apad 28-02-23: zeventien uur

17.38 uur

*

28 februari 2023

Appingedam

Vestingstad Appingedam
(Provincie: Groningen.)
(Landstreek: Fivelingo.)
Fotonr.: 210722 17h38.

Dijkstraat 93.
Woonhuis.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 28/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Groningen

Hanzestad Groningen
(Provincie: Groningen.)
Fotonr.: 211008 17h38.

Poelestraat 40.
Bedrijfspand.
(Bouwjaar: 1865.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 103117.


Black Flamingo: kapsalon.


Menu – 28/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 27-02-23: zeventien uur

17.38 uur

*

27 februari 2023

Leer

Leer
(Deelstaat: Ostfriesland.)
Fotonr.: 180307 17h38.

Friesenstraße 63 – 65-B (vlnr).
Huisnummer 65-B werd in 1890 gebouwd.


Menu – 27/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Münster

Hansestadt Münster
(Deelstaat: Nordrhein-Westfalen.)
Fotonr.: 190625 17h38.

Johannisstraße.
Petri-Kirche.
(Bouwperiode: 1590-97.)


De Petri-Kirche heeft twee torens. Op deze foto staat de tweede toren loodrecht achter de eerste, aan de andere kant van het gebouw, en is daarom niet te zien.


De Petri-Kirche is een Denkmal (monument).


Menu – 27/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 17.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 26-02-23: zestien uur

16.38 uur

*

26 februari 2023

Hamburg

Hansestadt Hamburg
(Stadswijk: Altona)
Fotonr.: 190920 16h38.

Große Elbstraße 164.
Frauen-Freiluft-Galerie = Vrouwen-Buitenlucht-Galerie.


Prostituierte
(Prostituee)
Cecilia Herrero, 1995.


Cecilia Herrero-Laffin: Justo Daract, San Luis, Argentinië (1960-).


Menu – 26/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Voorne-Putten.)
Fotonr.: 210624 16h38.

Asylplein.


Menu – 26/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 25-02-23: zestien uur

16.38 uur

*

25 februari 2023

Wiligrad

Lübstorf
(Deelstaat: Mecklenburg-Vorpommern.)
Fotonr.: 180920 16h38.

Schloss Wiligrad.
In het kasteelpark staan deze machtige, prachtige bomen. Het gaat hierbij vermoedelijk om zomereiken (Quercus robur).


Voor de boom, op de hoge sokkel, staat de zogenaamde Braunschweiger Welfen Löwe (Welfen Leeuw).
(Brons, kopie uit 2014.)


Menu – 25/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem

Houthem
(Provincie: Limburg.)
(Landstreek: Zuid-Limburg.)
Fotonr.: 190213 16h38.

Onderstestraat 25.
Woonhuis, gebouwd van mergel.
(Bouwjaar: 1828.)


In dit huis heeft mijn moeder een deel van haar jeugd doorgebracht. Haar ouders, mijn opa en oma, huurden daar enkele kamers, iets wat in de eerste helft van de vorige eeuw niet ongebruikelijk was onder arme mensen.


Menu – 25/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 24-02-23: vijftien uur

15.38 uur

*

24 februari 2023

Utrecht

Vestingstad Utrecht
(Provincie: Utrecht.)
Fotonr.: 230106 15h38.

Lange Nieuwstraat 38.
Museum Catharijneconvent.


Dit is een deel van de grote kerst­stal die dit jaar (2023) in het Mu­se­um Ca­tha­rij­ne­con­vent te zien was.
Hierbeneden volgt een citaat uit het pers­be­richt van het mu­se­um, van 26 no­vem­ber 2021.


