Haarlem: Kruisweg

Haarlem-Kruisweg
Hoek Kruisweg / Parklaan.
Adres: Kruisweg 70.

Dit pand is in 1902 gebouwd naar een ont­werp van de ar­chi­tect Ja­cob van den Ban. Het is de voor­ma­li­ge Haar­lem­sche Melk­in­rich­ting Har­te­lust, in 1918 ver­bouwd voor de Twee­de Hol­land­sche Maat­schap­pij van Le­vens­ver­ze­ke­ring. Dit ge­bouw is een Rijks­mo­nu­ment.

 

 

Rijks­mo­nu­ment 513398: Melkinrichting Hartelust. (Met be­schrij­ving van het mo­nu­ment.)
Wikipedia: Jacob van den Ban (1860-1943).
Wikipedia: Haarlem.
Website: Bouwwer­ken van Ja­cob van den Ban in Bloe­men­daal en Heem­ste­de. (Maar ook in Haar­lem.)
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Leiden

Leiden
Leiden, centrum
25-10-18 om 20.15 uur.
Nieuwstraat.

Menu – 29/10: BeginEinde.

Leiden
Leiden, centrum
25-10-18 om 20.15 uur.
Hooglandse Kerkgracht.

Menu – 29/10: BeginEinde.

Hortus Leiden

Uilvlinder
Caligo / Uilvlinder
(Vleugels: buitenzijde)

Deze vlinder is ‘ont­zet­tend’ groot. Hij heeft vleu­gels van wel 8 tot 10 cm. leng­te. Hij flad­dert rond in de Vic­to­ria­kas, waar tro­pi­sche tem­pe­ra­tu­ren heer­sen.
De Orchideeën Hoeve: Caligo / Uilvlinder.
Hortus Leiden: Victoriakas.

Menu – 28/10: BeginEinde.

Uilvlinder
Caligo / Uilvlinder
(Vleugels: binnenzijde)

Menu – 28/10: BeginEinde.

Hortus Leiden

Victoria amazonica
Victoria amazonica
(30 augustus 2018)

Ik bezocht deze kas in de Hor­tus Bo­ta­ni­cus Lei­den op 30 au­gus­tus 2018. Hoe­wel het bui­ten niet koud was, was het in de­ze kas ‘ver­schrik­ke­lijk’ heet en voch­tig. Er wordt in de kas dan ook het kli­maat van het Ama­zo­ne-ge­bied na­ge­bootst, an­ders zal die plant wel niet ‘wil­len’ groei­en.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Victoria amazonica
Victoria amazonica
(30 augustus 2018)

Menu – 27/10: BeginEinde.

Reuzenwaterlelie
Reuzenwaterlelie (Victoria amazonica)

Het blad van de Vic­to­ria ama­zo­ni­ca kan tot drie me­ter in door­snee wor­den; het zijn de groot­ste on­ge­deel­de bla­de­ren ter we­reld. De bla­de­ren zijn zo groot dat ba­by’s er­op kun­nen lig­gen zon­der dat het blad zinkt. De plant wordt in onze kas­sen elk jaar op­nieuw ge­zaaid en pro­du­ceert in een sei­zoen tien­tal­len bloe­men, steeds één te­ge­lijk. Die bloem bloeit de eer­ste nacht wit, de twee­de nacht ro­ze, en zinkt dan weer om zich on­der water te ont­wik­ke­len tot een ge­ste­kel­de vrucht.
Wikipedia: Victoria amazonica.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Victoriakas
Victoriakas

