Bergen op Zoom: Militair

28 februari 2019

 

 
Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
De militaire ge­schie­de­nis van Ber­gen op Zoom.
De maquette van de stad zo­als die er­uit zag vóór de in­na­me door de Fran­sen op 16 sep­tem­ber 1747.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Wikipedia
Het be­leg van Ber­gen op Zoom (1747).

 

 

1747
Omdat de vesting on­neem­baar lijkt, krijgt de stad de bij­naam ‘La Pu­cel­le’, de Maagd. In 1747 lukt het de Fran­sen toch om Ber­gen op Zoom in te ne­men. Ber­gen op Zoom vol­doet op dat mo­ment aan de in­zich­ten van mees­ter­ves­ting­bou­wer Men­no van Coe­hoorn en [wordt] be­schouwd als de sterk­ste ves­ting van de Re­pu­bliek. De ma­quet­te in het mid­den van de zaal toont de stad in het jaar 1747, voor­dat het [sic] door de Fran­sen werd in­ge­no­men.
Na twee maan­den valt op 16 sep­tem­ber de ves­ting na een Fran­se storm­aan­val, die als een com­ple­te ver­ras­sing komt voor de be­vel­heb­bers van de stad. In de stad wordt he­vig ge­voch­ten, maar het gar­ni­zoen ver­trekt al snel de stad uit. Ber­gen op Zoom valt in han­den van moor­den­de en plun­de­ren­de sol­da­ten. Een groot deel van de stad ligt in puin, de be­vol­king is nog ja­ren­lang be­rooid en erns­tig ge­trau­ma­ti­seerd door de val van de Maagd.
Bron van deze tekst: Handels- en vestingstad.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.

De maquette is in het Mu­se­um Mar­kie­zen­hof op een hel­ling ge­plaatst, zo­dat de toe­schou­wer van be­ne­den af een goed over­zicht heeft op het mo­del van de­ze stad, maar er is ook een stel­la­ge, die men via een trap kan be­klim­men, van­waar men de stad van­af de zee­zijde (Schel­de) kan be­kij­ken.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.
Door de lichtinval en ref­lec­tie lijkt het als­of de grach­ten van de ves­ting­wer­ken echt vol wa­ter staan.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Het Markiezenhof
Bergen op Zoom: Mi­li­tair.
Een landkaart van de ves­tings­tad Ber­gen op Zoom en di­rec­te om­ge­ving. Het lijkt er­op dat de­ze land­kaart mo­del is ge­weest voor de ma­quet­te, hier­bo­ven.

 

 

Menu – 28/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

27 februari 2019

 

 
RNR-Glas-in-lood

Het Markiezenhof
Industrieel erfgoed
Herinneringstableau in glas-in-lood bij het hon­derd­ja­rig ju­bi­le­um van de
ijzergieterij Rogier-Nerincx-Richter
1882 – 1982.

 

 

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Wikipedia
RNR.

 

 

Menu – 27/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom
RNR

Het Markiezenhof
Industrieel erfgoed.

 

 

N.V.Machinefabriek
v.h.Rogier.Nerincx.Richter.
Bergen.op.Zoom.1906.

 

 

Raad- en Rekenkamer
Modelleren, gie­ten, sme­den, as­sem­ble­ren
De metaalindustrie dankt haar be­staan gro­ten­deels aan de sui­ker­fa­brie­ken en de de­fi­ni­tie­ve af­schei­ding van Bel­gië in 1839. De oor­spron­ke­lijk in Bel­gië ge­pro­du­ceer­de ma­chi­ne­rieën voor de sui­ker­ver­wer­king gaat men nu zelf pro­du­ce­ren. Bel­gi­sche ka­pi­taal­be­zit­ters in­ves­te­ren lie­ver in Ne­der­land. Naast ma­chi­nes wor­den tal van an­de­re pro­duc­ten ver­vaar­digd. De be­lang­rijk­ste be­drij­ven zijn:
N.V. Asselbergs’ IJzer­gie­te­rij en Han­dels­maat­schap­pij,
N.V. IJzer­gie­te­rij en Ma­chi­ne­fa­briek Rogier Nerincx Richter,
N.V. Haar­den­fa­briek ‘De Schelde’ v/h Geers & Zoon, N.V. IJzer­gie­te­rij en Ma­chi­ne­fa­briek P.J. van Me­che­len, N.V. IJzer­gie­te­rij en Ma­chi­ne­fa­briek ‘De Holland’ en Hu­bert C. Be­ckers’ IJzer­gie­te­rij en Ka­chel­fa­briek ‘St. Jozef’.

