Index-termen

Afkortingen. GM.: Google Maps. Mv.: Meervoud. Web.: Web­site. Wi.: Wikipedia.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuEindeHoofd­in­dex.


A.

Al­li­ance Fran­çaise, Aux Pays Bas.

Alliance Française (Parijs). Web., Wi. Bij de Al­li­an­ce Fran­çaise in Pa­rijs leer ik ge­du­ren­de 35 da­gen mijn Frans te ver­be­te­ren als deel­ne­mer van een groep men­sen uit de he­le we­reld. Wij al­len moe­ten in het Frans com­mu­ni­ce­ren. Een an­de­re taal is niet toe­ge­staan in de les­lo­ka­len.
Ik ben daar in 1987 van 29 juni tot en met 2 augustus.

Begin letter A.


Aux Pays Bas (Vrijt­hof 7, Maas­tricht). De ei­genaar van Bar Aux Pays Bas is de prof­voet­bal­ler Wil­ly Bro­kamp. Wi.

Begin letter A.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


B.

Ba­ga­tel­le, Het Bat, Ba­tal­jon.
Bon­ne­fan­ten­mu­seum.

Bagatelle (Maas­tricht). In het mid­den van de ja­ren ze­ven­tig be­zoek ik de homo­kroeg Ba­ga­tel­le aan de Bre­de­straat 39, Maas­tricht, waar nog ge­re­geld de ra­men wor­den in­ge­gooid door ach­ter­lij­ke lie­den. De­ze bar wordt in het kroe­gen­boek ‘Mes­treech­ter kaf­fees’ uit 1975, om­schre­ven als: ‘Ei­gen­lijk is de Ba­ga­tel­le de eni­ge, op een be­paald pu­bliek ge­rich­te ge­le­gen­heid met een bes­lo­ten ka­rak­ter in Maas­tricht.’ (Mes­treech­ter kaf­fees, 1975. Blad­zij­de 11.)

Begin letter B.


Bat, Het (Luik, België). GM., Wi. Marché de la Bat­te. Een zeer gro­te en druk­be­zoch­te zon­dags­markt op de rech­ter­oe­ver van de Maas in Luik.

Begin letter B.


Bataljon. Wi. In 1973 ben ik als dienst­plich­tig mi­li­tair werk­zaam in de staf-staf­com­pag­nie bij het be­voor­ra­dings­pe­lo­ton van het 12e pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 pa­inf­bat) Gar­de Ja­gers dat ge­le­gerd is in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen. Ik werk daar in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len. Het ma­ga­zijn wordt ge­leid door de dienst­plich­ti­ge ser­ge­ant JS. Hij heeft drie me­de­wer­kers, na­me­lijk de dienst­plich­ti­ge sol­da­ten AM. en ik en de Tech­nisch Spe­cia­list (Kort Ver­band Vrij­wil­li­ger: KVV’er) kor­po­raal OW., ook een Lim­bur­ger, net als de ser­ge­ant en ik.
Zie over­zicht van­af 7 no­vem­ber 1972 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974, vrij­wel al­le da­gen in die pe­ri­o­de.

Begin letter B.


Bonnefantenmuseum (Maastricht). GM. (1972), Web, Wi. (modern), Wi. (1972). Mu­seum voor beel­den­de kunst in Maas­tricht. In 1972 is het mu­seum ge­ves­tigd in het Bon­ne­fan­ten­kloos­ter aan de Bon­ne­fan­ten­straat 2, Maas­tricht.

Begin letter B.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


C.

Casa Paco, Cas­set­te­band.
Com­mo­do­re­64, Com­pag­nie.
Crui­sing.

Casa Paco (Graanmarkt 3, Maas­tricht). Ca­sa Pa­co is een le­ven­dig café in het cen­trum van Maas­tricht, waar je als klant ge­looft dat je in Span­je bent, om­dat de Spaan­se ei­ge­naar ie­de­re avond die sfeer weet te schep­pen.

Begin letter C.


Cassetteband. Wi. Een cas­set­te­band is een mag­ne­tische band waar­op a­na­lo­ge of di­gi­ta­le in­for­ma­tie op­ge­sla­gen kan wor­den. De mag­ne­tische band be­vindt zich, op­ge­rold, in een klei­ne doos, de cas­set­te. Met be­hulp van een cas­set­te­spe­ler kan de band ‘ge­le­zen’ wor­den en de in­for­ma­tie naar een ver­ster­ker (voor ge­luid) of een an­der elek­tro­nisch ap­pa­raat ge­stuurd wor­den.

Begin letter C.


Commodore64 (CBM64). Wi. Com­mo­do­re was een van de eerste be­drijven die hob­by­com­pu­ters op de markt bracht. (Com­mo­do­re Bu­si­ness Ma­chi­nes: CBM, 64kB ge­heu­gen.)
Ik koop deze com­pu­ter in 1983 en ge­bruik die tot in de ja­ren negentig.
Op deze machine schrijf een pro­gram­ma waar­mee ik mor­se kan oe­fe­nen. Dit pro­gram­ma zendt wil­le­keu­ri­ge mor­se­te­kens uit en is ook in staat mor­se­te­kens, die ik met een mor­se­sleu­tel maak, te le­zen en te con­tro­le­ren.

Begin letter C.


Compagnie. Wi. (Mi­li­tai­re dienst.) Een com­pag­nie is een on­der­deel van een ba­tal­jon.

Begin letter C.


Cruising. Wi. Outside Cruising. Sa­men met mijn vriend HL. be­zoek ik af en toe, na zons­on­der­gang, laat in de avond, maar ook rond of na mid­der­nacht, het Stads­park in Maas­tricht, op zoek naar een ge­schik­te man voor trio-seks.
Het Stads­park geldt als een ‘baan’ mid­den in de stad.
Naar­mate mijn re­la­tie met eerst HL. en later BW. steeds slech­ter wordt be­geef ik mij ook al­leen op de ‘baan’ (voor­na­me­lijk de Sint Pie­ters­berg in Maastricht, maar ook het Stads­park, of de ge­bie­den rond de Maas­plas in Oost­-Maar­land) voor vluch­ti­ge ho­mo­seks. Ik vind het span­nend, maar daad­wer­ke­lij­ke seks heb ik maar zel­den, om­dat de ano­ni­mi­teit er­van me toch te­gen­staat. Ik heb lie­ver een goed we­der­zijds con­tact en / of ge­sprek.

Begin letter C.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


D.

