Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 21 juli 1994. Wat valt er nog te ver­tel­len? Het is ie­de­re dag maar wer­ken, eten en sla­pen. Wer­ken in de Kha­li­di-bi­blio­theek, bood­schap­pen doen in de stad en sla­pen in ons huur-ap­par­te­ment. Veel meer valt er niet te ver­tel­len. Het werk in de bi­blio­theek be­staat voor­na­me­lijk uit een­vou­di­ge klus­jes, zo­als het num­me­ren van blad­zij­des in ma­nus­crip­ten, of het zoe­ken naar op­mer­ke­lij­ke din­gen, zo­als spo­ra­disch voor­ko­men­de te­ke­nin­gen of af­wij­ken­de tekst­kleu­ren, af­wij­kend van het ge­brui­ke­lij­ke zwart en rood. Dit al­les ter voor­be­rei­ding van het ca­ta­lo­gi­se­rings­werk dat uit­ge­voerd wordt door de pro­ject­lei­der Lar­ry Con­rad.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 21 juli 1994

Dag 26 / 72: Jeruzalem.
Een van deze dagen maak­te ik / zal ik ma­ken / een on­ver­geef­lij­ke fout door Hen­na in ons ge­schil (het ge­schil tus­sen Ka­rima en mij ener­zijds en Iris en Kim an­der­zijds (Zie 15-7-94) te be­trek­ken. Uit­ein­de­lijk zal zij voor de kant van de meis­jes kie­zen. De ver­hou­din­gen in de loop van de werk­va­kan­tie zul­len er daar­mee niet be­ter op wor­den.

De werkdag

Opstaan 7.15 uur.
Werken: 9.00 tot 18.00 uur.
Tussen 14.30 – 15.00 uur loop ik rond de Rots­koe­pel­mos­kee waar op de rand (een deel van?) de soe­ra Ya Sien staat. (Ko­ran­hoofd­stuk Ya Sien = Soe­ra 36.)
Na 18.00 uur samen met Karima groen­te ko­pen op de Jood­se Markt, want de Pa­les­tijn­se win­kels sta­ken, na de dood van een slacht­of­fer van de schiet­par­tij, en­ke­le da­gen ge­le­den.
Karima kookt groente. We eten dat met brood op.
Afwassen.
Douchen.
Buiten klet­sen / ver­tel­len.


Menu – 21/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bi­blio­theekLaw­ren­ce Con­radRots­koe­pel­mos­kee.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 21/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 21/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 20 juli 1994. Werken in en voor de Kha­li­di-bi­blio­theek in de bi­blio­theek van de al-Aq­sa­mos­kee. Ka­ri­ma is gloei­end nieuws­gie­rig naar wat ik in mijn dag­boek schrijf en wil dat le­zen. Ik laat dat toe. Zij krijgt be­zoek van een joods fa­mi­lie­lid, Ruth, die in Ne­der­land ge­bo­ren is, maar op haar zes­de met haar ou­ders naar Is­raël ver­huis­de.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na (en vandaag ook Ruth) zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen”.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 20 juli 1994

Dag 25 / 72: Jeruzalem.
Om 9.00 uur in de Khalidi-bi­blio­theek. Sa­men met Ka­ri­ma naar de al-Aq­sa­mos­kee-bi­blio­theek in ver­band met ons on­der­zoek naar de ei­ge­naars­ken­mer­ken (in ma­nus­crip­ten) van Soen’ Al­lah al-Kha­li­di. In die bi­blio­theek heb­ben ze het stan­daard na­slag­werk, de EI 2 (de En­cy­clo­pae­dia of Is­lam, 2e edi­tie), maar daar­in staat al­leen Roe­hi al-Kha­li­di. Ik vind nog een in­te­res­san­te Ara­bi­sche tekst, maar mag het ko­pi­eer­ap­pa­raat niet ge­brui­ken, dus schrijf ik alles over.
Karima leest mijn dagboek.
Tot circa 17.40 uur wer­ken in de Kha­li­di-bi­blio­theek.

Falafel

Tussen de middag erop uit met de spraak­za­me David CB, die doet con­ser­ve­rings­werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Hij heeft een ap­par­te­ment naast het on­ze. We eten een fa­la­fel bij een zaak­je: Michael in St. Marks Street voor 4 S. per stuk. Een heer­lijk voed­za­me en uit­ste­kend sma­ken­de fa­la­fel.

Ruth

Tegen 17.45 uur krijgt Ka­ri­ma be­zoek van Ruth. Zij ken­nen el­kaar niet, niet­te­min zijn ze aan­ge­trouw­de fa­mi­lie van el­kaar. Ze eet mee en ver­telt veel over haar land. (Ze rookt aan de lo­pen­de band kre­tek si­ga­ret­ten) Ze is links en gunt ieder zijn vrij­heid. Ze spreekt goed Ne­der­lands, maar ver­huis­de al op haar zes­de jaar met haar ou­ders naar Is­raël. Ze no­digt ons uit naar Tel Aviv. Ik breng haar hal­ver­we­ge het bus­sta­tion. Ze is niet bang en gaat al­leen ver­der.
Ruth blijkt ook familie van de vrien­din van Kim: P. Kim ont­moet­te haar (Ruth) in Thai­land en heeft geen guns­tig oor­deel over haar.


