Orient Express: Leiden

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 5 september 1994. Dit zijn de laat­ste uren van mijn reis die mij naar Je­ru­za­lem voer­de, naar een ‘echte’ oos­ter­se we­reld, waar­van, in dit mo­der­ne deel van Is­tan­boel, Bey­oğ­lu, niet veel te mer­ken is. Het lijkt hier meer op Parijs. Ik lo­geer­de de laat­ste paar da­gen in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Vanoch­tend ver­trek ik naar huis. Sinds ik Je­ru­za­lem ver­liet, op 14 au­gus­tus jl. ver­lang­de ik naar huis, maar nu, op dit prach­ti­ge lo­geer­adres, wil ik in Is­tan­boel blij­ven, wil ik er niet meer weg.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 5 september 1994

Dag 72 / 72: Istanboel.
Ik slaap slecht. (Toch zenuwachtig?)
Om 01.30 komt A.B. thuis. Als ik van het toi­let kom zeg ik dat er drie keer voor hem ge­beld is, maar ik weet niet wie. Hij be­gint me de les te le­zen: “In het vervolg …”
Ik onderbreek hem: “Mor­gen ben ik weg.”
“Oh, eh, goede reis.” (Hij denkt ze­ker dat ik zijn se­cre­ta­res­se ben.) De bel­ler zei zijn naam niet. Hij bel­de na 23.00 uur ver­schil­len­de ke­ren, maar te kort om daar­voor mijn broek en T-shirt aan te trek­ken.
Opstaan rond 04.30 uur.
Douche.
Ontbijt.
Ik leg 30.000 TL. fooi voor be­dien­de M. A. op de ta­fel, voor zijn ka­mer­diens­ten. (Niet in het week­ein­de.) Hij stof­zuig­de en maak­te het bed op.
Ook 30.000 TL. fooi voor de por­tier die ex­tra vroeg uit zijn bed moest ko­men.
Nog een keer 30.000 voor Ha­vas bus­lijn ser­vi­ce. Van 6.00 tot 6.20 uur. Dan ben ik op de lucht­ha­ven. In­che­cken.

Seksbommetje

Er zit een jonge vrouw met schoenen aan, een T-shirt en een ul­tra­kort broek­je. Dat is al­les. Ze ziet er pa­tent, maar ook een beet­je or­di­nair uit door die uit­da­gen­de kle­ding. Ze is een seks­bom­met­je. Ze spreekt feil­loos En­gels. (Ze is ech­ter een Ne­der­land­se, ont­dek ik in Am­ster­dam.)
Ik wissel geld op de lucht­ha­ven. De koers is bij­zon­der on­guns­tig, zo­wel voor ko­pen als ver­ko­pen, maar ik kan 350.000 TL. met ie­mand rui­len voor 10 US$ en dat is voor ons bei­den gun­stig. (Ge­zien de on­voor­de­li­ge wis­sel­koer­sen.) Voor 126.000 TL. koop ik 3 US$. Van de over­blij­ven­de 20.000 TL. koop ik Tur­kish Dai­ly News. Over: 00,00 TL. Er­bij: 13 US$.
De sexy meid zit om cir­ca 7.45 uur te­gen­over mij, maar een ou­de­re vrouw, een Ita­li­aan­se, is veel mooi­er. Ik kan mijn ogen niet van haar af­hou­den, maar tus­sen haar en mij gaat een an­de­re man staan.

Rome: transit

Het vliegtuig vertrekt te laat van Is­tan­boel. Na an­der­half uur vlie­gen we over het Va­ti­caan. Al aan de Ita­li­aan­se kust kon ik het land her­ken­nen. De hak van de laars. Om on­be­grij­pe­lij­ke re­de­nen had ik de kaart van het Mid­den-Oos­ten, waar Zuid-Ita­lië ook op staat, in mijn ba­ga­ge ge­stouwd. (Ik heb er tien weken on­der hand­be­reik mee rond­ge­lo­pen.)
Zij, die mooie vrouw, is ook transit­pas­sagier.
We zullen pas over zes uur naar Am­ster­dam ver­trek­ken. Rond­han­gen in de gro­te tran­sit­ruim­te. Er is ge­noeg vrou­we­lijk schoon om te be­kij­ken.
Met de ogen flirten (zon­der hart): een meis­je kijkt steeds naar mij en als ik kijk, kijkt zij ver­le­gen weg.
Macho jonge Arabieren, alleen op reis, ma­ken wat hei­sa. (On­der el­kaar druk doen.)
Het vliegtuig vertrekt met half uur ver­tra­ging. (De­fect, want wit­te over­alls met ge­reed­schap sprin­gen er nog rond, als we bij het toe­stel aan­ko­men.)

Nederland

Tot het meer van Geneve kan ik al­les op de grond waar­ne­men en ik her­ken Ant­wer­pen. In Ne­der­land da­len we door een dik wol­ken­dek.
Schiphol: met de trein, na eerst trui en sokken te heb­ben aan­ge­trok­ken: f. 5,00. Een taxi brengt me thuis. f. 6,00. Ik ben er om 20.00 uur.
Thuis 20.00 uur.
Pa en Ma bellen.
Bij Karima ga ik de boeken, die per post uit Da­mas­cus kwa­men, op­ha­len. Er eten en een beet­je ver­tel­len.


