30 november 1987

Dagboek 1987

(Dag 5784) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF en voer werk­zaam­he­den uit in Meers­sen en Maas­tricht. – Door de week volg ik in de avond­uren een op­lei­ding aan het VWO / Athe­neum in Maas­tricht aan het Dag- en Avond­col­lege. Voor die op­lei­ding moet ik veel li­te­ra­tuur le­zen. – Ik heb een aan­tal pen­vrien­den, RR. is er een van en woont in Po­len.

MenuIndex en het einde.

Maandag, 30 november 1987.
De slaap wil niet ko­men en ik lees van 01.30 tot 02.30 over Gui­do en Lo­kien in “Man­ne­ki­no” van Sy­bren Po­let. Hier­na kan ik wel sla­pen, maar ik heb eerst al­co­hol ge­nut­tigd.
Op 6.40 uur. Ik ben bek­af.
Ontbijt.
Douche.
Met de dienst­auto (Ford Es­cort) recht­streeks naar het Ge­meen­te­huis in Meers­sen. De te­le­foon­au­to­maat wij­zi­gen.
Een con­cept voor RR. in Ka­to­wi­ce schrij­ven.
Lezen in “Ani­mal farm” van Geor­ge Or­well.
Maastricht.
Sint Pieters­berg: wan­delen. De vriend van Frans F. (de chef van mijn chef Bèr W.), was er ook, dus hield ik me af­zij­dig
Naar kantoor: Fran­çois de Veye­straat.
Miro: Maastricht. In­ko­pen doen.
F. van Lanschot Ban­kiers in Maas­tricht. Een sto­ring op de net­lij­nen.
Thuis 16.40 uur.
Aftrek­ken.
Koken.
Eten als een beest: krant le­zen en eten te­ge­lijk.
Nog­maals af­trek­ken.
Op de fiets naar school: VWO­/­Athe­neum, Maas­tricht. [Wis­kun­de (ver­sneld) en Frans]
Fiets. Thuis 22.30 uur.
Een beetje eten.
Ik voel me niet meer moe en ik ver­wacht weer een nacht zon­der of met wei­nig slaap. (Zo krijg ik mijn li­te­ra­tuur­lijst wel vol ge­le­zen.)
Nu 23.10 uur.
Weer: af­ge­lo­pen nacht heeft het flink ge­vro­ren. Licht be­wolkt en -2°C om 08.00 uur. La­ter heer­lijk fris. Te­gen de avond 3°C en op­ko­men­de mist.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

29 november 1986

Dagboek 1986

(Dag 5418) Ik woon sa­men met mijn vriend BW. in Eijs­den. – Mijn re­latie met mijn vo­ri­ge vriend HL. is ten on­der ge­gaan. Om­dat ik zijn helft van ons huis kocht heb ik een gro­te schuld bij hem. Die los ik van­daag he­le­maal af. – Ik volg sinds be­gin sep­tem­ber bij het Dag- en Avond­col­le­ge in Maas­tricht een Ma­vo­-op­lei­ding in de avond­uren. Daar­voor maak ik van­avond huis­werk: Na­tuur­kun­de en Spaans.

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 29 november 1986.
Op 9.00 uur. Douche.
Elektro­nische scha­ke­ling tot 11.00 uur. Ik krijg die aan het werk. [Ik pro­beer een elek­tro­nische klok te ma­ken.]
Brood eten.
Naar HL. en [zijn vriend] EB., van 12.15 tot 13.15 uur. Ik over­han­dig het laat­ste deel van mijn schuld aan HL. aan hem.
Ik laat HL. een for­mu­lier te­ke­nen met een ver­kla­ring dat er nu geen en­ke­le we­der­zijd­se ver­plich­ting tus­sen ons be­staat. Dit is het re­sul­taat van de reis die 364 da­gen ge­le­den in Hong­kong aan­ving.*
Ik ga naar de Mi­ro: Maas­tricht en naar Luik. Daar is het ge­zel­lig druk en er zijn veel stuk­ken [knap­pe jon­ge­man­nen] in (veel­al) ruime broe­ken.
Thuis om 18.45 uur.
Koken.
Warm eten. Af­was­sen.
Natuurkunde en Spaans leren.
Dagboek bij­wer­ken.
De was ver­zor­gen.
Tv.
Nu 01.15 uur.
Weer: volop zon na nacht­vorst. Lek­ker tot fris.

