Index-personen

Afkortingen. Ref.: referentie, ik be­zoek / ont­moet / ont­moet­te die per­soon niet. Web.: Web­site. Wi.: Wikipedia.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuEindeHoofdindex.

A.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

B.

Botke, Taecke J. (1901-1990). Wi. Deze oud-tand­arts ver­huurt een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht, aan mij, tus­sen 1 maart en eind de­cem­ber 1974. Om­dat hij het pand wil ver­ko­pen, zegt hij mij bij het be­gin van de zo­mer de huur op.
De tand­arts is me­ce­nas van de kunst­schilder Py­ke Koch (Wi.) en zijn hele huis hangt vol met schil­de­rij­en van de­ze kun­ste­naar.
Te­gen de tijd dat mij de huur werd op­ge­zegd, ver­dwe­nen die kunst­wer­ken uit het pand.
Van de hand van de tand­arts ver­sche­nen ook twee boe­ken over zijn kamp­er­va­ring tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log. Hij zat ge­van­gen in de con­cen­tra­tie­kam­pen Vucht, Sach­sen­hau­sen en Ra­vens­brück.
Botke, Taecke J., Ver­geet het toch maar (Maas­tricht, z.j.) (WorldCat)
Botke, Taecke J., Het re­vier (Baarn, z.j.) (World­Cat)
Lees hier over mijn ‘strijd’ tegen de huur­op­zeg­ging door de tan­darts.


BW. BW (man) is van me­dio 1986 tot be­gin 1993 mijn part­ner en le­vens­ge­zel.
Zie 1986-1990: vrij­wel al­le da­gen in die pe­ri­o­de.
(Zie ook september 1984 tot en met november 1985, als hij nog niet in Ne­der­land is.)


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

C.

CB. CB is de chef van de af­de­ling PHTF Zuid-Lim­burg. Hij is ook voor­zit­ter van de vak­bond ABVA (Al­ge­me­ne Bond van Amb­te­na­ren) in Maas­tricht en om­ge­ving.


Cees. (Ta­fel­straat 30, Maas­tricht) Cees is een vriend die ik ont­moet­te in het pand Ta­fel­straat 30 waar hij ook een ka­mer huurt. Zijn vrien­din en le­vens­ge­zel­lin is JM., die hij ook in dit huis heeft ont­moet. We on­der­ne­men veel din­gen ge­za­men­lijk. – In de loop van 1977 ver­huist hij en JM. naar Lei­den.

Zie 1976, september en oktober: Cees en ik gaan sa­men op va­kan­tie naar Ma­rok­ko.
September:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Oktober:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.


Conny H. Op Conny H., die in 1971/72 da­ge­lijks in de­zelf­de trein als ik naar Heer­len reist, zij uit Maas­tricht en ik uit Meers­sen, ben ik een tijd­je hei­me­lijk ver­liefd. Ik durf haar niet aan te spre­ken, maar col­le­ga HH. weet veel over en van haar. Hij weet ook haar naam en ach­ter­naam. Toen­ter­tijd hing ik aan zijn lip­pen en ge­loof­de al­les wat hij zei, maar als ik nu in mijn dag­boek lees wat hij al­le­maal ver­tel­de kan er geen let­ter van waar zijn en ik denk dat hij al­les uit zijn duim zoog. Ik kan hem niet meer vra­gen, want hij over­leed eind vo­ri­ge eeuw. Het eni­ge wat ze­ker is, is de naam van het be­drijf waar zij werk­te, want ze werd al­tijd door een be­stel­bus­je op­ge­haald met ‘Con­fec­tie-ate­lier Meij­er’ er­op als be­drijfs­naam.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

D.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

E.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

F.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

G.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

H.

Halewijn, William. Wi. Wil­liam Ha­le­wijn is een kunst­schil­der die in de ja­ren ze­ven­tig in Kas­teel Gen­hoes (Wi.) in Oud-Val­ken­burg (Lim­burg) woont en daar een mu­seum voor zijn ei­gen werk heeft in­ge­richt. Hij had veel in Azië ge­schil­derd en ge­te­kend. Voor­al de schil­de­rij­en die hij in het Mid­den-Oos­ten ge­maakt had, spre­ken me zeer aan. Zijn schil­der­stijl is rea­lis­tisch.


Hauser, Emilia. Web. Emilia Hauser is mijn te­ken­le­ra­res bij het Cul­tu­reel en Cre­a­tief Cen­trum in Maas­tricht ge­du­ren­de het sei­zoen 1984-85. Zij maakt ook mooie aqua­rel­len en schil­de­rij­en.


HL. HL (man) is van begin 1977 tot medio 1986 mijn part­ner en levens­ge­zel.
Zie overzicht dag­boek 1977-1986, vrij­wel al­le da­gen in die pe­ri­o­de.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

I.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

J.

Jan G. Jan G. is een kunst­schil­der met wie ik mid­den ja­ren ze­ven­tig veel op trek. Hij is doof ge­bo­ren, wat de con­ver­sa­tie soms be­moei­lijkt.


