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels) – Orthodoxe kerk.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/07: Begin.


Utrecht: Gedicht

27 juli 2019


Molenstraat

Molenstraat
Een gedicht van Ingmar Heytze.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Ingmar Heytze.


Straatpoezie
Zolang je maar geen loflied schrijft.


Menu – 27/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Molenstraat

Zolang je maar geen loflied schrijft.
Zolang je maar bereid blijft niet te zin­gen,
maar te fluisteren als water – mur­me­lend
door de goten boven je hoofd, rui­send
in de buizen onder onze voe­ten.

Zolang je inziet dat de stad een deel
van jou is. evengoed als andersom. Zo­lang
als je voelt dat elke stad een hart­slag heeft
van jou en mij en ieder­een, van
dag tot dag tot dag tot dag.

Zolang je maar begrijpt dat oude mu­ren
oude sterren zijn: licht op leef­tijd, eeu­wen
onderweg. Zolang je meer ge­hei­men kent
dan je verraadt. Zolang je altijd weg
wilt; maar nooit gaat.

Ingmar Heytze


Menu – 27/07: BeginEinde.


Molenstraat

Molenstraat.


Menu – 27/07: BeginEinde.