Houthem: St. Gerlach 19

02 juni 2019


St. Gerlach 19

Voormalig Hotel Het Geuldal
St. Gerlach 19.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Zie voor een uitgebreidere beschrijving van dit pand de volgende publicatie.
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
(Zie bladzijde 231 van dit boekwerk.)


Menu – 02/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


St. Gerlach 19

Voormalig Hotel Het Geuldal
St. Gerlach 19.


Menu – 02/06: BeginEinde.


Houthem: Huize Banda

01 juni 2019


Huiz Banda

Huize Banda
St. Gerlach 74.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Huize Banda.


Menu – 01/06: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Huize Banda

Huize Banda
St. Gerlach 74.


Menu – 01/06: BeginEinde.


Houthem: R.K. School

31 mei 2019


Vroenhof 18-20

Onderwijzerswoning en schoolgebouw
Vroenhof 18-20.


Rijksmonument 507273

Inleiding
In Neo-Classicisme in 1881 ge­bouw­de ON­DER­WIJ­ZERS­WO­NING en SCHOOL­GE­BOUW.
Door een aanbouw aan de ach­ter­ge­vel is de wo­ning ver­bon­den met het voor­ma­li­ge school­ge­bouw. Het ge­heel heeft een T-vor­mi­ge plat­te­grond.
De aanbouw in de tweede bouw­laag van de ach­ter­ge­vel van het woon­huis, en de aan­bou­wen aan de front­ge­vel en rech­ter­zij­ge­vel van het voor­ma­li­ge school­ge­bouw zijn uit­ge­slo­ten van be­scher­ming.
Omschrijving:
De ONDERWIJZERSWONING heeft een in de leng­te­rich­ting ge­plaat­ste recht­hoe­ki­ge plat­te­grond, telt twee bouw­la­gen en wordt af­ge­dekt met een schild­dak met pan­nen en met twee nok­pion­nen.
Het toegepaste bouw­ma­te­ri­aal is bak­steen en hard­steen. Sym­me­tri­sche in­de­ling front­ge­vel. Plint ge­ce­men­teerd. In­de­ling front­ge­vel d.m.v. vier ge­stuc­te pi­las­ters. Recht­hoe­ki­ge hou­ten ven­sters en deur met seg­ment­boog­vor­mi­ge bo­ven­lich­ten. Rijk ge­de­co­reer­de kroon­lijst met jaar­tal­aan­dui­ding. Neo-clas­si­cis­ti­sche de­co­ra­ties rond de ven­sters en deur in de front­ge­vel. In lin­ker­zij­ge­vel on­ge­stuc­te bak­steen pi­las­ters. […]
Het voormalig SCHOOLGEBOUW is haaks op de on­der­wij­zers­wo­ning ge­plaatst, heeft een recht­hoe­ki­ge plat­te­grond en telt twee bouw­la­gen en wordt af­ge­dekt met een za­del­dak. De twee­de bouw­laag is mo­ge­lijk van iets re­cen­te­re da­tum. Aan de rech­ter­zij­ge­vel een uit­bouw in twee bouw­la­gen met een la­ger za­del­dak. […]
Interieur gewijzigd en niet be­scher­mens­waar­dig.
(Bron van dit tekst­frag­ment: Rijksmonument 507273.)
Beeld­bank: 304.107.
Beeld­bank: 304.108.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
BaksteenBovenlichtGevelHardsteenKroonlijstNeo-classicismeNokPilasterPlintSchilddakSegementboogStucZadeldak.


Menu – 31/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof 18-20

Onderwijzerswoning en schoolgebouw
Vroenhof 18-20.


Menu – 31/05: BeginEinde.


Vroenhof 18-20

De schoolklas van R.K. School Houthem 1932.

Het meisje in de rode cir­kel is mijn moe­der (1923-2017) als 9-jarige.
(Op deze foto is ook haar broer (1922-1998) te vin­den, maar ik zal zijn ‘iden­ti­teit’ niet ont­hul­len, want ik heb mijn nich­ten niet ge­vraagd of zij dat goed vin­den.)
(Deze foto is een scan van een ver­gro­te scan. De ori­gi­ne­le foto heb ik niet.)


