31 oktober 1976

Dagboek 1976

(Dag 1737) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Ik ben sinds vrij­dag­avond bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch, maar van­daag ga ik weer te­rug naar Maas­tricht. – Ik was in sep­tem­ber en ok­to­ber van dit jaar op va­kan­tie in Ma­rok­ko.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 31 oktober 1976.
Half-erotische dro­men.
Op 10.00 uur.
De draagbare radio is ka­pot. Het lukt me niet om die te ma­ken.
Eten.
Ver­tel­len.
Tegen 15.30 uur met Pa en Ma naar het graf van Oma op het kerk­hof te Hout­hem.
Vervolgens naar mij thuis.
Pa en Ma gaan tegen 18.15 uur weg.
Eten.
Foto’s maken van een aan­tal dia’s van Ma­rok­ko.
Bed 23.00 uur.
Weer: lek­ker, veel zon.

Index

Index van ter­men:
.
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

30 oktober 1975

Dagboek 1975

(Dag 1370) Ik woon op ka­mers aan de Ta­fel­straat 30 te Maas­tricht. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. – M. is een zeer knap­pe col­le­ga. – Het pand Ta­fel­straat 30 be­vat cir­ca acht ka­mers en Cees huurt er één van. – Paul en Pe­ter zijn broers. Paul ken ik al lan­ger en Pe­ter sinds en­ke­le we­ken. Pe­ter is een vrien­de­lij­ke, le­ven­di­ge en praat­gra­ge jon­ge­man.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 30 oktober 1975.
Een ei­gen – aar­di­ge dag.
Vanmorgen slen­ter­de Paul (heel mis­troos­tig) om kwart voor acht over het Amors­plein.
“Goedemorgen, jij bent ook vroeg op stap.”
Verrast keek hij om.
“Ja,” zei hij glim­la­chend.
“Zo,” zei ik, door­fiet­send.
Op de zaak heb ik M. ge­zien.
TD. [mijn vaste col­le­ga] heeft ver­lof. (Zijn dienst­auto is nu voor mij.) Op weg naar het Kof­fie­meu­le­ke* reed voor mij een Ci­tro­ën [met een be­kend ken­te­ken]: En­gel boy!
Even later zag ik Paul weer. Hij mij niet.
In Ryckholt al­leen een ka­bel­las vrij­ge­maakt, waar­na hulp van [col­le­ga’s] JM. en FS.
Gronsveld: The Can­dle*, vier pils en lau­we kip­pen­soep.
Rond 15.30 uur klaar met het werk en het las­gat, cir­ca 3m3 [ku­bie­ke me­ter klei], dicht­ge­gooid.
Door de stad rijden. G. ge­zien.
Seksblaadje Toy ge­kocht, f. 9,90.
[…]
Afgelopen zomer was er een de­men­te vrouw die een 19-ja­rige jon­gen (Pe­ter) voor haar zoon Lu­cien (42 jaar) aan­zag. (Bij de Old Dutch.) Ik raak­te aan de praat met de­ze jon­gen. Hij is een broer van Paul. (Hij weet niet dat ik dat weet.)
Later, toen we naar huis lie­pen, zei hij: “Hier in de Len­cu­len­straat woont een broer van me.” (Dat is Paul.)
We kwamen uit de Old Dutch (een kof­fie, twee pils).
Omstreeks die bewuste dag met het moe­der­tje, groet­te hij de langs­fiet­sen­de Paul, die hem niet zag.
The Dancer na lange tijd weer eens ge­zien. Erg mooi.
MD. [de huis­baas] had een ijs­koud aan­doend bord met on­ze na­men en de bel­co­de op­ge­han­gen. Wij (Hein, Cees en ik) heb­ben het er­af ge­sloopt en in de gang op­ge­han­gen. De na­men van ons al­len weer op (char­mant aan­doen­de) apar­te brief­jes ge­plakt.
Gegeten.
Afgewassen.
22.30 uur: film Trash van An­dy War­hol. [Bios­coop] Pa­la­ce II, f. 5,00 tot 00.30 uur. Zwaar klo­ten.
[…]
Bed cir­ca 01.40 uur.
Er is in het ate­lier van Jan G, Ta­fel­straat in­ge­bro­ken.
Of er iets ver­mist was, is niet be­kend.
Jan was nog niet naar de Po­li­tie ge­weest. Ik heb hem ge­ad­vi­seerd dat wel te doen.
Weer: ’s mor­gens koud, ’s mid­dags zo­mers warm.