Menu – 05/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiBeyoğluLeiden Centraal Station.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 05/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 05/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 4 september 1994. Dit wordt mijn laatste dag in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Mor­gen­och­tend ver­trek ik naar huis. Sinds ik Je­ru­za­lem ver­liet, op 14 au­gus­tus jl. ver­lang­de ik naar huis, maar nu, op dit prach­ti­ge lo­geer­adres, wil ik in Is­tan­boel blij­ven, wil ik er niet meer weg.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 4 september 1994

Dag 71 / 72: Istanboel.
Opstaan tegen 5.00 uur, maar ik was al een half uur of zo, wak­ker.
Tekenen.
Weer terug naar bed rond 06.00 uur, tot 08.30 uur.
Douche.
Ontbijt op de kamer.
Lezen in de bibliotheek: schil­der­boe­ken. Ik blijf tot cir­ca 15.00 uur bin­nen le­zen.

Taksim

Tot rond 16.15 uur op een bankje zit­ten bij Tak­sim. Ik zie vrouwen die door­zich­ti­ge bloes­jes dra­gen, wel met een bh er­on­der. Ik heb steeds min­der zin om naar huis te gaan.
Levensmiddelen, kopen. Feta­kaas, een hal­ve ki­lo, voor thuis, in Ne­der­land. Brood en kaas ko­pen. Ik eet in het Ne­der­lands In­sti­tuut, op mijn ka­mer.
Kunstboeken kijken, op zoek naar mooie por­tret­ten en an­de­re schil­de­rij­en. Ik drink ook een hal­ve li­ter bier en ga te­gen 22.00 uur naar bed.


Menu – 04/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiTaksim.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 04/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 04/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 3 september 1994. Ik lo­geer in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si. Er lo­geert ook nog een Span­jaard in dit pand.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zaterdag, 3 september 1994

Dag 70 / 72: Istanboel.
Opstaan 8.00 uur.
Douche.
Brood eten.
Niksen.
Het laatste hoofdstuk van Fi baytina radjoel van Ih­san Abd al-Qoe­does in­te­res­seert me niet veel meer.
Ik ben moe en ik slaap tussen 12.00 en 14.30 uur en ik heb vreem­de dro­men.
Koffie maken.
Ik ga in de stad wandelen. Brood en an­de­re le­vens­mid­de­len ko­pen.
Circa 17.00 uur op de kamer.

Jezus

Lezen in de bibliotheek en vertel­len en pils­je drin­ken sa­men met de Ne­der­lands spre­ken­de Span­jaard Je­zus, tot cir­ca 22.15 uur.
Ik vind het ontzettend jammer dat ik naar huis moet. Het uit­zicht op de Bos­po­rus ver­goedt al­le ver­lan­gen naar huis, van de af­ge­lo­pen we­ken. Maar in het In­sti­tuut zou ik toch niet kun­nen blij­ven. Op de dag dat ik ver­trek komt de nieu­we gast al weer aan. (Op de dag dat ik kwam, ver­trok de vo­ri­ge gast.)

Cholera

Volgens Jezus heerst er cho­le­ra tus­sen An­ka­ra en Is­tan­boel. (Hier ook al. Ver­le­den jaar in Pa­ki­stan was dat ook het ge­val, toen ik daar was.)
Naar bed om 23.15 uur.


Menu – 03/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelIstiklal CaddesiBosporus.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 03/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 03/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 2 september 1994. Het ver­blijf aan de­ze zij­de van de Gou­den Hoorn (Bey­oğlu) is zeer aan­ge­naam. De wijk is mo­dern en de men­sen zijn sjiek ge­kleed. Het uit­zicht van­uit mijn ka­mer over de stad is im­po­ne­rend. Ik lo­geer in het Ne­der­lands In­sti­tuut, dat ge­huis­vest is in het Ne­der­lands Con­su­laat aan de Is­tik­lal Cad­de­si.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Vrijdag, 2 september 1994

Dag 69 / 72: Istanboel.
Opstaan om 7.30 uur.
Tekenen.
Douche.
Van 9.00 tot 10.30 uur lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does, maar ik zit veel te ga­pen en ga naar bui­ten.
Op een terrasje koffie drin­ken en vrou­wen kij­ken. Ik zag ook sexy ge­sluier­de meis­jes met in een lan­ge rok met een split tot bo­ven de knie­ën. Ik drink twee kop­pen kof­fie: 40.000 TL.

Italianen

Op het terras zitten twee echt­pa­ren die erg duur doen, maar ‘knoei­en’ no­gal met een paar cen­ten als het op be­ta­len aan­komt.
Ze komen uit Italië en een vent zit in de han­del. Ze spre­ken Ara­bisch met el­kaar. Door zijn ac­ti­vi­tei­ten sprak hij al­le ta­len van de we­reld, zei hij. (Geen Ne­der­lands en ook geen Turks, ech­ter.)