Menu – 20/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKha­li­di-bi­blio­theekLaw­ren­ce Con­radal-Aq­sa­mos­keeTem­pel­bergEn­cy­clo­pae­dia of Is­lamKre­tek (si­ga­ret).


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 20/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 20/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 19 juli 1994. We wer­ken, na­tuur­lijk, in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Van­avond ar­ri­veert de vijf­de vrij­wil­liger voor het werk in de bi­blio­theek, na­me­lijk Hen­na.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een prag­ma­ti­sche Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen”.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 19 juli 1994

Dag 24 / 72: Jeruzalem.
Opstaan 7.00 uur.
Douchen.
Met Karima de stad in, naar Swiss­air om haar re­tour­vlucht te be­ves­ti­gen en om groen­te te ko­pen.

Inkijk

Werk in de bibliotheek: 10.15 tot 17.45 uur.
Pauze om 14.30 uur op Tempelberg. Een pu­ri­tein let op dat de jon­gens niet voet­bal­len en dat Iris niet zo ligt dat er ‘in­kijk’ in haar bloes is.
Na 17.45 uur win­ke­len met Ka­ri­ma. Ze kookt soep voor ons.
Een bed voor Hen­na, die van­avond komt, ge­reed ma­ken.

Aanslag en vuurwerk

We hoorden geluid en dach­ten aan scho­ten, want er kan wat gaan­de zijn. In Bue­nos Ai­res is een sy­na­go­ge op­ge­bla­zen*1 met vijf (of nog veel meer?) do­den. Dit was ech­ter vuur­werk.

Nieuwsgierig

Karima wil mijn dagboek lezen. Ik ben daar niet blij mee, maar zal het haar toe­staan. Ik zal me­zelf ech­ter niet meer cen­su­re­ren dan ik nu doe, voor het ge­val het in an­de­re han­den valt. Als ze on­aan­ge­na­me din­gen leest, is het haar ei­gen schuld. Als je nie­mand ge­hei­men gunt, moet je ook de ne­ga­tie­ve kan­ten daar­van aan­vaar­den.

Henna arriveert

Rond 23.00 uur belt Henna. Kim en ik gaan haar op­ha­len bij Hai­fa al-Kha­li­di. We blijven er even. Naar het ap­par­te­ment en rond mid­der­nacht naar bed.


Menu – 19/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Wikipedia: Aanslag op een Joodse instelling in Buenos Aires op 18 juli 1994.

Retour noot 1.


Menu – 19/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 19/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 19/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 18 juli 1994. Werken in de Kha­li­di-bi­blio­theek en bood­schap­pen doen in West-Je­ru­za­lem. Ik hoor van­daag hoe­lang ik ge­acht wordt in Je­ru­za­lem te blij­ven. Ook de­ze nacht slaap ik weer bui­ten, op de bin­nen­plaats van ons ap­par­te­ment, en word ge­wekt door de ge­beds­op­roep. (Daar­voor is die ook be­doeld, na­tuur­lijk: men­sen wek­ken.)

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 18 juli 1994

Dag 23 / 72: Jeruzalem.
Ik droomde weer dat Ma dood was, ge­luk­kig duur­de dat maar kort, want ik moest hui­len.

Verkouden gebedsoproep

Om 04.00 uur werd ik wakker door de azaan. De moeëz­zin*1 was ver­kou­den en stik­te in zijn woor­den. Hij moest een paar keer op­nieuw be­gin­nen.
Opstaan om 7.00 uur. Af­ge­lo­pen nacht was er wei­nig be­wol­king en het waai­de ook min­der dan de af­ge­lo­pen da­gen. Nu schijnt de zon en is het al­weer warm.

De Arabische wereld

De moeder van Kim en haar broer ko­men op 9 au­gus­tus a.s. naar Je­ru­za­lem en wil­len tot de 16e blij­ven. Ka­ri­ma blijft tot 13 au­gus­tus. Zo­lang blijf ik in elk ge­val.
We wil­len tot 8 au­gus­tus in de bi­blio­theek wer­ken. Aan­ge­zien Kim, als vriend van de Ara­bie­ren, voor geen goud al­leen door de Ara­bi­sche we­reld wil rei­zen, moet ik dus tot 16e blij­ven.
Werken in de bibliotheek.
Tussen de middag eten we nabij de twee mos­keeën (Al-Aq­sa­mos­kee en de Rots­koe­pel­mos­kee) op de Tem­pel­berg en gaan te­gen 17.00 uur naar huis.