*
In het Maas­tricht­se heerst een nog­al los­se ar­beids­mo­raal, zie ook 27 ok­to­ber 1972 waar ik klaag dat ik in Heer­len, waar ik dan ge­sta­tio­neerd ben, veel te hard moet wer­ken in ver­ge­lijk met Maas­tricht.
In het Kof­fie­meu­le­ke aan de Markt in Maas­tricht gaan we ie­de­re och­tend van el­ke wer­kdag kof­fie drin­ken voor­dat we naar het werk gaan.
Zo is het be­zoek aan een ca­fé in de mid­dag voor veel men­sen, ook voor som­mi­ge chefs, vaste prik, zo­als van­daag het be­zoek aan café The Can­dle in Grons­veld.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
Cees.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 oktober 1974

Dagboek 1974

(Dag 1004) Ik werk bij PTT-Te­le­com in de Dienst­kring Maas­tricht. – ’s Avonds volg ik een bedrijfs­cur­sus, ge­naamd A4. – Ik ga op stap en zie en­ke­le knap­pe jon­ge­man­nen waar­van ik de na­men niet weet, dus heb ik die maar ver­zon­nen.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 29 oktober 1974.
Dienst­kring Maas­tricht: kof­fie met ge­bak van de Cen­tra­le Di­rec­tie ter ere van de drie mil­joen­ste te­le­foon­aan­slui­ting die van­daag in Ne­der­land ge­maakt zou wor­den.
Werken in Els­loo.
A4-cursus: Voor­cal­cu­le­ren Ka­bels van 19.00 tot 21.00 uur. (Sta­tions­straat 33)
Tribunal: drie pils. Cir­ca 21.30 uur kwam de mooi­ste jon­gen van Maas­tricht bin­nen: Da­vy (uit St. Pie­ter.) (Mooie E., bar­man, was er ook.)
Even la­ter nog zo’n mooi stuk: T.
Ver­liefd was ik niet (di­rect) meer op Da­vy, maar ik tril­de wel he­le­maal van hem. We zijn niet ver­der dan an­der­hal­ve me­ter uit el­kaar ge­weest.
Circa 22.00 uur ging de lie­ve Da­vy weg. Tot 22.15 uur te­ver­geefs op de af­tocht van T. ge­wacht.
Old Dutch: één Se­ven-up tot 22.30 uur.
Weer: steen­koud, rond 16.00 uur: re­gen.
Nu rond 23.00 uur.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 oktober 1973

Dagboek 1973

(Dag 638) Ik ben als dienst­plich­tig mili­tair ge­le­gerd in de Oranje­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen, maar het is van­daag zon­dag en ik heb dit week­ein­de vrij en ben bij mijn ou­ders in Her­ken­bosch op be­zoek. Van­avond reis ik weer te­rug naar Schaars­ber­gen.

MenuIndex en het einde.

Zondag, 28 oktober 1973.
Op rond 9.30. Ge­was­sen. Kof­fie­drin­ken en ik eet ook kren­ten­mik.
Beneden ge­ze­ten tot cir­ca 12.00. Daar­na mijn dag­boek bij­wer­ken
Brood ge­ge­ten en daar­na ver­der met mijn dag­boek tot nu 16.00 uur.
Plaat [fo­to] die ik van OW. heb ge­kre­gen in het dag­boek ge­plakt, ach­ter­in: Marc Bo­lan van T-Rex. [En­gel­se band.]
Beneden zit­ten, Tv kij­ken en avond­eten.
An­ten­ne (die Pa­pa aan­ge­legd had) op de ra­dio aan­ge­slo­ten.
Boven luis­te­ren naar ra­dio Hil­ver­sum 3.
Pa en Ma zijn gaan wan­de­len en zijn ver­dwaald in de gro­te Duit­se bos­sen. Ze heb­ben cir­ca 15 km ge­lo­pen.
Bus naar Roer­mond: f. 1,15.
De jongen met de vrien­de­lij­ke blik, van vrij­dag­avond, zat ook in de bus en stap­te in Den Bosch uit de trein.
Trein: f. 5,20.
Arn­hem: bus naar Schaars­ber­gen: f. 0,75.
Oran­je­ka­zer­ne te­gen 00.30 uur. AM. was al op de ka­mer.
In bed te­gen 01.00
Weer: fris, on­be­wolkt.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 oktober 1972

Dagboek 1972

(Dag 272) Ik woon in Wyck, (Maas­tricht) op ka­mers aan de La­ge Ba­rak­ken 20. Dit word mijn laat­ste avond daar. Mor­gen ver­huis ik naar mijn ou­ders. Over an­der­hal­ve week word ik Dienst­plich­tig mi­li­tair in Den Bosch. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com en ik werk in de Dienst­kring Heer­len. – In de trein van Maas­tricht naar Heer­len (en te­rug) zie ik va­ker een mooi, niet zo’n groot, meis­je uit Maas­tricht, dat in Heer­len werkt en op wie ik hei­me­lijk ver­liefd ben. (Zij heeft een vriend­je.) Zij lacht al­tijd vrien­de­lijk naar mijn col­le­ga’s en mij, maar we heb­ben nooit con­tact ge­had. Ik weet haar naam niet en daar­om heb ik haar Kat­ja ge­noemd. – Ik klaag dat ik in Heer­len veel te hard moet wer­ken, in ver­ge­lijk met Maas­tricht, waar ik eer­der werk­te.

