Orient Express: Leiden

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 5 september 1994. Dit zijn de laat­ste uren van mijn reis die mij naar Je­ru­za­lem voer­de, naar een ‘echte’ oos­ter­se we­reld, waar­van, in dit mo­der­ne deel van Is­tan­boel, Bey­oğ­lu, niet veel te mer­ken is. Het lijkt hier meer op Parijs. Ik lo­geer­de de laat­ste paar da­gen in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Vanoch­tend ver­trek ik naar huis. Sinds ik Je­ru­za­lem ver­liet, op 14 au­gus­tus jl. ver­lang­de ik naar huis, maar nu, op dit prach­ti­ge lo­geer­adres, wil ik in Is­tan­boel blij­ven, wil ik er niet meer weg.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 5 september 1994

Dag 72 / 72: Istanboel.
Ik slaap slecht. (Toch zenuwachtig?)
Om 01.30 komt A.B. thuis. Als ik van het toi­let kom zeg ik dat er drie keer voor hem ge­beld is, maar ik weet niet wie. Hij be­gint me de les te le­zen: “In het vervolg …”
Ik onderbreek hem: “Mor­gen ben ik weg.”
“Oh, eh, goede reis.” (Hij denkt ze­ker dat ik zijn se­cre­ta­res­se ben.) De bel­ler zei zijn naam niet. Hij bel­de na 23.00 uur ver­schil­len­de ke­ren, maar te kort om daar­voor mijn broek en T-shirt aan te trek­ken.
Opstaan rond 04.30 uur.
Douche.
Ontbijt.
Ik leg 30.000 TL. fooi voor be­dien­de M. A. op de ta­fel, voor zijn ka­mer­diens­ten. (Niet in het week­ein­de.) Hij stof­zuig­de en maak­te het bed op.
Ook 30.000 TL. fooi voor de por­tier die ex­tra vroeg uit zijn bed moest ko­men.
Nog een keer 30.000 voor Ha­vas bus­lijn ser­vi­ce. Van 6.00 tot 6.20 uur. Dan ben ik op de lucht­ha­ven. In­che­cken.

Seksbommetje

Er zit een jonge vrouw met schoenen aan, een T-shirt en een ul­tra­kort broek­je. Dat is al­les. Ze ziet er pa­tent, maar ook een beet­je or­di­nair uit door die uit­da­gen­de kle­ding. Ze is een seks­bom­met­je. Ze spreekt feil­loos En­gels. (Ze is ech­ter een Ne­der­land­se, ont­dek ik in Am­ster­dam.)
Ik wissel geld op de lucht­ha­ven. De koers is bij­zon­der on­guns­tig, zo­wel voor ko­pen als ver­ko­pen, maar ik kan 350.000 TL. met ie­mand rui­len voor 10 US$ en dat is voor ons bei­den gun­stig. (Ge­zien de on­voor­de­li­ge wis­sel­koer­sen.) Voor 126.000 TL. koop ik 3 US$. Van de over­blij­ven­de 20.000 TL. koop ik Tur­kish Dai­ly News. Over: 00,00 TL. Er­bij: 13 US$.
De sexy meid zit om cir­ca 7.45 uur te­gen­over mij, maar een ou­de­re vrouw, een Ita­li­aan­se, is veel mooi­er. Ik kan mijn ogen niet van haar af­hou­den, maar tus­sen haar en mij gaat een an­de­re man staan.

Rome: transit

Het vliegtuig vertrekt te laat van Is­tan­boel. Na an­der­half uur vlie­gen we over het Va­ti­caan. Al aan de Ita­li­aan­se kust kon ik het land her­ken­nen. De hak van de laars. Om on­be­grij­pe­lij­ke re­de­nen had ik de kaart van het Mid­den-Oos­ten, waar Zuid-Ita­lië ook op staat, in mijn ba­ga­ge ge­stouwd. (Ik heb er tien weken on­der hand­be­reik mee rond­ge­lo­pen.)
Zij, die mooie vrouw, is ook transit­pas­sagier.
We zullen pas over zes uur naar Am­ster­dam ver­trek­ken. Rond­han­gen in de gro­te tran­sit­ruim­te. Er is ge­noeg vrou­we­lijk schoon om te be­kij­ken.
Met de ogen flirten (zon­der hart): een meis­je kijkt steeds naar mij en als ik kijk, kijkt zij ver­le­gen weg.
Macho jonge Arabieren, alleen op reis, ma­ken wat hei­sa. (On­der el­kaar druk doen.)
Het vliegtuig vertrekt met half uur ver­tra­ging. (De­fect, want wit­te over­alls met ge­reed­schap sprin­gen er nog rond, als we bij het toe­stel aan­ko­men.)