 

 

Menu – 27/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

26 februari 2019

 

 
Markiezenhof

Het Markiezenhof
Permanente collectie.

 

 

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 26/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

25 februari 2019

Markiezenhof

Het Markiezenhof
Permanente collectie.

 

 

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 25/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

24 februari 2019

 

 
Markiezenhof

Het Markiezenhof
Christoffelschouw.

 

 

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
Rijksmonument nr.: 9244.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

De Hofzaal.
(Bladerboek Hofzaal: blad­zij­de 36-37.)

Huzaren­stuk­je voor de Hof­zaal


De Christoffelschouw
Mechelse ambachts­lie­den ver­vaar­di­gen in 1521 de Chris­tof­fel­schouw naar een ont­werp van Rom­bout Kel­der­mans. In Ber­gen op Zoom be­wer­ken vijf steen­hou­wers de de­len zo­danig, dat ze per­fect op el­kaar aan­slui­ten.

Wanneer het Mar­kie­zen­hof in ge­bruik is als ka­zer­ne krijgt de schouw een plek in het stad­huis (1844). In 1973 krijgt zij haar oor­spron­ke­lij­ke plek weer te­rug.
Zij was en is het pronk­stuk van Het Mar­kie­zen­hof.

Per schip wordt de 20.000 kilo zwa­re Chris­tof­fel­schouw in on­der­de­len van Meche­len naar Ber­gen op Zoom ge­trans­por­teerd. In de Hof­zaal bouwt men het ge­vaar­te op.

 

 

De Hofzaal.
(Bladerboek Hofzaal: blad­zij­de 38-39.)

De legende leeft


Sint Christoffel, be­scherm­hei­li­ge van Ber­gen op Zoom

Sint Christoffel is een pest­hei­li­ge en een van de veer­tien nood­hel­pers. Hij is de be­scherm­hei­li­ge van de rei­zi­gers en staat be­kend om zijn reu­zen­kracht.

De legende gaat dat veerman Chris­tof­fel door een ri­vier waadt om een kind naar de over­kant te bren­gen. Hij vol­hardt in zijn taak en ge­loof on­danks het feit dat dit (Chris­tus)­kind on­der­weg steeds zwaar­der wordt.

De heren van Bergen op Zoom heb­ben een spe­cia­le band met deze hei­li­ge. In 1445 is er al een muur­schil­de­ring van Chris­tof­fel in de Hof­zaal aan­we­zig.

Als je Sint Christofffel ziet zul je niet ster­ven zon­der het sa­cra­ment der ster­ven­den te heb­ben ont­van­gen. Middel­eeuwers ko­men de beel­te­nis van Sint Chris­tof­fel dan ook over­al te­gen.

 

 

De Hofzaal.
(Bladerboek Hofzaal: blad­zij­de 40-41.)

Details van de jaarrekening 1521-1522


Kosten van het vervoer en de plaat­sing van de Chris­tof­fel­schouw

“Jan van Campen ende Cornelis Adri­aens­sen die met twe paer peer­den de groote blauw schou­stee­nen en­de den steen daer Sin­te Chris­tof­fel in­ne ge­hou­den es en­de twe an­de­re blauw stee­nen tot­ter sel­ver schou­wen, van der ha­ve­nen in ’t Hoff ge­sleypt heb­ben, elck vier schel­lin­gen. Va­lent be­taelt 8 scel­lin­gen.” (lin­ker pa­gi­na)

Diverse benodigdheden: “30 kerck­sper­ren [lan­ge dun­ne pa­len], 9 del­len [plan­ken], 12 rach­ters [bal­ken], 100 calcx 2 pond en 1 ton­ne ty­ras [kalk en ce­ment].”

“Meesteren Romboute Kel­der­man, die ge­le­vert heeft dien nyeu­wen heerdt bo­ven de nyeu­we schou­we, die ge­heyst [ge­de­cla­reerd] heeft 15 pond vlaems, be­taelt op re­ke­nin­ge 7 pond vlaems, fa­cit 10 pond 10 schel­lin­gen bra­bants.”

 

 

Menu – 24/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

23 februari 2019

 

 
Fons Gieles

Fons Gieles

Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Stad.