Joodse markt / Subway

Om 19.00 uur zullen we naar de Jood­se markt gaan, maar Iris ziet on­der­weg een Sub­way en we eten er een sand­wich, die 12,30 S. kost. (Per stuk!) We blijven tot don­ker, dan is de Jood­se markt al ge­slo­ten.
Ik kan het niet goed begrij­pen: we zul­len naar de markt gaan (Ka­ri­ma houdt er­van), maar im­puls­aan­ko­pen gaan voor, zon­der re­ke­ning te hou­den met de an­de­ren.
We lopen door enkele super­mark­ten. Er zijn daar mooie en voor­al rond­bors­ti­ge jon­ge vrou­wen, op­val­lend sexy ge­kleed, maar ook en­kele knap­pe jon­gen­man­nen.
Thuis rond 22.00 uur. Buiten thee drin­ken en klet­sen.

De Poetspater

Pater X heeft het hele huis gepoetst. We voe­len ons (een beet­je) schul­dig.
Bed 23.30 uur.
Weer: het is veel min­der fris dan twee da­gen ge­leden.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Azaan: de islamitische gebedsoproep: ten­min­ste vijf keer per dag wordt tot het ge­bed op­ge­roe­pen door mid­del van de azaan. De moeëz­zin is de is­la­mi­ti­sche mos­kee­func­tio­na­ris die de ge­beds­op­roep doet.

Retour noot 1.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKha­li­di-bi­blio­theekLaw­rence Con­radMoeëz­zinAzaanal-Aqsa­mos­keeRots­koe­pel­mos­keeTem­pel­berg.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 18/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 18/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 17 juli 1994. Natuurlijk wer­ken we (Ka­ri­ma, Kim, Iris en ik) ook de­ze dag weer in de Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Dat (vrij­wil­li­gers-) werk gaat im­mers vier we­ken lang, ze­ven da­gen per week, door. Ver­der ver­meld ik wat over wis­se­was­jes die je zo hebt als je met z’n vie­ren maar een be­perk­te ruim­te hebt. Wei­nig ruim­te waar je werkt, wei­nig ruim­te waar je woont. Ik slaap ook deze nacht bui­ten (net zo­als vrij­wel al­le ko­men­de nach­ten, dat we dit huis hu­ren), op een bed dat op de bin­nen­plaats staat.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zondag, 17 juli 1994

Dag 22 / 72: Jeruzalem.
Opstaan 6.30 uur. Weer: bewolkt en fris.
Douche.

Geld

Om 8.30 uur: Karima en ik gaan naar het post­kan­toor. Ik haal 500 S. af en geef daar­van 430 aan Ka­ri­ma. (70 S. die ze nog moest te­rug­be­ta­len, hou ik in. In Ne­der­land zal ze het be­drag aan mij te­rug­be­ta­len.)
Voor het wisselen van travel­ler­che­ques moet ze twee keer com­mis­sie be­ta­len: één keer voor het wis­se­len van de che­que en één keer voor het wis­se­len van het be­drag in Gul­dens naar Sje­kel. Voor f. 100 krijg ze maar S. 145 ter­wijl dat S. 160 zou moe­ten zijn.
In de bibliotheek werken van 9.00 uur tot 18.00 uur, met uit­zon­de­ring van drie kwar­tier wan­de­len over het plein voor de Klaag­muur, waar rouw is voor de ver­woes­ting van de tem­pel in 70 voor Chr.! Het is er druk, maar niet zo druk als men mij schil­der­de.

Twee engelen

Na het werk gaan Karima en ik wan­de­len (tus­sen 19.00 en 20.15 uur) in de Ar­meen­se wijk en in het Jood­se kwar­tier en over een deel van de stads­mu­ren.
Zij is bang en kijkt voort­du­rend naar de grond, ze wil voor­al la­ten zien dat ze bang is. (?!) Ze is niet al­leen bang voor Jood­se ex­tre­mis­ten (ze is een mos­li­ma met een hoofd­doek) maar ook voor de twee en­ge­len die op haar schou­ders zit­ten. Rechts no­teert haar goe­de da­den, links haar slech­te da­den. Slecht is dat ze als ge­huw­de vrouw met mij over straat loopt, een ‘vreem­de’ man. (Is­lam, de gods­dienst van de be­per­kin­gen: ver­stik­kend.)

Gratis snoepen!

Karima en ik klaagden over de twee meis­jes (Iris en Kim) die zon­der zich in te hou­den on­ze he­le voor­raad no­ten en koek­jes op­aten. We had­den één keer wat aan­ge­bo­den, maar daar­na hield hun snoep­lust niet meer op. We had­den zelf niets meer over.
Ik zei er wat van tegen Iris. (Ka­ri­ma wil­de dat niet). Iris wil­de ner­gens van we­ten. Als we niet wil­den dat ze het op­aten, moes­ten we het maar ach­ter slot en gren­del zet­ten! (Als je van haar iets eet krijg je on­mid­del­lijk de re­ke­ning ge­pre­sen­teerd.) Kim, daar­en­te­gen, vond ons pro­test re­de­lijk, maar dacht dat al­le spul­len van Ka­ri­ma al­leen wa­ren.
“Nog geen reden om al­les op te eten.”
Ook daar was ze het mee eens. Kim is al­les­zins re­de­lij­ker dan Iris.