Nederland

Tot het meer van Geneve kan ik al­les op de grond waar­ne­men en ik her­ken Ant­wer­pen. In Ne­der­land da­len we door een dik wol­ken­dek.
Schiphol: met de trein, na eerst trui en sokken te heb­ben aan­ge­trok­ken: f. 5,00. Een taxi brengt me thuis. f. 6,00. Ik ben er om 20.00 uur.
Thuis 20.00 uur.
Pa en Ma bellen.
Bij Karima ga ik de boeken, die per post uit Da­mas­cus kwa­men, op­ha­len. Er eten en een beet­je ver­tel­len.


Menu – 05/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiBeyoğluLeiden Centraal Station.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 05/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 05/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 4 september 1994. Dit wordt mijn laatste dag in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Mor­gen­och­tend ver­trek ik naar huis. Sinds ik Je­ru­za­lem ver­liet, op 14 au­gus­tus jl. ver­lang­de ik naar huis, maar nu, op dit prach­ti­ge lo­geer­adres, wil ik in Is­tan­boel blij­ven, wil ik er niet meer weg.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 4 september 1994

Dag 71 / 72: Istanboel.
Opstaan tegen 5.00 uur, maar ik was al een half uur of zo, wak­ker.
Tekenen.
Weer terug naar bed rond 06.00 uur, tot 08.30 uur.
Douche.
Ontbijt op de kamer.
Lezen in de bibliotheek: schil­der­boe­ken. Ik blijf tot cir­ca 15.00 uur bin­nen le­zen.

Taksim

Tot rond 16.15 uur op een bankje zit­ten bij Tak­sim. Ik zie vrouwen die door­zich­ti­ge bloes­jes dra­gen, wel met een bh er­on­der. Ik heb steeds min­der zin om naar huis te gaan.
Levensmiddelen, kopen. Feta­kaas, een hal­ve ki­lo, voor thuis, in Ne­der­land. Brood en kaas ko­pen. Ik eet in het Ne­der­lands In­sti­tuut, op mijn ka­mer.
Kunstboeken kijken, op zoek naar mooie por­tret­ten en an­de­re schil­de­rij­en. Ik drink ook een hal­ve li­ter bier en ga te­gen 22.00 uur naar bed.


Menu – 04/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiTaksim.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 04/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 04/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 3 september 1994. Ik lo­geer in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Er lo­geert ook nog een Span­jaard in dit pand.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zaterdag, 3 september 1994

Dag 70 / 72: Istanboel.
Opstaan 8.00 uur.
Douche.
Brood eten.
Niksen.
Het laatste hoofdstuk van Fi baytina radjoel van Ih­san Abd al-Qoe­does in­te­res­seert me niet veel meer.
Ik ben moe en ik slaap tussen 12.00 en 14.30 uur en ik heb vreem­de dro­men.
Koffie maken.
Ik ga in de stad wandelen. Brood en an­de­re le­vens­mid­de­len ko­pen.
Circa 17.00 uur op de kamer.

Jezus

Lezen in de bibliotheek en vertel­len en pils­je drin­ken sa­men met de Ne­der­lands spre­ken­de Span­jaard Je­zus, tot cir­ca 22.15 uur.
Ik vind het ontzettend jammer dat ik naar huis moet. Het uit­zicht op de Bos­po­rus ver­goedt al­le ver­lan­gen naar huis, van de af­ge­lo­pen we­ken. Maar in het In­sti­tuut zou ik toch niet kun­nen blij­ven. Op de dag dat ik ver­trek komt de nieu­we gast al weer aan. (Op de dag dat ik kwam, ver­trok de vo­ri­ge gast.)

Cholera

Volgens Jezus heerst er cho­le­ra tus­sen An­ka­ra en Is­tan­boel. (Hier ook al. Ver­le­den jaar in Pa­ki­stan was dat ook het ge­val, toen ik daar was.)
Naar bed om 23.15 uur.


Menu – 03/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiBosporus.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 03/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 03/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 2 september 1994. Het ver­blijf aan de­ze zij­de van de Gou­den Hoorn (Bey­oğlu) is zeer aan­ge­naam. De wijk is mo­dern en de men­sen zijn sjiek ge­kleed. Het uit­zicht van­uit mijn ka­mer over de stad is im­po­ne­rend. Ik lo­geer in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Vrijdag, 2 september 1994

Dag 69 / 72: Istanboel.
Opstaan om 7.30 uur.
Tekenen.
Douche.
Van 9.00 tot 10.30 uur lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does, maar ik zit veel te ga­pen en ga naar bui­ten.
Op een terrasje koffie drin­ken en vrou­wen kij­ken. Ik zag ook sexy ge­sluier­de meis­jes met in een lan­ge rok met een split tot bo­ven de knie­ën. Ik drink twee kop­pen kof­fie: 40.000 TL.