 

 

Schilderijen: Fons Gieles
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Website:

Fons Gieles (1924-1995).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

Fons Gieles

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Fons Gieles

FONS GIELES (1924-1995)

Voor veel Bergenaren is Fons Gie­les een be­grip. Op het Mol­ler­ly­ce­um en Gym­na­si­um Ju­ve­naat in Ber­gen op Zoom en de Aca­de­mie voor Beel­den­de Vor­ming Til­burg leer­den ve­len van hem te­ke­nen en schil­de­ren, maar voor­al ook kij­ken!
Hij was bevlogen met zijn vak en be­gaan met zijn leer­lin­gen, die hij ook bui­ten liet te­ke­nen en mee naar het mu­se­um nam, of lu­die­ke straf­op­drach­ten gaf, zo­als een post­ze­gel 5x ver­groot na­te­ke­nen ;).

Zo bevlogen als hij met het vak was, zo be­vlo­gen was hij ook met veel an­de­re za­ken: met de stad Ber­gen op Zoom, met na­tuur en cul­tuur, met ge­loof.
Niet alleen vereerde hij de stad in tal van te­ke­nin­gen, hout­sne­den en schil­de­rij­en, hij was ook de man die de aan­zet gaf tot ar­cheo­lo­gi­sche op­gra­vin­gen in Ber­gen op Zoom.

Fons Gieles ontving voor zijn oeu­vre in 1982 de Sak­ko Cul­tuur­prijs.
Zijn thematiek laat zien dat hij geen kunst om de kunst maak­te: zijn wer­ken dien­den veel­al een doel dat kon va­rië­ren van leer­lin­gen in­spi­re­ren, his­to­risch vast­leg­gen, be­vor­de­ring van re­li­gi­eus be­sef, tot aan ge­woon pro­test.

Woorden van Joop:
“Tekenen en kunst be­schou­wen be­gin­nen al­le­bei met goed kij­ken.
Naarmate beter wordt ge­ke­ken, wordt ook meer op­ge­merkt. Daar­door kan het beeld aan vol­le­dig­heid win­nen en ons in­zicht groei­en. Kij­ken is een kunst. En zien een gunst. Het woord is in fei­te aan het kunst­werk zelf. Wil­len wij be­grij­pen wat het kunst­werk ons zegt, dan moe­ten wij eerst de taal die het spreekt le­ren ver­staan. Kunst­be­schou­wing is: ge­hol­pen door die ken­nis ve­ler­lei as­pec­ten van het kunst­werk aan­dach­tig on­der­zoe­ken.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Joop Mijs­ber­gen aan de hand van het the­ma ‘De Stad’.

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Fons Gieles – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 23/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

22 februari 2019

 

 
Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen
Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Zee.

 

 

Schilderijen: Joop Mijsbergen
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Websites:

YouTube: Joop Mijsbergen (video: 1997).
YouTube: Joop Mijsbergen (video: 2009)
Website: Joop Mijsbergen (werk).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

Joop Mijsbergen

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Joop Mijsbergen

JOOP MIJSBERGEN (ge­bo­ren in 1934)

Joop Mijsbergen is ge­bo­ren en ge­to­gen in Ber­gen op Zoom. Hij stu­deer­de aan de Ko­nink­lij­ke Aca­de­mie voor Scho­ne Kun­sten in het Na­tio­naal Ho­ger In­sti­tuut voor Scho­ne Kun­sten in Ant­wer­pen (1953-1960). Sinds 1979 heeft hij zijn ei­gen school voor te­ke­nen en schil­de­ren.

Joop werkt in fi­gu­ra­tie­ve zin met zo­wel olie-, acryl- als wa­ter­verf en be­strijkt daar­mee een breed gam­ma aan on­der­wer­pen. Kunst heeft voor hem in elk ge­val met kun­de, vak­man­schap en er­va­ring te ma­ken.

Elk werkstuk is het re­sul­taat van niet af­la­tend zoe­ken naar even­wicht tus­sen vorm en in­houd, tus­sen ab­strac­tie en fi­gu­ra­tie, met geen an­de­re bood­schap dan de toe­schou­wer een ‘schoon, span­nend en/of boei­end vi­su­eel avon­tuur’ mee te la­ten be­le­ven.

Velen kennen Joop ook als op­rich­ter, voor­zit­ter en di­rec­teur van Kunst­kring. La­ter: Stich­ting Et­ce­te­ra (1960-1993). Hoog­te­punt voor Et­ce­te­ra was de Sak­ko­prijs voor Kun­sten en Let­te­ren die de stich­ting in 1988 ont­ving ‘we­gens on­af­ge­bro­ken ex­po­se­ren van hoog­waar­di­ge beel­den­de kunst in Ber­gen op Zoom’.

