apad 29-06-22: elf uur

11.27 uur

*

29 juni 2022

Zwolle

Hanzestad Zwolle
(Landstreek: Salland.)
Fotonr.: 181027 11h27.

Burgemeester van Roijensingel.
Op de achtergrond de toren van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming.
(De toren is ook bekend als de Peperbus.)


Menu – 29/06-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tiel

Hanzestad Tiel
(Landstreek: Betuwe.)
Fotonr.: 190822 11h27.

Oliemolenwal / Konijnenwal.


Menu – 29/06-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.27 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
juni 2022.


apad 27-05-22: zestien uur

16.25 uur

*

27 mei 2022

Tiel

Hanzestad Tiel
(Landstreek: Betuwe.)
Fotonr.: 190822 16h25.

De toren van de Grote of St. Maartenskerk.
(Bouwperiode: 1420-30, maar de kerk werd nooit voltooid.)


De St. Maartenskerk is een Rijksmonument met nr.: 35568.


Menu – 27/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
(Stadsdeel: HafenCity.)
Fotonr.: 190918 16h25.

Koreastraße 1.
Kaispeicher B (Kadepakhuis B) en, rechts ervan, de Busanbrücke (Busanbrug).

Kaispeicher B werd gebouwd in 1878-79.

De Busanbrücke is een voetgangersbrug en werd in 1931 gebouwd.)


Kaispeicher B is een Denkmal (monument) met nr.: 14139.


In het gebouw Kaispeicher B is het Internationale Maritime Museum Hamburg gevestigd.


Menu – 27/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 18-05-22: elf uur

11.25 uur

*

18 mei 2022

Tiel

Hanzestad Tiel
(Landstreek: Betuwe.)
Fotonr.: 190822 11h25.

Oliemolenwal.
‘Oost-Aziatisch tempeltje(?)’ in de stadsgracht.


Ik kan nergens achterhalen wat de functie (als die er al is) en de naam van dit bouwwerkje is.


Menu – 18/05-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Hamburg

Hansestadt Hamburg
Fotonr.: 190918 11h25.

Trostbrücke, over de Nikolaifleet.
Globushof.
(Bouwjaar: 1907.)


De Globushof is een Denkmal (monument) met nr.: 14776.


De zwarte bord op de muur bevat een verklaring in Fraktur.


Die schon im Jahre 1266 ge­nann­te Trost­brücke, einst ge­schmückt mit dem Trost der Chris­ten­heit, dem Cru­zi­fix, ver­band die seit des Erz­bi­schofs S. Ans­char’s Zeit vor­wie­gend geist­li­che Alt­stadt mit der von Adolf III. Gra­fen zu Schau­en­burg, Stor­marn u. Hol­stein dem Welt­ver­kehr ge­wid­me­ten Neu­stadt, dem St. Ni­co­lai Kirch­spiel. Be­nach­bart dem ge­mein­sa­men Rath­hau­se nebst Ge­richts­ge­bäu­de, wie spä­ter der Bör­se und Bank, die­sen Pal­la­dien der frei­en Stadt, war sie wäh­rend vie­ler Jahr­zehn­te auch eine welt­li­che Trost­brü­cke für un­se­re hier wan­deln­den Qäker. Möge das An­den­ken an den gött­li­chen Schutz und Trost in schwe­ren Zei­ten der Ver­gan­gen­heit Ham­burg’s, auch in Zu­kunft uns und un­sern Nach­kom­men tros­treich le­ben­dig blei­ben.
Die Trostbrücke wurde zu­letzt von Grund auf neu ge­baut im Jah­re 1881.


Tot zover de tekst op het zwarte bord in Fraktur-schrift. Op de hier­be­ne­den ge­noem­de web­site volgt nog enige na­de­re uit­leg over de Troost­brug.


Wie auf dem Schild erwähnt, ver­band die Trost­brü­cke die durch das Ni­ko­lai­fleet ge­trenn­te Ham­bur­ger Alt- und Neu­stadt. Na­mens­ge­ber soll übri­gens, ent­ge­gen der An­gabe auf dem Schild, ein ge­wis­ser Grund­ei­gen­tümer na­mens Tros­tes ge­we­sen sein. Man­che ver­mu­ten auch dass ein letz­ter Stopp auf der Brü­cke den Ver­ur­teil­ten auf dem Weg vom Ge­richts­ge­bäu­de zum na­hen Gal­gen Trost ge­spen­det hat.


Die heutige Brücke, Nach­fol­ge­rin un­ge­zähl­ter Bau­wer­ke seit 1266 wur­de 1881-82 er­baut und zeigt die stei­nern­en Sta­tu­en des hei­li­gen Ans­gar und des Gra­fen Adolf III. zu Schau­en­burg, Stor­marn und Hol­stein. Ans­gar stand für die bi­schöf­li­che Alt­stadt, der Graf für die pros­pe­rie­ren­de Neu­stadt mit dem Ha­fen als Han­dels­zen­trum.


