Haarlem: Sint-Bavokerk

Bavokerk
De Grote Markt met de Gro­te Kerk of de Sint-Ba­vo­kerk

 

 

De GROTE of ST. BAVO­KERK, in 1479 tot ka­pit­tel­kerk ver­he­ven, in 1559 ka­the­dra­le kerk, sinds 1876 in res­tau­ra­tie, ge­bouwd ter plaat­se ener 1307 ver­mel­den [sic] en XIVc gro­ten­deels af­ge­bran­de kerk, wier laat­ste de­len eerst 1470 ge­sloopt wer­den (tuf­ste­nen grond­sla­gen hier­van in 1843 ge­von­den), is een kruis­kerk, be­staan­de uit: een gro­ten­deels berg­ste­nen schip (be­gon­nen pl.m. 1400)met twee zij­beu­ken (vol­tooid 1483) van bak­steen, met toe­pas­sing van berg­steen, waar­uit de ge­he­le west­ge­vel op­ge­trok­ken is … (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 19264.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Grote of Sint-Bavo­kerk.
Wikipedia: Sint-Bavo.
Website: Grote of St. -Bavo­kerk.
Website: Rijksmonument 19264.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Sint-Bavokerk

Oude Groenmarkt

Oude Groenmarkt 23:
Grote Kerk of Sint-Ba­vo­kerk.

 

 

Oude Groenmarkt 1:
la­ge huis­jes, te­gen de Gro­te Kerk aan­ge­bouwd.

 

 

De GROTE of ST. BAVO­KERK, in 1479 tot ka­pit­tel­kerk ver­he­ven, in 1559 ka­the­dra­le kerk, sinds 1876 in res­tau­ra­tie, ge­bouwd ter plaat­se ener 1307 ver­mel­den [sic] en XIVc gro­ten­deels af­ge­bran­de kerk, wier laat­ste de­len eerst 1470 ge­sloopt wer­den (tuf­ste­nen grond­sla­gen hier­van in 1843 ge­von­den), is een kruis­kerk, be­staan­de uit: een gro­ten­deels berg­ste­nen schip (be­gon­nen pl.m. 1400)met twee zij­beu­ken (vol­tooid 1483) van bak­steen, met toe­pas­sing van berg­steen, waar­uit de ge­he­le west­ge­vel op­ge­trok­ken is … (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 19264.)

 

 

Lage huisjes tegen de Gro­te Kerk aan­ge­bouwd. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 19618.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Grote of Sint-Bavo­kerk.
Wikipedia: Sint-Bavo.
Website: Grote of St. -Bavo­kerk.
Website: Rijksmonument 19264.
Website: Rijksmonument 19618.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Grote Markt

Standbeeld
Grote Markt 17
Standbeeld Laurens Janszn Coster

In 1856 door Louis Royer (1793-1868) ont­wor­pen STAND­BEELD van Lou­rens Jans­zoon Cos­ter, de ver­meen­de uit­vin­der van de boek­druk­kunst in 1423. Het stand­beeld, be­staande uit een bron­zen beeld op een na­tuur­ste­nen sok­kel, staat aan de oost­zij­de van de Gro­te Markt, vlak bij het ge­boor­te­huis van Cos­ter aan de Gro­te Markt 25.
Het bronzen beeld is ge­go­ten door de fir­ma L.J. Ent­ho­ven en Co. te Den Haag. De na­tuur­ste­nen sok­kel werd ont­wor­pen door H.T.G. Te­tar van El­ven uit Am­ster­dam en werd ge­hou­wen door de Haar­lem­se steen­hou­wer L. Sa­be­lis jr. en zijn zoon.
Het beeld van Lou­rens Jans­zoon Cos­ter, in de volks­mond “Lou­tje” ge­he­ten, is, we­gens her­in­rich­ting van de Gro­te Markt, ver­schei­de­ne ma­len ver­plaatst. Oor­spron­ke­lijk stond er rond­om de sok­kel van het beeld een hek­je. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 513375)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Laurens Janszoon Coster.
Website: Rijksmonument 513375.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Grote Markt