*
Ik ont­moet­te mijn hui­dige vriend BW. in sep­tem­ber 1984 op een cam­ping in Mün­chen in Duits­land. Hij komt uit Hong­kong. Daar is ho­mo­sek­su­a­li­teit ver­bo­den en ik wil­de hem in Ne­der­land een kans op een vrij­er le­ven bie­den. Ik stel­de me voor dat een me­na­ge à trois sa­men met BW. en met mijn vriend HL. ze­ker mo­ge­lijk was, zoals ook HL. ge­re­geld liet door­sche­me­ren.
BW. ver­trok 364 da­gen ge­le­den uit Hong­kong en ar­ri­veer­de op 1 de­cem­ber 1985 in Eijs­den. Al na een maand bleek dat BW. en HL. niet met el­kaar kon­den op­schie­ten. Om­dat ik mijn (toch ook moei­lijk ver­lo­pen­de) re­la­tie met BW. niet wil­de op­ge­ven, ver­brak HL. al in maart 1986 zijn re­la­tie met mij. Ik nam zijn deel van ons huis over. De schuld die dat voor mij als ge­volg had, los ik van­daag he­le­maal af.

Index

Index van ter­men:
Mavo.
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

28 november 1985

Dagboek 1985

(Dag 5052) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht, maar ik heb nu al een klei­ne week va­kan­tie­ver­lof. – Tij­dens on­ze va­kan­tie in Duits­land, ver­le­den jaar, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt, om bij ons (me­na­ge à trois!) te wo­nen. Hij zal mor­gen uit Hong­kong ver­trek­ken op 1 de­cem­ber in Brus­sel lan­den.

MenuIndex en het einde.

Donderdag, 28 november 1985.
Verlof.
Op 9.00 na dromen en mij­me­ren over BW.
Brood eten.
Elektriciteit: twee stop­con­tac­ten met rand­aar­de ma­ken op on­ze slaap­ka­mer. De rand­aar­de ui­ter­aard ook aan­ge­slo­ten.
Lezen.
Verstevigings­stuk­ken op de mou­wen van een vest naai­en.
Broer Jan brengt het ge­leen­de fo­to­toes­tel te­rug.
Alle leert­jes in de kra­nen ver­nieu­wen.
Broek naai­en.
Gymnastiek.
Douche.
Warm eten. Af­was­sen.
Nu 18.30 uur.
BW., aan wie ik de he­le dag dacht, is aan zijn laat­ste vol­le dag in Hong­kong be­gon­nen. Ik hou van jou! Ik kan nau­we­lijks tot zon­dag wach­ten.
Opruimen.
Van 19.20 tot 22.00 uur: te­ken­les. Mo­del­te­ke­nen. [In Maas­tricht]
HL. blijft bij [zijn neef] LS. en en [diens vriend] Jan en is pas te­gen 00.10 thuis. (Met de bus.)
Op weg naar huis, op de Ken­ne­dy­brug, week een auto naast mij plot­se­ling naar rechts uit. Met sterk rem­men, uit­wij­ken en slin­ge­ren kwam ik weer in het goe­de spoor. Claxon­ne­ren zou een bot­sing met de vang­rail heb­ben ver­oor­zaakt, om­dat ik nu sterk moest ma­noeu­vre­ren kon ik me met die fu­ti­li­teit niet be­zig­hou­den.
Thuis Tv tot 01.10 uur.
Nu 01.20 uur.
Lieve BW. is over­mor­gen hier!
Weer: lich­te sneeuw­val, dooi, fris. Geen zon.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

27 november 1984

Dagboek 1984

(Dag 4686) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Mijn werk­ge­ver is PTT-Te­le­com in Maas­tricht. Ik werk bij de af­de­ling PHTF. – Tij­dens onze va­kan­tie in Duits­land, in sep­tem­ber van dit jaar, heb ik een nieuw vriend­je (BW.) le­ren ken­nen uit Hong­kong (Kow­loon) en ik wil dat hij naar Ne­der­land komt. – Ik wil be­dre­ven wor­den in het sei­nen van mor­se­sig­na­len. Daar­om oe­fen ik er thuis mee, door van de ra­dio (Kor­te­golf­ont­van­ger) die sig­na­len op te ne­men.

