Orient Express: Jeruzalem

Orient Express II

Naar Jeruzalem v.v. (1994)

Khalidi Library

25 jaar geleden: 1994 – 2019.


Vandaag is het 25 juli 1994. ’s Avonds komt de ver­huur­ster (de ‘Land­lady’) van ons ap­par­te­ment on­ver­wachts op be­zoek. Ze heeft ge­hoord dat we hier met z’n vij­ven wo­nen in plaats van met z’n vie­ren. Nu wil ze meer geld. Ik ‘moet’ de on­der­han­de­lin­gen voe­ren, want zij richt haar woe­de tot mij.

– – – –

1.) De na­men Iris, Kim, Ka­ri­ma en Hen­na zijn om pri­va­cy­re­de­nen ge­fin­geerd.
2.) Wij alle vijf, zowel Iris, Karima, Hen­na, Kim en ik, stu­de­ren Ara­bi­sche Taal en Let­ter­kun­de aan de Uni­ver­si­teit Leiden. Kim en Iris zijn jonge vrou­wen (ik noem hen in dit ver­slag soms ‘de meis­jes’) en zijn voor­aan in de twin­tig. Ik ben 43 jaar oud. Ik ben een laat­bloei­er, niet de eni­ge, ove­ri­gens! Ka­ri­ma is nog ouder dan ik en Hen­na is exact één jaar jon­ger dan ik. Zij is een pragmatische Rot­ter­dam­se en haar in­stel­ling is dan ook: “Niet lul­len, maar poet­sen.”
3.) Ik reis zon­der ca­me­ra, daar­om plaats ik bij al­le in­te­res­san­te oor­den een link naar de fo­to’s in Goog­le Maps.
4.) Dit reis­ver­slag komt uit mijn dag­boek 1994 en is mijn in­ter­pre­ta­tie van de wer­ke­lijk­heid.
5.) De munteenheid in Israël is de Sjekel (S.) en de wis­sel­koers is: 1 S. = f. 0,60. (€ 0,42 in 2018.)


Maandag, 25 juli 1994

Dag 30 / 72: Jeruzalem.
Opstaan 7.00 uur.
Ik ga de stad in, naar het post­kan­toor om 500 S. op te ne­men. Daar­na met Ka­ri­ma de stad in om haar geld te ko­pen.
In de bibliotheek werken we van 10.00 tot 18.00 uur.

Eten

Van 14.00 tot 15.00 uur in de Khan al-Zait (de Arabische markt) een halve kip*1 eten en wor­tel­sap drin­ken. (Ka­ri­ma en ik.)
Na 18.00 uur met de Kim en Iris Kü­ne­fe eten na­bij de Baab al-‘Amoed. (De Da­mas­cus­poort.) Ik hou niet erg van al dat mier­zoe­te spul.
Thuis douchen en yog­hurt eten.

Illegale bewoning

De landlady komt onverwachts bin­nen­stui­ven. Ze is woe­dend. Ze wil we­ten met hoe­veel per­so­nen we hier wo­nen. Ze maakt aan­stal­ten om de slaap­ka­mer bin­nen te gaan, waar Hen­na heen ge­vlucht is. Zij is il­le­gaal hier, want we be­ta­len voor vier per­so­nen: 325 US$. Ik kan na­tuur­lijk niet ont­ken­nen dat we met z’n vij­ven wo­nen en nu eist ze 100 US$ meer. Ik zei dat Z. D. (die de eer­ste on­der­han­de­lin­gen met haar voer­de) wist dat we met z’n vij­ven wa­ren. Nu komt het mis­ver­stand dus door hem. Zij haalt er een buur­jon­gen bij die in zijn shorts komt. Hij is ont­zet­tend knap en hij spreekt ook per­fect En­gels. Iede­re keer laat ik hem vol­le­dig uit­pra­ten (hij ver­taalt voor haar) en dan vraagt hij: “Wat is daar­op uw ant­woord?”
Hen­na zit ach­ter het gor­dijn in de slaap­ka­mer. Ik zeg dat we 400 US$ wil­len be­ta­len. Zij gaat di­rect ak­koord. De jon­gen be­grijpt niet hoe al­les in el­kaar zit en maakt het even veel ge­com­pli­ceer­der, want hij denkt dat we nu di­rect 400 US$ be­ta­len en nog drie maan­den zul­len blij­ven.
De land­lady vraagt mijn naam en spreekt me daar­na met Hans aan. Ze heeft een he­le klaag­zang. Zij is niet de ei­ge­na­res­se, maar huurt weer van iemand an­ders. Bij het af­scheid ver­ont­schul­digt ze zich en zoent Ka­ri­ma.
Henna vindt dat ik te snel door de knie­ën ben ge­gaan. Ik vind van niet. Een kor­ting vam 25% op 100 US$ is toch niet niks. Nu kost het ap­par­te­ment dus niet 325 / 5 = 65 US$, maar 80 US$.
Da­vid (pa­pier­con­ser­va­tor) zat er­bij. Hij ge­bruik­te on­ze was­ma­chi­ne. Hij blijft nog een tijd­je hier.
Kim en Iris waren uit. Toen ze terug­kwa­men zei­den ze dat ze stam­pij wil­den ma­ken bij de land­lady. (Dat doen ze niet, ze be­ta­len ge­woon mee.)