Boeken en muziek

Ik was teleurgesteld over het boeken­aan­bod, maar in de zij­stra­ten blij­ken de ech­te boek­han­dels te zit­ten met een fan­tas­tisch aan­bod. Vaak wordt mu­ziek en boe­ken sa­men in een win­kel ver­kocht. Vaak is er dus een hoop la­waai, maar soms klinkt het prach­tig.
Ik koop voor Karima (als ca­deau) Is­la­mic Cal­li­gra­phy van Ya­sin Ha­mid Sa­fa­di voor 12 Pond = 624.000 TL. (f. 37,50)

Lectuur

Kamer tegen 13.00 uur. Lezen en te­gen 17.30 uur weer de stad in.
Thuis eten en lezen in de bi­blio­theek.
Op het laatste hoofd­stuk na heb ik Fi bayt­ina ra­djoel uit. Al met al een ge­mak­ke­lijk boek. Ik heb bij­na geen woor­den­boek ge­bruikt. Min­der dan tien woor­den op­ge­zocht.
De dia­loog is in het Egyp­tisch dia­lect. Vol­gens mij is hier spra­ke van een soort lec­tuur in plaats van li­te­ra­tuur. Het kab­belt maar voort.
Bed rond 22.00 uur. De bedden sla­pen niet zo best.

Gastenboek

Ik schreef in het gastenboek van het Ne­der­lands In­sti­tuut: Aan een prach­ti­ge straat en een fas­ci­ne­rend uit­zicht, met een goe­de bi­blio­theek, een rust­plaats na een 10-week­se ener­ve­ren­de reis door het Mid­den-Oos­ten. (Sy­rië – Jor­da­nië – Pa­les­ti­na / Is­raël – Tur­kije), dé plaats om nieu­we ener­gie op te doen.


Menu – 02/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelBeyoğluNederlands Consulaat.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 02/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 02/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 1 september 1994. Dit is mijn eer­ste nacht in de gas­ten­ver­blijf van het Ne­der­lands In­sti­tuut, met een over­wel­di­gend uit­zicht over een groot deel van Is­tan­boel, met na­me over de Bos­po­rus en om­ge­ving.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Donderdag, 1 september 1994

Dag 68 / 72: Istanboel.
Opstaan om 7.30 uur. Ik ontbijt op mijn kamer.
Stad in, naar het bus­sta­ti­on om uit te zoe­ken wel­ke bus­sen naar de lucht­ha­ven gaan. De eer­ste bus ver­trekt om 6.00 uur ’s och­tends, dus de eer­ste bus moet ik heb­ben. De rit duurt een half uur en ik moet om 6.30 uur in­che­cken. Ik loop langs boek­han­dels en kios­ken, te­rug naar het In­sti­tuut, dat in het Ne­der­lands Con­su­laat ge­ves­tigd is.
Ik betaal de kamer in het Instituut: 2x f. 35,00 en 1.900.000 TL. (De ka­mer kost niet f. 40,00 maar f. 35,00 per nacht.)
Lezen in Fi baytina radjoel van Ih­san Abd al-Qoe­does.

Rondborstige vrouwen

Ik ga wandelen in de stad. Ik zie tal­loze mooie vrou­wen en ze zijn bij­na al­le­maal rond­bors­tig, met een fors vo­lu­me, maar mis­schien wordt daar wel een beet­je bij nach­ge­hol­fen (Moe­der Na­tuur een hand­je hel­pen), om de vorm wat aan in­houd te la­ten toe­ne­men. (Ik weet het niet.)

Istanboel ’s avonds

Ik eet in een res­tau­rant ve­ge­ta­risch. Op weg naar huis, op straat, barst het van de mooie vrou­wen en ook man­nen, maar naar­ma­te ik dich­ter bij het con­su­laat kom (Is­tik­lal Cad­de­si, rich­ting Tü­nel) wordt het rus­ti­ger, tot­dat de straat bij­na ver­la­ten is.
Vanuit mijn kamer uit raam hangen en te­ke­nen.
Bed rond 23.00 uur.
Het verblijf in het Nederlands In­sti­tuut is zeer aan­ge­naam. Ver­lang­de ik en­ke­le da­gen ge­le­den nog naar huis, nu is daar geen spra­ke meer van. De­ze kant van Is­tan­boel (Bey­oğ­lu) is veel aan­ge­na­mer dan de Sul­tan Ah­met-kant (Emi­nö­nü).


Menu – 01/09: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelEminönüBeyoğluIstiklal Caddesi 197Tünel.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 01/09: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 01/09: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 31 augustus 1994. Ik logeer in het Ana­do­lu ho­tel, maar ik ver­kas naar het aan­ge­na­me on­der­ko­men in het Ne­der­lands In­sti­tuut aan de Is­tik­lal Cad­de­si, ook in Is­tan­boel waar ik ge­niet van het prach­ti­ge uit­zicht.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Woensdag, 31 augustus 1994

Dag 67 / 72: Istanboel.
Opstaan om 8.30 uur.
Koud douchen, want warm is te heet en koud en warm la­ten zich niet men­gen, want dan gaat de gei­ser uit.
Ontbijt in het restaurantje van gis­te­ren, maar van­daag geen gra­tis kof­fie, dus ook geen fooi.
Ik betaal het hotel: 200.000 TL. voor de vol­gen­de nacht.