Vanaf 1777 werden in de Hor­tus ver­schil­len­de klei­ne­re kas­sen ge­bouwd. De op­val­lend­ste was de giet­ij­ze­ren Vic­to­ria­kas, ge­bouwd in 1870. De­ze kas, die niet meer be­staat, was spe­ci­aal ont­wor­pen voor de Vic­to­ria ama­zo­ni­ca, de groot­ste wa­ter­le­lie ter we­reld. Met suc­ces want sinds 1872 is de­ze plant re­gel­ma­tig in de Hor­tus in bloei te zien ge­weest. On­der lei­ding van de pre­fect Baas Bec­king en hor­tu­la­nus Veen­dorp werd in 1937 be­gon­nen met de bouw van het hui­di­ge kas­sen­com­plex. On­der de kas­sen was een stook­plaats met een ko­len­bun­ker; aan­voer van ko­len vond plaats per boot via de Wit­te Sin­gel. In 1965 wer­den de ko­len in­ge­ruild voor stook­olie. In kou­de win­ters werd wel 200.000 li­ter olie ver­stookt. In 2012 en 2013 zijn de kas­sen gron­dig ge­re­no­veerd.
Hortus Leiden: Victoriakas.

Menu – 27/10: BeginEinde.

Schloss Wiligrad

0174B40F-CE2F-46AB-9196-1F23A2A116AA
Schloss Wiligrad

Schloss Wiligrad, (Kas­teel Wi­li­grad) is ge­bouwd aan het ein­de van de ne­gen­tien­de eeuw: cir­ca 1898.
Toen ik eind au­gus­tus in de pas­san­ten­ha­ven van Lei­den liep, lag daar een boot met de naam van de stad ‘Schwe­rin’ op de ach­ter­kant. Ik heb van­af de ka­de bei­de pas­sa­giers aan­ge­spro­ken. Ik had na­me­lijk het plan op­ge­vat om Schwe­rin te be­zoe­ken en daar­om heb ik hen (man en vrouw) ge­vraagd of die stad de moei­te van een be­zoek waard is. Ik ver­tel­de hen ook dat ik de na­bij­ge­le­gen Han­ze­stad Wis­mar wil­de be­zoe­ken. Zij pre­zen bei­de plaat­sen en ver­tel­den mij dat er tus­sen Schwe­rin en Wis­mar ook nog een mooi kas­teel ligt, na­me­lijk Schloss Wi­li­grad en dat bij dat kas­teel voor­al een mooi Schloss­park (kas­teel­park) hoort, ze­ker de moei­te van een be­zoek waard.
Om­dat ik van­uit Schwe­rin naar Schloss Wi­li­grad ge­lo­pen ben (cir­ca 15 km), was ik er vrij laat. Ik heb daar kof­fie ge­dron­ken, heb het kas­teel en om­ge­ving be­won­derd, een tijd­je met een pen­sio­na­do ge­kletst, die op zijn 75ste nog moest bij­klus­sen als be­wa­ker van het Schloss om in le­ven te kun­nen blij­ven. (In Duits­land is het pen­si­oen­stel­sel (Die Ren­te) niet bijs­ter ro­y­aal voor hen die hun he­le le­ven ge­werkt heb­ben.) Ik ben een stuk­je door het kas­teel­park ge­wan­deld en heb langs de Schwe­ri­ner See ge­lo­pen. Toen was het tijd om naar de bus te gaan, want de laat­ste ver­trok al om 17.20 uur.
Wikipedia:
Schwerin.
Schloss Wiligrad. (Duits.)
Hansestadt Wismar
Hansestadt / Hanzestad.

Menu – 26/10: BeginEinde.

694A6655-A3B3-4374-B48D-EE132EA1FB43
Schloss Wiligrad

Menu – 26/10: BeginEinde.

B626B274-2B23-470F-B4A3-5C7C6DCB116B
Schloss Wiligrad

Menu – 26/10: BeginEinde.

A9088EDF-9D47-4B97-8802-30F5F8D45E23
Schweriner See

Menu – 26/10: BeginEinde.