Dure telefoontjes

Ik belde met Pa en Ma. Ma aan de be­te­ren­de hand, maar ver­der weet ik het niet meer wat ze zei­den. Ik let­te voort­du­rend op de tel­ler, want ik had nog maar 18 tik­ken over.


Menu – 17/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 17/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 17/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 16 juli 1994. We slapen deze nacht voor het eerst in ons pas ge­huur­de (gis­teren) ap­par­te­ment, in de Ar­meen­se wijk, niet ver van de St. Marks Street, in de Ma­ro­ni­te Street. Ik slaap niet bin­nen, maar op een bed dat ik op de bin­nen­plaats heb op­ge­steld. Ik slaap dus weer bui­ten, de he­le ko­men­de maand, net zo­als ik al da­gen bui­ten sliep op de da­ken van di­ver­se ho­tels en hos­tels. We wer­ken ook van­daag, weer in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek. Het werk gaat ze­ven da­gen per week, over­dag, vier we­ken lang door.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Zaterdag, 16 juli 1994

Dag 21 / 72: Jeruzalem.
Opstaan: 7.00 uur. Douche.
Ontbijt.
Circa 9.15 op het werk, in de Kha­li­di-bi­blio­theek, tot circa 17.10 uur.
Van 14.00 tot 14.30 op de tem­pel­berg no­ten eten en daar­na groen­te ko­pen.
Samen met Karima eten ma­ken en sa­men eten. De meis­jes zijn uit eten.
Douche.
Pater X geeft een feest­je en er zijn lang een zes­tal kweb­be­len­de Roe­me­nen, ter­wijl Ka­ri­ma en ik ons werk over Soen’ Al­lah al-Kha­li­di (?-1726) ma­ken.
Ik slaap een poos­je op een sta­pel ma­tras­sen, want met die Roe­meen­se druk­te kan ik niet in mijn bed. Wel pas na 22.00 uur. Ik ben moe.
Weer: veel wind, maar warm. ’s Avonds be­wolkt, voch­tig en fris.


Menu – 16/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTempelberg.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradTempelberg.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 16/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 16/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 15 juli 1994. Ook deze nacht slie­pen we (Ka­ri­ma, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer en ook de­ze dag doen we weer vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek, on­der lei­ding van Lar­ry Con­rad. Het lukt on­ze ken­nis, Z. D. om een ap­par­te­ment voor on­ze groep te re­ge­len. Een daar reeds wo­nen­de gees­te­lij­ke houdt er vreem­de me­tho­des op na. Van­avond komt het con­flict, dat ver­le­den week vrij­dag tus­sen Iris en Kim ener­zijds en mij an­der­zijds, be­gon weer tot uit­bars­ting, me­de door mijn toe­doen. (Ik ben niet di­plo­ma­tiek ge­noeg en wil per­se mijn ge­lijk ha­len.) We leg­gen het, voor­lo­pig, ook weer bij.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Vrijdag, 15 juli 1994

Dag 20 / 72: Jeruzalem.
Wakker 05.30 uur. Geheel bewolkt, veel wind en fris.
Rond 7.00 uur sta ik voor de deur van een an­der hos­tel om een ka­mer te be­spre­ken, maar ik haal de ei­ge­naar uit bed en ik zeg dan dat ik la­ter zal te­rug­ko­men.
Douchen.
Rond 7.30 uur met Ka­ri­ma bij de Jaf­fa-poort een ont­bijt ge­brui­ken. Terug naar ons hos­tel.

Werk en eten

Rond 9.15 uur op het werk (Kha­li­di-bi­blio­theek) tot circa 14.30 uur.
We zijn bij Haifa Kha­li­di uit­ge­no­digd voor het eten en dat doen we tot 15.30 uur. Ik ga daar naar het toi­let en van­af de pot kan ik zo op het gro­te plein voor de Klaag­muur kij­ken. Zeer bij­zon­der!