Woorden van Joop:
“De kern van mijn kunst be­vindt zich in het sa­men­komen van al­le ele­men­ten; zo­als de vlek, de pen­seel­toets, de rich­ting, de licht-don­ker waar­den, de kleur­in­ten­si­teit. En al­tijd weer is het ge­heel meer dan de som der de­len. Zo­lang ik er fy­siek en gees­te­lijk toe in staat ben, zal ik blij­ven schil­de­ren. Ik leer ie­de­re dag weer wat bij via edu­ca­tion per­ma­nen­te.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Joop Mijs­ber­gen aan de hand van het the­ma ‘De Zee’.

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Joop Mijsbergen – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 22/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

21 februari 2019

 

 
Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Mens.

 

 

Schilderijen: Jan Wessendorp
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Websites:

YouTube: Jan Wessendorp (video).
Website: Jan Wessendorp (werk).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

Een detail van bovenstaand schilderij.

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

JAN WESSENDORP (geboren in 1940)

Hij houdt van Bergen op Zoom. Sinds hij er woont heeft hij mee­ge­hol­pen om hier kun­ste­naars­ini­tia­tie­ven van de grond te krij­gen: eerst Im­puls (in de ja­ren 70), daar­na Stich­ting Ar­sis Kunst en So­cië­teit (van­af be­gin 2000).
Hij was docent te­ke­nen vlak­ke vor­men en kleur aan de Aca­de­mie voor Beel­den­de Kuns­ten St. Joost in Breda.

Leidraad in zijn werk en leven zijn de woor­den van de Duit­se kun­ste­naar Al­brecht Dü­rer (1471-1528): “De kunst is in de na­tuur ver­bor­gen, wie haar er­uit kan ruk­ken heeft haar”.

Wessendorp bundelt in zijn werk al­le beel­den­de dis­ci­pli­nes en past de­ze toe met een niets ont­zien­de kracht. Met als doel: de ach­ter­lig­gen­de ge­voe­lens en ge­dach­ten op een zo tref­fend mo­ge­lij­ke ma­nier over­bren­gen.
In zijn schil­de­rij­en wor­den verf en gra­fiek niet al­leen ge­com­bi­neerd: de wij­ze van verf­be­han­de­ling met ge­bruik van tex­tiel en hout in een on­los­ma­kend met het schil­de­rij ver­bon­den re­liëf­ach­ti­ge lijs­ten, ma­ken dat de twee­di­men­sio­na­li­teit wordt be­vraagd en over­ste­gen.

Woorden van Jan:
“Beeldende kunst is niet het la­ten ont­staan van nieuwe vor­men uit het niets, maar het is een unie­ke or­ga­ni­sa­tie van het be­staan­de. Schil­de­ren is or­ga­ni­se­ren van verf. Die or­ga­ni­sa­tie­vorm heeft een doel en een be­te­ke­nis. Ik zie me­zelf als een mo­der­ne ico­nen­schil­der. Ik pro­beer iets uit de wer­ke­lijk­heid te ha­len en er een sym­bool van te ma­ken, er ho­ge­re waar­den aan te ver­le­nen. Ik ben het liefst in mijn ate­lier, al­leen. Wer­ken heeft een­zaam­heid nó­dig. Het gaat niet al­leen om het mo­ment van schil­de­ren, nee, je moet al­tijd alert zijn.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Syn­pasZ [sic] Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Jan Wes­sen­dorp aan de hand van het the­ma ‘De Mens’.

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Joop Mijsbergen – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 21/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Homm’age à Trois

20 februari 2019

 

 
Jan Wessendorp

Jan Wessendorp
Museum Markiezenhof – Homm’age a Trois.
De Mens.

 

 

Schilderijen: Jan Wessendorp
Museum Het Markiezenhof: Steenbergsestraat 6.
08 september 2018 t/m 02 december 2018.

 

 

Websites:

YouTube: Jan Wessendorp (video).
Website: Jan Wessendorp (werk).

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp
Een detail van bovenstaand schilderij.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

Jan Wessendorp

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Jan Wessendorp

JAN WESSENDORP (geboren in 1940)

Hij houdt van Bergen op Zoom. Sinds hij er woont heeft hij mee­ge­hol­pen om hier kun­ste­naars­ini­tia­tie­ven van de grond te krij­gen: eerst Im­puls (in de ja­ren 70), daar­na Stich­ting Ar­sis Kunst en So­cië­teit (van­af be­gin 2000).
Hij was docent te­ke­nen vlak­ke vor­men en kleur aan de Aca­de­mie voor Beel­den­de Kuns­ten St. Joost in Breda.

Leidraad in zijn werk en leven zijn de woor­den van de Duit­se kun­ste­naar Al­brecht Dü­rer (1471-1528): “De kunst is in de na­tuur ver­bor­gen, wie haar er­uit kan ruk­ken heeft haar”.