DAF YA-328, Dag­staat, Dai­hat­su.
Dienst­plich­tig Mi­li­tair, De Dik­ke Dra­gon­der.
Dir­ham, Djel­la­ba, Dolmuş, De Drenck­por­te.

DAF YA-328. Wi. De DAF YA-328 wordt ook wel de ‘Dik­ke DAF’ ge­noemd. Dit type mi­li­tair voer­tuig is een for­se vracht­wagen, die voor al­ler­lei trans­port­doel­ein­den wordt in­ge­zet.

Begin letter D.


Dagstaat. Een ‘Dag­staat’ is een for­mu­lier dat je als PTT-amb­te­naar da­ge­lijks moet in­vul­len en daar­in ver­meldt, in code, wel­ke werk­zaam­he­den je de dag er­voor hebt uit­ge­voerd, in wel­ke plaat­sen en bij wel­ke abon­nees je bent ge­weest, hoe lang je er­over hebt ge­daan om daar te ko­men. Ook op welk tijd­stip en hoe lang je ge­pau­zeerd hebt moet in­ge­vuld wor­den. Vreemd ge­noeg hoef je de tijd die je da­ge­lijks aan dit werk kwijt bent, niet te ver­ant­woor­den.

Begin letter D.


Daihatsu. De Cha­ra­de is een per­so­nen­auto en de Mi­ni­bus een busje(!) dat wij weer in­rich­ten als kam­peer­auto, zo­als we ook met de Ford Tran­sit had­den ge­daan.

  1. Daihatsu Cha­ra­de XG: van maart 1980 tot juni 1983.
  2. Daihatsu Mi­ni­bus 850 CC: van juni 1983 tot april 1985.
  3. Daihatsu Cha­ra­de CS: van april 1985 tot ja­nu­a­ri 1987.

Begin letter D.


Dienstplichtig militair. Wi. Ik ben Dienst­plich­tig mi­li­tair in de pe­ri­o­de no­vem­ber 1972 tot en met fe­bru­a­ri 1974: 16 maan­den.
Vanaf 7 no­vem­ber 1972 tot en met 5 ja­nu­a­ri 1973: Isa­bel­la­ka­ze­re in Den Bosch.
Vanaf 8 ja­nu­a­ri 1973 tot en met 1 fe­bru­a­ri 1973: Krom­hout­ka­zer­ne in Ut­recht.
Vanaf 5 fe­bru­a­ri 1973 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974: Oran­je­ka­zer­ne in Schaars­ber­gen.
Zie over­zicht vanaf 7 no­vem­ber 1972 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974, vrij­wel al­le da­gen in die pe­ri­o­de.

Begin letter D.


De Dikke Dragonder. Platielstraat 21, Maastricht. GM. Een van de wei­ni­ge ca­fé’s-chan­tant in Maas­tricht, waar de be­na­ming ook wer­ke­lijk op zijn plaats is. Van­ach­ter de pi­a­no wordt door ‘baas’ Ed vaak Fran­se chan­sons ten ge­ho­re ge­bracht.

Begin letter D.


Dirham, Mv.: Darāhim: (ﺩﺭﻫﻢ Mv.: ﺩﺭﺍﻫﻢ). Wi. De Dir­ham is de na­ti­o­na­le munt van Ma­rok­ko en is cir­ca 0,60 gul­den waard.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 sep­tem­ber. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ok­to­ber.
Zie 1977: 6 september.

Begin letter D.


Djellaba, Djallāba: (ﺟﻼﺑﺔ). Wi. De djel­la­ba is een lang los­val­lend ge­waad dat in Ma­rok­ko door zo­wel man­nen als vrou­wen ge­dra­gen wordt.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 17, 20, 26 sep­tem­ber. 3 ok­to­ber.

Begin letter D.


Dolmuş. Wi. Klein­scha­lig, maar zeer be­lang­rijk lo­kaal open­baar ver­voer in Turk­se ste­den, met be­hulp van bus­jes.
Zie juli / augustus 1992 in Tur­kije.

Begin letter D.


De Drenckporte. Cörversplein 6, Maastricht. GM. Een ho­mo­ca­fé in Maas­tricht, vlak bij de Sint Servaasbrug gelegen, met uitzicht op de Maas.

Begin letter D.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


E.

Es­quire, Euro­cheque, Euro­hal.

Esquire. Kommel 13, Maastricht. GM. Een ho­mo­ca­fé in Maas­tricht. Ei­ge­na­ren wa­ren de twee vrien­den die eer­der de So­bri­na-bar in Spek­hol­zer­hei­de ge­dre­ven had­den. Toen de Es­quire op 1 de­cem­ber 1978 zijn deu­ren open­de, was het met de po­pu­la­ri­teit van de Ba­ga­tel­le snel af­ge­lo­pen. De Es­quire was een ech­te dis­co, ter­wijl de Ba­ga­tel­le nog een juke­box (Wi.) had waar­in geld ge­stopt moest wor­den om mu­ziek te ho­ren te krij­gen.

Begin letter E.


Eurocheque. Wi. De Eurcheque is een pa­pie­ren betaalmiddel waarop je zelf een bedrag kan invullen. Dit be­taalmiddel is al­ge­meen ge­ac­cep­teerd in de Eurozone.

Begin letter E.


Eurohal (Maastricht). De Eu­ro­hal is een aan De Griend in Maas­tricht ge­le­gen eve­ne­men­ten­hal, daar ge­ves­tigd van­af 1974. De hal staat langs de Maas.

Begin letter E.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


F.

La Ferme, Ford Tran­sit.

Ferme, La, Recht­straat 29, Maas­tricht. Ca­fé La Fer­me is een naar een brui­ne kroeg nei­gen­de ho­mo­bar met dans­vloer. Een deel van het pu­bliek dat hier komt, komt ge­woon­lijk niet in de Es­quire.

Begin letter F.


Ford Transit. Trans­port­bus met ra­men rond­om. (Kleur: groen.) Ik koop in ju­ni 1977 een nieuwe Ford Tran­sit FT100-busje en richt deze sa­men met mijn vriend HL. in als cam­per. We ge­brui­ken deze auto niet al­leen tij­dens de bui­ten­landse va­kan­ties om te over­nach­ten, maar ook bij uit­stap­jes in Ne­der­land of zelfs in de re­gio, als we een nacht­je gaan stap­pen. We ver­ko­pen deze au­to in maart 1980 met ruim 80.000 km op de tel­ler.
Na de Ford Tran­sit ko­pen we een Dai­hat­su.