Dit alles is te lezen op de website: Ham­bur­ger Sam­mel­su­rium, met de zoek­term: Trostbrücke en/of Trostbruecke.


Menu – 18/05-22: BeginEinde.


Hieronder volgt de vertaling van de Duitse tekst in het Nederlands.


De reeds in het jaar 1266 ge­noem­de Troost­brug, eens ver­sierd met de ‘troost van het chris­ten­dom’, het kruis­beeld, ver­bond sinds de tijd van Aartsbis­schop S. Ans­char de over­we­gend spi­ri­tu­ele Oude Stad met de door Adolf III, graaf van Schau­en­burg, Stor­marn en Hol­stein de aan het we­reld­ver­keer (han­dels­ver­keer) ge­wij­de Nieu­we Stad, de St. Ni­co­lai­pa­ro­chie. Gren­zend aan het ge­meen­schap­pe­lij­ke Raad­huis en Ge­rechts­ge­bouw, zo­als la­ter Beurs en Bank, dit ‘hei­lig­dom’ van de vrije stad, was hij ge­du­ren­de ve­le ja­ren ook een se­cu­lie­re Troost­brug voor on­ze wan­de­len­de ge­lo­vi­gen. Mo­ge de her­in­ne­ring aan de god­de­lij­ke be­scher­ming en troost in de moei­lij­ke tij­den van Ham­burg’s ver­le­den, ook voor ons en on­ze na­ko­me­lin­gen in de toe­komst le­vend blij­ven.
De Troostburg werd voor het laatst ge­heel nieuw ge­bouwd in 1881.


Tot hier de vertaling van de tekst op het zwarte bord.


Zoals op het bord vermeldt, ver­bond de Troost­brug de door de Ni­ko­lai­fleet ge­schei­den Ham­burg­se Oude en Nieuwe Stad. De naam­ge­ver zou ove­ri­gens, in te­gen­stel­ling met wat het bord ver­meldt, een ze­ke­re Tros­tes, grond­be­zit­ter, zijn ge­weest. Ve­len ver­moe­den dat een laat­ste stop op de brug op weg naar de na­bij ge­le­gen galg, van­uit het ge­rechts­ge­bouw, de ver­oor­deel­den troost ge­bo­den zou heb­ben.


De tegenwoordige brug, op­vol­ger van on­tel­ba­re brug­gen sinds 1266 werd in 1881-82 ge­bouwd en toont de ste­nen beel­den van de hei­li­ge Ans­gar en Graaf Adolf III, van Schau­en­burg, Stor­marn en Hol­stein. Ans­gar ver­beeld­de de bis­schop­pe­lij­ke Oude Stad, de graaf de bloei­en­de Nieu­we Stad met de ha­ven als han­dels­cen­trum.


De vertaling de Duitse tekst is van mijn hand, met eni­ge on­der­steu­ning van Goog­le Trans­la­te Duits-Ne­der­lands, voor spe­ci­fie­ke ter­mi­no­lo­gie.


Menu – 18/05-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.25 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
mei 2022.


apad 25-04-22: elf uur

11.24 uur

*

25 april 2021

Bergen op Zoom

Vestingstad Bergen op Zoom
(Provincie: Noord-Brabant.)
Fotonr.: 181114 11h24.

Grote Markt 1.
Beeld van Anton van Duinkerken: 1977,
pseudoniem van dichter en schrijver, prof. dr. Willem Asselbergs (1903-1968).
Beeldhouwer: Hein Vree (1926-1995).


Deze foto plaatste ik eerder op:
24 januari 2019.


Menu – 25/04-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tiel

Hanzestad Tiel
(Landstreek: Betuwe.)
Fotonr.: 190822 11h24.

Stationsstraat 2.
Villa (gezien vanaf de Oliemolenwal).
(Bouwjaar: 1885.)


Dit pand is een Gemeentelijk monument met nr.: 63.


Menu – 25/04-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.24 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
april 2022.


apad 16-03-22: twaalf uur

12.22 uur

*

16 maart 2021

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
Fotonr.: 190624 12h22.

Heger Straße 20.


Ik kan niet achterhalen of dit pand een monument (Duits: Denkmal) is.


Menu – 16/03-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tiel

Hanzestad Tiel (Betuwe)
Fotonr.: 190822 12h22.

Waterpoort: gedenksteen uit 1528.


De Waterpoort werd in 1944 door de Duit­se be­zet­ter op­ge­bla­zen en pas in 1979 her­bouwd. Toen werd de ge­denk­steen van de in 1853 af­ge­bro­ken Bu­ren­se Poort in de her­bouw­de Wa­ter­poort geplaatst.


TROPHAEUM
in liberationem obsidionis
Aspice, qui transis, hanc portam moenia turres,
tormentis jaculis quam lacerata feris,
fortius exurgam Batavorum gentis asylum,
pro quibus ut vici praelia dura mihi.


