31 oktober 1980

Dagboek 1980

(Dag 3198) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Ach­ter ons huis heb­ben we een flin­ke lap grond en daar­van ge­bruik ik een ge­deel­te als groen­te­tuin. – Mijn werk­gever is PTT-Te­le­com. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. Mijn werk­ter­rein om­vat ge­heel Zuid-Lim­burg. Van­daag ben ik, met col­le­ga SH. in Heer­len aan het werk. – HL. en ik heb­ben een Dai­hat­su per­so­nen­au­to. – Ik bak al sinds jaar en dag zelf zuur­de­sem­brood. Hier­voor moet ik van­avond het deeg kne­den.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 31 oktober 1980.
Op 6.55 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht. [Ga­ra­ge La Blanche: stal­ling van de dienst­au­to’s.] VW-bus.
Magazijn Maas­tricht.
[Collega] SH. op­ha­len.
Voorsorteercentrum Pos­te­rij­en in Heer­len.
Na 12.45 door de stad [Heer­len] toe­ren.
Voorsorteercentrum (VSC).
Rond 15.30 in Maas­tricht.
SH. thuis gebracht.
Rond 16.00 bij HL., op zijn werk, het [PTT-] ge­reed­schap in de Dai­hat­su ge­legd.
Garage La Blanche: 16.40 uur.
Thuis 17.10 uur.
Eten maken. De laat­ste drie wit­te ko­len uit de tuin ge­haald.
Eten.
Deeg kneden.
Afdrogen.
Zolder opruimen: de was en het ge­reed­schap.
Deeg kneden.
Ongeveer een kwartier Tv.
Douche.
Bed verschonen.
Scrabble.
Brood bakken.
Een beetje eten.
Wijn-cognac. (Een beetje: ik ben aan­ge­scho­ten.)
Nu 01.10 uur.
Weer: fris. Veel wind. Ook veel zon en veel be­wol­king.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 oktober 1979

Dagboek 1979

(Dag 2831) Mijn vriend HL. en ik wo­nen sa­men in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 30 oktober 1979.
Op 6.50 uur.
Douche.
Op de fiets naar Maas­tricht. Met de [dienst­au­to] VW-bus naar het Ma­ga­zijn Maas­tricht. De te­le­foon­au­to­maat van de VTF: Vaals in­le­ve­ren.
Tegen 11.30 bij Garage Ver­straaten: ka­chel van de VW-bus le­vert be­hal­ve war­mte ook uit­laat­gas­sen. De­ze au­to is toe aan een gro­te beurt.
Op de Sint Pieters­berg kleer­haak­jes ma­ken in de bus en er ook schaf­ten.
Om 14.00 uur: Fran­çois de Veye­straat: of­fi­ci­eel af­scheid van VS. als sous-­chef en werk­be­spre­king.
Garage Veugen 16.50 uur. [Stal­ling van de dienst­au­to’s]
Thuis 17.20 uur. HL. eet bij zijn ou­ders en gaat bij PL. stu­de­ren.
Om 18.00 uur eten. (Warm.)
De was oprui­men en strij­ken.
Om 19.30 uur de film: ‘Mo­dern ti­mes” van Char­ley Chap­lin. Nog wat Tv kij­ken tot ver­ve­lens toe.
Aftrek­ken
Nu 22.45 uur.
Weer: droog, triest, niet koud. Ge­heel be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 oktober 1978

Dagboek 1978

(Dag 2465) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 29 oktober 1978.
Op 11.30 uur.
Wassen.
Eten.
13.00 tot 16.50 dag­boek van de va­kan­tie bij­wer­ken, tot en met 8-10-78.
Eten.
18.00 de stad in: rond­wan­de­len.
Thuis 19.30 uur.
Tv tot 23.00 uur.
Tegen 23.30 Midi-bios­coop: veel mooie stuk­ken en flik­kers. Film van Pier Pa­olo Pa­so­li­ni: 1001 Nacht. Veel he­te­ro- en ho­mo­seks, prach­tige boys en di­to pik­ken. Ook was er in de bios­coop een heel mooie ne­ger en hij was al­leen. Prijs f. 6,00 per persoon.
Thuis 01.30 uur.
Bed 02.00 uur.
Weer: triest, geheel be­wolkt en fris.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 oktober 1977