Begin letter F.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


G.

Re­gi­ment Gar­de Ja­gers, Kas­teel Gen­hoes.
Guar­dia Ci­vil, Gul­den.

Garde Jagers, Regiment. Wi. Als Dienst­plich­tig mi­li­tair (1973) ben ik lid van de zo­ge­noem­de Staf-Staf Ver­zor­gings­com­pag­nie van het Re­giment Gar­de Ja­gers: het 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 Pa­inf­bat), ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen.
Zie overzicht vanaf 5 februari 1973 tot en met 28 februari 1974, vrijwel alle dagen in die pe­ri­o­de.

Begin letter G.


Kasteel Genhoes (Oud-Valkenburg). GM., Wi. Kasteel in Oud-Valkenburg, waar in de jaren zeventig de schilder William Hale­wijn woont en ook een mu­se­um voor zijn ei­gen schil­de­rij­en heeft in­ge­richt.

Begin letter G.


Guardia Civil. Wi. De Spaan­se po­li­tie-een­heid met zo­wel mi­li­tai­re als ci­vie­le ta­ken, ver­ge­lijk­baar met de Ne­der­land­se Ko­nink­lij­ke Ma­re­chaus­see.

Begin letter G.


Gulden. Wi. De gul­den is het wet­tig be­taal­mid­del in Ne­der­land. (Tot en met 31 de­cem­ber 2001.)
Be­re­ken de koop­kracht van de gul­den in een be­paald jaar ten op­zich­te van de euro in on­ze tijd. Koop­kracht van de gul­den.

Begin letter G.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


H.

Begin letter H.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


I.

Begin letter I.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


J.

Jaag­pad.

Jaagpad. Wi. Een Jaag­pad is een pad langs bei­de oe­vers van een ri­vier of een ka­naal en be­doeld (in vroe­ger tij­den) om een vaar­tuig met men­sen- of paar­den­kracht voort te trek­ken, zo­als een trek­schuit, maar ook vracht­zeil­sche­pen, wan­neer er geen wind was.

Begin letter J.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


K.

Ka­bels en las­sen, Ka­bel­sto­ring, Ka­bel­ver­de­ler.
Kas­bah, Kom­pen­sa­tie­ver­lof, Koon Wing.
Kroe­gen­boek, Krom­hout­ka­zer­ne, Ksar.

Kabels en lassen. Te­le­foon­ka­bels zijn in fei­te ge­pant­ser­de lo­den bui­zen die door de grond lo­pen. Zo’n ka­bel heet GPLK: ge­pant­ser­de pa­pier­lood­ka­bel. In de lo­den buis be­vin­den zich, met kurk­droog pa­pier ge­ï­so­leer­de, ko­pe­ren draad­jes van een hal­ve mil­li­me­ter in door­sne­de. Gro­te in­ter­lo­ka­le ka­bels, tus­sen twee ver­schil­len­de plaat­sen, be­vat­ten tot wel 1.800 draad­jes, die in groe­pen van vier in el­kaar ge­draaid zijn. Zo’n ka­bel heet of­fi­cieel 450 maal 4 (450×4) maar de men­sen die er­mee wer­ken noe­men die ka­bel een 900-dub­bel. De mees­te lo­ka­le ka­bels zijn veel dun­ner. Een veel ge­bruikt for­maat is de 20×4 of de 40-dub­bel.
Wan­neer de ka­bel open­ge­maakt wordt om bij­voor­beeld een huis­aan­slui­ting te ma­ken (iemand die te­le­foon krijgt) of de ka­bel moet ver­lengd wor­den, dan heet dat werk las­sen. Het gat in de grond, dat met de schop ge­gra­ven wordt, heet een lasgat. De plek waar de ka­bel open­ge­maakt is heet een las. De per­soon die dat doet heet een las­ser. Wan­neer het werk ge­reed is moet de ka­bel weer dicht ge­maakt wor­den en dat ge­beurt met een zo­ge­noem­de lo­den mof, die er­uit ziet als een soort schelp en ook uit twee helf­ten be­staat. Daar waar de mof om de loden buis van de ka­bel moet wor­den ge­plaatst zijn al uit­spa­rin­gen in de mof ge­maakt. De twee helf­ten wor­den op el­kaar en op de ka­bel ge­sol­deerd met een vlam (open vuur) en smeer­tin. Dat is tin die, wan­neer die heet wordt, smeer­baar wordt zo­als pin­da­kaas smeer­baar is. Als flux wordt talk­vet ge­bruikt. Dat ver­wij­dert de oxi­de van het lood. Oxi­de hin­dert het sol­de­ren. Met een lap­je stof, het smeer­lap­je (echt waar!), in de hand smeert de las­ser de tin op de na­den van de mof. Het is zaak dat de lo­den mof wa­ter­dicht ge­sol­deerd wordt. Wan­neer dit werk ge­reed is komt er nog een voor­ge­vorm­de giet­ij­ze­ren mof om de las. Daar­na kan het gat in de grond dicht­ge­gooid wor­den. Wan­neer de las­ser niet zorg­vul­dig ge­sol­deerd heeft of hij is on­voor­zich­tig ge­weest en heeft te­gen de las ge­sto­ten ter­wijl die nog niet af­ge­koeld was, breekt de las en is dan niet meer wa­ter­dicht. Wan­neer vocht in de ka­bel komt ont­staat kort­slui­ting tussen de dra­den en kun­nen de abon­nees niet meer bel­len. De las­sers spre­ken dan van een ver­zo­pen las.

Begin letter K.


Kabelstoring. Een ka­bel­sto­ring is mees­tal niet met het blo­te oog te zien en er moet dus ge­me­ten wor­den waar de fout zit. Dit me­ten moet zo nauw­keu­rig mo­ge­lijk ge­beu­ren om niet meer werk te hoe­ven uit­voe­ren dan ui­terst nood­za­ke­lijk.
Wan­neer het gaat om een sto­ring in een grond­ka­bel wordt het me­ten van een ka­bel­sto­ring met een zo­ge­noem­de Meg­ger ge­daan. Daar­voor wordt een gat in de grond ge­gra­ven, daar waar een las in de ge­stoor­de ka­bel ligt. Die las wordt ge­opend en van daar­uit wordt dan met de Meg­ger ge­me­ten, door die aan te slui­ten op en­ke­le te­le­foon­aders. Met de Meg­ger kan de af­stand van­af de las tot de po­si­tie van de fout vrij nauw­keu­rig ge­me­ten wor­den. Vaak tot op de exac­te plaats, zo­wel op kor­te als lan­ge­re af­stand. Voor­waar­de is wel dat de fout in de ka­bel ‘goed fout’ is en niet een ‘half­zach­te fout’.