Nederlands Instituut

Ik wil naar de Şişhane Sokak om te kijken van­waar de bus­sen naar de lucht­ha­ven ver­trek­ken, maar ik kan die straat niet vin­den.
Ik ga naar het Nederlands Instituut, maar di­rec­teur Ted La­gro is er niet. Ik blijf an­der­half uur wach­ten (le­zen). Net als ik be­sluit weg te gaan, komt hij. Ik drink thee met hem. Hij biedt me een ka­mer aan voor veer­tig gul­den per nacht. Ik zeg di­rect ja, maar als ik te­rug loop naar het Ana­do­lu ho­tel, pie­ker ik nog steeds over de­ze drie keer ho­ge­re prijs. Voor vijf nach­ten: 5x f. 40,00 = f. 200,00 in plaats van 5x f. 12,00 = f. 60,00. 140 gul­den prijs­ver­schil! Ik over­weeg zelfs om de af­spraak af te zeg­gen, maar ik ga er toch heen.
Geld wisselen: 100 US$ = 3.300.000 TL. bij Mo­ney Chan­ger en dat le­vert meer op dan bij de bank.
Hotel Anadolu wil geen geld, ook niet een ge­deel­te, te­rug­ge­ven, on­danks dat ik de ka­mer niet zal ge­brui­ken.
Met taxi naar naar Tepebaşı, vanaf Sir­ke­ci. De eer­ste taxi­chauf­feur wil­de niet op de me­ter en vroeg 100.000 TL. Op de me­ter kost het 70.000 TL.
Tegen 14.45 uur ben ik in de kamer van het Ne­der­lands In­sti­tuut. Wat een prach­tig uit­zicht. Ik denk niet meer aan het geld. De ei­lan­den zijn te zien, nog een stuk­je van het Top­ka­pı-pa­leis. Vrij uit­zicht over de Bos­po­rus­mond tot aan Ha­rem. Emi­nönü, Cir­keci, Ha­liç (= Gou­den Hoorn), Hay­dar­paşa en Üs­kü­dar en nog veel meer is te zien van­uit mijn ka­mer. Naar bui­ten kij­ken, wat een prach­tig uit­zicht. Ik mag de bi­blio­theek tot ’s avonds laat ge­brui­ken.
Douche.

Boodschappen

Rond 15.30 uur de stad in om te gaan eten: 30.000 TL.
Ik doe boodschappen: vijf liter wa­ter in een fles, brood, een ki­lo to­ma­ten en fe­ta­kaas.

Avond

Mijn pen lekt, net zoals op 14/8 in Am­man, maar nu in de an­de­re broek. Nu heb ik dus in bei­de broe­ken gro­te inkt­vlek­ken.
Rond 17.15 moe en vooral dors­tig. Brood eten en naar buiten sta­ren. Ik drink een pils, dat ik ook kocht. Lezen in Fi bayt­ina ra­djoel van Ih­san Abd al-Qoe­does
Bed rond circa 23.00 uur.
Water is een probleem. Het In­sti­tuut heeft gro­te voor­ra­den wa­ter in fles­sen, krui­ken en cans*1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Water is een probleem. Sinds een ze­ke­re me­neer Re­cep Tay­yip Er­do­ğan bur­ge­mees­ter is in Is­tan­boel (sinds 27 maart 1994) wordt bij wa­ter­te­kort de wa­ter­lei­ding in de rij­ke wij­ken af­ge­slo­ten. De vo­ri­ge bur­ge­mees­ters slo­ten dan de wa­ter­lei­ding af bij de ar­me men­sen.
Wikipedia: Recep Tayyip Erdoğan.

Retour noot 1.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelŞişhane SokakSirkeciTepebaşıTopkapı-paleisEminönüHaliç = Gouden HoornBosporusHaremHaydarpaşaÜsküdarIstiklal Caddesi 197.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije.


Menu – 31/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 31/08: Begin.


Orient Express: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 30 augustus 1994. Deze nacht zit ik in de bus en ben on­der­weg van Si­nop aan de Zwar­te Zee naar Is­tan­boel. Over­dag koop ik de Turk­se uit­gave van Pent­hou­se (een tijd­schrift met al­leen foto’s van naak­te vrou­wen) om mijn in we­ken op­ge­bouw­de geil­heid te be­strij­den, want Turk­se vrou­wen, op straat, zijn zeer aan­trek­ke­lijk, maar niet zo ge­mak­ke­lijk te be­na­de­ren.

– – – –

1.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
2.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
3.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 30 augustus 1994

Dag 66 / 72: Istanboel.
Ik praat met een Fransman, in de bus, die met zijn vriend in Is­tan­boel woont. Die an­der werkt op het Frans Con­su­laat, al­daar. Hij is een Ara­bist die zal pro­mo­ve­ren aan de Po­ly­tech­nic.
Ik kon in de bus lang sla­pen, maar hoor­de mijn eigen ge­snurk.