Dagboek 1977

(Dag 2099) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in een flat in een bui­ten­wijk van Maas­tricht: Daal­hof. – Ik werk bij PTT-Te­le­com in het Te­le­foon­dis­trict Maas­tricht in een tech­nische func­tie op kan­toor. – Res­tau­rant De Ma­re­tak is een ve­ge­ta­risch res­tau­rant. – Wij be­zit­ten een Ford-Tran­sit die in­ge­richt is als cam­per. Ko­men­de nacht zul­len we er­in over­nach­ten.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 28 oktober 1977.
Douche.
Zaak. [Technisch Over­zicht.]
Inkopen.
Eten in de Maretak.
Thuis.
Naar het (Nederlandse) cir­cus Mik­ke­nie. 2x f. 15,00 Loge.
Sinds mijn 7e of 8e jaar kom weer eens in een cir­cus. Toen in Meers­sen, waar­van ik me nog de be­ren kan he­rin­ne­ren.
Ik vond het een mooi en in­te­res­sant pro­gram­ma.
Hierna naar Spekholzerheide, Kas­pe­ren­straat, bar So­bri­na. Homo­bar. Veel jon­gens met meis­jes voor de show. Van 23.00 tot 23.50 uur.
Bed 01.00 uur.
Weer: geheel bewolkt. Niet koud. ’s Avonds wel.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1733) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik werk bij PTT-Te­le­com, met als stand­plaats Maas­tricht. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber van dit jaar op va­kan­tie in Ma­rok­ko.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 17 oktober 1976.
Op 6.00 uur.
Met [collega] RH. om 7.30 uur naar Els­loo. Het dorp van de mooie kna­pen. Ik heb er van­daag wei­nig ge­zien.
Telefonische afspraak met Ma­ma om vrij­dag met hen naar Her­ken­bosch te gaan.
Thuis 16.45 uur.
Him lezen. [Duits ho­mo­blad.]
Jan G. even hier.
Eten.
Dia’s uitzoeken, over Ma­rok­ko.
JM. en KM. alle dia’s van Ma­rok­ko la­ten zien.
Bed rond 23.00 uur.
Weer: droog, mistig, steen­koud.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1366) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben ge­ïn­te­res­seerd in de Ara­bische taal en cul­tuur. – Om­dat er geen boe­ken in het Ne­der­lands zijn waar­uit men Ara­bisch kan le­ren, maar wel in het En­gels, Duits en Frans, volg ik ook en cur­sus om Frans on­der de knie te krij­gen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 26 oktober 1975.
Op 10.00 uur.
Bed verschonen. Ka­mer op­rui­men.
Gegeten.
Frans geleerd. Fan­ta­sie – in­sect ge­te­kend.
Van de radio Ma­rok­kaan­se mu­ziek op­ge­no­men.
Begonnen met het le­zen van een boek over Mo­ham­med.
Gegeten.
Op de fiets naar Opa [in Meers­sen], van cir­ca 20.10 tot on­ge­veer 22.25 uur.
Thuis rond 23.00 uur.
Arabische en Gre­go­ri­aan­se mu­ziek.
Nu 00.20 uur.
M. gezien.
Weer: hele dag droog en erg koud. ’s Avonds op de fiets erg mis­tig. Nog geen vijf­tig me­ter zicht.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

25 oktober 1974

Dagboek 1974

(Dag 1000) Ik werk bij PTT-Te­le­com, sinds 1 ok­to­ber jl. in Maas­tricht en sinds 15 ok­to­ber jl. bij de af­de­ling Stapn (Stan­daard­aan­sluit­pun­ten) en ben on­der an­de­re in Neer­beek en Els­loo be­zig. – Ik woon moe­der­ziel al­leen op een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht. Het pand is van mijn oud-tan­darts T.J. Bot­ke. – Van­daag schrijf ik de dui­zend­ste dag van mijn dag­boek.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 25 oktober 1974.
1000ste DAG
1 dag dagboek: 30 ja­nu­a­ri 1972, blz.: 1;
100 dagen dagboek: 8 mei 1972, blz.: 293;
200 dagen dagboek: 16 aug 1972, blz.: 596;
300 dagen dagboek: 24 nov 1972, blz.: 909;
400 dagen dagboek: 4 maart 1973, blz.: 1.166;
500 dagen dagboek: 12 juni 1973, blz.: 1.412;
600 dagen dagboek: 20 sept 1973, blz.: 1.770;
700 dagen dagboek: 29 dec 1973, blz.: 2.050;
800 dagen dagboek: 8 april 1974, blz.: 2.225;
900 dagen dagboek: 17 juli 1974, blz.: 2.378;
1.000 dagen dagboek: 25 okt 1974, blz.: 2.562;
Ik wilde voor deze dag een feest­je voor me­zelf or­ga­ni­se­ren en / of el­ke 100ste dag op­nieuw op één blad­zij­de be­kij­ken, maar in bei­de heb ik geen zin en ik ben niet in een feest­stem­ming. (Slecht weer.)
Gedenk 25 oktober 1974: 1.000 da­gen dag­boek is hier­mee voor­bij.
Zonder de waarheid of de (be­trek­ke­lij­ke) ob­jec­ti­vi­teit ge­weld aan te doen heb ik het klaar ge­speeld om 25 ok­to­ber 1974 in een nieuw schrift te be­gin­nen.
[Ik werk in] Neerbeek.
Circa 16.00 uur: Elsloo.
Thuis: inkopen bij V&D.
Zelfbevrediging.
In verband met de kou in de douche, me op mijn ka­mer ge­was­sen.
D. even op zijn rug gezien.
Nu ± 23.00 uur.
Moe, ik ga op bed.
De verwarming werkt niet goed, ge­volg: erg fris.
Weer: koud, af en toe regen.
Weer:

