Orient Express II: Cappadocia

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 29 juni 1994. Gis­te­ren­avond ver­trok­ken Iris, Kim en ik per trein uit Istan­boel op weg naar An­kara. Deze och­tend zijn we al vroeg in de hoofd­stad van Tur­kije. We boe­ken me­teen een bus­reis naar Göreme, be­ter be­kend als Cap­pa­do­cië, be­roemd om zijn grot­wo­nin­gen en dito ker­ken, ge­bouwd in vul­kaan­ge­steente.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 29 juni 1994

Dag 4 / 72: Ankara – Göreme.
Ik slaap weinig, want ik heb geen slaap en het wordt ook steeds kou­der in de coupé.
Tegen 7.30 uur zijn we in An­kara en we gaan me­teen naar het bus­sta­tion (Oto­gar). Zo­maar een man op straat helpt ons met het zoe­ken van de juis­te bus naar Göreme (Cap­pa­do­cia). We boe­ken bij een lo­ket op de Oto­gar voor 570.000 TL. Ver­trek 9.00 uur.
Een lange busrit over de vlak­te van Ana­to­lië volgt en een pau­ze met lek­ke­re yog­hurt van gis­te­ren.
Het land­schap is ta­me­lijk vlak met en­ke­le heu­vels. Er wordt voor­na­me­lijk tar­we ver­bouwd.
De ser­vice in de bus is goed: we krij­gen wa­ter, sap en par­fum.
Er zit een rood­ha­ri­ge half-naak­te toe­rist in de bus. In de bus al­leen een kor­te broek, er­bui­ten een kor­te broek, op slip­pers en een open­han­gend hemd. Hij wordt door ieder­een be­ke­ken en ach­ter zijn rug uit­ge­lachen.
Tegen 13.30 uur zijn we in Göreme na een over­stap in een dol­muş, bij de prijs in­be­gre­pen. Ho­tels blij­ken duur. (Hoe duur? Ik weet het niet meer.) We ne­men een cam­ping, waar we mis­schien bui­ten kun­nen sla­pen, met een ge­huur­de deken.
Rond 15.00 uur zit­ten we bui­ten en luis­te­ren naar tra­di­tio­ne­le Turk­se mu­ziek.
Kim en Iris spelen met de twee zoon­tjes van de cam­ping­baas. Ahmet en Bohk… trik­trak en dam­men.
Rond 16.00 uur gaan we het dorp in op zoek naar een post­kan­toor waar ze nog post­ze­gels heb­ben en ver­domd, die heb­ben ze. Op veel plaat­sen ge­brui­ken ze een fran­keer­ma­chi­ne. De post­man spreekt ook Frans.
We willen naar een dorpje in de buurt lo­pen, cir­ca 4 km. ver­der, maar lif­ten helpt niet. Slechts een dolmuş stopt. In die bus zit een Ne­der­land­se vrouw die ons Helve*1 aan­raadt, dus daar gaan we heen. 10.000 TL p.p. kost de rit. Ik heb het al snel ge­zien, de grot­wo­nin­gen zijn al­le­maal het­zelf­de. De ge­vaar­lij­ke sla ik over. Zij (Kim en Iris) niet, in­te­gen­deel, dat zijn de grot­ten waar ze juist in wil­len.
Ik geniet van de rust. Slechts en­ke­le men­sen­stem­men op af­stand een voor­al vo­gels. Men­sen die de weg vragen.
“Nur Löcher.” (Allen maar gaten), zeg ik als ze vra­gen of er nog meer is.
Rond 18.00 uur be­gin­nen we aan de terug­tocht en circa twee uur la­ter zijn we op de cam­ping. We lie­pen cir­ca 7 km. en sloe­gen lift-aan­bie­din­gen af. Het lo­pen is goed voor de eelt­vor­ming aan mijn voeten.
In een restaurant eet ik een redelijk te ver­te­ren (ve­ge­ta­ri­sche) forest ke­bap voor 100.000 TL: f. 6,00. Die smaak­te een beet­je ge­rookt. (Hoort ken­ne­lijk zo.)
Terug naar de cam­ping. Kim en Iris dam­men met de kin­de­ren. Mun­ten wor­den uit­ge­wis­seld. Ik geef een gulden en een rijks­daal­der. De cam­ping­baas heeft die al, maar hij geeft ze toch niet terug.
Eerst dach­ten we aan bui­ten sla­pen, hoe­wel Iris de eni­ge is die daar­voor in­ge­richt is: slaap­zaak. Kim en ik be­slui­ten ieder een ka­mer te hu­ren. (On­be­grij­pe­lijk voor baas en kin­de­ren, want die wil­den ons bij el­kaar stop­pen.)
De bed­den­prijs is niet f. 48,00 zoals we dach­ten, maar f. 4,80.
In bed rond 23.30 uur.
Baas en zonen plagen de meis­jes met gro­te, on­schul­di­ge ke­vers.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Voetnoten

1.) In mijn dagboek staat Helve, maar het gaat waar­schijn­lijk om het plaats­je Zelve.
Cappadocia Turkey (Engels).

Retour noot 1.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Google Maps
AnkaraGöreme / Cappadocië.


Wikipedia
AnatoliëDolmuş.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sTricTrac.


Menu – 29/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 29/06: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.