Naar een café

Naar Café Lido samen met Hen­na en Da­vid. We ver­tel­len er met an­de­re be­zoe­kers.
Naar bed rond middernacht.


Menu – 25/07: BeginEinde.


Voetnoten

1.) Ik eet kip. Ik ben wel­is­waar ve­ge­ta­riër, maar dat is een wes­ter­se luxe, die je al­leen in een wes­ters land kunt vol­hou­den. Ik weet al van mijn eer­de­re reis door het Mid­den-Oos­ten (1992) dat als je geen vlees eet de maal­tij­den erg een­to­nig wor­den en er wei­nig va­ria­tie is. Bo­ven­dien ga je van vlees niet dood, ook niet als je ve­ge­ta­riër bent.

Retour noot 1.


Menu – 25/07: BeginEinde.


Achtergrondinformatie

De hierna vol­gen­de tekst stamt uit het Wi­ki­pe­dia-ar­ti­kel over de Kha­li­di-bi­blio­theek, waar­van de link hier iets ver­der naar be­ne­den te vin­den is.
According to Law­ren­ce Con­rad, a Bri­tish his­to­rian who ca­ta­lo­gued many of the Kha­li­di’s trea­su­res …
Beginning in 1987, the Dutch go­vern­ment fi­gu­red pro­mi­nent­ly in se­cu­ring the fu­tu­re of the Kha­li­di Li­bra­ry, pro­vi­ding fun­ding for ma­nus­cript con­ser­va­tion and re­no­va­tion of the li­bra­ry buil­ding. Con­ser­va­tion work on the li­bra­ry’s 12,000 ma­nus­cripts was car­ried out by Tony Bish of the Well­co­me Trust. Short­ly af­ter be­gin­ning con­ser­va­tion work at the Kha­li­di Li­bra­ry, a se­pa­ra­te tro­ve of 29,000 frag­ments, sec­tions and fo­lios of ma­nus­cripts we­re dis­co­ve­red in the loft of the li­bra­ry.
According to Haifa Khalidi, a mu­ta­wil­la or guar­dian of the Li­bra­ry …


De foto / de Arabische calligrafie

In het ronde naamschild van de Khalidi-bi­blio­theek dat aan het be­gin van dit be­richt als foto is af­ge­beeld en dat in Je­ru­za­lem bo­ven de toe­gangs­deur van de bi­blio­theek hangt, staat de naam van de bi­blio­theek rechts­on­der, langs de rand, in een Ara­bi­sche cal­li­gra­fie ge­schre­ven.

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ
al-maktabat al-khalidiyya.
(Het Ara­bisch kent geen hoofd­let­ters.)

Erboven, in het midden van het schild is koran­vers 3 (aya 3) van hoofd­stuk 98 (soe­ra 98) weer­ge­ge­ven. (De ti­tel van soe­ra 98 luidt: al-bay­yi­na = het be­wijs­te­ken.)

ﻓﻴﻬﺃ ﻛﺘﺐ ﻗﻴﻤﺔ
fieha koetoe­boen qay­yima.
Erin (in haar) staan cor­rec­te teks­ten.

Dit vers slaat terug op de twee voor­gaan­de ver­zen in dat hoofd­stuk. Op de web­site quran.com kunt die ver­zen le­zen met En­gel­se ver­ta­ling.
Het is bekend dat veel moslims goed thuis zijn in de ko­ran en dit vers kun­nen ‘plaat­sen’, maar ik geloof ook dat hier een ge­bruik wordt ge­maakt van een woord­spe­ling / woord­grap­je: koetoe­boen be­te­kent naast ‘teks­ten’ ook ‘boe­ken’. Dan zou de be­te­ke­nis ook kun­nen zijn: ‘In haar (nl. de Kha­li­di-bi­blio­theek) staan dui­de­lij­ke / goed lees­ba­re boe­ken’.


Google Maps
IsraëlJeruzalemBaab al-‘Amoed.


Wikipedia
IsraëlJeruzalemKhalidi-bibliotheekLawrence ConradKünefeBaab al-‘Amoed.


Websites
De waarde van de gulden in euro’sKhalidi LibraryTony Bish: Book Conservation (Engels).


Menu – 25/07: BeginEinde.


Orient Express I en II

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express I (1992).

Klik hier voor de chronologische volgorde van Orient Express II (1994).


Mobiele telefoon / Smartphone
the-face.com

Voor be­zoe­kers die via the-face.com op deze web­si­te ko­men: als de in­ter­ne links (me­nu, be­gin, ein­de) niet wer­ken (mo­bie­le te­le­foon / smart­phone) klikt u voor het ori­gi­ne­le adres van dit be­richt op: ira­da.com.


Links naar externe websites

De au­teur de­zes kan niet ga­ran­de­ren dat al­le links naar ex­ter­ne web­si­tes (dus die van der­de par­tij­en) al­tijd zul­len blij­ven be­staan. Fo­to’s in Goog­le Maps, bij­voor­beeld, kun­nen ver­dwij­nen wan­neer de ei­ge­naar ze weg­haalt. Ook aan an­de­re links kan een ein­de ko­men, of kun­nen in on­ge­bruik ra­ken.
Wan­neer u een niet wer­ken­de link con­sta­teert kunt u dat mel­den in het re­ac­tie­veld. Bij voor­baat dank.


Menu – 25/07: Begin.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.