Begin letter K.


Kabelverdeler. Een kabelver­de­ler (KVD) is een be­hui­zing waar­in de te­le­foon­ka­bels bo­ven de grond ko­men en waar men al­ler­lei ver­bin­din­gen tus­sen de di­ver­se ka­bels kan ma­ken.
Het Te­le­fo­nie­mu­seum in Rot­ter­dam be­schrijft de ka­bel­ver­de­ler als volgt. [Ik heb de tekst iets aan­ge­past.]
Een ka­bel­ver­de­ler, ook wel wijk­kast ge­noemd, wordt ge­bruikt om de ka­bels die van het cen­tra­le ko­men te ver­sprei­den over de hui­zen in een wijk als on­der­deel van de in­fra­struc­tuur. De ka­bel­ver­de­ler kan in een ka­bel­kast of an­der on­der­komen zijn on­der­ge­bracht. Uit­voe­rings­vor­men zijn On­der­ko­men [ge­bou­wen]; be­ton­nen ka­bel­kast; type B3, B12 en B20. Kunst­stof­ka­bel­kast, ook wel po­ly­es­ter­kast ge­noemd; K1200, K2000 en K2400. Me­ta­len wand­ka­bel­ver­deel­kast. W300, W600 en W900.

Begin letter K.


Kasbah, Qaṣba: (ﻗﺼﺑﺔ). Wi. Kas­bah is de ci­ta­del van een stad. Het ver­de­dig­ba­re deel van een me­di­na.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 16, 24, 28 sep­tem­ber.

Begin letter K.


Kompensatieverlof. (Spelling 1973: ‘K’.) Tijdens mijn pe­riode als Dienstplichtig militair (1973) één van de strijd­pun­ten van de Ver­eni­ging van Dienst­plich­tige Mi­li­tai­ren (VVDM) waar­bij ik (als ac­tief lid) me in­zet voor de strijd om com­pen­sa­tie­ver­lof voor ex­tra diens­ten te krij­gen.

Begin letter K.


Koon Wing (Maastricht). Res­tau­rant Koon Wing: Bosch­straat 58, Maas­tricht is een Chi­nees res­tau­rant van ei­ge­na­res­se MW, met wie mijn vriend HL en ik goed be­vriend zijn en die wij, tij­dens de op­start­fa­se van haar res­tau­rant een tijd­lang fi­nan­cieel uit de brand hel­pen.

Begin letter K.


Kroegenboek. ‘Mes­treech­ter kaf­fees‘: groot Maas­trichts kroe­gen­boek. (Maas­tricht 1975)

Begin letter K.


Kromhoutkazerne (Utrecht). GM. De Krom­hout­ka­zer­ne is in 1973 ge­le­gen aan de Prins Hen­drik­laan 89, Ut­recht. Ik ben in 1973 van­af 8 ja­nu­a­ri 1973 tot en met 1 fe­bru­a­ri als Dienst­plich­tig mi­li­tair in de­ze ka­zer­ne ge­le­gerd. (Te­gen­woor­dig is dit ge­bou­wen­com­plex een on­der­deel van het Uni­ver­si­ty Col­le­ge Ut­recht.)

Begin letter K.


Ksar, Mv.: Ksoer. (ﻗﺼﺮ Mv.: ﻗﺼﻮﺭ) Wi. De let­ter­lij­ke be­te­ke­nis is ‘kas­teel’. Het gaat hier om een ver­za­me­ling hui­zen die in een ver­sterk­te om­ge­ving lig­gen, met mu­ren om de­ze ne­der­zet­ting.
Ksar en Ksoer is de uit­spraak van de­ze woor­den in het Ma­rok­kaans Ara­bisch. In het Stan­daard Ara­bisch wor­den de­ze woor­den res­pec­tie­ve­lijk uit­ge­spro­ken als Qaṣr en Mv.: Qu­ṣūr.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.

Begin letter K.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


L.

La Yapa, LOI.

La Yapa. Win­kel voor na­tuur­voe­ding en re­form­ar­ti­kel­en. Ge­ves­tigd aan de Theo­door Schaep­kens­straat 11a, Maas­tricht.

Begin letter L.


LOI. Web. LOI: Leid­se On­der­wijs­in­stel­lin­gen. Ik wil Ra­dio­zend­ama­teur wor­den en volg in eer­ste in­stan­tie een schrif­te­lij­ke cur­sus daar­voor bij de LOI. La­ter stap ik over op een soort­ge­lij­ke cur­sus van de Ve­ron, om­dat ik dan niet meer te­vre­den ben met de cur­sus van de LOI.

Begin letter L.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


M.

Ma­chi­ne­taal, Ma­dras­sa, Ma­ni­pu­la­tie­kast.
Maretak, MAVO, Me­di­na, Mel­lah.
Mes­treech­ter Kaf­fees, Mor­se.
Mu­sée d’Or­say.

Machinetaal. Wi. Ma­chi­ne­taal is een pro­gram­meer­taal voor com­pu­ters.

Begin letter M.


Madrassa, Mv.: madāris (ﻣﺪﺭﺳﺔ Mv.: ﻣﺪﺍﺭﺱ). Wi. Een ma­dras­sa is een Ko­ran­school.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.

Begin letter M.


Manipulatiekast. Ma­ni­pu­la­tie­kas­ten zijn kas­ten waar­in te­le­foon­ka­bels bo­ven de grond ko­men. Het gaat dan om ka­bels uit de te­le­foon­cen­tra­le en ka­bels naar de hui­zen. In de ma­ni­pu­la­tie­kas­ten kun­nen de voe­den­de en af­gaan­de aders met el­kaar ver­bon­den wor­den. Ma­ni­pu­la­tie­kas­ten staan meest­al in een klei­ne woon­wijk van rond de twin­tig hui­zen. Voor gro­te wij­ken en woon­com­plex­en zijn er ka­bel­ver­de­lers, ook bo­ven de grond, of in ge­bou­wen, met en­ke­le dui­zen­den te­le­foon­dra­den om vas­te te­le­foon­aan­slui­tin­gen te re­a­li­se­ren.
De ma­ni­pu­la­tie­kast is een on­der­deel uit het zo­ge­noem­de STAPN 58 TFN-pro­gram­ma: Stan­daard­aan­sluit­pun­ten 1958 te­le­fo­nie, waar­bij in el­ke nieuw­bouw­wo­ning de mo­ge­lijk­heid tot twee te­le­foon­aan­slui­tin­gen word voor­be­reid.

