Index-termen

Index Termen


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuEindeHoofdindex.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


B

Bataljon
In 1973 ben ik als dienst­plich­tig mi­li­tair werk­zaam in de staf-staf­verzorgings­com­pag­nie (SSVCie) bij het be­voor­ra­dings­pe­lo­ton van het 12e pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 pa­inf­bat) Gar­de Ja­gers dat ge­le­gerd is in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen. Ik werk daar in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len. Het ma­ga­zijn wordt ge­leid door de dienst­plich­ti­ge ser­ge­ant JS. Hij heeft drie me­de­wer­kers, na­me­lijk de dienst­plich­ti­ge sol­da­ten AM. en ik en de Tech­nisch Spe­cia­list (Kort Ver­band Vrij­wil­li­ger: KVV’er) kor­po­raal O., ook een Lim­bur­ger, net als de ser­ge­ant en ik.
Zie over­zicht van­af 7 no­vem­ber 1972 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974, vrij­wel al­le da­gen in die pe­ri­o­de.

Wikipedia: Bataljon.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


C

Compagnie
(Militaire dienst.) Een com­pag­nie is een on­der­deel van een ba­tal­jon.

Wikipedia: Compagnie.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


D

Daf YA-328Dienstplichtig militairDirhamDjellabaDolmuş.


DAF YA-328
De DAF YA-328 wordt ook wel de ‘Dik­ke DAF’ ge­noemd. Dit type mi­li­tair voer­tuig is een for­se vracht­wagen, die voor al­ler­lei trans­port­doel­ein­den wordt in­ge­zet

Wikipedia: DAF YA-328.


Naar het begin van letter D.


Dienstplichtig militair
Ik ben Dienst­plich­tig mi­li­tair in de pe­ri­o­de no­vem­ber 1972 tot en met fe­bru­a­ri 1974: 16 maan­den.
Vanaf 7 no­vem­ber 1972 tot en met 5 ja­nu­a­ri 1973: Isa­bel­la­ka­ze­re in ’s Hertogenbosch (Vught).
Vanaf 8 ja­nu­a­ri 1973 tot en met 1 fe­bru­a­ri 1973: Krom­hout­ka­zer­ne in Ut­recht.
Vanaf 5 fe­bru­a­ri 1973 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974: Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen.
Zie over­zicht vanaf 7 no­vem­ber 1972 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974, vrij­wel al­le da­gen in die pe­ri­o­de.

Wikipedia: Dienstplicht.


Naar het begin van letter D.


Dirham, Mv.: Darāhim: (ﺩﺭﻫﻢ Mv.: ﺩﺭﺍﻫﻢ).
De Dir­ham is de na­ti­o­na­le munt van Ma­rok­ko en is cir­ca 0,60 gul­den waard.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 sep­tem­ber.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ok­to­ber.

Wikipedia: Dirham.


Naar het begin van letter D.


Djellaba, Djallāba: (ﺟﻼﺑﺔ). De djel­la­ba is een lang los­val­lend ge­waad dat in Ma­rok­ko door zo­wel man­nen als vrou­wen ge­dra­gen wordt.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 17, 20, 26 sep­tem­ber.
3 ok­to­ber.

Wikipedia: Djellaba.


Naar het begin van letter D.


Dolmuş
Klein­scha­lig, maar zeer be­lang­rijk lo­kaal open­baar ver­voer in Turk­se ste­den, met be­hulp van bus­jes.
Zie 1992: 23, 24, 25 juli, 15 augustus.
Zie 1994: 29 juni.

Wikipedia: Dolmuş.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


G

Garderegiment Jagers
Als Dienst­plich­tig mi­li­tair (1973) ben ik lid van de zo­ge­noem­de Staf-Staf Ver­zor­gings­com­pag­nie van het Re­giment Gar­de Ja­gers: het 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen.

Wikipedia: Garderegiment Grenadiers en Jagers.


Gulden
De gul­den is het wet­tig be­taal­mid­del in Ne­der­land. (Tot en met 31 de­cem­ber 2001.)

Wikipedia: Gulden.

Websites: De waarde van de gulden heden ten dage.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


I

Isabellakazerne
Als dienstplichtig militair (Lichting 72-6) was ik tijdens de eerste twee maan­den van die dienst ge­le­gerd in de Isa­bel­la­ka­zer­ne te ’s Her­to­gen­bosch (Vught) vanaf 7 no­vem­ber 1972 tot en met 7 ja­nu­a­ri 1973 voor een al­ge­me­ne in­fan­te­rie­op­lei­ding.
Hier­na werd ik over­ge­plaatst naar de Krom­hout­ka­zer­ne te Ut­recht voor een op­lei­ding tot ma­ga­zijn­be­dien­de voor au­to-on­der­de­len.


