Rothem: de Witte Hoek

 
18 januari 2019
 

Rothem

Toen ik nog in Rot­hem woon­de stond dit mar­kan­te ge­bouw be­kend als ho­tel De Wit­te Hoek om voor de hand lig­gen­de re­de­nen. Thans is de naam Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.
Dit pand is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment. Het adres is Maas­trich­ter­weg 2. Dat is de weg links op de fo­to. De weg rechts heet: Klin­ken­berg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Website

04.) Akropolis: Grieks Mediter­raans Res­tau­rant.

 

 

Menu – 18/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het voormalig ho­tel
De Wit­te Hoek
te­gen­woor­dig
Grieks Me­di­ter­raans Res­tau­rant Akro­po­lis.

 

 

Menu – 18/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: IJzerenkuilenweg

 
17 januari 2019
 

Rothem

IJzerenkuilenweg, Ro­them.

Beide huizen stonden er al toen ik aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg nr. 9 ge­bo­ren werd. Het rech­ter huis, dat nu wit ge­schil­derd is, had rechts op een erf een aan­tal kip­pen lo­pen, voor de eie­ren, na­tuur­lijk. De be­wo­ners van het lin­ker huis, waar mijn broer en ik wel va­ker kwa­men, had­den var­kens en daar­van werd er af en toe een ge­slacht. Dat ge­beur­de in de naast­ge­le­gen wei­de, waar­in ook on­ze wo­ning stond. Ik weet nog dat dat zou ge­beu­ren. Van mijn moe­der mocht ik niet gaan kij­ken toen het dier gedood werd. Dat ge­beur­de door mid­del van een slag­pen in de kop van het var­ken, maar van wat er daar­na ge­beur­de heb ik wel het een en an­der gezien. Hoe het bloed werd op­ge­van­gen en hoe de voor­poot van het op zijn zij­de lig­gen­de dier heen en weer werd be­wo­gen, als een soort pomp, om het stro­men van het bloed te sti­mu­le­ren. Daar­na werd het open­ge­sne­den var­ken aan een lad­der op­ge­han­gen die te­gen de bui­ten­wand van het huis werd op­ge­steld.

 

 

Website: Thuisslacht, een traditie.

 

 

Beide huizen hebben, wat te­gen­woor­dig in Lim­burg zeer gang­baar is, rol­lui­ken voor al­le ra­men.
In vrijwel alle stra­ten, over­al in de Lim­burg heb­ben de hui­zen rol­lui­ken. Wan­neer je ’s avonds in de dor­pen komt, waan je je op een in­dus­trie­ter­rein. Ie­de­re Lim­bur­ger / Lim­burg­se zit ach­ter rol­lui­ken. Waar vroe­ger gor­dij­nen, bin­nen, vol­ston­den, han­gen nu rol­lui­ken aan de bui­ten­kant.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Het verlengde van de IJ­ze­ren­kui­len­weg is de Mo­len­weg in Am­by
met de boer­de­rij die er ook al stond toen ik nog een kind was.

Op deze foto zijn op de ach­ter­grond, net in de ope­ning tus­sen het ge­bla­der­te van de struik rechts, vlak boven het lich­te dak van het schuur­tje, de con­tou­ren te zien van Hui­ze Sint Jo­zef, dat op on­ge­veer vier ki­lo­me­ter af­stand op de hel­ling van het Pla­teau van Mar­gra­ten ligt, aan de Pa­ter Kus­ters­weg 2-4 te Ca­dier en Keer.

 

 

Wikipedia

01.) Amby.
02.) Huize Sint-Jozef.
03.) Cadier en Keer.
04.) Plateau van Margraten.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Molenweg, Amby, met in de cir­kel Hui­ze Sint-Jo­zef, in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem.

De A79. Onder de pijl lag mijn ge­boor­te­huis, een nood­wo­nig, ge­ves­tigd in een voor­ma­lig trein­rij­tuig.
Lees er­over op de web­site van Mar­tijn Ha­man.

 

 

Martijn Haman: Noodwoning aan de IJ­ze­ren­kui­len­weg in Ro­them.

 

 

Wikipedia: Rijksweg 79 (A79).

 

 

Menu – 17/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: vergezichten

 
16 januari 2019
 

Rothem

Heideweg, Ro­them.

Vrijwel iedereen denkt bij Zuid-Lim­burg aan heu­vels die het zicht op de om­ge­ving be­per­ken, maar dat er ook ver­ge­zich­ten zijn, ver­wach­ten maar wei­nig men­sen.
Dit is aan de Heide­weg te Rot­hem. Links op de fo­to staat nu een flink bos, maar in mijn jeugd lag daar (en ligt er waar­schijn­lijk nog, af­ge­dekt met een laag grond) het vuil­stort van de he­le ge­meen­te Meers­sen.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Heuvelland Zuid-Limburg, met ver­ge­zicht.
Ik heb deze foto gemaakt van­af de Olie­berg­weg.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem / Amby.