Begin letter M.


Maretak. Van Hasseltkade 21, (Maastricht). Een restaurant waar men biologisch kan eten en een winkel voor biologische levensmiddelen.

Begin letter M.


MAVO (Maastricht). Aan het Dag- en avond­col­lege aan de Pro­fes­sor Pie­ter Wil­lems­straat te Maas­tricht, volg ik in de avond­uren een MAVO op­lei­ding.
Zie alle werk­dagen tus­sen sep­tem­ber 1986 en 24 juni 1987 op het Over­zicht 1972-1990.

Begin letter M.


Medina, Madīna (ﻣﺬﻳﻨﺔ). Wi. Me­di­na is een Ara­bisch woord dat ‘stad’ be­te­kent. In veel Ma­rok­kaan­se ste­den is dit de naam de ou­de bin­nen­stad, om­ringd door stads­mu­ren.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30 sep­tem­ber. 1, 2, 4, 5, 7, 10 ok­to­ber.

Begin letter M.


Mellah, Mallāḥ (ﻣﻼﺡ). Wi. Mel­lah is een Ma­rok­kaans woord dat de wijk / het woon­kwar­tier aan­duidt waar oor­spron­ke­lijk de Jood­se in­wo­ners van een stad woon­den.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 14, 16, 17 sep­tem­ber.

Begin letter M.


Mestreechter kaffees: groot Maas­trichts kroe­gen­boek. (Maas­tricht 1975)

Begin letter M.


Morse. Wi. Mor­se is het co­de­sys­teem voor let­ters en cij­fers, vi­sueel weer­ge­ge­ven met pun­ten en stre­pen, maar ge­ge­ne­reerd met be­hulp van kor­te en lan­ge sig­na­len met licht of met een ra­dio­golf, om met be­hulp van die sig­na­len met an­de­ren te com­mu­ni­ce­ren.
Ken­nis en be­hen­dig­heid in het zen­den en uit­luis­te­ren van Mor­se was een on­der­deel van het exa­men voor Ra­dio­zend­ama­teur, waar­aan ik zal deel­ne­men. Ik slaag daar­voor op 16 de­cem­ber 1983. Daar­na ben ik Ra­dio­zend­ama­teur A, de hoog­ste ca­te­go­rie.

Begin letter M.


Musée d’Orsay (Parijs). Web., Wi. Het Musée d’Or­say in Pa­rijs be­vat een be­lang­rij­ke col­lec­tie Fran­se kunst­wer­ken (schil­de­rij­en / beeld­houw­wer­ken) uit de twee­de helft van de ne­gen­tien­de en het eer­ste kwart van de twin­tig­ste eeuw.
Zie 1987: 3 juli.

Begin letter M.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


N.

Begin letter N.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


O.

Old Dutch, Oran­je Nas­sau Mij­nen.
Oran­je­ka­zer­ne.

Old Dutch (Vrijthof 10, Maastricht). In de ja­ren ze­ven­tig was de Old Dutch een ra­zend po­pu­lair ca­fé in Maas­tricht. Over­dag voor­al be­zocht door scho­lie­ren en stu­den­ten. ’s Avonds komt er elke an­de­re Maas­trich­te­naar die op een ge­zel­lige plek een glaas­je bier (‘un pèls­ke’) wil­de drin­ken.

Begin letter O.


Oranje Nassau Mijnen (Heerlen) Wi. De Oranje Nassaumijn IV be­hoort tot de laat­ste nog in wer­king zijn­de mij­nen in Lim­burg.

Begin letter O.


Oranjekazerne (Schaarsbergen). GM. Ik ben als Dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen van 5 fe­bru­a­ri 1973 tot en met 28 fe­bru­a­ri 1974.

Begin letter O.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


P.

Le Pad­dock, Peloton, PHTF, Pri­mus.
Pro­ject­lei­der, PTT-Te­le­com.


Paddock, Le (Sint Amorsplein 2, Maas­tricht). Le Pad­dock is een on­der jon­ge­ren zeer ge­liefd café, dat ook voor­zien is van de nieuw­ste tech­nische ont­wik­ke­lin­gen op amu­se­ments­ge­bied en be­schikt over een ul­tra-mo­der­ne vi­deo-in­stal­latie. Er ko­men veel stu­den­ten, maar ook de wer­kende jeugd be­zoekt het café fre­quent.

Begin letter P.


Peloton Wi. (Mi­li­tai­re dienst.) Een pe­lo­ton is een on­der­deel van een com­pag­nie en een com­pag­nie is een on­der­deel van een ba­tal­jon.

Begin letter P.


PHTF: Pro­ject­en­bu­reau Huis­te­le­fo­nie. Dit is een af­de­ling van PTT-Te­le­com. De­ze af­de­ling, waar ik op 1 au­gus­tus 1978 be­gin te wer­ken, mon­teert elek­tro­me­cha­nische te­le­foon­cen­tra­les / te­le­foon­auto­ma­ten bij klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven tot maxi­maal 200 in­ter­ne num­mers, van het type UH. La­ter, na in­voe­ring van de elek­tro­ni­ca, me­dio ja­ren tach­tig, neemt de ca­pa­ci­teit van de te­le­foon­cen­tra­les toe tot 1.000 in­ter­ne num­mers (type TBX), dus de be­drij­ven waar ik kom te wer­ken, wor­den ook steeds gro­ter.
Zie over­zicht dag­boek: al­le werk­da­gen van­af 1 au­gus­tus 1978 tot en met 23 ja­nu­a­ri 1990. (De af­de­ling ver­an­dert ge­re­geld van naam en de werk­zaam­he­den wor­den steeds uit­ge­brei­der, maar de hoofd­taak blijf het mon­te­ren van be­drijfs­te­le­foon­cen­tra­les.)

Begin letter P.


Primus. Wi. Een pri­mus is een op pe­tro­le­um ge­stook­te één­pits­bran­der waar­op men in de bui­ten­lucht wa­ter en eten kan ko­ken. Mijn reisgenoot in Marokko, Cees, had een pri­mus mee­ge­no­men, waar­op hij ver­schil­len­de ke­ren een lek­kere en voed­za­me maal­tijd be­reid­de.
Zie 1976: 16, 17, 23, 24 september. 1, 10 ok­to­ber.