Schweriner See

Onderweg tussen Schwe­rin en Schloss Wi­li­grad

Op 19 september 2018 liep ik van Schwe­rin naar Kas­teel Wi­li­grad (Schloss Wi­li­grad), cir­ca 15 ki­lo­me­ter. (Ik ging met de bus te­rug.)
Kas­teel Wi­li­grad ligt vlak bij de plaats Lübs­torf. Een groot deel liep ik langs de Schwe­ri­ner See, een groot meer ten noor­den van Schwe­rin.
Het was goed wan­del­weer, niet te warm en niet te koud, maar er stond wel een ste­vi­ge bries, zo­als in de vi­deo goed te ho­ren is. Ik geef com­men­taar op de om­ge­ving, wat er te zien is, maar de wind heeft mijn woor­den gro­ten­deels weg­ge­bla­zen.
Wikipedia: Schwerin.
Wikipedia: Schweriner See.
Wikipedia: Lübstorf.
Wikipedia: Schloss Wiligrad. (Duits.)

Hansestadt Wismar

Bliedenstraße
Bliedenstraße 16?

 

 

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.

 

 

Achtergrondinformatie

Over dit pand aan de Blie­den­stra­ße, met ver­moe­de­lijk huis­num­mer 16, kan ik niets op in­ter­net vin­den, be­hal­ve on­der­staan­de fo­to’s, waarbij ook sprake is van een Brick Award voor het bou­wen met bak­ste­nen.
Alamy Images: Bliedenstraße. Brick Award.

 

 

Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­­vat op 7 ok­to­ber 2018 in de Blie­den­stra­ße vier pan­den met een even huis­num­mer. Het laag­ste even num­mer is ech­ter 28.

 

 

Menu – 24/10: BeginEinde.

Bliedenstraße
Bliedenstraße 16?

 

 

Achtergrondinformatie

Is dit een epigram? De Latijnse tekst luidt:
Haec do­mus aedi­fi­ca­vit cum ma­te­ria­li­bus de­mo­li­tio­nis Do­mi­nus Ro­ma­nus ex per­ve­tus­ta fa­mi­lia ac­ci­pi­ter de per­il­lus­tri sar­ma­ti­ca do­mo Wi­tow et uxor sua. 1969-1985.

De vertaling hiervan is vol­gens Goog­le Trans­la­te:

Dit huis werd ge­bouwd met ma­te­ri­aal van ou­de Ro­mein­se de­ko­lo­ni­sa­tie de ha­vik fa­mi­lie huis van de Rus­si­sche per­il­lus­tri Wit­owt en zijn vrouw. 1969-1985.

Ik ken geen Latijn, maar ik twij­fel aan de juist­heid van de ver­ta­ling. Vol­gens mij is de ver­ta­ling van ac­ci­pi­ter met ha­vik niet cor­rect.
Ma­te­ri­a­li­bus de­mo­li­ti­o­nis Do­mus Ro­man­us ex: Ma­te­ri­aal van de ru­ïne van het ou­de Ro­mein­se huis. (?)
Accipiter: is een ha­vik, maar ook de aan­dui­ding voor een gie­rig man.
Pervetusta familia be­te­kent: ou­de fa­mi­lie.
Perillustri: ver­he­ve­ne.
Sar­ma­ti­ca: een no­ma­den­volk aan het be­gin van on­ze jaar­tel­ling in Rus­land.
Witów: een plaats in Polen.

Wie weet wat er wer­ke­lijk staat mag die ver­ta­ling hier­on­der in het com­men­taar­veld schrij­ven.

 

 

Menu – 24/10: BeginEinde.

Bliedenstraße
Bliedenstraße 16?

 

 

Achtergrondinformatie

Is dit een epigram? De Latijnse tekst luidt:

In hoc territorio sta­bat ve­ri si­mi­lis arx prin­ci­pum ve­ne­do­rum olim.
1414-1554 er­at se­des fra­trum maio­rum ca­len­da­rum.
1560-1717 per in­cen­di­um et bel­lum de­le­ba­tur.

De vertaling hiervan is volgens Google Translate:

In dit land als Bra­zi­lië was waar Ve­ne­do­rum ge­le­den.
1414-1554 was de ze­tel van on­ze voor­ou­ders maand mei.
1560-1717 oor­log met vuur en pro­be­ren te ver­nie­ti­gen door brand.