Joop N. Joop N., uit Noord-Bra­bant, is een man die na een hu­we­lijk van van zo’n veer­tig jaar tot de ont­dek­king komt dat hij man­nen sek­su­eel aan­trek­ke­lij­ker vindt (en al­tijd al vond) dan vrou­wen. Dit tot groot ver­driet van zijn echt­ge­note, die ons ook eens be­zocht. Zij heeft het daar dan ook zeer moei­lijk mee en ver­loor een groot deel van haar levens­lust, zo­als al­tijd zin­gen in huis, vro­lijk zijn, waar­voor zij na zijn be­ken­te­nis geen lust meer had. Zeer ze­ker droe­vig, tra­gisch! We had­den met haar te doen.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

K.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

L.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

M.

Michel D. Tijdens een spet­terend nieuw­jaars­feest in Brussel, ont­moet ik in de eerste nacht van 1987 de­ze bij­zon­der knap­pe en lie­ve jon­ge­man, die he­laas al­leen maar Frans spreekt. Met hem heb ik een fan­ta­sti­sche two-night­stand, ver­spreid over twee week­ein­den.
Na­dien ‘zoek’ ik hem vaak in an­de­re per­so­nen, ver­ge­lijk an­de­re man­nen met hem, zowel zijn ui­ter­lijk, kle­ding­stijl (waar­in hij niet uniek blijkt), als zijn ge­drag.


MW. Mevrouw MW. is een van onze buren en is goed be­vriend met HL. en mij. In het voor­jaar van 1985 opent zij het Chi­nees res­tau­rant Koon Wing: Bosch­straat 58, Maas­tricht.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

N.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

O.

OW. (Mi­li­tai­re Dienst) Kor­po­raal OW. (Kort Ver­band Vrij­wil­li­ger: KVV’er) uit het Lim­burg­se Ble­rick ont­moet ik voor het eerst op 8 maart 1973 als hij mijn col­le­ga wordt in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van het 12e pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 pa­inf­bat) Re­gi­ment Gar­de Ja­gers te in de Oranjekazerne te Schaars­ber­gen. Ik kan van­af het be­gin goed met hem op­schie­ten en hij wordt een fij­ne col­le­ga.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

P.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

Q.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

R.

Riemenschneider, Tilman (Duitsand). Wi. Til­man Rie­men­schnei­der (cir­ca 1460-1531) was een van de be­lang­rijk­ste Duit­se hout­snij­ders en beeld­hou­wers van de laat­go­tiek en de vroe­ge Re­nais­san­ce.
Ik be­won­der zijn werk in Ro­then­burg ob der Tau­ber (Bei­e­ren) en plaat­sen daar in de om­ge­ving.
Zie 1972: eind juli.


Rochelle Z. Ro­chel­le is een me­de­stu­den­te bij de Al­lian­ce Françai­se in Pa­rijs, waar we in ju­li 1987 een cur­sus Frans vol­gen. Zij is 33 jaar. Vanaf het eer­ste mo­ment dat wij el­kaar ont­moe­ten klikt het tus­sen ons. Zij komt uit New York, maar woont nu in Bos­ton. Zij heeft bij The Wall Street Jour­nal ge­werkt, maar is later af­ge­stu­deerd in Ar­chi­tec­tuur aan de Har­vard Uni­ver­si­teit in Cam­bridge. Zij werkt nu aan een dis­ser­ta­tie over Place Vendôme in Pa­rijs.
Ro­chel­le is spon­taan, open, vro­lijk en gees­tig en ‘sleept’ mij over­al naar toe om te wij­zen op en te ver­tel­len over de ve­le ar­chi­tec­to­nische hoog­stand­jes in en om de Fran­se hoofd­stad. Ik ben (meer dan) een beet­je ver­liefd op haar.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

S.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

T.

Thijs. Tij­dens mijn pe­ri­o­de als Dienst­plich­tig mi­li­tair (1973) een col­le­ga bij de Ver­eni­ging van Dienst­plich­ti­ge Mi­li­tai­ren (VVDM) in de strijd voor be­te­re ar­beids­om­stan­dig­he­den voor mi­li­tai­ren.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

U.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

V.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

W.

Bèr W. Mijn chef bij de af­de­ling PHTF van mijn werk­ge­ver PTT-Te­le­com van­af 29 ja­nu­a­ri 1986 tot en met 24 ja­nu­a­ri 1990, met en­ke­le on­der­bre­kin­gen. Vóór 1986 was hij chef bij de Sto­rings­dienst van PHTF en in die hoe­da­nig­heid had ik al af en toe met hem te ma­ken. In de win­ter van 1989 / 1990 loopt een ar­beids­con­flict met hem zo hoog op dat ik op 24 ja­nu­a­ri 1990 op staan­de voet ont­sla­gen word.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

X.

XV. XV is onze buur­man in Eijs­den. Nadat zijn vrouw was weg­ge­lopen, eet hij ge­re­geld met ons mee en we bren­gen ook zo­mer­avon­den sa­men door, ook met an­de­re bu­ren. La­ter komt de klad in deze toch al te in­ni­ge re­la­tie.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

Y.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginEindeHoofdindex.

Z.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

MenuBeginHoofdindex.