Nijmegen: Valkhofpark

26 april 2019


St. Nicolaaskapel

St. Nicolaaskapel
Gezien vanaf de Vleeshouwerstraat.


Rijksmonument 31192.


Het Valkhof.

Van de in 1155 door Kei­zer Fre­de­rik Bar­ba­ros­sa, ter plaat­se van een in de Ka­ro­lin­gi­sche tijd ge­stich­te palts, her­bouw­de burcht zijn na de slo­ping in 1796-’97 on­der an­de­re de vol­gen­de de­len be­waard ge­ble­ven.
1: St. Nicolaaskapel,
2: Barbarossa-ruïne.


St. Nicolaaskapel.

1. St. Nicolaaskapel. Centraal aan­ge­legd bouw­werk, be­staan­de uit een acht­zij­di­ge kern, waar­om­heen een la­ge­re, zes­tien­hoe­ki­ge om­gang, na om­streeks 1030 in tuf­steen op­ge­trokken en in de go­ti­sche pe­rio­de ten de­le in bak­steen ver­nieuwd, waar­bij het mid­den­ge­deel­te ver­hoogd werd en de om­gang kruis­rib- en graat­ge­wel­ven ver­kreeg. Aan de west­zij­de een uit­ge­bouwd por­taal met over­wel­ving en aan de oost­zij­de een drie­zij­di­ge, go­ti­sche al­taar­nis. Uit­wen­dig zijn de om­gangs­mu­ren ver­sierd met rond­boog­nis­sen, voor­zien van im­pos­ten; in­wen­dig is de in twee ver­die­pin­gen ver­deel­de om­gang be­ne­den naar de mid­den­ruim­te ge­opend door rond­bo­gen; daar­bo­ven door rond­boog­nis­sen, waar­in ge­kop­pel­de bo­gen op door Ir J.J. Weve en, na oor­logs­be­scha­di­ging, 1953-’58 door Ir G.J. Deur.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31192Beeldbank: 412.208.)

(Er is enige onduidelijkheid over de naam van ar­chi­tect Deur. Hier­bo­ven heet hij G.J. Deur, maar op in­ter­net komt ook de naam J.G. Deur voor. Ook George Deur. Op 20 april 2019 be­staat er geen Wi­ki­pe­dia-pa­gi­na over hem, ter­wijl hij toch zeer ac­tief ge­weest is in Nij­me­gen en om­ge­ving.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Sint-NicolaaskapelJan Ja­cob WeveValk­hof­park Nij­me­genKa­ro­lin­genKa­ro­lin­gi­sche re­nais­san­cePaltsBurcht.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
KooromgangTuf­steenGo­tiekBak­steenKruis­rib­ge­welfGraat­ge­welfPor­taalGe­welfAl­taarNisRond­boogIm­postBoog.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


St. Nicolaaskapel

St. Nicolaaskapel
Valkhofpark.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Barbarossa-ruïne

Barbarossa-ruïne
Valkhofpark.


Rijksmonument 31192.


Barbarossa-ruïne.

2. Barbarossa-ruïne. Uit tuf­steen op­ge­trok­ken ab­sis met frag­men­ten der aan­slui­ten­de zij­mu­ren, on­der­deel van het in 1155 door Kei­zer Fre­de­rik Bar­ba­ros­sa op­ge­trok­ken pa­leis. De ab­sis ver­toont de ro­maan­se de­co­ra­tie van het Rijn­land met be­ne­den li­se­nen, ver­bon­den door ge­kop­pel­de rond­bo­gen en bo­ven rond­boog­ven­sters met ge­pro­fi­leer­de dag­kan­ten, ge­schei­den door ko­lo­net­ten. Be­kro­nend rond­boog­fries. In­wen­dig wordt de triomf­boog ge­dra­gen door twee Ro­mein­se zui­len met Ka­ro­lin­gi­sche ka­pi­te­len van mar­mer. Van de cryp­te zijn de aan­zet­ten der kruis­rib­ge­wel­ven en frag­men­ten der vrij­staan­de, dra­gen­de zuil­tjes be­waard ge­ble­ven. Bin­nen de ab­sis bouw­frag­men­ten uit de Ro­mein­se en Ka­ro­lin­gi­sche tijd.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31192Beeldbank: 13760-54638).


Wikipedia:
Frederik I BarbarossaMaas­landse (en Rijn­landse) kunst.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Absis / ApsisRo­maansLi­seenRond­boogVen­sterDag­kantCo­lonnetRond­boog­friesTriomf­boogRo­mein­se zuilKa­pi­teelMarmerCrypteKruis­rib­gewelf.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Barbarossa-ruïne

Barbarossa-ruïne
Valkhofpark.