Wessendorp bundelt in zijn werk al­le beel­den­de dis­ci­pli­nes en past de­ze toe met een niets ont­zien­de kracht. Met als doel: de ach­ter­lig­gen­de ge­voe­lens en ge­dach­ten op een zo tref­fend mo­ge­lij­ke ma­nier over­bren­gen.
In zijn schil­de­rij­en wor­den verf en gra­fiek niet al­leen ge­com­bi­neerd: de wij­ze van verf­be­han­de­ling met ge­bruik van tex­tiel en hout in een on­los­ma­kend met het schil­de­rij ver­bon­den re­liëf­ach­ti­ge lijs­ten, ma­ken dat de twee­di­men­sio­na­li­teit wordt be­vraagd en over­ste­gen.

Woorden van Jan:
“Beeldende kunst is niet het la­ten ont­staan van nieuwe vor­men uit het niets, maar het is een unie­ke or­ga­ni­sa­tie van het be­staan­de. Schil­de­ren is or­ga­ni­se­ren van verf. Die or­ga­ni­sa­tie­vorm heeft een doel en een be­te­ke­nis. Ik zie me­zelf als een mo­der­ne ico­nen­schil­der. Ik pro­beer iets uit de wer­ke­lijk­heid te ha­len en er een sym­bool van te ma­ken, er ho­ge­re waar­den aan te ver­le­nen. Ik ben het liefst in mijn ate­lier, al­leen. Wer­ken heeft een­zaam­heid nó­dig. Het gaat niet al­leen om het mo­ment van schil­de­ren, nee, je moet al­tijd alert zijn.”

Voor deze Eerbetoonstelling Homm’age a Trois maak­te Syn­pasZ [sic] Kunst­col­lec­tief een keu­ze uit het werk van Jan Wes­sen­dorp aan de hand van het the­ma ‘De Mens’.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom

SynapsZ Kunstcollectief

EERBETOONSTELLING HOMM’AGE À TROIS

Met deze tentoonstelling in het Mar­kie­zen­hof eert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief drie Berg­se kun­ste­naars die het kunst­kli­maat in Ber­gen op Zoom (en ver daar­bui­ten) de af­ge­lo­pen hal­ve eeuw heb­ben be­paald, di­ver­se ge­ne­ra­ties heb­ben ge­ïn­spi­reerd en be­ïn­vloed, en een in­druk­wek­kend oeu­vre op hun naam heb­ben staan:

Fons Gieles – Joop Mijsbergen – Jan Wessendorp

Onder de titel ‘Homm’age à Trois’ pre­sen­teert Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief een se­lec­tie van hun werk aan de hand van drie thema’s:

DE STAD – DE ZEE – DE MENS

De kunstenaars van SynapsZ Kunst­col­lec­tief ‘re­a­ge­ren’ op de aan­ge­le­ver­de wer­ken met ei­gen kunst en pro­be­ren de be­zoe­kers steeds te ver­ras­sen.
Zo wor­den de kunst­wer­ken ie­de­re keer an­ders ge­pre­sen­teerd, ge­com­bi­neerd en ge­re­gis­seerd. De ten­toon­stel­ling is drie maan­den lang een ‘werk in uit­voe­ring’, om­lijst door een ver­ras­send pro­gram­ma van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten.

Met deze experimentele ten­toon­stel­ling sluit Sy­napsZ Kunst­col­lec­tief aan bij het con­cept ‘Pu­bliek ge­heim-ge­heim pu­bliek’ van het Mar­kie­zen­hof en het the­ma ‘Ver­ha­len’.

SynapsZ Kunstcollectief be­staat uit Pe­tra Kwaad­gras, Els van Ege­raat, Hans Oer­le­mans, Ri­chard de Weert, Ge­rard Huis­int­veld, Fred de Ron en Jan Slok­kers (voor­zit­ter).

Website: SynapsZ Kunstcollectief.

 

 

Menu – 20/02: BeginEinde.


Bergen op Zoom: Markiezenhof

19 februari 2019

 

 
Markiezenhof

Markiezenhof
Rijksmonument nr.: 9244
De erker van het pa­leis, links, aan de Hof­straat.

 

 

Achtergrondinformatie
Ber­gen op Zoom.

 

 

Menu – 19/02: BeginEinde.

 

 

Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Markiezenhof

Markiezenhof
Een detail van de erker in de Hof­straat.

 

 

Menu – 19/02: BeginEinde.


Markiezenhof

Markiezenhof
De onderzijde van de erker, in de Hof­straat.

 

 

Menu – 19/02: BeginEinde.