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

24 oktober 1973

Dagboek 1973

(Dag 634) Ik ben als dienst­plich­tig mi­li­tair ge­le­gerd in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, bij het Re­gi­ment Gar­de Ja­gers: 12e Pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon. (12painfbat), bij de Staf-Staf Com­pag­nie – Ik werk in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van een ga­ra­ge voor mi­li­tai­re voer­tui­gen. – Ik ben ac­tief lid van de sol­da­ten­vak­bond VVDM. – HK. is ook lid van het be­stuur van de VVDM. Hij werkt op kan­toor bij de lei­ding en wij be­gin­nen het ver­moe­den te krij­gen dat hij bij de Over­ste (Ba­tal­jons­com­man­dant) ‘op schoot’ zit. – In mijn oor­spron­ke­lij­ke dag­boek­ver­slag staan zo­veel dienst­af­kort­in­gen, dat de tekst bij­na on­be­grij­pe­lijk wordt, daar­om heb ik hier­be­ne­den die vrij­wel al­le­maal uit­ge­schre­ven, om het ver­haal nog een beet­je lees­baar te hou­den.

MenuIndex en het einde.

Woensdag, 24 oktober 1973.
Op 7.00 Gegeten: yog­hurt.
Twee keer appèl. Bij het ba­tal­jons­ap­pèl werd in­spec­tie ge­hou­den. On­der an­de­re door Ser­geant I, VB., die op mijn ko­per [ko­pe­ren ba­ret­em­bleem] zwar­te spik­kel­tjes con­sta­teer­de. De Over­ste [de Ba­tal­jons­com­man­dant] keek in mijn rich­ting toen ik stond te poet­sen. Ik kreeg de spik­kel­tjes er niet af.
‘Als we maar geen ins­pec­tie krij­gen,’ dacht ik, ‘want dan tik ik ‘m.’
Na het appèl zei de Over­ste: “Aan­van­gen met de mor­gen­dienst. De Staf­com­pag­nie blijft staan.” Toen wist ik zeker dat ik het week­end bin­nen zou zit­ten, maar we kre­gen geen in­spec­tie. We moes­ten exer­ce­ren en daar­na volg­de de be­vor­de­ring van en­ke­le Ja­gers I tot Kor­po­raal. Ook S., die mor­gen af­zwaait, werd per 1 no­vem­ber tot Kor­po­raal be­vor­derd.
Daarna af­mars door de nieuwe Be­vo-Ser­geant (ver­van­ger van D.) naar ach­te­ren. [Bevo: Be­voor­ra­ding.]
Dienstplichtig Ser­geant JS.* moet op rap­port. Hij zei gis­te­ren na­me­lijk: “Nee” te­gen de Com­pag­nies­com­man­dant en de­ze zei: “Jam­mer.”
Later heeft JS. te­le­fo­nisch ge­vraagd wat de uit­spraak van gis­te­ren be­te­kent: “De ge­vol­gen merk je nog wel”, zei de Com­pag­nies­com­man­dant.
Eerst zei Kapitein K. dat hij dit niet ge­zegd had en la­ter zei hij dat hij hier­mee het vol­gen­de be­doel­de. Als vrij­dag het Ma­ga­zijn niet over­ge­dragen kan wor­den, dan zal hij ver­slag aan de Ba­tal­jons­com­man­dant over­bren­gen en zij zul­len dan naar een mo­ge­lijk­heid zoe­ken om JS. hier te hou­den.
Op advies van LH. [VVDM] heb ik di­rect na het mid­dag­ap­pèl de Ko­lo­nel E. [de Ka­zer­ne­com­man­dant] op­ge­beld en hem (ik was erg ze­nuw­ach­tig) zo goed en zo kwaad als het ging ver­teld hoe de vork in de steel zat. Hij zou kij­ken wat hij kon doen en vrij­dag heb ik ge­hoord dat er die­zelf­de mid­dag een on­der­zoek is ver­richt.