Istanboel

Tegen 7.10 stappen we (de Fransen en ik, op aan­ra­den van de Fran­sen) in Ha­rem uit en ne­men voor 12.500 TL. de veer­boot naar Emi­nö­nü.
Hotel Ema, waar Iris, Kim en ik meer dan twee maan­den ge­le­den lo­geer­den, kost 500.000 TL. voor een een­per­soons­kamer. (Be­taal­den we zo­veel, de eer­ste keer?) Ik ga naar ho­tel Ana­do­lu, waar ik twee jaar ge­le­den ook was. Het wijf is nog meer een wijf ge­wor­den en het zoon­tje nog bru­ta­ler. Ik krijg een een­per­soons­ka­mer op de twee­de ver­die­ping (de­zel­fde als twee jaar ge­le­den!) voor 200.000 TL. War­me dou­che: te heet om on­der te staan, koe­ler is ge­woon koud.

Op stap

Ik neem een ontbijt op straat: kahvaltı en re­ken op het dub­be­le van Si­nop (dat was 80.000 TL.), maar ik hoef maar 50.000 TL. te be­ta­len, met gra­tis kof­fie. Ik geef 10.000 fooi.
Naar het Bureau voor Toe­ris­ten­in­for­ma­tie, om daar het adres van Ali­ta­lia te vra­gen.
Ik schrijf een an­sicht­kaart naar Pa en Ma en naar Ka­ri­ma. On­der­weg naar het post­kan­toor zie ik ou­de Pent­hou­ses uit­ge­stald lig­gen. Ik word me­teen enorm geil. Ik stuur de twee kaar­tjes per lucht­post. Ik loop naar Tak­sim en naar Ali­ta­lia, een hele lan­ge weg, maar Ali­ta­lia kan mijn vlucht niet ver­vroe­gen. Ik kan niet eer­der dan op 5 sep­tem­ber naar huis.
Onderweg heb ik last van diar­ree. In de Istiq­laal Cad­de­si ga ik bij Mc­Do­nalds naar het toi­let. Ik koop daar­na een me­dium Co­ke. (Hoe­wel ik niet van plan was die op te drin­ken, daar­om be­grijp ik even la­ter niet waarom ik geen small Coke kocht.)

Penthouse

Ik kocht een Penthouse van april 1993. Een van de om­stan­ders maakt la­che­ri­ge op­mer­kin­gen te­gen de ver­ko­per. (Over mij en mijn aan­koop?)
Boekhandels zoeken.
Het Nederlands Instituut is ge­slo­ten. Het is een feest­dag, van­daag.
Onderweg lopen een paar meisjes op de Ga­la­ta-brug, waar­naar ie­der­een kijkt: zij dra­gen heel kor­te broek­jes en di­to truit­jes. Ze doen als­of ze niets in de ga­ten heb­ben.
Hotel: de Penthouse zorgt voor een sek­su­e­le ex­plo­sie. Bin­nen een kwar­tier moet ik twee keer af­trek­ken. Naak­te vrou­wen, dat is wat ik al tien we­ken wil­de zien. De vrou­wen hier op straat zijn vele ma­len mooi­er, maar die lo­pen niet naakt. (Maar naar de hoeren in Trab­zon wil­de ik niet!)

Boeken

Bed: soezen.
Ik ga naar de bank om geld uit de muur ‘te trek­ken’, om het woor­den­boek Ara­bisch-En­gels van Lane te ko­pen. (Twee banden). AB. kocht het twee jaar ge­le­den in Is­tan­boel. Ik weet zelfs een boek­han­del te vin­den die die boe­ken ver­koopt, maar al­leen in acht ban­den, want, zo zegt de ver­koop­ster, dat is veel be­ter, want wat in die acht de­len staat krij­gen ze nooit in die twee de­len ver­werkt. De prijs is 250 US$. Té duur, voor mij.
Op de terugweg zie ik een boek: Islamic Science: an il­lus­tra­ted study van Sey­yed Hos­sein Nasr voor 500.000 TL. (f. 30,00. Dat laat ik niet lig­gen.) De ver­ko­per wil we­ten welk ge­loof ik heb.
“Does it matter?” vraag ik. Hij be­grijpt me niet.

Vervelende mensen

Later, als ik in het park Sultan Ahmet het boek zit te le­zen, word ik door ver­schil­len­de men­sen aan­ge­spro­ken en steeds weer moet ik vragen: “Does it mat­ter?”, want dat wil­len ze graag we­ten: je gods­dienst.
Lezen betekent kennelijk ‘vervelen’*1 en is dus een vrij­brief om je aan te spre­ken.
Het begint met een dronken zwerver.
Dan later een jongen die zijn vriend en vrien­din er­bij haalt, die haar Duits wil oe­fe­nen.
Iedereen vindt de Ara­bie­ren vies, want die eten met hun blo­te han­den.
Dan een interessante ke­rel die Ne­der­lands spreekt, een beet­je en er twee jaar il­le­gaal werk­te. Op de ach­ter­grond hoor ik Tur­ken in het En­gels on­der el­kaar spre­ken over het wei­ge­ren je ge­loof te ont­hul­len.
De Nederlandse Turk neemt me mee naar zijn vrien­den: ta­pijt­win­kel. (Zijn vrien­den be­gin­nen ook al over het ge­loof te zeu­ren.) Eer­der had hij ge­pro­beerd voor mij een goed­koop en toch goed ho­tel te vin­den, maar dat was niet mo­ge­lijk ge­ble­ken.