Dezelfde foto als hierboven, maar nu in­ge­zoomd.

 

 

Menu – 16/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: de Oliemolen

 
15 januari 2019
 

Rothem

Dit is mijn geboor­te­plaats: Ro­them.

Dit bord staat naast de Klein Geul, Tus­sen de Brug­gen, Ro­them. De Klein Geul wordt be­heerd door het Wa­ter­schap Roer en Over­maas (staat op het bord), maar de­ze or­ga­ni­sa­tie heet te­gen­woor­dig Wa­ter­schap Lim­burg.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Geul. (Rivier.)

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Rothem

Dit is de Geuldal­weg in Ro­them. Het wit­te pand, rechts op de fo­to was vroe­ger (voor 1944) een wa­ter­mo­len, waar olie ge­perst werd: een olie­mo­len, dus.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Oliemolen

Dit is het pand, aan de Geul­dal­weg te Ro­them, vroe­ger de Olie­mo­len­weg, waar­in de olie­mo­len tot 1944 ge­ves­tigd was. Door oor­logs­ge­weld zo­da­nig be­scha­digd dat res­tau­ra­tie niet meer loon­de.
De voor­ma­li­ge olie­mo­len is een Ge­meen­te­lijk Mo­nu­ment.

 

 

Wikipedia

04.) Oliemolen.
05.) Gemeentelijk Monument.

 

 

Menu – 15/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Rothem: Joodse begraafplaats

 
15 januari 2019
 

begraafplaats

Joodse Begraafplaats Meerssen
Tussen de Bruggen 1, Rothem

 

 

Rijksmonument

Joods kerkhof, XIX A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28464.)
Website: Rijksmonument 28464.

 

 

Wikipedia

01.) Rothem.
02.) Meerssen.
03.) Joodse Begraafplaats Meerssen. (In Rothem.)
04.) Geul. (Rivier.)

 

 

Websites

05.) Toerisme Meerssen: Joodse Begraafplaats.

 

 

Menu – 14/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

begraafplaats

Joodse Begraafplaats Meerssen
In gebruik sedert 1715
Gerestaureerd in 1990-1991.
Tussen de Bruggen 1, Rothem.

 

 

Menu – 14/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: de Schietweide

 
13 januari 2019
 
Schietterrein

De Schietweide van de schutterij St. Remigius
Tussen de Bruggen.

 

 

Oud Limburgs Schuttersfeest: OLS

De Schietweide. Dit is het oe­fen­ter­rein van de Schut­te­rij St. Re­mi­gi­us te Meers­sen.
Iedere zichzelf res­pec­te­ren­de plaats in Lim­burg (Ne­der­lands Lim­burg en Bel­gisch Lim­burg) heeft een schut­te­rij.
De ge­za­men­lij­ke schut­te­rij­en uit bei­de Lim­bur­gen or­ga­ni­se­ren elk jaar het zo­ge­noem­de Ko­nings­vo­gel­schie­ten, waar­bij schut­ters met een his­to­ri­sche buks een doel moe­ten ra­ken dat op­ge­steld is op een ho­ge paal. Die­ge­ne die het lukt het laat­ste stuk te schie­ten wordt Ko­ning voor het ko­men­de jaar en zijn schut­te­rij heeft dan de wed­strijd ge­won­nen. Dit ge­beurt on­der aus­pi­ciën van de Oud-Lim­burg­se Schut­ters­fe­de­ra­tie. Dit schut­ters­feest heet OLS: Oud Lim­burgs Schut­ters­feest.
In Meers­sen is er de Sint Re­mi­gi­us Schut­te­rij. (Op­ge­richt in 1982.)
Er is in Meers­sen ook nog de schut­te­rij Sint Bar­ba­ra, voor vrou­wen, maar hun web­si­te werkt (op 06-01-19) niet.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Schutterij.
03.) Oud Limburgs Schuttersfeest.
04.) Lijst van schutterijen in Limburg (Nederland).
05.) Lijst van schutterijen in Limburg (België).

 

 

06.) Sint Remigius Schutterij.

 

 

07.) Google: Koningsvogelschieten in Limburg.

 

 

Menu – 13/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: De Poort der Geulvallei

 
12 januari 2019
 

Rothem

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Rijksmonument

Voormalig landhuis; bak­ste­nen ge­bou­wen om een ge­slo­ten bin­nen­plaats, XIX A. Op poort­sluit­steen 1824. In­wen­dig o.a. bre­de sta­tie­trap en een ka­chel­nis met schil­de­rin­gen, die her­in­ne­ren aan de slag van Leip­zig. En­gels bos­quet tot aan de noor­de­lij­ke Geul-arm. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28457.)
Website: Rijksmonument 28457.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Geul (rivier).
02.) Bosquet (Engels).
03.) De slag bij Leipzig.

