28 februari 1984

Dagboek 1984

(Dag 4413) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Van­daag werk ik in Maas­tricht bij ver­schil­len­de adres­sen, in ver­schil­len­de func­ties, on­der an­de­re als pro­ject­lei­der. – HL., in bei­de han­den zelf een groot (fi­nan­ci­eel) gat, klaagt bij [buur­jon­gen] SW. over het fi­nan­ci­eel wan­be­heer van diens moe­der MW. Door het ge­klaag van HL. krijg ik in het kort in­zicht in het rei­len en zei­len van de fa­mi­lie W. Ik be­schrijf mijn op­vat­ting daar­over.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 28 februari 1984.
Waakdienst.
Op 7.15 uur.
Met de dienst­au­to naar Maas­tricht. Dienst­au­to: Sim­ca Tal­bot.
Om 9.15 uur in de Ta­pijn­ka­zer­ne, Maas­tricht. [Col­le­ga] SD. hel­pen.
Eten bij de mi­li­tai­ren. Er zijn en­ke­le stuk­ken en een straat­wer­ker met een dik­ke bult in de broek. Hij heeft wit haar.
Van 10.40 tot 11.20 bij Bouw­ver­eni­ging Be­ter Wo­nen in Maas­tricht. Over­leg met Me­lot­te [elek­tri­cien?], voor de TBX50.
Zaak.
Tegen 12.00 naar de Ta­pijn­ka­zer­ne.
Om 14.00 in het Kruit­huis voor de Bouw­ver­eni­ging Sint Ma­thias, Maas­tricht: TBX50.
Van 15.30 tot 16.30 weer in de Ta­pijn­ka­zer­ne.
Thuis 16.45 met de dienst­au­to.
Lezen.
Samen met HL. eten maken. Af­was­sen.
[Buurjongen] SW. is hier om ge­ge­vens door te ge­ven over zijn op­lei­ding. Ik wil voor hem sol­li­ci­te­ren, links en rechts.
HL. gaat, zeer tegen mijn wens, in op de fi­nan­ciële si­tu­a­tie bij hem [SW] thuis. (Dus bij zijn moe­der MW.) Hij valt over het fi­nan­ciële wan­be­heer. (Zo­als hij dat ziet.) (En dat ter­wijl hij­zelf ook geen geld kan be­he­ren.)
Bovendien valt hij over het feit dat SW. al­les eerst aan zijn moe­der moet vra­gen. (Zo­als dat bij hen [Chi­ne­zen] ge­brui­ke­lijk is.) SW. is 23 jaar en vraagt zijn moe­der veel omdat zij veel le­vens­er­va­ring heeft. Ik vind dat een te waar­de­ren stand­punt. HL. niet. Ik vind dat ik veel van MW. kan le­ren. Zij is een wij­ze vrouw met een bij­zon­de­re (Chi­ne­se) kijk op de din­gen en het in waar­de la­ten van an­de­re men­sen.
Lezen.
Radio: ik tracht het Fm-ge­deel­te te maken, wat niet gaat als de draai­con­den­sa­tor niet op zijn plaats zit. Ik heb nu goe­de mid­den­golf- en een klein stuk­je Fm-ont­vangst.
Tv.
Nu 22.55 uur.
Weer: fris tot koud. Een beet­je re­gen. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 februari 1983

Dagboek 1983

(Dag 4047) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len – HL. en ik be­zit­ten een zeil­boot. Het dek­zeil is ver­sle­ten en ik wil een nieuw zeil ma­ken. – Van­avond komt het ex-vriend­je van HL. op be­zoek en ik heb een one­night­stand met hem.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 27 februari 1983.
Op 10.30 uur.
HL. helpen bij het dou­chen.
Eten.
12.00 tot 14.30 mor­se oe­fe­nen: ne­men / zen­den / ne­men, aan een stuk door.
Naar de zeil­boot, die in de ga­ra­ge van P. en I. van H. ge­stald is, om de maat op te ne­men voor een nieuw dek­zeil.
Thuis de was verzorgen.
Douche.
Bed verschonen.
Eten. Afwassen.
Dagboek bijwerken.
GC. komt vanavond.
Weer: veel bewolking. Droog en fris.
Samen radio luisteren.
Van 20.10 tot 00.00 is GC. hier. Ver­tel­len. Vrij­en. Sek­sen.
(HL. gaat bij XV. Tv kijken, tot 23.00 uur.)
Verder vertellen.
Wijn drinken.
Gezellig.
Als GC. weg is nog wat met HL. ver­tel­len.
Bed 00.45 uur. Ik heb een kwart li­ter wijn ge­dron­ken.
Weer: veel en har­de re­gen.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL., XV.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 februari 1982