Italianen

Op het terras zitten twee echt­pa­ren die erg duur doen, maar ‘knoei­en’ no­gal met een paar cen­ten als het op be­ta­len aan­komt.
Ze komen uit Italië en een vent zit in de han­del. Ze spre­ken Ara­bisch met el­kaar. Door zijn ac­ti­vi­tei­ten sprak hij al­le ta­len van de we­reld, zei hij. (Geen Ne­der­lands en ook geen Turks, ech­ter.)

Boeken en muziek

Ik was teleurgesteld over het boeken­aan­bod, maar in de zij­stra­ten blij­ken de ech­te boek­han­dels te zit­ten met een fan­tas­tisch aan­bod. Vaak wordt mu­ziek en boe­ken sa­men in een win­kel ver­kocht. Vaak is er dus een hoop la­waai, maar soms klinkt het prach­tig.
Ik koop voor Karima (als ca­deau) Is­la­mic Cal­li­gra­phy van Ya­sin Ha­mid Sa­fa­di voor 12 Pond = 624.000 TL. (f. 37,50)

Lectuur

Kamer tegen 13.00 uur. Lezen en te­gen 17.30 uur weer de stad in.
Thuis eten en lezen in de bi­blio­theek.
Op het laatste hoofd­stuk na heb ik Fi bayt­ina ra­djoel uit. Al met al een ge­mak­ke­lijk boek. Ik heb bij­na geen woor­den­boek ge­bruikt. Min­der dan tien woor­den op­ge­zocht.
De dia­loog is in het Egyp­tisch dia­lect. Vol­gens mij is hier spra­ke van een soort lec­tuur in plaats van li­te­ra­tuur. Het kab­belt maar voort.
Bed rond 22.00 uur. De bedden sla­pen niet zo best.

Gastenboek

Ik schreef in het gastenboek van het Ne­der­lands In­sti­tuut: Aan een prach­ti­ge straat en een fas­ci­ne­rend uit­zicht, met een goe­de bi­blio­theek, een rust­plaats na een 10-week­se ener­ve­ren­de reis door het Mid­den-Oos­ten. (Sy­rië – Jor­da­nië – Pa­les­ti­na / Is­raël – Tur­kije), dé plaats om nieu­we ener­gie op te doen.


Menu – 02/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelBeyoğluNederlands Consulaat.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 02/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 02/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 1 september 1994. Dit is mijn eer­ste nacht in de gas­ten­ver­blijf van het Ne­der­lands In­sti­tuut, met een over­wel­di­gend uit­zicht over een groot deel van Is­tan­boel, met na­me over de Bos­po­rus en om­ge­ving.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 1 september 1994

Dag 68 / 72: Istanboel.
Opstaan om 7.30 uur. Ik ontbijt op mijn kamer.
Stad in, naar het bus­sta­ti­on om uit te zoe­ken wel­ke bus­sen naar de lucht­ha­ven gaan. De eer­ste bus ver­trekt om 6.00 uur ’s och­tends, dus de eer­ste bus moet ik heb­ben. De rit duurt een half uur en ik moet om 6.30 uur in­che­cken. Ik loop langs boek­han­dels en kios­ken, te­rug naar het In­sti­tuut, dat in het Ne­der­lands Con­su­laat ge­ves­tigd is.
Ik betaal de kamer in het Instituut: 2x f. 35,00 en 1.900.000 TL. (De ka­mer kost niet f. 40,00 maar f. 35,00 per nacht.)
Lezen in Fi baytina radjoel van Ih­san Abd al-Qoe­does.

Rondborstige vrouwen

Ik ga wandelen in de stad. Ik zie tal­loze mooie vrou­wen en ze zijn bij­na al­le­maal rond­bors­tig, met een fors vo­lu­me, maar mis­schien wordt daar wel een beet­je bij nach­ge­hol­fen (Moe­der Na­tuur een hand­je hel­pen), om de vorm wat aan in­houd te la­ten toe­ne­men. (Ik weet het niet.)

Istanboel ’s avonds

Ik eet in een res­tau­rant ve­ge­ta­risch. Op weg naar huis, op straat, barst het van de mooie vrou­wen en ook man­nen, maar naar­ma­te ik dich­ter bij het con­su­laat kom (Is­tik­lal Cad­de­si, rich­ting Tü­nel) wordt het rus­ti­ger, tot­dat de straat bij­na ver­la­ten is.
Vanuit mijn kamer uit raam hangen en te­ke­nen.
Bed rond 23.00 uur.
Het verblijf in het Nederlands In­sti­tuut is zeer aan­ge­naam. Ver­lang­de ik en­ke­le da­gen ge­le­den nog naar huis, nu is daar geen spra­ke meer van. De­ze kant van Is­tan­boel (Bey­oğ­lu) is veel aan­ge­na­mer dan de Sul­tan Ah­met-kant (Emi­nö­nü).