Een woning

Rond 15.45 uur ontmoeten we Z. D. die woon­ruim­te voor ons ge­von­den heeft. Te­gen 16.15 uur komt de ei­ge­na­res­se en brengt ons naar een ap­par­te­ment waar al een pa­ter woont, maar waar nog een grote ka­mer vrij is. Je kan (en mag) bui­ten sla­pen, op de bin­nen­plaats, maar niet op het dak.
Het appartement kost 350 US$, maar Z. D. dingt af tot 325 US$. 65$ per persoon*1.
Met enige voldoening merk ik op dat hoe­wel Iris en Kim pre­ten­de­ren het Ara­bisch goed te be­heer­sen en nu zeg­gen dat ze de on­der­han­de­lin­gen be­gre­pen heb­ben, dat dit in het geval van Kim niet zo blijkt te zijn. Als Z. D. zegt: “Ver­tel dan wat je hoor­de.”, zit ze er fa­lie­kant naast.
325 US$ is goedkoop voor Jeruzalem, maar ook voor el­ders, denk ik, want we heb­ben dou­che, toi­let, keu­ken en een was­ma­chi­ne. Al­les moe­ten we de­len met een Roe­meen­se or­tho­do­xe pries­ter die in de kerk van de maagd Ma­ria in Get­se­ma­ne werkt: Père X.
De dames gaan naar het fees­tje ter ere van de Fran­se Re­vo­lu­tie neer het Fran­se Con­su­laat. (Voor tweede­rangs bur­gers, want de Re­vo­lu­tie wordt na­tuur­lijk op Qua­tor­ze Juil­let ge­vierd en niet op Quin­ze Juil­let!)
De auto is te klein om mij ook nog mee te ne­men. Ze gaan met de zus van de Leid­se uni­ver­si­tair do­cent A.J.
Ik haal onze spullen op in Alice Rush-in Hos­tel, dat op nog geen der­tig me­ter af­stand blijkt te lig­gen!
Toen ik daar Arabisch pro­beer­de te spre­ken wer­den ze boos.
Ik maak de bedden ge­reed, ook mijn bed, bui­ten.
Douchen. Daarna ik maak in­stant soep.

Pater X

De pater begint direct over be­sne­den Jo­den te pra­ten, loopt met zijn gulp open en doet erg nich­te­rig. ’s Avonds drukt hij zijn vin­ger in mijn hand­palm. (Dat is toch het ge­baar van: ik wil je neu­ken / ik wil seks me jou!) Ik vind hem af­sto­tend.
Hij is ook professeur aan de He­breeuw­se Uni­ver­si­teit van Je­ru­za­lem, waar hij re­li­gi­eu­ze mu­ziek on­der­wijst.
Hij spreekt Roe­meens (na­tuur­lijk), He­breeuws en een beet­je Frans.

Conflict: 2e episode

De dames zijn tegen 20.00 uur terug. Ik zeg dat de pater een ket­ting­ro­ker is.
Iris gaat meteen kla­gen dat ze erg veel last heeft van haar lucht­we­gen en door die rook krijgt ze pro­ble­men met haar adem­ha­ling.
Op de reis naar Damascus had een jon­gen haar zijn adres ge­ge­ven en toen hij haar het ha­re vroeg, had ze ge­wei­gerd. Daar­over had­den we ge­spro­ken en ik had ver­on­der­steld dat ze be­ter een fake adres zou kun­nen op­ge­ven. Dat vond ze niet. “Je moet al­tijd eer­lijk zijn”, had zij en ook Kim te­gen mij ge­zegd.
Ik vraag nu aan Iris wat het ver­schil was tus­sen te zeg­gen dat je van rook last krijgt van je adem­ha­ling en een vals adres op­ge­ven.
Zij begint zich me­teen om­stan­dig te ver­de­di­gen. Daar­na gaan bei­den naar bin­nen, Iris en Kim.
Na een poosje komt Kim naar bui­ten met de vraag of ik niet even bin­nen wil ko­men pra­ten. Ze had­den span­nin­gen ge­merkt en dat kon maar be­ter uit­ge­praat wor­den.
Ik vertel hun van hun be­wus­te ge­brek aan so­li­da­ri­teit op vrij­dag 8/7 jl.*2 en haal ook het ge­val van Gö­re­me aan. Iris wil als­nog het ver­schil bij­lap­pen, maar zij be­grijpt niet dat het daar he­le­maal niet over gaat.
Zij (Kim en Iris) ver­wij­ten mij pas­si­vi­teit, zij zoch­ten een wo­ning en ik deed niets. (Ik ver­geet te zeg­gen dat ik dat wel deed, voor mij­zelf, zo­als zij ook voor zich­zelf zoch­ten.)
Zij verwijten mij dat ze mij in de ge­le­gen­heid stel­den een uit­je voor de groep te or­ga­ni­se­ren, maar dat ik niets on­der­nam. (Pas eind sep­tem­ber zal ik er­aan den­ken dat zij al twee maan­den in de­ze stad ge­woond hadden (in 1993) en dat al­les voor mij nieuw was. Over­don­de­rend nieuw. “Laat me eerst ac­cli­ma­ti­se­ren!”, had ik moe­ten zeg­gen, maar zo­als ge­zegd, ik dacht er niet aan.)
Nog wat ver­wij­ten en ik be­sluit, om er­ger te voor­ko­men, in te schik­ken.
Kim zegt dat ze me in Lei­den aar­dig vond en hoopt dat dat zo blijft.
Ik zeg dat ik me weer zo zal pro­be­ren te ge­dra­gen als in Lei­den. Zand er­over, over de af­ge­lo­pen week.