MenuIndex en het einde.

Dinsdag, 27 november 1984.
Op 7.00 uur.
Op de fiets naar Maas­tricht, naar de zaak, aan de Fran­çois de Veye­straat. [Dienst­au­to:] Sim­ca Tal­bot.
Van 9.00 tot 9.40 bij Ar­ti­fort in Maas­tricht.
Zaak.
Van 11.50 tot 12.30 bij Boek­han­dels.
Eten bij Jacht­ha­ven Treech.
Artifort.
Om 15.00 bij de Regen­boog. Het ‘World Ra­dio en Tv Hand­book‘ is dit jaar niet meer ver­krijg­baar. (Van­mor­gen had ik er ook bij Vo­gel­zang naar ge­zocht.)
Boekhandel Bergmans: weer naar het En­gel­se boek over Hong­kong ge­ke­ken. Ver­de­re in­for­ma­tie: in Kow­loon wo­nen 16.500 men­sen per km2.
Zaak. Fiets 16.50 tot 17.20 uur.
Lezen.
Warm eten. Afwassen en af­dro­gen.
Douche.
Radio: slechte ont­vangst, maar toch mor­se van PCH60 Sche­ve­nin­gen Ra­dio op 6.902 MHz.
Tv: over onder andere te­le­foon­toes­tel­len voor de vrije markt en PTT. PTT toes­tel­len zijn duur en goed. De toes­tel­len van de vrije markt zijn goed­koop en re­de­lijk tot goed.
Nu 22.45 uur.
HL. is naar de to­neel­les.
De hele dag ver­wacht­te ik een brief van BW., die ech­ter, jam­mer ge­noeg, niet kwam. Wel­licht mor­gen of don­der­dag.
Twee keer warme melk met ho­ning drin­ken.
Een beetje brood eten.
Lezen.
Nu middernacht uur.
Weer: fris tot koud. Half be­wolkt, zon­nig.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
BW., HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.

26 november 1983

Dagboek 1983

(Dag 4319) Ik woon sa­men met mijn vriend HL. in Eijs­den. – Een van mijn hob­by’s is het le­ren van de Ara­bische taal. Een an­de­re hob­by be­staat uit het pro­gram­me­ren van mijn Com­mo­do­re64. Ver­der wil ik Ra­dio­zend­ama­teur A wor­den en volg daar­om een schrif­te­lij­ke cur­sus van de Ve­ron en moet daar­voor oe­fe­nen met het sei­nen van mor­se­sig­na­len. – Ik schreef op de Com­mo­do­re64 een pro­gram­ma waar­mee ik Mor­se kan oe­fe­nen door ‘te­gen’ de com­pu­ter te sei­nen. – Van­avond zul­len we op stap gaan in Luik (Bel­gië).

MenuIndex en het einde.

Zaterdag, 26 november 1983.
Op 9.45 uur.
Krant lezen.
Eten.
Afwassen.
Tekenen.
Morse oe­fe­nen van 14.30 tot 18.00 uur, met on­der­bre­kin­gen om te te­ke­nen.
Van 18.30 tot 23.30 uur: ik laat de com­pu­ter Ara­bisch schrij­ven. Dat wil zeg­gen, het be­gin is er.
Brood eten.
We gaan naar Luik.
HL. reed van­daag met Sin­ter­klaas. (Dat is zijn broer JL.) Ver­goe­ding voor de ben­zi­ne is vijf­tien gul­den.
Weer: de he­le dag re­gen. Herfst­weer.

Index

Index van ter­men:
Index van per­so­nen:
HL.
Index van lo­ca­ties:

Me­nuBe­ginHoofd­in­dex Over­zicht 1972-1990.