Menu – 01/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelEminönüBeyoğluIstiklal Caddesi 197Tünel.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 01/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 01/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 31 augustus 1994. Ik logeer in het Ana­do­lu ho­tel, maar ik ver­kas naar het aan­ge­na­me on­der­ko­men in het Ne­der­lands In­sti­tuut aan de Is­tik­lal Cad­de­si, ook in Is­tan­boel waar ik ge­niet van het prach­ti­ge uit­zicht.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 31 augustus 1994

Dag 67 / 72: Istanboel.
Opstaan om 8.30 uur.
Koud douchen, want warm is te heet en koud en warm la­ten zich niet men­gen, want dan gaat de gei­ser uit.
Ontbijt in het restaurantje van gis­te­ren, maar van­daag geen gra­tis kof­fie, dus ook geen fooi.
Ik betaal het hotel: 200.000 TL. voor de vol­gen­de nacht.

Nederlands Instituut

Ik wil naar de Şişhane Sokak om te kijken van­waar de bus­sen naar de lucht­ha­ven ver­trek­ken, maar ik kan die straat niet vin­den.
Ik ga naar het Nederlands Instituut, maar di­rec­teur Ted La­gro is er niet. Ik blijf an­der­half uur wach­ten (le­zen). Net als ik be­sluit weg te gaan, komt hij. Ik drink thee met hem. Hij biedt me een ka­mer aan voor veer­tig gul­den per nacht. Ik zeg di­rect ja, maar als ik te­rug loop naar het Ana­do­lu ho­tel, pie­ker ik nog steeds over de­ze drie keer ho­ge­re prijs. Voor vijf nach­ten: 5x f. 40,00 = f. 200,00 in plaats van 5x f. 12,00 = f. 60,00. 140 gul­den prijs­ver­schil! Ik over­weeg zelfs om de af­spraak af te zeg­gen, maar ik ga er toch heen.
Geld wisselen: 100 US$ = 3.300.000 TL. bij Mo­ney Chan­ger en dat le­vert meer op dan bij de bank.
Hotel Anadolu wil geen geld, ook niet een ge­deel­te, te­rug­ge­ven, on­danks dat ik de ka­mer niet zal ge­brui­ken.
Met taxi naar naar Tepebaşı, vanaf Sir­ke­ci. De eer­ste taxi­chauf­feur wil­de niet op de me­ter en vroeg 100.000 TL. Op de me­ter kost het 70.000 TL.
Tegen 14.45 uur ben ik in de kamer van het Ne­der­lands In­sti­tuut. Wat een prach­tig uit­zicht. Ik denk niet meer aan het geld. De ei­lan­den zijn te zien, nog een stuk­je van het Top­ka­pı-pa­leis. Vrij uit­zicht over de Bos­po­rus­mond tot aan Ha­rem. Emi­nönü, Cir­keci, Ha­liç (= Gou­den Hoorn), Hay­dar­paşa en Üs­kü­dar en nog veel meer is te zien van­uit mijn ka­mer. Naar bui­ten kij­ken, wat een prach­tig uit­zicht. Ik mag de bi­blio­theek tot ’s avonds laat ge­brui­ken.
Douche.

Boodschappen

Rond 15.30 uur de stad in om te gaan eten: 30.000 TL.
Ik doe boodschappen: vijf liter wa­ter in een fles, brood, een ki­lo to­ma­ten en fe­ta­kaas.

Avond

Mijn pen lekt, net zoals op 14/8 in Am­man, maar nu in de an­de­re broek. Nu heb ik dus in bei­de broe­ken gro­te inkt­vlek­ken.
Rond 17.15 moe en vooral dors­tig. Brood eten en naar buiten sta­ren. Ik drink een pils, dat ik ook kocht. Lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does
Bed rond circa 23.00 uur.
Water is een probleem. Het In­sti­tuut heeft gro­te voor­ra­den wa­ter in fles­sen, krui­ken en cans*1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Water is een probleem. Sinds een ze­ke­re me­neer Re­cep Tay­yip Er­do­ğan bur­ge­mees­ter is in Is­tan­boel (sinds 27 maart 1994) wordt bij wa­ter­te­kort de wa­ter­lei­ding in de rij­ke wij­ken af­ge­slo­ten. De vo­ri­ge bur­ge­mees­ters slo­ten dan de wa­ter­lei­ding af bij de ar­me men­sen.
Wikipedia: Recep Tayyip Erdoğan.