Vervelende auteur

Bed 21.30 uur. Seyyid Hossein Nasr schrijft helder, maar moest ei­gen­lijk zijn ei­gen me­ning ach­ter­we­ge la­ten. Die is na­me­lijk: is­lam is per­fect, de rest is niks. Zo­iets be­toogt hij en dat stoort.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Voetnoten

1.) In Istanboel in het park nabij Sultan Ahmet viel het mij op dat, als je lus­te­loos voor je uit zit te sta­ren, (je dus ei­gen­lijk zit te ver­ve­len), dat ie­der­een je dan met rust laat, maar op het mo­ment dat je een boek pakt en gaat le­zen, den­ken de Tur­ken (waar­schijn­lijk) dat je je zit te ver­ve­len en dat is dan voor hen een re­den om je aan te spre­ken. Dat merk­te ik, na de­ze eers­te keer, daar­na va­ker.

Retour noot 1.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Google Maps
TurkijeIstanboelHaremEminönüTaksimplein.


Wikipedia
TurkijeIstanboel.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 30/08: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 30/08: Begin.


Orient Express II: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 28 juni 1994. Met reis­ge­no­ten Kim en Iris arriveer­de ik eer­gis­te­ren in Istan­boel. Van­daag ko­pen we bij het Jor­daans Con­su­laat visa voor Jor­danië. ’s Avonds gaan we met de trein, met cou­chet­te, op weg naar Ankara.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Dinsdag, 28 juni 1994

Dag 3 / 72: Istanboel.
Opstaan: 7.30 uur.
Geld wisselen op het post­kan­toor met een Giro­be­taal­kaart: 2.300.000 TL. = f. 139,00.
Ik ga naar de Aya Sofia en wacht daar op Kim en Iris, die daar naar toe zijn, circa drie kwar­tier, tot 10.30 uur.
We gaan via Üsküdar naar Beşik­taş met de veer­boot, want er is geen recht­streek­se ver­bin­ding, en lo­pen naar het Jor­daan­se Con­su­laat. Om­dat we nu van de an­de­re kant ko­men, mis­sen we de juis­te weg en slechts na veel vra­gen aan de slecht Engels spre­ken­de Tur­ken ko­men we net op tijd vóór 12.00 uur bij het con­su­laat aan. Het lijkt als­of de (ho­no­rair) con­sul Kim en mij niet meer her­kent. Niet­te­min kun­nen we voor 420.000 TL. een Double Entry drie maan­den gel­dig vi­sum kopen. Ik ga op de bank be­ta­len en met het be­ta­lings­be­wijs moet het luk­ken. We moe­ten het visum om 14.00 uur ko­men op­halen.
In een nabije kof­fie­shop / zoet­wa­ren eet­huis blij­ven we tot rond 14.00 uur han­gen. Ik luis­ter naar het mooie Turks van drie knap­pe jonge vrou­wen, en­ke­le stoe­len ver­der. Na 14.00 uur gaan Kim en ik naar het Neder­lands Insti­tuut in de İstik­lal Cad­desi, waar dhr. Lagro direc­teur is, maar die is er niet (want in Ne­der­land) en dus la­ten we een be­rich­tje ach­ter voor als we terug komen, eind au­gus­tus / be­gin sep­tem­ber.
Iris is zelf­stan­dig mo­nu­men­ten be­zoe­ken. Kim en ik wan­de­len van Tünel naar Ci­han­gir. Op de kade moet ik mijn voe­ten, ba­dend in bloed, van bla­ren en in­snij­din­gen van te lan­ge na­gels, be­scha­digd vel van het ruwe leer, be­han­de­len en moet sok­ken gaan dra­gen. (Die ik bij me had.)
We gaan terug naar het ho­tel waar we onze spul­len op­ge­sla­gen had­den. We kopen levens­mid­de­len en gaan in het stads­park eten. Daar­na lo­pen we naar de over­kant van de Haliç (Gou­den Hoorn) en ne­men de veer­boot naar Hay­dar­paşa.
Aan boord vertel ik met een ver­moei­de tapijt­ver­koper, die me uit­legt hoe het met de Turk­se dub­bele knoop in el­kaar zit ten op­zichte van de an­dere en­ke­le knoop. Hij in­for­meert waar­om de boot niet recht­streeks naar Haydar­paşa gaat, maar een klei­ne om­weg neemt. Hij reist iede­re dag zo, maar heeft die om­weg nog nooit mee­ge­maakt. De twee meis­jes heb­ben on­der­tus­sen slechts aan­dacht voor el­kaar, ook la­ter op het sta­tion als ik met twee Turk­se schoon­he­den praat, in ge­brek­kig Frans, dan blij­ven zij slechts met el­kaar klet­sen.
Zij wilden gaan thee drin­ken tot­dat het bijna tijd is en dan nog even naar het toi­let. Iemand die in Duits­land werkt ver­telt me dat de trein op ver­trek­ken staat en ik haal bei­de treu­ze­laars van het toi­let. En­ke­le mi­nu­ten na­dat we in de cou­pé zit­ten, ver­trekt de trein daad­wer­ke­lijk. Een knap­pe jon­ge­man zit in de cou­pé. Eerst is er nie­mand, maar dan blijk ik op zijn plaats te zit­ten, maar hij vindt het niet erg. Hij ziet er­uit als een Ame­ri­kaan, spor­tief met kor­te broek, maar is Turk.
Tegen 11.00 uur komt het bed­den­goed en gaan we sla­pen.