Google Maps: Isabellakazerne.

Wikipedia: Isabellakazerne.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


K

KasbahKompensatieverlofKromhoutkazerneKsar.


Kasbah, Qaṣba: (ﻗﺼﺑﺔ)
Kas­bah is de ci­ta­del van een stad. Het ver­de­dig­ba­re deel van een me­di­na.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 16, 24, 28 sep­tem­ber.

Wikipedia: Term Kasbah.


Naar het begin van letter K.


Toelichting bij term Kompensatieverlof
(Spelling 1973: ‘K’.) Tijdens mijn pe­riode als Dienstplichtig militair (1973) één van de strijd­pun­ten van de Ver­eni­ging van Dienst­plich­tige Mi­li­tai­ren (VVDM) waar­bij ik (als ac­tief lid) me in­zet voor de strijd om com­pen­sa­tie­ver­lof voor ex­tra diens­ten te krij­gen.


Naar het begin van letter K.


Kromhoutkazerne
De Krom­hout­ka­zer­ne is in 1973 ge­le­gen aan de Prins Hen­drik­laan 89, Utrecht. Ik ben in 1973 van­af 8 ja­nu­a­ri 1973 tot en met 1 fe­bru­a­ri als Dienst­plich­tig mi­li­tair in de­ze ka­zer­ne ge­le­gerd. (Te­gen­woor­dig is dit ge­bou­wen­com­plex een on­der­deel van het Uni­ver­si­ty Col­le­ge Ut­recht.)


Google Maps: Locatie voormalige Kromhoutkazerne.

Wikipedia: Kromhoutkazerne.

Websites: Kromhoutkazerne.


Naar het begin van letter K.


Ksar, Mv.: Ksoer. (ﻗﺼﺮ Mv.: ﻗﺼﻮﺭ)
De let­ter­lij­ke be­te­ke­nis van ksar is ‘kas­teel’. Het gaat hier om een ver­za­me­ling hui­zen die in een ver­sterk­te om­ge­ving lig­gen, met mu­ren om de­ze ne­der­zet­ting.
Ksar en Ksoer is de uit­spraak van de­ze woor­den in het Ma­rok­kaans Ara­bisch. In het Stan­daard Ara­bisch wor­den de­ze woor­den res­pec­tie­ve­lijk uit­ge­spro­ken als Qaṣr en Mv.: Qu­ṣūr.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 27, 28, 29, 30 september.

Wikipedia: Ksar.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


M

MadrassaMedinaMellah.


Madrassa, Mv.: madāris (ﻣﺪﺭﺳﺔ Mv.: ﻣﺪﺍﺭﺱ)
Een ma­dras­sa is een Ko­ran­school.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 18 september en 03 oktober.

Wikipedia: Madrassa.


Naar het begin van letter M.


Medina, Madīna (ﻣﺬﻳﻨﺔ)
Me­di­na is een Ara­bisch woord dat ‘stad’ be­te­kent. In veel Ma­rok­kaan­se ste­den is dit de naam de ou­de bin­nen­stad, om­ringd door stads­mu­ren.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30 sep­tem­ber. 1, 2, 4, 5, 7, 10 ok­to­ber.

Wikipedia: Medina.


Naar het begin van letter M.


Mellah, Mallāḥ (ﻣﻼﺡ)
Mel­lah is een Ma­rok­kaans woord dat de wijk / het woon­kwar­tier aan­duidt waar oor­spron­ke­lijk de Jood­se in­wo­ners van een stad woon­den.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 14, 16, 17 sep­tem­ber.

Wikipedia: Mellah.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


O

Oranjekazerne
Ik ben als Dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen van 5 fe­bru­a­ri 1973 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974.


Google Maps: Oranjekazerne.

Wikipedia: Oranjekazerne.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


P

PelotonPHTFPrimusProjectleiderPTT-Telecom.


Peloton
(Mi­li­tai­re dienst.) Een pe­lo­ton is een on­der­deel van een com­pag­nie en een com­pag­nie is een on­der­deel van een ba­tal­jon.

Wikipedia: Peloton.


Naar het begin van letter P.