Retour noot 1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelŞişhane SokakSirkeciTepebaşıTopkapı-paleisEminönüHaliç = Gouden HoornBosporusHaremHaydarpaşaÜsküdarIstiklal Caddesi 197.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 31/08: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 30 augustus 1994. Deze nacht zit ik in de bus en ben on­der­weg van Si­nop aan de Zwar­te Zee naar Is­tan­boel. Over­dag koop ik de Turk­se uit­gave van Pent­hou­se (een tijd­schrift met al­leen foto’s van naak­te vrou­wen) om mijn in we­ken op­ge­bouw­de geil­heid te be­strij­den, want Turk­se vrou­wen, op straat, zijn zeer aan­trek­ke­lijk, maar niet zo ge­mak­ke­lijk te be­na­de­ren.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 30 augustus 1994

Dag 66 / 72: Istanboel.
Ik praat met een Fransman, in de bus, die met zijn vriend in Is­tan­boel woont. Die an­der werkt op het Frans Con­su­laat, al­daar. Hij is een Ara­bist die zal pro­mo­ve­ren aan de Po­ly­tech­nic.
Ik kon in de bus lang sla­pen, maar hoor­de mijn eigen ge­snurk.

Istanboel

Tegen 7.10 stappen we (de Fransen en ik, op aan­ra­den van de Fran­sen) in Ha­rem uit en ne­men voor 12.500 TL. de veer­boot naar Emi­nö­nü.
Hotel Ema, waar Iris, Kim en ik meer dan twee maan­den ge­le­den lo­geer­den, kost 500.000 TL. voor een een­per­soons­kamer. (Be­taal­den we zo­veel, de eer­ste keer?) Ik ga naar ho­tel Ana­do­lu, waar ik twee jaar ge­le­den ook was. Het wijf is nog meer een wijf ge­wor­den en het zoon­tje nog bru­ta­ler. Ik krijg een een­per­soons­ka­mer op de twee­de ver­die­ping (de­zel­fde als twee jaar ge­le­den!) voor 200.000 TL. War­me dou­che: te heet om on­der te staan, koe­ler is ge­woon koud.

Op stap

Ik neem een ontbijt op straat: kahvaltı en re­ken op het dub­be­le van Si­nop (dat was 80.000 TL.), maar ik hoef maar 50.000 TL. te be­ta­len, met gra­tis kof­fie. Ik geef 10.000 fooi.
Naar het Bureau voor Toe­ris­ten­in­for­ma­tie, om daar het adres van Ali­ta­lia te vra­gen.
Ik schrijf een an­sicht­kaart naar Pa en Ma en naar Ka­ri­ma. On­der­weg naar het post­kan­toor zie ik ou­de Pent­hou­ses uit­ge­stald lig­gen. Ik word me­teen enorm geil. Ik stuur de twee kaar­tjes per lucht­post. Ik loop naar Tak­sim en naar Ali­ta­lia, een hele lan­ge weg, maar Ali­ta­lia kan mijn vlucht niet ver­vroe­gen. Ik kan niet eer­der dan op 5 sep­tem­ber naar huis.
Onderweg heb ik last van diar­ree. In de Istiq­laal Cad­de­si ga ik bij Mc­Do­nalds naar het toi­let. Ik koop daar­na een me­dium Co­ke. (Hoe­wel ik niet van plan was die op te drin­ken, daar­om be­grijp ik even la­ter niet waarom ik geen small Coke kocht.)

Penthouse

Ik kocht een Penthouse van april 1993. Een van de om­stan­ders maakt la­che­ri­ge op­mer­kin­gen te­gen de ver­ko­per. (Over mij en mijn aan­koop?)
Boekhandels zoeken.
Het Nederlands Instituut is ge­slo­ten. Het is een feest­dag, van­daag.
Onderweg lopen een paar meisjes op de Ga­la­ta-brug, waar­naar ie­der­een kijkt: zij dra­gen heel kor­te broek­jes en di­to truit­jes. Ze doen als­of ze niets in de ga­ten heb­ben.
Hotel: de Penthouse zorgt voor een sek­su­e­le ex­plo­sie. Bin­nen een kwar­tier moet ik twee keer af­trek­ken. Naak­te vrou­wen, dat is wat ik al tien we­ken wil­de zien. De vrou­wen hier op straat zijn vele ma­len mooi­er, maar die lo­pen niet naakt. (Maar naar de hoeren in Trab­zon wil­de ik niet!)