Menu – 28/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanboelBeşiktaşCihangirGouden HoornHagia / Aya SophiaHaydarpaşa Stationİstiklal CaddesiTünelÜsküdar.


Wikipedia
IstanboelHagia / Aya SophiaStation Haydarpaşa.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sNederlands Instituut in Turkije. (Engels.)


Menu – 28/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 28/06: Begin.


Orient Express II: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 27 juni 1994. Samen met Iris en Kim arriveer­de ik gis­te­ren in Is­tan­boel. Van­daag gaan we in twee groep­jes door de stad, want Kim en ik wa­ren er al eens, on­af­han­ke­lijk van el­kaar. Kim en ik be­zoe­ken het Jor­daan­se Con­su­laat om er een vi­sum aan te vragen.

– – – –

1.) De na­men Iris en Kim zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle drie, zowel Iris, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Maandag, 27 juni 1994

Dag 2 / 72: Istanboel.
Rond 7.00 uur wakker. Ik heb goed geslapen, maar Kim, door mijn ge­snurk, niet en zij wil een an­de­re ka­mer. Ik be­sluit er een te ne­men om meer be­we­gings­vrij­heid te heb­ben, maar eerst slie­pen bei­den nog tot cir­ca 9.30 uur.
Douchen.
We gaan tegen 10.30 uur de stad in. Ik neem voor de vol­gen­de nacht een een­per­soons­ka­mer.
Iris gaat naar het Top­kapı pa­leis, Kim en ik, die er al eens ge­weest wa­ren, gaan naar Tünel en Tak­sim aan de over­kant van de Gou­den Hoorn (Haliç). Eerst be­zoe­ken we de Galata-toren, met een mooi uit­zicht en dan gaan we door een over­don­de­rend mo­der­ne İstik­lal Cad­desi naar Cum­huriyet Cad­desi waar in Nışan­taşı het Jor­daan­se Con­su­laat moet lig­gen. Dat blijkt ver­huisd en in een bank met een En­gels spre­ken­de em­ployee (net vol­doen­de) krij­gen we het goe­de adres.
Daar blijkt dat we mor­gen­och­tend voor 12.00 uur een drie-maan­den vi­sum met ‘double entry’ kun­nen krij­gen.
Kim en ik lo­pen naar be­ne­den, naar het water. Om­dat er geen veer­bo­ten van Beşik­taş naar Emi­nönü recht­streeks gaan, gaan we via Üs­kü­dar naar Emi­nönü. (Üs­küdar is aan de over­kant van de Bos­porus). Bij het Top­kapı halen we Iris op en slen­te­ren door de stad. We nemen de boot naar Üs­küdar en gaan daar op een ter­ras­je langs het water zit­ten. Ik eet / pro­beer een zwaar ge­zou­ten ge­vul­de aard­ap­pel weg te wer­ken, maar dat lukt niet: te zout.
Terug met de boot voor 12.500 TL per per­soon. (f. 0,75.)
Voordat Kim en ik Iris ont­moet­ten had­den wij op sta­tion Sir­keci een nacht­trein met cou­chet­te ge­re­ser­veerd naar An­ka­ra voor 170.000 TL per per­soon (f. 10,20) Stu­den­ten­ta­rief. Ver­trek: mor­gen­avond 22.00 uur.
Na het uitstapje naar Üsküdar gaat Iris moe naar bed, maar Kim en ik gaan eerst nog wat eten.
In het hotel tegen 23.00 uur. Ik schrijf een brief naar Karima*1 om haar in te lich­ten over ons reis­ver­loop tot nu toe.
Bed circa 00.00 uur. Ik heb onder beide voe­ten bla­ren, van mijn san­da­len die ik 21 juni nieuw kocht.


Vooral op İstiklal Caddesi zijn hon­der­den sexy vrou­wen en meis­jes. Zijn vrou­wen met gro­te bors­ten in Ne­der­land bij­na een zeld­zaam­heid, in Istan­boel zijn vrou­wen met klei­ne bors­ten een zeld­zaam­heid.

Tapijtverkopers ‘sleepten’ me mee tegen mijn zin en als ik niet wil­de ko­pen, zo­als ik al gezegd had, wer­den ze boos en wil­den dat ik zelfs de aan­ge­bo­den thee be­taal­de. Een had al eens snel mijn buik be­tast, maar geen toe­ris­ten­beurs ge­voeld. Ze zei­den dat (ze dach­ten) ik geen geld bij me had.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Oorspronkelijk zou Karima met ons mee­rei­zen, maar om­dat haar ver­blijfs­ver­gun­ning op de dag van on­ze te­rug­komst (5-9-94) af­ge­lo­pen is, vrees­de ze dat ze het land niet meer in zou mo­gen. Nu zal ze op 10-7 recht­streeks naar Tel-Aviv vlie­gen en op 12-8 weer te­rug naar Ne­der­land.

