Orient Express: Leiden

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 5 september 1994. Dit zijn de laat­ste uren van mijn reis die mij naar Je­ru­za­lem voer­de, naar een ‘echte’ oos­ter­se we­reld, waar­van, in dit mo­der­ne deel van Is­tan­boel, Bey­oğ­lu, niet veel te mer­ken is. Het lijkt hier meer op Parijs. Ik lo­geer­de de laat­ste paar da­gen in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Vanoch­tend ver­trek ik naar huis. Sinds ik Je­ru­za­lem ver­liet, op 14 au­gus­tus jl. ver­lang­de ik naar huis, maar nu, op dit prach­ti­ge lo­geer­adres, wil ik in Is­tan­boel blij­ven, wil ik er niet meer weg.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 5 september 1994

Dag 72 / 72: Istanboel.
Ik slaap slecht. (Toch zenuwachtig?)
Om 01.30 komt A.B. thuis. Als ik van het toi­let kom zeg ik dat er drie keer voor hem ge­beld is, maar ik weet niet wie. Hij be­gint me de les te le­zen: “In het vervolg …”
Ik onderbreek hem: “Mor­gen ben ik weg.”
“Oh, eh, goede reis.” (Hij denkt ze­ker dat ik zijn se­cre­ta­res­se ben.) De bel­ler zei zijn naam niet. Hij bel­de na 23.00 uur ver­schil­len­de ke­ren, maar te kort om daar­voor mijn broek en T-shirt aan te trek­ken.
Opstaan rond 04.30 uur.
Douche.
Ontbijt.
Ik leg 30.000 TL. fooi voor be­dien­de M. A. op de ta­fel, voor zijn ka­mer­diens­ten. (Niet in het week­ein­de.) Hij stof­zuig­de en maak­te het bed op.
Ook 30.000 TL. fooi voor de por­tier die ex­tra vroeg uit zijn bed moest ko­men.
Nog een keer 30.000 voor Ha­vas bus­lijn ser­vi­ce. Van 6.00 tot 6.20 uur. Dan ben ik op de lucht­ha­ven. In­che­cken.

Seksbommetje

Er zit een jonge vrouw met schoenen aan, een T-shirt en een ul­tra­kort broek­je. Dat is al­les. Ze ziet er pa­tent, maar ook een beet­je or­di­nair uit door die uit­da­gen­de kle­ding. Ze is een seks­bom­met­je. Ze spreekt feil­loos En­gels. (Ze is ech­ter een Ne­der­land­se, ont­dek ik in Am­ster­dam.)
Ik wissel geld op de lucht­ha­ven. De koers is bij­zon­der on­guns­tig, zo­wel voor ko­pen als ver­ko­pen, maar ik kan 350.000 TL. met ie­mand rui­len voor 10 US$ en dat is voor ons bei­den gun­stig. (Ge­zien de on­voor­de­li­ge wis­sel­koer­sen.) Voor 126.000 TL. koop ik 3 US$. Van de over­blij­ven­de 20.000 TL. koop ik Tur­kish Dai­ly News. Over: 00,00 TL. Er­bij: 13 US$.
De sexy meid zit om cir­ca 7.45 uur te­gen­over mij, maar een ou­de­re vrouw, een Ita­li­aan­se, is veel mooi­er. Ik kan mijn ogen niet van haar af­hou­den, maar tus­sen haar en mij gaat een an­de­re man staan.

Rome: transit

Het vliegtuig vertrekt te laat van Is­tan­boel. Na an­der­half uur vlie­gen we over het Va­ti­caan. Al aan de Ita­li­aan­se kust kon ik het land her­ken­nen. De hak van de laars. Om on­be­grij­pe­lij­ke re­de­nen had ik de kaart van het Mid­den-Oos­ten, waar Zuid-Ita­lië ook op staat, in mijn ba­ga­ge ge­stouwd. (Ik heb er tien weken on­der hand­be­reik mee rond­ge­lo­pen.)
Zij, die mooie vrouw, is ook transit­pas­sagier.
We zullen pas over zes uur naar Am­ster­dam ver­trek­ken. Rond­han­gen in de gro­te tran­sit­ruim­te. Er is ge­noeg vrou­we­lijk schoon om te be­kij­ken.
Met de ogen flirten (zon­der hart): een meis­je kijkt steeds naar mij en als ik kijk, kijkt zij ver­le­gen weg.
Macho jonge Arabieren, alleen op reis, ma­ken wat hei­sa. (On­der el­kaar druk doen.)
Het vliegtuig vertrekt met half uur ver­tra­ging. (De­fect, want wit­te over­alls met ge­reed­schap sprin­gen er nog rond, als we bij het toe­stel aan­ko­men.)

Nederland

Tot het meer van Geneve kan ik al­les op de grond waar­ne­men en ik her­ken Ant­wer­pen. In Ne­der­land da­len we door een dik wol­ken­dek.
Schiphol: met de trein, na eerst trui en sokken te heb­ben aan­ge­trok­ken: f. 5,00. Een taxi brengt me thuis. f. 6,00. Ik ben er om 20.00 uur.
Thuis 20.00 uur.
Pa en Ma bellen.
Bij Karima ga ik de boeken, die per post uit Da­mas­cus kwa­men, op­ha­len. Er eten en een beet­je ver­tel­len.


Menu – 05/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiBeyoğluLeiden Centraal Station.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 05/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 05/09: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.