Diverse dingen

Thee drinken. We discussiëren (met Ka­ri­ma) over de is­lam en over de apa­thie van veel Ara­bie­ren voor za­ken die voor ons be­lang­rijk zijn.
Bed.
De pater gaf me toen die hand met zijn vin­ger in mijn hand­palm en vroeg me­teen of ik nog wat met hem wil­de drin­ken. Ik wil hem al­leen maar weg heb­ben, want ik vind hem af­sto­te­lijk.
Over mijn bed spreid­de ik open­ge­sne­den Ne­der­land­se vuil­nis­zak­ken, die ik mee­bracht, te­gen de re­gen­drup­pels.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Deze prijs (65 US$ per persoon) is voor vijf men­sen, want Hen­na zal er bin­nen­kort ook nog bij­ko­men, maar dat weet de ei­ge­na­res­se niet. Wan­neer die er ach­ter komt, leidt dat ook tot een con­flict met haar, die ei­ge­na­res­se, waar­na we meer moe­ten be­ta­len, en een con­flict on­der­ling, want de an­de­ren vin­den dan dat ik (die toe­val­lig aan­we­zig is) niet goed on­der­han­deld heb, maar dat ligt nog in het ver­schiet.

Retour noot 1.

2.) Zie het begin van dit con­flict op vrij­dag 8 juli, als Iris en Kim plot­se­ling be­slui­ten dat we de kos­ten niet meer sa­men hoe­ven te de­len, zo­als we tot nu toe de­den (met uit­zon­de­ring van twee nach­ten in Gö­re­me, Tur­kije) op het mo­ment dat er voor hen, vrou­wen, mo­ge­lijk gra­tis, of zeer goed­koop, over­nach­tings­mo­ge­lijk­heid in het ver­schiet ligt. Conflict 8 juli jl.

Retour noot 2.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemOrthodoxe Kerk.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradGetsemaneOrthodoxe kerk.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels) – Orthodoxe kerk.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 15/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 14 juli 1994. Ook deze nacht sliepen we (Karima, Iris en Kim) weer in de jeugd­her­berg Alice’s Rush-in Hos­tel in St. Marks Street in de Ar­meen­se wijk van Je­ru­za­lem, ik op het dak en de vrou­wen in een ka­mer en ook de­ze dag doen we weer vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek, on­der lei­ding van Lar­ry Con­rad.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Donderdag, 14 juli 1994

Dag 19 / 72: Jeruzalem.
Ik ben rond 6.00 uur wakker. Het is be­wolkt en fris.
Karima en ik gaan naar het post­kan­toor in de Salah al-Din-straat. We ko­pen post­ze­gels. (We ko­pen ook kaas, maar niet in het post­kan­toor!) On­der­weg eten we op een muur­tje.

De Khalidi-bibliotheek

We werken in de bibliotheek van circa 9.00 tot 14.00 uur: num­me­ren van blad­zij­den in ma­nus­crip­ten en an­der dom, maar nood­za­ke­lijk werk. Na de pauze (14.00 tot 15.00 uur) ‘onderzoeken’ Ka­ri­ma en ik de ei­ge­naars­ken­mer­ken van Soen’ Al­lah al-Kha­li­di in reeds be­staan­de ca­ta­lo­gi.
In deze bi­blio­theek val ik nog bo­ven de kou­de air­co in slaap. Volgens mij is er sprake van zuur­stof­ar­moe­de in de­ze broei­kas. De ra­men mo­gen niet open, want dan krui­pen er weer in­sec­ten in deze pas ge-gas-te boe­ken.

De Tempelberg

We pauzeren in het gras, in de zon, maar ook in de vol­le wind, op het ter­rein van de Ha­raam al-Sha­rief (de Tem­pel­berg), vlak­bij de Qoeb­bat al-Shakh­ra (de Rots­koe­pel­mos­kee). Jon­gens lo­pen er ach­ter een bal aan (voet­bal), meis­jes lopen er ook, maar niet ach­ter een bal aan.

Österreichische Hospiz

Met het ‘onderzoek’ naar Soen’ Al­lah al-Kha­li­di gaan Ka­ri­ma en ik na 17.00 verder op het ter­ras van het Öster­rei­chische Hos­piz (met kof­fie), eerst in de wind, maar al­ras ver­kas­sen we naar de luw­te.

Een ander overnach­tings­adres?

Karima en ik gaan op zoek naar een an­de­r over­nach­tings­adres, weg bij dit on­vrien­de­lij­ke en sme­ri­ge Alice’s Rush-in Hos­tel, maar we vin­den er geen.

Genot op een koud dak.