Menu – 26/04: BeginEinde.


Nijmegen: Valkhofbunker

25 april 2019


Valkhofbunker

De Valkhofbunker
Gezien vanaf de Valkhof­trap­pen.


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Websites:
Valkhofbunker.


Menu – 25/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Belvédère Waltoren

24 april 2019


Belvedère Waltoren

Belvédère Waltoren
Gezien vanaf de Valkhof­trap­pen.


Rijksmonument 31140.

BELVEDERE. Aan de oostzijde van het Valk­hof een wal­toren uit het mid­den der 15e eeuw, in 1646 door de stads­bouw­mees­ter Pe­ter van Blok­hout ver­hoogd tot “Speel­to­ren” en toen voor­zien van twee­licht­ven­sters met ge­blok­te ont­las­tings­bo­gen, sier­an­kers en een na­tuur­ste­nen ba­lu­stra­de.
Gerestaureerd in 1888 door J.J. Weve.
Kopieën van twee ge­vel­ste­nen – waar­van de ori­gi­ne­len in het Ge­meen­te­mu­seum – de bo­ven­ste ge­da­teerd 1646.
Onder de Belvedere drie over­welf­de kel­ders.
In het restaurant een ei­ken schoor­steen­man­tel met zand­ste­nen wang­stuk­ken, ge­da­teerd 1626.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31140Beeldbank: 322.755.)

Speeltoren: vermoedelijk is dit een to­ren waar­in ruim­te is voor een ca­ril­lon / bei­aard / klok­ken­spel.


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
WaltorenBel­vé­dère Nij­megenBeiaardJan Jacob Weve.


Websites:
Restaurant BelvédèreGevel­stenen.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Vens­terOntlas­tings­boogSier­ankerNa­tuur­steenBa­lu­stradeGevel­steenGe­welfKel­derZand­steenWang.


Menu – 24/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Waalbrug

23 april 2019


Waalbrug

Waalbrug
Gezien vanaf de Waalkade.


Rijksmonument 523067.

VERKEERSBRUG over de rivier de Waal ge­le­gen in de rijks­weg Arn­hem-Nij­me­gen, in de ja­ren 1932-1936 ge­con­stru­eerd ter ver­van­ging van een pont­veer dat sinds 1657 voor de oe­ver­ver­bin­ding zorg­de. De brug over de Waal was in de ont­staans­tijd een van de breed­ste weg­dek­brug­gen in Ne­der­land en op het Eu­ro­pe­se vas­te­land de boog­brug met de groot­ste over­span­ning.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 523067Beeld­bank: 505.323.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
Waalbrug.


Menu – 23/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Waalbrug

Waalbrug
Gezien vanaf de Waalkade.


Menu – 23/04: BeginEinde.


Waalbrug

Waalbrug
Gezien vanuit Museum Het Valkhof.


Menu – 23/04: BeginEinde.


Nijmegen: De Gelagkamer

22 april 2019


Waalkade 59

Restaurant De Gelagkamer
Waalkade 59.

Hoewel dit pand er erg oud uitziet, is het noch een rijks­mo­nu­ment, noch een ge­meen­te­lijk mo­nu­ment


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Website
Restaurant De Gelagkamer.


Menu – 22/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Maria en St. Olof

21 april 2019


Steenstraat 4

Maria en St. Olof
Steenstraat 4.


Rijksmonument 31185.

Deze Maria en St. Olof maken volgens het mo­nu­men­ten­re­gis­ter nog deel uit van het “Be­sien­ders­huis”
(Monumentenregister: Rijksmonument 31185Beeld­bank: 454-19a.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Menu – 21/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Nijmegen: Besiendershuis

20 april 2019


Besiendershuis

Besiendershuis
Steenstraat 4 (26?).


Rijksmonument 31185.

“Besiendershuis”. Laat-gotisch woon­huis van het Ne­der­rijn­se type met za­del­dak, even­wij­dig aan de straat, tus­sen trap­ge­vels aan de kor­te zij­den. Ge­pro­fi­leer­de wa­ter­lijs­ten, ven­sters met kruis­ko­zij­nen, ge­vat bin­nen korf­bo­gi­ge nis­sen of met ont­las­tings­bo­gen; vork­an­kers. Ge­res­tau­reerd 1941-’44.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31185Beeldbank: 351.296.)