Menu – 31/05: BeginEinde.


Houthem: Vroenhof 64

30 mei 2019


Vroenhof 64

Vroenhof 64.


Meer informatie over dit pand vindt u in de vol­gen­de pu­bli­catie.
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
(Zie bladzijde 228 van dit boekwerk.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 30/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof 64

Vroenhof 64.


Menu – 30/05: BeginEinde.


Houthem: Beukenhorst

29 mei 2019


Vroenhof 35

Landhuis Beukenhorst
Vroenhof 35.


De verbouwing van een ouder pand, van voor 1770, tot Land­huis Beukenhorst zou cir­ca 1890 plaats­ge­von­den hebben.


De bron voor de naam Landhuis Beukenhorst is de vol­gen­de pu­bli­ca­tie.
(Maar de naam staat ook op de voor­gevel van het huis.)
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
(Zie bladzijde 229 van dit boekwerk.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Menu – 29/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Vroenhof 35

Landhuis Beukenhorst
Vroenhof 35.


Menu – 29/05: BeginEinde.


Houthem: Landhuis Mon Refuge

28 mei 2019


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


In 1966 werd dit pand het woonhuis voor de opperbevelhebber van Afcent. Sindsdien heet het landhuis Mon Refuge ook het Huis der Grenadiers.


Rijksmonument 36804

LANDHUIS bestaande uit twee even­wij­di­ge vleu­gels van mer­gel, die met een la­ge­re ach­ter­vleu­gel, even­eens van mer­gel, een cour d’hon­neur om­ge­ven, die vroe­ger door poort was af­ge­slo­ten. Aan de straat twee in- en uit­ge­zwenk­te top­ge­vels: links uit 1730. En­gel­se tuin met res­ten van een an­de­re aan­leg; af­ge­slo­ten door mer­gel­ste­nen mu­ren, in- en uit­ge­zwenk­te op­lo­pend te­gen het huis en voor­zien van hek­pij­lers met vaas­vor­mi­ge be­kro­nin­gen. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36804.)
Beeld­bank: 304.109.
Beeld­bank: 304.110.


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Wikipedia

AfcentCour d’honneur (Engels) – Engelse tuin.


Website

Wij Houthem Sint Gerlach: Landhuis Mon Refuge.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
KroonlijstMergelPijlerTopgevel.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.
De toegangspoort.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Landhuis Mon Refuge

Landhuis Mon Refuge
Vroenhof 33.


Menu – 28/05: BeginEinde.


Houthem: Huize Gurtsenich

27 mei 2019


Huize Gurtsenich

Wijnantshof / Huize Gurtsenich
Vroenhof 61.


Mijn opa en oma woonden in Houthem nabij dit huis. Ik kwam re­gel­ma­tig in dat dorp. Ik heb dit pand al­tijd met gro­te nieuws­gie­rig­heid be­ke­ken. Er hing een ‘ge­heim­zin­ni­ge’ sfeer om­heen. Er was nooit een le­vend we­zen te zien en uit niets bleek dat er iemand woon­de.


Rijksmonument 36805

Wijnantshof op Gurtsenich. Rechthoekig GEBOUW van bak­steen met ban­den van mer­gel, met ver­die­ping en een door trap­ge­vels af­ge­slo­ten za­del­dak; an­kers 1685. Ten O. van het ge­bouw een tuin­ter­ras, dat door een dub­be­le trap ver­bon­den is met een aan twee zij­den door mer­gel­ste­nen mu­ren af­ge­slo­ten en ten de­le door een (dicht­ge­groei­de) gracht om­ge­ven tuin. In twee hoe­ken van de tuin vier­kan­te pa­vil­joens van bak­steen met spek­la­gen; de in­gan­gen om­lijst door pi­las­ters en fron­tons. (Bron van deze tekst: Rijksmonument 36805.)
Beeldbank. (Let op de vele ben­zi­ne­mer­ken, in de loop der jaren, van het tank­sta­tion, rechts in beeld, Cal­tex, Te­xa­co, Che­vron.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Websites

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach: Gurtsenich (met een Jood­se on­der­duik­ster).
Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach: Van der Vrecken.
Wij Houthem Sint Gerlach: Huize Gurt­se­nich.
Regionaal His­to­risch Cen­trum Lim­burg: Familiearchief Huize Gurt­se­nich.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
AnkerBaksteenBandFrontonLijstwerkMergelPilasterSpeklaagTrapgevelZadeldak.