Vleeshal
Grote Markt 18: de Vleeshal
Archeologisch Museum

VLEESHAL, door Lieven de Key, de stads­bouw­mees­ter in 1602/3 ge­bouwd. Zeer rij­ke trap­ge­vel met over­vloe­di­ge toe­pas­sing van zand­ste­nen blok­ken, trap­pen aan de voor­zij­de met obe­lis­ken ver­sierd, de top door het stads­wa­pen be­kroond, gro­te poort in mid­den, ter weers­zij­den la­ge­re kel­der­poort­jes.
Osse- en scha­pe­kop­pen [sic] als ste­nen ver­sie­ring, zij­ge­vel met drie rijk ver­sier­de top­pen. Lo­den ver­sie­rin­gen aan nok en dak­ka­pel­len.
Inwendig gro­te hal met vlak­ke ste­nen ge­wel­ven op een rij, zui­len in de mid­den­as, ste­nen wen­tel­trap naar de ver­die­ping. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 19262)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Vleeshal.
Website: Rijksmonument 19262.
Gevelstenen: Wapen Haarlem: AN­NO VI­CIT VIM VIR­TVS 1603, Ossenkop-links, Ossenkop-rechts.
Wikipedia: Lieven de Key.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

Vi­cit vim vir­tus: De moed heeft het ge­weld over­won­nen.

 

 

Menu – 27/11: BeginEinde.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

Lepelstraat
Lepelstraat hoek Spekstraat: de Vleeshal
Archeologisch museum

 

 

Menu – 27/11: BeginEinde.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Groot Heiligland

Groot Heiligland
Groot Heiligland 63 ev.
Rijksmonument. Monu­ment­num­mer: 19196

HUISJES tot Elis­abeth’s Gast­huis be­ho­rend, met trap­ge­vels, een­vor­mig ty­pe, 1e helft 17e eeuw; zit­ban­ken aan de straat. (Bron van de­ze tekst: Rijks­mo­nu­ment 19196)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 19196.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Groot Heiligland

Groot Heiligland
Groot Heiligland 47
Rijksmonument. Monument­num­mer: 19179.

 

 

ST Elysabets
Gasthvys
J6jZ
MDCCLXVII
GRA­VA­MEN COR­PO­RA­LE – ME­DI­CA­MEN SPI­RI­TU­A­LE
(Li­cha­me­lijk pro­bleem – Gees­te­lijk me­di­ca­ment)(?)

 

 

Hardstenen POORT 1767, jaar­tal op ar­chi­traaf, Do­ri­sche pi­las­ters, drie­hoe­kig fron­ton waar­on­der ge­smeed­ij­ze­ren hek.
Fries met re­liëf 1612, ge­beeld­houw­de steen met voor­stel­ling: ver­voer van zie­ken, wa­pen in hout. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 19179.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 19179.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.
Joost de Vree: Architraaf.
Gevelstenen. Groot Hei­lig­land 47: Foto 1, Foto 2.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Grote Houtstraat

Grote Houtstraat
Grote Houtstraat 1
(met de Grote Kerk op de ach­ter­grond.)
Rijksmonument, nummer 513378.
Naam van het monument: Trou moet Blij­cken.

Voormalig SOCIETEITS­GE­BOUW van de he­ren­so­cië­teit “Trou moet Blij­cken”. Het in Ec­lec­ti­sche stijl op­ge­trok­ken pand is ge­le­gen aan de oost­zij­de van de Gro­te Hout­straat op de hoek met de Gro­te Markt en werd in 1879 – 1880 ge­bouwd naar ont­werp van de ar­chi­tect A.J. van Beek. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 513378)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 513378.
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Kruisstraat

Kruisstraat
Kruisstraat 26
Gemeentelijk mo­nu­ment met nr. 0392/59-0112.

 

 