PHTF
Pro­ject­en­bu­reau Huis­te­le­fo­nie. Dit is een af­de­ling van PTT-Te­le­com. De­ze af­de­ling, waar ik op 1 au­gus­tus 1978 be­gin te wer­ken, mon­teert elek­tro­me­cha­nische te­le­foon­cen­tra­les / te­le­foon­auto­ma­ten bij klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven tot maxi­maal 200 in­ter­ne num­mers, van het type UH. La­ter, na in­voe­ring van de elek­tro­ni­ca, me­dio ja­ren tach­tig, neemt de ca­pa­ci­teit van de te­le­foon­cen­tra­les toe tot 1.000 in­ter­ne num­mers, dus de be­drij­ven waar ik kom te wer­ken, wor­den ook steeds gro­ter.
De af­de­ling ver­an­dert ge­re­geld van naam en de werk­zaam­he­den wor­den steeds uit­ge­brei­der, maar de hoofd­taak blijf het mon­te­ren van be­drijfs­te­le­foon­cen­tra­les.


Naar het begin van letter P.


Primusbrander
Een pri­musbrander is een op pe­tro­le­um ge­stook­te één­pits­bran­der waar­op men in de bui­ten­lucht wa­ter en eten kan ko­ken. Mijn reisgenoot in Marokko, Cees, had een pri­mus mee­ge­no­men, waar­op hij ver­schil­len­de ke­ren een lek­kere en voed­za­me maal­tijd be­reid­de.
Zie 1976: 16, 17, 23, 24 september. 1, 10 ok­to­ber.

Wikipedia: Primusbrander.


Naar het begin van letter P.


Projectleider
Een Pro­ject­lei­der komt voor de be­drijfs­klant van PTT-Te­le­com op de prop­pen na­dat ver­ko­pers (van PTT) hem een te­le­foon­au­to­maat ver­kocht heb­ben.
De pro­ject­lei­der moet met de klant be­spre­ken wel­ke voor­zie­nin­gen die moet tref­fen voor­dat de te­le­foon­au­to­maat ge­plaatst kan wor­den. Dit gaat niet al­leen over het wij­zi­gen van het elek­tri­ci­teits­net ten be­hoe­ve van de au­to­maat, maar ook over het leg­gen van ge­schik­te bui­zen naar de plaat­sen waar de klant te­le­foon­toes­tel­len wil heb­ben.
Bovendien moet de Pro­ject­lei­der de voort­gang van de werk­zaam­he­den van de klant in de ga­ten hou­den en daar­voor ook in­tern (bij PTT) het nood­za­ke­lij­ke werk plan­nen van het ei­gen per­so­neel en dat van de aan­ne­mer, die het lei­ding­net (ka­bels) na­mens PTT trekt. De pro­ject­lei­der houdt ook toe­zicht op het per­so­neel van de aan­ne­mer en con­tro­leert hun werk. Van te vo­ren moet hij aan­ge­ven hoe­veel tijd met dit al­les ge­moeid is.
Daarnaast moet de Pro­ject­lei­der zelf de te­le­foon­au­to­maat be­zor­gen, bou­wen, in­stal­le­ren, tes­ten en op­le­ve­ren en de ‘na­zorg’, zo­als de ad­mi­ni­stra­tie, ver­zor­gen en plan­nen.
Ik ben zo’n Pro­ject­lei­der, een func­tie waar­aan ik een he­kel heb: ik ben tech­ni­cus en wil prak­tische pro­ble­men on­der­han­den ne­men. Ik wil niet voort­du­rend al­ler­lei voor­be­rei­den­de en the­o­re­tische romp­slomp aan mijn hoofd heb­ben, zo­als het plan­nen van werk­zaam­he­den van ‘hulp­troe­pen’. Ik heb daar geen ‘fee­ling’ mee en mijn plan­ning loopt dan ook voort­du­rend mis, gaat tel­kens fout, wat ie­de­re keer voor pro­ble­men met mijn chef zorgt.
Meestal blijkt de klant niet op de hoog­te te zijn ge­bracht dat hij naast het be­drag van ve­le dui­zen­den gul­dens, die hij voor de au­to­maat moet be­ta­len, ook nog dui­zen­den gul­dens kwijt is voor die ver­plich­te voor­zie­nin­gen. Ik vind dus dat de klant vals voor­ge­licht is. Die werk­zaam­he­den staan wel in het con­tract, maar de de PTT-ver­ko­per heeft daar niet op ge­we­zen. Vol­gens mijn su­pe­ri­eu­ren heb ik te veel be­grip voor de po­si­tie van de klant, waar­door nog meer pro­ble­men ont­staan.
PTT vroeg niet of ik dit werk wil­de doen, het werd ge­woon op­ge­dragen in de val­se ver­on­der­stel­ling dat ie­der­een daar ge­schikt voor is. Nou, ik niet dus, maar omdat ik er niet on­der­uit kon, sol­li­ci­teer­de ik la­ter wel naar die func­tie, om­dat ik dan niet al­leen ‘Pro­ject­lei­der‘ was, maar er ten­min­ste ook nog voor be­taald werd, wat eerst niet het ge­val was.
Dit vervelende werk wordt de hoofd­re­den waar­om ik eind ja­ren tach­tig aan­stuur op het be­ëin­di­gen van mijn con­tract bij PTT-Te­le­com. 24 Ja­nu­a­ri 1990 wordt dat dan een feit!