(Er is enige onduidelijk­heid over het huis­­nummer. Bij de tekst van het Rijks­­monument is het adres Steen­­straat 4 en bij de Beeld­­bank is dat Steen­­straat 26.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia:
BesiendershuisNeder­rijn­se go­tiek.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
GotiekZadel­dakTrap­velWater­lijstVens­terKruis­kozijnKorf­boogNisOntlas­tings­boogAnker.


Menu – 20/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Besiendershuis

Besiendershuis
Steenstraat 4 (26?).


Menu – 20/04: BeginEinde.


Besiendershuis

Besiendershuis
Steenstraat 4 (26?).


Besiendershuis
In oorsprong 16e eeuws koop­mans­huis in de la­te go­tiek van de Ne­der­rijn: ge­res­tau­reerd in 1941.
Nijmegen pachtte van­af 1498 de Gro­te Gel­der­se Tol van de her­tog van Gelre.
Het tolpersoneel be­stond uit een tol­le­naar, een be­sien­der, een tol­schrij­ver en twee knech­ten.
Een besiender con­tro­leer­de de la­ding en schat­te ver­vol­gens de tol­be­taling.

ANWB


Menu – 20/04: BeginEinde.


Nijmegen: Latijnse School

19 april 2019


Latijnse School

Latijnse School
St. Stevenshofkerk 2.

Apostolische of Latijnsche School. Lang­ge­rekt, recht­hoe­kig ge­bouw met ver­die­ping en half za­del­dak, aan de west­zij­de af­ge­slo­ten door een trap­ge­vel, ge­bouwd 1544-1545 door Her­man van He­ren­gra­ve in vroe­ge re­nais­san­ce­vor­men. Ge­res­tau­reerd om­streeks 1965. Na­tuur­ste­nen go­tisch poort­je, waar­bo­ven stads­wa­pen in ezels­rug­boog-om­lijs­ting. Na­tuur­ste­nen plint. De ven­sters van de be­ne­den­ver­die­ping wor­den om­vat door korf­boog­nis­sen met drie­pas­tra­ce­rin­gen; hier­bo­ven een re­nais­san­ce­fries, on­der­bro­ken door ge­beeld­houw­de con­so­les, waar­op thans ver­nieuw­de apos­tel­beel­den. De ven­sters van de ver­die­ping wor­den om­lijst door korf­boog­nis­sen met re­nais­san­ce­ban­de­rol­les in de boog­vel­den. Kroon­lijst met re­nais­san­ce­fries en ge­beeld­houw­de con­so­les. De zij­trap­ge­vel be­zit een rij­ke or­na­men­ta­tie in re­nais­san­ce­trant.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31170.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia: Latijnse School.


Menu – 19/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Latijnse School

Latijnse School
St. Stevenshofkerk 2.


Menu – 19/04: BeginEinde.


Nijmegen: Kerkboog

18 april 2019


Kerkboog

Kerkboog.

KERKBOOG.
Dubbele, over­welf­de poort­door­gang in over­gangs­vor­men tus­sen la­te go­tiek en re­nais­san­ce ge­bouwd in 1542-’45 door Claes die Waele als on­der­deel van de La­ken­hal. Ver­die­ping ge­bouwd in 1605 in de op Vre­de­man de Vries ge­in­spi­reer­de re­nais­san­ce­trant on­der za­del­dak met aan de Markt­zij­de een top­ge­vel met in- en uit­ge­zwenk­te con­tou­ren en rol­werk aan de Kerk­hof­zij­de een trap­ge­vel met na­tuur­ste­nen ban­den.
Veelhoekige trap­to­ren naast de poort­boog aan de kerk­zij­de.
Gerestaureerd in 1886 door Ir Weve en in 1951-’55 door Ir J.G. Deur.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 31129.)


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Wikipedia: Kerkboog.


Menu – 18/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Grote Markt met Kerkboog

Grote Markt met Kerk­boog, beeld van Mari­ken van Nieu­meghen, Res­tau­rant De Waagh en meeuwen.


Menu – 18/04: BeginEinde.


Achterzijde Kerkboog

Achterzijde van de Kerk­boog.


Menu – 18/04: BeginEinde.


Nijmegen: Mariken van Nieumeghen

17 april 2019


Mariken van Nieumeghen

Mariken van Nieumeghen.

Comt nu tot mi ende helpt mi beclaghen,
God of die duuel, tes mi alleleens.

Kunstenaar: Vera van Hasselt (1957).


Achtergrondinformatie
Nijmegen.


Websites
Gemeente: Beeld Mariken van Nieumeghen.
Wikipedia: Mariken van Nieumeghen.
Wikipedia: Vera van Hasselt.
RKD: Vera Tummers-van Hasselt.


Menu – 17/04: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.