Begin letter P.


Projectleider. Een Pro­ject­lei­der komt voor de be­drijfs­klant van PTT-Te­le­com op de prop­pen na­dat ver­ko­pers (van PTT) hem een te­le­foon­au­to­maat ver­kocht heb­ben.
De pro­ject­lei­der moet met de klant be­spre­ken wel­ke voor­zie­nin­gen die moet tref­fen voor­dat de te­le­foon­au­to­maat ge­plaatst kan wor­den. Dit gaat niet al­leen over het wij­zi­gen van het elek­tri­ci­teits­net ten be­hoe­ve van de au­to­maat, maar ook over het leg­gen van ge­schik­te bui­zen naar de plaat­sen waar de klant te­le­foon­toes­tel­len wil heb­ben.
Bovendien moet de Pro­ject­lei­der de voort­gang van de werk­zaam­he­den van de klant in de ga­ten hou­den en daar­voor ook in­tern (bij PTT) het nood­za­ke­lij­ke werk plan­nen van het ei­gen per­so­neel en dat van de aan­ne­mer, die het lei­ding­net (ka­bels) na­mens PTT trekt. De pro­ject­lei­der houdt ook toe­zicht op het per­so­neel van de aan­ne­mer en con­tro­leert hun werk. Van te vo­ren moet hij aan­ge­ven hoe­veel tijd met dit al­les ge­moeid is.
Daarnaast moet de Pro­ject­lei­der zelf de te­le­foon­au­to­maat be­zor­gen, bou­wen, in­stal­le­ren, tes­ten en op­le­ve­ren en de ‘na­zorg’, zo­als de ad­mi­ni­stra­tie, ver­zor­gen en plan­nen.
Ik ben zo’n Pro­ject­lei­der, een func­tie waar­aan ik een he­kel heb: ik ben tech­ni­cus en wil prak­tische pro­ble­men on­der­han­den ne­men. Ik wil niet voort­du­rend al­ler­lei voor­be­rei­den­de en the­o­re­tische romp­slomp aan mijn hoofd heb­ben, zo­als het plan­nen van werk­zaam­he­den van ‘hulp­troe­pen’. Ik heb daar geen ‘fee­ling’ mee en mijn plan­ning loopt dan ook voort­du­rend mis, gaat tel­kens fout, wat ie­de­re keer voor pro­ble­men met mijn chef zorgt.
Meestal blijkt de klant niet op de hoog­te te zijn ge­bracht dat hij naast het be­drag van ve­le dui­zen­den gul­dens, die hij voor de au­to­maat moet be­ta­len, ook nog dui­zen­den gul­dens kwijt is voor die ver­plich­te voor­zie­nin­gen. Ik vind dus dat de klant vals voor­ge­licht is. Die werk­zaam­he­den staan wel in het con­tract, maar de de PTT-ver­ko­per heeft daar niet op ge­we­zen. Vol­gens mijn su­pe­ri­eu­ren heb ik te veel be­grip voor de po­si­tie van de klant, waar­door nog meer pro­ble­men ont­staan.
PTT vroeg niet of ik dit werk wil­de doen, het werd ge­woon op­ge­dragen in de val­se ver­on­der­stel­ling dat ie­der­een daar ge­schikt voor is. Nou, ik niet dus, maar omdat ik er niet on­der­uit kon, sol­li­ci­teer­de ik la­ter wel naar die func­tie, om­dat ik dan niet al­leen ‘Pro­ject­lei­der‘ was, maar er ten­min­ste ook nog voor be­taald werd, wat eerst niet het ge­val was.
Dit vervelende werk wordt de hoofd­re­den waar­om ik eind ja­ren tach­tig aan­stuur op het be­ëin­di­gen van mijn con­tract bij PTT-Te­le­com. 24 Ja­nu­a­ri 1990 wordt dat dan een feit!

Begin letter P.


PTT Telecom. Het Telefoondistrict Maas­tricht (PTT) is mijn werk­ge­ver van 19 sep­tem­ber 1966 tot en met 23 ja­nu­a­ri 1990. Daar ver­vul ik di­ver­se tech­nische func­ties en werk in de eer­ste ja­ren bij par­ti­cu­lie­re klan­ten en na ver­loop van tijd en (na een he­le reeks be­drijfs­cur­sus­sen) als tech­nisch spe­cia­list voor gro­te be­drij­ven en an­de­re com­mer­ciële klan­ten van het Staats­be­drijf, bij de af­de­ling PHTF.
Op 24 ja­nu­a­ri 1990 word ik na een ar­beids­con­flict met mijn di­rec­te chef op staan­de voet ont­sla­gen.
Zie overzicht dagboek 1972 en 1974-1990, vrij­wel al­le werk­da­gen in die pe­ri­ode.

Begin letter P.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


Q.

Begin letter Q.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


R.

Ra­dio­zend­ama­teur, Ra­ma­dan, Re­lais, ROZ.

Radiozendamateur. Wi. Een ra­dio­zend­a­ma­teur is ie­mand die na een staats­exa­men be­voegd om met be­hulp van ge­schik­te en toe­ge­sta­ne mid­de­len (radio’s etc.) telecom­mu­ni­ca­tie te on­der­hou­den met ver­ge­lijk­bare a­ma­teurs over de he­le we­reld. Ik slaag voor dat exa­men op 16 de­cem­ber 1983 en ben dan Ra­dio­zend­ama­teur A, de hoog­ste ca­te­go­rie.

Begin letter R.


Ramadan, Ra­ma­ḍān (ﺭﻣﻀﺎﻥ). Wi. Ra­ma­dan is de ne­gen­de maand van de Is­la­mi­tische maan­ka­len­der. Dit is de vas­ten­maand voor mos­lims. Het vas­ten zelf heet ṣaum (ﺻﻮﻡ). Ie­mand die vast is een ṣā’im (man: ﺻﺎﺋﻢ) en ṣā’ima (vrouw: ﺻﺎﺋﻤﺔ).
Het feest aan het ein­de van de Ra­ma­dan, het ein­de van de vas­ten­pe­ri­o­de, heet in het Ara­bisch ‘īd al-fiṭr (ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻓﻄﺮ). De term ‘Sui­ker­feest‘ komt uit het Turks.
Klik hier voor het over­zicht van de tran­scrip­tie in Ara­bische woor­den.
Zie 1976: 13, 17, 18, 21, 25, 26 sep­tem­ber. 4, 10 ok­to­ber.