Gegeten om circa 12.30: brood en melk. Na het ap­pèl VVDM-hok. (Toen dus de Ko­lo­nel ge­beld), tot 14.00.
Magazijn tot 17.00. Niet naar Tech­nische Dienst ge­weest. Be­stel­lin­gen voor de C-Com­pag­nie ge­maakt.
Gegeten: nasi. Ik had geen tijd om fat­soen­lijk te eten, daar ik met SR. zo­veel te be­pra­ten had. On­der an­de­re over de recht­se (zich als af­de­lings­be­stuur­der uit­ge­ven­de HK. (Is ook af­de­lings­be­stuur­der.)) Hij on­der­mijnt de VVDM met zijn ge­slijm bij de Over­ste. On­der an­de­re schrijft hij in het Ba­tal­jons­bul­le­tin dat het een eer is voor de Char­ley Com­pag­nie om voor een maand naar Duits­land te moe­ten, maar de ma­ten balen zó, dat het niet nor­maal meer is.
De contri­bu­tie­lijs­ten na­ge­ke­ken, sa­men met SR. op de ad­mi­ni­stra­tie en tot de ont­dek­king ge­ko­men dat J., die zo erg te­gen de VVDM is, zelf wel lid is.
Om 18.15 naar ach­te­ren. [Ma­ga­zijn]
Om 20.00 tot 20.20 naar de kan­tine: pa­tat en li­mo­na­de.
Gewerkt tot 21.00. Be­stel­lin­gen ge­daan. (Zon­der [col­le­ga] OW.)
Van 21.30 in de douche tot 21.45 uur.
VVDM tot 22.00 uur.
Bar 11 TD [TD: Tech­nische Dienst] van cir­ca 22.15 tot on­ge­veer 22.45. Toen naar de Af­ter Five bar van de Staf Bat­te­rij KRA [Korps Rij­den­de Ar­til­le­rie: Ge­le Rij­ders = bij­naam: Kip­pen]. Vijf pils f. 2,25. Dit was de af­scheids­fuif van PB. en Stoe­pie (VdS.) van de Trans­port­groep.
AM. is even aan­we­zig ge­weest. Hij is ziek, hij heeft hart­pro­ble­men.
Samen met WJ. bij OW. op de ka­mer ge­ze­ten.
Bed rond 00.15.
Weer: fris en bewolkt.

*
Dienst­plich­tig ser­geant JS. is de com­man­dant van het Ma­ga­zijn, waar ik ook werk. Hij zwaait bin­nen­kort af: zijn dienst is dan be­ëin­digt. Hij moet er­voor zor­gen dat het Ma­ga­zijn goed over­ge­dra­gen wordt, maar men weet nog niet aan wie.
Bin­nen­kort komt er een zeer stren­ge in­spec­tie, die wel veer­tien da­gen kan du­ren. De ad­mi­ni­stra­tie van het Ma­ga­zijn is niet in or­de, om­dat er veel sleu­tels in om­loop zijn. Wan­neer het ma­ga­zijn­per­so­neel, mijn col­le­ga’s en ik, niet aan­we­zig zijn, haalt ie­der­een er wat van zijn ga­ding uit. Dat was nooit een pro­bleem, vond men, maar nu die stren­ge in­spec­tie komt, wil de com­pag­nies­com­man­dant Ka­pi­tein K., Ser­geant JS. voor dit pro­bleem ver­ant­woor­de­lijk ma­ken en wil hem dus dwin­gen lan­ger te blij­ven dan hij voor zijn dienst­plicht ver­plicht is. Hij moet de zon­de­bok wor­den, maar JS. wil niet lan­ger blij­ven en zei daar­om gis­te­ren dus “Nee!”, tegen Ka­pi­tein K.
Omdat ik via de VVDM ook toe­gang heb tot de Ka­zer­ne­com­man­dant, Ko­lo­nel E., stel ik die van de­ze gang van za­ken op de hoog­te.

Te­rug.