Boeken

Bed: soezen.
Ik ga naar de bank om geld uit de muur ‘te trek­ken’, om het woor­den­boek Ara­bisch-En­gels van Lane te ko­pen. (Twee banden). AB. kocht het twee jaar ge­le­den in Is­tan­boel. Ik weet zelfs een boek­han­del te vin­den die die boe­ken ver­koopt, maar al­leen in acht ban­den, want, zo zegt de ver­koop­ster, dat is veel be­ter, want wat in die acht de­len staat krij­gen ze nooit in die twee de­len ver­werkt. De prijs is 250 US$. Té duur, voor mij.
Op de terugweg zie ik een boek: Islamic Science: an il­lus­tra­ted study van Sey­yed Hos­sein Nasr voor 500.000 TL. (f. 30,00. Dat laat ik niet lig­gen.) De ver­ko­per wil we­ten welk ge­loof ik heb.
“Does it matter?” vraag ik. Hij be­grijpt me niet.

Vervelende mensen

Later, als ik in het park Sultan Ahmet het boek zit te le­zen, word ik door ver­schil­len­de men­sen aan­ge­spro­ken en steeds weer moet ik vragen: “Does it mat­ter?”, want dat wil­len ze graag we­ten: je gods­dienst.
Lezen betekent kennelijk ‘vervelen’*1 en is dus een vrij­brief om je aan te spre­ken.
Het begint met een dronken zwerver.
Dan later een jongen die zijn vriend en vrien­din er­bij haalt, die haar Duits wil oe­fe­nen.
Iedereen vindt de Ara­bie­ren vies, want die eten met hun blo­te han­den.
Dan een interessante ke­rel die Ne­der­lands spreekt, een beet­je en er twee jaar il­le­gaal werk­te. Op de ach­ter­grond hoor ik Tur­ken in het En­gels on­der el­kaar spre­ken over het wei­ge­ren je ge­loof te ont­hul­len.
De Nederlandse Turk neemt me mee naar zijn vrien­den: ta­pijt­win­kel. (Zijn vrien­den be­gin­nen ook al over het ge­loof te zeu­ren.) Eer­der had hij ge­pro­beerd voor mij een goed­koop en toch goed ho­tel te vin­den, maar dat was niet mo­ge­lijk ge­ble­ken.

Vervelende auteur

Bed 21.30 uur. Seyyid Hossein Nasr schrijft helder, maar moest ei­gen­lijk zijn ei­gen me­ning ach­ter­we­ge la­ten. Die is na­me­lijk: is­lam is per­fect, de rest is niks. Zo­iets be­toogt hij en dat stoort.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) In Istanboel in het park nabij Sultan Ahmet viel het mij op dat, als je lus­te­loos voor je uit zit te sta­ren, (je dus ei­gen­lijk zit te ver­ve­len), dat ie­der­een je dan met rust laat, maar op het mo­ment dat je een boek pakt en gaat le­zen, den­ken de Tur­ken (waar­schijn­lijk) dat je je zit te ver­ve­len en dat is dan voor hen een re­den om je aan te spre­ken. Dat merk­te ik, na de­ze eers­te keer, daar­na va­ker.

Retour noot 1.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelHaremEminönüTaksimplein.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 30/08: Begin.


Orient Express: Sinop

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 29 augustus 1994. Gisteren arriveerde ik in de kust­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Over­dag blijf ik op een ter­ras­je na­bij de zee. Ko­men­de nacht reis ik naar Is­tan­boel.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 29 augustus 1994

Dag 65 / 72: Sinop-Istanboel.
Ik ben al om 5.00 uur wakker, maar sta pas om 7.45 uur op.
Douche. (Op de eigen kamer.)

kahvaltı: ontbijt

In de stad ga ik kah­val­tı (ontbijt) nut­ti­gen: to­maat, brood, zwar­te olij­ven, zou­te bo­ter, ho­ning. Heer­lijk al­le­maal.
Ik ga naar de Otogar (busstation). Naar Istan­boel is al­les vol­ge­boekt (feest­dag, wordt me la­ter ver­teld: Feest van de Re­pu­bliek), maar ik kan de laat­ste stoel ach­ter­in krij­gen voor 400.000 TL. Ver­trek om 19.00 uur en aan­komst rond 7.30 Bay­ram­paşa Oto­gar (Is­tan­boel).
Ik koop brood en wa­ter voor 25.000 TL. en ik wis­sel 50 US$ voor 1.600.000 TL.
Op mijn hotelkamer: scheren, tan­den­poet­sen en het ho­tel be­ta­len: 180.000 TL.

Honden

Ik drink thee op een terras. Aan de over­kant meert nog een Rus­sisch schip aan. De he­le rest van de dag blijf ik op een ter­ras­je le­zen en rond­kij­ken. Ik ge­bruik bijna niets. (Af en toe thee of mey­va su­yu şef­ta­li. (Per­zi­ken vruch­ten­sap = heer­lijk.) Si­nop is een Turks toe­ris­ten­stadje, met veel Turk­se toe­ris­ten met hon­den!
La­ter op de dag wordt het fris­ser en drupt het af en toe een beet­je.
In het boek Fi bayt­ina ra­jdoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does vor­der ik tot blad­zij­de 230 (van de 498 blad­zij­des) een voort­kab­be­lend boek, zon­der veel ac­tie, maar ge­mak­ke­lijk le­zend over de Egyp­ti­sche re­vo­lu­tie aan het be­gin van de 20e eeuw.