Museum Catharijneconvent heeft een zeer om­vang­rij­ke, uiterst zeld­za­me acht­tien­de-eeuwse Na­po­li­taan­se kerst­stal ver­wor­ven met ruim 700 fi­gu­ren. Een lang­ge­koes­ter­de wens gaat hier­mee in ver­vul­ling. Van­af eind 2022 kan jong en oud zich ieder jaar ver­won­de­ren bij een ver­fijn­de mi­ni­a­tuur­we­reld waar­in niet al­leen de Hei­li­ge Fa­mi­lie, maar ook ru­moe­ri­ge mark­ten, exo­ti­sche die­ren en zwe­ven­de en­ge­len een plek heb­ben. Een bij­zon­de­re nieu­we kerst­tra­di­tie in Ut­recht! Om de­ze droom waar te ma­ken, is een groot­scheep­se res­tau­ra­tie no­dig. Het mu­se­um is daar­om een crowd­fun­ding­cam­pag­ne ge­start.
[…]
Wat is een Napolitaanse kerststal?
Vanaf de achttiende eeuw ont­wik­kel­de zich in Ita­lië een nieuw ty­pe kerst­stal dat erg po­pu­lair werd. Zo’n stal –in het Ita­li­aans ‘pre­se­pe’ ge­noemd- werd bin­nen voor­na­me fa­mi­lies veel­al van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie door­ge­ge­ven en uit­ge­breid. Niet al­leen de aan­bid­ding van het Chris­tus­kind moest zo schit­te­rend mo­ge­lijk wor­den ge­toond; de tra­di­ti­o­ne­le kerst­groep werd aan­ge­vuld met een bon­te ver­za­me­ling ty­pes, zo­als wel­ge­stel­de bur­gers, volk­se markt­koop­lui, mu­zi­kan­ten, dron­ken­lap­pen en zwer­vers. Naast de be­ken­de ezel en os, ver­sche­nen er ook die­ren uit ver­re stre­ken ten to­ne­le. Zo kent de ver­wor­ven kerst­stal ook oli­fan­ten en struis­vo­gels, als on­der­deel van het ge­volg van de ko­nin­gen. De ge­boor­te­scène lijkt wel­haast on­der­ge­sneeuwd te ra­ken in het aards­e leven van al­le­dag, maar niets is min­der waar: De Na­po­li­taan­se kerst­stal is één gro­te re­li­gi­eu­ze me­ta­foor, waar­bij al­les een dub­be­le be­te­ke­nis heeft en ver­wijst naar de ver­los­sing van de mens­heid door de ge­boor­te van het god­de­lij­ke kind.

Barok theater met actueel tintje
De Napolitaanse kerststalfiguren wer­den ge­maakt door ba­rok- en ro­co­co-kun­ste­naars en ge­tui­gen van am­bach­te­lij­ke per­fec­tie. Ze zijn een sa­men­smel­ting van beeld­houw­kunst, schil­der­kunst en tex­tiel- en bor­duur­werk. De voor­stel­lin­gen wer­den in de acht­tien­de eeuw veel­al geën­sce­neerd door the­a­ter­re­gis­seurs, zo­dat de kij­ker he­le­maal het ba­rok­ke ta­fe­reel werd in­ge­zo­gen. Mu­se­um Ca­tha­rij­ne­con­vent wil een jaar­lijk­se pre­sen­tatie ma­ken die recht doet aan die tra­di­tie, maar te­vens ge­bruik maakt van hui­di­ge tech­no­lo­gi­sche mid­de­len. De kerst­stal krijgt daar­mee ook een ac­tu­eel tint­je. Dat soort in­no­va­tie is ty­pe­rend voor een Na­po­li­taan­se kerst­stal; het is een le­ven­de tra­ditie.


Menu – 24/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 230108 15h38.

Garenmarkt.
Kermis


Menu – 24/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 23-02-23: vijftien uur

15.38 uur

*

23 februari 2023

Zutphen

Hanzestad Zutphen
(Provincie: Gelderland.)
(Landstreek: Graafschap van Zutphen.)
Fotonr.: 190925 15h38.

Nieuwstad 32.
Winkelpand.
(Bouwjaar: 1891.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 41364.


Menu – 23/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Harlingen

Vestingstad Harlingen
(Provincie: Fryslân.)
(Landstreek: Westergo.)
Fotonr.: 210902 15h38.

Noorderhaven 61.
(Bouwjaar: 1872.)


Dit pand is een Rijksmonument met nr.: 20553.


Menu – 23/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 15.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 22-02-23: veertien uur

14.38 uur

*

22 februari 2023

Brielle

Vestingstad Brielle
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Voorne-Putten.)
Fotonr.: 210624 14h38.

Voorstraat 93.
Woonhuis.
(Bouwjaar: 1870.)


Dit pand, met de erker op de eerste verdieping, is een Gemeentelijk monument met nr.: 31.