Begin letter R.


Relais. Wi. Een relais is een e­lek­tro­mag­ne­tische scha­ke­laar.

Begin letter R.


ROZ. Wi. De Re­gio­na­le Om­roep Zuid (ROZ), ge­ves­tigd te Maas­tricht, is de oud­ste re­gio­na­le ra­dio-om­roep van Ne­der­land. Er werd al in de­cem­ber 1945 ge­start met uit­zen­den. De zen­der be­strijkt ge­heel Lim­burg.

Begin letter R.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


S.

Scrabble, So­bri­na Bar.
Spar­ta­cus, Speak Easy.
Spie­gel­schrift, Spon­tan, Stapn.
Start­schip, Strawbs, Styx.

Scrabble. Wi. Scrab­ble is een bord­spel, waar­bij men pun­ten kan ver­die­nen door met blok­jes waar­op let­ters staan af­ge­beeld, woor­den te vor­men.

Begin letter S.


Sobrina-bar (Spekholzerheide). De So­bri­na-bar is een ho­mo­nacht­club in Spek­hol­zer­hei­de (Kerk­ra­de-West), die ook ’s nachts open mag blij­ven, of open blijft. Dat is in de veel gro­te­re stad Maas­tricht niet het ge­val. De­ze bar be­zoe­ken we ver­schil­len­de ke­ren.

Begin letter S.


Spartacus (Luik). GM. Club Spartacus: 12 Rue Saint Jean en Isle, Liège. (Luik: België.) Homo­club. Al­leen toe­gan­ke­lijk voor man­nen, na aan­bel­len. (Dit van­wege de ‘dark­rooms’.)

Begin letter S.


Speak Easy (Sint Amors­plein 6, Maas­tricht). De Speak Easy is een brui­ne kroeg in het cen­trum van Maas­tricht, niet zo ver van het Vrijt­hof.

Begin letter S.


Spiegelschrift. Wi. Vanaf eind fe­bru­a­ri 1974 schrijf ik mijn dag­boek in spie­gel­schrift met mijn lin­ker­hand. (Ik ben niet links­han­dig ge­bo­ren, maar links­han­dig­heid kun je ge­woon le­ren.) Ik woon op ka­mers en er was al eens een keer bij mij in­ge­bro­ken, daar­om ik wil voor­ko­men dat een in­slui­per zo maar in mijn dag­boek kan le­zen. Bo­ven­dien heb ik ge­le­zen dat Leo­nar­do da Vin­ci zijn dag­boek in spie­gel­schrift schreef en ik heb in 1974 nog pre­ten­ties op het ge­bied van kunst.

Begin letter S.


Spontan. Spontan is een Duits week­blad met daar­in fo­to’s van naak­te vrou­wen, maar ook twee blad­zij­den met fo­to’s van naak­te jon­ge­man­nen.

Begin letter S.


Stapn58 / Stapn68. Standaardaansluitpunten, respectievelijk uit 1958 en 1968.
Stapn58 / Stapn68 be­te­kent dat in nieuw­bouw­wij­ken de te­le­foon­lijn al tot in de hui­zen wordt ge­bracht tijdens het bouwproces. De te­le­foon­ka­bel wordt aan­ge­slo­ten in een ge­stan­daar­di­seerd aan­sluit­punt, meest­al in de woon­ka­mer. Dat was voor 1958 niet het ge­val. Als iemand in een be­staan­de wo­ning van voor 1958 te­le­foon wil heb­ben, moet daar­voor van­af de hoofd­ka­bel, die on­der­gronds in de straat ligt, een af­tak­king wor­den ge­maakt om de huis­aan­sluit­ka­bel in die wo­ning, meest­al de kel­der, in te voe­ren. Dit is vaak zwaar werk. Met het sys­teem Stapn58 / Stapn68 kan een nieuwe aan­slui­ting een­vou­dig ge­re­a­li­seerd wor­den via een Ma­ni­pu­la­tie­kast (Stapn58) of via een Ka­bel­ver­del­er (Stapn68).

Begin letter S.


Startschip (Maasplas, Oost-Maarland). Het start­schip in de Maas­plas na­bij Oost-Maar­land is een af­ge­zon­ken bin­nen­vaart­schip waar van­af de wed­strijd­lei­ding bij een zeil­wed­strijd ope­reert en het ver­loop van de ra­ce in de ga­ten houdt, maar als er geen wed­strij­den zijn is het schip voor ie­der­een vrij te toe­gan­ke­lijk.

Begin letter S.


Strawbs. Wi. Strawbs is een muziek­band waar­van ik veel gram­mo­foon­pla­ten (LP’s) koop, voor­namelijk op grond van het kunst­zin­nig ont­werp van de pla­ten­hoe­zen.

Begin letter S.


Styx. Wi. Styx is een muziekband waarvan ik een gram­mo­foon­plaat (LP) met de titel ‘The ser­pent is rising’ gekocht had, we­gens de in­tri­ge­ren­de af­beel­ding op de hoes: een ratel­slang in de woes­tijn.

Begin letter S.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


T.

TBX – Vox, Tri­bu­nal.

TBX, Vox. Medio jaren tachtig begint PTT-Te­le­com met het plaat­sen van elek­tro­nische huis­te­le­foon­cen­tra­les, aan­van­ke­lijk met de naam ‘TBX’ en een ge­tal, maar la­ter met de naam ‘Vox’ en een ge­tal. Het gaat hier­bij om me­ta­len kas­ten, ge­vuld met print­pla­ten, die ge­pro­gram­meerd wor­den. Het pro­gram­ma wordt door een apar­te af­de­ling bij PTT ge­maakt en ge­leverd op een cas­set­te­bandje. De mon­teur (on­der an­de­re ik) moet be­dre­ven zijn in het plaat­sen van het band­je in de cas­set­te­spe­ler. Eind ja­ren tach­tig ko­men de eer­ste lap­tops. Die heb­ben een har­de schijf met een ca­pa­ci­teit van wel 40 Me­ga­byte! (On­voor­stel­baar groot, voor die tijd.)

Begin letter T.


Tribunal, café (Maastricht). Ton­ger­se­straat 1. De Tri­bu­nal is een een­vou­dige brui­ne kroeg met een ge­wel­di­ge bar, een bil­jart en zand op de vloer. Het zijn de klan­ten, de be­zoe­kers, die dit ca­fé be­roemd ma­ken: ve­le be­gin­nen­de kun­ste­naars, jon­ge­ren en ou­de­ren in een on­ge­dwon­gen, ont­span­nen en jo­vi­ale sfeer, die er sa­men voor zor­gen dat ie­der­een zich er thuis voelt. (Vrij naar Mes­treech­ter Kaf­fees).