Eten delen

Circa 16.30 uur haal ik mijn bagage op en ga naar het bus­sta­ti­on: Oto­gar.
Om 19.00 uur vertrekt de bus. Ik zit helemaal ach­ter­in. Het had slech­ter ge­kund: er staat daar ook nog een los stoel­tje. Ach­ter de laat­ste stoe­len, waar ik dus zit, is het bed van de chauf­feurs.
Mijn buurman rechts handelt in van al­les, ook in ha­zel­no­ten (die langs de Zwar­te Zee in ton­nen ge­pro­du­ceerd wor­den en die op al­le trot­toirs lig­gen te dro­gen.) Hij spreekt geen bui­ten­lands, maar met en­ke­le woor­den Turks, die ik ken (en die van oor­sprong Ara­bisch zijn, zoals het Turk­se ti­ca­ret, dat in het Ara­bisch ti­dja­ra is en ‘handel / handeldrijven’ be­te­kent), kom ik wat meer over hem te we­ten. Hij is heel vrien­de­lijk en deelt eten met mij, maar hij neemt niets van mijn eten. Hij wil me vol­stop­pen met me­loen.

Reizigers, hoeveel?

We gaan de nacht in. Een beetje slapen, han­gend in de stoel. De dik­ke han­de­laar hangt soms te­gen me op. Ik duw hem te­rug.
Onderweg komen er andere buspas­sa­giers op de di­ver­se hal­tes, on­der an­de­re Taş­kö­prü. Hoe­veel men­sen zijn ’s nachts in Tur­kije on­der­weg? Tien­dui­zen­den? Mis­schien wel hon­derd­dui­zend?


Menu – 29/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeSinopTaşköprü.


Wikipedia
TurkijeSinop.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 29/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 29/08: Begin.


Orient Express: Sinop

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 28 augustus 1994. Ik ga naar de bad­plaats Si­nop aan de Zwar­te Zee. Van­uit Trab­zon wordt on­ze bus ge­volgd door hui­len­de jon­ge­man­nen die een vriend (of fa­mi­lie­lid?) uit­ge­lei­de doen.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 28 augustus 1994

Dag 64 / 72: Trabzon-Sinop.
Opstaan om 7.30 uur. Kou­de dou­che. Al­leen eer­gis­te­ren was er warm wa­ter en al­leen ’s och­tends.
Brood eten.
Van 8.30 tot 9.00 uur lopen naar de Oto­gar (Bus­sta­ti­on). Het is al warm en de af­stand is veel gro­ter dan ik dacht. Om 9.45 uur ver­trekt de bus.

Emoties

Even buiten Trabzon komen er twee jon­gens aan boord, die door een gro­te groep fa­mi­lie­le­den en vrien­den uit­ge­lei­de wor­den ge­daan. Als de bus ver­trekt wor­den we ach­ter­volgd door di­ver­se auto’s vol met vrien­den en zelfs een ou­de man. Ook een taxi met vrien­den. Soms pas­seert de taxi de bus luid toe­te­rend en hin­dert de chauf­feur. Er wordt vuur­werk ge­gooid. De bus­chauf­feur pro­beert de au­to van de weg te druk­ken.
Bij een benzinestation wordt heel lang ge­tankt, een van de vrien­den staat de he­le tijd te hui­len en om­helst zijn vriend als­of hij zijn vrouw is. Men­sen ma­ken ne­ga­tie­ve op­mer­kin­gen er­over. (Denk ik.) Een van zijn vrien­den loopt met ont­bloot bo­ven­lijf, hij is on­be­haard en ziet er (dus) mooi en se­xy uit. De hui­le­balk komt aan boord en gaat de ko­men­de veer­tig of vijf­tig ki­lo­me­ter mee. Dan stapt hij uit en ver­dwijnt ook de ge­vaar­lijk vol­gen­de taxi, waar an­de­re vrien­den, half naakt, half naar bui­ten han­gen.

Mannelijk schoon

In Fatsa stapt mijn buurman uit en stapt een jon­gen in die in Si­nop Aqua­cul­tuur stu­deert. Hij is de eni­ge knap­pe jon­gen*1 die ik tij­dens de­ze va­kan­tie ge­zien heb, maar hij rookt. Hij spreekt een beet­je Frans en wat En­gels. Zo kun­nen we met el­kaar pra­ten. We be­grij­pen el­kaar wel­is­waar niet, maar het geeft een ge­voel van ver­broe­de­ring.
Ik lees Fi baytina rajdoel van Ih­san Abd-al-Qoe­does.