Ge­le Rij­ders. Wi. Mi­li­tai­ren van het Korps Rij­den­de Ar­til­le­rie wor­den, op grond van hun ga­la-uni­form, ook ‘Ge­le Rij­ders’ ge­noemd, maar ze wor­den ook wel ‘Kip­pen’ ge­noemd, om­dat het hoofd­dek­sel van hun ge­vechts­te­nue, met enige fan­ta­sie, op een ‘ha­nen­kam’ lijkt.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

23 oktober 1972

Dagboek 1972

(Dag 268) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Heer­len.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 23 oktober 1972.
Opgestaan 6.10. Dood­moe. Naar de trein. Ik kocht een vijf­daag­se week­kaart Maas­tricht – Heer­len, be­taald met een cheque: f. 15,80. De Lim­bur­ger f. 0,35 con­tant.
In Heerlen naar de Dienstkring. Dag­sta­ten ge­schre­ven, ad­mi­ni­stra­tie bij­ge­werkt. 2 Kof­fie: f. 0,25.

Vervolgens naar Kerk­ra­de, naar de sto­ring van de Nul­lan­der­straat, waar we don­der­dag zijn ge­weest, waar dat knap­pe meis­je woont dat wel wat op Kat­ja lijkt.

In Kerkrade (Krd) ’n las ge­sol­deerd. (LA1) Om 17.05 weg uit Krd. Met de trein van 17.18. Geen Kat­ja ge­zien.
In Maastricht naar de winkel. 2 Bief­lap­pen f. 3,23. Con­tant, want ik had f. 5,00 van LL. ge­kre­gen, van­we­ge de gra­tis kof­fie en si­ga­ret­ten* in de kan­tine woens­dag­mor­gen. To­ta­le kos­ten wa­ren woens­dag­mor­gen f. 6,25. Dus f. 3,25 voor mijn re­ke­ning.
Toen de wagen naar Boos­ten ge­bracht. Ont­van­gen door Boos­ten jr. de rus­ti­ge, ech­ter bij­zon­der koel, al­hoe­wel hij me nog steeds met me­neer aan­spreekt. Er­gens voel ik me door de­ze ga­ra­ge be­la­zerd, maar van de an­de­re kant heb ik groot res­pect voor hun steeds door­gaan­de ser­vi­ce. Me­ni­ge ga­ra­ge had reeds een re­ke­ning ge­pre­sen­teerd.
Gegeten: erwten met wor­te­len, aard­ap­pe­len, 2 bief­stuk­jes. ROZ ge­luis­terd. Af­ge­was­sen. [ROZ: Re­gi­o­na­le Om­roep Zuid.]
Het is nu 21.30. Ik drink war­me melk, wel­licht neem ik da­de­lijk Het Ka­pi­taal van Marx ter hand. (Heb ik ge­daan, maar ben over­mand door de slaap.)
Weer: koud, regenachtig, guur herfst­weer. De ra­dio meldt ech­ter: “Tem­pe­ra­tu­ren bo­ven nor­maal.”

*
Voor wie die si­ga­ret­ten wa­ren weet ik niet. Mis­schien voor col­le­ga LL., want ik rook niet.

Te­rug.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

22 oktober 1984

Dagboek 1984

(Dag 4650) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht en ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van dit jaar, heb ik een nieuw vrien­dje (BW) le­ren ken­nen uit Hong­kong en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 22 oktober 1984.
Op 6.50 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Rond 11.00 bij Hotel Maas­tricht. Sper­ren van een toes­tel.
Wiener Con­fec­tie te Maas­tricht. Een Star­set-hoofd­te­le­foon [met micro­foon] aan­slui­ten op het be­die­nings­toes­tel van de TBX50.
Eetpauze op de par­keer­plaats bij MCC Zeil­ver­eni­ging.
De stad in. Ik koop onder an­dere lucht­post­pa­pier.
Mora in Maas­tricht. Op de TBX1000 een ADT maken.
Ik heb gevraagd of ze werk heb­ben voor SW. en KW. Ik heb nog geen ant­woord. [De vol­was­sen kin­deren van buur­vrouw MW.]
Zaak om 16.30 uur. Fiets om 16.45 uur. Thuis om 17.30 uur.
Brood eten. (Af­was­sen en af­dro­gen.)
HL. gaat naar zijn moe­der die sinds van­daag in het zie­ken­huis ligt. (Mor­gen on­der­gaat ze een heup­ope­ra­tie.) Ik had geen zin om mee te gaan.
Douche.
Ik schrijf een brief naar lief­je in Hong­kong.
Nu 22.40 uur.
HL. is sinds 22.30 terug.
De was verzorgen.
Nu 23.35 uur.
Weer: vanmorgen en eigen­lijk de he­le dag re­gen­acht­ig. Al­leen op de fiets, har­de zui­der­storm­wind, maar droog. Nu giet het weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL., MW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.