 

 

Website

De Poort der Geulvallei. Hotel: met kor­te be­schrij­ving van het mo­nu­ment en er­va­rin­gen van men­sen die in het ho­tel ver­ble­ven.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
S.) Sluitsteen.

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

De Poort der Geulvallei
Tussen de Bruggen 1
De sluitsteen:
DOOR
VLYT
1824
.

 

 

Menu – 12/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: hoeve Het Tribunaal

 
11 januari 2019
 

Meerssen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6
Gezien vanaf de Molenveldweg.

 

 

Rijksmonument

Hoeve Het Tribunaal; in haak­vorm ge­bouwd uit mer­gel: 1731 en XIX A. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28459.)
Website: Rijksmonument 28459.

 

 

Websites

01.) Wikipedia: Meerssen.
02.) Limburg Geschiedenis Blog: Hoeve Het Tribunaal.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
M.) Mergel.
S.) Sluitsteen.

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Meerssen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Meerssen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Poortsluitsteen

Hoeve Het Tribunaal
Tussen de Bruggen 6
De sluitsteen met de datum: 1731.

 

 

Menu – 11/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: Zwembad

 
10 januari 2019
 
Zwembad

Zwembad Meerssen
Molenveldweg 15.

 

 

In mijn jeugd, aan het ein­de van de ja­ren vijf­tig, be­gin ja­ren zes­tig, ben ik hier wel va­ker ge­weest. Het was toen een een­vou­dig bad met dat van on­diep naar diep liep en waar de twee spring­plan­ken ston­den, een ho­ge en een la­ge. Er was ook een lig­wei­de.
Sinds medio jaren zes­tig ben ik niet meer in dit zwem­bad ge­weest.

 

 

Websites

Toerisme Meerssen: Zwembad Meerssen.
Zwembad Meerssen: Vereniging Zwembad Meerssen.
Facebook: Zwembad Meerssen.

 

 

Perikelen rond het openluchtzwembad

Dagblad De Limburger: Reddingsplan voor het zwem­bad Meers­sen (2017).
Sfeervol Meerssen: Het zwembad als vereniging (2017).
Zwembad Meerssen: Steun van de gemeente (2018).
Dagblad De Limburger: Jongeren terroriseren zwem­bad Meers­sen (2018).

 

 

Menu – 10/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Meerssen: Groote Molen

 
09 januari 2019
 

Watermolen

Groote, Oude of Banmolen
Molenveldweg 5.
De watermolen van De Macker.

 

 

Rijksmonument

Watermolen aan de Geul, ver­nieuwd en met her­plaat­ste ge­vel­steen met tijd­vers (1778). Aan de Geul frag­ment mer­gel­muur met dicht­ge­met­sel­de gat van de Mo­len­as. Slui­zen vlak­bij de mo­len en slui­zen in de slui­zen­wei­de. Schuur van mer­gel met bak­steen, XVIII-XIX A. Aan de over­zij­de van de Noor­der Geul­arm mer­gel­ste­nen schuur­tje. XVIII B. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 28454.)
Website: Rijksmonument 28454.

 

 

Wikipedia

01.) Meerssen.
02.) Groote molen.
03.) Banmolen.
04.) Geul. (Rivier.)

 

 

Websites

05.) Toerisme Meerssen: Groote Molen.
06.) Molendatabase: Groote Molen.

 

 

Joost de Vree

A.) Index van architec­to­ni­sche ter­men.
M.) Mergel.

 

 

Menu – 09/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Watermolen

Groote, Oude of Banmolen
Molenveldweg 5.

 

 
19
 
18

aUXILIante
Deo
9 sIC opUs
perfeCtUM est
 
L. de MACKER

 

 

auxiliante deo 9 sic opus perfectum est
Gods hulp is nodig om te per­fec­tio­ne­ren(?)
VXILIDICVCVM = MDCCLXVVVIII
1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 = 1778.

 

 

Menu – 09/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Watermolen

Groote, Oude of Banmolen
Molenveldweg 5.

 

 

Impressie van de wa­ter­mo­len, die ik ken als De wa­ter­mo­len van De Mac­ker, want in deze streek heb ik mijn jeugd door­ge­bracht. Het ziet er niet al­le­maal spec­ta­cu­lair uit, om­dat er geen wa­ter­rad te zien is, maar het is toch een mo­len, die al eeu­wen­lang graan tot meel maalt. (Te­gen­woor­dig met een elek­trisch aan­ge­dre­ven mo­len.)

 

 

Menu – 09/01: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.