Sinop

Om 19.30 uur ben ik in Sinop. Ik vraag aan een ou­de man de weg. Hij be­grijpt me niet. Ik laat de Lone­ly Pla­net gids zien. Hij ver­wis­selt zijn bril en zegt: “Ta­xi.”
“OK.”, zeg ik en laad mijn spullen in.
“Hoeveel?”, vraag ik.
50.000 TL. (“Elli”)
“No.”, zeg ik. De man stopt de motor. Ik re­a­li­seer me dan dat het maar f. 3,00 is en zeg: “OK.”
Hij brengt me tot vlakbij hotel 117. Daar huur ik een ka­mer voor 180.000 TL. Een beet­je ver­lo­pen ho­tel, maar niet slecht.
Stad in, wandelen, thee drin­ken, bier drin­ken. To­ast eten.
Het Turks klinkt hier als Rus­sisch en er lig­gen drie gro­te Rus­si­sche sche­pen in de ha­ven.

Turkse Ardennen

Het landschap onderweg was fan­ta­stisch mooi. Na Sam­sun, in de buurt van Si­nop is het net de Ar­den­nen, met slin­ge­ren­de we­gen, groen en de zee op de ach­ter­grond. De bo­men zijn al in de herfst. Een heel mooie, maar ook span­nen­de weg, smal en die­pe ra­vij­nen.
Weer: regen na Fatsa.
Naar bed rond 23.00 uur.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Neen, niet alleen hier, maar ook in Je­ru­za­lem zag ik een zeer knap­pe jon­ge­man, zie: 25 juli: Jeruzalem.

Retour noot 1.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzonFatsaSamsunSinop.


Wikipedia
TurkijeTrabzonSinop.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 28/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 28/08: Begin.


Orient Express: Trabzon

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 augustus 1994. Ik ben in Trab­zon aan de Zwar­te Zee. Ik doe niet veel, want ik wil ei­gen­lijk naar huis, maar kan niet voor 5 sep­tem­ber ver­trek­ken. Min of meer lus­te­loos slen­ter ik door de stad, de tijd do­dend.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zaterdag, 27 augustus 1994

Dag 63 / 72: Trabzon.
Opstaan om 7.00 uur.
Ontbijt in mijn hotelkamer: brood, kaas en banaan.
Naakte vrouwen, por­no te­ke­nen, zo­als ik zo vaak voe, ’s och­tends.
Stad in: brood en kaas kopen.

Meyva suyu şeftali

Naar een terras, in de schaduw zitten. Ik lees in Fi baytina rajdoel van Ihsan Abd-al-Qoedoes. Ik drink thee en meyva suyu şeftali (per­zi­ken­sap): 20.000 TL per stuk.
Ik ontmoet T.: een nutteloos gesprek over Ame­ri­can slang.
Bed rond 14.30 uur: een half uur slapen.

Opnieuw verliefd?

Naar de boulevard. Ik ga niet in op de af­spraak van T. om hem te ont­moe­ten. Ik had ook niets toe­ge­zegd. Hij liet me gis­te­ren bars­ten. Ik ga nu niet. (Oog om oog?)
Op de boulevard lezen en vrou­wen kij­ken. Een mooie moe­der wordt ter plek­ke weer ver­liefd op haar (koe­le) echt­ge­noot, als ze een ver­liefd stel­le­tje ziet langs­lo­pen. Ze wordt er vro­lijk van en kijkt haar on­be­wo­gen echt­ge­noot stra­lend aan.
Circa 18.30 uur hotel: brood, kaas en banaan eten. Bui­ten le­zen.

Handelscontacten?

Stad in. Op een terras word ik aangesproken door een Turk uit An­ka­ra. Hij spreekt tien woor­den En­gels. Hij is op weg naar Sint Pe­ters­burg. Hij spreekt geen Rus­sisch, al­leen Turks. In Rus­land wil hij de mo­ge­lijk­he­den van han­dels­con­tac­ten gaan be­stu­de­ren. (Rus­sen spre­ken wel­licht Turks. (?…))

Prostituees

Het verlegen meisje van gisteren zwaait nu te­rug, maar ver­dwijnt na een poos­je. Haar rond­bor­sti­ge vrien­din hangt af en toe over de leu­ning. Zo­veel pros­ti­tu­ees in de­ze stad en ik heb nog geen en­ke­le blo­te vrou­wen­borst ge­zien.
Weer: af en toe bewolkt / warm. ’s Avonds aan zee fris.
Naar bed rond 22.30 uur.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeTrabzon.


Wikipedia
TurkijeTrabzon.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 27/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/08: Begin.