GEDENKTEKEN
voor de bevrijding van het beleg
Siet, hoe mijn’ vesten poort en torens zijn beschoten,
en als van een gescheurd door bouten en geschut,
noch zal mijn Betouws Burght staen trotzer na die stoten,
tot welkers heijl sij heeft dit onheijl afgeschut.

De bron van de Latijnse tekst en de 17e eeuwse vertaling is Wikipedia: Waterpoort (Tiel).


Menu – 16/03-22: Begin.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.22 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
maart 2022.


apad 12-01-22: twaalf uur

12.19 uur

*

12 januari 2021

Osnabrück

Hansestadt Osnabrück
Fotonr.: 190624 12h19.

Markt 6.
Erich Maria Remarque-Friedenszentrum.


Erich Maria Remarque was de schrijver van onder andere de beroemde anti-oorlogsroman Im Westen nichts Neues (Van het westelijk front geen nieuws), een boek dat door de Nazi’s, bij de boekverbranding op 10 mei 1933 in Berlijn, op de brandstapel werd gegooid.


Deze foto plaatste ik eerder, helaas met een verkeerde adresvermelding van het Friedenszentrum, op:
4 mei 2020.


Menu – 12/01-22: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tiel

Hanzestad Tiel (Betuwe)
Fotonr.: 190822 12h19.

De Waterpoort aan de Havendijk.
(Bouwjaar: 1979.)


De oorspronkelijke waterpoort uit 1647 werd in november 1944 door de Nazi’s opgeblazen, om de komst van de Amerikaanse bevrijder te bemoeilijken.


Menu – 12/01-22: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.19 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
januari 2022.


apad 30-12-21: zestien uur

16.18 uur

*

30 december 2021

Tiel

Hanzestad Tiel (Betuwe)
Fotonr.: 190822 16h18.

Sterrebos.
Een prachtige rode beuk.
(Fagus sylvatica ‘Atropunicea’)


Menu – 30/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Brielle

Vestingstad Brielle
Fotonr.: 210624 16h18.

Kostverloren Noordspui.
Een replica van het geuzenschip Prince Admirael


De Prince Admirael was de naam van het zeil­schip waar­mee de Wa­ter­geu­zen op 1 april 1572 Den Briel bin­nen­voe­ren en de stad, in de naam van de prins Wil­lem van Oran­je, be­vrijd­den van de Spaan­se be­zet­ter.
Den Briel (nu Brielle) was de eer­ste in een reeks ves­ting­ste­den in de Ne­der­lan­den dat be­vrijd werd en draagt daar­om de Wa­pen­spreuk Li­ber­ta­tis pri­mi­tiae (Eer­ste­ling der vrij­heid).


Deze replica van de Prince Admirael (bouw­jaar: 1979) is een ont­werp van de Briel­se kun­ste­naar Rens van Adrighem, naar het ori­gi­neel. Het oor­spron­ke­lij­ke ont­werp uit 1979 schijnt in de loop der ja­ren ‘ver­minkt’ te zijn.


Menu – 30/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 16.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 25-12-21: dertien uur

13.18 uur

*

25 december 2021

Culemborg

Culemborg (Betuwe)
Fotonr.: 190227 13h18.

Goilberdingerdijk 46.
(Bouwjaar: 1900.)


Deze foto plaatste ik eerder op:
18 augustus 2019.


Menu – 25/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Tangermünde

Hansestadt Tangermünde (Sachsen-Anhalt)
Fotonr.: 200904 13h18.

Lange-Straße 67 en 68.


Beide panden zijn samen een Denkmal (monument), met nr.: 094 75320.


Menu – 25/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 13.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 23-12-21: twaalf uur

12.18 uur

*

23 december 2021

Tiel

Hanzestad Tiel (Betuwe)
Fotonr.: 190822 12h18.

Havendijk met de rivier de Waal op de achtergrond.


Menu – 23/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Bardowick

Bardowick (Niedersachsen)
Fotonr.: 190917 12h18.

Sankt-Nikolaihofkapelle.
(Bouwperiode: midden 14e eeuw.)


Deze kapel is een geregistreerd monument: Denkmal.


Menu – 23/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 12.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.


apad 21-12-21: elf uur

11.18 uur

*

21 december 2021

Tiel

Hanzestad Tiel (Betuwe)
Fotonr.: 190822 11h18.

Kalverbos 3.
Restaurant La Cubanita.
(Bouwaar: 1953.)


Menu – 21/12-21: BeginEinde.


APAD: A picture a day


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Leiderdorp

Leiderdorp (Rijnland)
Fotonr.: 200814 11h18.

Dragontuin: Passiebloem.
Passiflora caerulea L.


Menu – 21/12-21: BeginEinde.


* De foto’s zijn gemaakt om 11.18 uur, op verschillende datums.


Naar de chrono­lo­gi­sche volg­or­de van de pu­bli­ca­ties in
december 2021.