Dagboek 1982

(Dag 3681) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Ik ben daar Pro­ject­lei­der. – Om­dat mijn dienst­au­to voor een door­smeer­beurt een hal­ve dag in de ga­ra­ge is, doe ik een deel van mijn werk op de fiets.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 26 februari 1982.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Zaak-Fran­çois de Veye­straat.] Dienst­au­to: VW-bus.
De dienstauto naar [VW] Ga­ra­ge Van Stra­ten: door­smeer­beurt. Vroe­ger duur­de dat een half uur. Nu zegt men: “Hal­ve … dag.”
[Collega] WW. haalt me op.
Zaak 8.45 uur.
Administratie [op kantoor] tot 10.15 uur.
Op de fiets naar Du­mou­lin: Maastricht. Sper­ren Net­lijn­over­dra­ger 7.
[Ik haal de dienst­au­to weer op.] Fiets in de VW-bus.
Zaak.
Eten bij het Grind­gat [Maas­plas]. Een jon­ge vis­ser heeft een lek­ker kont­je in zijn strak­ke broek en een geil bult­je voorin.
Zaak. Ver­ga­de­ring van de ‘Pro­ject­lei­ders’ tot 16.25 uur. We­gens de cha­o­tische toe­stan­den is het voor­lo­pig de laat­ste keer: ge­luk­kig. Ik heb een gro­te he­kel aan ver­ga­de­ren. Ik werk lie­ver.
Fiets: 16.45 uur. Thuis 17.20 uur.
Eten.
Lezen.
Financiën regelen.
Afwassen.
Lezen.
20.30 naar ci­ne­ma Ma­bi I, f. 10,00 per per­soon. “The His­tory of the World, part I” van Mel Brooks. Een zeer goede en prach­ti­ge lach­film.
22.40 tot 23.40 bij de ouders van HL.
Thuis 00.10 uur.
Bed 00.45 uur.
Weer: nacht­vorst. Over­dag lek­ker zon­nig en fris. La­ter min­der koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 februari 1981

Dagboek 1981

(Dag 3315) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik ben ziek thuis. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal en daar­voor volg ik aan de Volks­uni­ver­si­teit in Maas­tricht een avond­cur­sus Ara­bisch. Van­avond maak ik mijn huis­werk. – We wil­len over en­ke­le da­gen een week­je naar Lon­den en ko­pen nu het En­gel­se geld.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 25 februari 1981.
(Ziek.)
Op 11.20 uur.
Eten.
Krant lezen.
Station [Eijsden?]: twee en­kelt­jes Eijs­den – Oost­ende voor vrij­dag (27-2-81) 2x 36,60 gul­den. Dui­zend Bel­gische francs voor 68,00 gul­den bij de bank. Tien En­gel­se ponden voor 54,00 gul­den. Dit bij de Am­ro. Hun pon­den wa­ren toen op.
Bij de Ra­bo 79 pond voor 425,00 gul­den. (Koers: 5,38 gul­den.)
In­ko­pen (groen­te) bij Ger­da. [?]
Thuis van 14.30 tot 17.00 Ara­bisch.
Eten maken.
Joop N. komt. (Zo­als ver­le­den week te­le­fo­nisch af­ge­spro­ken.) (Hij bracht goe­de port mee.)
Eten koken: spa­ghet­ti. Ik maak uiter­aard mijn ei­gen spa­ghet­ti en ver­ant­woor­de saus. [Ik ben ve­ge­ta­riër, HL. niet.]
Eten. Afwassen.
[Buurvrouw] M. komt vlaai­en bak­ken.
20.00 tot 20.45 Ara­bisch.
Nu 20.50 uur. Weer: de hele dag steen­koud. Droog.
Nu totaal 3.565 francs.
Douche.
Tv.
M. ging al om 20.30 uur weg.
23.00 uur: Esquire, Maas­tricht. En­ke­le leu­ke stuk­ken. AP. was er ook. We zijn met de au­to van Joop, een VW-Golf.
Thuis 01.30 uur.
Versgebakken vlaai eten.
Bed 02.30 uur. We vra­gen Joop waar hij sla­pen wil: tus­sen ons of in de gas­ten­ka­mer. Hij kiest voor het eer­ste en hij heeft de nacht van zijn le­ven tus­sen twee jon­gens in een echt bed (geen struik­gewas in een of an­der park [crui­sing]) en nog klaar­komen ook. Hij kan het haast niet ge­lo­ven. Hij is erg uit­ge­laten. (Ik maak hem klaar.) Joop, die toch al zes­tig jaar moet zijn, is over­ge­luk­kig en het stemt ons te­vre­den dat we met zo’n klei­ne geste (een beet­je li­chame­lij­ke warm­te) hem zo ge­luk­kig kun­nen ma­ken. Hij staat ons on­danks zijn leef­tijd, niet te­gen. Hij heeft nog een goed fi­guur. We heb­ben ei­gen­lijk me­de­lij­den met hem, om­dat hij al twee jaar geen man meer heeft ge­had.
Met de voyeursachtige AH. [net zo oud], die er erg op uit is, zou ik dit nooit doen.
Slapen tegen 03.15 uur.
Weer: Steen­koud en vorst.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 februari 1980

Dagboek 1980

(Dag 2948) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 24 februari 1980.
Op 11.30 uur, na vrij­age.
12.00 uur RL. komt de [ge­leen­de] boor­ma­chi­ne te­rug­bren­gen. Ze blijft tot 13.00 uur.
Eten.
Samen in de tuin wer­ken. De rand van be­ton­pla­ten om­hoog ge­haald. Grond op­ge­hoogd. Het stuk tuin tus­sen de keu­ken en de car­port om­ge­spit.
18.00 uur eten. Af­was­sen.
Nieuw plan van de tuin ge­maakt.
20.00 Tv.
Om 20.30 zijn de ou­ders van HL. hier, sa­men met me­vrouw C. (hun buur­vrouw) en blij­ven tot 22.00 uur.
Twee tompoezen ge­ge­ten.
Nu 22.35 uur.
Erg moe.
Weer: licht be­wolkt. Vol­op zon. Erg lek­ker.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.