MenuIndex en het einde.

Vrijdag, 27 oktober 1972.
Ik heb don­der­dag ook nog ’n stuk­je be­tref­fen­de Kat­ja ge­schre­ven:
Jij met dat rood­brui­ne haar en die mooie ogen. Ik zal je nooit ver­ge­ten. Je zult in mijn herin­ne­ring blij­ven als ’n klein, doch bij­zon­der mooi en knap meis­je. […] Ik ga niet vrij­wil­lig, doch ook niet met tegen­zin naar Den Bosch, we zul­len el­kaar dus niet meer zien.
Dit heb ik dus gis­te­ren ge­schre­ven. Van­mor­gen op­ge­staan om 6.10 uur.
Dagblad De Limburger f. 0,35.
In Heer­len de dag­staat ge­schre­ven en met de “ik”-fi­guur en bra­nie­ma­ker JG. mee naar de ka­bel­sto­ring op de Nul­lan­der­straat in Kerk­ra­de. Een me­ting ge­daan van­uit de las van col­le­ga S. We kwa­men 2 me­ter ver­der uit. Daar zat in­der­daad ’n pik­hou­weel­slag in de ka­bel en die ver­oor­zaak­te de fout.
“Kan jij ook zo snel sol­de­ren?”
“En in die kor­te tijd 15 groe­pen ge­last.”
“TH. is ont­zet­tend lang­zaam.”
“Twee las­jes in ’n half uur.”
“Zo sol­deer­de ik er wel twin­tig op ’n dag, als het gat open ligt”
Zul­ke uit­spra­ken ty­pe­ren JG.
Als ik zo eens na­denk en dat doe ik wel, dan heb ik in Maas­tricht ’n prach­ti­ge tijd ge­had. [Tus­sen voor­jaar 1968 en zo­mer 1970.] Er werd niet ge­jaagd zo­als in Heer­len. In Maas­tricht was de tijd met JH. de bes­te, on­danks dat hij veel ziek was. Wat dat be­treft mis ik een JH. in Heer­len. We de­den ons werk en we wa­ren zo vrij als een vo­gel­tje. Hier in Heer­len is het an­ders niet dan wer­ken, wer­ken en wer­ken.
Alhoewel JG. en ik om 13.00 uur met de sto­ring klaar wa­ren, zijn we nog naar Sim­pel­veld ge­gaan en heb­ben er drie ma­ni­pu­la­tie­kas­ten ge­re­vi­seerd. Toen naar JG. thuis. Van­mor­gen zijn we daar ook ge­weest. Kof­fie en toen via Kerk­ra­de naar Heer­len.
Vanaf half 4 heb­ben we niets meer ge­daan. Dat is de eer­ste dag in die tijd, die ik bij de ka­bel­sto­rin­gen zit, die de Maas­tricht­se tijd be­na­dert.
In Heer­len de van­mor­gen naar de ga­ra­ge ge­brach­te XA-94-94 op­gehaald. Start nu weer nor­maal. Om 17.00 bij de Dienst­kring. Naar de trein ge­lo­pen. Met die van 17.20 naar Maas­tricht. He­laas, mijn smeek­bede aan Kat­ja van gis­te­ren­avond is door haar niet vol­daan. Ik heb haar niet ge­zien.
In Maas­tricht ’n fles Se­ven-up f. 1,28. ’n Mu­ziek­ex­pres f. 1,30. Naar het post­kan­toor f. 400,00 af­ge­haald van de Giro. Naar huis. De krant ge­le­zen. Friet, mayo­naise, zuur­vlees, rol­mops f. 1,55.
Afgewassen. Ra­dio ge­luis­terd. Pro­be­ren te te­ke­nen. Al­les mis­lukt.
Dagboek geschreven. 22.50 uur is het nu.
Laatste avond in Maas­tricht.
Weer: be­nauwd warm. Heel licht be­wolkt. Cir­ca 11.30 voor­mid­dag de hal­ve maan hoog aan de he­mel te zien.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.