Retour noot 1.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanboelBeşiktaşCumhuriyet CaddesiEminönüGalatatorenGouden Hoornİstiklal CaddesiNışantaşıSirkeci stationTaksimTopkapı paleisTünelÜsküdar.


Wikipedia
IstanboelGalatatorenGouden Hoornİstiklal CaddesiTopkapı paleis.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 27/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 27/06: Begin.


Orient Express II: Istanboel

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 26 juni 1994. Ik vertrek met de studie­ge­no­ten Iris en Kim rich­ting Je­ru­za­lem om daar een maand als vrij­wil­li­ger in een Pa­les­tijn­se bi­blio­theek te gaan wer­ken.
We vlie­gen van­daag van­af Schip­hol naar Is­tan­boel, met een over­stap in Rome. Van­uit Is­tan­boel zul­len we la­ter de­ze week over land door Tur­kije, Sy­rië, Jor­da­nië en de West­bank naar Is­raël gaan, naar ons reis­doel in Je­ru­za­lem
.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim en Karima zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Zowel Iris, Kim en ik stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Bei­de jonge vrouw­en (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meisjes’) zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloeier!
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Turkije is de Turkse Lire / Pond (TL.) en de wisselkoers is: 1.000 TL. = f. 0,06. 100.000 TL. is dus f. 6,00. (€ 4,23 in 2018.)


Zondag, 26 juni 1994

Dag 1 / 72: Istanboel.
Opstaan rond 8.15 uur. Reis­koorts, al­les op­nieuw in­pak­ken en min­der mee­ne­men. Ik loop met mijn tas naar het sta­tion in Lei­den. De tas die ik 23-6-94 kocht, is net iets te klein om al­les mee te ne­men, dus ge­bruik ik die tas die ik voor­jaar ’89 kocht. Ik wil de rug­zak niet mee­ne­men om­dat ik zo’n reis­tas bij de hand­ba­ga­ge kan doen, in het vlieg­tuig en dan kun­nen de boe­ken, die ik ver­wacht mee te­rug te ne­men, in het ba­ga­ge­ruim. (Kim heeft slechts een klein rug­zak­je ba­ga­ge.)
Karima komt tegen 10.45 uur op het sta­tion om af­scheid van ons te ne­men. Kim komt even la­ter. Iris zul­len we op Schip­hol ont­moe­ten.
Oorspronkelijk zou Karima met ons mee­rei­zen, maar om­dat haar ver­blijfs­ver­gun­ning op de dag van on­ze te­rug­komst (5-9-94) af­ge­lo­pen is, vrees­de ze dat ze het land niet meer in zou mo­gen. Nu zal ze op 10-7 recht­streeks naar Tel-Aviv vlie­gen en op 12-8 weer te­rug naar Ne­der­land.
We nemen de trein van 11.04. Op Schip­hol zoe­ken Kim en ik een poos­je naar Iris, om­dat de plek waar we af­ge­spro­ken had­den, niet meer be­staat. We vin­den haar met haar moe­der en broer bij de ba­lie van Ali­ta­lia, on­ze lucht­vaart­maat­schap­pij. In­checken en om 13.00 uur gaan we aan boord en vlie­gen naar Rome. Aan­komst circa 15.15 uur. Daar han­gen we twee uur rond. Uit Rome ver­trek­ken we om 17.30 uur en we zijn te­gen 20.00 uur MET (Mid­den-Euro­pe­se Tijd) = 21.00 uur Turk­se tijd in Is­tan­boel.
We nemen de bus Havash Servisi tot aan Ak­sa­ray en dan de tram (hij heet Metro) voor niets, want we zien ner­gens een kaar­tjes­ver­koop­punt, tot na­bij Sultan Ahmet. We lo­pen naar de straat van het Ana­do­lu Hotel (ik was daar in 1992), maar wor­den op­ge­van­gen door een jon­ge­man van het Ema ho­tel, die ons daar naar bin­nen praat. In de bus had ik al gemerkt dat de meis­jes apart wil­den sla­pen. Nu ne­men we toch een drie-per­soons­ka­mer. Kim is tegen, mij maakt het niets uit en Iris is wel voor, want dat is goed­ko­per. (600.000 TL = f. 36,00) (Twee jaar geleden was 600.000 TL nog f. 150,00!
We lopen even door een bijna ver­la­ten Sultan Ahmet.
Hotel: 1 pils: 60.000 TL.
Brood (van huis) eten. Bed rond 01.00 uur.
De hoteleigenaar maakt grap­jes dat ik met twee meis­jes reis. Ik vind het niet leuk.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Google Maps
IstanboelAksaraySultan Ahmet.


Wikipedia
IstanboelAksaray.


Websites
De waarde van de gulden in euro’s.


Menu – 26/06: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 26/06: Begin.