Naar mijn gevoel zou Google Trans­la­te geen di­plo­ma La­tijns krij­gen op het Gym­na­si­um.
Wie weet wat er wer­ke­lijk staat mag die ver­ta­ling hier­on­der in het com­men­taar­veld schrij­ven.

 

 

Menu – 24/10: BeginEinde.

Bliedenstraße
Bliedenstraße 16?

 

 

Achtergrondinformatie

De Duitse tekst is als volgt.

Be­ach­te und eh­re die Ver­gan­gen­heit
Lebe in der Ge­gen­wart
Ar­bei­te für die Zu­kunft
Für Gluck ℧ und Frie­den ✠

In het Nederlands:

Be­steed aan­dacht aan en eer het ver­le­den
leef in het he­den
Werk voor de toe­komst
Voor ge­luk ℧ en vre­de ✠

 

 

Menu – 24/10: BeginEinde.

Hansestadt Wismar

Schwarzes Kloster
Schwarzes Kloster
(Het Zwarte Klooster)
Bei der Klosterkirche 8

 

 

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.

 

 

Achtergrondinformatie

Het Zwarte klooster was een kloos­ter van de or­de van de pa­ters Do­mi­ni­ca­nen, ge­sticht in 1292/93 in de Han­ze­stad Wis­mar. Het is ge­noemd naar de kleur van de pij­en van de mon­ni­ken, die ook Zwar­te Broe­ders ge­noemd wer­den, ter on­der­scheid van de Grij­ze Broe­ders, zo­als de Fran­cis­ca­nen ge­noemd wer­den.
Tegenwoordig is in het Schwar­zes Klos­ter de Ge­samt­schu­le Jo­hann Wolf­gang von Goe­the ge­ves­tigd. (Ge­samt­schu­le is een soort van Scho­len­ge­meen­schap.)
Wikipedia:
Schwarzes Kloster (Duits).
Dominicanen.
Franciscanen.
Johann Wolfgang von Goethe.

 

 

Foto’s

Wikipedia: Schwarzes Kloster.
Wikimedia: IGS Johann Wolf­gang von Goe­the. (Zwar­te Kloos­ter).

 

 

Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­to­ber 2018 sum­mie­re in­for­ma­tie over dit mo­nu­ment, na­me­lijk: Goethe-Oberschule, Schule, i.e.: Goethe-Hoger Onderwijs, school. Het gaat om het mo­nu­ment met volg­num­mer 89.

 

 

Menu – 23/10: BeginEinde.

Schwarzes Kloster
Bei der Klosterkirche 8
Poort

 

 

Achtergrondinformatie

Een zijdeur van het Schwar­zes Klos­ter. De ver­sie­ring van het ge­heng en de af­beel­din­gen in het mid­den van bei­de deu­ren zijn in Ju­gend­stil / Art Nou­veau uit­ge­voerd. Ook de hou­ten aan­slag­lijst van de rech­ter deur heeft een ver­sie­ring in Ju­gend­stil. De be­te­ke­nis van bei­de fi­gu­ren op de deu­ren is mij on­be­kend.
Wikipedia: Jugendstil.
Joost de Vree: Geheng.
Joost de Vree: Aanslaglijst.

 

 

Menu – 23/10: BeginEinde.

Hansestadt Wismar

9B201E16-8A23-4E91-8245-27278832F49C
Turnerweg 1

Hansestadt Wismar

Wikipedia: Hansestadt Wismar.
Wikipedia: Hansestadt / Hanzestad.

 

 

Monumenten

Wikipedia: Monumenten in Wismar be­vat op 7 ok­­to­­ber 2018 geen in­for­ma­tie over Tur­ner­weg 1.

 

 

Menu – 22/10: BeginEinde.


D0DAD883-0AEF-4593-8EEE-AE56D23B8B19
Turnerweg 1

 

 

Menu – 22/10: BeginEinde.


E45576E7-6B16-4CBA-A080-7C511C64231D
Turnerweg 1

 

 

Menu – 22/10: BeginEinde.


59122404-CF84-4B60-8750-7EA6B08CD34B
Turnerweg 1

 

 

Menu – 22/10: BeginEinde.