Menu – 22/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Woudrichem

Vestingstad Woudrichem
(Provincie: Noord-Brabant.)
(Landstreek: Land van Heusden en Altena.)
Fotonr.: 211007 14h38.

Kerkstraat.
Water- of Gevangenpoort.
(Bouwjaar: na 1573.)


Dit poortgebouw is een Rijksmonument met nr.: 39582
(In februari 2023 verwijst dit nummer naar een verkeerde locatie. Ik heb de fout bij de betreffende instantie gemeld.)


Menu – 22/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 21-02-23: veertien uur

14.38 uur

*

21 februari 2023

Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190920 14h38.

Platz der Republik (Hamburg / Altona).
Een detail van de Stuhlmannbrunnen.
(Bouwjaar: 1900.)


Menu – 21/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Wernigerode

Wernigerode
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
(Landstreek: Harz.)
Fotonr.: 200907 14h38.

Schäferstraße.
Op de top van de heuvel ligt Schloss Wernigerode.
(Bouwperiode: oorspronkelijk 12e eeuw, maar de huidige burcht kwam in de 19e eeuw tot stand.)


Menu – 21/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 14.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 20-02-23: dertien uur

13.38 uur

*

20 februari 2023

Appingedam

Vestingstad Appingedam
(Provincie: Groningen.)
(Landstreek: Fivelingo.)
Fotonr.: 210722 13h38.

Stationsweg 1.
Monumentale villa.
(Bouwjaar: 1886.)


Deze villa is een Gemeentelijk monument met nr.: 315.


Menu – 20/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiden

Vestingstad Leiden
(Provincie: Zuid-Holland.)
(Landstreek: Rijnland.)
Fotonr.: 211105 13h38.

Vestingstad Leiden.
Voormalig brugwachtershuisje van de Marebrug, thans de expositieruimte van de Grachtwacht.
(Bouwjaar: 1955.)


Tekst van de Grachtwacht:


Wat hebben we mooie grachten in Lei­den! Met ‘De Gracht­wacht’ wer­ken we aan plas­tic-vrije grach­ten en ma­ken we men­sen be­wust van de stads­na­tuur in en rond­om de gracht. Met de Plas­tic Spot­ter ka­no­vloot or­ga­ni­se­ren we we­ke­lijk­se clean-ups doen we écht we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar plas­tic­ver­vui­ling. We ma­ken de stad niet al­leen schoon, we ana­ly­se­ren ook waar dit af­val van­daan komt om zo de kraan dicht te kun­nen draai­en. We ex­po­se­ren on­ze span­nend­ste vond­sten in de ra­men van het brug­wach­ters­huis­je op de Ma­re­brug te Lei­den. Hier recht bo­ven de gracht, coör­di­ne­ren we de op­ruim­ac­ties, ont­van­gen we on­ze vrij­wil­li­gers en ver­wer­ken we sa­men het ma­te­ri­aal van de clean-ups. Ons team is meer dan 600 vrij­wil­li­gers groot!.


Menu – 20/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.


apad 19-02-23: dertien uur

13.38 uur

*

19 februari 2023

Berlijn

Berlijn
Fotonr.: 180805 13h38.

Panoramastraße en omgeving.
Bij het maken van deze foto stond ik op de trappen van het Körperwelten Museum (People Museum – Body Worlds).


De koepel links is van het Museum für Asi­a­tische Kunst
Het grijze gebouw dat ervoor ligt is een on­der­deel van het Hum­boldt Fo­rum, een his­to­risch pa­leis.
De koepels in het midden zijn van de Ber­li­ner Dom (Ka­the­draal van Ber­lijn).
De kerk rechts is de St. Marien­kirche (de Hei­li­ge Ma­ria­kerk).


Menu – 19/02-23: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Quedlinburg

Hansestadt Quedlinburg
(Deelstaat: Sachsen-Anhalt.)
(Landstreek: Harz.)
Fotonr.: 200903 13h38.

Blasiistraße.
Schachtbrunnen = Fontein van Schacht.
(Beeldhouwer: Franz Blazek. Vervaardiging: 1913, Jugendstil.)


De Schachtbrunnen is een Denkmal (monument).


Deze fontein werd gesticht door de koopman Friedrich Schacht (-1913), om te herdenken dat hij in 1911 het stadsbestuur verlaten had.


Menu – 19/02-23: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.38 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
februari 2023.