Menu – 27/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Huize Gurtsenich

Wijnantshof / Huize Gurtsenich
Vroenhof 61.


Menu – 27/05: BeginEinde.


Huize Gurtsenich

Wijnantshof / Huize Gurtsenich
Vroenhof 61.


Menu – 27/05: BeginEinde.


Huize Gurtsenich

Wijnantshof / Huize Gurtsenich
Vroenhof 61.
De toegangspoort.


Menu – 27/05: BeginEinde.


Huize Gurtsenich

Wijnantshof / Huize Gurtsenich
Vroenhof 61.
Gezien van de achterkant.


Menu – 27/05: BeginEinde.


Houthem: St. Maartenshoeve

26 mei 2019


St. Maartenshoeve

St. Maartenshoeve
Vroenhof 60.


Rijksmonument 36808

Sint Maartenshoeve; hoeve van mergel en vak­werk met bin­nen­plaats; woon­huis links, XVIIIa, met top­ge­vel aan de straat; poort tus­sen ioni­sche pi­las­ters, 1721. In­wen­dig een hoek­schouw met bo­ven­man­tel van stuc met re­lief­voor­stel­ling van Sint Maar­ten, XVIII. Zon­ne­wijzer in top­ge­vel 1699.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36808.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
MergelPilasterReliëfStucTopgevelVakwerk.
De vijf orden (soorten zuilen).


Menu – 26/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


St. Maartenshoeve

St. Maartenshoeve
Vroenhof 60


Websites
Heemkundevereniging Houthem-St. GerlachWij Houthem Sint Gerlach.


Menu – 26/05: BeginEinde.


Houthem: Vroenhof 91-93

25 mei 2019


Vroenhof 91-93

Woonhuis
Vroenhof 91.
Het linker pand.


In dit pand was vroeger een boer­de­rij ge­ves­tigd, waar mijn oma, die twee hui­zen ver­der­op woon­de, soms sa­men met mij bij de boe­rin eie­ren ging ko­pen. (Het huis, waar­in mijn opa en oma een ver­die­ping huur­den, is rond 1960 af­ge­bro­ken.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Beeldbank
Beeld­bank: 304.097.


Menu – 25/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Houthem: Habetsleen

24 mei 2019


Habetsleen

Boerderij Habetsleen
Vroenhof 100.
Gezien vanaf de Putweg.


De bron voor de naam Habetsleen is de volgende publicatie.
Houthem, Broekhem en Geulhem: vroeger en nu
Een uitgave van Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
Valkenburg, 2013
ISBN / EAN: 978-90-801646-0-4.
Volgens deze bron werd de rechtervleugel in 2012 herbouwd.
(Zie bladzijde 226 van dit boekwerk.)


Rijksmonument 36809

Hoeve van mergel en vakwerk met binnen­plaats; aan de straat twee top­ge­vels; links 1777, rechts 1772. Rech­ter­vleu­gel is ge­sloopt.
(Bron van deze tekst: Rijksmonument 36809.)


Achtergrondinformatie
Houthem – Geulhem.


Beeldbank
Boerderij, ook bekend als Habetsleen.


Joost de Vree
Index van architectonische ter­men:
MergelVakwerkTopgevel.


Menu – 24/05: BeginEinde.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Habetsleen

Boerderij Habetsleen
Vroenhof 100.


Menu – 24/05: BeginEinde.


Habetsleen

Boerderij Habetsleen
Vroenhof 100.


Menu – 24/05: BeginEinde.


Gesloten boerderij (DSM-Kalender 1976)

Schematische weergave van de ge­slo­ten boer­de­rij: de ge­slo­ten boer­de­rij.
Bron van de­ze te­ke­ning: Doe open de poort
DSM-Kalender 1976, blad­zijde: 22.
Voorlichtingsdienst DSM, Heerlen.


Menu – 24/05: BeginEinde.