Naar het begin van letter P.


PTT-Telecom
Het Telefoondistrict Maas­tricht (PTT) is mijn werk­ge­ver van 19 sep­tem­ber 1966 tot en met 23 ja­nu­a­ri 1990. Daar ver­vul ik di­ver­se tech­nische func­ties en werk in de eer­ste ja­ren bij par­ti­cu­lie­re klan­ten en na ver­loop van tijd en (na een he­le reeks be­drijfs­cur­sus­sen) als tech­nisch spe­cia­list voor gro­te be­drij­ven en an­de­re com­mer­ciële klan­ten van het Staats­be­drijf, bij de af­de­ling PHTF.
Op 24 ja­nu­a­ri 1990 word ik na een ar­beids­con­flict met mijn di­rec­te chef op staan­de voet ont­sla­gen.

Wikipedia: PTT.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


R

Ramadan, Ra­ma­ḍān (ﺭﻣﻀﺎﻥ)
Ra­ma­dan is de ne­gen­de maand van de Is­la­mi­tische maan­ka­len­der. Dit is de vas­ten­maand voor mos­lims. Het vas­ten zelf heet ṣaum (ﺻﻮﻡ). Ie­mand die vast is een ṣā’im (man: ﺻﺎﺋﻢ) en ṣā’ima (vrouw: ﺻﺎﺋﻤﺔ). Het feest aan het ein­de van de Ra­ma­dan, het ein­de van de vas­ten­pe­ri­o­de, heet in het Ara­bisch ‘īd al-fiṭr (ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻓﻄﺮ). De term ‘Sui­ker­feest‘ komt uit het Turks.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 13, 17, 18, 21, 25, 26 sep­tem­ber. 4, 10 ok­to­ber.

Wikipedia: Ramadan.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


V

VVDM
De Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren (VVDM) waar­van ik in 1973 ac­tief lid ben.

Wikipedia: VVDM.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


W

WZZ
De WZZ (Wel­zijns­zorg) is een po­pu­lair in­sti­tuut bin­nen de Ko­nink­lij­ke Land­macht. El­ke ka­zer­ne heeft wel een WZZ met een film- en een to­neel­zaal of een an­de­re ruim­te waar de WZZ haar ac­ti­vi­tei­ten voor het wel­zijn van de dienst­plich­tig mi­li­tair uit­voert. Ver­koop van al­ler­lei ar­ti­ke­len, aan­bod van op­lei­din­gen enz. Maar het meest be­kend is de ver­zor­ging van de ka­zer­ne­bi­os­coop en op gro­te­re ka­zer­nes con­cer­ten en an­de­re voor­stel­lin­gen. De bes­te films van het mo­ment zijn voor een la­ge prijs te zien en op to­neel bij­voor­beeld de le­gen­da­rische op­tre­dens van “Ani­ta Meij­er en haar Rain­bow­train­show”.
De WZZ gaat ook mee op oe­fe­ning. Daar wor­den voor de oe­fen­en­de man­schap­pen ont­span­nen­de avon­den ge­or­ga­ni­seerd.
(Bron, (aan­ge­past): Ver­e­ni­ging Dienst­plicht Kou­de Oor­log (Deze pagina bestaat kennelijk niet meer in 2019!))
Voor mij per­soon­lijk geldt dat ik veel­vul­dig ge­bruik maak van het aan­bod om heel goed­koop gram­mo­foon­pla­ten te ko­pen, waar­bij ik niet zo zeer op de mu­ziek afga, maar me laat lei­den door het (ar­ti­stie­ke) ont­werp van de hoe­zen.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginEindeHoofdindex.


Y

YP-408
De YP-408 is een Ne­der­lands ge­pant­serd in­fan­te­rie­trans­port­voer­tuig en wordt in de voor­ste li­nies ge­bruikt om in­fan­te­ris­ten snel en be­schermd te ver­plaat­sen. De be­man­ning be­staat uit twee tot tien sol­da­ten.

Wikipedia: YP-408.


B, C, D, G, I, K, M, O, P, R, V, W, Y.

MenuBeginHoofdindex.