Utrecht: Stadsmuur

18 juli 2019


Stadsmuur

Stadsmuur, Lucasbolwerk.
Dit bouwwerk is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36289
Beschrijving:


Gemetselde bogen en vestingwerken in het plant­soen. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36289.) Beeld­bank: 322.463.


Website
Het ontstaan van de stads­muren.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Metselen.


Menu – 18/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Kromme Nieuwegracht

17 juli 2019


Kromme Nieuwegracht

Kromme Nieuwegracht 37, (helemaal links).
Dit pand is een Rijksmonument.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36209
Omschrijving


PAND met gevel met rechte kroonlijst XVIII. Onder zelf­de nr 37, poort be­kroond door 2 mar­me­ren bus­ten. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36209.) Beeld­bank: 271.922.


Wikipedia
Kromme Nieuwegracht.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
Kroonlijst.


Menu – 17/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Vrije School

16 juli 2019


Vrije School

Vrije School Utrecht
Hiëronymusplantsoen 3.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Vrijeschoolonderwijs.


Website
Vrije School Utrecht.


Menu – 16/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vrije School

Vrije School Utrecht
Hiëronymusplantsoen 3.


Menu – 16/07: BeginEinde.


Utrecht: Herenstraat

15 juli 2019


Herenstaat 43

Uitzicht op het pand Herenstraat 43 vanaf Lepelenburg.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
Herenstraat.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Herenstraat

Herenstraat 43.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Herenstraat

De Herenstraat.


Menu – 15/07: BeginEinde.


Utrecht: Maliesingel

14 juli 2019


Maliesingel

Uitzicht op een aantal panden aan de Maliesingel, nummers 18, 19 en 20.
Dit complex van witte huizen is een Rijks­mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514385
Omschrijving

Bouwblok A, bevat vier aaneengesloten HEREN­HUIZEN, met ge­pleis­ter­de voor­ge­vels, uit­ge­voerd in ec­lec­ti­sche stijl. Het blok is ge­le­gen in de bin­nen­bocht van de Ma­lie­sin­gel recht te­gen­over de He­ren­brug… (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 514385.)
Beeld­bank: 322.479, 322.480, 322.481.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
EclecticismePleister.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Maliesingel

Maliesingel 18, 19 en 20.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Maliesingel

Maliesingel 18, 19 en 20.


Menu – 14/07: BeginEinde.


Utrecht: Herenbrug

13 juli 2019


Herenbrug

Uitzicht op de Herenbrug die over de Stads­bui­ten­gracht ligt.
De Heren­brug is een Rijks­mo­nu­ment.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 514266

Inleiding
HERENBRUG met ijzeren BRUGLEUNING, in 1905 ge­bouwd in Ju­gend­stil over de sin­gel­gracht ont­wor­pen door A.W.C. Dwars, in op­dracht van de Dienst Ge­meen­te­wer­ken on­der lei­ding van F.J. Nieu­wen­huis, met bij­be­ho­ren­de LAN­TAARNS en HEK­WERK.
Omschrijving
Vaste brug, aansluitend op de He­ren­straat, op ge­hei­de schoor­pa­len met pa­ra­bool­vor­mi­ge over­span­ning in ge­wa­pend be­ton, be­kleed met hard­steen. Land­hoof­den om­met­seld in bak­steen met hard­ste­nen af­dek­pla­ten. Aan bei­de zij­den van de brug twee lan­taarn­pos­ten (4 in to­taal) van hard­steen, daar­op smeed­ijze­ren lan­taarns in Ju­gend­stil vorm­ge­ving. Hek­werk met ge­sti­leer­de plan­ten­mo­tie­ven.
Waardering
Vaste BRUG met bijbehorende on­der­de­len over de Ma­lie­sin­gel van al­ge­meen be­lang van­we­ge de ar­chi­tec­tuur­hi­sto­ri­sche waar­de als voor­beeld van Ju­gend­stil, te­vens van­we­ge de bouw­his­to­ri­sche waar­de als een van de oud­ste nog be­staan­de brug­gen in ge­wa­pend be­ton in Ne­der­land.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 514266.)


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBrugGewa­pend be­tonHard­steenJugend­stilLand­hoofdOver­span­ningSchoor­paal.


Menu – 13/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Maliesingel

12 juli 2019


Maliesingel

Uitzicht over de Stads­bui­ten­gracht op de Ma­lie­singel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 12/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Maliesingel

Uitzicht over de Stads­bui­ten­gracht op de Ma­lie­singel.


Menu – 12/07: BeginEinde.


Utrecht: Maliesingel

11 juli 2019


Maliesingel

Uitzicht over de Stads­bui­ten­gracht op de Ma­lie­singel.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 11/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Maliesingel

10 juli 2019


Maliesingel

Maliesingel 28A
Op de voorgrond de Stadsbuitengracht.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36343


“MALIEHUIS” HUIS van oudere datum, 19e eeuws aanzien.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36343.)
Beeld­bank: 80.063.


Wikipedia
StadsbuitengrachtSingel.


Menu – 10/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Utrecht: Maliebaan

9 juli 2019


Maliebaan

Over de Stadsbuitengracht is de Ma­lie­baan te zien, die hier over een kort stuk­je, pa­ral­lel loopt aan de Ma­lie­sin­gel.

Het donkerbruine pand, rechts op de foto, is Malie­baan 1. De twee wit­te hui­zen zijn nr. 3 en 5. Num­mer 3 en 5 zijn Rijks­mo­nu­men­ten, res­pec­tie­ve­lijk Rijks­mo­nu­ment 36319 en 36320. De om­schrij­ving is voor beide pan­den ge­lijk.


Achtergrondinformatie
Utrecht.


Rijksmonument 36319 en 36320


Pand met gepleisterde neoclas­sie­ke lijst­gevel. 2e helft 19e eeuw.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36319Rijksmonument 36320.)


Wikipedia
StadsbuitengrachtMaliebaan.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
NeoclassismeLijstgevelPleisterlaag.


Menu – 09/07: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.