Begin letter T.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


U.

UH30 – UH45 – UH200 – UB.

UH30, UH45, UH200, UB. Dit zijn de door PTT-Te­le­com ge­bruikte (en door Phi­lips ont­wor­pen) elek­tro­me­cha­nische te­le­foon­au­to­ma­ten die bij gro­te klan­ten, mees­tal be­drij­ven, in de ja­ren zes­tig tot me­dio tach­tig ge­plaatst wor­den en waar­op res­pec­tievelijk maxi­maal 30, 45, 200 en dui­zen­den (UB) in­ter­ne te­le­foon­num­mers aan­ge­slo­ten kun­nen wor­den. Ik ben werk­zaam in het veld van de UH30, UH45 en UH200.
Foto van een UH30.

Begin letter U.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


V.

Ve­ron, VVDM, VWO/Athe­ne­um.

Veron. Web. Ve­ron is de ver­eni­ging van Ra­dio­zend­a­ma­teurs, via wel­ke ik de cur­sus voor Ra­dio­zend­a­ma­teur volg.

Begin letter V.


VVDM. Wi. De Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren (VVDM) waar­van ik in 1973 ac­tief lid ben.

Begin letter V.


VWO/Atheneum (Maastricht). Aan het Dag- en avond­col­lege aan de Pro­fes­sor Pie­ter Wil­lems­straat te Maas­tricht, volg ik, ge­deel­te­lijk over­dag en ge­deel­tel­ijk in de avond­uren, een VWO­/­Athe­neum­op­lei­ding. In 1990 slaag ik hier­voor.
Zie alle werkdagen tussen sep­tem­ber 1987 en mei 1990 op het Over­zicht 1972-1990.

Begin letter V.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


W.

Waak­dienst, Weh­kamp.
Wil­liam Ha­le­wijn­mu­se­um, WZZ: Welzijnszorg.

Waakdienst (PTT-Telecom). Waak­dienst is bij PTT-Te­le­com een ‘ge­le­gen­heids­sto­rings­dienst’, waar­bij me­de­wer­kers die ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in een be­paald wer­kveld en over­dag niet bij de sto­rings­dienst wer­ken, dat ’s nachts bij toer­beurt één week wel doen. De fre­quen­tie van die waak­dienst hangt af van het aan­tal col­le­ga’s dat mee­doet. Er wordt druk uit­ge­oe­fend om mee te doen en soms is het ver­plicht, voor­al als je een be­paal­de tech­ni­sche be­drijfs­op­lei­ding wilt vol­gen.

Begin letter W.


Wehkamp. Wi. Wehkamp is een post­or­der­be­drijf. (In 1978 na­tuur­lijk nog niet on­line!)

Begin letter W.


William Halewijnmuseum (Oud-Val­ken­burg). GM., Wi. Het museum van de schilder Wil­liam Halewijn, dat in de ja­ren ze­ven­tig in Kasteel Gen­hoes in Oud-Val­ken­burg is ge­ves­tigd, waar de schil­der ook woont en zijn schil­derijen ten­toon­stelt.

Begin letter W.


WZZ. De WZZ (Wel­zijns­zorg) is een po­pu­lair in­sti­tuut bin­nen de Ko­nink­lij­ke Land­macht. El­ke ka­zer­ne heeft wel een WZZ met een film- en een to­neel­zaal of een an­de­re ruim­te waar de WZZ haar ac­ti­vi­tei­ten voor het wel­zijn van de dienst­plich­tig mi­li­tair uit­voert. Ver­koop van al­ler­lei ar­ti­ke­len, aan­bod van op­lei­din­gen enz. Maar het meest be­kend is de ver­zor­ging van de ka­zer­ne­bi­os­coop en op gro­te­re ka­zer­nes con­cer­ten en an­de­re voor­stel­lin­gen. De bes­te films van het mo­ment zijn voor een la­ge prijs te zien en op to­neel bij­voor­beeld de le­gen­da­rische op­tre­dens van “Ani­ta Meij­er en haar Rain­bow­train­show”.
De WZZ gaat ook mee op oe­fe­ning. Daar wor­den voor de oe­fen­en­de man­schap­pen ont­span­nen­de avon­den ge­or­ga­ni­seerd.
(Bron, (aan­ge­past): Ver­e­ni­ging Dienst­plicht Kou­de Oor­log)
Voor mij per­soon­lijk geldt dat ik veel­vul­dig ge­bruik maak van het aan­bod om heel goed­koop gram­mo­foon­pla­ten te ko­pen, waar­bij ik niet zo zeer op de mu­ziek afga, maar me laat lei­den door het (ar­ti­stie­ke) ont­werp van de hoe­zen.

Begin letter W.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


X.

Begin letter X.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


Y.

YP-408.

YP-408. Wi. De YP-408 is een Ne­der­lands ge­pant­serd in­fan­te­rie­trans­port­voer­tuig en wordt in de voor­ste li­nies ge­bruikt om in­fan­te­ris­ten snel en be­schermd te ver­plaat­sen. De be­man­ning be­staat uit twee tot tien sol­da­ten.

Begin letter Y.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofd­in­dex.


Z.

Zee­zicht, Zuur­de­sem.

Zeezicht, Café (Maas­tricht). Zeezicht: deze door Wij­nan­da en Loek ge­dre­ven brui­ne kroeg aan de Ste­nen­brug 6 is zeer po­pu­lair bij jon­ge­ren van al­ler­lei plui­ma­ge.

Begin letter Z.


Zuurdesem. Wi. Sinds medio jaren ze­ven­tig bak ik zuur­de­sem­brood. An­ders dan de Wi­ki­pe­dia ver­meldt (na­me­lijk bloem) ge­bruik ik al­tijd vol­ko­ren tar­we­meel. Mijn brood be­staat uit niets an­ders dan (vol­ko­ren) meel en wa­ter. Ik voeg geen en­kel an­der in­gre­diënt toe, ook geen zout. Het zuur­de­sem, dat ont­staat door wa­ter en meel te men­gen en en­ke­le da­gen te la­ten rus­ten, zorgt er­voor dat het deeg na het kne­den gaat rij­zen.

Begin letter Z.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginHoofd­in­dex.