Weer lig ik op het dak, weer is het koud en weer waait het hard. Het is be­wolkt, maar soms kan ik de ster­ren zien. Ondanks dat al­les ben ik zeer geil en be­vre­dig me twee keer, be­ide ke­ren is het heerlijk, een ge­not, on­danks de kou.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemTem­pel­bergRots­koe­pel­mos­kee.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bi­blio­theekLaw­ren­ce Con­radTem­pel­bergRots­koe­pel­mos­kee.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Con­ser­va­tion (Engels).


Menu – 14/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 14/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 13 juli 1994. Samen met mijn col­le­ga’s Ka­ri­ma, Iris en Kim doe ik vrij­wil­li­gers­werk in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di-bi­blio­theek in Je­ru­za­lem. Het werk dat wij moe­ten doen is re­la­tief een­vou­dig. Het ca­ta­lo­gi­se­ren van de hand­schrif­ten / ma­nus­crip­ten ge­beurt door de pro­ject­lei­der Law­ren­ce / Lar­ry Con­rad. Voor hem moe­ten we al­ler­lei ma­nus­crip­ten door­spit­ten, zo­dat hij de meest in­te­res­san­te boe­ken het eerst kan ca­ta­lo­gi­se­ren. ’s Nachts slaap ik op het dak van een jeugd­her­berg / hos­tel.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Woensdag, 13 juli 1994

Dag 18 / 72: Jeruzalem.
’s Nachts is het koud en bewolkt. Ik lig in mijn la­ken­zak in een slaap­zak.
Opstaan tegen 6.30 uur. Douche.
Rond 7.30 bewolkt en nog steeds fris.
Eten kopen.

De Khalidi-bibliotheek

Te laat, circa 9.15 uur, ben ik op het werk in de Kha­li­di-bi­blio­theek. Werk: blad­zij­den num­me­ren van ma­nus­crip­ten.
Tussen 13.00 en 14.00 uur, als de lei­ding weg is, be­kijk ik de slecht wer­ken­de air­co. Ik kan er he­laas niets aan doen*1.
Van 14.00 tot 15.00 uur: onze pau­ze. Met Iris en Kim lo­pen we tot ver bui­ten de oude stad. Ka­ri­ma kan zo snel niet lo­pen, dus ko­men we te laat te­rug. We (Ka­ri­ma en ik) be­gin­nen ons on­der­zoek naar ei­ge­naars­ken­mer­ken van Sun’ Al­lah al-Kha­li­di. (Soen’ Al­lah al-Kha­li­di ?-1726) in de al be­staan­de ca­ta­lo­gi van Lar­ry Con­rad.

Huiswerk

Karima en ik krij­gen 1.000 vel­len mee naar huis om daar door te wer­ken. Na een dou­che doen we dat ook, dat door­wer­ken, op hun (vrou­wen) slaap­kamer.
Naar bed tegen 22.00. Moe.
Weer (’s Avonds) veel bewolking, har­de wind, erg koud. (Op het dak.)


Menu – 13/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Vanaf mijn 15e jaar tot aan mijn 39e werkte ik in een technische functie bij PTT-Telecom. Voor de meeste technische problemen weet ik wel een oplossing, maar helaas niet voor deze kapotte airco.

Retour noot 1.


Menu – 13/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence Conrad.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 13/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 13/07: Begin.


Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 12 juli 1994. Wij (Iris, Kim, Ka­ri­ma en ik) be­gin­nen van­och­tend met ons vrij­wil­li­gers­werk voor en in de Pa­les­tijn­se Kha­li­di bi­blio­theek in de oude stad van Je­ru­za­lem. De­ze bi­blio­theek ligt aan de Ket­ting­poort­straat / Ta­riq Baab al-Sil­sila. Als men in de rich­ting van de Ket­ting­poort kijkt, dan ligt de bi­blio­theek aan de rech­ter­zij­de, niet ver van die poort ver­wij­derd, vlak bij de Klaag­muur, de Rots­koe­pel­mos­kee en al-Aq­sa-mos­kee. Van­daag duurt de jacht op ge­schik­te woon­ruim­te nog voort.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vier, zowel Iris, Karima, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier! Ka­ri­ma is nog ouder.
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Dinsdag, 12 juli 1994

Dag 17 / 72: Jeruzalem.
Opstaan rond 5.45 uur, ge­wekt door het zon­licht en het ver­keers­la­waai. (Op het dak van het Cai­ro hos­tel.)
Douchen.
Rondhangen tot 9.00 uur, voor­dat de da­mes tot le­ven ko­men.