De folder Vlaams accent wan­de­ling langs Vlaam­se spo­ren in Haar­lem be­vat on­der an­de­re de vol­gen­de tekst.
In de Kruisstraat zie je me­teen aan de over­kant, op num­mer 26, een op­val­lend ga­ve trap­ge­vel met tal van in­te­res­san­te de­tails. Je mag even gis­sen naar de bouw­datum, maar de­ze ge­vel is pas ge­bouwd in 1931 – 1932! De Haar­lem­se ar­chi­tect C.C. van Beau­mont kreeg van de Brug­se apo­the­ker Nolf de op­dracht om een ge­vel te ont­wer­pen die de rij­ke his­to­rie van zijn ge­boor­te­stad met die van Haar­lem ver­enig­de. Zo ont­stond de­ze ge­vel in Neo Re­nais­san­ce stijl waar­voor het na­tuur­steen­werk al­le­maal in Vlaan­de­ren is ge­maakt, maar het hout­snij­werk is van de Haar­lem­se beeld­hou­wer Ma­ri­nus Vreug­de.
De beelden vlak bo­ven de lui­fel zijn door hem uit oud balk­hout ge­sne­den. Van links naar rechts zie je de por­tret­ten van Lie­ven de Key, Hans Mem­ling, Hu­bert van Eyck, Jan van Eyck, Die­ric Bouts en Frans Hals. De in­mid­dels niet meer com­ple­te spreuk op de lui­fel­rand is af­koms­tig van het graf­op­schrift van Hu­bert van Eyck in de St. Ba­vo van Gent: Const, Eer, Wijs­heyt, Macht, Rijck­heyt groot, is on­ghe­spaert als comt de Doot. De gro­te ge­vel­steen in het mid­den stelt de moei­za­me aan­voer voor van grond­stof­fen voor ge­nees­mid­de­len. De klei­ne ge­vel­ste­nen links en rechts hier­van stel­len een re­tort, een vij­zel, de es­cu­laap en een zand­lo­per voor. Ook hier on­der­streept een spreuk de beeld­taal: Be­ghin­nen can ick, vol­her­den will­’ick, vol­brin­ghen sal ick. Ook in de glas-in-lood­ra­men, deels van­uit de hui­di­ge win­kel te zien, zijn er af­beel­din­gen van Haar­lem, Brug­ge en het apo­the­kers­vak te zien.

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Wikipedia: Lijst met ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten in Haar­lem.
Gevelstenen: Kruisstraat 24-26.
Gevelsteen: Retort. (Foto.)
Gevelsteen: Vijzel. (Foto.)
Gevelsteen: Esculaap. (Foto.)
Gevelsteen: Zandloper. (Foto.)
Gevelsteen: Zwoegende paarden. (Foto.)
Wikipedia: Marinus Vreugde.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Raamsingel

Raamsingel
Raamsingel 2
Rijksmonument, nummer: 513416.

Op hoek van Raam­sin­gel en Ko­nin­gin­ne­weg ge­le­gen VIL­LA, ge­bouwd in 1900 naar ont­werp van de Haar­lem­se ar­chi­tect J. van den Ban. De vil­la is ste­de­bouw­kun­dig ge­si­tu­eerd in de as van de Wil­hel­mi­na­straat waar het aan de zuid­zij­de een vi­su­e­le af­slui­ting van vormt. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 513416.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 513416.
Wikipedia: Jacob van den Ban (1860-1943).
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.

Haarlem: Stadsschouwburg

Stadsschouwburg
Wilsonsplein 23: Stads­schouw­burg
Rijksmonument, nummer: 513430.

STADSSCHOUWBURG, ge­bouwd naar ont­werp van J.A.G. van der Steur in de ja­ren 1915-1919. De op­dracht­ge­ver was J. Krol, een ver­mo­gend Haar­lem­mer die toen­der­tijd [sic] on­be­kend wens­te te blij­ven. Krol stel­de als voor­waar­de dat de schouw­burg op de te­rug­ge­le­gen lo­ca­tie aan de west­zij­de van het Wil­sons­plein zou ver­rij­zen en dat men het ont­werp zou la­ten ma­ken door J.A.G. van der Steur. De schouw­burg werd ge­bouwd in een stijl die het mid­den houdt tus­sen het toen­der­tijd [sic] in Duits­land en Oos­ten­rijk toe­ge­pas­te Clas­si­cis­me en de Wie­ner Se­zes­sion. Voor de par­tij­en aan de ach­ter­zij­de en bei­de zij­kan­ten is daar­naast ge­bruik ge­maakt van een ra­ti­o­ne­le bak­steen­ar­chi­tec­tuur. (Bron van dit tekst­frag­ment: Rijks­mo­nu­ment 513430.)

 

 

Wikipedia: Haarlem.
Website: Rijksmonument 513430.
Wikipedia: Johan Adrianus Gerard van der Steur (1865-1945).
Joost de Vree: Index van architec­to­ni­sche ter­men.

 

 

Menu.

 

 

the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.

 

 

Service

Monumenten: Zelf een mo­nu­ment zoe­ken. (Land­kaart.) (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erf­goed: Mo­nu­men­ten­re­gis­ter. (No­teer het mo­nu­ment­num­mer.)
Cultureel erfgoed: Beeldbank. (Ge­bruik het mo­nu­ment­num­mer of het adres.)

 

 

Disclaimer

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. On­der­wer­pen in Wi­ki­pe­dia, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer wan­neer de ei­ge­naar an­ders be­sluit. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.