Index-personen

Index Personen


B, C, O.

MenuEindeHoofdindex.


B

Botke, Taecke J. (1901-1990)
Deze oud-tand­arts ver­huurt een ka­mer in een sta­tig he­ren­huis aan de Bre­de­straat, in het cen­trum van Maas­tricht, aan mij, tus­sen 1 maart en eind de­cem­ber 1974. Om­dat hij het pand wil ver­ko­pen, zegt hij mij bij het be­gin van de zo­mer de huur op.
De tand­arts is me­ce­nas van de kunst­schilder Py­ke Koch (.) en zijn hele huis hangt vol met schil­de­rij­en van de­ze kun­ste­naar.
Te­gen de tijd dat mij de huur werd op­ge­zegd, ver­dwe­nen die kunst­wer­ken uit het pand.
Van de hand van de tand­arts ver­sche­nen ook twee boe­ken over zijn kamp­er­va­ring tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log. Hij zat ge­van­gen in de con­cen­tra­tie­kam­pen Vucht, Sach­sen­hau­sen en Ra­vens­brück.

Wikipedia: Botke, T.J.Koch, Pyke.

WorldCat: Botke, Taecke J., Vergeet het toch maar (Maas­tricht, z.j.) – Het revier (Baarn, z.j.).

Lees hier over mijn ‘strijd’ tegen de huur­op­zeg­ging door tan­darts Botke.


B, C, O.

MenuEindeHoofdindex.


C

Cees
Cees is een vriend die ik ont­moet­te in het pand Ta­fel­straat 30 waar hij ook een ka­mer huurt. We on­der­ne­men veel din­gen ge­za­men­lijk.
Zie 1976, september en oktober: Cees en ik gaan sa­men op va­kan­tie naar Ma­rok­ko.

Index Locaties: Ta­fel­straat 30Maas­trichtMa­rok­kopand Ta­fel­straat 30.


B, C, O.

MenuEindeHoofdindex.


O

Oscar. (Mi­li­tai­re Dienst) Kor­po­raal OW. (Kort Ver­band Vrij­wil­li­ger: KVV’er) uit Lim­burg ont­moet ik voor het eerst op 8 maart 1973 als hij mijn col­le­ga wordt in het ma­ga­zijn voor au­to-on­der­de­len van het 12e pant­ser­in­fan­te­rie­ba­tal­jon (12 pa­inf­bat) Re­gi­ment Gar­de Ja­gers te in de Oran­je­ka­zer­ne te Schaars­ber­gen. Ik kan van­af het be­gin goed met hem op­schie­ten en hij wordt een fij­ne col­le­ga.

Index Termen: Ba­tal­jonGarderegiment JagersOranjekazerne.

Index Locaties: Schaars­ber­gen


B, C, O.

MenuEindeHoofdindex.


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com: Index-personen.


B, C, O.

MenuEindeHoofdindex.