De Khalidi-bibliotheek

We gaan via het post­kan­toor, waar ik 500 S. opneem (f. 299,60) naar de Kha­li­di-bi­blio­theek. Aankomst rond 10.15 uur. Daar zijn Lar­ry Con­rad, die de lei­ding van dit pro­ject heeft, Tony Bish, Mark C. en David B. (Die drie laat­sten zijn pa­pier­con­ser­va­to­ren.)
We moeten de manuscripten op nummer­vol­gor­de plaat­sen.
Ik zeg dat dit “… een niet een bijs­ter in­te­res­san­te taak is, maar dat het on­ge­twij­feld zeer no­dig is.” Een uit­spraak die Lar­ry twee we­ken la­ter tij­dens een eten­tje aan­haalt. (En als po­si­tief er­va­ren heeft.)
Het is erg warm op dat ‘zolder’-ka­mer­tje on­der het dak van dit zeer oude Mam­me­luk­ken-ge­bouw in Je­ru­za­lem. Het zweet stroomt van mijn li­chaam. We drin­ken veel en eten wei­nig.

Woonruimte-jacht

We gaan naar de eigenaar van een ap­par­te­ment. Da­vid kent hem, maar de­ze vraagt 750 US$ voor een maand. Iris be­gint op kla­ge­ri­ge toon de man om be­grip te vra­gen voor on­ze moei­lij­ke si­tu­a­tie. (Ho­pen­de dat de­ze win­ke­lier / busi­ness-man over zijn hart zal strij­ken.) ‘Men­sen in nood wil­len al­les be­ta­len’, zal de han­de­laar mis­schien wel den­ken.
We nemen de kamer niet en een an­der rom­mel­hok, naast een ho­tel ne­men we ook niet, want de vrou­wen wil­len Da­vid en mij er niet bij heb­ben, na­tuur­lijk.
In pa­niek wordt Z. D. ge­beld. (Want ze had­den het Cai­ro hos­tel al op­ge­zegd, in vol­le­dig ver­trou­wen dat we het ap­par­te­ment voor 400 US$ zou­den krij­gen, zo­als Da­vid aan­van­ke­lijk be­weerd had.)
In de nieuwe stad gaan we naar het is­la­mi­tisch mu­se­um. Ik bel naar het Cai­ro hos­tel, maar de ka­mer is al weg en de ko­men­de da­gen niet meer be­schik­baar. (Ik kocht een te­le­foon­kaart voor 9,5 S.)

Ziek

Het museum is aardig, maar ik ben moe en loop wei­nig.
Drink appelsap.
De stad in. Ik heb last van diar­ree. De vrou­wen blij­ven on­der­weg bij een man staan en la­ten zich de Is­raë­li­sche po­li­tiek uit­leg­gen. Ik ga in het du­re King Da­vid Ho­tel naar het toi­let. Nie­mand vraagt me wat.

Telefoonkaart

Ik ga terug naar de politieke dis­cus­sie en daar­na gaan we een fa­la­fel eten, ijs­jes eten. Plot­se­ling her­in­ne­ren Iris en Kim zich dat ze Z. D. moe­ten bel­len en stui­ven weg. Over­al vra­gen ze of ze even mo­gen bel­len. Ik laat ze rond­ren­nen, want nie­mand laat hen bel­len en vraag dan qua­si on­we­tend wat ze aan het doen zijn. Dan geef ik hen mijn te­le­foon­kaart, met: “Als je ’s mor­gens weet dat je ’s avonds moet bel­len, moet je maat­re­ge­len ne­men.” Ik ben zo af­stan­de­lijk na hun de-so­li­da­ri­teit, eind-ver­le­den week, en om­dat ik er­van uit­ga (en zij ook, denk ik) dat de huis­ves­ting al­leen voor de vrou­wen be­stemd is en dat ik het maar moet uit­zoe­ken.

Sexy meiden

Z. D. is niet thuis. Zij gaan weer ijs eten.
We lopen naar het Cai­ro hos­tel, want hun ba­ga­ge is daar.
Onderweg komen we langs een kroeg waar Da­vid en Mark zit­ten. Prach­ti­ge sexy mei­den wer­ken er in de be­die­ning. Ik drink een pils (en ben daar­na van mijn diar­ree af) en ga met Da­vid in zee, die een ap­par­te­ment op cir­ca 10 km. bui­ten de stad heeft ge­von­den. (Zegt hij. Pas la­ter zal blij­ken dat hij meer praat dan goed is en meer be­weert dan hij waar kan ma­ken.) Het pand zou 300 US$ kos­ten.

Weer op een dak slapen!

De dames vertrouwen nog op Z. D. Hij zal voor hen een ap­par­te­ment in Beth­le­hem re­ge­len, 90% ze­ker en voor niets.
David brengt ons naar een ob­scuur hos­tel waar ik voor 15 S. per nacht op een dak mag sla­pen. Ik krijg een ma­tras en een slaap­zak, want het is steen­koud, ’s nachts. Ik be­taal voor 3 nach­ten. (45 S. totaal.) Ik heb nog 404 S. over als ik om cir­ca 23.00 uur in bed kruip, op een dak met een over­zicht over de stad.


Menu – 12/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat te­rug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalem.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradMammelukken.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Con­ser­va­tion (Engels).


Menu – 12/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 12/07: Begin.